Wie heeft te koop: niWELIJK BEZOEKT het Eiland Nederhemert v - VROOLIJKE MUZIEK V&D N.v.H.'tjes Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten Nette Dienstbode Jongste Kellner. „PETERS EN ZOON". EENDAGSKUIKENS UITVERKOCHT. degelijk en flink Meisje. Oproeping schuldeischers een nette Dienstbode. Erfhuis te Wijk. de roerende goederen Staat ter dekking: „AVENIR" K 1663 Staat ter dekking: „Hans van Berkenhof". Jetelandsche Volkseenheid tegen het Bolsjewisme" GROOT CIRCUS OlEZEN CIRCUSSCHOUWSPEL Predikbeurten Rechtzaken Binnenland Advertentiën KOMT ZIEN EN HOOREN! VOLKSVERGADERING te Wijk en Aalburg DEN BOSCH Repareert prachtig: ten goede Dienstbode Kantongerecht 's-Hetrtogenboiiii. Bossche Rechtbank. Uitreiking nieuwe bonkaarten. GEMEENTE EETHEN. GEM. WIJK EN AALBURG. Distributiekring 251, Waalwijk, omvat de gemeenten Drunen, Hensden, Loon- opzand, Sprang-Capeile, Vlijmen, Waalwijk en Waspik. Sluiting Kantoren. De Waterstaatkundigen toestand van het Land van Heusden en Altena en het Scheepvaartverkeer. rJ ELIZABETH NIEUWKOOP- Bouman, Pieternella Cornelia Quirijns, GEERTJE BOUMAN, DINSDAG 27 APRIL a.s. TOEWIJZING WEISCHAREN HEUSDEN „Het Wapen van Amsterdam" GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. een 14 weken drachtige zeug en twee jonge fokvarkens, V O O G T vc Ravesteijnstr 324 DEN HAAG DUITSCH of ENGELSCH BEREND LUBBERDINK, Notaris G. HOLLESTELLE te Andel publiek te verkoopen: Stamboek- en Premiehengst P. BOUMAN - AALBURG M. VERSCHOOR, Almkerk. TWEEDE PAASCHDAG Onder leiding van den Heer Kouveld IN DEN SPEELTUIN COSTUMIÈRE, COUPEUSE EN LEERARES. I MAANDAG 26 AP Ril a.s., Dr. M. H. Werther H. Hendriks Tricotondergoed, Werkmans- kleeding, Heerenhoeden, Kousen, Lederwaren vindt U in het Land van Heusden en Altena, door een advertentie te plaat sen in dit blad. H.H. Correspondenten worden be leefd verzocht, de predikbeurten steeds in officiëelen tijd op te geven. GOEDE VRIJDAG. 23 April (Wett. tijd). HEUS DEN, 7 u. Ds. Vogel. Bed. H.A. Geref. Kerk, 7.30 leesdienst. ALMKERK, 7 u. Ds. v. d. Akker. j-j AALBURG, 7.30 u. Ds. Trouwborst. Geref. Gem,„ 8 u. leesdienst. BAB.-BROEK, 7.30 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN, 7 u. Ds. de Tombe. Bed. H.A. EETHEN, 7 u. Ds. Boezer. GIESSEN, 8 u. Ds. Schoonenboom. 's-GREV.-CAPELLE, 7.30 u. Ds. van Wingerden. KERKWIJK, 7.30 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 7.30 u. Ds. Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 7.30 u. Ds. Hoeufft van Velsen. POEDEROIJEN, 7.30 u. Ds. v.d. Haar. Geref. Gem. 7.30 u. leesdienst. UITWIJK 7.30 u. Ds. Snijders. Bed. H.A. VEEN, 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 7 u. leesdienst. WIJK, 7 u. dhr. v. d. Endt. WELL, 7 u. Ds. de Groot. Bed. H.A. WASPIK, 7 u. Ds. v. d. Smit. WOUDRICHEM, 8 u. Ds. de Bruin. PASCHEN. Zondag 25 en Maandag 26 April 1943 (Wett. tijd). HEUSDEN, 25 April, 10 u. Ds. Vogel. Extra collecte. 26 April, 10 u. Paaschzangdienst met medewerking v. h. Kerkkoor. Ger. Kerk, 25 April, 10 u. leesdienst. 6.30 u. IDs. Bakker uit Andel. AALBURG, 25 en 26 April, telkens 10.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 25 April, 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 25 April 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker. Ger. Kerk, 25 April 10.45 en 3.30 u. Ds. Hakman. AMMERZODEN, 26 April 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 25 April, 3 u. Ds. Brasser. 26 April, 10.30 u. Ds. Brasser. BAB.-BROEK, 25 April, 10.30 en 7 u. Ds. Eijzenga. 26 April, geen dienst. DOEVEREN, 25 April, 10 u. Ds. de Tombe. Extra collecte. DRONGELEN, 25 April, 3u. Ds. Boeser. 's-GREV.-CAPELLE, 25 April, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 26 April, 9.30 u. Ds. v. Wingerden. GIESSEN, 25 April, 10.30 u. Ds. Schoo nenboom. Bed. H.A. Extra collecte. HEESBEEN, 25 April, 3 u. Ds. Trouw- - borst. Bev. van een lidmaat. KERKWIJK, 25 April, 10.30 u. Ds. Brasser. 26 April, geen dienst. LOONSCHENDIJK, 25 April 10 en 2.30 u. Ds. Vroeg Dn de Weij. 26 April, 10 u. Ds. Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 25 April, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft v. Velsen. V.m. bevesti ging lidmaten. 26 April, 10.30 u. Ds. Hoeufft van Velsen. NEDERHEMERT (N.Z.), 25 April, 3 u. Ds. v. d. Kooij. POEDEROIJEN, 25 April, 10.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. V.m. Bev. lidmaten. Chr. Ger. Kerk, 25 April, 11 en 3.30 u. leesdienst. Ger. Gem., 25 April, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. RIJSWIJK, 25 April, 7 u. Ds. Schoo nenboom. Extra collecte. VEEN, 25 April, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. V.m. Bev. lidmaten. 26 April, geen dienst. Ger. Gem., 25 April, 10.30 en 3 u. leesdienst WIJK, 25 April, 10.30 u. Ds. Harkema, Bed. H. Doop; 7 u. Ds. Trouwborst. 26 April, 10.30 u. Ds. Eijzenga. WASPIK, 25 April, 10 u. Ds. v.d^Smit. 26 April, 10 u. Ds. v. d. Smit. WOUDRICHEM, 25 April 10 en 2.30 u. Ds. de Bruin. V.m. Bev. lidmaten. WELL, 25 April, 10 u. Ds. de Groot. Zitting van Woensdag 14 April. Regl. Waterkeeringen in N.-Br.: J. W. V., Andel f7.50. Invaliditeitswet: E. H. H. E., Kaats heuvel f 5. Geen voor- en achterlicht: C. E. v. d. H., Vlijmen f 4. Zitting van Maandag 19 April. Leerplichtwet: H. K., Oudendijk f 10. Geen voorlicht: A. V., ^een f3. Geen achterlicht: J. v. R., Andel f3. A. A. H. IJ., Drunen f2. Geen voor- en geen achterlicht: A. d. W., Wijk en Aalburg f 4. Besl. Persoonsbewijzen: J. v. d. D., De Werken f 4. Na 22 uur met motorrijtuig rijden: E. B., Wijk en Aalburg f2; A. D., Andel f 2. Diefstal van chroomleder te Waalwijk. De Bossche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de strafzaak tegen den stoker A. J. B. uit Waal wijde, die uit de fa briek van de N.V. Ivo van Harens Schoenfabrieken te Waalwijk een aantal pakken chroomleder heeft weggenomen. Hij had het leer gebracht naar den schoenmaker P. J. M. uit Waalwijk, die hét leer heeft verkocht voor de som van f 1800. ^Dit geld -hebben ze onder ling verdeeld en zoo spoedig mogelijk opgefeest. B. is door de rechtbank wegens dief stal veroordeeld tot 1 jaar gevangenis straf en M. is wegens heling veroor deeld tot 10 maanden gevangenisstraf. Voor beiden wordt het voorarrest in minuering gebracht. Voor houders van inlegvellen K. Dinsdag 27 April 1943. Drongelen nr. 3196 van 9.1510 u. Bab.-Broek van 1011 uur. Donderdag 13 Mei 1943. Meeuwen, van 1.303 uur. Vrijdag 14 Mei 1943. Eethen van 9.1510.15 u. Genderen nr. 1—125 van 10.1512.30; nr. 126164 van 1.302 uur. Drongelen nr. 130 van 23 uur. Voor houders van inlegvellen L: Dinsdag 27 April 1943. Eethen, nr. 125 van 1112 u.nr. "2662 van 1.303 u. Woensdag 28 April 1943. Genderen nr. 1—75 van 9.1512.15 u. nr. 76115 "van 1.303 u. Donderdag 29 April 1943. Genderen nr. 116164 van 9.1511.15 uur. Bab.-Broek nr. 125 van 11.1512.15 u.nr. 2665 van 1.303 u. Vrijdag 30 April 1943. Drongelen van 9.1512 uur. Bab.-Broek nr. 66—108 van 13 u. In de week van 26 April1 Mei zullen geen formulieren voor schoenen, banden en textiel worden uitgfereikt. Op Vfljdag, Zaterdag en Maandag, resp. 23, 24 en 26 April a.s. zullen de agentschapskantoren van den Dis tributiekring Waalwijk voor het publiek gesloten zijn. Ook het kringkantoor Waalwijk is op die dagen gesloten, uitgezonderd des Zaterdags op welken dag dit kantoor geopend is van 910.30 uur. voor even- tueele spoedgevallen (o.a. geboorten,, rouwkleeding, verlofgangers, e.d.) en inlevering opplakvellen door détaillis ten voor brood, gebak en boter. Zieken en a.s. moeders, die volgens de in hun bezit zijnde oproepkaart: hun bonnen op Vrijdag 23 April a.s. dienen af te halen, behooren zulks fVian^ "fp flew* n DRUNEN op' Dinsdag 27- April 1943 van 10.3012 u. v.m. HEUSDEN op Dinsdag 27 April 1943 van 34 n.m. VLIJMEN op Woensdag 28 April 1943 van 10.3012 uur v.m. WAALWIJK op Donderdag 22 April 1943 van 912 u. v.m. Voor grossiers en détaillisten blijft de voor hen getroffen en reeds ter ken nis gebrachte gewijzigde regeling, zoo wel wat de inlevering op Vrijdag als op Maandag betreft, gehandhaafd. De uitreiking van zeep voor vuilen arbeid voor de gemeenten Loonopzand en Waspik, welke volgens het aanvul lende affiche 21, oorspronkelijk vastge steld was op resp. Vrijdag 23 en Za terdag 24 April, vervalt. In plaats daar van zal deze uitreiking thans geschieden LOONOPZAND: op Vrijdag 30 April 1943 van 1012 u. v.m. aan bedrij ven en personen (uitgezonderd mel kers) en van 24 n.m. aan meikers op het distr.kant. te Kaatsheuvel. WASPIK; op Zaterdag 1 Mei 1943 van 10—12 u. v.m. Voor verdere bijzonderheden raadple ge men de gemeentelijke affiches. EXTRA ZEEP VOOR KAPPERS, ENZ. Voor zoover kappers, medische stu denten, vroedvrouwen, verloskundigen, wijkverpleegsters en praktiseerende art sen vanwege het kringkantoor geen aanvraagformulier ontvangen, kunnen zij dit afhalen bij den plaatselijken distri- butiedienst en volledig ingevuld inle veren uiterlijk tot 5 Mei bij den plaat selijken distributiedienst. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de publicatie elders in ons blad. Distributiekring 251 Waalwijk, C. DE JONGH, Leider. IV. Het veer van Capelle kwam het eerst in dienst en wel als handkabelponit. Op drukke tijden lag langs deze pont een stoomsloep om ze over te sleepen. Bij harde winden evenwel botsten bei de vaartuigen te veel tegen elkander aan. Daarom werd de pont te Dronge len van een beweegkracht voorzien op het vaartuig zelf, door het aanbrengen van een petroleummotor, systeem Swi- dersky. Het was een ontploffingsmotor. Een stoomketel was er niet en dit bracht het groote vooideel mede, ,dat het brandgevaar t.a.v. de vele overtrekkende hooiwagens tot een maximum was ge reduceerd. Toch bracht deze pont veel frustatie. De motor weigerde vaak en zoo was heel vaak geen geregelde overzetting. Daarom koos men als definitieve pont voor het veer te Capelle stoomtractie. De stoomketel werd zoo groot gemaakt, dat tijdens den overtocht het niet noo- dig was bij te stoken. Bovendien bracht men op den schoorsteen een vonken- vanger aan. Tot geluiddemping en te vens warmtekeering werden om machi nekamer en stoomketel beschuttingen ge bouwd. De petroleummotor te Drongelen werd al spoedig op non-actief geJ steld en de pont door een sleepboot overgetrokken. De pont van Capelle bleek te voldoen en nu kreeg Dronge len een soortgelijke pont, echter groo- ter, en wat gewijzigd. Als reservepont werd toen de buitenwerking gestelde gebruikt. Later werden nog meer ver beteringen aangebracht. In gewone tijden gaat de veerdienst dag en nacht door, telkens, wanneer er publiek overgezet wil worden. De bediening werd aan 5 personen opgedragen: 1 gezagvoerder, 2 pont wachters, 2 machinist-stokers en voor hen werden 5 woningen gebouwd op den Noorderdijk. De woning op den Zuiderdijk werd telefonisch aangeslo ten aan de opzichterswoning te Heus den en aan het veer te Capelle. Tevens verrezen er een magazijn tot berging van het veermateriaal, lantaarns, een steenkolenloods, een wachtlokaal én schuilplaats voor het publiek. De grondwerken voor het Drongel- scheveer vereischten een som van ruim f 14.921 en waren opgenomen in het bestek no. 170, dienst 18901894. 9 Juli 1894 werd de veerdienst ge opend». De grondwerken voor het Capelsche- veer vereischten f 6.930.60. Dit veerbedrijf werd 18 Nov. 1891 geopend. Het veer te Keizersveer werd onder houden door vrijvarende stoombooten, die een veiligen overtocht zouden waar borgen onder alle weersomstandigheden. De rivier is hier erg breed. Men handel de hier in navolging met het stoomboot- veer over de Theems te Londen, bene den Londonbridge. Men had rader- stoombooten met een doorgaand glad dek. Aan beide boegen had men door een klep toegang tot den vasten wal. Zoo kon de boot ook gemakkelijk heen en terugvaren zonder wenden. Het glad dek was voor wagens en vee, daarnaast ruimten voor voetgangers. Twee- ducdalven op wat grooteren afstand van de ponton dienden tot steun der pont bij wind. Men had hier twee stoomponten: Kei zersveer I en Keizersveer II. De overvaarten hadden plaats op ge regelde tijden, met langere tusschenpoo- zen op den middag, in den nacht en op Zondag'. 15 October 1890 werd de stoompont- dienst geopend. De grondwerken had een som van f. 42.660.40 bedragen. Ter vervanging van het pontveerover het Oude Maasje werd in den grintweg Capelle-Baan een ophaalbrug gebouwd. Voor de scheepvaart werden er vier schamp palen, everKzooveé! remmingwer- ken en stoppalen gemaakt. De aanbe steding er van had in 1890 plaats en de brug was in 1891 gereed (behalve het verfwerk). De totaalkosten hebben ruim f82.000 bedragen. Een 300 meter benedenwaarts van den zuidelijken mond van het Heus- densch kanaal, onder de gemeente Hees been, werd over de nieuwe rivier bij Heusden, een flinke verkeersbrug ge legd. Zij verbindt de nieuwe bandijken ter weerszijden van de rivier op een peil van 14 M. -f- N.A.P. en bestond aanvankelijk uit 9 overspanningen. Die over het zomerbed waren 110 meter lang en'lieten een vrije doorvaarthoogte van 5 meter boven den hoogsten water stand, dat is ongeveer 9 meter boven M. V. De overspanningen op de uitér- waard waren elk ruim 43 meter lang. De totale bruglengte bedroeg ruim 537 meter. De onderbouw bestaat uit twee land- hoofden. één stroompijler, één oever- pijler en zes landpijlers. Deze laatste b.v. rusten op 'paalfundeeringen. De twee zich aan elk brugeinde liggende toegangswegen hebben een breedte van ruim 8 meter en voeren naar Oost en West. 4 April 1894 werd het maken van den onderbouw der brug met de op ritten aanbesteed. 24 Sept. werden de eerste hardsteenen blokken gesteld. Vrij regelmatig kon de arbeid voortgezet worden en deze moest alleen gedurende eenigen tijd in den winter 1894-'95 wor den onderbroken. Het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw van de'brug werd 12 Dcc. 1894 aanbesteed. In April 1897 kon wor den begonnen met de montage der over spanningen op de uiterwaard. Het be- noodigde ijzer er voor kwam pasklaar uit de fabriek „La Sambre" bij Char leroi. Van hier werd het naar Dord recht getransporteerd en zoo in kleine schepen naar Heusden vervoerd. Toen het verfwerk in 1898 klaar was, werden de dekken gelegd en had in Augustus van dit jaar de beproeving der brug plaats. Doordat de Aalburgschedijk moest doorgraven worden kon de brug eerst op 1 Maart 1904 voor het ver keer opengesteld worden. Ofschoon er een zestal lantaarns op de brug ge plaatst waren, werd deze voorshands nog niet verlicht. Bij het ontwerpen van plannen voor den bouw van een brug over hetHeus- densch kanaal moest men niet alleen rekening houden met de eischen gesteld door het land- en waterverkeer, maar ook met de waterbeweging door dit kanaal. Het lastige was, dat men inzake de voorkomende getijdestroomen proef ondervindelijk niets wist, want deze waterbeweging moest nog geboren wor den. FOTOGRAFEEREN OP OPENBARE BIJEENKOMSTEN. Het fotografeeren tijdens openbare bijeenkomsten van Duitsche en Neder- landsche partij- en staatsinstanties is voortaan principieel slechts aan die per sonen (fotoverslaggevers) veroorloofd, die in het bezit zijn van een uitdrukke lijk voor de betrokken bijeenkomst afge geven Ausvveis der Hauptabteilung Volksaufklaerung und Propaganda Referat Bildpresse Den Haag, Kneu terdijk 20. Personen, die trachten zon der deze Ausweis fotografische opnamen te maken, loopen gevaar, dat hun toe stellen in beslag worden genomen. UNFAIRE PRACTIJKEN TEN KOSTE VAN EVACUE'S. Onder de velen, die in verband met de evacuatie de verhuizing van inboe dels op zich hebben genomen, bevond zich ook de Directeur van een handels- delsonderneming Schippers te Geertrui- denberg. De prijzen, die hij in rekening bracht waren echter van dien aard, dat ingrij pen door de Prijsbeheersching noodza kelijk werd. In één geval bleken de kosten van verhuizing en opberging voor 1 jaar ruim f 1100 te bedragen, wat meer dan f 400 te veel is berekend, Alleen het opbergen van meubilair ge durende 1 jaar was al meer dan de heflt te duur. Bovendien had S. zijn bewaar gevers bij contract verplicht hun meu bels minstens één jaar bij hem op te slaan. Indien een klant achteraf bezwaar maakte tegen de buitengewoon hooge opslagkosten werd hun de teruggave geweigerd van een of ander meubelstuk dat hij toevallig behoefde. Ofschoon het berekenen van deze te hooge prijzen op zich reeds ernstig genoeg is, werd dit bovendien ernstiger, doordat S. vol strekt geen ervaring op het gebied van verhuizingeh 'had, en het opbergen der inboedels bovendien opdroeg aan arbei ders, die evenmin over vakkennis bleken te beschikken. Binnenkort- zal S. zich voor den Bosschen Inspecteur voor de Prijsbeheersching hebben te verantwoor den. SLACHTVERBOD VAN HONDEN EN KATTEN. De secretaris-generaal van het depar tement van Sociale Zaken heeft een be sluit uitgevaardigd, waarbij het ver boden is honden of katten te slachten of te doen slachten, dan wel vleesch van honden of katten te verkoopen, aan te bieden, af te leveren of weg te geven Ook het voor verkoop of aflevering in bezit hebben van vleesch van hon den of katten is verboden. Overtreding ftln deze verbodsbepaling wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 30 dagen of een geldboete van ten hoogste f 1000. 8:_witJmHISkms i DE RIJKSPOSTSPAARBANK IN MAART 1943. Gedurende de maand Maart is bij de Rijkspostspaarbank ruim 30 millioen gul den meer ingelegd dan terugbetaald (v.j. ruim 4 millioen). 29.628 nieuwe boekjes werden uitge geven. Het hoogste voorgaande cijfer was 21.958 in Januari j.l. Het totale te goed van alle inleggers bedroeg eind Maart ruim 100 millioen gulden meer dan verleden jaar. SLACHTOFFERS VAN BOMMEN. 53 dooden en 120 gewonden. s'-Gravenhage, 17 April. Door het neerwerpen van birsant- en brandbommen van Britsche vliegtuigen op een stad in het Westen des lands heeft de Nederlandsche burgerbevolking in den loop van gisteravond aanzienlijke verliezen geleden. Volgens de tot dus verre ontvangen berichten zijn 74 perso nen gedood, 60 zwaar gewond en 60 licht gewond. Talrijke woonhuizen wer den vernield, resp. beschadigd, onder meer ook een kerk. REIZEN IN D-TREINEN MET PASCHEN. In het tijdvak van 21 t. en m. 28 April 1943 zijn de treinen D 111/D 112, D 137/DD 138, DMW 161/162 en S. F, R. 211/311 uitsluitend opengesteld voor reizigers naar en van het buitenland. Deze beperking geldt niet voor per sonen, behoorende tot de Duitsche weer macht. DOOR ONTPLOFFING GEDOOD. Te Amsterdam was een 13-jarige jongen bezig met het nemen van schei kundige proeven, toen plotseling een ontploffing plaats had, waardoor hij verscheidene wonden aan het gezicht en de armen bekwam. Ofschoon zijn toestand zich aanvankelijk niet al te ongunstig liet aanzien, is de knaap in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. DOOD GEVONDEN. In de mijn Laura te Eijgelshoven is aan den voet van een tusschenschacht -'ood gevonden de 36-jarige mijnwer ker N. N. Heden overleed zacht en kalm, onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, in den ouderdom van 66 jaar. Uit aller naam: C. NIEUWKOOP, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Oudheusden, 17 April 1943. Heden behaagde het den Heere. plotseling van onze zijde weg te nemen, onze innig geliefde Echtgenoote en zorgzame Moeder, t Echtgenoote van Johannes Versteeg, in den ouderdom van 42 jaar. J. Versteeg. Pieternella C. Versteeg. Cornelia J. Versteeg. Johannes Versteeg. Teuntje A. Versteeg en Verloofde. Hendrika A. Versteeg. Adriaan Versteeg. Kaatsheuvel, 20 April 1943. Dreef 64. De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 24 April a.s. des nam. 3 uur. Heden overleed, na een langdurig, smartelijk lijden,- onze geliefde Echtgenoote en Moeder, geb. DONKERSLOOT, in den ouderdom van ruim 41 jaren. Dat de Heere ons sterke in dit voor ons zoo smartelijk verlies. H. Bouman. Cornelis Marius. Aalburg, ,19 April 1943. De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 24 April a.s 4 uur (Off. t.) Voor direct gevraagd en Hotel .HET KLAVERBLAD' 's-Hertogenbosch. 2 uur (W. T.), in café De Waal, op den Polder .Thomaswaard" onder Werkendam. Bonnen medebrengen. NOTARIS PAAP. De Tooneelgroep „DE SCHAKEL" j Woudrichem 'presenteert U op MAANDAG (2e Paaschdag): HET BLIJSPEL Plaatsbespreking aan de zaal, lste rang f 1,25; 2e rang fl, leveren wij ook in dezen tijd van het bes t e materiaal Den Bosch Tel 4526 TE KOOP: G. Y. Stamboek. J. WESTERLAKEN Rietdijk 94, Giessen. D. JUNGERIUS Fokker 1002, Almkerk - F 21. Paasmaandag naar gorkum. Schilderijen (ook mooie schil derstukken) - spiegels - kap stokken - borstel- en kranten hangers - rolmatjes - wand borden en -tegels - vazen - beeldjes, enz. „Arckel", kerksteeg 9-11 ook spaarzegels vacantie-souvenirs. Koperen Ketel, Waschketel, Kraantjes, Kan, Kandelaars, Doofpot en Tinwerk. Eiken kist, Ladekastje, Thee stoof, Eiken deuren, Schrijf bureau, Kabinet, Glazen kast. Briefkaart wordt vergoed. In prettig R. K- gezin te Vught wordt gevraagdeen Huiselijk verkeer, uitstekende behandeling. Brieven aan S. DE BRUIN, Deken van Oss-str. 3, Vught. GEVRAAGD, tegen half Mei I of later: Mevr. MENKEN Pastorie Ger. Kerk, Genderen ft. 2.— p.m. Nieuwe «chriftel. me thode. MIDDENSTANDSDIPLO MA. Ned. Taal en Corretp. Boek houden fl. 1.— p.m. Vul o.s. BON In. Plaats Uw naam op achter*. en>. NED. TALEN INSTITUUT, R'DAM BON: 105 Gretii proefles van Allen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan- of borgstellingen on der zich hebben ten laste van de nalatenschap van wijlen den Heer gewoond hebbende aan de Kerkstraat te WIJK (bij Heus den) en aldaar overleden op 3 October 1942, worden ver zocht daarvan opgave te doen ten kantore van Notaris G. HOLLESTELLE te ANDEL tot uiterlijk 1 Mei 1943. is voornemens op DONDER DAG 29 APPIL 1943, des nam. half drie (Off. tijd), ten huize van den Heer B. Lub- berdink, a. d. Kerkstraat te Wijk, behoorende tot de nalatenschap van wijlen den Heer Barend Lubberdink. Breeder bij biljet Eenzamen van alle rangen, stan den en leeftijden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemid delingsbureau met uitgebreide relaties door geheel Nederland tallooze tevredenheidsbetuigin gen liggen ter inzage. Inlicht, schriftel. en mond. Bur. „HOLLAND", Admi- ralengracht 219, Amsterdam. De beide Paaschdagen be nutten wij ons, om zooveel mogelijk kennismakingen op ons bureau tot stand te bren gen." In verband daarmede, zijn wij genoemde dagen ge sloten voor het verrichten van nieuwe inschrijvingen. den om zijn beste afstamming en extra bevruchting genoeg bekenden Eiken Maandag en. Zaterdag den geheelen dag en Woensdag voormiddag tot 10 uur thuis. Eiken Dinsdag tot 2 uur bij C. M. Donken te Drongelen en van 4 tot 7 uur bij G. Boom te Babyloniënbroek. Woensdagmiddag, Donderdag en Vrijdag in de Langstraat. Beleefd verzoek, bij de eerste aanbieding der merrie Identiteitskaart van het paard mede te brengen. Aanbevelend, alle werkdagen, de Vos-Schimmel en Stamboek 1764 Premiehengst, Dekgeld f 25, - en f 1- voor stamboek bij de eerste toelating te voldoen. In „Tavenu" te Nieuwendijk zal een Leerares van de Modevak- en Kunstnijverheid „E.N.S.A.I.D." te Utrecht uitgebreide opleidingen geven voor: Binnen het jaar is men met de gehele vakkennis op de hoogte, zowel onder-, boven- tot jongenskleding toe, en met ver vaardigen van allerlei praktische Handwerken, enz., enz. Onze methode is hoogst eenvoudig en wordt op meer dan 700 Modevak- en Huishoudscholen onderwezen. Meisjes, profiteert van deze prachtopleidirig en ook naaisters en handige meisjes kunnen in een kortere tijd opgeleid worden. Geeft U spoedig opDe lessen worden voorlopig alleen op Dinsdag gehouden. U kunt U laten inschrijven bij J. Pruissen, A 122 Nieuwendijk. Daarna kan de leerares U persoonlijk komen bezoeken. Dan kunt U zien dat er van oud nog iets moois gemaakt wordt. De lessen beginnen vóór Meidus geeft U spoedig op voor de Modevakschool. Ook gehuwden kunnen er voor in aanmerking komen. De Leerares v.n.: J. C. v. d. SANDE. in de openluchti '(tweede Paaschdag) spreken en op het terrein Vereenigingsgebouw aan de Bergstraat te 2.30 uur n.m., over het onderwerp: speelt te DRUNEN op ZATERDAG 24, ZONDAG 25 en MAANDAG 26 APRIL en brengt met haar 42 raspaarden en meer dan 100 medewerkenden een ongekend AANVANG der voorstellingen: 7 uur. Zondag en Maandag (le en 2e Paaschdag tevens om 2 uur.) Prijzen der plaatsen: f 0.75 tot f3.- Kaarten verkrijgbaar aan de kassa vanaf Donderdag 10 uur. Telefoon 36 - DRUNEN. Vraagt inlichtingen bij de afdeeling Reparatie, Parterre. Prijs per adv. van 24 m M., enk. kolom, 1 x pl. f 0.70, 2 x pl. f 1.32, 3 x pl. f 1.76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f0.61, 2 x pl. f 1.12, 3 x pl. f 1.53. - (Alles bij vooruitbetaling) Te koop: VAN DELFT'S KINDERWAGEN, in besten staat, prijs f 45.—. Te bevragen bij S. G. Millenaar E 79, Drongelen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3