Verordening op arbeidsvergrijpen van ambtenaren e.a. Decreet Beschikking: UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. De zwarte handel. ^0 VAN ALTEN* No 6343 Vrijdag 21 Mei 1943 VERB U1STEREN Officiëele Landbouw mededeelingen Agrarisch Persnieuws Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden 'ranco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiën24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/» ceat Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 ttttr ingewacht. Buitenland ^yacht niet tot U er over valt, maar ruimt zelf den rommel op van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, over de opheffing van het politiestandrecht. van den commissaris-generaal voor de veiligheid over de uniforme regeling van het sluitingsuur en den nachtetijken spertijd. Keuriogen voor de Waffen-S S., het Legioen en de Landwacht. voor de Provincie Noord-Brabant. OPROEP VAN DEN N.A.D. NIEUWSBLAD «oor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaan) Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden WEERMACIITBEIÏiaiTEN, Hoofdkwartier van den Führer 17 Mei (D.N.B.). Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den' nacht van 16 óp 17 Mei verscheidene urenlang militair belang rijke doelen in het gebied van Londen met bommen '$ah zwaar kaliber aan. Twee eigen vliegtuigen keerden van dit bptreden niet terug. Oberfeklwebel Kociok schoot in één nacht vier Sovjet-bbommenwerpers om laag. Zwakke Britschc lushtstrijdkrachten drongen vannacht Duitscli gebied bin nen en wierpen op eenige plaatsen een, gering aantal brisantbommen. Er wer den twee stuwdammen beschadigd en door de ontstane overstrooming. ont stonden er zware verliezen onder de burgerbevolking. Acht der aanvallende machines werden neergeschoten, negen andere vijandelijke toestellen werden bo ven de bezette" westelijke gebieden vér- nietigd, waarvan een door troepen Van het leger. Hoofdkwartier van den Führer 19' Mei. Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: Aan het Oostelijke front van het Koe- ban-bruggenhoofd en in het gebied van Isjoem vielen de Sovjets met .onder steuning van pantserwagens en slag vliegers, na krachtige voorbereiding door 4e artillerie, de Duitsclle stellin gen aan. Zij werden in een tegenaan- 'val afgeslagen. Daarbij venoor de vij and alleen in een sector van een divisie aan het Kceban-bruggenhoofd 15 pant serwagens. In het kustgebied van Sicilië, in het Kanaal en aan de Atlantische kust scho ten gisteren Duitsche jagers, luchtdoel artillerie van de luchtmacht en patrouil levaartuigen van de marine in totaal 25 vijandelijke vliegtuigen omlaag, waar onder e'en aantar zware bommenwer pers. Ook in den afgeloopen nacht wer den militaire doelen in het gebied van Londen inet bom me #an zwaar kali ber bestookt. Eéir vliegtuig keerde niet terug. De luchtdcelartill rie van de lucht macht meidt het neerschieten van het 10.000e vijandelijke» vliegtuig sinds het begin van den oorlog. Rome, 19 Mei. Het Italiaansche "weermachtbericht Luidt als volgt: Een langs de kust van Algiers on derweg zijnd konvooi werd door onze torpedovliegtuigen aangevallen. Drie groote schepen werden getrof fen. Een der vaartuigen, een schip' van 10.000 ton, moet ais verloren beschouwd worden. Vijandelijke formaties ondernamen ma- chinegeweeraanvalLen op eenige plaat sen van Calabrie en wierpen bommen op Porto Empedocle, Trapani 'en het eiland Pantelleria. De schade is van be-» perkte beteekenis, de cijfers over de ge leden verliezen zijn nog met beschik baar. Bij deze aanvallen verloor de vijand door den afweer van jagers en luchtdoelgeschut 27 vliegtuigen. Vier werden bij Porto Empedocle, 14 ten Westen vait Trapani en 9 bij Pan telleria neergeschoten. Rome, 18 Mei. (D.N.B. Oayda schrijft in de „Giornale d'Italia", dat na het beëindigen van de campagne in Noord-Afrika een nieuwe fase begonnen is in den Engelsch-Amerikaanschen ze nuwenoorlog tegen Italië. De Anglo- Amerikaansche mogendheden achten het blijkbaar doelmatig den zenuwenoorlog tegen het Italiaansche volk, nu de oor log in een buitengewoon spanntepde faze gekomen is, met alle middelen te bespoedigen en te verscherpen met de ondubbelzinnige bedoeling, den oorlog tegen Ralië zoo snel mogelijk tot een einde te brengen. CHINEESCH GENERAAL GEEFT ZICH OVER. Generaal Pang Ping Hsoen, de op perbevelhebber van de 24e legergroep het eenige leger onder de rechtstreek-» sche controle van Tsjang Kai-sjek in Noord-China, heeft zich met zijn 70.000 manschappen, die het nuttelooze ver zet aan de grenzen der provincies Hoe- nan en Sjansi hadden voortgezet, over gegeven. Zij zijn het regiem Tsjang Kai-sjek ontrouw geworden en hebben trouw gé- zworen San de nationale regeering van Nanking, om me'de te. werken aan dep opbouw eener nieuwe orde in Groot- Oost-Azië. DE AANVAL OP DE STUWDAMMEN Berlijn, 19 Mei. Volgens de jongste tellingen bedraagt het aantal dooden als gevolg van den Britschen luchtaanval op de stuwdam- pien 370. 36 personen worden nog ver mist. Dat nog niet meer slachtoffers te betreuren zijn, is ie danken aan eenige autoriteiten, die de tegenwoordigheid van geest hadden de daarvoor in aan merking komende bevolking onmiddel lijk te waarschuwen en tevens onmiddel lijk de noodzakelijke hulpmaatregelen troffen. 341 krijgsgevangenen van verschil lende nationaliteit zijn om het leven gekomen. De doör de eerste vloedgolf veroorzaakte economische schade voor de getroffen bevolking heeft geluk kig niet den gevreesden omvang aange nomen en wordt door uitgebreide hulp maatregelen gecompenseerd. DE ZOON VAN DEN EX-KONING VAN SAKSEN OVERLEDEN. De zoon van den ex-koning van Sak sen, «kroonprins Georg van Saksen, is bij het baden in een meer bij Berlijn verdronken. Na den vorigen oorlog studeerdie hij theologie en trad toe tot de orde de der Jezuieten. Op 15 Juli 1924 wérd hij priester gewijd. -De laatste jaren was hijwerkzaam 'in Berlijn-Dahlem. Na zijn intrede» in de Sociëteit van Jezus droeg hij den 'naam van P. Georges van Saksen S,J, Van 16 tót 22 Mei. Begin 21.45 uur. Einde 5.30 uur. Van 23 tot 29 Mei. Begin 21.45 uur. Einde 5.30 uur. Op grond van paragraaf 62 van de Verordening tot bescherming der orde 1943 (no. 1) hef ik voor het geheele bezette Nederlandsche gebied het politiestandrecht op met ingang van 15 Mei 1943 ten 18 uur. Daardoor treden de bijzondere beschikkingen, door mij uitgevaardigd op grond van paragraaf 62 alinea 3, van de verordening tot bescherming, der orde 1943, alsmede de op grond van paragraaf 64 van de veroftle- ning tot bescherming der orde 1943 uitgevaardigde algemeen bindende beschikkingen van den Höheren SS- und Polizeiführer buiten werking, voor zoover ik hieronder niet anders beschik. Van kracht blijven: 1. De cijfers 4 der beschikkingen van den Höheren SS- und PoJJzeifüh- rer van 30 April en 1 Mei 1943 over het verbod van uitbetaling van loonen en salarissen aan stakers voor de dagen, waarop geheel of ge deeltelijk gestaakt werd. 2. De beschikking van den Höheren SS- und Polizeiführer over de aan melding van vroegere studeerenden van 4 Mei 1943. 3. De beschikking van de*i Höheren SS- und Polizeiführer over de verbeurdverklaring van radioinstallaties van 13 Mei 1943. De strafbaarheid van overtredingen der door- dit decreet opgeheven beschikkingen wordt door de opheffing daarvan niet aangetast. 1. De strafbare handelingen, die gedurende het van kracht zijn van het politiestandrecht werden gepleegd en tot de bevoegdheid der politie- ^tandgerechten hebben behoord. 2. De delicten tegen de beschikkingen, uitgevaardigd gedurende het be staan van hei polite .tandiecht op grond van ae paragrafen 64 en 65 van de verordening, tot bescherming der orde 1943, ook voor zoo ver zij gepleegd worden na opheffing van het politiestandrecht, zijn onderworpen aan de Duitsche rechtspraak inzake strafzaken. 's-Gravenhage, 15 Mei 1943. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, (w.g.) SEYSS-INQUART. Op grond van de paragrafen .44, 48 en 51 van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no. 1/43 beschik ik met ingang van het tijdstip der opheffing, van het politie- standrecht: 1. Voor het geheele Nederfandsche bezette gebied wordt het sluitingsuur voor de openbare lokalen uniform vastgesteld op -22 uur en het tijdstip waarna men zich niet in de openlucht mag bevinden, op 23 uur. Het einde van den tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevin den, blijft ongewijzigd op 4 i?ur. De totdusverre voor de steden Am sterdam, s'-Gravenhage en Haarlem geldende bijzondere regeling wordt opgeheven. 2. Overtredingen worden gestraft op grond van paragraaf 51 van Sen in den aanhef genoemde verordening. 's-Gravenhage, 14 Mei 1943. De Comm.-Generaal voor de Veiligheid, RAUTER. SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Zooals reeds is medegedeeld heeft de Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied een verordening uitgevaardigd op arbeidsver grijpen van ambtenaren en zekere beëedigde personen. Zij heeft den vol genden tekst Op grond vaii par. 5 van het decreet van den Führer- op de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (Rgbl. 1 blz. 778) verorden ik: Par.% 1. 1. Een ambtenaar die 1staakt of 2) zijn arbeidsprestatie vermindert met de bedoeling de vervulling van overheidstaken te bemoeilijken, ^e vertragen of onmogelijk tfc ma ken, of die deze bedoeling op andere wijze tracht te verwezenlijken,t wordt gestraft met gevangenisstraf tot een jaar in ernstige gevallen met tuchthuisstraf. 2. In bijzonder ernslige gevallen kan levenslange tuchthuisstraf of de doodstraf uitgesproken worden. 3. Poging is strafbaar. Par. 2. Voor de toepassing van deze verordening is een ambtenaar gelijk gesteld aan een persoon, die op grond van een verdrag volgens het burgerlijk recht bij den staat, bij een provincie of bij een ander publiek rechtelijk lichaam in dienst is. 'Par. 3. Deelnemers worden als daders gestraft, ook wanneer zij niet btehoo- ren tot den in par. 1 en 2 genoemden kring van personen. Par. 4. 1) Wie oproept tot een volgens par. 1 verboden handeling, of wie tracht een ambtenaar of een in par, 2 genoemde personen te belemmeren in het hervatten van den arbeid^ wordt gestraft met de in par. 1 ge- noemde straffen. 2) De voorschriften omtrent aanstichting blijven ongewijzigd. Par. 5. De voorschriften van par. 1 tot 4 worden op overeenkomstige wijze toegepast op personen, van wie vóór de aanvaarding hunner werkzaam heden aflegging van een eed of gelofte wordt geëischt. Par. 6. De volgens par. 1 tot 5 strafbare handelingen zijn strafbare daden in den zin van par. 2 al. 2 van verordening No. 52/1940 betreffende: de Duitsche jurisdictie in strafzak#n in de redactie van bekendmaking No. 72/1942. Par. 7. Deze verordening wordt op den dag harer afkondiging van kracht. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, "(w.g.) SEYSS-INQUART. Het SS-Erzatskommando Nederland deelt mede Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich ge heel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden,, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moesten, blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Neder land of bij het Wachtbataljon in Amers foort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook degenen melden, die tot de Ger- maansche-SS in Nederland willen toe treden. Personen, tusscheu 18 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den Arbeitsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedijen de hun verbintenis bij een der boven genoemde onderdeelen, van den ar beidsinzet vrijgesteld. 22-5-43 8—15 u., Utrecht, N-V.-Haus, Oudegraehf 245. 23-5-43 815 uur. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 24-5-43 8—15 uur, Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenbout- scheweg. Bij onze Vrijwilligers. De SS-pantsergrenadiers beklimmen hun pantserwagen voor een inspectie SS PK Holfmann-O-H-P m Inventarisatie van land- en tuinbouw 1943. Deze inventarisatie zal worden gehou den gedurende het tijdvak 24 Mei tot en met 5 Juni a.s. Alle georganiseerden b;ij de L.C.O. voor Noordbrabant zullen worden bezocht door een teller, die alle gegevens betreffende de indeeling van het bedrijf, de verbouwde gewassen en den veestapel op daartoe bestemde formulieren zal no tee ren. 'Voorts dient opgave te worden verstrekt van de aardappelrassen, welke dat jaar .wor den verbouwd. Iedere georganiseerde is verplicht de gevraagde gegevens zon- ller eenig voorbehoud aan den teller te verstrekken en de ingevulde formulie ren fe onde rteeVenen. t Teneinde een vlotte gang van zaken te bevorderen is het ten zeerste ge- wenscht, dat iedere georganiseerde reeds thans nagaat, welke oppervlakte door' hem met de verschillende gewassen is beteefd en welke aardappelen dit jaar worden verbouwd. Speciaal dient er op te worden gelet, dat het weiland jui§t wordt opgege ven. De z.g. kunstweide, waarondier wordt verstaan weide, welkie is ingezaaid na 1938 onder dekvrucht en na 1939 zonder dekvrucht, dient afzonderlijk te worden opgegeven. Deze kunstweide wordt n.l. tot het bouwland gerekend,- wat vooral in verband met de beperkte haverteelt voor de zandbedrijven van belang is. Om latere moeilijkheden te voorkomen is het voor eenieder van zeer groot be lang, dat de gevraagde gegevens vol ledig en volkomen naar waarheid wor den verstrekt. Hierdoor kan men zich veel onaangenaamheden besparen. "Opgave van bij anderen inge- schaard of opgestald vee op de registratiekaart. Het is gebleken, dat meerdere per sonen nog steeds een verkeerde op vatting hebben omtrent het invullen op de registratiekaart van bjj anderen in- gesehaard of opgestald vee (hieronder te verstaan zoowel rundvee en schapen alsook paarden), waarvan zij zeif ei genaar zijn. Er zij daarom nog eens uitdrukkelijk op gewezen, dat vecj hetwelk niet op het bedrijf aanwezig is, nimmer onder de rubriekindeeling op de registratiekaart mag worden vermeld. Indien het vee is ingeschaard of op gestald bij anderen, dient zulks op de achterzijde van de registratiekaart in de daartoe beschikbare ruimte onder de toelichting te worden vermeld. Degene, bij wien het vee is Inge schaard of opgestald, dient het op de registratiekaart onder de rub'riek-in-- deeling te vermelden. Mestcontracten varkens '43. In afwijking van de publicatie van 14 Mei 1.1. wordt medegedeeld dat de genen, - die een öf meer mestcontracten varkens 1943 dienen te sluiten, niet alle oontractvarkens op hun bedrijf aan wezig behoeven te hebben, alvorens zij een huisslachtingsvarken mogen aanhou den. Wel moeten alle contracten afge sloten zijn, terwijl de varkens, die op de contracten van de eerste serie gele verd worden, op het bedrijf aanwezig moeten, zijn, in verband met de ieve- ringstijd, die bepaald is op uiterlijk einde September 1943. De wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant. DE LEENMAN, PARASIET VAN DE SAMENLEVING. Stelt U zich eens voor: U hebt een groote uitgave te doen, b.v. voor het koopen van een costuum, doch daarvoor schieten U de middelen op dat oogenblik te kort. Dan duikt een nobele figuur op, die U h'et .geld wel wil leenen, maar... dan moet hij Uw stamkaart met inlegvel als onderpand hebben, en hij stelt de voorwaarde, dat hij Uw Voot het vertrek voot den arbeidsinzet In Dultschland worden de «tudenten In een kamp «samengebracht Het eten tnaakt best CNF-O-Pax m Begin Juni 1943 vertrekt een corps van den Nederlandschen Arbeids dienst naar Oostland, teneinde binnen de grenzen van het Qroot-Duitsche Rijk in N.A.D. verband boscharbeid te verrichten. Gedurende den inzet, welke vermoedelijk 3 maanden zal du ren, blijven de vrijwilligers ondier bevel van den commandant van den N.A.D., gekleed in N.A.D. uniform en vallen zij onder het straf- en tucht recht, dat in den N.A.D. van toe passing is. Voor het vertrek vindt nog een vooropleiding plaats van ongeveer 4 weken t te „Waterloo", Oud-Leusden bij Amersfoort. Slechts voor hen, die' reeds in den N.A.D. hebben gediend is de moge lijkheid opengesteld zich hiervoor op te geven. Aanmelding kan tot 1 Juni per soonlijk geschieden bij de aanrnel- dingsbureaux, dan wel schriftelijk aan den commandant van den N.A.D. stafafdeeling 7, Luybenstraat 4042, te 's-Hertogenbosch. Aanmeldingen, welke na 1 Juni 1943 binnenkomen, worden ter zijde gelegd. distributiebescheiden mag -afhalen tot U hem heeft afbetaald. U bent zoo onver standig op het aanbod in te gaan en tot Uw schade zult U moeten ondervinden, dat U het slachtoffêr geworden is Van een van de stuitendste individuen, die tegenwoordig hun practijken uitoefenen. Zulk een „leenman" is dezer dagen in een onzer groote steden ontmaskerd. Aan 30 tot 40 personen had hij geinid- 30 gulden geleendde op de in pand ge nomen stamkaarten verkregen distribu tiebonnen leverden ljem een winst van ongeveer 30 gulden per stamkaart op. De man had dus een maandinkomen van ongeveer 1000 gulden, waarvoor hij slechts naar het uitreikingslokaal be hoefde fe gaan. De naam parasiet van de samenleving drukt, nog maar zwakjes het karakter van dergelijke individuen uit. Op deze wijZe komen distributiebonnen in den zwarten handel. Helpt mede hun-de uit oefening van dit „bedrijf" onmogelijk te maken. Laat U met hen niet in er. houdt U verre'van den zwarten_ handel. Is de zwarte handel op zichzelf reeds immoreel, de practijken, die de bedrij vers soms tegenover elkander én tegen over hun klanten toepassen, geven blijk van een mentaliteit, welke men in ons land niet mogelijk had geacht. Onlangs werd aan een station een man aange houden, die in het bezit was van een vaatje boter, dat voor den zwarten handel was bestemd. Bij onderzoek bleek, dat onder een laag van 7 cm boter on geveer 23 centimeter zand in het vat aanwezig ^vas. Men stelle zich de winst voor, die deze man zou hebben gemaakt. Maar het dieptreurige is, dat er in ons land nog mensclien worden gevonden, die zich met dergelijke sujetten inlaten, ter wille van eigen vermeend voordeel, waardoor zij de gemeenschapzouden benadeelen. Zij jvomen bedrogen uit. Is men zóó dom, dat men zulke bedrie gerijen in de hand werkt? De zwarte handelaar spot met dergelijke men- schen. Strafmaatregelen zijn noodig om al deze neigingen den kop in te drukken. Doch ook een beroep op het gezond verstand van den mensch en het sociale gevoel moge hier worden gedaan. Naast de strafmaatregelen, door de overheid gesteld, bestaat een complex van administratieve maatregelen^, waar door een gesloten systeem is ontUtaaa om het den zwarten handel zoo moeilijk mogelijk te maken, zoowel op het ge bied van de levensmiddelen als dat van de industrieele producten. j Berichten van' den Persdienst van derr Nederlandschen Landstand in N.-Brabant BUURTBOERENLEIDER H. BOER TE SPRANG-CAPELLE OVERLEDEN. Begin Mei overleed Buurtboerenlei der van Sprang-Capelle, H. Boer in den leeftijd van 62 jaar. Met hem is een der eerste pioniers van den Land stand in Noord-Brabant heengegaan. Vóór- en tegenstanders zullen moeten erkennen, dat hij, niet alleen in del afgeloopen jaren, doch ook zijn leven lang zich geheel belangeloos heeft in gezét om den boerenstand recht te doer wedervaren. Op verscheidene posters heeft hij den boerenstand gediend. Hif was voorzitter van de C.B.T., voorzit? ter van de Coop. Bakkerij „Ons Belang'É bestuurslid der zuivelfabriek „De Toe! komst" en tot voor kort was hij Buur.tf boerenleider van de gemeente pSrangf Capelle. Voor de wederopstanding van de. Boerenstand heeft hij veel gedaan. Dag èn nacht stond hij klaar voor den klei nen boer en de landarbeiders. N°°'1 was hem iets te veel, wanneer het e» om gino- de minderbedeelden te helpen; Geen o^fer was hem te groot. En hierbit beschikte hij over een groot doorzet! tingsvermogen. Wanneer het er om ging den boerenl stand recht te verschaffen, wist hil van geen wijken. Zijn heengaan befeekent dan ooi .vooral voor de boerenbevolking vai| Sprang-Capelle een groot verlies.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1