Undvwn Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Keuringen voer de Waffen S.S, en het Legioen. QOK in Uw bedrijf beteekent grootere reinheid grootere werklust - dus verhoogde arbeids prestatie Doodvonnissen voltrokken Noodregeling vlakglas. Vrijstelling van tewerkstelling No 6338 Vrijdag 16 April 1943 V ER D U1STEREN JÊM De Zwarte handel. Land- en Tuinbouw BERICHT Officieële Berichten Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 1 cent per week Int. Telefoon no. 19. v Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 57s cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland BEKENDMAKING. feu Plunderaars naar Concen tratiekamp. Het verbergen van joden. In verband met den 'Goeden Vrijdag, zal ons blad [de volgende week reeds DONDERDAGMIDDAG verschijnen. H.H. Adverteerders en Correspon denten, gelieven hiermede rekening te houden. DE REDACTIE. tooi het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommeleiwaart) Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden WEERMACHTBERICIITEN. NAAR ENGELAND VAREND CONVOOI ZWAAR GETEISTERD. Het verlies bedroeg 21 schepen (138.500 ton). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aen het Oostelijk frond verliep de dag bij plaatselijke gevechtsactie over het algemeen kalm. Sterke formaties der luchtmacht vielen op vele plaatsen van het front en in het vijandelijke ach terterrein stellingen, troepenverblijf plaatsen, *ravitailleeringscolonnes, spoor wegdoelen en luchtsteunpunten aan. In Tunesië verliepen ae bewegingen van onze troepen ten Noorden van de lijn Kairoean-Sousse volgens de plan nen. Achterhoeden vertraagden den op mars ch van den vijand. De luchtmacht beschermde de bewegingen der Duitsch- Italiaansche troepen met goed effect en bombardeerde in den afgeloopen nacht scheepsdoelen en ravitaileeringskampcn in de haven van Bone met succes. In de Middellandsche Zee vernie tigden Duitsche duikbootjagers twee vij andelijke duikbooten. Vijandelijke vliegtuigen vielen in den nacht van 12 op 13 April eenige plaat sen in Oost-Pruisen, vooral Konings bergen, met brisant- en brandbommen aan. In woonwijken, aan ziekenhuizen en aan de universiteit werd schade toe gebracht. In het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen en van Noor wegen werden vier Britsche vliegtuigen neergeschoten. EXTRA-BERICHT. Duitsche duikbooten, hebben haar on- ophoudelijken strijd voortzettende, in het Noorden van den Atlantischen Oceaan een zwaar geladen, naar Engeland va rend convooi aangevallen. Daarbij, alsmede bij de aanvallen op alleen varende schepen in de Caribische Zee en voor de kust van Zuid-Afrika hebben zij 21 schepen met een totalen inhoud van 138.500 ton tot zinken ge bracht en 6 andere schepen met tor pedo's getroffen. ACHTERHOEDEGEVECHTEN IN. TUNESIE. Het 1053ste communiqué van het Ita liaansche hoofdkwartier luidt In Tunesië leveren sterke achterhoe den van de As strijd met Engelsch- Amerikaansche colonnes. Duitsche ja gers schoten twee 2smotorige vliegtuigen neer. Formaties van de Italiaansche en de Duitsche luchtmacht hebben de vliegvelden van Algerije aangevallen en op doeltreffende wijze de havenwerken van Bone gebombardeerd. Voor de Al- gerijnsChe kust hebben onze torpedo vliegtuigen een vijandelijk convooi aan gevallen en een koopvaardijschip van 6000 ton getroffen. De vijand hernieuwde zijn bombarde menten op steden en centra in Zuid- Italië en op de eilanden. Slechts te Cosenza en Vio Valentia (Catenzaro) wordt melding gemaakt van schade en slachtoffers onder de burgerbevolking, in totaal 60 dooden en 124 gewonden. Drie toestellen werden vernield, een door onze jagers te Na pels en twee door luchtdoel artillerie te Messina en Ustica (Palermo). In de afgeloopen weken heeft de Italiaansche marine door optreden van de lucht- en vlootstrijdkrachten van den vijand" drie torpedobooten, twee duik booten en een kruiser verloren. Een groot deel van de bemanningen werd gered door eigen middelen of door den vijand gevangen gemaakt. In dezelfde periode brachten schepen Italiaansche marine twee vijandelijke duikbooten tot zinken. FRANSCHE GENERAAL IN TUNIS GEVALLEN. Volgens een Reuterbericht is generaal Welvert als eerste der afvallige Fran- sche generaals bij den veldtocht in Tunis gesneuveld. SCHRIJFMACHINE VOOR EEN- ARMIGEN. De Duitsche technicus Bruno Schmidt- ke is er in geslaagd een schrijfmachine voor eenarmigen te construeeren. Een deel der toetsen is in voetpedalen om gebouwd. De uitvinding zal voorloopig alleen ten dienste van oorlogsinvaliden staan. LEIDER VAN DE BRITSCH MILITAI RE MISSIE IN RUSLAND. Naar Tass meldt, heeft Stalin in te genwoordigheid van den commissaris voor buitenlandsche Zaken, Molotof, den leider ontvangen van de Britsch mili taire missie in de sovjet-unie, luitlenant- generaal Martell. Bij de ontvangst was ook aanwezig de Britsche ambassadeur in de Sovjetunie Kerr. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlan- de deelt mede Nederlanders van Arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (Ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen,. die de opleiding hun stekty kunnen zidh bij1 de genoemde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijk heid tot opleiding en dienstver vulling in Nederland, in een spe ciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als hen, die dienen in de Waffen-S.S. of het Legi oen: kostwinnersvergoeding, koste- looze ziekenverpleging, extra le vensmiddelen, enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche S.S. in Nederland willen toe treden. 17-4-'43 911 u. Hengelo, Deutsches Haus. 17-4-'43 1517 u. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 18-4-'43 911 u. Groningen Concert huis, Poelestr. 18-4-'43 1517 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstr. 19-4-'43 913 u. Amsterdam, School Ie- penweg 13 20-4-'43 9—13 u. Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 21-4-'43 913 u. Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg. 22-4-'43 9—13 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Van 1218 April. Begin 20.45 uur. Einde 6.45 uur. Van 1925 April. Begin 21.00 uur. Einde 6.30 uur. V v: - -m- c" ÜÉiiM Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten O-H-D-P m r. DE ZWARTE HANDEL SCHAADT DE GEMEENSCHAP. De zwarte handel is een kwaad, dat ernstige vormen aanneemt. Strenge maatregelen zijn aangekondigd, waar van in de eerste plaats de échte zwarte handelaren, zij, die de grootste winsten opstrijken, de gevolgen ondervinden. Doch daarnaast dient ook de oorzaak van het kwaad te worden aangetast. Deze oorzaak is te vinden in de be geerte van tal van landgenooten om de vastgestelde rantsoenen voor zich zelf te vergrooten. Wanneer men beseft, welk een schade men de gemeenschap-, en daarmede ziclizelve aandoet bij het clandestien koopen van een pondje vlees ch een zakje rogge of een enkel bonnetje, dan zal men, als men het wel meent met zijn landgenooten, deze afkeurenswaar dige daden nalaten. „Het zal mijn landgenooten niet scha den en de voedselpositie niet aantasten, als ik een pond vleesch zonder bon koop" redeneeren velen. En toch is dat zoo. Want hun begeerte en hun bereid heid om een flinken prijs te betalen heeft tot gevolg) dat onverantwoordelijke elementen er een winstgevend zaakje van maken door in het groot frauduleus koeien te slachten. Niet alleen worden hierdoor tal van koeien aan de nor male vleeschvoorziening onttrokken,d och het 'aantal kan zoo groot worden, dat ook de melk- en botervoorziening ge vaar gaan loopen. Dat soms fantasti sche aantallen koeien aan de gemeen schap wordgn onttrokken, moge blij ken uit het geval van een slager te s'-Gravenzande, die in korten tijd meer dan 100 runderen frauduleus had ge slacht; deze man zal 21/? jaar zijn vrijheid moeten missen. Zoo wordt de zwarte handelaar ge- stVaft. Maar ook hij, die van hem koopt, is strafbaar, omdat hij mede de voedselvoorziening benadeelt. Ook melk is een product, waarvoor ten aanzien van de distributie tal van stringente maatregelen gelden. In dezen tijd van uiterste beperking op het ge bied van de voeding kan de overheid niet toestaan, dat waardevolle voedings middelen of grondstoffen aan hun eigen lijke bestemming worden onttrokken, het zij opzettelijk, hetzij door onbekwaam heid of nalatigheid. Door intensieve controle is men er voortdurend op liit overtredingen te canstateeren. Er is een speciale afdeeling Zuivel van den Cen- tralen Controledienst (C.C.D.) van het Departement van Landbouw en Visscherij welke afdeeling met een groot aantal controleurs toeziet op de naleving van de voorschriften, betrekking hebbende op de aflevering van melk en de pro ductie en den afzet van zuivel. Een deel dier controleurs is werkzaam bij de provinciale afdeelingen van het Be drijfschap voor Zuivel. Vooral de melk- winning en de melkaflevering door de boerderijen aan fabrieken heeft in sa menwerking met de Consumptie melk Centrale en de provinciale voedselcom- missarissen de bijzondere aandacht van deze controle-instanties. De economische rechter en de tuchtrechter leggen den overtreders zware straffen op. De boeren zijn verplicht het aantal melkkoeien op hun bedrijf op te geven. Op de fabrieken bestaat toezicht op de melkaflevering, welke in overeenstem ming moet zijn met het aantal melk koeien. Sinds eenigen tijd treedt de overheid bovendien op strenge wijze op tegen boeren, die hun taak ten be hoeve van de voedselvoorziening op on voldoende wijze vervullen. De Secreta ris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij kan boeren,, die b.v. te weinig melk aan de fabriek afleveren, straffen met verplichte inle vering van een deel van den vestapel. In de praktijk is deze straf al verschei dene keeren 'toegepast. In zeer ernstige gevallen (indien men een zoodanige) overtreding begaat of zijn bedrijf zóó slecht beheert, .dat men niet" langer tot deelneming aan de verzorging van de voedselvoorziening kan worden toegela ten), kan de Secretaris-Generaal den betrokken boer het gebruik van den grond of van de bedrijfsgebouwen ge heel ontzeggen en aan andere personen, of instellingen toekennen. Dit is wel een zeer ingrijpende bevoegdheid, waar van zonder aarzelen gebruik zal worden gemaakt tegenover ehn, die ondanks alle waarschuwingen blijven voortgaan met knoeierijen. Ook voor de zuivelbereiding heeft de overheid voorschriften gesteld, teneinde de clandestiene bereiding te bemoeilijken en den frauduleuzen handel te bestrijden. Het vervaardigen van room, boter en kaas ,is alleen toegestaan aan personen, die vanwege het Bedrijfschap voor Zui vel daarvoor zijn aangewezenzelfs is het niet toegestaan onverzegelde kar nen zonder vergunning voorhanden te hebben. ADMINISTRATIEVE MAAT REGELEN. Het loont de moeite in vogelvlucht na te gaan wat er ter bestrijding van den sluikhandel in levensmiddelen door de overheid wordt gedaan. Hoe stringenter de maatregelen zijn welke de fraude moeten voorkomen, en hoe geslotener het systeem is, waarmee men een goede verdeeling van de aan wezige voedingsmiddelen nastreeft, des te minder ziet de sluikhandelaar kans zijn beroep uit te oefenen. Zoo heeft de Nederlandsche Visscherijcentrale reeds geruimen tijd geleden niet geaarzeld uiterst strenge bepalingen uit te vaar digen, ten einde het weinige wat er nog aan visch wordt aangevoerd, zoo veel mogelijk aan den normalen consu ment ten goede te doen komeh. Er zijn niet alleen afleverings- en verdeellngs- voorschriften voor visschers, grossiers en detaillisten uitgevaardigd, maar zelfs bestaat de mogelijkheid de uitoefening van het bedrijf, dat zich met fraudu leuze handelingen inlaat, onmogelijk te maken. Visschers, zoowel als firmas' en reederijen, die op één of andere wij ze medewerken aan sluikhandel, kun nen van alle visscherijbenoodigdheden worden uitgesloten, zoodat zij hun be roep niet langer kunnen uitoefenen. Groot- en kleinhandelaren kunnen bij overtreding der voorschriften met tij delijke of algeheele sluiting van hun bedrijf worden gestraft. Op de ver deeling wordt vanwege "de Nederland sche Visscherijcentrale, wel kier werk zaamheden geleidelijk door het Bedrijfs- schap voor Visscherijproducten worden overgenomen, toegezien. Aan de familieleden van de vrij willigers in de Waffen-SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Het is weer mogelijk pakjes voor de vrijwilligers in de Waffen-SS en het Legioen te verzenden. Pakjes tot 100 gram zijn portvrij, van 100 tot 250 gram portvrij met „Zulassungsmarke" van 250 tot 1000 gram met porto en „Zulassungsmarke." Het bovenstaande is alleen geldig voor hen, die een veldpostnummer heb ben, terwijl de z.g. „ZulassungsmarKe" alleen aan soldaten worden uitgereikt en door hen aan hun familieleden toe gezonden worden. Zij zijn dus ijergens anders verkrijgbaar. Voor vrijwilligers die een adres hebben, dus geen veldpost nummer, zijn geen zegels noodig. Aan hen kunnen pakjes tot 100 grarfi zon der zegel worden verzonden. In het belang van een goede en snelle verzending is het noodzakelijk, dat de adressen duidelijk leesbaar en met inkt geschreven worden en met het volledige adres van den afzender. Brieven en pakjes moeten geadres seerd worden als volgt: An das SS-Ersatzkommando, Niederlande Den Haag, Korte Vijverberg 5 te zenden aan Rang: Naam Veldpostnummer of adres 's-Gravenhage, 10 April. Officieel wordt medegedeeldDe door het DuitsChe Obergericht den 2en en 9en Maart 1943 gevelde doodvonnissen tegen den veelvuldig voor diefstal met inbraak gestraften recidivist Wilhelm Dissel uit Amsterdam wegens het ver boden bezit van wapens, en tegen Simon Bertus Schuit uit Amsterdam, wegens sabotage, zijn vandaag na onderzoek van de gratiemogelijkheden voltrokken. Dissel had, toen hij door Nederland sche politiebeambten bij een inbraak werd betrapt, verzet tegen zijn arresta tie geboden en daarbij gebruik trachten te maken van een schietwapen, dat hij bij zich droeg. Schuit had als voormalig lid van de C.P.N. ondanks alle in het openbaar gegeven waarschuwingen tot October 1943 zich schuldig gemaakt aan het ver spreiden van geschriften en het aanwer ven van leden voor de C.P.N. s'-Gravenhage, 13 April. Wegens plundering in het geëvacu eerde gebied alhier zijn de volgende personen voor geruimen tijd naar een concentratiekamp in Duitschland gezon den 1. Alex Wilhelm Linnenbank, 28 jaar oud; 2. van de Pluyn, 29 jaar oud; 3. Cornelis de Raad, 31 jaar oud; 4. Jakobus P. Th. v. d. Mey, 42 jaar oud; 5. Leendert C. de Jong, 23 jaar oud. Van bevoegde Duitsche zijde wordt op het volgende gewezen Sedert de afkondiging van de beschik king van den Generalkommissar f ür das Sicherheitswesen inzake het verblijf van .joden in de provincie werd een groot aantal voortvluchtige joden door de medewerking der bevolking gevat en naar een arbeidskamp overgebracht. Met het oog op het vrijwillig en tijdig verstrekken der aanwijzingen zijn de Nederlanders en hun gezinnen, die oorspronkelijk deel hadden genomen aan de verberging der joden er in alle ge vallen zonder straf vanaf gekomen. Daarentegen moest onlangs een aan tal Nederlanders worden gearresteerd, die getracht hadden te verhinderen, dat de politie kennis kreeg van het verblijf van verborgen joden. Teneinde een vergissing inzake het al of niet behooren tot het joodsche ras van woningzoekende personen en tevens het gevaar van een strafbare handeling te vermijden, wordt dringend aanbevolen alle in de huiselijke gemeen schap opgenomen personen overeenkom stig de voorschriften en onverwijld aan te geven bij de meest nabije politieau toriteit. In verband met de zeer ongunstig geworden positie van het artikel vlak glas is een distributieregeling' voor dit materiaal in voorbereiding. In afwach ting van de voltooiing van bedoelde regeling is thans In "overleg tusschen het Rijksbureau voor Bouwmaterialen en den Dienst van den Algemeen Ge machtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid besloten tot het invoeren van een voorloopige re geling, waarbij evenals bij de defi nitieve regeling de gemeenten zullen worden ingeschakeld, ten einde een zoo vlug mogelijke voorziening in de behoef ten aan vlakglas te waarborgen. VOORLOOPIGE REGELING. Met ingang jvan 12 April j.l. is tot nader order iici verkoopen koopen,^af leveren bewerken en/óf verwerken van alle soorten vlakglas verboden, tenzij met schriftelijke vergunning van den Directeur van het Rijksbureau Voor Bouwmaterialen. De uitgifte van bedoel de schriftelijke vergunningen (noodbon- neh) Zal, voorzoover het doeleinden van de bouwnijverheid betreft (begla zing van woningen, scholen, fabrieken etc.) door den Dienst van den Algemeen Gemachtigde v. d. Wederopbouw ge schieden. Voorzooier het uitsluitend venster glas betreft, is, teneinde een vlotte voorziening te bevorderen, de machti ging tot het afgeven der vergunningen,! overgedragen aan de gemeenten. Uitgifte van bonnen voor andere glas soorten (bijv. spiegelglas, draadglas, fi guurglas, cathedraalglas enz.) ten behoe ve van bouwnijverhcidsdoeleinden zal geschieden door de Bureaux Goedkeu ring Werken in de Provincies. Aanvra gers voor deze glassoorten en deze doeleinden worden dus voor de provincie Noordbrabant verwezen naar het Bureau Goedkeuring Werken voor Noordbra bant, Oranje Nassaulaan 10 te 's Bosch. Gebruikers van vlakglas voor andere doeleinden dan de bouwnijverheid die nen hun aanvragen te richten tot- hun bedrijfsorganisatie, terwijl aanvragen voor tuindersglas moeten worden inge diend bij de land- en tuinbouwconsulert- ten. VENSTERGLAS. De bij' de gemeenten binnenkomende aanvragen om vensterglas' voor bouw- nijverheidsdoeleinden worden beoor deeld naar de daartoe opgestelde „richt lijnen". Deze houdén onder meer in, dat geen vensterglas ter beschikking mag worden gesteld voor birvnenbegla- zing (binnendeuren, 'binnenramen, af scheidingen, etalages, enz.) evenmin voor buitenbeglazing van normaal niet be woonde ruimten (zolders, bergplaatsen, schuren ets.) Herstel van ruiten in ra men, welke onder de huidige omstan digheden voortdurend verduisterd blij ven (bijv. bovenramen van woonhui zen of fabrieksramen) zal niet meer mogen plaats vinden. In ruimten met een groot raam opper vlak zaj, na eventueete breuk der rui ten, slechts een zoodanig aantal daarvan mogen worden hersteld, als beslist noo dig is om de ruimte niet voor het nor male gebruik ongeschikt te maken. In alle bovengenoemde gevallen zal in de afdekking der openingen op andere wij ze moeten worden voorzien. Het aan brengen van nieuwe „dubbele ramen" kan niet worden toegestaan, evenmin als het herstel daarvan, wanneer breuk is opgetreden. Barsten en kléine gaten in ruiten, voorzoover zulks geen direct gevaar oplevert, kunnen gegn -reden meer zijn voor vervanging dezer ruiten. Bij de definitieve regeling zal aan elke gemeente maandelijks een contingent vensterglas worden toegewezen, waar van grootte etc. afhankelijk zal zijn van den import van dit artikel. Bij de in de naaste toekomst toe te wijzen contin genten zal rekening worden gehouden met de tijdens de periode van de nood- regeling door de gemeenten uitgegeven hoeveelheden, zoodat thans reeds een sterke bezuiniging moet worden door gevoerd. GRASLANDPERIKELEN. Voor grasland wordt geen stikstof beschikbaar gesteld, werd indertijd be kend gemaakt. Dat was geen prettige tijding voor vele boeren. Het zou bij het nijpend ge brek aan krachtvoeder zoo goed geweest zijn zoo nu en dan eens wat extra kalk- ammon op het grasland uit te strooien. Dan hadden we nog vroeger gras gehad voor voedering van het vee op ètal. Dan hadden we vroeg een snee kun nen maaien om een flinke kuilhoop te maken. Dan hadden we, als er een grasdrogerij in de buurt is, in gedroogd gras een eiwitrijk krachtvoeder kunnen verzamelen. Dan hadden we' het om- weidsysteem meteen toepassend, per hect are aanmerkelijk meer melk, dus boter kunnen winnen. Dan... ach, laten we maar ophouden. Wat geven al die be spiegelingen. Een feit is, dat we voor grasland geen kilo stikstof krijgen. Geen kilo. En dan te bedenken, dat een kilo stikstof ongeveer 30 a 40 kg hooi be teekent. Die we nu moeten missen. We ervaren nu, als leering voor la ter, wat de luchtstikstofmeststoffen, die na den vorigen oorlog zoo'n hoóge vlucht namen, voor ons grasland betee- kenen. Dat leerden indertijd de proef velden ook wel. Doch het aan den lijve te leeren, slaat meer in en wc gelooven nu eerder wat een proefveld te Marum liet zien als gemiddelde van drie jarige proef met een zware kalk- ammonbeinesting (600 kg per ha in 5 keer gegeven). Qemiddeld werd het aantal weidedagen met 170 vermieerderd, terwijl per ha de melkopbrengst 1380 kg meer was. Laat dat een leering zijn voor later, als er weer kalkammton te krijgen is en thans het omweidsysteem op kleinere kampen alvast toepassen, want dat geeft op zichzelf ook reeds groote voordee- len. AGRICOLA. Regeling, voor landbouw, tuinbouw en visscherij. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij ves tigt er de aandacht op, dat mannelijke personen, die als hoofdgroep werkzaam zijn in landbouw, tuinbouw of visscherij en geboren zijn tusschen 1 Januari) 1893 en 31 December 1925, ter vrijwa ring tegen tewerkstelling elders, een vrijstellingsbewijs zullen ontvangen. Hetzelfde geldt voor mannelijke per sonen, die geboren zijn tusschen 1 Jan. 1893 en 31 December 1917 en werkzaam zijn in een der volgende ambachten of voor den landbouw zeer belangrijke bedrijven: dorpssmeden, wagenmakers, (kuipers en stelmakers), reparatiewerk- plaatsen voor landbouwmachines hooi en strooperserijen, dorschbedrijven en grasdrogerijen en geheel of overwe gend op het land werkzame dorpstim merlieden, electromonteurs, metselaars, riet- en leidekkers en zadelmakers tui- geninakers en gareelmakers. De plaatselijke bureauhouder zal voor alle bovengenoemde personen, met uit zondering van de in de visscherij werk zaam zijnden, voor wie een bijzondere bekendmaking zal volgen, de vrijstel- lingsbewijzen in gereedheid brengen. De plaatselijke bureauhouder en de buurtboerenleider beoordeelen, of de be- f trokkene tot een der bovengenoemde categoriën behoort. De plaatselijke bureauhouder zal in de plaatselijke pers of op andere wijze bekend maken, waar en wanneer men zich voor de verkrijging van een vrij stellingsbewijs moet aannmelden. VERNIEUWING VAN PLUIMVEE OP LANDBOUWBEDRIJVEN, Evenals in 1942 kan ook dit jaar ten behoeve van landbouwers, die voor 1 October a.s. oude kippen (eenden) wil len vervangen door jonge dieren, een beperkt aantal jonge leghennen (-een den) worden opgekweekt, waarvoor ge durende de eerste 7 weken (eenden 6 weken) voeder wordt toegewezen voor afname van deze jonge hennen (eenden) komen alleen in aanmerking de landbou wers, die gerechtigd zijn in 1942/43 kippen en/of eenden te houden. Men kan zich van 30 April a.s. af tot den plaatselijken bureauhouder wenden, ter verkrijging van een verklaring, waarin is aangegeven hoeveel jonge leghennen (-eenderr) ten hoogste mogen worden besteld. Dit aantal bedraagt voor jonge hennen 60 pCt. van het aantal kippen en voor jonge legeenden 120 pCt. van het aantal eenden dat mag worden aan gehouden. Jonge leghennen (-eenden), kunnen worden besteld bij fokkers of houders van vermeerderingsbedrijven. Men bestelle zoo spoedig mogelijk, opdat wanneer geen jonge hennen meer geleverd kunnen worden even tueel nog kuikens kunnen worden be steld. Bij de aflevering moet de land bouwer de van den P.B.H. ontvangen verklaring aan de achterzijde teekenen voor ontvangst der dieren en aan den fokker of houder van het vermeerde- ringsbedrijf afgeven. Inplaats van jonge hennen (-eenden) kunnen landbouwers ook kuikens be trekken. Voor deze kuikens, die als eendagskuikens moeten worden afgeno men, wordt geen voedertoewijzing ver strekt. Bestellingen kunnen tot 17 April worden geplaatst bij fokkers of houders van vermeerderingsbedrijven. Het aantal kuikens dat kan worden besteld, bedraagt voor kippenkuikens (ongesext) 180 pCt. van het aantal kip pen en voor eendenkuikens 120 pCt. van het aantal eenden, dat mag worden gehouden. De in 1943 geboren eenden en kippen mogen tot 1 October a.s. boventallig worden gehouden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1