W NAAIMACHINEHANDEL N.v.H.'tjes Piano of Vleugel J. VAN HAAFTEN, flinke Dienstbode OP RKIS?? GROOTEN LUISTERWEDSTRIJD Dekkleeden verhuur REPA REERT Complete Woninginrichting K.E.M.I. N.V. DOKTOR SCHILLING W I L T U 'HlCOTAGf TeTkoop SLEP, Predikbeurten Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten Bezoekt fokdag Almkerk een Beheerder. een SMIDSKNECHT, een nette Werkster, Noodhulp-huishoudster, tl. keuken-werkm. Net Dienstmeisje net R. K. MEISJE, GEVRAAGD: V 0 0 G T, KOFFERS Bekendmaking. OPROEPING JP$ Een goede raad aan onze klantenen niet-klanten G. VAN WIJK PHzn. UW WASCtlMACHINE? Li Advertentiën BELASTING CONSULENT F.'IOO-F.75.-F.50.- M. M. BE REEPER - DEN BOSCH M. VAN DER WERFF - 'sBOSCH Electromotoren en Schakelmateriaal Landbouwwerktuigen GEMEENTE HEUSDEN. Uitreiking nieuwe bonkaarten. GEMEENTE EETHEN. Uitreiking nieuwe bonkaarten. GEMEENTE VEEN. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Sub-Distributiekantoor te Wijk. Gemeenten Wijk en Aalburg, Veen en Eethen. Aanmelding voor vrijstelling van uitzending Binnenland B. d. HEUVEL J. d. HEUVEL-DE RUITER, HENDRIK BOER, GRAFMONUMENTEN Fa, N. GLAUDEMANS Zn. ELIZABETH NIEUWKOOP-BOUMAN. VERLOREN: een Damestaschje met inhoud, Groot Yorshire Varkensras. Hötel „Concordia", Heusden. WORDT GEVRAAGD, tegen half Mei, een voor dag en nacht. Hoog loon. Mevrouw OERLEMANs- v. d. Heuvel. Nieuwe Vaart 205 Capelle v. Ravesteijnstr, 324, Den Haag. J. van ieperen Vertrek Gorinchem20.30 uur. Vertrek Sieeuwijk :][20.40 uur. Algemeene Jaarvergadering Veilingvereenigimg „De Langstraat" te Drunen Algemeene Vergadering der Coöp. Boerenleenbank te Werkendam De Algem. Leden- en Jaarvergadering Coöperatieve Boerenleenbank ,,'s Gravemoer" te 'sGravemoer STAAK DIE STRUD! LOUIS DOOfïlERNIKJO Instituut „FICKINGER" V/é...4eue daak 'Z/atémze? Gediplomeerd Horlogemaker, Hoogstraat 16, GORINCHEM. Is hij misschien defect of versleten? DEKKLEEDEN EN TENTENMAKERIJ Breede Haven 118 - Telefoon 2071, b g.g. 2974 lej_ o_p_n De VELO Waschmachine Mij. Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK U vindt nog steeds een grote voorraad J. HULS-van den BROECK Electro-Techn. Reparatie- en Handelsbedrijf Ginnekenweg 60 Tel. 5250 Breda tegen inlevering van een Koopvergunning. Daarom geldt nog steeds Gebrand als echte koffie t—N W A A L W ij K &ROOTESTRAAT 183 v\ uitsluitend goede artikelen koopen v M. BLIJLEVENS WAALWIJK LEVERING en REPARATIE van ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN Yan K-vH.'tjes geen 9 Mei (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Dijk. v.m. Bed. H. A. AALBURG, 10.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, geen opgaaf. Ger. Kerk, 10.45 en 3.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 6.30 Ds. v. d. Put. v.m. Voorber. H. A. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, geen dienst. BAB.-BROEK, 10.'30en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, Ds Bcezer. EETHEN, Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, geen opgaaf. GIESSEN, geen opgaaf. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 3 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 3 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft v. Velsen. v Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (Z.Z.), 3 u. Ds. v. d. Kooij. N1EUWENDIJK, Ger. Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDEROIJEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 11 en 3.30 u. lees dienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, geen opgaaf. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. WASPIK 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 3 u. Ds. de Groot. WIJK, 10.30 en 7 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM, geen opgaaf. WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, geen opgaven ontvan gen. keer zou moeten worden geschut. Bij den aanleg van den „Andelschen" af sluitdijk is met de belangen van defensie rekening gehouden. Het eerste gedeelte dat 676 meter lang is, ligt op den rechteroever van de Maas, en is door de bedijking van de Bommelerwaard a.li.w. bedekthet tweede 325 m lang, loopt van den rechter rivieroever tot het plateau der schutsluis. Dit fragment sluit het zo- merbed der Maas af. Het laatste 615 meter lange dijkge' deelte sluit af de uiterwaard tusschen den Altenaschen Bandijk en genoemd plateau. De weg, leidend over den af sluitdijk en de rolbrug, sluit aan op de kunstwegen op de banldijken van Bom melerwaard en Land van Altena. "De kruin van den dijk is ongeveer 'in het midden van het zomerbed verbreed door een grondterp, waarop een ge denksteen is aangebracht ter herinne ring aan de scheiding van Maas en Waal. De bermen langs het eerste ge deelte van den afsluitdijk zijn op maai veldshoogte gevormd. Verhoogd werd het polderdijkje, waarin de Brakelsche sluis ligt. Het huis „De Bok" werd gesloopt. Voor de uitvoering van diverse wer ken werden in de gemeente Andel, Giessen, Brakel en Poederoyen ver schillende perceelen aangekocht. Aan de Geldersche zijde een 25-tal, die werden aangekocht voor f 46.690.000.Onder dit bedrag viel ook de koopsom voor de boerderij „De Bok". Aan de Noordbrabantsche zijde moes ten 5 perceelen worden gekocht. Eind Sept. 1894 volgde de aanbeste ding der kunstwerken, enz. op beide oevers bij Andel en Poederoyen en nog in hetzelfde jaar werd het graafwerk voor den fundeeringsput voor de schut sluis begonnen. 18 Augustus 1904 werd het gedenk- teeken onthuld door H. M. Koninigin Wilhelmina in tegenwoordigheid van Z, K. H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, inzake de scheiding van Maas en Waal. De ondiepten in de Maas onder Am- merzoden, Nederhemert, Aalburg, Wijk, Veen en Poederoijen werden in het voorjaar van 1904 opgeruimd, in totaal 149.600 m3. In 1906 werd boven de brug bij Heusden een registreerende peilschaal gebouwd in een gebouwtje van steen, onder zinken dak. Dit toestel werd 1 Mei 1907 in werking gesteld. Toen de Maas was afgesloten bij Andel, werd de stroomschuring in de Maasmond bij Woudrichem zeer ver zwakt. Zoodoende ontstonden er door bezinkingen, ontdiepten, o.a. bjj de aan legplaats te Woudrichem. Daarom werd de Maasmond er ver smald en de linkeroever van de Boven- Merwede uitgebouwd. Het vullen en het ledigen van het bassin Well-Andel, geschiedt door het Heusdensch kanaal. EINDE In het tijdvak van 1220 Mei 1943 zal in het Patronaatsgebouw de uitrei king plaats vinden van nieuwe bon kaarten. De aanmelding moet geschie den op uur en datum, dat vermeld staat op het inlegvel. Gelijk met de bonkaarten voor Voe dingsmiddelen zal de uitreiking plaats hebben van brandstoffenkaarten v. h. stookseizcen 1942-'43. Hiertoe diene men de ingevulde aanvraagformulieren MD. 323-06 en het restant van de DV-kaart waarop de bonnen 11 tot en met 14 BV. voorkomen, in te leveren. De uitreiking van toeslagkaarten voor rbeid Langdurigen arbeid aan houders van „Bewijzen van Berechüging" zal plaat» nebben op Vrijdag 14 Mei van 9—12.30 en van 1—4 uur. Rijwielbandenbonnen Op Maandag 10 Mei 1943 tusschen 9 en 9.30 u. worden formulieren ver krijgbaar gesteld voor het aanvragen van rijwielbandenbonnen. Alleen zeer dringende gevallen kunnen in behandeling worden genomen, terwijl bovendien onvolledig ingevulde aanvra gen welke niet aan de gestelde normen voldoen, terstond zullen worden afge wezen. Voor houders van inlegvellen K. Donderdag 13 Mei. Meeuwen Van 1.30—3 uur. Voor houders van inlegvellen L. Meeuwen, van 9.1512.30 u. Zaterdag 8 Mei. Doeveren, in de consistoriekamer al daar van 910 uur. Voor houders van inlegvellen K: Dinsdag 11 Mei. Veen. van 9.1510.15 uur. Voor houders van inlegvellen L: Huisnr. 135 van 10.1511.15 u. nrs. 3670 van 11.1512.15 u.; nrs. 71—115, van 1.30—3 u. Woensdag 12 Mei. Huisnr. 116145 van 9.1510.15 u. nrs. 146—175 van 10.15—11.15 u.; nrs. 176205 van 11.1512.15 u.; nrs. 206250 van 1.303 uur. De uitreiking heeft plaats in het café bij de Gez. Vos. Uitreiking bonkaarten. Zij, die op 30 April, 1 Mei of 3 Mei j.l. hun bonkaarten hadden moeten zwaren en zeer zwaren arbeid en voor afhalen en hiervoor niet in de gelegen heid zijn geweest, kunnen op de volgen de dagen en uren alsnog hun bonkaarten in ontvangst nemen: DRONGELEN, Vrijdag 14 Mei van 1.30 tot 3.30 u. EipESBEEN, Zaterdag 8 Mei in de Consistoriekamer te Doeveren van 911 uur. BAB.-BROEK, Zaterdag 15 Mei van 9—10.30 u. WIJK EN AALBURG, Maandag 17 Mei, wijk A van 1.152.30 u.wijk B, huisnos. 1125 van 2.303.30 u. Dinsdag 18 Mei, wijk B, huisnos. 126201 van 1.302.15 u.wijk C van 2.15—3.15 u.. Melk voor arbeid met giftige stoffen. Aan hen, die giftigen arbeid verrich ten, zullen in de week van 10 tot en met 15 Mei a.s. op de zittingsuren voor uitreiking rantsoenbonnen extra melkbonnen voor de 6e periode worden verstrekt. Schoenen, Banden, Textiel. In de week van 1015 Mei a.s. is er op de zittingsuren, vastgesteld voor afgifte formulieren, gelegenheid tot het afhalen van aanvraagformulieren voor schoenen, banden en fextiel door personen, wier geslachtsnaam begint met de letters G tot en met L. Zij, die reeds een aanvraag voor schoenen in Jan., Febr., Maart of April hebben ingediend, behoeven geen nieu we aanvraag in te dienen. Landbouwers en voor den landbouw werkzaam zijnde ambachtslieden kunnen zich op Maandag a.s. van 912 u. v.m. en van 15 u. nam. bij v. Elshout te Drunen nog in het bezit stellen van een ausweis voor vrijstelling van uit zending. Speciaal wordt hiervoor de aandacht gevraagd van oud-militairen. Na-uitreiking vindt nog plaats te Helyoirt op Woensdag 12 Mei a.s. 600 FLESSCHEN GEDISTILLEERD EN f1400 IN BESLAGGENOMEN. Onlangs hebben ambteparen yan de Prijsbeheersching een einde gemaakt aan de zeer grove en winstgevende praktij ken van den caféhouder A. Watrin te Geffen, Rijksweg T7. Van hem was het bekend geworden, Öat hij reeds geruimen tijd voor fantas tische bedragen jenever en andere dran ken opkocht bij verschillende andere caféhouders in de Provincie, van wie hij wist, dat zij hun toewijzingen liever voor een zacht prijsje verkochten dan hun klanten er mee te gerieven. O.a. kocht Watrin eenmaal 100 liter jenever voor f 3300. De prijzen die hij voor een borrel berekende, varieerden dan ook van f2 tot f 2.75. Andere partijen drank verkreeg hij door rui ling tegen spek en rijst, die ook weer zeer duur waren ingekocht. Watrin's bedrijf, dat voor den oor log slechts zeer bescheiden was, is er tengevolge van dergelijke praktijken zoo danig op vooruit gegaan, dat de omzet over 1942 12 keer grooter werd dan in 1940. Hieraan 'is thans echter door de Prijsbeheersching voorloopig een pin- ae gemaatvt door de inbeslagname van ruim 600 flesschen gedistilleerd en wijn, die een waarde varl meer dan f 1600 vertegenwoordigen. Eveneens werd een bedrag a f 1400 in beslaggenomen. Eerlang zal Watrin evenals een aan tal andere in de^e affaire betrokken per sonen zich voor den Inspecteur voor de Prijsbeheersching te 's-Hertogenbosch hebben te verantwoorden. GEEN LUCIFERS IN PAKKETTEN NAAR DUITSCHLAND. Daar herhaaldelijk lucifers worden aangetroffen in pakketten bestemd voor Nederlandsche arbeiders in Duitschland wordt er op gewezen, dat het verzenden van lucifers en in het algemeen van licht- brandbare stoffen in de postpakketten naar Duitschland verboden is. WOLAANSLAG 1943. Het aantal vliezen, dat de schapen- houders t.z.t. zullen moeten inleveren, zal tenminste worden gelijk gesteld aan het aantal overjarige schapen, dat op 2 Mei j.l. aanwezig was. "Om aan dezen aanslag te kunnen voldoen, mogen na 2 Mei geen ongeschoren schapen van de bedrijven worden afgevoerd. Geleidebiljetten zijn daarom na 2 Mei alleen geldig voor het vervoer van ge schoren schapen. AFLEVERING VAN BATTERIJEN. In aansluiting aan de circulaire van 18 Maart 1943 m. 693-394, wordt be kend gemaakt, dat fabrikanten van en handelaren in batterijen voor hand- en zaklantaarns in de vierde periode, van 1 Mei t. en m. 31 Juli 1943, dezelfde hoeveelheden en aan dezelfde afnemers mogen afleveren als in de derde periode (van 15 Maart tot 30 April 1943). De leveranties, die in de derde peri ode zijn gedaan op grond van koopver- gunningen, voorzien van den opdruk „speciale toewijzing" mogen, zooals in genoemde circulaire is vermeld, niet wor den herhaald. VERVAARDIGING VAN HOUTEN RIJWIELBANDEN. Blijkens een in de Staatscourant van 4 Mei 1943 verschenen beschikking (wij ziging Houtbeschikking 1941 no. 1 en wijziging Rubberbeschikking 1939 no, 2) van den secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart zal hout, dat krachtens de aan de aankoopvergunning verbonden voorwaarde bestemd is voor de vervaar diging van houten rijwielbanden en dat aanwezig is bij een fabrikant van deze banden, voortaan niet meer onder het Rijksbureau voor hout, doch onder het Rijksbureau voor rubber sorteeren. Dientengevolge is voor de verwerking van hout tot rijwielbanden een verwer kingsvergunning van den directeur van het Rijksbureau voor rubber vereischt. Het na de verwerking overgebleven af valhout blijft evenwel onder het Rijks bureau voor hout ressorteeren. De on dernemers, die zich met het vervaardi gen van rijwielbanden bezig houden, vallen voortaan onder beide voornoem de Rijksbureaux en moeten dus ook bij beide ingeschreven zijn. Dezelfde Staatscourant bevat een be kendmaking van den directeur van het Rijksbureau voor hout, waarbij het be werken, verwerken, doen bewerken en doen verwerken van hout tot rijwiel banden zonder vergunning verboden is, tenzij blijkens de aan de aankoopvergun ning verbonden voorwaarde het hout speciaal daarvoor is bestemd. VRIJSTELLING VAN TEWERKSTEL LING ELDERS. De Secretaris-Generaal van het De partement van Landbouw en Visscherij deelt mede, dat van tewerkstelling el ders kunnen worden vrijgesteld: 1. Zij, die van 1 Juli 1936 tot 30 Juni 1939 hun uitsluitend of hoofdbe drijf hadden in de visscherij en dit" ook thans nog hebben 2. Zij, die in bovengenoemd tijdvak en ook thans nog de visscherij als nevenbedrijf en als middel van bestaan uitoefenen 3. Zij, die na 1 Juli 1939 een vis- scherijbedrijf hebben overgenomen 4. Zij, die als knecht in een vissche- rijbedrijf werkzaam zijn. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen moeten de garnalen- mossel-, oester-, Noordzee-, IJsselmeer- en Wad- denzeevisschers zich wenden tot den dichtsbijwonenden agent van het Be drijfschap voor Vissclierijproducten (Ne derlandsche Visscherij-centrale)de vis- schers der Zuidhollandsche stroomen, rivieren en binnenwateren tot den tech nisch opziener van de Visscherij-Inspec- tie van den dienstkring, waarin zij wo nen. De visschers, die zich bij den tech nisch opziener moeten aanmelden, dienen zulks schriftelijk te doen, onder duide lijke opgave van naam, voorna(a)m (en), geboortedatum en -j^ar, vdlledig adres,, nummer van persoonsbewijs en voor zoover betreft visschersknecht, tevens naam en adres van degenen, bij wie zij in dienst zijn. D.V. den 17den Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders, en hun 25-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Hun dankbare Kinderen. Almkerk, D 21, 7 Mei 1943. Heden behaagde het den Heere, na een langdurig geduldig gedragen lijden, van onze zijde weg te ne men, onzen innig geliefden Man, Broeder, Zwager en Oom, in den ouderdom van 62 jaren. Uit aller naam: Wed. Boer-de Jono. 's Grevelduin-Capelle, 5 Mei 1943. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch Tel 4526 Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hun hartelijken dank aan allen, die bewijzen van medeleven betoonden tij dens de ziekte en bij het over lijden van onze geliefde Echt- genoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, In het bijzonder aan de Eer waarde Zusters van het Liefde gesticht te Heusden, voor hun zorgvolle verpleging. Uit aller naam C. NIEUWKOOP. Oudheusden, 7 Mei 1943. tusschen Well en Wijk. Tegen belooning terug te bezorgen bij P. GROENEVELD, Neer- hust C 67, W e 11. te koop gevraagd. KONINGS, Dubbeldamscheweg 4, - Dordrecht. op V R IJ DAG 14 MEI a.s. Veel aanvoer in prima materiaal. Het Bestuur. Tandarts, SPREEKUREN Woensdags van 10.30 tot 3.30 uur nam. Maandags en Vrijdags van 1.30 tot 3 uur nam. Bij de Coöp. Grasdrogerij «De Nieuwe Hoop" te Genderen, wordt gevraagd Sollicitaties uitsluitend schrif telijk in te dienen vóór 14 Mei a.s., bij den Voorzitter E. v. d. Beek te Genderen. GEVRAAGD van 16-18 jaar, bij A. DE BIE, Telef. 21, Sprang. GEVRAAGD voor één heele of twee halve dagen per week Adres te bevragen aafl het bureau van dit blad. Terstond gevraagdeen voor alle voorkomende werk zaamheden, bij heer alleen, N. H. Adres: A. G VAN DULST, Looze Stoep 178, Werkendam. GEVRAAGD v.-d. e. n., g. k. koken, 2e meisje aanw. Den Haan, Westwa- genstr. 79, Gorinchem gevraagd in klein gezin, P.G. of G.G., op mooie boerderij, behoeft niet te melken en er wordt geen kaas gemaakt. Zeer flink loon, doch beslist net meisje, liefst boven 18 j. Aanb. onder nummer 39 aan het Bur. van dit Blad. GEVRAAGD: zelfstandig kunnende werken, in gezin met kinderen. Met huiselijk verkeer. Mevr. van Schijndel, Javalaan38, Hilver sum, telef. 5927. DUITSCH of EHGELSCH M. 2.— p.m. Nieuwe schriftel. me thode. MIDDENSTANDSDIPLO MA. Ned. Taal en Corresp. Boek houden H. 1.— p.m. Vul o.s. BON in. Plaat» Uw naam op achter*, errv. NED. TALEN INSTITUUT, R'DAM BON: Gratis proefles van: 105 oude gesneden stukken van Boerenwagens, Antieke tegels, Ladekastje, Kabinet, Glazen kast, Schrijfbureau, Antieke stoelen, Tin en Koperwerk, Nachtkastje met schuifdeurtje. Goede prijs. Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH FLINK HUISORGEL te koop gevraagd. Brieven met opgaaf van merk, registers en prijs KONINGS, Dubbeldamscheweg 4, DORDRECHT. De Burgemeester van Go rinchem maakt bekend, dat de dienstregeling voor het veer Gorinchem - Sleeuwijk met in gang van heden in dien zin wordt gewijzigd, dat de laatste overtocht wordt gesteld op -JDe wnd. Burgemeester van Gorinchem, J. G. VAN HOUTEN. De Gemeentesecretaris, M. D. VAN KEKEM. Gorinchem, 5 Mei 1943. der op WOENSDAG 19MEI as., des namiddags 4 uur, ten kan tore der Veiling. Agenda: 1. Opening. 2. Presentie. 3. No tulen. 4. Jaarverslag (waaronder Rekeningen en Balans). 5. Ver kiezingen. 6. Vaststelling van het Veilingpercentage. 7. Mach tiging tot fustaankoop. 8. Rond vraag. 9. Sluiting. Namens het Bestuur: C. GIJSMAN, Voorz. M. VAN WIJK, Secr. tot bijwoning van de op MAANDAG 24 MEI 1943, 's avonds 7 uur, in de Nuts- zaal te Werkendam o. a. ter verkiezing van een lid van het Bestuur en Raad van Toezicht. De voordrachten met de na men der candidaten liggen ten kantore van de Bank voor de leden ter inzage. van de zal gehouden worden op 11 MEI 1943, n.m. half zeven, in een der zalen van het Gemeente huis te 'sGravemoer. Het Bestuur. foor beheerScking ran Uw BOEKHOUDING c* ADMINISTRATIE zorg! ACCOUNTANTSKANTOOR Schriftelijke privaatlessen (geen lesbriefsysteem Breda Belasting-consulent is een vak met grote toekomst! v, ï?- - - v-"' Luister op ZATERDAG 8 MEI a.s. om 16.15 uur over den zender H'sum II naar den in het herkennen van bekende radio-stemmen. 1e, 2e en 3e prijs respectievelijk verder 10 prijzen van f 10.— en 30 van f2.50 Oplossingen dienen vóór 15 Hei a.s. voorm. 12 uur, op een briefkaart geschreven, In het bezit te zijn van De Nederlandsche Omroep. Postbus 2 te Hilversum. DE NEDERLANDSCHE OMROEP Windt Uw horloge niet op's avonds wanneer U het van Uw warme pols neemt of uit Uw vestzak. Leg het niet op een koude plaats, b v. marmer windt het 's morgens langzaam op. U heeft dan de minste kans, dat de veer stuk gaat, want de veeren raken op. Voorloopig kunnen wij u nog helpen. Wij blijven ons best voor U doen. Wij kunnen U helpen zoowel met reparatie als inruil. Vraagt eens om inlicht, en opgaaf van kosten, het verplicht U tot niets. FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-M1J. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. Dezelfde speciale brandwijze, die s-< Douwe Egberts koffie zijn speciale pit en geur gaf, past Douwe Egberts thans toe voor zijn F AM A KoffiesurrcHfaat. Van daar, dat Fama het koffie-looze tijdperk zoo goed overbrugt! Telefoon 131 WOENSDAGS en ZATERDAGS 11-4 Laan v. Mecklenburg 16 BREDA VRIJDAGS 10 V« -3 Va NOORDSTRAAT 8 TILBURG Een verstandig besluit, mevrouw, het ge tuigt van een juist inzicht in Uw huis- houding. Koopt dan in de toekomst bij J »D E Z O N", U bent dan verzekerd van de beste goederen. Df VI5CH5TRAAT 7* WRTOGENB05CH Hebt U vergunning voor aankoop van jn Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote kans van slagen. Coöp Landb. Aan- en Verkoopvereen. „Altena en Biesbosch" - Nieuwendijk STATIONSSTRAAT 29 Prijs per adv. van 24 m.M., enk. kolom, 1 x pl. f0 70, 2 x pl. f 1.32, 3 x pl. fl.76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f0.612 x pl. f 1.12, 3 x pl. f 1.53. - (Alles bij vooruitbetaling) RESTANTPÜ0T60ED (Bevelander) klasse A, 300 Kilo. M. J. DE BRUIJN, C 6 - Heesbeen. TE KOOP: een goed onderhonden Prijs f 35.-. Te bevragen A. C. M. Honcoop, A. U. M. nONCOOP, t Timmerman, Veen.|D6WlJSDUmmerS.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3