SUGO WOEKER! DE IANDBOUWBANK - UTRECHT TH. SCHAPENDONK, WAALWIJK, In- en Verkoop van Antiek GELD OP BYP0TBEEK 1 TH. RO VERS 1 „AZ1ZON" OP REIS?? PANKO HUWELIJK KLEIN-CASINO -® V&D Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties MEUBELEN Verkooplokaal„De Zwaan" S. D. Lankhuyzen Go's Bank n.v. 36 VoBdingsgawassen in eigen tuin JUWEELEN, GOUD en ZILVER F\ BALTUS MEIJER LANDBOUWGEWASSEN „AZIZON" ASEPTAFBARIEK DELFT KOFFERS Landbouwwerktuigen SPORTZAAK P. DE J0NGH Belastingzaken KNAL-PROGRAMMA M. M. l)E REEPER - DEN BOSCH V eiTor en OEN BOSCH Bekendmaking Damestasschen, boodschaptasschen en andere luxe lederwaren Firma JAN VAN MIL Waalwijk Muziek en Muziekinstrumenten OiNKkUlUBhSTRiJDliNü ASEPTA „G.R.E.V O." evacuatieverhuiziogen zoover ik dat GORINCHEM LOUIS DOOnriERNSkJB UW WASCHMAChlNfc? Voor grondige en afdoende HULS-van den BROECK Repareert prachtig: TECHNISCH BUREAU „ELQO" L. W. GOUDA. Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsche Bank N.V Amsterdam. R A VENS W A A Y'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram Viervoudige moord te boonen zaaien; „De mensehen moesten tegenwerken", St. Antoniusstraat 124 Telefoon 398. AFD. INKOOP: INTERESSANTE PRIJZEN I ANTIEKE MEUBELEN PORCELEIN AARDEWERK KOPER en TIN DE T1LBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. HEUVEL 90 TILBURG TELEFOON 4235 BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden Vughterstr. 39 DEN BOSCH Tel. 3383 Piano's Harmoniums Heei Nederland studeert bij H.I.S.O. Plantsoen 1 Middenstandsdiploma is met versterkt door „ACT 1ZON" 'n PRODUCT Uitvoerige circulaire met gebruiksaanwijzing op aanvraag. Tel. 532 13 lijnen). Welke onkrnidsoorten A ZIZ 0 N vernietigt JA.. MOFDER WIEG Meubel transportbedrijf Ruime droge bergplaats voor inboedels J. VAN 1EPERRN ..Is d'r nu letterlijk geen één huis houden meer, waar nog boter, melk of eieren gebruikt worden als er iets lekkers gebakken wordt! Ik hoef U zeker niet te vertellen hoe dat komt hé?Juist, natuurlijk.. PANKO!" -TLTLT BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNA1ES GEZELSCHAPSSPELEN h/ERPAFPIE ZORSEl c. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 - Gorkum Telefoon 2978 KERKSTRAAT - DEN BOSCH in dè Benedenzaal: DE ROBINO'S In de BovenzaalCOEN VAN ORSOUW en zijn populaire band, 's ZONDAQS vanaf 2 uur doorloopend MIDDAG- EN AVOND-CONCERT Is hij misschien defect of versleten? alle voedingsmiddelenkaarten! Bonverlies door slordigheid E is strafbaar. reparatie van Uw Electromotoren on andere Electrische apparaten Electro Techn. Reparatie en Handelsbedrijf Ginnekenweg 60 Tel. 5250 Breda want REID0 CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS Geen Huur - Geen RenteHoe kan dat In couvert zenden aan HYPO - Alkmaar Tricotondergoed, Werkmans- kleeding, Heerenhoeden, Kousen, Lederwaren LEVERING EN REPARATIE VAN ALLE ELECTRISCHE APPARATEN EETHEN (BIJ WAALWIJK) Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat de gemeentesecretarie op Zaterdag 1 Mei 1943, voor het publiek gesloten is. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 29 April 1943. De gewestelijke Politiepresident b e- richt mij het volgende: Vanwege de landelijke leiding van den Nederlandschen Volksdienst wordt er mijne aandacht op gevestigd, dat in verschillende kerken van den kansel een inzamelingsactie is afgekondigd ten ba te van de slachtoffers van liet laatste bombardement in Rotterdam. Deze actie zou tevens een inzameling van goederen buiten de kerk inhouden.»* Een en ander is vöor mij aanleiding U mogelijk geheel ten overvloede te wijzen op het gestelde in punt 2 van de circulaire van den Procureur-Generaal fgdl. gewestelijk Directeur van Politie te 's-Hertogenbosch d.d. 27 Februari 1942, 2e Af deeling R.P. No. 10949, waarin den nadere uitleg wordt gegeven van het bepaalde in artikel 29, derde lid, van Verordening no. 138/1941, thans artikel 33, derde lid, van Verordening No. 1/1943. Het behoeft wel nauwelijks gezegd, dat voor de evenbedoelde, het werk van den Nederlandschen Volksdienst door kruisende, actie door mij geen toestem ming is of wordt verleend. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES, Politiegezagsdrager. „Ten vervolge op dezerzijdsche cir culaire van 18 Maart j.l. Ag. No. 264, bericht ik U, dat vanwege den Höhe- ren SS-und Polizeiführer nog de vol gende aanvulling op het verbod tot het houden van kermissen en jaarmarkten wordt gegeven. Aangezien het verbod beoogt te berei ken, dat de ernst der tijden zich in het openbare leven weerspiegelt, is het over brengen van kermissen uit de openlucht in besloten ruimten als een ontduiking van het verbod te beschouwen. Overeenkomstig de zoojuist aange duide strekking *is het verder niet ge oorloofd, op dagen, waarop voorheen kermissen of jaarmarkten werden ge houden, tooneel-, film-, en cabaretvoor stellingen, welke buiten het kader van de dagelijksche programma's vallen, te organiseeren. Ik verzoek U met heft bovenstaande rekening te houden en te doen houden." De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES, Politiegezagsdrager. Heusden, 27 April 1943. De Burgemeester van Hgusden maakt bekend, dat het voornemen bestaat on derhands te verkoopen de gemeentewo- ning, gelegen aan de Putterstraat wijk Z 68. Bezwaren tegen de voorgenomen ver- kooping kunnen binnen acht dagen na dagteekening dezes schriftelijk ter secre tarie worden ingebracht. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. De Gemeentesecretaris, A. VAN DELFT. Heusden, 28 April 1943. P 1794/1 Verantwoordelijk voor den ge - heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en Drukker: Fa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. HETE REN. Omtrent den viervaudigen moord, vo rige week te Heteren gepleegd wordt hef volgende gemeld. De polderwerker J. Jansen, die zijn gereedschap s' avonds ten huize van den vermoorden voerman Degen placht op te bergen, vond Woensdag 21 April om half 7 diens voordeur reeds geopend. Bij zijn binnenkomst in de woning trof hij in de gang eerst het lijk aan van den mede-bewoner Fukkink en vervol gens meer naar achteren, dat van Degen. Hij deed daarvan terstond aangifte bij de burgemeester, die met de marechaus- sée een onderzoek instelde. Dit onder zoek bracht aan het licht dat ook op de boerderij bewoond door J. v. Maa- nen, de moordenaar zijn sporen had achtergelaten. J. v. Maanen werd ver moord in huis aangetroffen, terwijl zijn echtgenoote op vrij grooten afstand van de boerderij dood in een sloot werd ge vonden. Knap recherchewerk van de groep Eist van de marechaussée heeft ertoe geleid, dat reeds binnen 2 maal 24 uur nadat de afschuwelijke 4-voudige moord in het Betuwsche dorp Heteren ontdekt was, de dader kon worden aangehou den. Hij heeft een volledige bekentenis afgelegd. Aanvankelijk stond de justitie voor een raadsel daar de onverlaat de ee- nige getuige van dezen roofmoord op waarlijk beestachtige wijze om het le ven gebracht had. Eerst werd de hand gelegd op een paar schippers van een sleep, die in den avond van den moord op den Rijn voor Heteren hadden gele gen. Deze schippers waren laat in den avond in de buurt van de hofstede ge zien. Het hleek echter dat deze mannen daar gevraagd hadden om wat aard appelen. Uit het onderzoek kwam vast te staan, dat de moordenaar gezocht moest wor den ónder hen, die in deze omgeving bekend waren. Het spoor leidde naar het naburige Herveld. Op de boer derij van den heer L. was de 33-jarige W. O. in betrekking, wiens meisje in de Polderstraat in Heteren woont. O. bleek op reis naar Arnhem. De politie stelde in zijn slaapvertrek een onderzoek in, waarbij onmiddellijk zooveel sporen de aandacht trokken, dat alle man gemo biliseerd werd om O. direct te kunnen arresteeren. Donderdagnacht om 1 uur kwam deze per rijwiel van zijn reis naar de stad terug en viel nabij de boerderij in Herveld in handen van de marechaussée. Hij was in het' bezit van een vrij groot bedrag aan geld en had een koffer bij zich "waarin verschil lende voorwerpen waren geborgen, die met stelligheid bewezen, dat men in O. den dader van "dezen laaghartigen vier- voudigen manslag had gevonden. O werd te Arnhem in verzekerde be waring gesteld. De moord is met zooveel brute wreedheid geschied, dat men in dezen moordenaar niets menschelijks meer kan zien. VAN WAGEN GEVALLEN EN GEDOOD. Te Maasland is de 13-jarige A. Gor dijn van een wagen getuimeld, er on- I der gekomen en op slag gedood. HISTORISCHE KAPEL TE RHENEN INGESTORT. De uit de 13e eeuw dateerend.e Gast- huiskapel in de Koningstraat te Rhenen is ingestort. Reeds jaren was de toestand van het kapelletje critiek. In het kader van den opbouwin Rhenen was men ook aan de restauratie van de Gasthuiskapel begonnen. Het gebouw was reeds met balken gestut, maar, voor men er op bedacht was, stortte een deel in. De overgebleven ruïne heeft men ook neer gehaald om verder instortingsgevaar te voorkomen. SIERAARDEWERK EN PORCELEIN MGGEN NIET MEER VERVAAR DIGD EN VERHANDELD WORDEN. Met ingang van 23 April 1943 is het verboden een reeks producten van sieraardewerk, welke vermeld zijn in de Staatscourant van 22 April welke geheel of gedeeltelijk bestaan uit al dan niet tot aardewerk, gresmateriaal of poroelein verwerkte klei of kaolin, te vervaardigen of te bewerken. De handel in deze producten is even eens verbodenbehalve wanneer zij reeds vóór het verbod waren vervaar digd. In zeer bijzondere gevallen kan de directeur van de sectie Keramische in dustrie van het Rijksbureau voor de verwerkende industrie, Juliana v. Stol berglaan 27, 's-Gravenhage, dispensatie van het verbod verleenen. DOOR AUTOBUS AANGEREDEN. Op den Ringdijk te Overschie is het o-jarig knaapje J. P, Hoogland, dopr een autobus aangeredenhet ventje is aan zijn wonden bezweken. Aan de Noorderhaven te Groningen is de 52-jarige mevrouw Th. C. D., aangereden door een vrachtautozij is aan de gevolgen overleden. TRAGISCH ONGEVAL MET EEN BUKS. De heer J. Kaptein te Diepenheim, tuinbaas op huize „Warmel", werd Don derdagmorgen dood in het bosch ge vonden. Hij ging geregeld eiken morgen met een buks het bosch in om op scha delijk gevogelte te schieten. In het bosch bevindt zich een bruggetje, waarop hij vermoedelijk door de glad heid is uitgegleden. Bij den val is ver moedelijk de buks afgegaan, met het tragisch gevolg, dat de kogel hem 'doo- delijk trof, zoo wordt uit het onder zoek geconcludeerd. Hij laat een vrouw met 3 jeugdige kinderen achter. OVERREDEN EN GEDOOD. Het 5-jarig zoontje van de familie A. R. te Terheijden is, toen hef den weg wilde oversteken, door een auto gegrepen en gedood. Slaboonen, snijboonen èn bruine boo nen zijn niet tegen nachtvorsten bestand. Daarom moet men ze niet te vroeg zaaien. De veiligste en meest geschikte zaaitijd is omstreeks half Mei. Evenals andere peulvruchten verlangen deze boo nen een goed losgewerkten grond en een plaats in de volle zon. Bruine boo nen zaait men op rijen, die 50 cm uit elkaar liggen. Op de rijen worden op een onderlingen afstand van 45 cm op een diepte van 3 a 4 cm telldens 3 boonen bij elkaar felegd of op 10 cm afstand telkens een boon apart. De pruine boon kan men ook nog wel tot einde Mei zaaien, doch niet later, daar ze dan te laat rijp worden. Op dezelfde wijze geschiedt ook het zaaien van stamslaboonen en stamsnij- boonen. Deze mogen echter ook nog wel in Juni worden gezaaid. Wanneer men ze in die maand nogmaals zaait, dan wordt op die wijze de pluk van ver- sche boonen tot in September verlengd. Van stokslaboonen en stoksnijboonen legt men 3 a 4 stuks rondom iederen stok, van pronkboonen 2. Waar de boonen niet boven den grond zijn gekomen, dient men spoedig andere te zaaien. Van bruine boonen heeft men per 10 vierk. meter 100 gram zaad noo- dig, van stamslaboonen en stamsnijboo- nen 75 gram, van stokslaboonen en stok snijboonen 75 gram, van stokslaboonen en stoksnijboonen 50 gram en van pronk boonen 75 gram. Deze laatste kunnen ook zeer goed langs schuttingen of muren worden geteeld. /- zei da bakker. Maar ze werken het knoeien juist in de hand. Die wil een bonvrije taart hebben, die een paar broodjes extra en wat het kost kan hun niet schelen. Dan moet de bakker het brood te licht maken om meel over te houden en zoo komen de anderen, die daar geen geld voor hebben, te kort. Dat is je eigen menschen bestelen en daarom zeg ik Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFERE (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nleuwersluis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk by Duurstede Verstrekt credieten, eveneens liquiditelts-credieten, ook aan niet-landbouwers. Neemt gelden i deposito Agent voor Goitnchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER Wij hebben nog een aardige sorteering in JUWELIER GORINCHE-M TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 GROOTESTRAAT 243 TELEFOON 221 Schriftelijke opleiding in: Vraagt prospectus A|g 0nt„itke,ilg Practijkdiploma Boekhouden Leiden - Telefoon 25754 Duits, Engels en Nederlands Herik Kruiskruid Kamille Duivenkervel Roode Muur Varkensgras Melde (Artiplex) Ooievaarsbek Wilde Zuring Vogel Wikke Knopherik Margriet Luismelde (chenopodium album) Distel Naaldekervel Kruidkers Ganzerik Klaproos Boterbloem Korenbloem GROOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wjj nog 'n aardige WALTER KLERKX Waalwijk Stationsweg 1 - Telef. 2410 GORINCHEM Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland - Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH n PÉJA- product Hebt U vergunning voor aankoop van in Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote kans van slagen. Coöp Landb. Aan- en Verkoopvereen. „Altena en Biesbosch" - Nieuwendijk LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 U kunt Uw BOEKHOUD - er BELASTINGZOMEN veilig aar ars toevertrouwen. ACCOUNTANTSKANTOOR tlAUlVUmUfimi -TH-HS?- jMIATOGfHIOSCH Eenzamen van alle rangen, stan den en leeftijden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemid delingsbureau met uitgebreide relaties door geheel Nederland tallooze tevredenheidsbetuigin gen liggen ter inzage. Inlicht, schriftel en mond. Bur. «HOLLAND", Admi- ralengracht 219, Amsterdam. ELKEN DAG IN BOVEN- EN BENEDENZALEN Wegens enorm succes is 't gewenscht, tijdig aanwezig te zijn. Wij kunnen U helpen zoowel met reparatie als inruil. Vraagt eens om inlicht, en opgaaf van kosten, het verplicht U tot niets, FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. Waarom heeft Moeder die ook meege geven? Wie zelf nagaat welke bonnen geldig zfln, hoeft het niet aan den winke lier over te laten, af te scheuren waar hfl recht op heeft. Nu krfjgt het kind straf, maar 't is de schuld van Moeder. En het ergste is, dat de distributiedienst ir zoo'n geval niets mag vergoeden. Pvbl. v/h B„. Hand*!, NiJrorbaU M Saht.p»., t.k.y.h. C.O.K. (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JANSEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. Mo. Jod Naam Woonplaats Straat Vraagt inlichtingen bij de afdeeling Reparatie, Parterre. Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. - Aanbevelend: Verkooplokaal„OEZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Boscb, Schoolstraat 32, Oss.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4