BH De verjaardag van den Leider. OPROEP. UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. fStÉéi Bekendmaking van den commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandscbe Weermacht. UNO VAN AUW Vrijdag 14 Mei mm. VERB Ü1STEREN Officiëele Landbouw mededeelingen Officieële Berichten Dit blad yerschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten ti cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. No. 6342 1943 Advertentiën24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 5ys ceat. Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland iWEERMACHTBERICHT. De juiste man op de juiste plaats. Keuringen voor de Waffen-S S., het Legioen en de Landwacht. ^yacht niet tot de krullen wortel schieten, maar pak zelf een bezem, en je krijgt weer plezier in het werk. Sobere, doch geestdriftige viering. voor de Provincie Noord-Brabant. MEIWSB «oor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden TEGENSTAND TOT HET LAATST IN TUNIS. Hoofdkwartier van den Führer, 12 Mei. Het opperbevel der Weermacht maakt bekend: In Tunis strijden de Duitsch-Italiaan sche troepen "in de bergen aan beide zijden van Zagboean met de uiterste vastberadenheid tegen den van alle zij den onder gebruikmaking van zeer ster ke strijdkrachten aanvallenden vijand. De vijandelijke aanvallen werden gedeel telijk in een tegenaanval met het blanke wapen afgeslagen. Alle eisdien om zich over te geven zijn tot heden door de formaties, die nog over munitie en voor raden beschikten, afgewezen. Aan het Oostelijk front verliep de dag, afgezien van plaatselijke gevechts acties bij het Koebanbruggenhoofd en in het gebied van Lissitsjank, over het algemeen rustig. Het luchtwapen be streed overdag en s' nachts met sterke strijdkrachten troepenconcentraties van den vijand, alsmede vliegsteunpunten en spoor wegdoele n 'In het kustgebied van Sicilië scho ten Duitsche en Italiaansche jagers en luchtdoelgeschut van het luchtwapen 22 vijandelijke vliegtuigen neer. Bij' een overdag door t' luchtwapen ondernomen verrassenden aanval in scheervlucht. op de havenstad Great Yarmouth, aan déf"^ Oostkust van Engeland, werden aanzien lijke verwoestingen aangericht. Eén eigen vliegtuig wordt vermist. Rome 12 Mei. In zijn weermacht- bericht no. 1082 maakt het Italiaansche opperbevel het vlogende bekend: Nog gelegerd in de stellingen ten Zuiden van het schiereiland van kaap Bon, in den rug bestookt door de vij andelijke troepen, die uit het Noorden komen, en bedreigt door de vijandelijke luchtmacht, biedt ons eerste leger waar op gisteren nog de aanvallen van het achtste Britsche leger verijdeld zijn, met al zijn krachten weerstand en vecht met zijn Italiaansch-Duitsche for maties verder, terwijl tevens met on- wrikbaren heldenm:ed tegenaanvallen on dernomen worden. Een voorstel om zich over te geven, gedaan door generaal Freyberg, is ver worpen-door generaal Messe, den com mandant van het eerste leger. In de andere zones van het front in Tunis heb ben de troepen van de As, na hun muni tie verschoten te hebben, den strijd moeten staken. Catania, Marsala, het gebied vanTra- pani en het eiland Pantellera zijn ge bombardeerd door formaties viermoto rige bommenwerpers. "Er is aanzienlijke schade aangericht te Catania en Mar sala. Acht vliegtuigen zijn door het lucht doelgeschut getroffen en in zee gestort 2 ten Zuiden van Catania, één te Maz- zera del VaTlo (Trapani) en 5 te Pan- telleria. Veertien andere machines w er den neergeschoten tijdens luchtgevech ten en wel 9 door Duitsche jagers en 5 door onze jachttoestellen. Het tot dusver getelde aantal slacht offers als gevolg van de luchtaanval len bedraagt 150 dooden en ongeveer. 300 gewonden te Catania. Het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking van Palermo als gevolg van den lucht aanval van 9 Mei bedraagt 210 dooden en 421 gewonden. MEVR. ROOSEVELT NAAR BRAZILIË Volgens een bericht uit Rio de Ja neiro zal mevrouw Roosevelt binnen kort een bezoek brengen aan Brazilië. Omtrent het doel van deze reis is tot dusver nog niets bekend. WAPENLEVERANTIES DER GEALLIEERDEN. Lissabon 12 Mei. (D.N.B.) Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, is een geheime overeenkomst gesloten tusschen Groot-Brittannië, de V.S. en de Sovjet- Unie, welke betrekking heeft op de leveranties van oorlogsmateriaal. Deze tijd eischt daden en menschen, die daden kunnen en durven stellen. Alles wat voos en zwak is, zal de dtorm die over ons werelddeel vaagt, niet overleven. De toekomst behoort aan den mensch, die zich bewust van zijn kracht en zijn plichten, bereid is te wijden aan den opbouw van een betere samenleving. Aan deze taal zal geen onzer zich kunnen onttrekken. Ook hij niet, die meent dat hij afzijdig van het wereld gebeuren stil zijn gang kon gaan. Of hij zal den weg tot de gemeenschap moeten vinden, of hij zal uitgestooten worden en ondergaan, slechts dooreen enorme krachtsontwikkeling zullen wij de wonden, die de oorlog heeft gesla- kunnen heelen. In het toekomstige ar beidsproces zal het er nog meer dan vroeger op aankomen, dat elk op de juiste plaats staat. Karakter en prestatie alleen zullen deze plaats voor elk onzer bepalen. Dit is een principe van wer kelijk revolutionnaire draagwijdte. Het Langemarck-studium zal medehel pen het te verwezenlijken. Jonge rpannen, tusschen 16 en 22 jaar, die ongehuwd zijn en die de geheele lagere school hebben doorloopen, die den moed en de kracht hebben zich een betere toekomst te scheppen, kunnen door deze instelling de kans krijgen, een middelbare vakopleiding of een aca demische opleiding te volgen. Inlichtingen worden verstrekt door het Langemarck-studium, Waalsdorper- weg 12, Den Haag. A Bij onze Vrijwilligers. Het instellen van het meetapparaat voor het pantser-afweerkanon SS PK Grönert-O-H-P m Het SS-Erzatskommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees-1 telijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischeH, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Van 9 tot 15 Mei. Begin 21.30 uur. Einde 5.45 uur. Van 16 tot 22 Mei. Begin 21.45 uur. Einde 5.30 uur. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot de ver- zorging der familieleden,, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moesten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook degenen melden, die tot de Ger- maansche-SS in Nederland willen toe treden. 15-5-43 815 uur, Venlo, Deutsdhes Haus, Egmondstraat 16. 16-5-43 815 u. Arnhem, Café Royal. 17-5-43 815 u. Hengelo, Café Mo dern, Spoorstraat 18. 18-5-43 815 uur, Zwolle, Hotel Gfj- tenbeek. 19-5-43 815 uur, Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 20-5-43 815 uur, Leeuwarden, Hui ze Schaaf, Breedstraat. 21-5-43 815 u. Amsterdam. School,- Iepenweg 13. 22-5-143 8—15 u., Utrecht, bJ.V.-Haus, Oudegracht 245. 23-5-43 815 uur. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24-5^43 815 uur, Den Haag, Café i „Den Hdut", Bezuidenhout- scheweg. Aan verwanten van het personeel der voormalige Nederlandsche weer macht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeenkomstig de regelen, die bij opkomst onder de wapenen van toepassing waren, kostwinnersver goeding worden toegekend. Degene, die meent .voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kunnen, ko men, meet daartoe aanvraag doen op de gemeente-secretarie van haar of zijn vangenschap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den burgemeester geschieden. Voorts wordt verwezen naar eventu- eele nadere bekendmakingen van ge meentewege. De verwanten van het beroepsperso- neel dienen zich voor de uitbetaling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den commissaris voor de belangen doen wat ik zou willen, deert de hoon en het misverstand U niet. Met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus en een driewerf Hou Zee werd de bijeenkomst besloten, waar na de Leider naar Paushuize vertrok. Daar bestond gelegenheid allereerst voor deputaties, functionarissen en daarna voor ieder lid der Beweging om den Leider geluk te wenschen. Van deze gelegenheid is een zeer druk gebruik gemaakt. Om vijf uur stond voor het gebouw een steeds groeiende rij mannen en vrouwen. Zij allen hebben den Lei der de hand gedrukt en hem een nieuw strijdbaar jaar toegewenscht om ons Volk naar een gelukkiger toekomst te leiden. HET SPEL MET DE EMIGRANTEN. „Hallo boysdoorgeven „O.KWie volgt?" woonplaats, nadat de desbetreffende mi- van de voormalige Nederlandsche weer militair zich voor afvoering in krijgsge- I macht, Lange Voorhout 7, Den Haag. De Persdienst van de N.S.B. deelt o. m. mede: In overeenstemming met den ernst van het oogenblik heeft de Beweging den 49sten verjaardag van den Leider ge vierd. Op volstrekten wensch van den Leider zelf, die daarbij geheel handelde in den geest, welke op dit oogenblik, nu nieuwe beproevingen over ons Volk zijn gekomen, de Beweging dient te beheerschen. Zóó heeft de Beweging in harte lijke verbondenheid met de nooden en zorgen van ons Volk het ook gevoeld en beleefd. Slechts in talrijke vlaggen op torens en aan de gevels openbaarde zich dezen bijzonderen dag naar buiten. In den kring der Beweging zelf is Musserts verjaardag op eenvoudige wij ze gevierd. Des morgens vond in de groote zaal van den Utrechtschen Stads schouwburg een bijeenkomst plaats voor alle medewerkers van het Hoofdkwartier der N.S.B. De Secretaris-Generaal, Ir. C. J. Huygen sprak den Leider toe. Hierna bracht de Gemachtigde van den Leider voor de Financiën, Van Bil- derbeek, verslag uit van de verloting ten bate van Gezins- en Jeugdzorg. On der stormachtig gejuich deelde hij den gelegenheid v; zijn verjaardag voor dit doel het groote Leider mede, dat ter enheid van bedrag van f 90.000 bijeen is gebracht. De Leider zeide verheugd te zijn, bij de intrede van zijn 50ste levensjaar temidden van zijn kameraden te zijn. Ook ik heb niet verwacht,, aldus de Lei der, dat het afgeloopen jaar zoo moei lijk en donker zou zijn. Steeds duiken nieuwe moeilijkheden op, die overwon nen moeten worden. Ik heb indertijd tegen den Führer gezegd, dat het lei den van een autoritaire Beweging in een bezet gebied, waarlijk niet eenvou dig is. Twijfel echter niet kameraden: Karakter en fantsoen zullen tenslotte winnen. Wij moeten ons Volk een plaats geven in de toekomstige Europeesche Volkerenfamilie, ons gemeenschappelijk grooter Vaderland, waarin geen oorlog meer zijn zal. De Leider dankte tenslotte voor alle" ondervonden kameraadschap en toewij ding bij het bereiken van ons gemeen schappelijk ideaalde wederopstanding van ons Volk uit zijn nood en verne dering. In het Kabinet van den Leider te 's-Gravenhage ontving Mussert Duitsche autoriteiten, Gemachtigden en functiona rissen van den Staat. Van de gelegen heid om den Leider geluk te wenschen werd o.a. gebruik gemaakt door Haupt- dienstleitér Schmidt, de Beauftragten Schwébel, Völlkers, Schroder en Mül- ler Reinert, terwijl van militaire zijde Oberführer Knapp, commandant van de Nederlandsche Landmacht en Sturmbann- führer Ruhenhoff, chef van de Ergan- zunngstelle, aannwrezig waren. Vervolgens maakten hun opwachting bij den Leider de plaatsvervangende Leider C. v. Geelkerken en M. M. Rost van Tonningen, het Hoofd van de Se cretarie van Staat, dr. J. H. Carp, de Gemachtigden van den Leider voor Staatsaangelegenheden en adviseurs var, den Leider. Er waren voorts deputa ties van het Nederlandsche Arbeids front onder leiding van den Arbeids frontleider H. J. Woudenberg, van den Nederlandschen Arbeidsdienst onder lei ding van den Commandant De Bock, van den Nederlandschen Landstand on der leiding van Boerenleider Roskam en van den Nederlandschen Volksdienst onder leiding van den Directeur-ge neraal van Vloten. Klokslag kwart voor drie betrad de Leider wederom de Schouwburg tfe Utrecht, voor het uitreiken van de eere- teekens „Strijd en Offer" en „Dienen en Volharden". Na de uitreiking nam de Leider het woord. Wij, aldus Mussert, zijn in ons Volk de pionniers van de revolutie, die over Europa is gekomen en waardoor een groote volkerenfamilie zal ontstaan, die solidair zal staan tegen bolsjewisme en kapitalisme en beide buiten Europa zal houden. De Leider eerde de eenvoudige wer kers in onze rijen en zeide, dat door hen de Beweging onaantastbaar is. Er komt een nieuw Europa. Wanneer gij dat geloof blijft behouden, ook in de zen tijd, nu ik nog niet voor U kan Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris-gene raal z.b.v.) nr. 43-1943 omtrent den aanmeldingsplicht ten behoeve van den arbeidsinzet worden hiermede ALLE MANNEN GEBOREN IN 1921 woonachtig in het ressort van het ar beidsbureau in 's-Hertogenbosch opge roepen om van 12 Mei af een aanmel dingsformulier in ontvangst te nemen en dit persoonlijk weer in te leveren, op de hieronder genoemde dagen bij het arbeidsbureau. In Jan. en Febr. 1921 geb. personen melden zich aan op Vrijdag 14 Mei 1943. In Maart en April geb. personen mel den zich aan op Maandag 17 Mei. a.s. In Mei en Juni geb. personen melden zich aan op Dinsdag 18 Mei a.s. In Juli en Aug. geb. personen melden zich aan op Woensdag 19 Mei a.s. In Sept. en Oct. 1921 geb. personen melden zich aan op Donderdag 20 Mei. In Nov. en Dec. 1921 geb. personen melden zich aan op Vrijdag 21 Mei a.s. In den tijd van 917 uur, vólgens de door het arbeidsbureau vastgestelde volgorde en wel bij de voor hen be voegde afdeeling. De in de ressorten der bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde da gen aanmelden bij het voor hen bevoeg de bijkantoor van het arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldings formulier moet de distributie stamkaart meegebracht worden. De personen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten in principe persoon lijk verschijnen bij het arbeidsbureau of bijkantoor. Zij moeten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte inlichtingen verstrekken. Voorzoover tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrekking zijn moet de werkgever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn handteekening en eventueel door een afdruk van het firma stempel bevestigen. Van de aanmeldingsplicht zijn uitge zonderd 1. Duitsche onderdanen, die werk zaam zijn bij bureaux van den Rijks commissaris voor 'het bezette Nederland sche gebied, van den Arbeitsbereich der nationaal-socialistische Duitsche arbei derspartij in Nederland, derzei ver or ganisatie of aangesloten organisaties. 2. Duitsche onderdanen, die werk zaam zijn bij bureaux van de Duitsche Weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche politie en den Reichsai-bteidsdienst. 3. De ambtenaren en arbeiders van den staat, de provincies, de gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de spoorwegen, de "Nederlandsche posterijen en de Nederlandsche Bank. 4. leden van de vroegere Nederland sche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehrmachts- befehlshaber in Nederland van 29 April 1943 onderworpen zijn aan het terug brengen in krijgsgevangenschap. 5. de personen, die reeds volgens de beschikking nr. 30-1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. 6. geestelijken en leden van orden. 7. personen, die volgens II alinea 2 van de beschikking nr. 43-1943 vrij gesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Duitsche onderdanen, die onder de verplichting tot aanmelding vallen, moe ten zich aanmelden bij aen Duitschen deskundigen adviseur van het betrokken arbeidsbureau. Personen, die zich moeten aanmelden en werkgevers, die handelen in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking of trachten haar te ontdui ken, dus b.v. hun aanmeldingsplicht niet of niet op behoorlijke wijze nako men, opzettelijk of door nalatigheid on juiste opgaven verstrekken, enz. worden gestraft evenals degenen, die daartoe opruien, medeplichtigen en handlangers. Onder den aanmeldingsplicht vallen allen, voorzoover zij riiet in het bijzon zonder uitgezonderd zijn in de beschik king, ook degenen, die een z.g. Beschei- nigung moet bij de aanmelding wor den voorgelegd. Ook de rijksduitschers zijn niet uit gezonderd van de aanmelding, voorzoo- ver dit niet speciaal blijkt uit de be schikking. Zij melden zich aan bij den Duitschen deskundigen vanhet bevoeg de arbeidsbureau. Het doel van de maatregel is niet de tot aanmelding verplichten in te schakelen, maar de lichtingen na te gaan, om uit te maken of de arbeiders zoo te werk gesteld zijn, als in over eenstemming is met den totalen oorlog en om eventueel hun een andere werk plaats aan te wijzen. (Met andere woor den niet allen moeten persé naar Duitscli- land, doch ook hier te lande zal men de arbeiders rationeeler over de ver schillende bedrijven verdeelen). Mestcontraden varkens 1943. De totale aanslag voor het leveren van mestcontractvarkens noopt tot het opleggen van een verplichting tot afslui ten van een mestcontract. Deze verplichting dient volgens on derstaande maatstaf te worden opgelegd. Een fokkersbedrijf van 38 ha. 1 miestcontrad, boven de 8 ha. 2 mest contraden. Een fokkersbedrijf met toe wijzing van 2 zeugen bij een bedrijfs- oppervlakte van 3—8 ha. 2 mestcon traden. Een fokkersbedrijf met toewijzing van 2 zeugen bij een bedrijfsoppfervlakte grooter dan 8 ha. 3 mestcontracten. Houders van meer dan 2 zeugen kan een verplichting tot afsluiten van meer dere contraden worden opgelegd. Bedrijven zonder fokzeugentoewijzing met een bedrijfsoppervlakte van 515 ha. 1 mestcontract. Bedrijven zonder fokzeugentoewijzing met een bedrijfsoppervlakte van meer dan 15 ha. 2 mestcontracten. Deze verplichting zal worden opge legd, ongeacht of de exploitanten van de hierboven genoemde bedrijven een huisslachtingsvarken wenschen aan te houden. Fokkers, die biggen op hun bedrijf aanwezig hebben, zullen direct tot af sluiten van mestcontracten voor de le serie verplicht worden. Eerst als het aan een district opgelegde aantal con traden der eerste serie is uitgegeven, kunnen contracten voor de 2e serie wor den genoteerd. Varkens, waarvoor contracten voor de le serie zijn afgegeven, dienen uiter lijk in September aan het voorgeschre ven gewicht geleverd te worden. Voor elk contractvarken zullen ach tereenvolgens 4 krachtvoertoewijzingen, tot in totaal 200 kg., beschikbaar ge steld worden. Deze krachtvoertoewijzin gen zullen alleen dan verstrekt worden, wanneer uit de ingezonden registratie- kaarten en de daarop volgende bedrijfs- controle overtuigend is gebleken, dat de contradvarkens ook werkelijk op het bedrijf .aanwezig zijn. De varkenshouders worden in hun eigen belang geraden, het afsluiten van mestcontraden niet onnoodig uit te stel len. Huisslachtingsvarkens mogen door de hierboven genoemde catego rieën van bedrijven eerst worden aan gehouden, nadat de hun opgelegde con traden zijn gesloten en de contract varkens op het bedrijf aanwezig zijn. NEDERLANDERS BIJ DE DUITSCHE ZEEMACHT. Inlichtingen over het dienst nemen van Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden faciliteiten staan vermeld CNF-Pax m Vervoerbewijzen voor varkens. Vervoerbewijzeir voor biggen en var kens mogen slechts worden afgegeven, indien de aanvrager hierbij zijn per soonsbewijs en een geldige toewijzings- kaart kan overleggen. Bij verkoop van biggen of varkens van bedrijf naar bedrijf moet de kooper het vervoerbewijs aanvragen bij dien plaatselijk bureauhouder van het di- strid, waaronder hij ressorteert. De erkende handelaar kan een ver voerbewijs aanvragen bij den Pbh. van het distrid, waar de verkooper woont. De handelaar dient de aanvrage persoon lijk te doen en is verplicht, zijn persoons bewijs, benevens zijn erkenningskaart te toonen. Op de biggenmarkten moet de kooper eveneens zijn persoonsbewijs en een gel dige toewijzingskaart, resp. persoonsbe wijs en handelskaart toonen. Restanten goedgekeurd poot- goed. Bij telers aanwezige restanten goed gekeurd pootgoed kunnen met ingang van heden aan de V.B.N.A. worden af geleverd voor consumptie, of indien de partij ni^t meer voor' consumptie ge schikt is, voor veevoederdoeleinden te gen de daarvoor geldende prijzen. Indien de partij als veevoeder moet worden afgenomen, moet door den te ler een veevoederverklaring bij zijp pl. bureauhouder worden aangevraagd. Voorloopig wordt van bovengenoem de regeling uitgezonderd pootgoed ge teeld op kleigrond van de rassen Bintje 35-45-60, klasse A, B, C en Furore 45-70 klasse A, B en C. Directe afname door de V.B.N.A. zal in 't algemeen niet mogelijk zijn. Partijen, welke echter voor consumptie niet langer meer houdbaar zijn, moe ten op korten termijn, bij den landkoop- man of bij den commissionair van de V.B.N.A. als zoodanig worden opgege- van. Geldigheidsduur kunstmest- bonnen. Alle thans geldige kunstmestbonnen behouden hun geldigheid tpt .uiterlijk 10 Juni 1943, de stikstofbonnen No. 3 en b.t., de fosforzuurbonnen No. 1 en de kalibonnen No. 5 en b.t. moeten ui terlijk 7 Juni a.s. door de verbruikers bonnen aan het R.V.O. kunstmest dis bij hun leveranciers worden ingeleverd- opdat deze voor tijdige inzending der tributie kunnen zorgdragen. De provinciale voedselcommissarissen kunnen na 20 Mei a.s. geen correspon dentie betreffende de distributie van kunstmeststoffen in 't seizoen 1942'43 meer in behandeling nemen. De moge lijkheid tot t' omruilen van vervallen kunstmestbonnen tegen geldige bonnen blijft eveneens tot uiterlijk 20 Mei 1943 geopend. -De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. ONGEMERKTE LAMMEREN. Voor lammeren, geboren in 1943 is tot 1 Juli 1943 niet van toepassing de bepaling, dat voor schapen alleen ge- leidebiljetten worden afgegeven, indien zij gemerkt zijn en staan ingeschreven in een schapenboekje. Tot 1 Juli 1943 mogen lammeren, geboren in 1943, ongemerkt worden den verhandeld en dient op geleidebil- jet plaats te vinden, waarop in plaats van de registratiemerken het aantal stuks wordt vermeld. Bij verkoop van scha penhouder naar schapenhouder blijven aankoopvergunningen rioodig. VRIJSTELLING VAN TEWERKSTELLING ELDERS voor personen, werkzaam in den landbouw en in sommige dorpsambachten. Er wordt de aandacht op gevestigd, dat het uitschrijven van verklaringen inzake vrijstelling van tewerkstelling el ders, voor personen, werkzaam in den landbouw en in sommige dorpsambach ten, nog gedurende korten tijd kan plaats vinden. Degenen, die een zooda nige verklaring wenschen te ontvangen, dienen zich aan te melden uitterlijk tot en met Zaterdag 15 Mei 1943 bij den plaatselijk bureauhouder van het district, waarin zij woonachtig zijn. In aanmerking voor een verklaring komen 1. Mannelijke personen, geboren in de jaren 1893 tot en met 1925 wiens hoofdberoep in den land- of tuinbouw gelegen is en die daarin vóór 1 April 1942 werkzaam waren; 2. Dorpsambbachtslieden, die onder nemers zijn of een vakopleiding hebben genoten, geboren .zijn in de jaren 1893 tot en met 1917 en tot een der volgen de ambachten behooren: a. dorpssmeden; b. wagenmakers, c. dorschbearijvend. perserijen van hooi en strooe. grasdrogerijenen verder de volgende beroepen, voor zoover zij in hoofdzaak in den landbouw werk zaam zijn: f. timmerlieden; g. machine reparateurs h. electriciënsi. gareel makers; j. zadelmakers; k. metselaars; 1. dak- en rietdekkers. Aan degenen die hiervoor in aanmer king komen, wordt ernstig in overwe ging gegeven, zich voor het uitschrijven van een verklaring aan te melden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1