goor het land van Hensden en Altena, de langstraat en de Bommelerwaard Laatste waarschuwing Bekendmaking Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. 's Avonds één u£ later op straat. UflDYAN ALTEK* Vrijdag 7 Mei 1943 VEJRD UISTEREN Buitenlandsch Overzicht Binnenlandsch Overzicht Officiëele Landbouw mededeelingen Dit blad verschijnt VRIJDAK3MIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. Mo Advertentiën24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 57g cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Wu moeten steeds voor oogen houden, dat Schoonheid van den Arbeid slechts gedragen kan worden door den positieven mensch met een positieve gedachte Veemarkten zijn toegestaan inzake houding der bevolking bij luchtalarm. voor de Provincie Noord-Brabant. Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden 's-Gravenhage, 2 Mei. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: „Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Friesland Groningen en Drente, heeft den lsten Mei 1943 den Nederlandschen onder daan Jochum van Zwol, geboren den 16en April 1923 ter dood veroordeeld, daar hij na afkondiging en door middel van plakkaten bekendmaking van liet stand recht als stakingsophitser is aangetrof fen met een wapen. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. De veroordeelde droeg een wapen bij zich en spoorde arbeiders, die zich op ordelijke wijze naar hun werk wilden begeven, aan, het werk neer te leggen. Het feit van de afkondiging van het po- litiestandreckht was hem evenzeer be kend als de inhoud van de bekendmaking van den len Mei 1943, die uitdrukkelijk en duidelijk bepaalt, dat wie tot staking aanspoort of op onrechtmatige wijze wapens draagt of in bezit heeft, met den dood gestraft wordt. 's-Gravenhage, 2 Mei. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: „Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Noord-Hol land te Amsterdam heeft den 2en Mei 1943 de hierna genoemde Nederlandsche onderdanen ter dood veroordeeld: 1. Den stationchef Herman Pieter de Noo, geboren den 18en Maart 1887 te Utrecht. 2. Den kantoorbediende Hendrik Stra- ting, geboren den llen Februari 1905 te Haarlem. 3. Den metaalbewerker Nicolaas Nieuwkoop, geboren den lOen Novem ber 1912 te Velsen. 4. Den fabrieksarbeider Jacob Wijker, géboren den 2en October 1893 te Eg- mond aan Zee. 5. Den lasscher Theodorus Hendrikse, geboren den 5en April 1907 te Bever wijk. 6. Den arbeider Pieter Houtkooper, geboren den 30sten Januari 1898 te Oudorp. De zes vonnissen werden door mid del van den kogel voltrokken. De Noo was stationchef te IJmuiden. Hij heeft getracht spoorwegpersoneel tot staking aan te sporen en openlijk uitdrukking gegeven aan zijn spijt, dat dit niet ge lukt is. De overige veroordeelden hebben in een hoogovenfabriek en plette rij, alsme de in een papierfabriek dien 30sten April en den len Mei 1943 gestaakt,: ofschoon hun het standrechtdecreet Tn alle bijzonderheden, met inbegrip van het strafbare feit bekend was. Zij heb ben gepoogd een stakingsbeweginng te organiseeren. Het zijn ten deele voor malige liedende leden van marxistische vakvereenigingen. De metaalbewerker Nieuwkoop heeft bovendien een poging tot illegale communistische celvorming gedaan. Zes andere beschuldigden die voor het standgericht werden gebracht, zijn vrijgesproken, omdat bleek, dat zij na afkondiging van het standrechtdecreet ernstig gepoogd hebben het werk te hervatten en slechts door uiterlijke om standigheden verhinderd werden het werk te hervatten. De procedure tegen nog twee ande re beklaagden is geschorst en naar de gewone rechtbanken verwezen, daar tij dens de standrechtprocedure de toe dracht niet onmiddellijk ten volle kon worden opgehelderd. 's-Gravenhage, 2 Mei. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: Het Polizeistandgericht te Maastricht heeft den 2en Mei 1943 de hierna genoemde Nederlandsche onderdanen ter dood veroordeeld 1. Den hoofdcontroleur van den Cen trale-Controledienst Martinus Bouman uit Roermond, geboren den 5en Mei 1899. 2. Den adj.-hoofdcontroleur van den Centrale-Controledienst Bernard Ruy- ters uit Heer, geboren den lOen Oc tober 1892. x 3. Den districtsleider van den Cen trale-Controledienst Leo Brouwer uit Maastricht, geboren den lsten Juni 1907. 4. Den Chemicus Johannes Bougerd uit Roermond, geboren den 24sten Au gustus 1906. 5. Den mijnwerker Meinardus Tempe laars uit Helderheide, gebaren den èen Juni 1904. 6. Den electro-monteur Renier Sa- velsberg uit Heerlerheide, geboren den 27sten April 1895. 7. Den houwer Salvatius Hendrikus Toussaint uit Amstenrade, geboren den 22sten December 1914. De drie veroordeelde ambtenaren van den Centrale-Controledienst hebben on der de ambtenaren van den Centrale- Controledienst handteekeningen verza meld, waarmede deze zich tot staking verplichtten. De uitdeeling van de daar toe vervaardigde formulieren geschiedde den lsten Mei 1943. De desbetreffende handteekeningen werden dienzelfden dag geplaatst. Alle drie verordeelden hiel den nauw contact en hebben door de poging, een staking van de ambtenaren van den Centrale-Controledienst te or ganiseeren, de openbare veiligheid en orde in gevaar gebracht. De veroordeelden onder 4 en 7 heb ben ondanks het feit, dat zij1 kennis droegen van het standrechtdecreet, ge staakt. Zij hebben den arbeid ondanks aanmaning niet hervat. De 7 vonnissen mg werden door den kogel voltrokken. Het Polizeistandgericht van het Poli zeisicherungsbereich Friesland, Gronin gen en Drente in Groningen heeft bij vonnis van 2 Mei 1943 den landbouw bedrijfsleider: Berend Trip, geboren op 2 Nov. 1917 in Gieten, als opruier ter dood veroor deeld. Hij heeft 400 landarbeiders tot staking aangedreven. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. Het Polizeistandgericht van het Po lizeisicherungsbereich Gelderland en Overijssel in Hengelo, veroordeelde op 2 Mei 1943 de volgende^ Nederlandsche onderdanen ter dood: 1. den student Antonius Lambertus Frederiks, geboren op 25 Juni 1920, uit Nijmegen 2. den boekdrukker Willem Andre van der Veer, geboren op 23 April 1919 uit Nijmegen; 3. den boekdrukker Emanuel André van der Veer, geboren op 26 Decem ber 1921, uit Nijmegen. De student Frederiks trachtte een tot staking ophitsend vlugschrift te ver veelvoudigen en te verspreiden. Frede riks wendde zich tot de hem bekende boekdrukkers Van der Veer, die onmid dellijk de vermenigvuldiging van het sta- kingsgeschrift op zich namen en uit voerden. De drie vonnissen zijn door den kogel ten uitvoer gelegd. De P. A. deelt mede: Verder heeft hetzelfde Gericht een doodvonnis uitgesproken tegen den Ne derlandsche n|to hde rd aa n Johan van Oenen, geboren op 6 Aug. 1905, landbouwarbeider in Kamperzee dijk. Van Oenen is bij een overval op een melkwagen als raddraaier opgetre den, heeft met gebruik van geweld het vervoer van de melk verhinderd en deze op straat gestort. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. In tien andere gevallen hebben stand gerechten eveneens- doodvonnissen uit gesproken. Deze vonnissen zijn bekrach tigd, doch de tenuitvoerlegging* van de ze straf is vooralsnog uitgesteld. 's-Gravenhage 3 Mei. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: „Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Gelderland in Arnhem veroordeelde op 2 Mei 1943 den technischen-directeur van de papier fabriek Coldenhoven in Eerbeek: Dirk Willem van Vreeswijk, geboren op 6 Jan. 1908 in Rotterdam ter dood. Van Vreeswijk heeft op 1 Mei 1943 na afkondiging en bekendmaking van het standrecht zijn werkwillige arbeiders van hun w.erk teruggehouden en hen weder naar huis gezonden. Hij heeft daarmede bewust de stakingsbeweging begunstigd. Bovendien werden de Nederlandsche on derdanen Van Zetten, geboren op 26 Maart 1912 in Tiel, Tennis Campagne, geboren op 13 Sept. 4895 in Tiel ter dood veroordeeld. Zij hebben op 1 Mei 1943 na de openbare bekendmaking van het stand.- rechtbesluit gestaakt. Van Zetten heeft daarenboven reeds op 30 April 1943 tot staking aangespoord. Een derde lid van het bedrijfsperso- neel werd vrijgesproken, aangezien hij aannemelijke gronden voor het wegblij ven Van zijn arbeid kon aanvoeren. De drie doodvonnissen werden door den' kogel ten uitvoer gelegd. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: Het Politiestandgerecht van het SS en Polizei Sicherungsbereich in Noord brabant en Zeeland in Eindhoven ver oordeelde op 3 Mei ter dood: den kantoorbediende Petrus Verhoe ven geb. 10-12-10; den monteur Wilhelm van Beek geb. 28-7-06; den monteur Johan Cornelius Gie- lens geb. 18-11-06; den fabrieksarbeider Peter Jan Kem pen geb. 28-4-24 den fabrieksarbeider Gerardus Werts geb. 12-9-06. allen te Eindhoven. De veroordeelden hebben op den mor gen van 3 Mei gestaakt en aan stakings bijeenkomsten deelgenomen. De vijf vonnissen werden door mid del van den kogel voltrokken. Drie verdere personen werden vrij gesproken. De behandeling tegen twee artdere aangeklaagden werd uitgesteld. 's-Gravenhage 3 Mei. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: „Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Noord-Hol land heeft den len Mei 1943 te Am sterdam de hierna genoemde Nederland sche onderdanen ter dood veroordeeld: 1. Johan van "Lemmeren, geboren den 15en Nov. 1902 te Amsterdam woon achtig te Krommenie. 2. Gerard Wiersma, geb? den 12en Febr. 1905 te Amsterdam, woonachtig te Krommenie. 3. Theodorus Rijkhoff, geboren den Ilea Juni 1914 te Assendelft, aldaar woonachtig. 4. Hendrik Blank, geb. den 4en Nov. 1888 te Krommenie, aldaar woonachtig. De veroordeelden zijn des middags van den 30en April 1943 in de Veree- nigde blikfabrieken te Krommenie in sta king gegaan. Het standrechtdecreet was hun bekend. Desondanks hebben zij het werk niet hervat, doch verder gestaakt. Ook hebben zij na de aanmaning het Van 2 tot 8 Mei. Begin 21.15 uur. Einde 6.00 uur. Van 9 tot 15 Mei. Begin 21.30 uur. Einde 5.45 uur. werk onmiddellijk te hervatten, in de staking volhard. Bovendien hebben zij actie gevoerd voor de stakingsbewe ging. De vier vonnissen werden door middel van den kogel voltrokken. Aan het Oostfront De strijd aan het Oostfront, van Leningrad tot Taganrog, beperk te zich Wederom tot plaatselijke activiteit en uitsluitend aan het Koebanbruggehoofd werden gevechten van grooteren omvang geleverd. Onder krachtig gebruik van artillerie, pantser- en luchtstrijdkrachten herhaalden de sovjet-troepen hier hun vergeefsche aanvallen, die onder zware verliezen aan menschen en materiaal werden afgeslagen. Duidelijk blijkt uit deze hardnekkige aanvalsactie en de even hardnekkige verdediging hoe groo- te strategische beteekenis beide partijen aan dit gebied hechten. Deze beteekenis vloeit voort uit de ligging van het Koe banbruggehoofd, dat behalve het moe rassige mondingsgebied van den Koe- ban ook de noord-westelijke uitloopers van de Kaukasus met de Zwarte Zee haven Noworossisk omvat. Door het bezit van dit bruggehoofd zijn de Duit- sche en verbonden troepen in staat de straat van Kertsj te beheerschen, die 'reeds in vroegere stadia van den strijd aan het Oostfront een belangrijke rol heeft gespeeld. Over het verloop van het Oostfront in het algemeen publiceerde de DuitSche pers een overzichtskaart, die den toe stand na het winteroffensief der bolsje wisten weergeeft. Het front blijkt van Taganrog aan de zee van Azow in noord westelijke ridding naar de Donetz te loopen, vervolgens ten westen van Koersk en ten oosten van Oarl naar het gebied ten oosten van Smolensk en tenslotte via de LowaL, het Ilmenmeer en de Wolchow naar Leningrad. Het heftig omstreden gebied ten zui den van het Ladogameer, belangrijk voor de ravitailleering van het belegerde Leningrad, blijkt zich volge„s de kaart in handen der sovjets te bevinden. Reeds vroeger gepubliceerde berichten hieromtrent vinden ook een bevestiging in het relaas van een Duftsch oorlogs verslaggever. Deze deelde mede, dat de bezetting van de Ladoga-moerassen voor de bosjewisten verre van succes vol is geweest; het terrein biedt vrij wel geen dekking en wegen of spoorwe gen ontbreken ten eenenmale. Onder die omstandigheden konden de Duit- schers hen vanuit de meer zuidelijk ge legen heuvelruggen ontzaglijke verlie zen toebrengen, behalve tienduizenden dooden en gewonden ook honderden vliegtuigen en tanks. Polen en de Sovjet-Unie. De vondst van het massagraf van Katyn, het verzoek der Poolsche emi granten aan het Internationale Roode Kruis om een onderzoek in te stellen en tenslotte de verbreking der diploma tieke relaties tusschen Moskou en de Poolsche emigrantenregeering te Londen veel deining verwekt. De Engelsche re geering en (i'n mindere mate ook die fan de Ver. Staten trachtten de zaak zooveel mogelijk te sussen. Hjetgeen ook tot uitdrukking kwam in de in structies aan de Engelsche pers om het conflict neutraal te behandelen. Desondanks richtte men vrij scherpe aanvallen op de Poolsche emigranten, die het kind van de rekening tusschen Engeland en de Sovjet-Unie dreigen te worden. "Té Moskou werd zelfs gespro ken van een „vrije Poolsche regeering" van Poolsche communisten met zetel te Moskou, werden ook de territoriale kwesties aangaande Oost-Polen te berde gebracht, terwijl het sovjet-persagent schap Tass de reorganisatie van het Poolsche emigrantencomité eischte. Door een commissie van vooraanstaan de crimonologen uit vele Europeesche landen is intusschen een protocol aan gaande Katyn opges'teld. Dit protocol laat geen twijfel over omtrent den wa ren gang van zaken op de sinistere Gei- tenberg. Nederland was in deze com missie vertegenwoordigd door dr. de Burlet, hoogleeraar in de anatomie aan de Groningsche universiteit. De strijd in Tunesië. In het bruggehoofd der spil op Afri- kaanschen bodem hielden de Duitsch- Italiaansche troepen stand tegen een ont zaglijke overmacht. Zooals een oorlogs verslaggever schreef, jaagt de Ameri kaansche artillerie in eenige uren van den strijd zooveel munitie door de loo pen als normaal in vijf tot zes dagen verschoten pleegt te wordfen, terwijl, de vijandelijke vliegtuigen Uitsluitjend in groote troepen starten en bij de tanks en infanterie het-gebrek aan ervaring en strijdvaardige geest wordt gecom penseerd door het aantal. Overiglens heerschte in vele sectoren slechts plaat selijke activiteit, die ongetwijfeld de voorbode is van nieuwe aanvalsacties der geallieerde troepen. Ten noord-oosten van Medjex el Bab kon een in de Duit- sche stellingen doorgedrongen pantser- formatie onder zware verliezen tot voor bij haar uitgangsstellingen worden terug gedreven. Bij systematische bewegingen betrokken de Duitsche troepen in den ■noordelijken sector nieuwe gunstige stel lingen waarbij de stad Mateur, enxele tientallen kilometers van Bizerta gelegen, zonder strijd werd ontruimd. Intusschen verstrekten de geallieer den, zooals het Italiaansche legerbe- richt meldde, hun offensief ter zee en in de lucht in de wateren tusschen Si cilië en Tunesië om aldus de ravitail leering der spiltroepen te bemoeilijken. Martinique in het nauw. De vijandige houding, welke de Ver. Staten reeds langen tijd hebben jegens admiraal Robert, gouverneur der Fran sche Antillen, hebben aangenomen, heeft thans tot een openlijke breuk geleid. Huil heeft verklaard, dat de V.S. alle betrekkingen met admiraal Robert hebben verbroken. Aldus heeft de reeds langen tijd bestaande spanning tenslotte tot een uitbarsting geleid, die voor het aan Vichy trouw geb e.en eiland nog vele gevolgen zal hebben. Het ware mo tief tot het Amerikaansche optreden te gen Martinique, dat op overwegingen van ideologischen aard werd gebaseerd, vormen de goudvoorraden en vooral de schepen, die sinds den wapenstilstand bij Fort de France voor anker liggen. Hiertoe behooren o.m. zes tanksche pen, de kruisers „Bertin" en „Jeanne d'Arc" en het vliegkampschip „Bearn' dat na de verliezen aan dergelijke sche pen een waardevolle aamyinst voor de Amerikaansche vloot zou vormen. Wederom ïijn eenige honderden Nederlandsche Vrijwilligers Donderdag uit Den Haag vertrokken naar het Oostelijk front om tlch ln te zetten voor den strijd tegen het Bolsjewisme. De mannen op weg naar het station CNF-Meijer-Pax m De meest bewogen en meest tragische week, welke Nederland sinds de Meida gen van 1940 onderging, ligt achter ons, Öp Donderdag 29 April werd door de Wehrmachtsbefehlshaber in den Nieder- landen bekendgemaakt, dat de leden van de voormalige Nederlandsche weer macht terstond opnieuw in krijgsgevan genschap- zouden worden weggevoerd. De motiveering van "lezen maatregel staat in de bekendmaking duidelijk om schreven. Afzonderlijke led-en van het voormalige Nederlandsche leger hebben door hun vijandelijk gedrag telkens op nieuw het vertrouwen, dat bij hun vrij lating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrijwil lige teruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld. Dit was de alarmeerende inzet van de ze bewogen dagen. Eend-eel van ons volk heeft hiertegen willen protesteeren, in verschillende plaatsen in den lande volgden ongeregeldheden. Hij heeft zich hierbij geen rekenschap gegeven van het feit, dat Nederland bezet gebied is, en dat op de scherpste repressailles gere kend moest worden, vooral, wanneer er sprake is van staking of sabotage. Het afkondigen van het standrecht voor eenige provincies op den dag na de, bekendmaking heeft helaas niet die gevolgen gehad, die men hiervan kon en moest verwachten. Mensch-en van nabij en ver, die zich geen rekenschap konden -of wilden geven van de werke lijke situatie, waarin ons volk verkeert, gingen door met het ophitsen van de massa, hetgeen voor honderden noodlot tig is geworden. Het politiestandrecht werd voor het geheele land afgekondigd, tientallen doodvonnissen voltrokken. De ze harde maatregelen hebben duizenden oogen geopend voor de nuchtere wer kelijkheid. De rust keerde snel terug en op Maandag 4 Mei kon bekend gemaakt worden, dat onder den indruk van de ingrijpende maatregelen de rust in het geheele land hersteld was. Helaas ge schiedde dit niet eerder dan nadat op nieuw een reeks doodvonnissen geveld en ten uitvoer waren gebracht, of, zooals dit in het noorden des lands is gebeurd, personen, die actieven tegen stand hadden geboden, waren neerge schoten. Met ontroering, ontzetting en deernis heeft het Nederlandsche volk al deze dingen vernomen. 'Tientallen gezinnen in rouw, talrijke versche graven, het zijn alle de tragische gevolgen van het feit, dat ons volk voor een oogenblik de veelgeroemden trek der nuchterheid heeft prijsgegeven. Het hoofd koel, dat moet in de komende dagen het parool zijn. Ons volk heeft behoefte aan orde en rust, het moet zich voegen naar de maatregelen van orde, die door de be zettende autoriteiten zijn uitgevaardigd. Het spreekt welhaast vanzelf, dat tengevolge van deze droeve gebeurtenis sen den eersten Mei, de dag van den arbeid, niet zoo herdacht kon worden als anders het geval geweest zou zijn. De verschillende bijeenkomsten, die dien dag zouden plaatsvinden, werden afge last en het werk werd nergens onder broken. Dat verandert echter niets aan het feit, dat 1 Mei 1943 als een nieuwe en belangrijke mijlpaal op den weg naar het werkelijke socialisme beschouwd moet worden. Wat immers een "jaar ge leden nog onmogelijk leek, is thans werkelijkheid geworden. Het Nederland sche Arbeidsfront staat hecht overeind en i s een levend begrip geworden voor tienduizenden Nederlandsche werkers. Ondanks de ongunstige omstandighe den werden op sociaal-economisch ter rein talrijke overwinningen behaald. Ziektewet en ziekenfondsverzekeringen verhooging van den kinderbijslag, over- bruggingsgelden en toeslagen bij tewerk stelling in het buitenland, het zijn slechts eenige grepen uit een indrukwekkende lijkt. Niemand kan dan ook zijn oogen sluiten voor het vele, dat verricht werd in tijden, waarin vele ankers zijn losge slagen, duizenden stuurloos werden en welhaast geen gezin gespaard bleef voor leed en rouw. Op 1 Mei sprak ook Mussert. Hij sprak over de beteekenis van den 1 Mei dag, over den huidigen toestand en het onwrikbare geloof in de groeiende Eu ropeesche solidariteit en de wederge boorte van het Nederlandsche vollj. Wij willen ons volk vereenigd zien, aldus Mussert, als leden van één groote werk gemeenschap, één groote familie: het volk, de natie. En in die familie ieder zijn plicht doende, zijn talenten, Zijn kunnen en kennen, in dienst van de natie stellend, dat er sociale gerechtigheid is, socialisme van de jdaad. Geen klas senstrijd, maar saamhoorigheid, geen uitstooting, maar geborgenheid in eigen volk. Dat is de nieuwe tijd, de nieuwe ordening, waarin wij halstarrig blijven gelooven, ook nu, nu zij verder dan ooit varf ons schijnt te wijken.. Den 1-Meidag, zoo besloot de Leider, zullen wij niet gauw vergeten door de zorgen, die ons drukken. Maar er is geen enkele reden, om het hoofd te laten hangen en aan niets meer te ge looven. Europa zal blijven bleven en in dat Europa zal "één wedergeboren Ne- derlandsch volk zijn. Laten wij ver- eenigd met elkander aan deze wederge boorte werken en alle dwaasheden ach terwege laten, die alleen maar kunnen dienen om ons nog dieper in den put te werken. Slechts enkele dagen hebben de on geregeldheden geduurd. Gevolgen waren niet alleen versche graven en rouw in vele gezinnen, maar ook de voedselvoor ziening van ons volk heeft ernstig schade geleden. Verschillende boeren hebben hun melk niet aan de zuivelfabrieken afgeleverd, wat tot gevolg heeft gehad, dat het geheele volk thans gedurende één periode geen 6oter of vet zal ont vangen. Bovendien hebben misdadigie elementen van de verwarring gebruik ge maakt om in het Noorden van ons land talrijke melkbussen te stelen, zoodat de melk-aflevering hierdoor ernstig belem merd wordt. Ook hierdoor wordt weer bewezen, dat onbezonnen handelingen en sabotagedaden, niet alleen talrijke slacht offers eischen, doch bovendien het ge heele Nederlandsche volk in ernstig ge vaar brengen. 's-Gravenhage, 3 Mei. De General- kommissar für das Sicherheitswesen deelt mede „Het houden van veemarkten en week markten, voor zoover daarop levensmid delen voör de dagelijksche voorziening Ier bevolking te koop wordt aangebo den, valt niet onder het verbod van het zich verzamelen van meer dan vijf personen gedurende den tijd van het po litiestandrecht in Nederland. 's-Gravenhage, 30 April. Ondanks herhaalde waarschuwingen heeft de Nederlandsche bevolking in den laatsten tijd tijdens luchtalarm in verschillende groote steden van het land blijk gegeven van een buitengewoon on gedisciplineerd gedrag. Voor dat ik in dit opzicht bevel geef tot scherplere maatregelen, waarschuw ik de Neder landsche bevloking nogmaals met den meesten nadruk alle voor het geval van luchtalarnv gegeven voorschriften zeer nauwkeurig op te volgen. Het is in het belang van een ieder, dat bij lucht alarm de straten en pleinen totaal ont ruimd en schuilkelders of andere be schermde onderkomens opgezocht wor den. Ook het kijken uit vensters en deu: ren meet bij luchtalarm achterwege blij ven. Nieuwsgierigen begeven zich hier door op een onverantwoordelijke wijze in gevaar. Eveneens is het in het- belang der gemeenschap noodzakelijk, dat auto's bespannen voertuigen, fietsen en alle andere voertuigen behoorlijk geparkeerd worden. Het kan onder geen omstandig heden geduld worden, dat voertuigen bij luchtalarm zoo blijven staan, dat zn een beletsel vormen voor de luchtbe: schermingsdiensten, die voor hulpver- 'eening uitrukken. Het bovenstaande is een laatste waar schuwing en ik zal voortaan overtredin gen van de bij luchtalarm voorgeschre ven gedragslijnen zeer streng bestraffen. w.g. RAUTER, SS-Gruppen- führer en generalleutnant der Polizei. Om economische redenen wordt de tijd waarna men zich 's avonds niet op den openbaren weg mag bevinden, tij dens den duur van het politiestandrecht met ingang van Woensdag 5 Mei 1943 nader bepaald op 21.00 uur. Ik verzoek de bevolking aan de uren waarin men zich niet op den openbaren weg mag bevinden, dus van 21.00 tot 4 uur strikt de hand te houden, daar tegen overtreders zeer streng zal won den opgetreden. Der höhere SS.-und Polizei führer Nordwest, (w. g.) RAUTER, SS-Qruppenführer und Gene ralleutnant der Polizei. Melasse voor inkuilingsdoel- einden. Ook dit jaar zal wederom gedenatu reerde melasse voor inkuilingsdoelein- den beschikbaar worden gesteld. Gegadigden kunnen zich ter verkrij ging van een aanvraagformulier vervoe gen bij den plaatselijk bureauhouder, waaronder zij ressorteeren. Opgemerkt zij,' dat alleen voor het inkuilen van eiwitrijke gewassen als gras, klaver, lucerne, lupinnen, serradella, wik ken e.d. melasse wordt verstrekt en niet voor het inkuilen van eiwatarme producten als knollen, wortelen, voeder aardappelen, bieten, bietenkoppen en -blad e.a., alsook niet voor groene mais. Tevens zij opgemerkt, dat bovenge noemde eiwitrijke gewassen moéten wor den ingekuild in silo's (van beton, steen enz.). Bij inkuiling in gewone grond- kuilen zal dus eveneens geen méfasse beschikbaar gesteld worden. Tenslotte zij er op gewezen, dat voor- loopig alleen melasse zal worden toe gewezen aan degenen, die vóór 1 Aug. a.s. zullen inkuilen. Degenen, die eerst na dien datum in kuilen, zullen t.z.t. nog in de gelegen heid worden gesteld om melasse aan te vragen. Lammeren, welke niet van den leveringsplicht kunnen wórden afgeschreven. Lammeren, geboren in 1943, komen niet voor afschrijving op den leverings plicht 1942 in aanmerking, zoolang hier op geen aanslag rust. Te zijner tijd zal nog bekend worden gemaakt, met ingang van welken datum dit wel het geval zal zijn. Ditzelfde geldt ook voor afgekeurde lammeren en destructiegevallen, alsook voor te vroeg geboren lammeren. Te late levering van runderen. De veehouders moeten aan den leve ringsplicht inzake rundvee stipt voldoen. Ingeval later geleverd wordt dan den datum, voorkomende op de ont vangen lastgeving, zal boete worden toegepast. De wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1