PRIMA STOFFENVERF. NIEUW. Tips voor Bouwers. BEKENDMAKING. Noodregeling Vlakglas. J DISTRIBUTIEBONNEN Gevonden en verloren voorwerpen y y V UW OUDE JURK ALS Dank zij onze A. VERSCHUUR=BAERT «RENOVATXJM» K R IJ H K Officieële Berichten Land- en Tuinbouw Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws LET O Pil Marktberichten Rechtzaken Burgerlijke Stand JLn elilgevaar DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN OORLOGSSCHADE STORMSCHADE Verzoek aan gebruikers van Voedingsgewassen in eigen tuin HEUSDEN. AALBURG. Bonnen welke vervallen ALMKERK. DRUNEN. GENDEREN. NEDERIIEMERT. OUDHEUSDEN. OUDENDIJK. VEEN. WOUDR1CHEM. WIJK EN AALDURG. Brood, beschuit, aardappeleu, tabak 19 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 19 B 100 gr. "brood of 1 rants, gebak. 19 70 gram beschuit of 1 rantsoen 19 A 2 kg. aardappelen. 19 B 1 kg., aardappelen. 19 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 siga ren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 548 1 kilogram suiker. 549 500 gram stroop, jam, enz. 550 250 gram gort. 551 250 gram havermout. 552 250 gram peulvruchten. 553 100 gr. vermicelli of maizena. 541, 542,543 100 gr. kaas per bon. 527 t/m 529 Kaas, verlengd tot 15 Mei. 544, 545, 546, 547 70 gram meel of 17,18,19, 1% liter taptemelk p. bon. 17,18,19, l/s4 liter melk per bon. 4/22 Reserve. 5y4 liter melk. 17 B, 19 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 17 A, 19 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/21, 4/21 •reserve", 150 gr. cacao m. suik. 17 100 gram chocolade, per bon. 18, 19 100 gram suikerwerk, per bon. Koffiesurrogaat Boter 18 B 125 gram boter of margarine Vleesch of Vleeschwaren 19 A 1 rantsoen. 19 B V* rantsoen. 4/24, M/20 Reserve. 1 rantsoen. M/22.M/24 Reserve. 2i/2 rantsoen. Bijzondere Rantsoenen. Petroleum Zeep 534 en „T Eenheidszeep", 1 st. lucht- 535 en „T Waschpoeder" 250 gr. waschpoeder of zeeppoeder. „T Toiletzeep", 50 gr. toiletzeep of 75 gr. (oucle samenst.) Kantongerecht 's-Hcrlogcnboseli. WERKENDAM. De Waterstaatkundigen toestand van het Land van Heusden en Altena en het Scheepvaartverkeer. v. niet telefoneeren het gaat om menschenlevens Ooob Ranovstum verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Praetlschevoorwaarden Billijke tarieven Inlichtingen bij onze correspondenten Algemeen Onderling Waarborg Genootschap LEIDSCHEPLEIN 29 AMSTERDAM-C. Glasschaarschte bemoeilijkt de leveling vanUwgeneesmiddelen.GeeftdaaromUw ledige Kruschenllesch met deksei teiug aan Uw Apotheker of Drogist en U ont vangt daarvooi lesp. 5, 3 of 2 ets. p il. Kruschen wordt uitsluitend veikochl in de bekende gele verpakking AFLEVEREN EN ONTVANGEN VAN MELK. Aan een reeds vroeger verschenen persbericht, waarbij o.a. de veehouders erop gewezen worden, dat zij al hun melk behaoren te leveren aan die fabriek en/of melkinrichting waaraan zij reeds voorheen leverden, blijkt door meerde re veehouders geen uitvoering gegeven te worden. Daarom brengt het Bedrijf schap voor Zuivel nogeens met nad-uk bedoelde verplichting in herinnering, be palende, dat zonder toestemming van het Bedrijfschap, in geen enkel geval als b.v. Huwelijk, overlijden, verandering van eigenaar enz. deze verplichting komt te vervallen. De verplichting rustop het bedrijf. De melkontvangende bedrijven zelf mogen eveneens zopnder onze toestem ming geen nieuwe melkeleveranciers aan nemen. Het Bedrijfschap zal nauwlettend op een en ander toezien en zal niet aarze len op grond van de Zuivelverprdening 1942 Melkwinningsgebieden, tegen niet nakoming streng pp te treden. HANDEL IN VROUWELIJK RUND VEE BOVEN 250 KG. Zooals bekend, is met ingang van 19 April de handel in jongvee beneden 250 kg en stieren toegestaan. Van 27 April af wordt nu ook de handel in vrouwelijk rundvee van 250 kg of zwaar der op zeer beperkte schaal mogelijk gemaakt. Geleidebiljetten voor koeien,, vaarzen, e.d. worden n.l. afgegeven indien de verkooper een aankoopvergun ning ten name van den kooper kan. over leggen. Aankoopvergunningeh voor deze die ren, welke in beperkte mate beschik- baar worden gesteld, kunnen worden uitgereikt aan: a. pasbeginnende veehouders e.d. b. vetweiders, (contracten gelden nl. tegelijkertijd als aankoopvergunriing). c. in bijzondere gevallen ter beoor deeling van den provincialen voedsel - commissaris. Een aparte regeling is getroffen voor het inscharen van vee en voor boeldagen. Belanghebbenden kunnen zich tot den, P.B.H. wenden. De markten blijven voor- loopig gesloten. Nogmaals wordt de aandacht van be langhebbenden er op gevestigd dat voor het verkrijgen van bouwmaterialen voor werken en karweien onder de f 500 ge bruik moet worden gemaakt van een aanvraagformulier AOM 178 welke ad. 25 ct. per aanvrage verkrijgbaar zijn ter Secretarie en ljij den Dienst van Bouw toezicht. Bij het invullen houde men er rekening mede dat uit deze aanvrage voldoende de urgentie moet blijken en dat tevens de gegevens moeten worden gecontroleerd, zoodat dus een zorg vuldige invulling noodig is. In verband met de controle ter plaatse is het duidelijk aangeven van straat, huisnummer e.d., dringend noodzakelijk. Speciaal voor het Land van Heusden en Altena gelden nog de volgende be palingen le. Ingevulde aanvraagformulieren kun nen worden ingezonden bij het Hoofd van den Dienst Bouwtoezicht-Ge- meentewerken voor het Land van Heusden en Altena, Voorsteeg 5a te Almkerk. 2e. Aanvragers welke bij het invullen van de formulieren geen gebruik kunnen maken van een schrijfma chine kunnen volstaan met het zeer duidelijk invullen van het eerste blad van de aanvrage. De bladen 2 en 3 "worden dat ten kantore v. d. Dienst getypt. Men dient in dat geval uit den aard der zaak wel de hand tee- ken in gen van aanvrager en van, aan- nemef-«p blad 2 te plaatsen, even als dit op blad 1 dient te geschie den. 'sKjravehhage, '29 April De Wehrmachtbefehlshaber in den Nieder- landen, Oeneral der - Flieger 'Fr. Christiansen, maakt het volgende bekend Na de capitulatie van het Nederlandsche leger in Mei 1940 heeft de Führer en opperbevelhebber van de Duitsche Weermacht bevel gegeven tot onmiddellijke invrijheidstelling van de Nederlandsche soldaten uit de krijgsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelfsprekend genomen op voorwaarde, dat de Nederlandsche officieren en manschappen deze groot moedige handelwijze met een dienovereenkomstige houding ten aanzien van de Duitsche bezettende macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting voldaanin vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoordelijke ophitsers een tegenovergestelde ontwikkeling gevolgd. Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren opnieuw in krijgsgevangenschap .worden weggevoerd. De Duitsche weer macht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de verwach ting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan. In feite hebben echter afzonderlijke leden van het voormalige Nederlandsche le ger door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij- hun vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrijwillig teruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden beveelt derhalve, dat de leden van het voormalige Nederlandsche leger terstond opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in de dagbladpers tot persoonlijke aanmelding oproepen. Wie aan den op roep van den Wehrmachtbefehlshaber geen gevolg geeft óf tracht, zich op andere wijze aan de krijgsgevangenschap te onttrekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen, -die de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans in krijgsgevangenschap moeten terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan de ophitsers tè danken, die door hun misdadig gedrag dezen maatregel nood zakelijk maakten. In de reeds eerder gepubliceerde be palingen inzake de voorloopige regeling betreffende het verwerken en verhande len van vlakglas kwam voor de bepaling dat voor het inzetten van ruiten, voor zoover de verwerker het in te zetten glas heeft betrokken op een noodbon, een uitzondering wordt gemaakt op het afgemeene verbod tot het verwerken van vlakglas. Daaruit volgt dat men geen glas mag verwerken dat men reeds zelf in voor raad heeft. Een schilder mag dus niet uit zijn voorraad een ruit nemen en deze bij een klant gaan verwerken. Wanneer iemand glas wil inzetten dat hij zeifin voorraad heeft, dan dient deze verwerker in het bezit te zijn van een verwerkings-vergunning. Deze verwerkings-vergunningen wor den afgegeven door de gemeente, voor- zqpver het betreft het verwerken van vlakglas voor bouwnijverheidsdoeleinden. De instantie die de noodbonnen voor aankoop1 van glas uitgeeft, geeft ook de verwerkingsvergunning uit voor glas te verwerken uit eigen voorraad. Voor deze verwerkingsvergunningen worden geen speciale formulieren be schikbaar gesteld doch daarvoor wor den gebruikt de zgn. noodbonnen, met dien verstande dat het woord „nood- bon" wordt doorgehaald en vervangen door de woorden „vergunning tot ver werking uit voorraad." Door den Directeur van het Rijks bureau voor Bouwmaterialen te Amster dam is verplichtend gesteld de opgave aan dat Bureau van de vlakglasvoorra- den (voorzoover grooter dan 5 vierk. meter). Het doel is om deze voorraden mede in de distributie van het vlak glas op te nemen. Ook bestaat nog de mogelijkheid dat glas dat op een noodbon wordt aange kocht (dus niet uit eigen voorraad wordt geput) daarna nog verwerkt moet wor den (b.v. slijpen enz.). In dat geval dient men een be- of verwerkingsver gunning fe hebben. Deze worden ook door bovenaangegeve,- instantie afgege ven waarbij het woord „noodbon" wordt vervangen door de woorden „vergun ning tot het be- of verwerken van:" Voor alk boven aangegeven gevallen dient men zich dus, wanneer het vlak glas voor bouwnijverheidsdoeleinden be treft, te wenden tot het gemeentebe stuur waar het glas verwerkt, dus ge- plaatst, zal moeten worden. BESTRIJDT DE ONKRUIDEN. Bij duizenden komen thans overal de onkruiden uit den grond. In korten tijd kunnen ze de voedingsgewassen van uw tuin overwoekeren of verstikken. Ze ont trekken plantenvoedsel en water aan den grond en kunnen bovendien de oorzaak zijn van de aanwezigheid van ongedierte en aantasting door ziekten. De geregelde bestrijding van dergelijke onkruiden be hoort tot de belangrijkste voorjaars- en zomerwerkzaamheden. Hoe grondiger de tuin van onkruiden wordt gezuiverd des je beter kunnen de gewassen zich ontwikkelen en des te ruimer kan de opbrengst zijn. Stelt het niet uit, doch do£t het zoo spoedig mogelijk. a Gewassen als aardappelen, kool en Üroonen, die op rijen staan, moeten her haaldelijk worden geschoffeld. Bij voor keur geschiede dit bij droog, zonnig weer; de afgeschoffelde onkruiden wor den dan het snelst onschadelijk. Men zorge ervoor, dat de boonen en aardap pelen volkomen zuiver van onkruiden zijn voordat ze in Juni het geheele veld gaan bedekken. Nadien kunnen ze niet meer worden geschoffeld. Ook uit een oogpunt van instandhouding van de goe de, losse, structuur van den bovengrond verdient het aanbeveling, tijdig en her haaldelijk te schoffelen. Daardoor kun nen lucht, en warmte beter in den grond doordringen. Wortelen en andere ge- Wassen, die niet kunnen worden geschof feld, worden gewied als het onkruid nog zeer klein is. liter), in omloop worden gebracht. De oude petroleumrantsoenbonnen die recht geven op een heel rantsoen (2 liter), worden van dien dag af niet meer uit gereikt. Deze laatste bonnen die voor 1 Mei 1943 in circulatie zijn gebracht, blijven tot 15 Mei 1943 geldig. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR SCHIPPERS. Schippers en schippersknechten, voor zoover werkzaam in rivier- en binnen vaart (uitgezonderd woonschepen en veerponten), sleepvaart (met uitzonde ring van zeesleepvaart) of op drijvend materiaal, dienen zich ter verkrijging van vaste brandstoffen voor ruimte verwarming allerteerst te wenden tot den ibevrachtingsoommissaris of diens agent, deze zal in het grijze of bpvrach- tings'boekje, dan wel in een afzonder lijke verklaring vermelden, of de schip per en zijn knecht al dan niet met hun gezin aan boord wonen. Indien zij met hun gezin aan boord wonen, kunnen schippers en schippersknechten zich ver volgens onmiddellijk tot den distributie- dienst wenden, teneinde een aanvraag formulier in te vullenhierbij moeten de distributiestamkaart en het grijze res pectievelijk bevrachtingsboekje, dan wel de afzonderlijke verklaring worden over gelegd zij, die voor het stookséizoen 1942-'43 een D.V.-kaart hebben ontvan gen, dienen tevens 'het restant hiervan mede te brengen. De distributiedienst zal dan terstond een kaart „T 116" uit reiken. De plaatselijke distributiediensten rei ken van 15 October af, tegen overleg ging van bovengenoemde bescheiden aan schippers en schippersknechten, die niet met hun gezin aan boord wonen, een nader te bepalen aantal rantsoen bonnen uit. Zij, die zich na 30 November 1943 bij den distributiedienst vervoegen, ont vangen zooveel bonnen minder als er sinds 1 November 1943 heele maanden verloopen zijn. EEN KG. AARDAPPELEN EXTRA. Evenals gedurende de week vóór Pa- schen zal van Maandag 26 April tot en met Zaterdag 1 Mei a.s. een bijzonder rantsoen aardappelen beschikbaar wor den gesteld. Bon „Algemeen 555" geeft gedurende dat tijdvak recht op het koopen van één kilogram aardappelen. PETROLEUMRANTSOENBONNEN Van 1 Mei a.s. af zullen nieuwe rantsoenbonnen voor petroleum, elk recht gevende op een half rantsoen (1 Terug van den grootsten convooislag. De zege-vanen aan den periscoop: een tankboot van 12 000 b.r.t. en een Engelsche torpedojager. Links: de commandant PK Beilstein-PBZ~R-P m 'De aangekondigde kerkdienst in de Evang. Luth. Kerk, die Zondag a.s. door Ds. Toxopheus zou worden gehouden, is wegens ziekte, tot nadere datum uitgesteld. De aandacht van belanghebben den wordt erop gevestigd, dat a.s. Donderdag 6 Mei 1943 van 23 uur ten Stadhuize (raadzaal) gelegenheid be staat tot het afhalen van vitamine C-ta- bletten voor kleuters, tot 6 jaar. Tweeden Paaschdag speelde de Graag om het kampioenschap van Ne derland dammen te Rotterdam tegen v. Bartelen, gelijk spel 11. Een gelijkopgaande en goede positie partij; beide spelers wisten geen noe menswaardig evenwicht te behalen. Re mise was hier de juiste verhouding. Zondag a.s. speelt de Graag te Am sterdam tegen Dukel. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 30 April ter onderzoek aangeboden 21 zuigelin gen en wel 10 uit Heusden, 4 uit Herpt, 1 uit Oudheusden, 2 uit Hedikhuizen, 3 uit Oenderen en 1 uit Aalburg. Donderdag 6 Mei hoopt Ds. Lightenberg uit Vlaardingen, des mid dags om half 4 en des avonds om half 8 (telkens t.t.) voor de Geref. Gemeente alhier op te treden. op Vrijdag 30 April. 514, 515, „S Eenheidszeep" „SWasch- poeder" en „S Toiletzeep". 534, 535, „T Eenheidszeep", „T Wasch- poeder" en „T Toiletzeep»". Bon N, van de Textielkaart, Scheerzeep. op Zaterdag 1 Mei. 18 Brood. 18 Beschuit. 18 en 555 Algemeen, Aardappelen. 18 Tabakskaart. 13, 14, 15 van de Versnap»eringenkaart. 17A, 17B, 4-23, M-19, M-21 en M-23, Vleesch of Vleeschwaren. De Paaschcollecte, welke j.l. Zon dag in de Herv. Kerk alhier werd ge houden, heeft met giften inbegrepen, ongeveer f 900 opgebracht. 'Dezer dagen slaagde te Gorin- chem voor het diploma Tijpen, Mej. B. Branger alhier en D. Wijnands Z.z. te Nieuwendijk. Beiden hadden hun op leiding genoten van den heer Hoogstra ten te Gorinchem. Onze dorpsgenoot J. Paans is thans aangesteld ais monsternemer _bii de Coop. Stoomzuivelfabriek „Altena" te Nieuwendijk. Zaterdag, Zondag en Maandag gaf het circus Giezen hier een 5-tal voorstellingen, die zich allen in een druk bezoek mochten verheugen. Circus Giezen is een Nederlandscjie onderneming, waarin meer dan 100 per sonen medewerken met 42 raspaarden: De ruime tent biedt plagts aan 3500 personen, terwijl een uitstekend orkest de voorstellingen opluistert, v Er waren bijzonder mooie staaltjes van paardendressuur te aanschouwen. Krasse staaltjes van acrobatiek, terwijl danseressen op een verhoogd podium voor afwisseling zorgden. Het geheel was een bezoek de moeite en kosten overwaard, zoodat wij een ieder aan raden, als Circus Giezen in hun omge ving komt de voorstellingen van dit Ne derlandsche circus, dat voor geen bui- tenlandsche behoeft onder te doen, te gaan bijwonen. De Paaschcollecte, gehouden in de Herv. Kerk alhier, heeft opgebracht f 76,26. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag j.l. werden bij den landbouwer J. O. B., alhier eenige kippen uit het hok ontvreemd. Op Zaterdag 8 Mei, hoopt het echtpaar Gijsbertus Piron en Huberta v. d. Pol, wonende alhier, zijn gouden huwelijksfeest te vieren. De beide ech telieden zijn nog zeer kras en mogen zich nog in een goede gezondheid ver heugen. Het is ongeveer 23 jaar geleden dat in Oudheusden de laatste gouden bruilóft is gevierd, en het ligt voor de hand, dat deze gebeurtenis met alle hartelijkheid en meeleven der dorpsbe woners zal worden herdacht. Vanwege het ongunstige weer op Paaschmaandag, kon het concert te feven door het fanfarecorps „Kunst na trijd" niet doorgaan en zal nu op een lateren datum plaats hebben. Morgenavond 1 Mei geeft de Zangvereen. „Zanglust" alhier in het Vereenigingsgebouw te Wijk een uitvoe ring. De tooneelvereeniging verbonden aan de Zangvereen. zal opvoeren het tooneelstuk in 3 bedrijven „Truusje Meijer". De aanvang vindt plaats om half 7 (wett. tijd). *Ten postkantore alhier, is te werk gesteld Mej. W. N. P. Holster alhier. Nu de spieringvisscherij is afge- loopen, zijn de visschers druk in de weer het vischwant in orde te brengen voor de fintenvisscherij en zijn eenige visschers reeds met die visscherij be gonnen. De spieringvisscherij heeft zeer goede resultaten opgeleverd. Aan de vischmarkt alhier werd Woens dag j.l. een zalm van 20 pond aange voerd, welke f 29.50 per pond opbracht. Zaterdag-, en Maandagavond gaf de fanfare „Oefening en Uitspanning" hare aangekondigde uitvoeringen, telkens voor een uitverkochte zaal. De muziek nummers werden heel goed ten gehoore gebracht en gaven blijk van uitstekendie studie. Na de pauze was het de beurt van de tooneelvereeniging, verbonden aan O. en U.,. ifcUje opvoerde: „De duistere gast", boertig spel in 4 bedrij ven van H. Bakker, wat bijzonder in den smaak van het publiek viel, er werd, vooral om Kees Stronk, burgemeester van Graasdorp en zijn veldwachter Arie Knol herhaaldelijk uitbundig gelachen. Bij de uitvoering van Maandagavond was de heer Joh. v. Doveren, eere voorzitter der vereeniging, met zijnecht- genoote tegenwoordig, die met een kort woord door den Voorzitter werd wel kom geheeten. Deze bracht aan het slot der uitvoering ook dank en hulde aan de dames en heeren der tooneel vereeniging, roemde het spel van alle medespelenden. Hij bracht hulde aan den heer A. P. Roza, den regisseur on der wiens leiding de verschillende rol len waren ingestudeerd en aan den heer Bas Roza, den ontwerper en schil der van het keurige tooneel. Men waande zich werkelijk op een boerenerf, het stuk speelde n.l. in zijn geheel op een boerenerf. Hij dankte de aanwezigen voor hun talrijke opkomst en sprak de hoop uit, dat „Oefening en Uitspanning" in het volgend seizoen weer op de medewerking van de too neelvereeniging zal mogen rekenen en dat alle aanwezigen, ook dan weer te genwoordig zouden mogen zijn. VAN 2-8 MEI. brood of gebak. VAN 18 APRIL TOT 15 MEI. bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. VAN 21 MAART—15 MEI. 526 250 gram "koffiesurrogait. VAN 29 APRIL—10 MEI. 18 A 250 gram boter of margarine of 200 gram vet of rundvet. of 100 gram vet of rundvet. 13A, 13B, 17A, 17B, verlengd tot 10 Mei. VAN 2—15 MEI. GELDIG TOT 15 MEI. 3/14 Reserve (land), 350 gr. Sinaasappelen 3/15, 4/i9 Reserve, 350 _£r. Sinaasappelen 540 Al gem2/20, 3/20, 4/20 Res., 1 Ei. VAN 22 APRIL—13 JUNI. 07,08 bonk. EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum per bon. VANAF 1 APRIL. 20 en 32 „Verlichting" 300 gr. kaarsen. VAN 1—30 APRIL. gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. VERLENGD TOT 30 APRIL. 514, 515, „S Eefiheidszeep". ,,S Wasch poeder" en „S Toiletzeep". VAN 1 JAN.—30 APRIL. Bon N van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. GEVONDEN: 2en Paaschdag, een psalmboekje met nieuwe testamentvoor in de naam Nelly Lankhaar, 3 Mei 1942. Terug te bekomen bij P. Elshout, Maasdijk 12, Rijswijk (N.Br.). VERLOREN: een rijwieltasch met si garenkoker (zwartlederen). De rijwiel tasch is van surrogaatzeildoek. Siga renkoker is gedachtenis. Inl. bij den postcomniandant mare- chaussée A. de Bruijn, Veen. VERLORENBruine heeren porté- monnaie, inhoudende distributiebonnen én geld; richting Zomerdijk naar Meeu wen. Tegen belooning terug te bezorgen bij G. v. Ballegooijen, F 66, Meeuwen. VERLOREN: een glacé handschoen (linker), tusschen Capelsche Veer en Dussen. Tegen goede belooning terug te be zorgen bij M. C. Verbaan te Meeuwen. VERLOREN: op 24 April 1943, van Bakschekaa naar Giessen een bruin- lederen heerenportemonnaie, inhoudende ongeveer f 5 en tabakskaart. Inl. Gemeente-veldwachter te Giessen. VERLOREN: een dameshorloge, van af Almkerk naar Sleeuwijk. Tegen goede belooning terug-te be zorgen bij Mej. Pellikaan, Almkerk C 11. 'sjHERTOOENBOSCH, 2S April. Op de markt van heden waren aan gevoerd 617 stuks, waarvan 106 runde ren, 124 biggen en 387 geiten. Rundvee levering plm. 140 stuks. Zeer kleine aanvoer van "biggen met zoodanig vlotten handel, dat alles snel verkocht was. Bokken en geiten maakten den voor- naamsten aanvoer uitde prijzen trok ken weer aan door levendigen handel. Er was ook veel jong goed, dat tegen stevige prijzen van de hand ging. Zitting van Woensdag "28 April. Paarden op pijnlijkè wijze arbeid la ten verrichten en uitlokken daarvanD. v. d. B., Wijk en Aalburg f 15A. J. M., Wijk en Aalburg f 30; E. C., Eethen f 30. Visscherijwet: M. v. M., Nieuwen dijk f25. Arbeidswet: T. M. v. H., Heusden f8. Geen voor- en geen achterlicht: G. M. M., Wijk en Aalburg f4; Geen geldig werkboekje: A. d. W., Wijk en Aalburg, geen straf; J. v. D., Drunen, geen straf. Als werkgever niet zorgen dat werk nemer werkboekje heeft: D. v. d. P., Wijk en Aalburg, geen straf. Niet verduisteren: G. W. V., Sprang- Capelle f 5. Geboren: Janna M. d. van J. Kors- man en H. v. Wijk; Willem, z. van W. D. Vlot en M. GijbeTeunis F.^ z. van A. v. d. Heuvel en J. den Hol lander; Catharina M. d. van W. Zui- dam en A. de Waal; Adriana H.. d. van H. v. Kooij en H. Colijn. Getrouwd: Johannes v. d. Heuvel 29 j. en Maria Colijn 27 j.; Huibert Visser 28 j. en Cornelia M. Verheij29j. Overleden: Juditha A. den Hollander, 19 m. Omdat deze brug ligt Vlak bij den Hoogen Maasdijk behoefden hier geen opritten gemaakt te worden. In den bovenbouw bevindt zich een beweeg baar gedeelte. De brug was in te rich ten voor zwaar verkeer, en men moest rekening houden met den eventueelen aanleg van een stoomtram. Aan den anderen^-kant moest de doorvaartope- ning niet te gering zijn, in verband met de vrij drukke vaart van de Dieze naar de Boven-Merwede. Men bouwde hier daarom een draaibrug met aan beide zijden een vaste overspanning. De beweging van de brug kan met de hand en ook machinaal geschieden. Daarvoor ligt op den draaipijler een tandreep. Op deze werkt een rondsel, welke weer door een raderwerk met kruk op de brug wordt bewogen. Op eike steunpijler plaatste men een verticale stang, draaibaar om haar as en dragend een seinbord met lantaarn. Door middel van tegenwicht komt de stang steeds zoo te staan, dat de sei nen op onveilig staan, wanneer de brug binnen hef remmingwerk is gedraaid. Aan de beide uiteinden staan de poortgebouwen, met woningruimte voor den brugwachter, enz. Tevens is hier een machinekamer voor het machinaal bewegen der brug. Te Well baggerde men 7300 kub. M. zand uit de Maas ten behoeve van de grondverbetering onder het Westelijk iandhoofd der brug. In Oct. 1894 droeg de aannemer A. Lecoq te Hal (België) den bovenbouw c!er brug over aan de fa. F. Kfoos en Zn. te Kinderdijk. 26 Juni 1896 werd de brug voor het verkeer opengesteld. De kosten bedroegen globaal genomen f281.000. r Teneinde een goede afwatering te ver krijgen voor de gebieden langs de nfeu- we wateren, ter grootte van ongeveer 27.3000 ha werden een zestal stoom- en twee electrische gemalen gesticht en tal van grond- en kunstwerken werden uitgevoerd, om hét water naar de pom pen en de schepraderen te doen vloeien en om de natuurlijke loozing te bevor deren, tenminste bij ebbestanden. Dikwijls is het vrij moeilijk aan te geven, wanneer het Rijk tot bemaling moet overgaan. Vroeger toch had een betrokken gebied eveneens telkens wa- terbezwaar, b.v. wanneer er veel neer slag viel, of wanneer er langen tijd een hevige benedenwind blies. De be- malingsvverken zijn nu vooral gebouwd om het waterb-zwaar veroorzaakt door den Maasmond, weg te nemen, maar dit wordt ook gedaan, wanneer het gebied, om andere redenen -waterbe- zwaar heeft. De hoogte-ligging vanden polder- grond is een factor van belang voor de hoogte van liet waterpeil. Verder is van belang in welke toestand de polderwaterleidingen zich bevinden. Van belang voor de bemaling is ook de diep tetoestand van de nieuwe rivier. Een gedeelte van den polder Herpt en Bern heet wel de „Bernsche polder". Deze is 0.9 h.a. groot en wordt voor het grootste gedeelte als bouwland gebruikt. De grond bestaat hier uit een ruim 75 cm dikke kleilaag, die onmiddellijk op fijn zand ligt. De bodem der slooten ligt dan ook meest in zand. Gevolg, dat de polder veel last van kwelwater J^eeft, uit,en naar de rivieren. Voora" den Hoogen Maasdijk was zeer groot.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2