su&o •- ROEROM NAAIMACHINEHANDEL WOEKHR! 1 TH. ROVERS1 S. D, Lankhuyzen Go's Bank*,v. Voor de Schoonmaak SO Goöp. Boeren Leenbank „L. B." Wijk en Aalburg Rentevergoeding voor inlagen 23|4°|o Michael's Ijzerhandel W. TIMMERMANS ZN. PH. VAN WIJK Reparatie Kuiperij W. P. VAN DER ZALM rae' „AZIZON" H. de Bont-v. Huiten Dames- en Heeren Kleeding ,Het Klaverblad' E, BRINCKMAN Prijsopdrijving is 2000 Volts Proefspa.nning MIDDENSTANDSDIPLOMA KLEIN-GASINO De VEL0 Waschmachine REPA REERT Dekkleeden verhuur DOKTOR SCHILLING Complete Woninginrichting K.E.M.I; nv ASEPTAFBARIEK DELFT KNAL-PROGRAMMA A. VERSCHUUR-BAERT Bekendmaking ^Een eigen nestje. VOOR RADlO-RtPARATlE Technisch Bureau „ELGO" L W. GOUDA SI ÉexÉlelkaarten verbrand! ORGEL of PIANO Landbouwwerktuigen MAKELAARDIJ KLERKX ONKRUIDBESTRIJDING LANDBOUWGEWASSEN „AZIZON" ASEPTA DUITS LO CH. VAESEN, B. VAN LIER Pédicure Voetverzorging Lekker is maar een vinger lang! NIEUW N.V, „DEFA", ARNHEM WIJ REPAREEREN J. "HULS-van den BROECK LE_T O PU M. V AN DER WERFF - 'sBOSCH UW WASChMACflINB? M. M. DE REEPER - DEN BOSCH Muziek en Muziekinstrumenten Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsche Back N-V Amsterdam. WATERVERF KUNSTKALK AMMONIAK Brusselsch zand Marmerslijp Krijt Beits Zoutzuur DROGISTERIJ Die chagrijnige pijn in Uw ledematen veroorzaakt door onzuiver bloed. l^"{. lEi RAVENS WA A Y'S KOFFIE-SUR RO Q AAT cent per 250 gram r. ROHYP Kassier: D. VAN WIJK. is HET adres EETHEN bij Waalwijk Onder garantie Overal te ontbieden. Erkend Reparatie-inrichting v. Philips Radioproducten VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUlShOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No. 14 Pietje wilde Gr de kachel mee stoken. Bonverlies door slordigheid is strafbaar! Kassiers en Commissionairs in Effecten Uw oudste en vertrouwdste adres voor reparatie's aan Uw Sinds 1880 LANGEND IJ K 9 GORKUM Reparatie's met ÉÉN JAAR garantie, Benoodigd hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG Bill ij ke prijzen GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. in versterkt door „ACT1ZON" PRODUCT Uitvoerige circulaire met gebruiksaanwijzing op aanvraag. Tel. 532 (3 lijnen). Welke onkruidsoorten AZIZON vernietigt: De van Ouds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170, SNELCURSUS Instituut „FICKINGER" Geen sprekender GEDACHTENIS VERGROOTING Boekhoudingen Belastingzaken Assurantiezaken Boekhoud-Bureau DAMES! Maison AUBERT Dirk Smitsstraat OA BELANGRIJK voor Musici en Muziekliefhebbers! Muziekhandel COEN VAN ORSOUW NAAR MAAT. Prima coupe Telefoon 409. 's BOSCH - Telef. 4869 „Dat was het gezegde, vroeger, in m'n jeugd, toen er nog geen pakjes ROER-OM waren. Maar nü... zijn de taarten en is de cake lekker, zoolang d'r maar ROER-OM In huis Is! 'n PEJA- product Droogontsmettings- middel voor alle zaaizaden. Steeds voorradig M. BLIjliEVENS WAALWIJK 29 VOORJAARSAANBIEDING I HILLEGOM H. WEIJERS. kunnen Uw Uurwerken nog grondig C. VAN WIJK PH.ZN. Geen Huur -'Geen Rente! Hoe kan dat? In Couvert zenden aan HYPO - Alkmaar REID0 CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS?????, Een kip legt een ei. En de baas van de kip verkoop! dat el voor „slechts" 30 cent De eene handelaar legt er een stuiver, de andere een dubbeltje boven op, «iet om winst te maken, maar om hun medeburgers te „helpen" Zoo wordt de prijs dan 65 cent Prettig nietwaar, voor menschen met een loon van f 25.In de week om zóó „geholpen" te worden. Negen maal de normale spanning moet een door ons gerepareerd apparaat doorstaan voor het wordt afgeleverd. Van daar dan ook Electro-Techn. Reparatie- en Handelsbedrijf Ginnekenweg 60 Tel. 5250 Bredai Administratiekantoor H. KANT Putterstraat 0 63 - HEUSDEN. KERKSTRAAT - DEN BOSON In de Benedenzaal: DE ROBINO'S In de BovenzaalCOEN VAN ORSOUW en zijn populaire band. 's ZONDAGS vanaf 2' uur doorloopend MIDDAG- EN AVOND-CONCERT Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK DEKKLEEDEN EN TENTENMAKERIJ Breede Haven 118 - Telefoon 2071, b g.g. 2974 Is hij misschien defect of versleten? W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 Vughterstr. 39 DEN BOSCH Tel. 3383 Piano's Harmoniums Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Botermarkt 0 84, Tel. 72, HEUSDEN De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat de gemeentesecretarie op Vrijdag 23 en Zaterdag 24 April 1943 voor het publiek gesloten is. Het bureau van den Burgerlijlken Stand is op Zaterdag 24 April 1943 geopend van 10 tot 10.30 uur des voor- middags. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 16 April 1943. PASCHEN HQUDEN. Door de terreur der geestelijkheid is het helaas niet mogelijk, dat de leden van het Nederlandsche Arbeidsfront als gelijkberechtigde Katholieken hun Pa- schen kunnen houden. Teneinde deze leden in de gelegenheid te stellen hun plichten waar te nemen, verzoekt hen de burgemeester van Heusden zich in een persoonlijk schrijven te willen wen den tot den heer P. de Graag, Zuider singel, Heusden, waarna deze er voor zorg zal dragen, dat zij hun Paschen kunnen houden. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 17 April 1943. Onzuiver bloed maakt Uw heele gestel in de war. Uw humeur lijdt eronder en ge wordt oud vóór Uw tijd. Begin toch óók met Kruschen, eer het te laat is. lederen dag de bekende dosis zooveel als er op een cent gaat Is voldoende en ge voelt U binnen kort weer de oude worden, opgewekt, monter en vrij van pijn. 9 Vele jaren leed ik aan hoofdpijn en rheumatische rugpijn, tot ik 1]^ jaar geleden Kruschen ging gebruiken. Reeds na eenige maanden bemerkte ik belangrijke verbetering, terwijl nu mijn klachten zoo goed als geheel zijn verdwenen. Ik ben in die l]/i jaar een heel ander mensch ge- worden." R'dam, 17/1'38. Mw. W. v. D. S. Bjj Apoth. en Drog. 0.41.0.76,1.47. N.V. Rowntree Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. P 1794^1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. Een eigen huis... dat kunt U ook bereiken. Met het ROHYP-systeem kon een ieder, die sparen kan, binnen betrekkelijk kor ten tijd een eigen huis bezitten. Vraagt inlich tingen biji R.V. BOUWKAS si HEERENGR. 124-128 - AMSTERDAM Inspecteur: N. TH. RUITER, Kruisstraat 31, Den Bosch, Telefoon 4768. Kantoor geopend: DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. Als een hooiberg ver brandt doordat kinde ren met lucifers spelen, komt er in de krant: „Verzekering dekt de schade". - Als kinderen distributiebescheiden in de kachel stoppen, wordt de schade niet vergoed, 't Is een ramp voor het geheele gezin. Zorg dat Uw bescheiden voor de kinderen onbereikbaar zijn. Pubi. v/h Dep. v. Handel, Nijverheid en Scheep»., t.b.v.h. C.D.K. WAALWIJK Telefoon No 55 Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN Hebt U vergunning voor aankoop van in Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote kans van slagen. Coöp Landb- Aan- en Verkoopvereen. „Altena en Biesbosch" - Nieuwendijk ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN Herik Kruiskruid Kamille Duivenkervel Roode Muur Varkensgras Melde (Artiplex) Ooievaarsbek Wilde Zuring Vogel Wikke Knopherik Margriet fcuismelde (chenopodium album) Distel Naaldekervel Kruidkers Ganzerik Klaproos Boterbloem Korenbloem is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren? Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Spoedorders in 2 of 3 dagen. Voor Heusden en Omgeving Depothouder J M. VOS Genderschendijk B11 Genderen Mondelinge en Schrifte lijke opleiding. N. Ginnekenstr. 53 Breda dan een mooie Wij maken deze naar elk be staand portret dat U bezit! Telef. 67. - HEUSDEN. TEL, ei Kerkstraat 70 WAALWIJK 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygiënische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij alleen bovenhuis R'dam Deze straat is een zijstraat der onker Fransstraat). GRATIS SPREEKUREN Dag. v. 10 tot 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijscourant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op verzoek toe gezonden. VERVERSTRAAT 69 - 's HERTOGENBOSCH Voorradig alle soorten Instrumenten Groote sor teering Accordeons Gramofoonplaten, ook inruil Orkestmuziek Revueschetsen Voordrachten voor feesten en partijen Verder alle Muziek, klassiek, modern, enz. - Reparatie aan alle instrumenten Grootestraat 231 WAALWIJK HOTEL-CAFÉ RESTAURANT VisehBtraat-Hoek Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant .ROYAL" Telef. 4351, 's-HKRTOGENBOSCH. Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA. Des Maandags te WAALWIJK in Hötel Verwiel, Telefoon 26. Spreekuur: 9.00-12.00 uur. 1.30 - 7.00 uur. Ceresan STATIONSSTRAAT LEVERING en REPARATIE van ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN EEN TUIN VOL BLOEMEN f 2 7C voor den spotprijs van slechts 0»lü Bestel daarom nog heden onze schitterende coll., bestaande uit25 grootbl. Gladiolen in alle kleuren van den regen boog, 25 Glad. Nanus, 30 dubb. Anemonen, gemengd, 30 enk. Anemonen, gemengd, 30 Oxalis (Klavertje vier), 30 Ranonkels, gemengd, 5 schitt. Lelies, 15 vaste planten in 5 soorten en 2 schitterende grootbl. Dahlia's. Deze uitgebr coll., alles apart verpakt en van naam voor zien, voor slechts f3.75. Plantwijzer gratis. SPECIALE AANBIEDING coll. B. 100 GROOTBL GLADIOLEN in 10 versch. soar ten, f 7 CA apart verpakt en van naam voorzien, voor slechts ZENDING REMBOURS OF GIRO 432749. Meerstraat 170 Bloembollenkweekerij HOOGSTRAAT 16, GORINCHEM No. lua Naam Woonplaats Straat (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JANSEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. Per 1 MEI a.s. begint een nieuwe cursus voor het behalen van het (bedoeld in de Vestigingswet). ExamenVoorjaar 1944. Voor gevorderden een speciale repetitiecursus. Zij, die wenschen deel te nemen, gelieven zich vóór 1 Mei a.s. op te geven bij EL KEN DAG IN BOVEN- EN BENEDENZALEN Wegens enorm succes is 't gewenscht, tijdig aanwezig te zijn. alle soorten en merkeq Waschmachines en Wringers Vakkundig - Bill ij k Vlug. Wij kunnen U helpen zoowel mgt reparatie als inruil. Vraagt eens om inlicht, en opgaaf van kosten, het verplicht U tot niets. FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. WOENSDAGS en ZATERDAGS 11-4 Laan v. Mecklenburg 16 BREDA VRIJDAGS 10 VÏ —3 1/» NOORDSTRAAT 8 TILBURG Telefoon 131

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4