Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Hoe groot_is mijn kans. De moeilijkheden van den kruidenier No 6 Vrijdag 30 April 1943 VERB 1ST EREN Buitenlandsch Overzicht Binnenlandsch Overzicht De Zwarte handel. ^NOYAH ALTEHI Dit blad verschijnt VRIJDAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. AdrertentiBn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/, cent Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland WEERMACHTBERICIITEN. gchakelt orde en reinheid in Uw bedrijf ,in en ge schakelt ziekte en ongeval uit. in. NIEUWSBLAD eaor bet Land van Hensden en iltena, de Langstraat en de Bommelerwaanj Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 27 April. Het "Npperbevel der Weermacht maakt bekend: Van het Oostelijk front wordt weder- Zijdsche activiteit 'gemeld van verken- nings- en stoottroepen. öbk de tweede faze van den grooten Britsch-Noordamerikaanschen aanval te gen het front in Tunis is door den wil tot afweer van de Duitsch-Italiaansche troepen mislukt. Gisteren ging de vij and slechts in enkele gevallen tot hevige aanvallen en uitvallen over. Zij werden ten deele in tegenaanvallen afgeslagen. In den tijd van 20 tot 26 April wer. den 193 vijandelijke pantsers door for- fhaties van het leger en van liet lucht- wapen vernietigd of onklaar geschoten. De bloedige verliezen van aen vijand zijn zwaar. Bij de zware afweergevechten heb ben zich de Italiaansche divisies Pistoja en Trieste bijzonder onderscheiden. In trouwe wapenbroederschap met de daar opgestelde Duitsche formaties sloegen zij talrijke met groote overmacht uit gevoerde vijandelijke aanvallen bloedig af. Britsche bommenwerpers vje'eo in den nacht van Maandag op Dinsdag eenige plaatsen in West-Duitschland aan, waar onder de steden Duisburg, Oberhausen en Mülheim. Woonwijken, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen werden getroffen. De bevolking leed verlie zen. Ten minste 16 der vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Rome, 27 April. Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht deelt mede: Maandag 26 April hebben viermo torige 'Liberatorvliegtuigen de stad Grosseto gebombardeerd en met mitrail- leurvuur bestookt. Aan burgergebouwen o.m. het Roode-Kr u is hos pita al en de kinderbewaarplaats, werd aanzienlijke schade veroorzaakt. Twee vliegtuigen werden door den afweer op "den grond vernield. Meermotorige vijandelijke vlieg tuigen hebben Sant Antico, Augusta, Bari en Trani aangevallen. De afweer op den grond bracht 3 bommenwerpers ten val: een in Sant Antiooo, een in Augusta en den derden boven de woonwijk van Bari. Het aantal slachtoffers dat gevallen is onder de burgerbevolking bedraagt 74 dooden en 177 gewonden te Gros seto, 10 dooden en 12 gewonden te Trani, 10 dooden en 16 gewonden in totaal te San Antioco en Bari. JAPANSCHE VERSTERKINGEN OP N.-GUINEA. Melbourne, 27 April (S.P.T.). De Japanners hebben op Nieuw-Gui- nea versterkingen van leger en lucht macht geland. Het deel van het eilan(d, dat zich in Japan£éh bezit bevindt,'wordt tot een steunpunt gemaakt van de sterk te van dat van Rabaul. De ravitailleering vindt plaats door middel van „een loopenden band" op schepen. AMERIKAANSCH VLIEGKAMPSCHIP VERNIETIGD. Berlijn 26 April (D.N.B.). Een Duitsche onderzeeboot heeft in het midden van het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan het moderne snelle Amerikaansche vliegkampschip „Ranger", dat een bemanning van meer dan duizend koppen en ruim 50 vlieg tuigen aan boord had, tot zinken ge bracht. Met de „Ranger" is thans de laatste der vliegkampschepen gezonken, waar mede de Ver. St. den oorlog zijn inge gaan. De Amerikaansche marine heeft juist in dit scheepstype verliezen gele den, die tijdens den duur van den oor log nauwelijks aan te vullen -zijn, daar nieuwe vliegkampschepen die inmiddels in dienst gesteld zijn of hulpvliegkamp- schepen die van groote passagierssche pen zijn omgebouwd, eveneens tot zin ken gebracht werden. Het verlies van dit moderne groote vliegkampschip, dat op den Atlantischen Oceaan werd gebruikt ter bewaking van de Britsch-Amerikaansche konvooiwegen en ter bestrijding van de duikbooten der asmogendheden, treft de Amerikaansche marine bijzonder zwaar, daar zij wegens de tot dusver geleden verliezen aan vliegkampschepen niet bij machte is, dit verlies i n afzienbaren tijd aan te vullen. De Kaptan Leutnant von Bulow, com mandant van de onderzeeboot, die het vliegkampschip „Ranger" tot zinken heeft gebracht is door den Führer als 234sten soldaat van de Duitsche weer macht het eikenloof verleend behoorende bij het ridderkruis van het ijzeren kruis. DE OPGRAVINGEN BIJ SMOLENSK Bern, 23 April (D.N.B.). Het internationale comité van het roode kruis hee^t een bericht gepubli ceerd, waaruit blijkt, dat het Roode Kruis bereid is door het aanwijzen van neutrale deskundigen aan de identifi- ceering der volgens Duitsche berichten bij Smolensk gevonden lijken, onder voorwaarde, dat alle betrokken partijen daarom verzoeken, in overeenstemming met het memorandum, dat het cbmité op 12 September 1939 tot de oorlogvoeren de staten gericht heeft en waarin de beginselen werden uiteengezet, volgens welke het Roode Kruis aan een onder zoek kan deelnemen. Tot 23 April zijn er 500 lijken uit het massagraf van Katyn opgegraven en na vaststelling der identiteit vrijge geven voor bijzetting in een nieuw graf. Na inschakeling van het Poolsche Roode Kruis worden de opgravings werkzaamheden thans weer met meer spoed voortgezet. Het afbreken van de betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en het Poolsche emigrantencomité te Londen, wordt in politieke kringen als een opmerkelijke gebeurtenis gezien, die een interessant licht werpt op de verhouding tusschen de Sovjet-Unie, Engeland en Amerika. HET MASSAGRAF VAN TATORKA. Boekarest 26 April (D.N.B.). Omtrent de ontdekking van het mas sagraf van Tatorka bij Odessa hebben de Roemeensche autoriteiten nieuwe in lichtingen ontvangen Van de bevolking van Odessa. Deze komen daarin overeen dat de Gepeoe te Odessa in de jaren 1940-'41 talrijke personen van Duitsche, Oekrainische en Bulgaarsche nationali teit gearresteerd en naar de politieke gevangenis- aldaar heeft overgebracht. Ook moeten vele Roemeensche gezin nen uit Bessarabië en de Boekowina, die gearresteerd werden wegens bun Roemeensche en anti-bolsjewistische hou ding, in deze gevangenis zijn opgesloten. Begin October 1941 zouden zich in totaal ongeveer 6000 Duitschers, Roe menen, Bulgaren en Oekrainers in deze gevangenis bevonden hebben. Naar de bewoners van Odessa uit de omgeving der gevangenis verklaren, brachten de Gepeoe-agenten in de dagen van 13 en 14 October 1941, dus twee dagen voor de bezetting van Odessa door de Roe meensche troepen, al deze 6000 politieke gevangenen om het leven. Hun lijken werden echter nooit gevonden. De ge vangenis was leeg toen de stad bezet werd. De Roemeensche autoriteiten staan nu voor de vraag, of in het ontdekte graf de lijken liggen van deze 6000 gevangenen der Gepeoe, of dat zij in andere massagraven in de omgeving van Odessa gezocht moeten worden. Aan het Oostfront. Aan het gehee'.e Oostfront heerscht thans, nu ook de gevechten ten zuiden van Noworossisk tot stilstand zijn geko men, betrekkelijke rust. In dé lucht duurde de levendige bedrijvigheid ech ter voort, hetgeen wederom in de hoo- ge verliezen, die de sovjets aan vlieg tuigen leden, tot uitdrukking kwam. Bij' aanvallen van lichte Duitsche marine eenheden op den aanvoer van "den tegen stander langs de Kaukasische kust wer den eenige vijandelijke ravitailleerings- vaartuigen in den grond geboord. De onlusten, die na den terugtocht der Duitsche troepen uit den Kaukasus onder de bergstammen uitbraken, hebben zich de laatste weken tot een opstandige beweging van grooten omvang uitge breid. De oorzaak hiervan is het on- menschelijke optreden der bolsjewisten, die hier evenals in andere „bevrijde" gebieden, tot massa-executies op groo te schaal zijn overgegaan. Er woedt thans een guerilla, die' de roode macht hebbers genoodzaakt heeft geregelde troepen naar den Kaukasus te zenden om de vrijheidslievende stammen met geweld te onderdrukken. In Hitler's hoofdkwartier. Na koning Boris, staatsleider Anto- nescu en rijksregent Von Horthy heeft thans ook de Noorsche minister-presi dent Quisling een bezoek gebracht aan den Führer. Bovendien heeft Hitier der, Slowaakschen president Tiso ontvangen, die vergezeld was van den minister-pre sident Tuka en andere leidende per soonlijkheden. Hoewel in bevoegde Duit sche kringen inzake deze diplomatieke activiteit een groote terughoudendheid aan den dag wordt gelegd, wijst men toch op het feit, dat deze activiteit geen eenzijdige politieke of militaire waarde heeft, maar integendeel naar een synthese streeft van de hiiidige Europeesche problemen. Europa is geen belegerde vesting, maar een enorm steunpunt voor den wellicht langzamen, maar zekeren uit- puttifigsoorlog, die de Duitsche en ver bonden strijdkrachten voeren. 'Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat aan het einde der besprekingen de beginse len, waarop de Europeesche samenwer king gedurende den oorlog gebaseerd is, uitvoeriger zullen bekend gemaakt wor den dan in de verschillende communi- qué's het geval kon zijn. Valsche vredesgeruchten. Naar aanleiding van allerlei vredes geruchten en in het bijzonder na een bericht van radio-Londen omtrent voor stellen van den Spaanschen minister van buitenlandsche zaken, is een van Duit sche zijde officieele verklaring gepübli- Van 26—30 April. Begin 21.15 uur. Einde 6.15 uur. oeerd. Hierin wordt o.m. gezegd, dat van een stap der Spaansche regeering tot vredesbemiddeling te Berlijn niets bekend is en het verwarring stichtende bericht van radio-Londen van az ge logen is. Te Berlijn denkt men niet aan vrede, maar uitsluitend aan de over winning en wel een overwinning zon der compromis. Bruggehoofd Tunesië. Zoowel het Britsche 8ste leger als enkele dagen later ook het Britsche eerste leger en de Amerikaansche en Fransche troepen zijn in Tunesië tot den .grooten aanval op de Duitsch- Italiaansche stellingen rond Bizerta en Tunis ayergegaan. Ondanks een groote numerieke meerderheid en een over vloedig gebruik van artillerie wisten de troepen van generaal Montgomery aan het zuidelijke front geen doorslaand succes te behalen. De strijd kwam hier ten noorden van Enfidaviile tot stilstand. Waarschijnlijk ter ontlasting van Mont gomery's zwaar beproefde troepen bracht generaal Alexander zijn eerste leger in beweging, dat in den westelijken sector van het boogvormig verloopende front opereert. De uiterst bloedige gevechten hebben nog niet tot een beslissing ge leid. Van Duitsche zijde legt men voor al den nadruk op de groote Engelsche verliezen aan tanks en op de vierhoog do activiteit van het luchtwapen, dat aan zienlijk heeft bijgedragen 'tot de behaal de resultaten in den afweerslag. Sterke formaties Italiaansche bommen werpers hebben tweemaal een aanval on dernomen op Haifa en Tripolis aan de Palestijnsch-Syrische kust van de Mid- dellandsche Zee, waar de pijpleiding uit Irak de zee bereikt. In de haven werken, pakhuizen en petroleumraffina- derijen werden talrijke treffers geplaatst en hevige ontploffingen en branden ver oorzaakt. Roosevelt in Mexico. President Roosevelt en de Mexicaan- sche president Camacho hebben een ont moeting in Mexico gehad om besprekin gen te voeren over den oorlog en de toekomst der beide republieken. Van Mexicaanschen bodem heeft Roosevelt zich voorts in een radiorede tot het Amerikaansche volk gericht. Hij sprak oéer de „geprovoceerde agressie", d ie Mexico en de Ver. Staten in den oor log heeft gebracht en zei, dat 21 Amleri- kaansche republieken in den afgeloopen tien jaar een systeem van internationale samenwerking tot ontwikkeling hebben gebracht, dat tot een groot bolwerk voor de verdediging van de toekomst is ge worden. Dit systeem heeft allereerst berust op het afstand doen van geweld en inachtneming van het internationale recht' alsmede op wederzijds.ch respect als rjchtlijnen voor de houding van alle naties. Tenslotte kondigde Roo- kevelt de vorming van een „betere we reld na de overwinning" aan, die, zoo als hij verklaarde, alleen kan bestaan na de volledige onderwerping van den te genstander. Japansche kabinetswijziging In het Japansche kabinet zijn belang rijke wijzigingen bekend gemaakt. Tot minister van buitenlandsche zaken is Sjigemitsoe benoethd, terwijl luitenant- generaal Kisaboero zijn collega voor binnenlandsche zaken is geworden. Minister-president Tojo zal in het vervolg het ministerie v:ai eeredienst be hartigen. Politieke waarnemers te Tokio zijn van meening, dat de politieke struc tuur van het Kabinet-Tojo door de wij zigingen versterkt is. Sjigemitsoe heeft veel bijgedragen tot de bevordering van de betrekkingen tusschen Japan en China en o.m. een beslissend aandeel gehad in de recente afschaffing der exterritoriale rechten in China. Ter gelegenheid van den 54sten verjaardag van den Führer had te Heerlen in tegenwoordigheid van den Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss- Inquart en den leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A. Mussert een groote bijeenkomst van de N.S.D A P. en N.S.B. plaats. De Rijkscommissaris en de leider der N.S.B. betreden de saaJ SS Bildberlchter-Frltz-Staof-Pax m Op indrukwekkende wijze hebben dé Duitsche en Nederlandsche nationaal- socialisten in ons land den 54sten ver jaardag van den Führer gevierd. In stad en land wapperden de hakenkruisvlag- gen en daarnaast het oranje-blanje-bleu en de kleuren van de N.S.B., welker leden aan hun verbondenheid met de Duitsche kameraden in hun trouw aan Adolf Hitler op deze wijze uitdrukking hadden gegeven. Deze verbondenheid was ook het hoofdthema van de talrij ke redevoeringen, wélke gehouden zijn en waarvan die van den Rijkscommis saris en Mussert wel de belangrijkste waren. Mussert schetste het leven van Adolf Hitler en haalde de woorden aan, welke deze in „Mein Kampf" schreef: „Voor mij en alle waarlijke nationaal-socialisten is er maar één leu ze: Volk en Vaderland". Op dezen grondslag, aldus Mussert, hebben wij elkaar gevonden. Het is de geest van eerlijke, broederlijke samert; werking, dien wij met al onze krach ten bevorderen, die den Rijkscommis saris bezielt, die mij tot richtsnoer is en die de vooraanstaande figuren in de NSDAP. en NSB. verbindt. Dit is, hetgeen ik tenslotte tot uiting wil brén gen op deze herdenking van den ver jaardag van den Führer." De Rijkscommissaris wees op de be- teekenis van den Führer als politicus, veldheer en staatsman en legde uit, waarom Adolf Hitler tegen het bolsje wisme moest aantreden. Hij besprak ver volgens waarom de Führer zich even eens tegen de democratie en de liberale wereldbeschouwing moest keeren, tegen het jodendom en het politiek confessio- nisme. Wat dit laatste betreft, aldus de Rijkscommissaris, ik geloof, dat wij thans kunnen zeggen, dat het 't nationaal-so- cialisme is, dat het avondland en daar mede ook de Christelijke religie verde digt, welke zonder erbarmen zou wor den weggevaagd, wanneer het bolsjewis me zou komen. De Paaschdagen zijn achter den rug. Ondanks de minder gunstige weersom standigheden zijn duizenden en nog eens duizenden uitgezwermd om te genieten van de ontluikende natuur, de bloeien de boomgaarden te bewonderen en de frisch-groene polders, waarin de volop bloeiende koolzaadakkers een ongewone maar fleurige noot vormen. Het traditioneele Paaschei ontbrak ook ditmaal niet, al zullen velen liet hoofd hebben gebroken over de wijze, waarop zij deze zeldzaam geworden ver snapering zouden verorberen. Een andere verrassing was het feit, dat weer een extra kilogram aardappe len beschikbaar is gesteld, evenals dit het geval was in de week vóór Paschen. Uit deze extra-rantsoenen blijkt wel, dat onze aardappel voorraden groot ge noeg zijn, iets, wat trouwens eenigen tijd geleden van officieele zijde beves tigd werd. Onze aardappelpositie is zelfs zóó gunstig, dat elke rantsoeneering ge mist zou kunnen worden, wanneer er geen hamsteraars en zwarte handelaars zouden zijn. Komisch is het, wanneer men, ondanks deze extra-rantsoenen, hoort wat liet gerucht te vertellen heeft over onze aardappel positie. „Tante Coba" weet het alweer beter en vertelt overal, dat het met de aard appelen hopeloos mis is. En nog altijd zijn er honderden huismoeders, die dit gelooven en niet alleen haastig hun ex tra-rantsoen inslaan, maar bovendien nog zwart probeeren fe koopen, tot groot genoegen van de zwarte handelaars, die met hun clandestiene voorraden aardig in de knel zaten. Nu langzamerhand vele artikelen ook voor den zwarten handel schaars begin nen te worden, ziet men in deze krin gen om naar surrogaten, een artikel waar men voorheen den neus voor op trok. Het suikerrantsoen, een dagelijk- sclie zorg in tallooze gezinnen, doet thans vele op winst belusten, die op een of andere wijze over een vervan gingsmiddel konden beschikken, het pad van den kettinghandel en prijsopdrijving betreden. Zelfs in fabrikantenkringen bleek niet iedereen bestand tegen de verleiding langs slinksche wegen absurde winsten te kunnen maken. De straf volg de hier echter vrij spoedig op de zonde. Een directeur van een "fabriek te Sant poort werd beboet met f 150.000, de fabriek zelf met f 30.000, terwijl gedu rende vijf jaar geen zoetmiddelen ver kocht mogen worden. Een Amsterdamsche drogist, die de zoetstof zwart inkocht en met een zóete winst verkocht, kreeg f 10.000 boete en een verbod om gedurende twee jaar in zoetmiddelen te handelen. DE VOLKSGEZONDHEID WORDT GESCHAAD. Duizend blikjes voor menschelijke con sumptie afgekeurde smeerkaas verkocht een fabrikant eenigen tijd als veevoeder voor 3 cent per blikje. De kooper zag hierin een mooie winstbron en dé paritij verdween als smeerkaas in den zwarten handel. Een reeks van kettinghandela ren verdiende een aardige duit aan het geval todat de blikjes voor anderhalven gulden per stuk werden aangeboden. Dat het artikel toen inmiddels door bederf voor menschelijk verbruik geheel ongeschikt was geworden, laat zich den ken. Den zwarten handelaar echter laat het onverschillig, of hij de volksgezond heid benadeelt. Zijn doel is ten koste van alles zooveel mogelijk te verdienen aan de omstandigheden. Dezer dagen werd in een cadaver- wagen. waarin gestorven runderen wer den vervoerd, een groote partij frau duleus geslacht vleesch aangetroffen. De ernstigste gevolgen zou het ge bruik van dit vleesch voor de koopers hebben opgeleverd, daar met alle be grippen van hygiëne werd gespot. Dergelijke voor de volksgezondheid uitermate gevaarlijke omstandigheden werkt men in de hand, als men van den zwarten handel wil profiteeren. Men zal verstandig doen met zich in zijn eigen belang en in dat van de gezondheid van ons volk, van den zwarten handel verre te houden. Ten aanzien van de clandestiene slachtingen mag er hier op worden ge wezen, dat het gebruik van vleesch, dat niet gekeurd is op het vóórkomen van besmettelijke ziekten en dat vrijwel in alle gevallen uiterst onhygiënisch is behandeld, groote gevaren voor de volksgezondheid oplevert. Ter bestrij ding van het clandestiene slachten en het clandestien verhandelen van vleesch is het allereerst noodig het kwaad in den wortel aan te tasten, d.i. den zwar-* ten handel in rundvee. Tot dusver be stond daartoe het oontrolemiddel met behulp van veeboekje en handelaars zakboekje. In de praktijk bleek dit door het groote aantal veehouderijbedrijven niet toereikend. Er is daarom later een n'euwe regeling getroffen voor het ver krijgen van een zakboekje. Het wordt nu alleen afgegeven na inlevering van het oude. Om eventueele mazen te dich ten, is voorts het vervoer van rundvee alleen toegestaan, indien daarvoor een geleidebiljet is afgegeven. Administra tieve controle en controle op het be drijf door den C.C.D., o.a. aan de hand van de geleidebiljetten, veeboekje en zakboekje, vullen dezen maatregel aan. Ook oontrole op eventueele ongeoor loofde slachtingen bij' slagers geschiedt door ambtenaren van den C.C.D. Met kracht wordt opgetreden tegen al diegenen, telers en pachters, klein en groothandelaren, die hun fruit langs onwettige wegen van de hand doen. De zer dagen is bij e.en pachter te Nieuwer- sluis' een voorraad van niet minder dan 35.000 kg appelen achterhaald, welke bestemd waren om tegen abnormaal hooge prijzen te worden verkocht. Er zijn maanden geweest, dat in de groote steden 40.000 kg appelen voor clande- stienen verkoop bestemd, in beslag wer den genomen en door de zorgen van de overheid tegen normalen prijte in het openbaar werden verkocht. Geschiedde dit niet, dan worden prijzen gevraagd, die het vijf- tot zesvoudige bedroegen van de officiëel vastgestelde. Dit is, wél een treffend voorbeeld, hoe de zwarte handel vele goederen voor tal van land- genooten onbereikbaar maakt. Want wat was het gevolg van de hooge prijzen? Dat appelen juist in de arbeiderswijken niet te koop waren, maar gretig aftrek, vonden in de buurten der beter gesitu eerden. Wie, die even nadenkt en eenig sociaal gevoel heeft, kan dezen toestand goedkeuren? Zwarte handel is een si nister bedrijf, dat de volksgemeenschap benadeelt. Helpt mede dit euvel te bestrijden Ten aanzien van groenten en fruit maakten de handelaren en de consumen ten zich aanvankelijk schuldig aan het koopen buiten de veiling om. De Neder landsche Groenten- en Fruit centrale kon begrijpelijkerwijs deze handelingen, die de voedselvoorziening ernstig benadeel den, niet dulden. De Centrale, welker werkzaamheden op heden voor het groot ste gedeelte zijn overgenomen door het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit, ziet er dan ook niet tegen op om iede- ren handelaar als lid te schorsen, die zich aan het koopen bulten de veiling om schuldig maakt, of producten koopt, verkoopt of verwerkt, waarvan hij weet of behoort te begrijpen, dat zij niet op rechtmatige wijze in den handel zijn gebracht. Voor den kleinhandel gelden eveneens straffe regelingen. De verkoop van fruit door telers rechtstreeks aan particulieren is in het geheele land ver boden. De op de veilingen aangevoerde pro ducten worden aan de grossiers toege wezen op de veiling is een contact commissaris aanwezig, die aan de plaat selijke verdeelingskantoren meedeelt hoe veel producten de grossiers in de groote steden hebben ontvangen. De verdeeling der groenten onder den kleinhandel ge schiedt onder het oog van de plaatselijke verdeelingscommissie. De Centrale verdeelingscommissie zorgt ervoor, dat bij een eventueele klacht, welke gegrond wordt bevonden, inzake een te geringe bevoorrading in de eene plaats en een teveel aan be voorrading in de andere plaats, de hoe veelheden gelijkmatig naar de behoefte worden verdeeld. Ambtenaren van den C.C.D., politie en marechaussée oefe hen controle uit. In het verleden heeft de overheid er zelfs niet tegenop gezien geheele productiegebieden tijdelijk af te zetten om clandestien vervoer van tuin bouwproducten te voorkomen. Het Langemarck-studium verheugt zich in de beiangstelling van de Neder landsche jeugd. Telkens en telkens treft het ons in de honderden brieven, die men ons zendt, hoe groot het verlangfen is, eindelijk eens een vaste lijn in het leven te krijgen. Eindelijk het gesukkel met tijdelijke betrekkingen te kunnen staken of een eind te kunnen maken aan het moeizame studeeren in de avond uren na een dag van hard werken. Ook komt tylkens een tfVaag terug: hoe staat het dan toch met die schifting. Zooals bekend, worden de candidaten voor het Langemarck-studium op zorg vuldige wijze uitgekozen of geschift. Dit gebeurt in een kamp en het duurt on geveer vier dagen. Zij, die zich op deze schifting trachten voor te bereiden ver liezen hun tijd. Het Langemarck-studium stelt slechts weinig belang in de schoolkennis van zijn candidaten. Het gaat er meer om, of de candidaat over een hekier denk vermogen, een goed doorzicht dus be schikt. Dit doorzicht blijkt het best, indien men tegenover prob'emen gesteld wordt, die men in de school nog nooit heeft hooren behandelen. Dan komen de knappe koppen naar voren en daarom is het te doen. Daarom kan aan nie mand van tevoren gezegd worden, hoe groot zijn kans bij de sChifting zal zijn. De ervaring leert echter, dat de jonge arbeider die zoo uit het beroep komt, vaak een beter figuur slaat dan de Muloscholier. Waarschijnlijk, omdat de laatste nog niet over zooveel levenser varing beschikt en hij daardoor nog een kinderlijken gedachtengang heeft. De schifting voor den vierden Neder- landschen leergang zal over enkele we ken beginnen. Zij, die zich thans aan melden. ontvangen daarvoor nog een oproep. Jonge ongehuwde mannen tusschen 16 en 22 jaar kunnen een aanmeldings formulier aanvragen bij het Langemarck- s'.udium, Waa sdor erueg 12, Den Haag. Er zijn den laatsten tijd in de pers' verschillende gevallen gesignaleerd vaiu kruideniers, die hun klanten benadeelden door knoeierijen met distributiewaren. Natuurlijk zal niemand een kruide nier in bescherming nemen, die opzet telijk om zichzelf te verrijken het publiek te 'kort doet. Men moet echter oppassen, dat men niet den geheelen kruideniersstand gaat diskwalifioeeren, omdat een kleine minderheid ervan zich schuldig maakt aan minder juiste han delingen. Over het algemeen kan gecon stateerd worden, dat de kruideniers met prijzenswaardigen ijver er naar stre ven, hun cliëntèle te bedienen zoo goed als de omstandigheden het slechts toe laten. Daarbij hebben zij te kampen met ernstige moeilijkheden. JVJen denke alleen maar eens aan de pijnlijke nauwkeurig heid, waarmede de suiker moet worden afgewogen. Hij dient uiterst zorgvuldig te werk te gaan, wil hij, zonder zich zelf te kort te doen, den klant hét aan tal grammen geven, waarop deze recht heeft. Verder bedenke men, dat er geen tak van detailhandel i§, die met zoo veel voorschriften heeft te maken als de kruideniersbranche. Over de toon bank worden zóóveel verscheidene ar tikelen verkocht, dat hij elk oogenblik de kans loopt een overtreding te be gaan. Het publiek oefent daarbij vaak een sterken aandrang op hem uit om af te wijken van de distributievoor schriften. Er moge daarom nogmaals een drin gend beroep worden gedaan op de huis moeders, om het den kruideniers niet extra moeilijk te maken. Een kruidenier die zonder bon verkoopt, benadeelt zijn eigen zaak, omdat er meer van zijn voorraad afgaat, dan hij aangevuld krijgt. Toch laat hij zich daartoe soms bewegen, met de gedachte, dat hij ook na den oorlog zijn klanten noodig heeft. Loopt hij daarmede vast, en tracht hij daarna door ontoelaatbare handelwij zen den achterstand in te halen, dan ligt de schuld niet in de laatste plaats bij de klanten, die hem in een moeilijk parket brachten en zelf buiten schot blijven. Toont begrip voor de moeilijheden van den kruidenier en verleidt hem niet af te wijken van de voorschriften. Daarbij zullen beide partijen wel va ren de klant, omdat hij het „volle pond" kan krijgen, de kruidenier, omdat hij ook in dezen zwaren tijd zijn zaak in stand kan houden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1