36 PRIMA STOFFENVERF. Goöp. Boeren Leenbank „L. B" - Wijk en Aalburg Rentevergoeding voor inlagen 2Vlo NAAUIACBINEDANDEL ph. van wijk PAMKO ÊSk 2000 Volts Proefsp'anning MEUBELEN OP REIS?? WOEKER! Assurantiebedrijf Th. A.A. van den Heuvel 1 TH.RO VERS1 WILT U ÏHICOTAO KLEIN CASINO - Kerkstr. - DEN BOSCH SUCrO Michael's Ijzerhandel In- en Verkoop van Antiek GERARD KUIJPERS Reparatie Kuiperij W. TIMMERMANS A ZN. E. BRINCKMAN Verkooplokaal „De 2waan' S. D. Lankhuyzen Go's Bank «.v. Firma JAN VAN MIL - Waalwijk W. P. VAN DER ZALM ORGEL of PIANO MAKELAARDIJ KLERKX Belastingzaken Het Klaverblad'' „Vulcania" - Waalwijk VARIéTé- PROGRAMMA'S Burgerlijke Stand UW OUDE JURK ALS NIEUW. Dank zij onze A VtKSCf1UUK=BAERT De grootste Puntenwaarde J. HULS-van den BROECK Pédicure Voetverzorging KOFFERS 10ÜIS DOOmtRMkJÜ voor a! Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. Muziek en Muziekinstrumenten INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT 7/. W ON IN GINRICHTIN G Firma Charles Schreuder Zn. Telef. No. 15, Raamsdonksveer van de Amsterdamsche Bank N V Amsterdam. RAVENS WA A Y'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram HEUSDEN. ANDEL. DUSSEN. DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN KERKWIJK. VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No 14 ANTIEKE MEUBELEN PORCELEIN AARDEWERK- KOPER EN TIN Kassier: D. VAN WIJK. geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. BELANGRIJK voor Musici en Muziekliefhebbers! Muziekhandel CO EN VAN ORSOUW Benoodigd hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG B i 11 ij k e p r ij z e n M, BLIJLEVENS WAALWljK LEVERING EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN Kassiers en Commissionairs in Effecten Geen Huur - Geen Rente! Hoe kan dat? In couvert zenden aan HYPO Alkmaar AI m'n bonkaarten zaten erinl „Ze l'eeren het nooit", Bonverlies door slordigheid is strafbaar. Uw oudste en'vertrouwdste adres voor re par a tie's aan Uw - Sinds 1880 - LANGEND IJ K9 GORKUM Reparatie's rflet ÉÉN JAAR garantie, GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. „Daarom moet U eens even voor mij ruiken! Waar je ook komtoveral die lekkere baklucht! Nou, dan weet U het even goed als ik hé? Waar je zóó iets ruikt, daar wordt PANK.O gebruikt!" Negen maal de normale spanning moet een door ons gerepareerd apparaat doorstaan voor het wordt afgeleverd. Van daar dan ook Electro-Techn. Reparatie- en Handelsbedrijf Ginnekenweg 60 Tel. 5250 Breda 's-BOSCH - Telef. 4869 UW HOOFD LOOPT OM! Algemeene Ontwikkeling Dte van Ouds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170, J. M VOS Tel. 2Ï - WAALWljK Let op de weegschaal Havendijk 76 'Gorinchem Tel. 2779, Vughterstr. 39 DEN BOSCH Tel. 3383 Piano's Harmoniums Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten uitsluitend goede artikelen koopen VISCH5TRAAT 7* 'sHERTOGENBOSCH BEDDEN - MATRASSEN MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF 49. Id het KLEIN CASINO vindt U steeds de beste attractiesr ff-.-* Agentschap WtUHH. Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en .verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. VOOR AANSTAANDE STUDENTEN. De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming deelt mede, dat zij, die in den cursus 1943-'44 de studie aan een der Nederlandsche Universiteiten of hoogescholen wenschen te beginnen alsmede de in het studiejaar 1942-'43 niet ingeschreven studenten, die vroe ger ingeschreven zijn geweest of een academisch examen hebben afgelegd, in de gelegenheid worden gesteld thans de voor studenten voorgeschreven ver klaring te teekenen. Na teekening wor den zij, wat tewerkstelling in Duitsch- land betreft, gelijkgesteld met de stu denten, die de verklaring vóór 5 Mei 1943 hebben geteekend en kunnen zij hun studie aanvangen, respectievelijk voortzetten. Hiertoe dienen zij zich zoo spoedig mogelijk onder opgave van volledige! naam en adres schriftelijk te wenden tot genoemd Departement, afd. Hooger Onderwijs te Apeldoorn, Paschlaan 19, tnet mededeeling tot welke van de beide categorieën men behoort, alsmede aan welke universiteit of hoogeschool en in welke- faculteit men w<gnscht te stu- deeren. Ook zij, die het toelatingsexa men tot de universitaire studie of het! eindexamen nog moeten afleggen, dienen, zich thans, ter voorkoming van moei lijkheden aan te melden. MELK MOET OOK DES ZONDAGS VERWERKT WORDEN. Nu de weersgesteldheid warmere tem peraturen gaat brengen, worden ver schillende producten aan spoediger be derf onderhevig. In bijzondere mate geldt dit voor melk. In vorige zomers konden aanzienlijke hoeveelheden melk niet gebruikt worden, doordat de melk zoo zuurwas, dat hij voor geen enkel doel meer geschikt bleek en zelfs niet meer als veevoeder kon worden ge bruikt. Speciaal was dit het geval met melk. welke bij de leveranciers van Zaterdag en Zondag tot des Maandags bleef overstaan alvorens ze naar de fa brieken werd gebracht, of wel aange voerd op de fabrieken bleef overstaan alvorens zij voor consumptie of ter ver werking tot producten „in behandeling" zou worden genomen. In dezen tijd mag in geen geval een liter melk onnoodig bederven. Met het oog op den zomer zijn daarom bijzon dere maatregelen getroffen. Het Be drijfschap voor Zuivel heeft aan de producenten van zuivel en melkproduc ten en aan de standaardisatiebedrijven de verplichting opgelegd tot en met 26 September a.s. ook op Zondag melk te ontvangen, te be- of verwerken of af te leveren overeenkomstig de door het Bedrijfschap te geven richtlijnen. Als gevolg hiervan zijn de melk- leveranciers van genoemde bedrijven eveneens verplicht over hetzelfde tijd vak de in hun bedrijven gewonnen melk ook des Zondags aan de fabrieken, resp. het standaardisatiebedrijf, af te leveren. Het belang der voedselvoorziening eischt deze maatregelen. De daartoe noodige Zondagsarbeid is derhalve drie gend noodzakelijk. Zeker zal dit aller wegen worden beseft. 117 MILL. GULDEN INGELEGD IN VIER MAANDEN. Eind April was bij de Rijkspostspaar bank in 1943 riflm 117 milliöen gulden ingelegd (vorig jaar 53 millioen). Sedert Januari werden dit jaar rond 97000 nieuwe boekjes uitgegeven, vo rig jaar 37000. Ultimo April hadden 2.429.500 spaar ders een boekje bij de Rijkspostspaar bank. P 1794/1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en Drukker: Fa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. VERDRONKEN. De 22-jarige ambtenaar ter secre tarie M. Creemer te Heithuizen is bij het baden nabij de Spikkerbrug ver dronken. Het tweejarig dochtertje van de fa milie B. te Vaals is in een put nabij het huis gevallen en. verdronken. De 8-jarige M. C. uit Wijk-Maas- tricht is in de Maas gevallen bij het pootjebaden en verdronken. Te Groningen is de 4-jarige R. D., bij het spelen in het Oosterhamrikka- naal geraakt en verdronken. LOGIES TEGEN BETALING VOOR KORTER DAN VIJF DAGEN IN PENSIONS. In afwijking van het bestaande voor schrift, dat pensionhouders, ingeschre ven bij het Rijksbureau voor het hotel café-, restaurant- en pensionbedrijf, geen logies tegen betaling voor korteren duur dan vijf dagen mogen verstrekken, is thans bepaald, dat alle zoodanige in geschrevenen, wonende in de provincie Utrecht, (uitgez. de gemeente Utrecht), id, O ver ij' i (of g. gen (N.H.), Blaricum, Bussum, 's-Gra Gelderland, Overijssel en in de gemeen- meenten (of gedeelten daarvan) Ber- veland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren (N.H.), Naarden, Valkenburg (L.), Oisterwijk, Scheveningen, Katwijk, en Noordwijk, Zandvoort, Egmond en Cas- triicum, wèl wordt toegestaan logies tegen betaling te verstrekken voor kor teren duur dan Vijf dagen, doch uit sluitend in Juni, Juli, Augustus en Sep tember 1943. Bovendien moeten de vol gende voorschriften in acht worden ge nomen 1. Bij het ontbijt mag per persoon niet meer dan 10 gram boter (marga rine), geen vleesch of vleeschwaren wor den verstrekt, tenzij .op uitdrukkelijk verlangen van den gast tegen afzon derlijk v$st te stellen tarief. 2. Indien maaltijden worden ver strekt, moeten de verschuldigde consu mentenbonnen door of vanwege den ondernemer gelijktijdig met de bestel ling in ontvangst worden genomen. 3. De aantallen in ontvangst te ne men consumentenbonnen moeten wor den vastgesteld in overeenstemming met hetgeen daaromtrent is bepaald in de Hotel-, Café-, Restaurant- en Pension- beschikking no. 3. De bekendmaking, waaraan het bo venstaande is ontleend, is opgenomen in de Staatscourant van 13 Mei j.l. LANDWACHTDIENST KOMT IN MINDERING VAN DEN AR BEIDSDIENST. Naar van bevoegde zijde*wordt me degedeeld, heeft de rijkscommissaris voor Tiet bezette Nederlandsche gebigd beslist, dat voor Nederlanders, die bij de Landwacht dienen, doch onder den arbeidsdienstplicht vallen, de diensttijd van drie maanden bij de landmacht in aanmerking wordt genomen voor den arbeidsdienstplicht. Dienstplichtigen voor den arbeids dienst, die drie maanden bij de Land wacht hebben gediend, worden dus slechts voor den tijd van drie maan den voor den arbeidsdienst opgeroepen. DE MOORD TE 's-GRAVENHAGE. Bij het onderzoek naar den moord op het 16-jarig meisje B. de V. is gebleken, dat het slachtoffer een jodin was, die gedurende eenigen tijd verbor gen was gehouden bij de ouders van den 22-jarigen gearresteerden H. De familie wilde haar niet langer in huis hebben. Het meisje had gedreigfl hen te zullen aangeven bij de Duitsche po litie, omdat zij haar verborgen hadden en op andere wijze behulpzaam waren geweest, als zij haar geen geld en dis tributiebescheiden gaven. De betrokke nen warert hiervoor bevreesd en hebben geen kans gezien zich van deze ernstige chantage bij voortduring door B. de V. gepleegd te bevrijden. Daarom had men het plan gevormd hun kwelgeest uit' den w«g te ruimen. OPROEP AAN DE BEDRIJFSLEIDERS Betreffende de aanmelding voor d^i arbeidsinzet wordt van bevoegde zij de de aandacht er op gevfestigd, dat de bedrijfsleiders er de verantwoorde lijkheid voor dragen, dat de onder hen geplaatste tot aanmelding verplichte per sonen hun aanmeldingsplicht nakomen. Vooral moet den in aanmerking ko menden leden van het personeel de noodige tijd gegeven worden om zich persoonlijk op 'het arbeidsbureau aan te melden. Een beschikking zal worden uitgevaardigd, volgens welke het loon doorbetaald wordt. Voorts wordt de aandacht er op ge vestigd, dat ieder misbruik van de aan meldingsformulieren onder de strafbe palingen valt. Geboren: Daniël, z. van A. L. Sluij- mers en B. v. Hemert. Ondertrouwd: Adrianus Struijk, 36 j. en Adriana Hopmans, 36 j. O'er de maannd April. Geboren: Cornelis, z. van O. Vos en J. P. C. Groenenberg. Getrouwd:. A. Crielaard 26 j. en D. v. d. Heuvel 22 jL. v. d. Ham men 36 j. en J. A. Rochat 35 j. Over de maand April. Geboren: Elisabeth Wijnanda, d. van P. Schalken en A. Eijkhout; Johanna M. P. A., d. van C. L. Diepenbroek en M. P. J. Buijs; Gerrit N., z. van C. M. v. d. Beek en M. A. v. Dalen; Maria T., d. van W. v. ,Erp en A. de BodtWillem, z. van 'B. C. v. Andel en W. v. Rijswijk; Gerarda C. M., d. van G. C. v. Biesen en C. P. v. Olst} Bertha C., d. van Joh. v. Boxel en A. C. v. BiesenJohannes M., z. van J. Pellicaan en A. H. Kivits; Adrianus W. z. van J. P. Nieuwenhuijsen en P. A. v. d. Pluijm; Anna M. W., d. van L. F. Kivits en A. de Wit; Maria E., d. van G. Colijn en M. E, v. Iersel Fijnandus M., z. van Ch. Pellicaan en T. v. d. Assem; Jacoba A., d. van H. de Rooij en 'A. v. RosmalenAnna M. S., d. van A. v. Loopik en Ej H. Ebert; Maaike G., d. van A. v. d. Dag en K. v. Daalen. Getrouwd: Fijnandus M. P., 20 j. en Gijsberta Visser 21 j.; Marius Bou- man 29 j. en Woutera Bouman, 27 j.; Hendrik v. Aurooij 22 j. en Maria Cath. Pellicaan 24 j. 0\erleden: Gerrit de Rooij 69 j. Herman Scheffers 6 w.'Maria Th. v. Erp, 4 d.Bartholomeus W. Domenie 11 m.Cornelia v. Deursen 89 j., wed. van Adr. v. Moergestel. TJver de maannd April. Getrouwd: Nelis de Ruiter 30 j. en Adriana v. d. Werken 27 j. Overleden: Johannes C. den Otter S3 j. GROOTESTRAAT 243 TELEFOON 221 Kantoor geopend DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. VERVERSTRAAT 69 - 's HERTOGENBOSCH Voorradigalle soorten Instrumenten Groote sor teering Accordeons Gramofoonplaten, ook inruil Orkestmuziek Revueschetsen Voordrachten voor feesten en partijen Verder alle Muziek, klassiek, itiodern, enz. Reparatie aan alle instrumenten STATIONSSTRAAT 29 WAALWIJK Telefoon No. 55 Koopen en verkoopen Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN No. 1US Naam Woonplaats Straat denkt de agent. Waarom toch al die kaarten meegenomen, als een paar bonnen vol doende zijn? Tien tegen één, dat de vinder onvindbaar is. En de distributiedienst mag-niets vergoeden. Het kan blijkbaar niet genoeg worden herhaald Publ. */h Dip. T. Handel, Nijverheid en Stheepv., t.b.v.h. C.D.K ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN - 0OAi. Des Maandags te WAALWIJK in Hotel Verwiel, Telefoon 26. Spreekuur: 9.00-12.00 uur. 1.30-7.00 uur. •UOAAT 30 tlo HEI POSTKANTOOR Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij j. van ieperen Kruisstraat 9, - 's-BOSCH Draag Uw ADMINISTRATIE en BELAST/NGZORGEN over aan ACCOUNTANTSKANTOOR mam w*nTTsaa Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. - Aanbevelend: Verkooplokaal „DE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. Zes Mulo-vakken per week. Zeeuws Inst. tot Beu. der Alg. Ontwikkeling. Rijksweg, Hans- weert. La6geld f2 50 p. mnd. C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 99 HOTEL - CAFÉ RESTAURANT Vischslraat-Hork Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant ROYAL" Tdef. 4151, 's HKR^OGEXROSCn. Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA. is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren? Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Spoedorders in 2 of 3 dagen. Voor Heusden en Omgeving Depothouder GenderschendijkB 11 Genderen alle reparatie aan autobuiten en binnenbanden, fietsbanden, laarzen, enz., Speciaal adres voor Nieuwe Loopulakken op alle maten autobanden, gegarandeerd prima werk. zegt de kruidenier. Want er zijn tegenwoordig lieden, die 20 tot 50 gram suiker per kilo te weinig geven, om zoo wat pondjes over te houden voor zwarten handel. Ook van de pakjes boter "halen ze wat af. En wat zoo overgehouden Wordt, ten koste van de klanten, gaat voor schandelijke prijzen van de hand. Wij behartigen Uw belangen door geheel Nederland. Een verstandig besluit, mevrouw, het ge tuigt van een juist inzicht in Uw huis houding. Koopt dan in de toekomst bij «DE ZON", U bent dan verzekerd van de beste goederen. //MN Behalve de beide Bandsin de Beneden- en Bovenzalen verleenen de volgende Artisten hun medewerking aan onze dagelijksche Non-Stop Vanaf 12 uur LENY en TOMMY BOUMAN, Nederl. beste Cabaret-Duo. WILL SIBBELEE, de populaire Zanger en Imitateur. 1LONCA KLINK, Weensche Voordracht-Kunstenares. PAULINE WESSELMAN. TRIO VRIJMAN met Internationale Muziek-reputatie.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4