UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. De inlevering van de radiotoestellen Voedingsgewassen in eigen tuin. Varkensfokdag te Almkerk No. 6344 Vrijdag 28 Mei 1943 VERD U.1STEREN Bewijzen van vrijstelling:. Bekendmaking. Bekendmaking Officiëele Landbouw mededeelingeti UNO VAN AEtf® Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 5A/S cejit. Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht Buitenland ERNSTIGE WAARSCHUWING. BEKENDMAKING. gehouden op «Vrijdag 21 Mei 1943 sjoor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden WEERMACHTBERICIJT. DU1TSCH. KONVOOI VOOR NED. KUST AANGEVALLEN. Zeven Britsche vliegiUigen neergeschoten. Hoofdkwartier van den Führer, 25 Mei. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijk front wordt siechts uit enkele sectoren succes volle eigen stromtroeper.activiteit ge meld. De luchtmacht deed zware aanvallen op los-sta i ns wiaarin ve e sol oaten waren en bombardeerde aan den miiddenloop van de Wo'.ga een groote fabriek van de vlieg,uigbe- wapenngstndustrie. Bij een aan- valspoging van een formatie vijan- delijke slagvLiegtuigen op een Dui sch vliegveld aan het front werden van de elf aanvallende Sovjet vlieg ui^en er tien nog voor het bereiken van het doel neergeschoten. Bij een aanval zonder ee.iilg suc ces van een krachtige fcrma'.ie Brif- sche gevechtsvliegtuigen op een Duitsch convooie* voor de Neder- lanüsche kust scho en bewakings vaartuigen van de magjne zeven meermotonge' Brilsche vieg'uic;e: neer en beschadigden vier andere zwaar, Zware i Duitsche gevechtsvliegtui gen bombar Jee den in den atgeloo- pen nacht de havens Bone en Djid- jelii. Een koopvaardij, chip kreeg zon zware treffers dat aangenomen kan worden dat hêt vernietigd ïs. Luchtdoelartillerie van de L.c/.t macht schoot boven het Middel and- sche Zeegebied' 9 vijandelijke v.ieg tuigen neer. Naar definitief ïs vastgesteld ver boor de Britsche luchtmacht bij den aanval op West-I duitsch gebied in den nacht van 23 op 24 Mei 44 bommenwerpers. Formaties Roemeen, che jachtvlieg tuigen van het Oostelijk tront heb ben zich in den Iaatsten tijd bij zonder "onderscheiden. Zij schoten in een korte periode 31 'bolsjewis tische vliegtuigen m luchtgevechten neer of vernielden vijf andere v.ieg- tuïgen op den grond. DUITSCHE STOOTTROEPEN IN ACTIE. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 26 Mei. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Van het Oostelijke tront wordt succesvolle activiteit van eigen st ,ot- troepen gemeld. Afzonderlijke plaa - selijke aanvallen der Sovjets mis lukten. Het iuchtwapen zette de bestrij ding van de verkeersverbindingen der Sovjets voort en bombardeerde bovendien vhegtuigsteunpunfen en 'industrieele doelen. In den nacht van 25 öp 26 Mei vielen Britsche vleigtuigen West- duitsch- gebied Aan. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en schade aan gebouwen. 24 der aan- vellende bommenwerpers werden neergeschoten. In het gebied' van de Middel and sche Zee en aan de kust van den Atjantischen Oceaan vernietigde het iuchtwapen gisteren 15 vijandelijke vliegtuigen. De haven van Biezrta werd gebombardeerd'. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen bestookten gisteren overdag in üustrieele installaties en ravitaülee ringsbedrijven van de haven Brighton met bommen van zwaar kaliber Twee vliegtuigen keerden niet te rug. VGravenhage, 24 Mei. Officieel wordt medegedeeld: Gn verband, met de verordening inza ke het inleveren van radio-ontvanginstal- laties van 13 Mei 1943. wordt het' volgende medegedeeld: 1)*De formulieren, die bij de inleve ring van radiotoestellen ingevuld moe ten worden afgegeven, kunnen onmidclel lijk ingaand bij de loketten der P.T.T tegen oetaling van vijf cent per stuk worden verkregen. 2) Geëvacueerden, die hun radiotoe stellen in hun voormalige woningen 'heb ben achtergelaten, zijn eveneens ver plicht hun toestellen aan te geven. Overeenkomstige bijzondere formulie ren ijnoeten bij de voor hun tegenwoor dige woonplaats bevoegde politieb^tu ren (burgemeester) worden gehaald. 3. Formulieren voor het indienen van een verzoek tot ontheffing volgens art. 9 par. 2 en 3 der verordening wdfden als volgt verstrekt: a) Duitsche staatsburgers moeten zich van Donderdag 27 Mei 1943 af wendgn tot de plaatselijk bevoegde Ortsgruppe der NgDAP. van hun bevoegde politie ke leiders. b) De leden der N.S.B. en haar orga nisaties ontvangen de formulieren van hun bevoegde politieke leiders. c) De familieleden van de in de Duitsche weermacht* vrijwillig dienende Nederlandss, krijgen, voor zoover zij reeds schriftelijke aanvragen tot de Ab- teilun^f für Angelegenheiten Deutscher Staatsangehöriger beim Generalkommi's- sar für Verwaltung urrd Justiz, Utrecht, Catharijnesingel 48 hebben gericht, deze formulieren zonder meer toegestuurd. Indien geen aanvrage is ingediend, moe ten deze formulieren' bij genoemde Dienststelle worden aangevraagd. Zij moeten ingevuld daar weer worden in geleverd. d) Familieleden van de in de Waf- fen-SS, eTl 'het Vrijwilligerslegioen Ne derland dienende Nederlanders moeten de tormuliren aanvragen 'tij den Für- socgeofficier der Waffen-SS. 's-Hfer- togenbosch, Sonniusstraat 3. Voor zoo ver zij 'reeds schriftelijk aanvragen tot deze Dienststelle hebben gericht, worden deze formulieren den aanvragers -zonder meer toegezonden. Deze formulieren moeten dan ingevuld weer aan de S.S.- Fürsorge-Offizier worden teruggestuurd. Er wordt op gewezen, dat als 'familie- 'eden in den zin van deze verordening worden beschouwd ouders, vrouwen en kinderen der vrijwilligers. Den Haag, 24 Mei. Het heeft de aandacht van de poli tie getrokken, dat zich een levendige handel in Oude radio-ontvangtoestellen begint te ontwikke'en met het doel om deze in te leveren en het eigen toestel te behouden. Daar betwijfeld wordt, of het publiek wel ten volle beseft,i dat zij die aldus handel/en, zich aan zware straffen blootstellen, komt liet den politie-autoriteiten gewenscht voor om thans, nu *de voorgeschreven inle vering nabij is, nog een ernstige waar schuwing tot het publiek te richten. Zooals bekend is, zijn sedert 13 Mei 1943 bij beschikking van den hö- heren SS- und Polizeiführer alle radio- ontvangtoestellen, toebehooren en -on derdeden met onmiddellijke werking ver beurd verklaard en is sedertdien ieder beschikken over deze. verbeurdverklaar de zaken alsmede de beschadiging daar van verboden. De houders zfjn ver plicht deze zaken op- nader bekend te maken data in te leveren. Ook zijn ver boden het afstaan en het in houder schap nemen van radio-ontvangtoestel- lep, -toebehooren en -onierdee'en. Luidsprekers, behoorende bij aanslui tingen op radiodistributiecentrales, uit sluitend daarbij te gebruiken, zijd alleen uitgezonderd. Al wie in strijd handelt met de be palingen dier beschikking wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaren en met geldboete tot een onbe perkt bedrag, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. Van 23 tot 29 Mei. Begin 21.45 uur. Einde 5.30 uur. Van. 30 Mei tot 5 Juni. Begin 22.00 uur. Einde 5.30 uur. ken. Per 10 m* 'kan men van deze meststoffen voor nabemesting wel 100 a 150 gram geven. Dat Is per m- 10 a 15 gram. Soms geeft men ook wel iets meer. Teneinde verspilling te voorko men zal men deze kunstmest wel met epn lepel aan de planten afzonderlijk kunnen toedienen. Na uitstrooiïng ze ondiep onderwerken. Het verdient echter de voorkeur om de meststoffen in water op te lossen en vervolgens als vloeimest aan de gewassen toe te dienen. Om bladverbranding te voorkomen, wordt er voor gezorgd, dat er geen mest op de bladeren terecht komt. Bo vendien bemeste men bij voorkebr als "de bladeren droog zijn. Bij gemis aan kunstmest kan voor na- bemesting in den vporzomer of zomer ook zeer goed vloeibare natuurmest, zooals b.v. koegier of beer, worden ge bruikt. Deze bevatten nogal wat stikstof. Tenslotte houde men er rekening me de, dat bij peulvruchten, zodals erwten en boonen, geen nabemesting met stik- stofmest wordt toegepast, want deze z.g. vlinderbloemige gewassen halen met behulp van wortelbacteriën de stikstof zelf uit de lucht. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceefde be kendmaking .van den* Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, betreffen de'terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weer macht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden deri' rang van officier van het regiment grenadiers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit- dit regiment voortgekomen oorlagsondefdeelen. voor zoover bedoeld perso neel in Mei- 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in liet „Wehrmachtslager" te Amers foort, Zonnebloemstraat, en wel Degenen, "die geboren zijn in cle jaren 1924 tot en met 1915 op 29 Mei '43; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943; op beide dagen tusschen 8 eïi 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk,, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepdn de in 'Duitschland werkende „grensgan- gers". voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij_ hun werkgever of bij de instantie, die hun be langen behartigt, opvragen en 'bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogellijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. "De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stel len en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verléenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde «nas. Degènen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, cq. bij den stationschef van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerlfleeding.' Dringend wordt aangeraden daagsChe en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zicli op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de doqr de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze* aan de terugvoering in krijgs gevangenschap tracht te onttrekken, mopt rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook, voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogin gen steunen. NABEMESTING. Wanneer bladgewassen zooals kool, prei, andijvie, kropsla enz. tengevolge van onvoldoende bodemvoeding slechts zeer traag groeien, dan kah door een nabemesting nog een krachtiger groei en ruimere opbrengst worden verkre gen. Voor dit doel pleegt men den groei dier gewassen met behulp van snelwer kende, forceerende stikstofmeststoffen zooals kalksalpeter en kalkammonsalpe ter wat meer op gang te brengen. Ook de bekende, vollfedige korrelmest stoffen in de* samenstellingen zooals 15.28.24 of 12.10.18 zijn nog zeer goed voor dit doel in den zomer te gebrui- De Duitsche en Nederlandsche instanties (Dienststellen) hebben ieder in hunressort nagegaan, welke Nederlandsche staatsburgers voor de be hartiging van de belangen van de Duitsche weermacht en ten behoeve van het "Nederlandsche bestuur en het economische leven, in het bijzón der den landbouw en de voedselvoorziening, in hun tegenwoordig-en Werkkring gehandhaafd moeten blijven en eventueel van de terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgesteld dienen te worden. Voor deze personen reiken de instanties, die hun belangen behartigen „Be- scheinigungen" (bewijzen van vrijstelling) uit. Deze bewijzen zijn voor de werknemers in het bezit van de werkgevers en voor de werkgevers in het bezit van de instantie, die-tyan belangen behartig^. Zood'ra een werknemer of werkgever zich moet melden, hetzij bij een Duitsche militaire instantie (bij oproeping door den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden), dan wel bij een arbeidsbureau (melding voor den Ar beitseinsatz), dient hij de „Bescheinigung" tijdig op te vragen Öii de in stantie, waar deze wordt bewaard en moet hij deze bij de melding persoonlijk toonen. Na de melding moet die „Bescheinigung-" weder direct aan den hier- vorenge noemden Werkgever of instantie, welke de belangen behartigt, wor den teruggegeven. Het bezit vaa een „Bescheinigung" (Freistellungsschein) ont heft niemand van de verplichting om zich in voorkomergj geval persoonlijk te melden. De werkgevers zijn persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de ge geven aanwijzingen en in het bijzonder voor het voorkomen .van onrechtmatig gebruik van de „Bescheinigungen". Het indienen van verzoeken om vrijstelling aan den Wehrmachtbefehlsha ber in den Niederlanden heeft geen zin. Op elke „Bescheinigung" moet rechts boven schuin, het nummer van het persoonsbewijs zijn aangebracht. Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hebben den Iaatsten tijd, eerst In Italië, thans ook in Noord- Duitsch'aud en in de bezette gebieden dynamietpatronen in den vorm van vulpenhouders, vu'potfooden, zaklantaarns, handtaschjes, ja zelfs in den vorm van poppen en andec kinder speelgoed neergeworpen. Zoodra men probeert den dop van den vulpenhouder al te schroeven, de zaklantaarns aan te steken of de voorwerpen te gebruiken, ontploft de dynamietpatroon. Over' dezen vorm van oorlogvoering, waarvan de slachtoffers in de eerste plaats spelende kinderen zijn, kan het oordeel aan ieder weldenkend mensch en vooral aan de moeders worden overgelaten. Het is een plicht van ouders, .onderwijzers en andere met de opvoeding belaste personen om de kinderen te waarschuwen dergelijke voorwerpen, wanneer zij deze ergens op straat vinden, niet op te rapen, doch onmiddellijk het dichtstbijzijnde militaire- of politiebureau van dergelijke vondsten in kennis te stellen. De foto's zijn afkomstig uit Zuid-ltaliê, toen daar voor den eersten keer dergelijke voorwerpen werden neergeworpen. Zij laten een kind zien, dat slachtoffer is geworden van deze oorlogvoering en geven voorts een afbeelding van een dergelijk potlood in onbeschadigden toestand en na de ontploffing O-H-Pax m Het S.S. Ersartzkommando deelt mede: De: Fürsorgeoffizier der Watten S.S. is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe Rarklaan 74, Den Haag maar Iedere Woensdag van 9—12 en van 1417 uur, i.n het gebouw Korte VTj've berg 5, Den Haag. Het vaste adres van de Dienst; stelle des Fürsorgeoffizi'ers .blijft: 's Hertogenbosch, Sonnius straat 3. Den Haag, 20 Mei 1943. Het bureau van den wehrmachts- befehlshaber in den Nièderlande deelt mede De Nederlandsche onderdanen 1) Willem Theodoor Pahud de Mor- tanges, student in de scheikunde, geboren 1 -Juli 1921 te Heemstede, woonachtig te Delft, 2) Etfuard Ellis van Ra al te, stu dent in dewerktuigbouwkunde, ge boren 13 October 1918 te Rotterdam, woonachtig te Delft, 3) Piet Marinus Arnoldus Huur man, scheepsbouwer, geboren 10 Juni 1917 te Velp, woonachtig te Capelle. 4) Adriaan Gerhard Smit, em ployé, geboren 4 September 1920 te Alblasserdam, woonachtig te Alblas- serdam, 5) Menko Hendrik Herbert K ti ll i g, student, geboren t9 Juni 1917 in den Haag, woonachtig te Delft, 6) Charles Okes van der Plas, student in de mijnbouwkunde, gebo ren 8 September 1920 te Leiden, woonachtig, te Delft, zijn door den krijgsraad ter dood veroordeeld, -omdat zij ondanks alle tevoren ge ge van waarschuwingen in het jaar 1942 deels gemeenschappe lijk spoorwegaanslagen en andere da den van sabotage verricht, deels po gingen daartoe gedaan hebben. Zij hebben leven en eigendom van leden van de bezettingsmacht en van Neder landers in gevaar gebracht en ver nietigd. De vonnissen zijn door den kogel ten uitvoer gelegd. Wie sabotage pleegt, verbeurt "zijn leven. Opgepast! Werpt explosieve potlooden af III het dekken'te lette^op een goeden beer. De rubrieken 6, 7 en "8 waren goed, er kwamen z<4r goede varkens in voor. Over deze rubrieken had de jury een gunstig oordeel. Ook in de rubrieken 9, 40 en 11" waren vele goede varkens. Een gebrek is dat men ze niet genoeg uit laat groei en èn te vroeg laat dekken, waardoor ze te weinig ontwikkeling krijgen. De omstandigheden in aanmerking ge nomen kon het bestuur tevreden zijn over den uitslag van dezen fokditg". Er was goede aanvoer, veef belangstel ling en een tamelijk goed oordeel der Jury. Met de medewerking der leden kan in het Land van Heusden 'en Al tena op dit terrein nog veel bereikt worden. Hieronder volgen de uitslagen. Rubriek 1. Ie prijs Vereefi. „Land van Altena" met beer no. 222; Se T. J. Verhagen, Sleeuwijk met beer 290. Rubriek 2: le A. v. Tilborg, Gende- ren met beer 319. Rubriek 3: le prijs D. Verhoeven, Rijswijk met beer 39972; 2e. T. J. j Verhagen, Sleeuwijk met beer 40586. Rubriek 4. Zeugen "met biggen IA pr., W'. J. Ebert, Niewendijk, l^net no. 5872; IB Jacobus Kolf, Alm- kerk met no. 5572; 2e pr. P. Vos, Aal-' burg met no. 6155; 3e pr. J. H. van Breugel, Almkerk met no. 6007. Rubriek 5. Zeugen met biggen le pr. W. Snoek, Nieuwendijk met I no. 34924; 2A pr. B. C. ,Wijnands,\ i Dussen met no. 37684; 2C pr. C. Vink;\ Woudrichem mét no. 36565; 2C pr. IQ. Lakerveld, Aalburg met no. 36532; 3A pr. Wed. G. de Fijter, Andet met no. 6625; 3C pr. O. Daim, Almkerk met no. 5698; 3C pr. W. de Peuter, Alm kerk met no. 34691. Rubriek 6. Zeugen: IA pr. A. v. Breugel Mz., Almkerk met no. 5868; IB pr. B. v. d. Dag. De Werken met no. 5862; IC pr. Jac. I Coops, Dussen met no. 5639; IA pr. I Gebr. Noorloos, Almkerk met no. 35614; lb pr. A. v. Delft, Drunen met no. 375672A pr. W. Colijn, Waardhuizen met no. 360842b pr. N. Branten, Haarsteeg^met no. 0445; 3A pr. Jac. Coops, Dussen met no. 36080; 3b pr. C. Schop, Drongelen met no. 38680; 3c pr. H. v. Andel, Woudrichem met no. 36061. Rubriek 8. Zeugen: le groep. IA pr. Jan Kolf, Almkerk met no. 4440lb pr. Jan Roubos, Almkerk met no. 4799; 2e pr. H. Kolf, Almkerk met j no. 5864;. 2e groep. le pr. A. Dank, Nieuwendijk met no. 36074; 2e pr. W. Michels, Helvoirt met no. 56773e pr. C. v. d. Meiden met no. 36071. Rubriek 9. IA pr. A. de Ruiter, Almkerk8679; lb pr. W. Snoek, Nieuwendijk 40234; 2A pr. D. Verhoeven, Rijswijk 39117; 2b pr. Hl v. Andel, W'chem 39428; 2c pr. G. Kolf, Rijswijk 37682; 3A pr, H. v. d. Stelt, Nieuwendijk 40233; 3b pr. H. v. Andel, Woudrichem 39427; 3c pr. A. Musters, Drunen 39731; 3d pr. G. Roubos, Sleeuwijk 39423; 3c pr. L. Pellekaan, Almkerk 38683; lc pr, D. Middelkoop, Sleeuwijk 39821. Rubriek 10. le pr. T. A. Nieuwenhuizen, Waard j huizen2e pr. Wed. A. Verschoor, Almkerk; 3e pr. A. J. C. Pijnenborg! Drunen. Rubriek 11. IA pr. B. v. d. Dag, De Werken; lb pr. H. v. Beurden, Haarsteeg; 2A pr. H. de Lorm, Woudrichem2b pr, IA. C. v. Breugel, Almkerk; 3e pr, Jan Kolf, Almkerk. door de Stamboekfokvereen. „Land van Heusden] voor de Provincie Noord-Brabanf, en Altena en Biesbosch". Deze fokdag, welke was bepaald op Vrijdag 14 Mei, doch door omstandig heden niet kon ^porgaan, werd thans gehouden op Vrijdag 21 'Mei 1943* op het bekende terrein van de wed. Dekker te Almkerk.* Het weder was prachtig. De aanvoer zeer groot, er waren n.l. 114 hokken opgegeven, waarvan enkelen door om standigheden niet waren opgekomen. De belangstelling was eveneens zeer groot. Van zeer verre waren koopers op gekomen, doch 'slechts weinige exem plaren zijn verkocht, aangezien de mees ten al verkocht waren op den 14en Mei of althans voor 21 Mei j.l. De Jury bestond uit de heeren Dr. J. H. T. Decker, M. Vr.jsen en A. T. Vrijsen. Hun conclusie was dat de rubrieken beeren te wenschen overliet. Ver schillenden zouden gezien de kwaliteit, niet Voor dekken in aanmerking mogen komen. 4 De Jury bracht het bestuur 'n woord van dank voor het besluit tot aankoop van den beer Elite 222. Tevens èpraken zij een woord van lot tot den ver zorgers van dezen beer, aangezien hij in zeer goede conditie is, veel beter dan toen hij vferd aangekocht. Aan de rubrieken zeugen met biggen, kon men goed merken dat de beeren van minder kwaliteit waren geweest. De Jury waarschuwde dan ook, zoo niet door te gaan, aangezien men op den verkeerden weg was, en vooral bij Belangrijke med^ïeeling voor koolzaad verbouwers. Daar den verbouw en het oogsten' van koolzaad in ons gewest bij de meeste landbouwers onbekend zijn, zijn een aantal koolzaaddeskundigen aange steld, afkomstig uit die gebieden, waar men den, koolzaadoogst vrijwel ieder jaar meemaakte, teneinde den landbou wers in de zandstreken met practische voorlichting ter zijde te staan. Het oogsten van koolzaad is zeer belangrijk. Bij onoordeelkundig handelen kan een zeer groot deel van het zaad verloren gaan. Dit is niet alleen nadeelig voor de voedselvoorziening en voor den ver bouwer .wat de opbrengst betreft; doch men bedenke ook, dat het zaad, wat op den akker achter* blijft, gedurende langen tijd een zeer ongewenschte op slag geeft. De koolzaaddeskundigen kun nen hem zeggen, wanneer den tijd van snijden daar is, hoe dit het best kal geschieden en hem verder alle mogelij'; gegevens verstrekken omtrent het ve ivoer en het dorschen. 't Is de bedoeling, dat de deskunli gen zooveel mogelijk ieder bedrijf dan voor bezoeken. Wanneer dit bij een ver- bouwer nog niet het geval is geweel en deze persoonfijke voorlichtiif wenscht te ontvangen," kap hij deze Ij den P.bh. aanvragen. De wnd. Voedselcommissai voor Noórdbrabant.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1