KRUSCHEN Beschikking DISTRIBUTIEBONNEN Luelitgevaar Voedingsgewassen in eigen tuin. Gevonden en verloren voorwerpen LET OP!!] Distributie mededeelingen OPROEP. Plaatselijk Nieuws Rechtzaken Almkerk's gemeente beroept een predikant Boter 18 B 125 gram* boter of margarine Vleesch of Vleeschwaren 4/24, M/20 Reserve. iy4 rantsoen. M/22.M/24 Reserve. 2^ rantsoen. M/27, M/28Reserve. 5 rantsoenen. M/31, M/32Reserve. 3 rantsoenen. M/33 Re:erve. 4 rantsoenen. ÖnnuEVer bloed vergiftigt Uw lichaam. - Dat ver oorzaakt die ondragelijke Rheumatische pijn. niet teTefoireeren het gaat onrmenschenlevens OORLOGSSCHADE STORMSCHADE «RENOVATUM» lonpasta In den zin van het vleesch- extractenbesluit. Bonnen welke vervallen AALBURG. DUSSEN. CAPELLE. LAND VAN ALTENA. NEDERIIEMEUT. VEEN. WIJK EN AALBURG. WOUDRICHEM. WERKENDAM. WAALWIJK. Brood, beschuit, aardappelen, tabak 21 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 21 B 100 gr. brood of 1 rants, gebak. 21 70 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. 21 A 2 kg. aardappelen. 21 B 1 kg. aardappelen. 21 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 siga ren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk Koffiesurrogaat 562 1 kilogram suiker. 563 50Q gram stroop, jam, enz. 564 250 gram gort. 565 250 gram havermout. 569, 570, 571, 572 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 21,22,23, ls/4 liter taptemelk p. bon. 21,22,23, l/s4 liter melk per bon. 4/28 Reserve. 51/i liter melk. 3/28 Res. 31/? 1. karne- of taptemelk. 24 Taptem. l3/4 1. tapte- of karnem. 21 B, 23 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 21 A, 23 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/27, 4/27 «reserve", 150 gr. cacao m. suik. 21 100 gram chocolade, per bon. 22,23 100 gram suikerwerk, per bon. 567 250 gram "koffiesurrogaat. Petroleum betreffende het verbeurdverklaren van radio-ontvangtoestellen. HEUSDEN. ALMKERK. Vaste brandstoffen, Zeep 556 en „U Eenheidszeep>', 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 557 en „U Waschpoeder" 250 gram waschpoeder of zeeppoeder. VERLENGD. VAN 29 APRIL—22 MEI. 18 A 250 gram boter of margarine of 200 gram vet of rundvet. of 100 gram vet of rundvet. VAN 2—29 MEI. 19 A 1 rantsoen. 19 B XU rantsoen. Bettrfjdt onzuiver bloed met Kruschen de beproelde en over de heele wereld erkende remedie, lederen dag de kleine dosis zoo vee! als er op een cent gaat is voldoende om U te verlossen van Uw Rheumatiek, Uw hoofdpijn en die neerslachtige buien. 0 „Bijna twee jaar leed ik aan hevige rheumatische pijnen in mijn schouder. Alt ik 4 minuten had geloopen, kon ik niet verder van de pijn. Nu, na slechts een paar weken Kruschen te hebben gebruikt, kan ik weer geregeld doorloopen en voel mij veel en veel beter. Ik blijf er dan ook mee door gaan en zal het iedereen aanbevelen A'dam, 28/5'36. Mw. J. Th. W. - d. B. Bij Apotb. en Drog. 0.41.0.76,1.47. N.V. Rcwntree XXX BEZITTERS VAN „AUSWE1S" VRIJ GESTELD VAN TEWERKSTEL LING ELDERS. In verband met den aanmeldings plicht voor den arbeidsinzet deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat zij, die in het bezit zijn van een Ausweis,: uitgereikt ter voorkoming van tewerk stelling elders, wel is waar niet onthe- van zijn van den aanmeldingsplicht,] doch op vertoon van dezen „Ausweis" zullen worden vrijgesteld van tewerk stelling in Duitschland. VEEL GROENTEN VAN WEINIG GROND. Gedurende den geheelen zomer tot in het najaar mag er in moestuin of op volkstuin geen hoekje grond onge bruikt blijven liggen. Wanneer in het voorjaar na den oogst van spinazie, snijsla, raapstelen, tuinkers en radijs, stukken grond zijn leeg gekomen, dan worden deze spoedig daarna weer met een ander gewas bezaaid of beplant. Voor een tweede teelt kunnen ze wor den bezaaid met wortelen, bieten of boonen of beplant met kropsla, toma ten of roode, savoye of witte kool. Dit is de methode van opeenvolgende teelten, die men ook in verdere zomer maanden nog kan blijven toepassen. Nadat in Juli de vroege aardappelen, de tuinboonen, doperwten en peulen Zijn geoogst en van het veld verdwenen,1 kan diezelfde grond in dat tijdstip nog worden benut voor een nateelt niet koolrapen, boerenkool, groene kool,- an dijvie, kropsla, herfstknollen of Chi- neesche kool. Om aan dergelijke eischen van opeenvolgende opbrengsten in een zelfde seizoen te kunnen voldoen, moet de tuingrond natuurlijk van goede hoe danigheid zijn, goed bewerkt en vooral ook voldoende bemest. Wanneer men op deze wijze met den tuingrond gaat woekeren, zal men er varen, dat er zelfs van beperkte op pervlakten ruime opbrengsten te oogsten zijn, mits de gewassen den geheelen zomer ook de verzorging krijgen, waar op zij aanspraak maken. Hoe beter de ze verzorging, des te ruimer kan de op brengst worden. Voor een ieder, die eigen voedjngsgewassen verbouwt, is dit in deze tijden van voedselschaarschte van overwegend belang. EXTRA MELK VOOR DE JEUGD. DE BOTERBONNEN 13 EN 17 KUN NEN INGEWISSELD WORDEN TEGEN RANTSOENBONNEN. Aangezien de geldigheidsduur van de boterbonnen 13A, 13B en 17A en 17B op Maandag 10 Mei is verloopen en de mogelijkheid bestaat, dat nog niet alle verbruikers o'p deze bonnen boter, mar- Renovatum verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Prectlschevoorwaarden - Billijke tarieven Inlichtingen bij ome correspondenten Algemeen Onderling Waarborg Genootschap LEIDSCHEPLEIN 29 - AMSTERDAM-C. garine, rundvet of bak- en braadvet hebben kunnen verkrijgen, kunnen zij, die genoemde bonnen nog in hun bezit hebben, deze morgen nog inleveren bij de plaatselijke distributiediensten en in wisselen tegen rantsoenbonnen, welke zooals bekend een onbeperkten geldig heidsduur hebben. THEESURROGAAT, BOUILLONBLOK JES, AROMA'S E.D. DISTRIBU- 1 TIEGOED. In het Maandag verschenen Veror deningenblad is opgenomen een beschik king van den secretaris-generaal van het departement van landbouw en vis- scherij ingevolge de Distributiewet'39 betreffende de distributie van onder staande artikelen. Daarin wordt het vol gende bepaald: Bouillontabletten, bouillonblokjes, bouillonkorrels, bouillonpoeder en bouil Extracttabletten, -blokjes, -korrels, -poeder, -pasta, soeptabletten, -blokjes, -korrels, -poeder, -pasta, soep gedroogd of soep in drogen vorm, justabletten, -bloedjes, -korrels, -poeder, -pasta, vloeibare jus, spijsaroma, soeparoma, spijs- en soeparoma, plantenextract, pi kante saus, ketch-up en gedroogde soep groente, zoomede alle producten welke kunnen dienen of welke zouden kunnen worden gebruild ter vergrooting van olie, vet, boter, botersaus, room. sla saus of mayonnaise, alsmede theesur rogaten, zoomede alle producten, welke kunnen dienen of welke zouden kunnen worden gebruikt om op thee of thee surrogaat gelijkende dranken te berei den, worden aangewezen als distribu tiegoederen in den zin van artikel 4 van de Distributiewet 1939. op Zaterdag 15 Mei. 20 Brood. 20 Beschuit. 20 Aardappelen. 20 Tabakskaart. 548 Suiker. 549 Stroop. 550 Gort. 551 Havermout. 552 Peulvruchten. 553 Vermicelli. 544, 545, 546 en 547, Bloem, enz. 17, 18, 19 melk en taptemelk. 4-22 Reserve. Melk. 17 en 19 Aen'B. Kinderv. Rijst en Gort. 3-21 en 4-21 Reserve, cacao. 17, 18, 19 chocolade en suikerwerk. 526 Koffiesurrogaat. 3-14, 3-15, 4-19 Sinaasappelen. 540, 2-20, 3-20, 4-20, Eieren. Donderdag 20 Mei hoopt Ds. W. C. Lamain van Rotterdam (Z.) des nam. om half 4 (huwelijksbevestiging) en des avonds om half 7 (Bed. H. Doop) telkens off. tijd., voor de Geref. Gem. alhier op te treden. De Z.Eerw. heer E. Jansen de Horion, pastoor te Dussen, zal 27 Mei zijn gouden priesterfeest herdenken. Het feest wordt gevierd op Zondag 30 Mei. Bijna dertig jaar is de jubilaris pastoor van de parochie O. L. Vrouw Geboorte te Dussen. D(e herdenking blijft beperkt tot een kerkelijke plech tigheid. Op het hulppostkantoor alhier werd in de maand April in de Rijkspost spaarbank f 28829,64 ingelegd en te rugbetaald f 4005.80. Naar we vernemen is de vergun ning voor het houden van een Varkens- fokdag te Almkerk tot nader ingetrok ken. Bij 't gehouden examen te Am- merzoden, slaagden voor lingerie de dames: J. Oomen, J. v. Ooyen, C. v. d. Vliet, J. v. Heemskerk en D. van Heivoort. Voor de Ger. Gem. hoopt Zon dag v.m. 10.30 en nam. 3 u. (off. t.) op te treden dhr. Aangeenbrug. De aandacht wordt er op geves tigd, dat uitreiking van vltamine-D ta bletten plaats zal hebben op Dinsdag 18 Mei a.s. tusschen 2.30 en 4 uur des namiddags (officieele tijd), op de ge meente-secretarie. Hiervoor komen in aanmerking kin deren van 3 maanden tot 3 jaar, bene vens zwangeren gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap (op vertoon van een bewijs van arts of vroedvrouw). Ieder dezer personen krijgt één tablet per week. ,Eveneens zal op genoemden datum gratis uitreiking geschieden van vita mine-C tabletten. Hiervoor komen in aanmerking kinderen, die geboren zijn na 1 Mei 1936. Per kind zullen 18 ta bletten worden verstrekt, gerekend naar een verbruik van 3 tabletten per week. Voor de afgifte van voornoemde ta bletten is het noodzakelijk, dat de dis-, tri'butiestamkaart van den betrokkene wordt medegebracht. Het verdient aanbeveling, dat van bovenstaande regeling gebruik wordt gemaakt. De aandacht v.an belanghebben- den wordt er op gevestigd, dat op Woensdag 19 Mei 1943, des namiddags tusschen 2 en 4 uur, in het Groene Kruisgebouw alhier, de verstrekking zal plaats hebben van vitamine-D tabletten aan kinderen van 3 maanden tot 3 jaar en aan zwangere vrouwen. Voorts zal op Donderdag 20 Mei 1943, des namiddags tusschen 2 en 4 uur, in het Groene Kruisgebouw alhier, de verstrekking «plaats hebben van vita mine-C tabletten, aan kleuters tot 6 jaar. Men wordt dringend verzocht de dis tributiestamkaarten mede te brengen. Door eenige visschers uit deze gemeente is een aanvang gemaakt met de uitoefening van de visscherij op fin ten. Het meerencteel der visschers heeft het voor deze visscherij benoodigde vischwant reeds klaar gemaakt, zoodat spoedig algemeen' met deze visscherij een aanvang zal worden gemaakt. De Firma Wijnbelt en Co. alhier heeft een begin gemaakt met de galg- visscherij op zalmen op de Waal. Èr werden reeds enkele zalmen gevangen. Op Maandag 17 Mei a.s. des namiddags van 3.30 tot 4.30 uur zal ten Gemeentehuize de uitreiking plaats heb ben van vitamine-C tabletten voor kleu ters. Hiervoor komen in aanmerking de kinderen tot 6 jaar oud, voor zoover deze kinderen op bewaarscholen of con- sultatiebureaux niet reeds vitamine-ta bletten hebben ontvangen. De stamkaarten van de betrokken kin deren moeten worden medegebracht. Maandagmiddag verloor de var kenskoopman W. uit Giessen, terugko mende van de markt, een paar biggen, welke later echter door de eerlijke vin ders werden teruggegeven. Maandagmiddag omstreeks 1 u. brak, door tot nogtoe onbekende oorzaak brand uit op de groote boerderij Kei zers Guldenwaard, landbouwer A. de Jager. Het complex schuren lag spoedig in asch. Door krachtdadig optreden der Gem. Brandweer konden het huis met aangrenzende schuur worden behouden. Een woord van lof voor de brandweer is hier zeker op zijn plaats. Ten nadeele van den landbouwer Klerx is een kalf gestolen. De ge meentepolitie onderzoekt de zaak. VAN 16—22 MEI. VAN 16 MEI—12 JUNI. 566 100 gr. vermicelli of maizena. VERLENGD TOT 29 MEI. 527 t/m 529 en 541 t/m 543, Kaas. VAN 22 APRIL—13 JUNI. 07, 08 bonk. EA voor kook doeleinden, 1 liter petroleum per bon. VANAF 1 APRIL. 20 en 32 „Verlichting" 300 gr. kaarsen. Gtiondheid voor een cent per dag De secretaris-generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij heeft bekend gemaakt, dat tot en met morgen, Zaterdag 15 Mei voor perso nen van 4 tot en met 20 jaar een extra-rantsoen a l3/4 liter karnemelk of taptemelk beschikbaar is gesteld en wel op de met 2—22 reserve en 322 reserve gemerkte bonnen van de bon kaart voor voedingsmiddelen. Het is echter waarschijnlijk, dat ve le leveranciers slechts in staat zullen zijn, karnemelk op, deze bonnen te ver strekken. In dit geval dient men hier mede genoegen te nemen. Op grond van art. 64 der Verorde ning Ojrenbare Orde 1943 beschik ik, met het oog op de handhaving der openbare orde en veiligheid, onder ver wijzing naar het door den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied afgekondigde politiestandrecht: Artikel 1. 1. Alle zich in het bezette Nederland sche gebied bevindende radio-ontvang toestellen, -toebehooren en -onderdeelen zijn met onmiddellijke werking verbeurd verklaard. 2. Dit is niet van toepassing op ra dio-ontvangtoestellen, -toebehooren, en -onderdeelen, waarvan de voor den bouw van radio-ontvangtcestellen, -toebehoo ren en -onderdeelen toegelaten fabrikan ten eigenaar of houder zijn. 3. Ieder beschikken over verbeurd verklaarde radio-ontvangtoestellen, -toe behooren en -onderdeelen, alsmede de beschadiging daarvan is verboden. Artikel 2. 1. De verbeurdverklaarde radio-ont vangtoestellen, -toebehooren en -onder deelen moeten, voor zoover de hoogere SS.- en politieleider niet anders bepaalt, door den houder bij den ter plaatse bevoegden politiegezagsdrager worden ingeleverd, die zich hierbij van de me dewerking van »het Staatsbedrijf der P.T.T. bedient. Plaats en tijdstip van de inlevering worden binnen tien dagen na afkondiging vart deze beschikking door den politiegezagsdrager door mid del van een bekendmaking in de dag bladpers of op de ter plaatse gebrui kelijke wijze bekendgemaakt. 2. Hij, op wien de inleveringsplicht rust, dient de in te leveren voorwerpen van een daaraan stevig bevestigd kar tonnen kaartje groot 10 bij 15 cm te voorzien, onder bijvoeging van de in gevulde voorgeschreven formulieren, ver meldende het fabrikaat, het type en het nummer der voorwerpen, alsmede den naam, het beroep* en het adres van den- gene, op wien de inleveringsplicht rust. 3. De inlevering geschiedt tegen be wijs van ontvangst. 4. Handelaren (groot- en kleinhande laren), die handel drijven in radio- ontvangtoestellen, -toebehooren en -on derdeelen, dienen deze voorwerpen waarvan zij op het tijdstip van afkon- diging van deze beschikking eigenaar of houder zijn en die Zij in voorraad hebben, op lijsten te registreeren en de ze lijsten in drievoud binnen drie weken na afkondiging dezer beschikking bij den ter plaatse bevoegden politiegezagdrager in te leveren. Deze vaardigt verdere beschikkingen betreffende de inlevering van deze voorwerpen uit. Artikel 3. 1. Voor tot gebruik geschikte, tij dig en in overeenstemming met de ^oor schriften (art. 2, leden 2 en 4) inge leverde radio-ontvangtoestellen, -toebe hooren en -onderdeelen wordt een pas sende schadeloosstelling toegekend. Na dere voorschriften, in het bijzonder be treffende de schadeloosstelling aan de handelaren, worden door een uitvoe rihgsbeschikking uitgevaardigd. ,2. Het in artikel 2, lid 3, genoemde bewijs van ontvangst betreffende tot gebruik geschikte, tijdig en in overeen stemming met de voorschriften ingele verde radio-ontvangtoestellen, -toebehoo ren en -onderdeelen geeft in de toe komst recht op levering bij voorrang van zoodanige voorwerpen. Artikel 4. 1. De uitgereikte luistervergunnin gen blijvgn rusten vanaf hef tijdstip'der inlevering. 2. De luisterbijdragen moeten worden betaald tot het einde van de maand, waarin de inlevering plaats vindt. Voor uitbetaalde bijdragen worden gerestitu eerd. 3. Tegen dengene, die in overeen stemming met deze beschikking een ra dio-ontvangtoestel inlevert, wordt geen vervolging ingesteld terzake van ontdo ken luisterbijdragen. Bereids aangevan gen vervolgingen worden gestaakt. Artikel 5. De i ngeleverde radio-ontvangtoestel len, -toebehooren en -onderdeelen wor den, voor zoover niets anders wordt bepaald, door de politiegezagsdragers bewaard, die zich hierbij van de me dewerking van het staatsbedrijf der P.T.T. bedienen. Artikel 6. Antennes worden niet verbeurd ver klaard en behoeven niet te worden in geleverd, deze moeten binnen drie maan den na het in werking treden van deze beschikking door den houder worden verwijderd. Artikel 7. 1. Het vervaardigen, het afstaan en het in houderschap nemen van radio ontvangtoestellen, -toebehooren en -on derdeelen is verboden. De hoogere SS.- en Politieleider kan uitzonderingen toe staan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. 2. De bepalingen van de verorde ning, houdende verbod om te beschik ken over radio-ontvangtoestellen (No. 222-1941) blijven onaangetast. Artikel 8. De bepalingen van deze beschikking zijn niet van toepassing op de aanslui tingen op de radiodistributiecentral(es met inbegrip van den bij deze aan sluiting behoorenden, uitsluitend hier bij te gebruiken luidspreker. Artikel 9. 1. Deze beschikking is niet van toe passing op de bureau's van het Duit- sche Rijk, van de Duitsche Weermacht, van de Waffen-SS, van de Duitsche politie en van het arbeidsgebied van de Nationaal-Socialistlsche Duitsche Ar beiderspartij in Nederland, alsmede het op deze bureau's werkzame personeel van Duitsche nationaliteit. 2. De hoogere SS- en jjolitieleider kan voor de in lid 3 genoemde personen op hun desbetreffend verzoek ten aanzien van de toepassing van "de bepalingen van deze beschikking een uitzondering toestaan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. 3. De verzoeken tot het toestaan van een uitzondering moeten binnen den in artikel 2, lid 1, der bekendmaking bedoelden termijn worden ingediend en wel Door personen van Duitsche nationa liteit bij den ter plaatse bevoegden „Ortsgruppenleiter der NSDAP." Door leden der Nationaal-Socialisti sche Beweging der Nederlanden* en ha re onderdeelen langs den hiëarchieken weg bij den ter plaatse bevoegden di strictsleider der N.S.B. door de verwanten van de vrijwillig bij de Duitsche weermacht dienende Ne derlanders bij den commissaris-gene raal voor Bestuur en Justitie, afdeeling voor aangelegenheden van personen van Duitsche nationaliteit en door de verwanten van de vrijwillig bij de Waffen-SS of het vrijwilligers legioen Nederland dienende Nederlan ders bij den SS-Fürsorgeoffizier". De instanties, bij welke de verzoeken moeten worden ingediend, reiken den verzoeker een bewijs ter zake van het ingediende verzoek uit. De hoogere SS- en politieleider beslist over de ver zoeken. 4. Voor personen, die een verzoek als bedoeld in de' leden 2 en 3 tijdig en in overeenstemming met de voor schriften hebben ingediend, en die in het bezit zijn van het in lid 3 genoemde bewijs, worden de verbeurdverklaring en de plicht tot inlevering volgens de bepalingen van deze beschikking eerst van kracht vanaf den dag van toezending van afwijzende beslissing. Artikel 10. 1. Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van deze beschikking, met de op grond daarvan uitgevaardigde be schikking of met tie in overeenstemming met de artikelen 7 en 9 gestelde voor waarden, dan wel tracht deze te ont duiken, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt be drag of met een dezer straffen, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbgurd. 2. Uitlokkers, mededaders en mede plichtigen worden als daders gestraft. 3. Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. Der Höhere SS- und Polizeiführer RAUTER. Grupfjenführer und Generalleut- nant der Polizei 's-Gravenhage, 13 Mei 1943. De beschikking van den Rijkscommis saris. betreffende verplichte aanmelding voor den arbeidsinzet, opgenomen op de eerste pag. van dit nummer, geldt ook voor het Gewestelijk Arbeidsbureau bij kantoor Almkerk. In de laatst gehouden vergade ring van stemgerechtigde ingelanden van den „Polder van Bern" was onder meer aan de orde de verkiezing van eeu nieuwen voorzitter. De heer Jac. BuijS, moest in verband met zijn hoogen leeftijd aftreden. Met algemeene stemmen werd tot zijn opvolger gekozen de heer Jud. Tim mermans te Waalwijk. Deze zeide, de benoeming gaarne te aanvaarden. Hij richtte zich daarna tot den écheidenden voorzitter, dien hij huldigde voor al hetgeen hij vanaf de oprichting van den jrolder in 1911, voor den jvolder gedaan had. De heer J. P. M. Meuwse, amb tenaar ter Secretarie alhier, is door den. Commissaris dezer provincie, met in gang van 15 Mei belast met de tijdielijke waarneming van het burgemeestersambt der gemeente Beers. We wenschen den heer Meuwse van harte geluk met deze onderscheiding. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, zijn op 11 Mei 23 zuigelingen ter onderzoek aangebo den en wel 12 uit Heusden, 4 uit Herpt, 4 uit Oudheusden en 3 uit Genderen. Tot ambtenaar op het G. A. Bu reau alhier, is benoemd de heer J. v. Gammeren te Eethen. VAN 3 MEI—31 DECEMBER. 15, 16, 17, 18 en 19 B.V., der brand- stoffenkaart T 116, één eenheid vas te brandstoffen, per bon. VAN 1 MEI 1943—30 APRIL 1944. 11 KF der kaart U 115, één eenheid vaste brandstoffen. VAN 1—31 MEI. „U Toiletzeep", 50 gr. toiletzeep of 75 gr. (oude samenstelling). VAN 1 MEI— 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. De Korpsführer van het N.S.K.K., Erwin Krauss, werd tijdens zijn bezoek aan Nederland ontvangen door den Rijkscommissaris, Rijksminister, dr. Seyss-Inquart SS Bildber. S. Fritz-Stapf-Pax m aan te spreeke, en te besoeken, verder om alle H. en Christelijke oefening te betragten, die in onse gemeente gebruy- kelijk en in Gods Woort, alsook in de aangenomen kerkelijke order bevolen en gereoorninandeert zijn, versoeke derhal ve aan denselve Ds. H. Luluis, deese onse beroepinge v. herte te wille aan- neme In den hre, gelijk ook aan alle andere, die dit eenigsins mogte aangaan deselve beroeping te wille approbeeren en bevorderen. Belove ook onsenthalve dat wy sijn E. als een gesante des hre sullen ontfangen, en beyde sijn joersoon en dienst in weerde houden, en daar op toe te leggen, dat hij waekende voor onse ziele, hetselve moge doen niet alleen sonder sugten, maar ook met blijtscap in den hre. Datum in Almkerk den 23 April 1720 en aldus van ons kerkenraed uyt den naam on- ser gemeente ondertekent en was aldus: David Luluis eccl: in Almkerk. Cornells van de Koppel als ouderling. Kantongerecht VHcrtogcnboseh. SïriSKe^ijSïïfdiaken. Zitting van Maandag 10 Mei. Bastiaan van Rijswijk als diaken. Jachtwet C. W. P. Waalwijk f 15. Wij ondergesve kerkedienaeren te Gie- VisscherijwetC. A R., Raamsdonk, sen en Xndel Deputati voor deese tijd f15; J. v. d. B., Waalwijk f10; L. des quartiers van Altena, getuyge mits P. Waspik f 10. deese dat deese bovegestelde beroeping Geen richting aangeven: M. M. M., kennisse, en ten overstaan v. ons Sprang-Capelle f 3. geschiet, en niets anders dan wette- fwee personen op een rijwiel: P. - GEVONDEN: te Eethen een bruine dames-ceintuur. Int. bij C. Duijster, Molenhuis, VeeiT. GEVONDENin de Breestraat te Heusden, een wollen das. Terug te bekomen bij C. Bax, Eng- straat, Heusden. VERLORENmet Paschen, 1 paar glacé handschoenen, van Drunen naar Heusden. Tegen belooning terug te bezorgen bij B. Verschoor, Biesheuvel 215, Veen. GEVONDEN: te Eethen, een kin derwant. Terug te bekomen bij Post-Comm. Marechaussée te Eethen. S. De Werken f2.50 Geen achterlicht: J. P. K., Drunen, f2.50; C. v. B., 's-Gravenmoer f 2. Niet verduisteren: J. V., Sprang- 'Capelle f 5. Geen achterlicht: J. H. V., Heus den f 2. Almkerk's gemeente was „kome te vaceere", daar de Eerw. predikant Da vid Lulius door de Ed. Moog. voor „emeritus" was verklaard en toen „naar voorgaende gebeede tot Godt" sloegen de „ojrsienders van de kerke C. J. aldaar (het) ooge op de persoon van D. Henricus Stephanus Luluis, propo nent in de classis van Gorinchem." (1720). Nadat wij ons „nader hadden geïn- formeert op syne qualiteyd aengaende leer en leve, en ook syne gave eenige reyse in cfnse gemeente hadde gehoort. heb be ge resolveert den voorsreve DH S: Luluis tot onse ordinaire predikdie- naar te beroepe", zoo de£lt ons H. Schouten mede uit het archief der Ned. Herv. Kerk te Almkerk. Lulius werd beroepen „soo om Godts woort suyverlijk, duydelijk en kragtig te predike, als ook om 'tselve door gemeensaeme catechizatie int openbacr en int bysonder den eenvoudige soo out als jong in de scarpen, de H Sacramenten na de instellinge des Hee- re J. C. te bedienen, de christelijke discipline met alle discretie aan te leg- ge en te oefenen, de kranke en ook de bedroefde v. harten, elk na haar gelegentheyd ten goede v. haar ziel ijkheid in des beroepinge hebbe be vonden. Datum ut supra was onderteekent Petrus Pus classis p: t: Dep: A. Magachen classis p: t: Dep: Ik ondergesve Baillju en schout der steede Woudrichem en de landen van Altena gesien en gelee sen hebbende1 de acte van beroepinge den 23 April 1720, aan de andere zijde ofte indeele gevoert, gedaen op den persoon van Do. H: S: Luluis proponent in de clas sis van Gorinchem, hebbende hetselve vorder geapprobeert, gelijk ik doe mits deese ten oirconde met mijn yge hant of gewoonlyke signature. Ónderteekent den 1 .May 1720. Ph. Dedel. Wij schout en geregten van Almkerk, gesien en geleesen hebbende de be roepinge by die van den kerkenraad gedaen op den persoon van Do. H. S. Luluis, hebbende daar mede geconfor- meert, en deselve beroeping geappro beert in kennisse der waarheid, is dit met onse yge handen onderteekent. In Almkerk den 7 May 1720. Ph. Dedel. Joost van de Koppel. Peeter Holster. Antonij Gerritse Kenniphaas_ Jan Gijsbertse Uppel. Het archief der Ned. Herv. Kerk te Almkerk werd ïn 1826, bij den eersten grooten brand van dit dorpv verwoest. „De oude registers bleven bewaard, omdat zij op het raadhuis waren, welk gebouw (gedeelte van het dorpslogement) gespaard bleef." De jonge Luluis trouwde in 1724 te Almkierk, na ondertrouwd te Zijn te Woudrichem, met Maria van Anoel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2