S. D. Lankhuyzen Go's Bank n.v. li li IJS!'II KIM Voedingsgewassen in eigen tuin. LET OP1I DISTRIBUTIEBONNEN Eén rantsoen «RENOVATUM» Binnenland Bekendmaking Plaatselijk Nieuws Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Back N V. Amsterdam. Verzoek aan gebruikers van OORLOGSSCHADE stormschade Bonnen welke vervallen 'dj HEUSDEN. Brood, beschuit, aardappelen, tabak 17 A 2 kg. aardappelen. 17 B 1 kg. aardappelen. 17 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 siga ren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 548 1 kilogram suiker. 549 500 gram stroop, jam, enz. 550 250 gram gort. 551- 250 gram havermout. 552 250 gram peulvruchten. 553 100 gr. vermicelli of maizena 541, 542, 543 100 gr. kaas per bon. 527 t/m 529 Kaas, verlengd tot 15 Mei. 544, 545, 546, 547 70 gram meel of 17,18,19, ls/4 liter taptemelk p. bon. 17,18,19, l/s4 liter melk per bon. 4/22 Reserve. 5x/4 liter melk. 17 B, 19 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 17 A, 19 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/21, 4/21 .reserve", 150 gr. cacao m. suik. 17 100 gram chocolade, per bon. 18, 19 100 gram suikerwerk, per bon. Koffiesurrogaat 17 A 17 B Boter Vleesch of Vleeschwaren 17 B rantsoen. 4/23, M/19 Reserve. iy4 rantsoen. M/21, M/23 Réserve. 21/s rantsoen. Bijzondere Rantsoenen. Petroleum Zeep 534 en „T Eenheidszeep", 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 535 en „T Waschpoeder" 250 gr. waschpoeder of zeeppoeder. „T Toiletzeep'", 50 gr. "toiletzeep of 75 gr. (oude samenst.) BONNEN BETEEKENEN VOEDSELMITS ER GELD IS l ZORGT VOOR GELD! STEUNT WINTERHULP I GIRO 5553 ANDEL. ALMKEltK. BABILONIëNBROEK. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen.' KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Glasschaaischte bemoeilijkt de leveling van U w geneesmiddelen.Geeft daai om Uw ledige Kruschenflesch met deksel terug aan Uw Apotheker of Drogist en U ont vangt daaivooi lesp. 5, 3 of 2 ets. p fl. Kruscben wordt uitsluitend verkocht in de bekende gele verpakking ■■rmi/m'irrMtw>irm'iitmi rr. rrrmmvn mmini mm, rm OooH Renovatum verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Pracflschevoorwaarden - Billijke tarieven Inlichtingen bij onze correspondenten v' Algemeen Onderling Waarborg Genootschap LEIDSCHEPLEIN 2B AMSTERDAM-C. ERKENNING NATUURKUNSTMEST- HANDELAREN. Er is een verordening in voorberei ding, volgens welke de handel in na- tuurmest, stalrrrëst, compost, "enz., alleen wordt toegestaan aan hen, aan wie het bedrijfschap voor hooi, stroo en ruw- voeder een erkenning heeft verleend. De handelaren, die meenen aanspraak te kunnen maken op zulk een erkenning kunnen voor 1 Mei a.s. bij het bedrijf schap een aanvrage daartoe indienen. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij genoemd bedrijf, Zwarteweg 75, Den Haag. TEELT VAN TUINBOUW- EN BLOEMZADEN 1943. - Ingevolge de verordening op den teelt van tuinbouwzaden 1943 is het telen van tuinbouwzaden in 1943 slechts toege staan, indien het bedrijfschap voor'tuin- bouwzaden een vergunning daartoe heeft verleend, deze wordt slechts verleend aan door den Nederlandschen Algemee- nen Keuringsdienst voor Groenteraden erkende selectiebedrijven voor die ge wassen, waarvoor deze bedrijven als selectiebedrijf zijn erkend, en aan te llers, /net wie éen erkend selectiebe drijf een overeenkomst heeft afgesloten voor den teelt van tuinbouwzaden. In het laatste geval wordt de teeltvergun ning slechts verleend voor de opper vlakte en de zandsoort, waarvoor de teeltovereenkomst is aangegaan. Een se lectiebedrijf mag slechts teeltovereen komsten aangaan voor die producten waarvoor het door den N.A.K.G. als se lectiebedrijf is erkend en behoudens dispensatie van het bedrijfschap -uit sluitend tot dezelfde oppervlakte als door hem gecontracteerd in 1942. 'Overigens is het aan telers van groen ten toegestaan de hun door het bedrijf schap voor groenten en fruit verleende tuinbouwteeltvergunning voor fruit onder glas, warmoezerijgewassenn onder glas of warmoezerijgewassen anders dan onder glas, te benutten voor den teelt vah tuinbouwzaden, uitsluitend bestemd voor uitzaai in eigen bedrijf. Het telen anders dan op contract van bloemza den is in 1943 slechts toegestaan met een specciale vergunning van het be drijfschap. Het „op contract" laten te len van 'bloemzaden tot een grootere oppervlakte dan waarvoor in 1942 teelt contracten werden afgesloten,is ver boden. OPGAVE VOORRADEN VLAKGLAS. Ieder die meer dan 5 M2 vlakglas in voorraad of onder zijn berusting heeft, onverschillig waar opgeslagen en voor welk doel, is verplicht binnen 2 maal 24 uur daarvan opgave te doen bij het Rijksbureau voor bouwmaterialen, afd. materialen, hoofdgroep 3, Keizersgracht 15 te Amsterdam-C. Te. aanzien van vlakglas, dat men niet in eigendom doch onder zijn be rusting heeft, moet tevens naam en adres van den eigenaar worden ver meld. Deze opgave moet inhouden: de hoe veelheid in stuks en in M2 van iedere soort, zoowel als afmetingen en dikte. Afzonderlijk dient opgegeven te worden de hoeveelheid van dezen voorraad, die verpakt aanwezig is. Voor deze op gave worden geen formulieren beschik baar gesteld. Onder vlakglas wordt verstaan elke soort vlak venster- en spiegel-glas, w.o. ook tuindersglas, kathedraalglas, gewa pend glas, gefigureerd glas, alle soor ten transparant en ondoorzichtig glas, verzilverd glas (voor zoover niet reeds verwerkt in spiegels), geslepen glas, enz. Tuinders, die tuindersglas onder hun berusting hebben, dienen evenwel deze opgave te doen op een formulier, dat verkrijgbaar is bij den Rijkstuinbouw- consulent in t' ambtsgebied, waarin het bedrijf van den aanvrager gelegen is. Dit moet in overleg met den consulent wor den ingevuld en ingezonden binnen 14 dagen. Het niet nakomen van deze verplich ting kan ingevolge het economisch sanc- tiebesluit 1941 worden bestraft met een geldboete tot f 25000 ongeacht an dere toe te passen straffen of maatre gelen, zooals inbeslagneming van den voorraad. OVERNAME-MARKTEN RUNDEREN. De Wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant deelt mede, dat in de week vóór Paschen de overname-mark ten voor het leveren van runderen aan het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch o.m. als volgt zijn vastgesteld: Maandag 19 April: Tilburg en Breda. Woensdag 21 April: 's Hertogenbosch. Voor de week na Paschen is de vast stelling als volgt: Dinsdag 27 April: Tilburg en Breda. Woensdag 28 April's Bosch. LEVERING VAN NUCHTERE KALVEREN. Uit onderstaande rayonindeeling kan de veehouder opmaken, bij welke slacht plaats in onze omgeving hij zijn nuch- tére kalveren moet afleveren. Slachtplaats Den Bosch: District 40: Den Bosch, Rosmalen, Vlijmen, Vught, Empel, Engelen. District 43: Helvoirt, Drunen, Heus- den, Waalwijk. District 44: Andel, Eethen, Giessen, Veen, Wijk en Aalburg. District 46: Sprang. District 46: Sprang-Capelle. Slachtplaats Breda: District 46: Waspik, 's-Gravenmoer, Oosterhout en Raamsdonk. Slachtplaats Gorincherit lever. Maandag en Donderdag abatoir. District 44: Rijswijk. District 45: Almkerk, Dussen, De Werken, Sleeuwijk, Werkendam en Wou- drichem. In verband met de afschrijving van de geleverde nuchtere kalveren op den aanslag der leveringsplicht is het nood zakelijk, dat aan deze indeeling stipt de hand wordt gehouden. Levering bi' een andere dan voor elke gemeente aan gewezen slachtplaats heeft onvermijdelijk tot gevolg, dat geen afschrijving op den leveringsplicht plaats heeft. VERSCHE GROENTEN VOOR DEN ZOMER. t Vele volkstuinders en andere tuin- amateurs plegen naast hun aardappelen ook nog een vrij belangrijke hoeveelheid groenten voor versch gebruik en voor den inmaak te telen. Tot de belangrijste en voedzaamste hiervan behooren on getwijfeld de peulvruchten, zooals tuin- boonen, doperwten, slaboonen en snijr boonen. Ter voorkoming van te eenzij dige voeding doet men echter verstandig door naast deze peulvruchten ook ver schillende bladgroenten, wortel- en knol gewassen en nog andere producten als voedingsreserve te telen. Van de blad groenten komen hiervoor kropsla, an dijvie, namenia en "snijbiet in aanmer king. De laatstgenoemde twee kunnen des zomers eenige keeren worden ge sneden. Om in den zomer steeds krop sla ter beschikking te hebben, plante of zaaie men vanaf April tot in Juli iedere maand wat uit. De bekende ronde zomerbieten leve ren ook een uitstekend en smakelijk zo- mergerecht en mogen eigenlijk in geen tuin ontbreken. Ze kunnen in April of begin Mei nog worden gezaaid. Later worden ze op 15 cm.-uitgedund. Voorts 'Zaaie meln 2 a 3 keer in het seizoen wat zomerwiortelen, b.v. in April, /n Mei en ten slotte nog eens in Juni. Later op 4 a 5 cm uitdunnen. Verder mogen ook tomaten niet ontbre ken. Tenslotte kunnen in Augustus als nateelt ook nogmaals spinazie, raapste len en radijs worden gezaaid. Al deze groenten nemen slechts weinig ruimte in beslag. Indien men voor elk tijdens den zomer een paar vierkante meter bestemt, dan wordt een nuttige reserve aan sma kelijke groenten verkregen, hetgeen een voortdurende variatie in het dagelijksche menu mogelijk maakt. BIJNA ZEVEN TON BOETE IN 3 MAANDEN. De strijd tegen de opdrijving der prijzen heeft steeds meer succes, dank zij het feit dat daarvoor dag in dag uit een groote staf van opsporings ambtenaren op het pad is en blijkt zeer duidelijk uit de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar van de Bossche Inspectie voor de Prijsbïe- heersching die als ambtsgebied de pro vincies Noordbrabant en Limburg heeft. In deze drie maanden werden 6298 zaken van prijsovertreding aanhangig gemaakt. In 4510 van deze zaken werd door den Inspecteur voor de Prijsbe- heersching vonnis gewezen, waarbij hij aan boeten een bedrag van f 693.456 op legde. Naast het opleggen van boeten werd als bijkomende straf in 764 gevallen de verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen gelast, ter waarde van bijna f 50.000. Een overtreding was van dien aard dat de Inspecteur sluiting van de zaak en stillegging van de bedrijfsmiddelen voor den duur van een jaar noodzakelijk achtte. Het betrof hier een bekend smok kelaar, die met het verkoopen van vul pennen tegen zeer hooge prijzen buiten sporige winsten had gemaakt. Tenslotte werd in 41 gevallen openbaarmaking van het vonnis gelast. De meesten der geconstateerde over tredingen" hebben betrekking op den verkoop van levensmiddelen. Vooral de groenten en fruithandelaren gaven nog al eens blijk zich niet erg te storen aan de prijsvoorschriften. Zij komen er doorgaans niet met een Jantje van Leiden af. Dit geldt trouwens voor al diegenen die dezelfde opvatting Zijn toegedaan. MAXIMAAL VOOR 250 MILLIÓEN AAN ZILVERBONS. De secretaris-generaal van het de partement van financiën heeft het ge zamenlijk bedrag, waarvoor op den voet ën volgens de bepalingen van 'de wet van 6 Augustus 1914 muntpapier on der de benaming van zilverbons wordt uitgegeven, vastgesteld op ten hoogste 250 millioen gulden. DR. K. A. F. DEELEN OVERLEDEN Te Tilburg is in den ouderdom van bijna 81 jaren overleden dr. K. A. F. Deelen een bekend arts en oprichter van de Vereeniging tot bestrijding der tuberculose aldaar. In 1904 stichtte hij te Tilburg een Röntgenologisch instituut. Ongeveer 30 jaar geleden riep hij de Vereeniging tot bestrijding der Tuber culose in het leven. Voorts bekleedde de overledene nog vele functies bij ver- eenigingen en instellingen. Hij was ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. OVERLEDEN PATIËNTEN VERWISSELD. Een dezer dagen heeft zich in het St. Ign.-ziekenhuis te Breda, meldt „Het Volk", een tragische vergissing voorge- doordat twee overleden patiënten ver wisseld werden. Een der familieleden van een Bre- dasche gestorvene kwam tot de ontdek king dat er een vergissing was begaan. Toen men wilde overgaan tot de ter aardebestelling, bleek de overledene uit Breda reeds in Rijsbermen te zijn be graven.- De béide families hebben on derling overleg gepleegd, zoodat de overledenen alsnog in het voor hen be stemde graf konden worden begraven. op Zaterdag 17 April. 16A en 16B Brood. 16 Beschuit. 16Aen 16B Aardappelen. 16Aen 16B Tabakskaart. 15A, 15B, Reserve 4-14, M-14, M-16. en Ml 8, Vleesch of Vleesch waren. 520 Suiker. 521 Stroop, jam, enz. 522 Gort. 523 Havermout. 524 Peulvruchten. 525 Vermicelli of maizêna. 530, 531, 532, 533, bloem, enz. 13, 14, 15, Melk en Taptemelk. 4-15 Reserve, Melk. 4-16 Reserve, Rijst. 4-17 Reserve, Havermout. 3-13, 4-18, Reserve cacao. 13 Chocolade. 14, 15, Suikerwerk. BEZORGEN VAN TIJDSCHRIFTEN MOET WORDEN GESTAAKT. De beschikking van den Rijkscommis saris betreffende de sluiting van bedrij ven, waarbij onder meer is bepaald, dat het bezorgen van nieuwsbladen blijft toegestaan, heeft de vraag doen rijzen, of ook de bezorging van tijdschriften doorgang kan blijven vinden. Van bevoegde zijde vernemen wij hieromtrent, dat, in tegenstelling tot de nieuwsbladen, tijdschriften niet lan ger door eigen loopers e.d. bij de abonné's mogen worden bezorgd. ZINK VOOR HUISHOUDELIJKE AR TIKELEN. Bij controle is herhaaldelijk gebleken, dat sinds eenigen tijd veelvuldig hoeveel heden zink worden verwerkt voor de vervaardiging van stofblikken, wasch- teiltjes, bakblikken en andere huishou delijke artikelen. Het gebruik van zink of zinklegeering voor vervaardiging van de genoemde artikelen is echter verbo den, evenals het geven van opdrachten tot vervaardiging van deze. artikelen en het afleveren daarvan (ook door een ander dan den vervaardiger). Overtreding van deze verbodsbepa lingen kan ingevolge het Economisch Sanctiebe^Liit 1941 zwaar worden ge straft. Een ieder, wien zulks aangaat, zooals loodgieters, grossiers en detailhande laren, wordt aangeraden zich strikt aan de voorschriften te houden, aangezien vanwege het Rijksbureau voor non ferro metalen nauwgezette controle op de na leving ervan wordt uitgeoefend. HET AANTAL SLACHTOFFERS TE ROTTERDAM. Door het lukraak uitwerpen van bri sant- en brandbommen uit Britische vliegtuigen heeft vorige week de Ne- derlandsche burgerbevolking opnieuw verliezen geleden. Deze bedragen vol gens de tot nu toe ontvangen berichten 11 dooden, waaronder 2 kinderen, 21 zwaargewonden en talrijke lichtgewon den. Een groot aantal woonhuizen werd vernield, 2 kerken en 1 kapel ernstig beschadigd. Het aantal dooden in Rotterdam is tot 341 gestegen, onder wie 115 man nen. 92 vrouwen en 53 kinderen; 81 dooden konden niet meer worden ge ïdentificeerd. DE VERKLARING DER STUDENTEN Apeldoorn, 12 April. De secretaris-generaal van het depar tement van opvoeding, wetenschap en kultuurfiescherming maakt het volgende bekend 1. tSudenten van bijzondere univer siteiten en hoogescholen, die hun studie aan een openbare instelling van hooger onderwijs wenschen voort te zetten,, kunnen hiervan kennis geven aan het departement, afdeeling H. O., Paschlaan 19, Apeldoorn, onder inzending van een onderteekend exemplaar der in verorde ning 28-43 voorgeschreven verklaring. Het onderwijs aan openbare universitei ten en hoogescholen zal niet wordjen stopgezet. 1. Studenten van bijzondere univer- zijn gekomen van een exemplaar van deze verklaring of wier exemplaar in het ongereede is geraakt, kunnen vol staan met de toezending van een met de hand of met de schrijfmachine ge schreven en door hen onderteekend exemplaar van de verklaring. Toezen ding kan ook geschieden aan boven staand adres. In verband hiermede wordt de tekst van de verklaring nog eens afgedrukt. De ondergeteekende geboren te wonende te verklaart hiermede'plechtig, dat hij de in het bezette Nederlandsche gebied gel dende wetten, verordeningen en andere beschikkingen naar eer en geweten "zal nakomen en zich zal onthouden van iedere tegen het Duitsche Rijk, de Duitsche weermacht of de Nederland sdie autoriteiten gerichte handeling, zoo mede van handelingen en gedragingen welke de openbare orde aan de inrich ting van ho(oger onderwijs, gezien de vigeerende omstandigheden, in gevaar brengen. DOODELIJK ONGEVAL. In de glasfabriek der N.V. Philips heeft een doodelijk ongeval plaats ge had. De 40-jarige J. v. B., wonende Eikenstraat was belast met het smeeren van het mechanisme van de koelovens. Vermoedelijk is de man over het snoer van een looplamp gestruikeld en met zijn hoofd in het mechanisme geraakt. De man is aan de gevolgen overleden. VERVAARDIGING VAN TABAK- EN TABAKSPRODUCTEN ZONDER TOESTEMMING VERBODEN. De Tabaks- en Tabaksproductenbe schikking 1940, no. 1 is in zooverre ge wijzigd dat tha'ns alle artikelen, die kennelijk in den handel worden ge bracht om als surrogaat van tabak of tabaksproduct te worden gebruikt, als bladmengsels, kauwstangen e.d., onder controle worden gesteld van het Rijks bureau voor Tabak en Tabaksproducten. Zonder toestemming van dit bureau is het vervaardigen en verhandelen van deze artikelen verbodende détailhandel valt buiten deze regeling. Belangheb benden kunnen zich bij genoemd bureau van een en ander op de hoogte stellen. W7 - --J '/-/J:/./-: V i km A 81' -j 'i - Opvoeding van de Sovjetjeugd. Op „rustdagen" worden voor deze „gelukkige jeugd" marichen door de stad georganiseerd om den volks- genooten hun geluk aanschouwelijk voor te stellen, zooals ons de „Pioners- kaja Prawda" van 20 Juli 1936 laat zien. Hier draagt zij haar schilden: „voor ontspanning" en „voor ver strooiing" als levend bewijs van ont spanning en verstrooiing CNF-GFL-Pax m De Burgemeester' van Heusden maakt bekend, dat het verboden is voor de kinderen om op de straten te spelen met voetballen, autopeds, rolschaatsen en ander speeltuig. Ik wensch de bevolking hierop te wij zen en te waarschuwen, vóórdat de po litie ingrijpt en tot inbeslagname dier voorwerpen overgaat. Samenscholingen van clubjes men- schen zijn eveneens ten strengste ver boden. Men zij gewaarschuwd, want de po litie' heeft bevel gekregen onverwijld hiertegen op te treden. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES, Politiegezagsdrager. Heusden, 14 April 1943. Als een lid van het lichaam lijdt, dan lijdt het geheele lichaam. Als een deel van ons volk in rouw is gedompeld, dan dient ons geheele volk te rouwen. De ongelukkige slachtoffers van Rot terdam, die vermoord zijn door de En- gelsche luchtpiraten, en hun nagelaten betrekkingen gaan ons bizonder ter har te. Een spontane hulpverleening, zoo veel in ons vermogen ligt, is niet alleen onze dure plicht van naastenliefde, doch is eene „Selbstverstandlichkeit", waar mede iedereen het eens behoorde te zijn. Niet aldus de kerken. Een beleefd ver zoek om vanaf den kansel de collecte voor Rotterdam aan te' bevelen, werd beantwoord met een akelig stilzwijgen, ofschoon juist dit werk van barmhar tigheid bij uitstek op haar terrein ligt. Tezelfder tijd werd in den, passiepreek Christus tegenover Bar-Abbas gesteld en werd het „Dimitte nobis Bar-Abbam" (laat ons Bar-Abbas vrij) scherp ge hekeld en terecht. Gaan thans Bar-Abbas (de Engelsche moordenaars) de schul digen vrij uit bij de kerken en laten ze Christus (de slachtoffers van Rotter dam) de onschuldigen aan het lot over? Is één enkel woord van aanbeveling van de collecte, te veel, terwijl vroeger col lecten voor 'Joden en vreemdelingen! aanbevolen werden? Nu het ons eigen volk betreft, ge- looven ze het wel en wordt alles „ad acta" verwezen. Zij zullen zich wel achter formalisme trachten te verschuilen. Dit is een goed koope dooddoener. Termen om de col lecte te recommandejeren vonden de heeren niet aanwezig. Het volk -oordeele nu zelf. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 13 April 1943. Naar wij vernemen hopen onze vroegere stadgenooten de heer en me vrouw K. A. v. Rijswijk-v. Wijk,,thans woonachtig te 's-Gravenhage, Kopingin Emmakade 171, Den Haag, den 18en April hunne 60-jarige echtvereeniging te herdenken. De heer v. Rijswijk de bekende groote'aannemer en zijn familie geniet VAN 18-24 APRIL. 17 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 17 B 100 gr. brood of 1 rants, gebak. 17 70 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. VAN 18 APRIL TOT 15 MEI. bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. VAN 21 MAART—15 MEI. 526 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 17—28 APRIL. 250 gram boter of margarine of 200 gram vet of rundvet. 125 gram boter of margarine of 100 gram vet of rundvet. 13A, 13B, verlengd tot 28 April. VAN 18 APRIL—1 MEI. 17 A 1 rantsoen. GELDIG TOT t5 MEI. 3/14 Reserve (land), 350 gr. Sinaasappelen 3/15, 4/19 Reserve, 350 gr. Sinaasapplen 540 Algem., 2/20, 3/20, 4/20 Res., IE, VAN 1 MAART—21 APRIL. 05 bonk. EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum. VANAF 1 APRIL. 20 en 32 „Verlichting" 300 gr. kaarsen. VAN 1—30 APRIL. VERLENGD TOT 30 APRIL. 514, 515, „S Eenheidszeep". ,,S Wasch poeder" en „S Toiletzeep". VAN 1 JAN.30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr, Scheerzeep. J BROOD: plm. 100 gram. BESCHUIT: 70 gram. GEBAK: 60 gr. ongezoete biscuits of 85 gr. gezoete biscuits of 125 gr. ge glaceerde biscuits of 100 gr. wafels met suikervulling, of 150 gr. wafels met jam of siroopvulling of 75 gr. ijswafels of 90 gr. koekjes of 100 gr. speculaas of 140 gram koek of 200 gr. cake, of 350 gr. gevuld kostge- bak, faart of gebakjes, of 65 gr. toast of Weerterbeschuit of 70 gr. paneermeel. VLEESCH: 100 gr., gewicht van been inbegrepen; 150 gr. paardenvleesch, been inbegrepen. VLEESCHWAREN: 75 gr. gerookt of gekookt vleesch, gebraden gehakt, cor- nedbeaf, of 75 gr. gerookte worst soorten of 100 gr. gekookte worst- soorten of 125 gr. leverartikelen, tongeworst, nierkaas of 150 gr. zure zult of 300 gr. bloedworst. JAM: 500 gr. jam, siroop; kunsthoning, of 300 gr. gestampte muisjes of vnl. uit suiker vervaardigde boterham- strooisels. BLOEM: 70 gr. tarwebloem -meel, rog gebloem, -meel, zelfrijzend bakmeel. RIJST250 gr. rijst, rijstemeel, -bloem, -gries, kindermeel, zuivere Tarwe bloem, gortbloem. HAVERMOUT: 250 gr. havermout, -vlokken, -bloem, -gort, gem. meel. GORT250 gram gort, gortmout, gort- bloem, (alle soorten), grutten, ge mengd meel, aardappel-tapioca, of 4 liter gortpap. VERMICELLI: 100 gram vermicelli, ma caroni, spaghetti, of ten hoogste 4 pakjes vermicellisoep, of een aantal pakjes kippensoep of pouletsoep, of 100 gram maizena, sago, aardappel meel, geoxydeerd aardappelmeel, aardappelmeel vlokken, of 100 gram zetmeel verwerkt in puddingpoeder of puddingsauspoeder. MELK: l3/4 liter gestandaardiseerde melk of een "hoeveelheid yoghurt be reid uit l3/4 liter gestandaardiseerde melk. TAPTEMELK: l3/4 liter karne- of tapte melk, of l3/4 liter consumptiemelk producten. PEULVRUCHTEN: 250 gram. BOTER of MARGARINE: 250 gram. VET of SPIJSOLIE: 200 gram. TABAK: 20 sigaretten, 10 cigarillos, 5 sigaren. 25 gram tabak. SIGARETTEN: 20 sigaretten. BRANDSTOFFEN: 1 hl. (max. 75 kg) anthraciet, steenkolen, industriebriket ten, eierbriketten of 2 hl cokies, gas- cokes of 110 kg bruinkoolbriketten, of 75 kg petroleumookes of 150 kg cokesbries, cokesgruis, of 300 stuks persturf, of 450 stuks baggerturf, of 275 kg turf uit de Peel of 200 kg andere soorten turf. ZEEP en WASCHPOEDER: 75 gram eenheidstoiletzefep 21 pCt., of 15 pCt. of 14 pCt. of 28 gram lucht- gevulde eenheidstoiletzeep 57 pCt. of 40 pCt., of het doen wasschen van 5 kg droge vuile wasch, of 250 gram waschpoeder, of 250 gram zeeppoe der (oude of nieuwe samenstelling), of het doen wasschen van 9 kg droge vuile wasch. hier aller achting, zoodat wij overtuigd zijn, dat deze dag voor hen niet onop gemerkt zal voorbijgaan, ook al wil men in verband met de tijdsomstandig heden aan dit heugelijke feit geen fees telijkheden verbinden. Zoowel mevrouw als de heer v. Rijswijk verkeeren beide nog in uitstekende gezondheid. Het tarief van het veer Heusden- Nederhemert (Zuid), dat voorheen 10 cent bedroeg voor heen en terug, later is gebracht op 15 cent, is thans ver hoogd tot 20 cent, zoodat dit tarief thans het dubbelé bedraagt van het veer aan de Noordzijde. Zondag 18 April zal te Amster dam een aanvang worden gemaakt om het persoonlijk damkampioenschap van Nederland, waaraan o.m. ook onze stadgenoot de heer A. de Graag zal deelnemen. Deelnemers zijn Keiler (titelhouder), Vos, v. Darte len, Tusveld, de Graag, Dukel, P. Ro zenburg, W. Rozenburg, Ham, Ansems, Kalden en v. d. Kraan. In de eerste ronde zal de Graag uit komen tegen Vos. De zes hoogst geklas seerde zijn gerechtigd volgend jaar zon der vóórwedstrijden deel te nemen. Wij wenschen onzen stadgenoot, die in de damwereld reeds een zeer be kende figuur is geworden, zeer veel succes toe en we twijfelen er niet aan of hij zal alles in het werk stellen om minstens zijn plaats te behouden. Maandagavond vergaderde de af deeling Heusden van het Wit-Gele Kruis in het Vereenigingsgebouw alhier. Uit het jaarverslag van den secreta ris bleek o.a. dat door de wijkverpleeg ster in 1942 2644 bezoeken afgelegd werden; 177 keer werden verplegings- artikelen. uitgeleend; bij het consulta tiebureau werden 54 kinderen nieuw ingeschreven. Aan contributie werd f 774,45 ontvangen'. Het aantal leden be droeg 173. De vereeniging heeft geen schuld. Het financieel verslag vermeldde als inkomsten f 2198.52 en als uitgaven f2204.55, saldo f 1278.55. De penningmeesteres werd onder dank gedechargeerd. Tot commissieleden voor het volgend jaar werden aangewezen de heeren C. Verhoeven en Th. de Wilt. De aftredende leden mevr. v. d. Heijden, A. v. Delft en P. J. Verschune werden met groote meerderheid van stemmen herkozen. Naar wij vernemen, zal de be kende Tooneelvereen. „De Schakel" uit Woudrichem, leider A. Vos, op a.s. 2e Paaschdag in hotel „Het Wapen van Amsterdam een opvoering geven van het blijspel „Peters en Zoon". Wat wij van dit gezelschap weten, is voldoende om de bezoekers een prettige avond te garandeeren. Voor verdere bijzonder heden verwijzen we naar de advertentie in ons blad van Donderdag 23 April. Op het consultatiebureau voor zhigelingen werden op 13 April ter onderzoek aangeboden 22 zuigelingen en wel uit Heusden 9, Oudheusden 2, Herpt 4, Hedikhuizen 1, Genderên 4, Aalburg 2. Met ingang van 1 Mei a.s. is benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan de Chr. School alhier de heer Joh. v. Duist. Onder veel blijken van belang stelling herdachten M. Verbeek enecht- genoote alhier hun 25-jarige echtveree niging. Bij besluit van den Commissaris der provincie zijn de waterschappen' „De Andelsche en Giessensche weide", „Het Eendeveld" en de „St. Rom- boutspolder" samengevoegd tot het wa terschap „De gecombineerde Andelsche en Giessensche polders." Op Zaterdag 17 en Maandag 19 April a.s. zal in deze gemeente een lijstencollecte gehouden worden ten ba te van de getroffenen bij de ramp die Rotterdam en omgeving bij een Lucht aanval geteisterd heeft. De Burgemeester verzoekt een ieder naar vermogen in deze zeer noodzakelijke behoefte bij te dragen. Onze dorpsgenoot de heer A. Dekker is benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Leerdam. De landbouwer W. O. v. d. Beek alhier, kwam dezer dagen tot de onaangename ontdekking dat zijn paar^ dood in den stal lag. Het vleesch werd voor de consumptie afgekeurd, zoodat dit voor genoemde een belangrijke scha depost is. Het zooritje van den heer H. Schook alhier, kwam spelenderwijs on der een juist voorbijrijdende fietsrijder terecht, met gevolg dat het ventje een di<jpe wond aan zijn knie opliep, die door Dr. v. Vuure uit Dussen moest worden gehecht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2