Te koop: PRACHT ORGEL Piano of Vleugel Gereedschappen DOKTOR SCHILLING OMWISSELING LUISTERVERGUNNINGEN 26 N.v.H.'tjes TALEN ORGEL. E. BRI NG KM AN HET BRIL Ijzerwaren Pti VAH WIJK Dekkleeden - Wagenhuiven tl. VAN DER WRRFF Complete Woninginrichting K.E.M.I. N.V. GERARD KUIJPERS C!ls U eikels rooster! De VELO Waschmachine REPAREERT KALFKOE te koop. Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten een partijtje Sfeenbiezen Net Dienstmeisje flinke Dienstbode, zuinig met gas en toch warm eten. Bekendmaking. „Vulcania" - Waalwijk MAKELAARDIJ KLERKX ^§siiy De grootste Puntenwaarde VARKENSK001. een Tuinslang Predikbeurten Binnenland UITVOERING CH. VA^SEN, Pédicure Voetverzorging Speciale aanbieding GLADIOLEN i DAMES! MAI SON AU BERT Dirk Smitsstraat LE_To_pn Sub-Distributiekantoor te Wijk. Gemeenten Wijk en Aalburg, Teen en Eethen. GEM. WIJK EN AALBURG. GEMEENTE ALMKERK. Advertentiën Wederom kunnen 4 Vacantie- bonnen worden ingeleverd GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS k Zn. Instituut „FICK1NGER Breda' - Zangvereeninging „ZANGLUST" OP ZATERDAG' 1 MEI Stam- en Premiehengst „Walter" A. Z. SNOEK te Almkerk. De van Ouds bekende American Stoppage Enschotschesiraat 170, M VOS Geen sprekender GEDACHTENIS dan een mooie VERGROOT! MG Tel 27 - WAALWIJK Algemeene - Ontwikkeling. 's BOSCH - Telef. 4869 en J A. MONSTER Tel. 2841, GORINCHEM Uw oudste en vertrouwdste adres voor rep ar a tie's aan Uw ORödL of PIANO Sinds 1880 LANGEN DIJK 9 GORKUM Reparatie's met ÉÉN JAAR garantie, H. WEiJERS - Bloembollenkweekerij - HILLEGOM, Meerstr. 170 IN MEI ZIJN AAN DE BEURT i jW A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 GROÖTESTRAAT 241 WAALWIJK De voortreffelijke smaak DOUWE EGBERTS geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. BOFFIESÜRflOGMT 9 Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK zeer goede waakhond B 23 - Yan K-vR'tjes" geen 2 Mei (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Qer. Kerk, 10 u. leesdienst en 6.30 u. Ds. Bouma uit Treebeek. AALBURG, 7.30 u. Ds. Trouwborst^. Ger. Gem. 10.30 en ,7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. Weener uit Kampen. Ger. Kerk, 10.45 en 3.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 3 u. Ds. v. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 3 u.» lis. Brasser. BAB.-BROEK, 10.30 en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Bropk. DRONGELEN, Ds. Bcezer. EETHEN, Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. Ds. Bou ma uit Treebeek. G1ESSÉN, geen opgaaf. 's-GR.-CAPELLE, 9,30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 10.30 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 10.30 u. Ds. Brasser. Bed. H. Doop. LOONSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft v. Velsen. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (N.Z.) 3 u. Ds. v. d. Haar. NIEUWENDIJK, Ger. Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDEROIJEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 11 en 3.30 u. lees dienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, geen opgaaf. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. WASPIK, 10 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 10 u. Ds. de Groot. iWIJK, 10.30 u. Ds. Harkema; 7.30 u, wordt nader bekend gemaakt. WOUDRICHEM, 10 u. Ds. A. Kentiè uit Sneek. WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles. (WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. C. v. Wieringen. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, Ds. Overduin. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr. Middelkoop uit Oud-Beierland. BJESBOSCH, geen dienst. Vóór het verleggen van den Maas mond hinderde d.at kwelwater de cultuur niet. De polder toch loosde vooral op het binnengedijkte Oude Maasje en daar was de waterspiegel laag. Bij droog .weer kwam de kwel het land ten goéde. Te scherpe uitdroging van den grond werd dan voorkomen. Het ververschings- water, dat alleen door de sluis te Doe veren kon ingeladen worden, stroomde toch niet ver genoeg het afgesloten Oude Maasje op. Voor de suatie werd nu aan den Z.O. hoek van den polder, waar de laagste gronden liggen, een stoomgemaal ge bouwd. De oostelijke bandijk toch gaf de meeste kwel en hier kon het water direct op de rivier uitgeslagen worden. Enkele polderslooten werden ver ruimd. Onderling alsook met het nieuwe, stoomgemaal werden deze door nieuwe waterleidingen in verbinding ge'bracht. Maart 1890 werd het gemaal in wer king gesteld. Het Noorderafwateringskanaal, dat langs den rivierdijk van dichtbij Gen- deren loopt tot in den mond van de Scheisloot te Keizersveer en bij Dron- gelen door den Altenaschen zeedijk breekt, dient ook tot waterverversching. Daarom staan de aanliggende polders er niet mede in open verbinding, maar door duikers en sluizen. Voor de waterloozing werd in de polders van Aalburg en Heesbeen een waterleiding gegraven, die de water leiding langs den Hoogen Maasdijk ver bindt met de polderslooten Westwaarts van den Kleinen Kattendijk. In den polder van Heesbeen een om de Hees been sche v loop te verbinden met het worteleinde van het kanaal. Zoo werden voor den polder van Genderen met het Hakkeveld en den polder tusschen de Hooge en Lag|e Stegen, drie steenen sluizen gebouwd in de waterleiding langs den Noordkant van het kanaal. Door den polder van Genderen heen loost de polder van Eethen op het kanaal. Hiervoor werd de steenen duikersluis in de Aalsteeg gebouwd. Halverwegen den Groenendijk en de Tolsteeg ligt een steenen duiker, waar door een gedeelte van den polder van Drongelen watert, alsmede een klein deel van die van Doeveren. Extra zeep Kappers, Vroedvrouwen, Wijkverpleegsters en Artsen. In \erband met de verstrekking van rantsoenbonnen toilet-, eenheids-, scheer zeep en/of waschpoeder aan vroedvrou wen, verloskundigen, wijkverpleegsters, en praktiseerende artsen, welke in de week van 38 Mei a.s. op de zit tingsuren van rantsoenbonnen zal plaats hebben, bestaat voor belanghebbenden in dezelfde week op de zittingsuren voor formulieren, gelegenheid tot het ver krijgen van betreffende aanvraagformu lieren. Bij het indienen der aanvraag formulieren moet de stamkaart overge legd worden. Schoenen, Banden, Textiel. In de week van 3—8 Mei a.s. is er op de zittingsuren, vastgesteld voor afgifte formulieren, gelegenheid tct het afhalen van aanvraagformulieren voor schoenen, banden en textiel door personen,- wier geslachtsnaam begint met de letters A tot en met F. Uitreiking bonkaarten 6e periode, zeep- kaarten en brandstoffenkaarten. Voor houders van inlegvellen K: Maandag 3 Mei Wijk A van 9.1510.30 u.wijk B van 10.3011.30 u.; wijk C van 11.30 12 u. en van 1.30—2.30 u. Voor houders van inlegvellen L: Dinsdag 4 Mei. Wijk A nr. 125 van 9.1510.15 u.; nr. 2650 van 10.1511.15 u.; nr. 5180 van 11.1512.15 u. en nr. 81 120 van 1.303 u: Woensdag 5 Mei. Wijk A nr. 121 145 van 9.1510.15 u.nr. 146175 van 10.1511.15 u. nr. 176209 van 11.15—12.15 u.; en wijk B nr. 1—40 van 1.303 u. Donderdag 7 6 Mei. Wijk B nr. 41—65 van 9.1510.15 ii. nr. 6690 van 10.1511.15 u.; nr. 91—120 van 11.15—12.15 u.nr. 121 160 van 1.303 uur. Vrijdag 7 Mei. Wijk B nr. 161185 van 9.1510.15 u.nr. 186201 van 10.1510.45 u. Wijk C nr. 140 van 10.4512.15 u. en nr. 4170 van 1.302.30 u. Maandag 10 Mei. Wijk C nr. 7195 van 9.1510.15 u.nr. 96120 van 10.1511.15 u.j nr. 121155 van 11.1512.15 u.; nr. 156191 van 1.303 uur. De uitreiking heeft plaats in het Ver- eeriigingsgebouw. GEMEENTE WERKENDAM. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Zelfverzorgers. Werkendam, in de Nutszaal op Vrij dag 30 April van 8.3011 u. De Werken, Maandag 3 Mei de nrs. 13000 van 9—12 en 14 u.Dinsdag 4 Mei de nos. 3001eind van 9T2 u. Niet-zelfverzorgers wordt nader be kend genaakt. TE HOOGE PRIJS VOOR KLOMPEN De weduwe C. v. Steijn, die eigena resse is van een klompenmakerij te Dussen gevestigd Munster en Muil-, werk B 136 verkocht eenigen tijd ge leden klompen voor veel te hoogen prijs. Het gevolg- was Sat een winke lier, die deze van haar betrokken lïad een nog hooge ren-, prijs berekende, zoo- dat de uiteindelijke koopers veel geld moesten betalen voor een artikel, waar- aan zij dringend behoefte hadden. De Inspecteur voor de Prijsbeheer selling te 's-Bosch trad tegen de wed v. Steijn dan ook streng op. Hij legde! haar f 250 bcete op en gelastte van; dit vonnis openbaarmaking. Met het feit dat de klompen, waarvan de verkoop - prijs ruim het drievoudige van den ge- oorloofden prijs bedroeg bovendien van' minder goede kwaliteit bleken te zijn' werd bij de berechting terdege reke-j ning gehouden. Deze veröordeeling geldt tevens als; waarschuwing aan andere klompénma-i kers zich aan de vastgestelde prijzen te houden. KUNSTZIJDE GESTOLEN. Op straat, in hun woning en op de; fabriek werden door de Helmondschq politie een 15-tal personen aangehou-" den, die uit de opmakerij van een fa briek ongeveer 3000 meter kunstzijde-- stoffen gestolen hadden. AFSCHAFFING RADIOTOESTELLEN. Van de afschaffing van een radio ontvangtoestel moet binnen 14 dagen worden kennis gegeven aan een postin- richting op een kosteloos verkrijgbaar formulier. Dit moet met de luisterver gunning, waarop het vereischte aantal zegels is geplakt, bij een postinrichting worden ingeleverd. Het toestel kan op verschillende manieren worden afge schaft, n.l. door overgang in andere handen, door het te demonteeren, het in bewaring te geven "bij een pottin- richting, radiohandelaar of meubelop slagplaats en door het te verzegelen. Dit laatste geschiedt na aanvrage even eens op een bij alle postinrichtingen kosteloos verkrijgbaar formulier. Niet gebruiken van een toestel wordt niet gelijk gesteld met afschaffen. Wordt <in hetzelfde vertrek behalve het ontvangtoestel een aansluiting op de Rijksradiocentrale of een tweede ont vangtoestel geplaatst, dan is slechts één maal de luisterbijdrage verschuldigd. Op het formulier vc moet dit "feit aldus worden vermeld: „Radio-ontvangtoestel en aansluiting op een Rijksradiocentra le in één vertrek; gelijktijdig gebruik uitgesloten"of „Twee radio-ontvang toestellen in één vertrekgelijktijdig gebruik uitgesloten. Een geëvacueerde kan zijn toestel in het huis achterlaten als hij daarvan kennis geeft aan den Directeur-Gene raal der P.T.T. te s'-Gravenhage; hem kan dan ontheffing van betaling der luisterbijdrage worden verleend. Op het formulier C moet dan worden vermeld: „geëvacueerdtoestel in gesloten wo ning achtergelaten. ZILVEREN JUBILEUM FOKCENTRA- LE ROOSENDAAL (N.Br.). 6 Mei a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat deze, zoo nuttige, Centrale Vereeniging van Fok- en Controlever- eenigingen werd opgericht en 10 Mei a.s. hoopt de heer C. Janssen den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaar, tot Directeur van deze organisatie werd aangesteld. Het vruchtbaar werken en streven van Bestuur en Directeur van de/e Fokcentrale is alom bekend en een minstens even succesvol, volgend 25- jarig tijdvak zij deze organisatie, met Bestuur en Directeur van harte toege- wenscht SNELLERE BERECHTINO VAN ENKELE OVERTREDINGEN. 's-Gravenhage 28 ApTlI. Onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, dat op 1 Mei 1943 een nieuwe regeling voor de berechting van sommige overtredingen in werking zal treden. In de eerste plaats A\ bij bepaalde overtredingen (in hoofdzaak licht^ ver keersovertredingen) de optredende poli- litieambtenaar de bevoeg'dhei^ hebben om, in plaats van proces-verbaal op te maken, aan den overtreder een aan kos ten onderworpen waarschuwing uit te reiken. De kosten dezer waarschuwing bedragen minimaal f 1, maximaal f5 en moeten ter plaatse aan den politie ambtenaar worden voldaan. Indien de overtreder zich hieraan onderwerpt en deze kosten betaalt, moet de politie ambtenaar hem bij wijze van kwijting bonnen uitreiken, die van het politie- stempel zijn voorzien en ieder op één gulden luiden. Voor een waarschuwing van f 3 moet de politieambtenaar dus drie bonnen van één gulden als kwijting aan den overtreder uitreiken. Wanneer de overtreder de zaak niet op deze wijze wil of kan afdoen, wordt pro ces-verbaal opgemaakt. In de tweede plaats zal, wanneer ter zake van verkeersovertredingen, verduis teringsovertredingen en andere overtre dingen van soortgelijken aard proces verbaal is opgemaakt, het plaatselijk hoofd van politie (te 's-Gravenhage al- zoo de politiepresident) in het algemeen de bevoegdheid hebben, deze zaken te berechten door een z.g. strafbeschikking, welke in de plaats treedt .van een von nis van den kantonrechter. Hij kan daarbij .geldboete van ten hoogste f150 en hechtenisstraf van ten hoogste 14 dagen opleggen. De betrokkene ontvangt in zoo'n ge val niet, gelijk bij de procedure voor den kantonrechter het geval is, eerst een dagvaarding, doch hem wordt op kor ten termijn (ten hoogste veertien dagen, nadat het proces-verbaal is opgemaakt) een strafbeschikking uitgereikt, waarin de straf is vermeld, die de politiepresi dent hem heeft opgelegd. Deze stra'f- beschikkingen worden op dezelfde wij ze als vonnissen ten uitvoer gelegd, ter wijl de geldboeten aan het hoofdbureau van politie, afdeeling strafbeschikkin- gen, moeten worden betaald. Wanneer degene, aan wie(n) een strafbeschikking is uitgereikt, een ge rechtelijke beslissing wenscht, doet hij zij) daarvan binnen veertien dagen na e uitreiking schriftelijk of mondeling mededeeling aan den politiepresident, waarna de gewone procedure voor den kantonrechter volgt. SIGARET STICHT BRAND. Maandagmiddag is bij den loodgieter v. Uden aan de Maliskamp te Rosmalen brand uitgebroken, waarschijnlijk ten gevolge van het Achteloos wegwerpen van een brandende sigaret, waarvan von ken op het stroodak van het huis te recht kwamen. De woning stond spoedig in lichterlaaie en brandde geheel uit. Een 82-jarige vrouw kon slechts ter nauwernood worden gered. Huis noch inboedel was verzekerd. ERNSTIGE ONTPLOFFING. De 14-jarige J. v. D., wonende in de Zeelsterstraat te Eindhoven, had voor drie stuivers van een medescholier een projectiel gekocht. Thuis demonteerde hij het gevaarlijke speelgoed, met het gevolg dat het ontplofte. De jongen liep ernstige verwondingen op en moest naar een ziekenhuis vervoerd worden, waar zijn hand geamputeerd werd. WAT DOET DE DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW? De wekelijksche uitzending „Wat doet de directie van den Landbouw?", die tot dusverre des Dinsdags van 12.3012.45 uur te beluisteren was, zal in den ver volge des Woensdags van 18.4519,00 uur over den zender Hilversum II ge schieden. POGING TOT VADERMOORD. De .politie te Vlaardingen heeft de 16-jarige dienstbode C. E. V. aange houden. Het meisje heeft getracht, door middel van vergiftiging haar vader van het leven te berooven. De man ontdekte echter tijdig den aanslag op zijn leven. De dienstbode is verdacht van poging tot moord, in het politiebureau opge sloten. Uitreiking nieuwe bonkaarten aan zelf verzorgers. De datums op de inleg vellen vervallen. Men lette daarom spe ciaal op onderstaand schema. 27 April wijk A no. 1200 van 912 en 1.303.30 u. in Tavenu; 28 April wijk E en C, nos. 5070 en 200 tot einde van 912 en 13 u. in café v. Dijk; 1 Mei wijk D van 912 u. in café v. Dijk; 3 Mei wijk A no^. 201— einde van 912 u. in Tavenu; wijk B van 13 u. in café v. Dijk; 4 Mei wijk C nos. 71200 van 912 en van 1—3 u. in Concordia; 8 Mei wijk C nos 150 van 912 u. in café v. Dijk; 11 Mei wijk F en G van 912 u. te Uitwijk. Niet-zelfverzorgers11 Mei wijk F en G van 13 u. te Uitwijk; 12 Mei .wijk A van 912 en van 1.303 u. in Tavenu; 14 Mei wijk B, C, D en E van 912 en van 13 u. in café v. Dijk. ToeslagkaartenAlmkerk Dinsdag 18 Mei van 9-7-11.30 u. in café v. Dijk. Nieuwendijk Dinsdag 18 Mei van 2—3 u. in Tavenu. De Heer en Mevrouw K. A van Rijswijk - van Wijk zeggen hiermede vriendelijk dank voor de zeer-vele blijken van belangstelling welke zij bij hun zestig-jarig huwelijks feest mochten ontvangen. 's^Gravenhage, April 1943. op ZATERDAG 1 MEI a s., des nam. van 2 tot 3 uur (T.T.), bij den Penningmeester W A. PRINSE te Genderen. GEVRAAGD contant, prijs met monster aan G. V. d MOST, Maroo straat 5, N a a 1 d w ij k. voor den prijs van f 450, A. DE JOODE Genderen te koop gevraagd. KONINGS, Dubbeldamscheweg 4, Dordrecht. gevraagd in klein gezin, P.G. of G.G., op mooie boerderij, behoeft niet te melken en er wordt geen kaas gemaakt. Zeer flink loon, doch beslist net meisje, liefst boven 18 j. Aanb. onder nummer 39 aan het Bur. van dit Blad. Zoo spoedig mogelijk gevraagd, niet beneden 18 jaar, als hulp voor de vrouw, vrij van melken, bij J. LIEVAART, Eng, Giessen. gloedkomforen, ook voor dove kpol of briket 6 maten „krekel" kerksteeg 9 gorkum ook spaarzegels. van de te 's-Hertogenbosch, tel 4526, blijven ook in dezen tijd eeri waar borg van degelijkheid. Duitse, Engelse, Spaanse, Franse en Nederlandse handelscorres pondentie. U vindt bij ons aansluiting op iedere voor-opleiding. U kunt bij ons voor ALLE practijk-fxaméns worden klaar gemaakt. U krijgt bij ons een echt zake lijke training. Mondelinge en schriftel. lessen. te geven door de gem. te VEEN in het Vereenigingsgebouw te WIJK. Opgevoerd wordt het tooneel- stuk ,"tru u s j e M e ij e r" in 3 bedrijven. Aanvang 6.30 uur .(wett. tijd) Entree f0 75 Plaatsbespreking aan het Ver eenigingsgebouw van 2 3 uur a f0.10 per persoon. Vanaf 3 Mei a.s. is de 's Maandags niet meer thuis. Door den hengst .EVERT" kunnen nog een beperkt aantal stamboekmerries gedekt wor den. Spoedige opgave is ge- wenscht. De eigenaar is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren Een winkelhaak in Uw jas Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Spoedorders in 2 of 3 dagen. Voor Heusden en Omgeving Depóthouder GenderschendijkB 11 Genderen FLINK HUISORGEL te koop gevraagd. Brievenjmet opgaaf van merk, registers en prijs KONINGS, Dubbeldamschteweg 4, DORDRECHT. Wij maken deze jtaar elk be staand portret dat U bezit! Telef, 67. - ijEUSDEN. alle reparatie aan -autobuiten en binnenbanden, fietsbanden, laarzen, enz., Speciaal adres voor Nieuwe Loopvlakken op alle maten autobanden, gegarandeerd prima werk. Zes Mulo-vakken per week. Zeeuws Inst. tot Bev. der Alg. Ontwikkeling. Rijksweg, Hans- weert. Lesgeld f 2 50 p. mnd. Des Maandags te WAALWIJK in Hotel Verwiel, Telefoon 26. Spreekuur: 9.00-12.00 uur. 1.30 - 7.00 uur. LENHUIS. fJ" STRAAT 30 t/o HET POSTKANTOOR 100 grootbl. Gladiolen, in 10 versch. soorten, apart f O Cf| verpakt en van naam voorzien, voor slechtsI ZiJU Zending rembours of giro 432749. WOENSDAGS en ZATERDAGS 11-4 Laan v. Mecklenburg 16 BREDA VRIJDAGS 10 -31/* NOORDSTRAAT 8 TILBURG en Reparatie-inrichting Ook Dekkleeden te huur Br. Haven 118 Den Bosch TeL 2071, b.g.g. 2974 4 Mei: K 5 Mei: Ke 6 Mei; Klat 7 Mei: Koen 10 Mei: Kop 11 MeiKro t/m Ka t/m Klas t/m Koel t/m Kooij t/m Kri t/m einde De letters H t/m J, die in April verzuimden, kunnen op deze dagen alsnog omwisselen; daarna zijn scherpe maatregelen te duchten. De luisterbijdrage 1942 (groot f 11.-) moet geheel voldaan zijn. Bovendien vier termijnen (f4. voor Jan., Febr., Maart en April 1943, Deze zegels te plakken op de achterzijde der kaart in het gedeelte „belangrijke rrtededee- lingen" en zoo noodig op de adreszijde in het vak boven „zich bevindende". Wie nog niet aan de beurt is, moet op deze wijze doorgaan met plakken van zegels. In Juni zijn de letters L t/m M aan de beurt Telefoon 131 ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygië nische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij alleen bovenhuis Rotterdam (Deze straat is een zijstraat der Jonker Fransstraat). GRAT-IS SPREEKUREN Dag. v. 10 tot 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijs courant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op verzoek toegezonden. yan Douwe Egberts, FAMA koffie-surrogaat, vindt zijn oorzaak in de speciale wijze van branden die vroeger ook voor de beste koffiesoorten werd toegepast. Vandaar dat FAMA zoo in trek is. -~7>V 200 krijgt óók een soort koffiesurrogaat. Maar wat geur en smaak be treft gaat er mets boven KRIJGSMANS KOFFIEBRANDERIJ GORINCHEM alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig - Bill ij k - Vlug. Prijs per adv. van 24 m.M., enk. kolom, 1 x pl. f0.7O, 2 x pl. f 1.32, 3 x pl. f 1.76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f0-61, 2 x pl. fl.12, 3 x pl. f 1.53. (Alles bij vooruitbetaling Te koop aangeboden voor elk aannemelij k bod een jaar oud. Adr. Timmermans Hoogen Maasdijk72 Veen. Aangeboden Roode en Gele Savooiekoolplanten, tegen de door de regeering vastgestel de prijzen, bij H J v.Vuuren, Tuinder, Dussen. Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde Adr. Timmermans Hoogen Maasdijk 72 Veen TE KOOP: plm. 44.50 M. p r ij s f 89, - bij J. DE GOUW, Putterstraat O 57, Heusden. 3de kalf aan telling, bij A. J. Buijs- v™peL|bevyijsnummers.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3