■-üfïlMkz Gevonden en verloten voorwerpen «RENOVATUM» Kitt s* Officieële Berichten Distributie mededeelingen LET OP11 Plaatselijk Nieuws Binnenland Burgerlijke Stand V oetbalsport OORLOGSSCHADE STORMSCHADE Verzoek »nit gebruikers van £tof en slechte lucht in de werk ruimten zijn een afslag op de gezondheid van den werker. GERMAANSCHE '■^Landdienst Jeugd van Nederland! Bekendmaking van den commissaris voor de belangen van de voormalige - Nederlandsche weermacht, Aan verwanten van het personeel der voormalige Nederlandsche weer macht, dat zich m "krijgsgevangenschap bevindt, kan overeenkofnstig de regelen, die bij opkomst onder de wapenen van toepassing waren, ikostwinnersvergoedihg worden toegekend. Degene, die meent voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kun nen komen, moet daartoe aanvraag doen op de gemeente-secretarie van haar op zijn woonplaats, nadat de desbetreffende militair zich voor af voering m krijgsgevangenschap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den burge meester geschieden. De verwanten van het beroepsper son eel dienen zich voor de uitbeta ling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht, Lange Voor hout 7, Den Haag. Bonnen welke vervallen EXTRA BOTERBON VOOR PER SONEN TOT 21 JAAR. Het is thans mogelijk den z.g. „extra'- boterbon aan te wijzen voor personen tot 21 jaar, welke bestemd was voor het tijdvak! van 12 Maart tot en met 10 Meii 1943. In verband 'hiermede zijn thans voor het tijdvak van 27 Mei tot en met 3 Juni 1943 de met „24 A Boter" gemerkte bon voor personen van 4 tot en met 20 jaar geldig verklaard voor het koopen van 250 gram boter ot margarine en de met „24 B Boter" gemerkte bon voor personen bene den 4 jaar voor het koopen Van 125 gram boter ot margarine. DISTRIBUTIE VAN INSULINE. Op oude, niet 'genummerde bonnen mag ^na '31 Mei geen insuline meer geleverd worden In den loop van deze maand wer den aan patiënten nieuwe genum merde insulinebonnen verstrekt, wel ke geldig zijn voor een verschillenden tijdsduur. Patiënten met een inschrij vingsnummer van 1 tm. 5000 ontvin gen bonnen voor een periode van drie maanden, n.l. van 1 Juni t.m. circa 31 Augustus 1943, met een bummer van 501 t.m. 10,003 voor vier maanden, n.l. van 1 Juni t.m. circa 30 September 1943 en met een nummer boven 10.000 voor vijfmaan den, n.P. van 1 Juni t.m. circa 31 October 1943. Na vejloop van deze periaden zullen patiënten wederom als gebruikelijk bonnen ontvangen voor perioden van drie maanden, zdodat dus na 31>» Augustus 1943 maandelijks geregeld 'ongeveer 1/3 deel der bij het Rijksbureau inge schreven patiënten bonnen ontvangt. Bovenstaande regeling is liit admini stratieve overwegingen voor het Rijksbureau noodzakelijk gebleken. Patiënten, die nog geen nieuwe bonnen hebben ontvangen, worden verzocht hiervan zoo spoedig mo gelijk, in ieder geval voor den lsten Juni a.s.,- aangifte te doen bij- het Rijksbureau 'voor Genees- en Ver bandmiddelen, Vondelstraa't 11E te Amsterdam, onder duidèlijke verrrïel- ding van (zoo mogelijk in bloklet- ters): naam (eventueel meisjesnaam) adres en nummer van de oude ïn- sulinekaart (zie linkerbovenhoek). Adresveranderfngen moeten steeds onverwijld aan dit bureau opgege ven worden. Op de oudle (niet ge nummerde) bonnen mag na *31 Mei 1943" geen insulin^ meer geleverd worden; de patiënten dienen deze nonnen dus. voor genoemden datum bij hun apotheker tegen insuline ra te wisselen. Overlijden. Bij*'overlijden, van een patiënt dient hiervan onmiddellijk aan het Rijks bureau opgave te worden gedaan, onder inzending per aangeteekend schrijven van de insulinekaart en de overgebleven bonnen.. HEUSDEN. ALMKERK. De .inlevering van radio-ont vangtoestellen, zal voor deze ge meente plaats hëbben als volgt: Voor wijk A, Maandag 31 Mei in T avenu. f Voor d'e wijken B, C, D en E van- at Vrijdag 4 Juni ten gem.-huize. Voor de wijken F en G vanat Maandag 7 Juni, in het vereeni- gingsgebouw te Uitwijk. Het tijdstip van inleveren zal nog nader bekend worden gemaakt. Op Vrijdag 4 "Juni a.s., zal alhier de voorjaars-taxatie-paarden- markt worden gehouden. Op de Woensdag 26 dezer gehouden keuring der trekhonden, werden er 7 stuks goedgekeurd. BENEDEN LANGSTRAAT. In den veehandel heerscht momenteel drukke levendigheid, de prijzen «ijn steeds in stijgende lijn en besteed' wordt voor eerste soort kalfkoeien tot F1300, melkvee tot t'1275 en schapen tot 1200. Staat de hooihandel motenteel ge heel 'stil, de stroohandei daarentegen is zeer levendig. Zoowel aan de pers als per schip worden groote par tijen afgeleverd'. De geldende sta- tionnaïre prijs is 422 per 500 kg. Nu de bloeitijd der truit- bpomen zoo goed als voorbij is en 'de vrucht zich heelt gezet op en kele late soorten na, blijkt dat de perenboomen veel beloven, appelen daarentegen beloven een schrale op brengst te worden. x BOMMELER WAARD. Bij de op 17 en 18 Mei in de Bommelërwaard gehouden melkexamens op de boerderijen van de heeren J. Roseboom te Neder- hemert en W. van den Oord te M«I DISTRIBUTIEBONNEN SX1 Ammerzoden, slaagden de volgen de candidaten: 'de dames E. J. de Koning te Well, H. Groeneveld te Well, A. Ni. van Loon te Well A. F. Vos te Rossum', R Vos te Ne- derhemert, J3. Sprong te Nederhe inert, L. J. Groeneveld 'te We'i en de heeren A. B. Vos te Delwijnen, A. N. Sterk te Aalst, J. C. Ver- nooy te Aalst, G. Hl van Leeuwen te Delwijnen, G. v. d'. Werken te Nederhemert, A. G M. van Wij- gerden te Bruchem, G. J. van Dru ilen, te Rossum, A. F. "Kremers te Welt, J. van Geften te Well. J. Krijgten Je Well, E. van Duynen te .Well, de Groot te Ammer zoden, ,J. Ai. v. d. Oord te Ammer zoden en A. G. Rink' te Hedel. Eén candidaat werd atgeweezn. EETIIEN. Het inleveren van radio-ont vangtoestellen zaï 'voor deze ge meente als volgt plaats hebben: Voor Doeveren op 31 Mei, van 9.30—12 uur in de consistoriekamer. Voor Heesbeen op 31 Mei, van 1416.30 uur in de consistoriekamer. Voor Drongelen op 31 Met, Van 9.30—12 uur en Y416.30 uur op het postkantoor. Voor Genderen op 1 Juni, van 9.3012 uur en 1416.30 uur op het postkantoor. Voor Meeuwen op 1 Juni, van 9.30—12 uur en «1416.30 uur op het postkantoor. Voor Eethen op .2 Juni, van 9.30 12 uur en 1416.30 uur op het postkantoor. Voor Babiloniënbroek op 2 Juni, van 9.3012 uur en 14—16.30 uur iri het gymnastieklokaal te B.-Broek. GENDEREN. Maandag 24 Mex herdacht het echtpaar D. v. WijlenVos den dag, dat zij voor 25 jaren in den echt werden verbonden. OUDENDIJK. Zaterdagavond gat de mu- zi-ekvereen. „Kunst na Strijd", direc teur de heer P. G. v. d. Wiel, op een terrein nabij de school, een alles zins geslaagd concert. Er was veel publiek. Vanwege- de Stichting Hui'sh. Voorlichting ten Plattelande, zal de volgende week een nieuwe kook cursus aanvangen. Leerares is Mej. v. d'. Hoeven te Capelle. SPRANG. Doordat kindéren met luci- ters speelden, ontstond brand in een schuurtje achter de woning van den schoenfabrikant v. ct. H. alhier. Gelukkig werd het spoedig be merkt en kon het vuur in zijn loop gestuit "worden. A.s. Dinsdag, nam. 5 bur zal de jaarlijksche^ zitplaatsenverhu ring in het Ned. Herv. Kerkgebouw alhier plaats vinden. WOUDRTCHEM. Brood, beschuit, aardappelen, tabak brood of gebak. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk Koffiesurrogaat 562 1 kilogram suiker. Boter t VAN 27 MEI-3 JUNI. 24 A 250 gram boter of margarine. 24 B 125 gram boter of margarine. Vleesch of Vleeschwaren Pelr. leum "•Vaste brandstoffen, Zeep IETS OVER DE NAAM KERKWIJK'. VRIJSTELLING VAN DEN ARBEIDSINZET. DoeJooze vei zoeken. Het departement van Volksvoor lichting en Kunsten en de Neder- landsehe Kultuurkamer deelen me de, dat verzoeken, om bij die bej Voegde autoriteiten aanvragen tot vrijstelling van den arbeidsiizet 'te ondersteunen, door hen niet behan deld kunnen worden. Het is derhalve doelloos zxefi met dergelijke ver zoeken tot genoemde instanties te wenden. In onderlinge overeenstemming hebben het departement van Volks-, voorlichting en Kunsten en de 'Ne derlandsche Kuituurkamer nagegaan? welke personen voor ae instandhou ding van 'het kultureële Teven absd"- fuut onmisbaar zijn en dientengevol ge in hun tegenwoordigen werkkring gehandhaafd moeten blijven. "Voor d'eze personen zullen het 'departe ment van Volksvoorlichting en Kun sten en de Nederlandsche Kultuur kamer bij de bevoegde autoriteiten bewijzen vari vrijstelling aanvragen. V HEUSDEN. Geboren: Cornells Maria, z. v. A. J. H. van Bladel en A. Th. van ae Grieiidt; Adrïana, d. v. D. K. van Haaixem en E. Pakvis1. Ondertrouwd: B. Bouman, 33 j. en M. v. Alphen, 42 j. Overleden: Maria Huibertje van Berkel, 80 j., echtg. van R J. van Baardwijk; Johanna Adr.ana de Hart, 89 j., wed;, van J. 'DolIekens; Peter j van Tferpt, 86 j. HERPT. Na eenige weken .van rust houdt de v.v. „Herptsche Boys" weer voetbalwedstrijden. Zondag fym 1 uur speelt Herpt sche Boys II tegen Jan v. Arkel 11. Om 2 uur speelt het le elttai tegen Jan v. Arkel I uit Ammerzoden. De wedstrijden worden gespeeld op het 'Herptsche Boys-terrein. FRANKEERZEGELS IN NIEUWE UITVOERING. De thans gangbare gewone post zegels zullen met uitzondering van het 50 cent-zegel geleidelijk door nieuwe vervangen worden. In de waarden tot en met 5 cent zullen de nieuwe zegels afbeeldingen dra gen van Germaansche symbolen naar geschilderde ontwerpen van Pyke Koch, in de hoogere waarden die van Nederlandsche zeehelden, waar voor gevolgd zijn gravures van Kuno Brinks, Hubert Levigne en de N!V. Joh. Enschedé en Zonen. De zee helden zijn Michief 'Adnaansz. de Ruyter (7y2 ct), Jan Evertsen (10 et.), Maarten Harpertsz. Tromp (121/2 ct.), Piet Hein (15 ct.), Wi, J. van Gent (17i/2 ct.), Witte de With (29 ct.), Cornells Evertsen (22y2 ct»), Tjerk' Hiddes (25 ct.), Cornells Tromp (30 ct.), Cornells Evertsen de Jqngste (40 ct.). Zij worden uitgevoerd 'in rotogravure druk; in ve'ien van 100 en van 50 stuks; afmetingen 3ly2x 241/4 mm, beeldvlak 28y2x211/4 Op 16 Juni a.s. wordt het zégel van 7y2 ct. (de Ruyter) voor het pu bliek verkrijgbaar gesteld. Dit is in roode icleur uitgevoerd; geleidelijk zullen de andere zegels volgen. De verkoop van de frankeerzegels v^n het tegenwoordige type wordt voor- loopig niet gestaakt. Met 'de ver koop van postzegelboekjes, brielom- slagen, briefkaarten, formulieren tof ■mededeeiing van adreswijziging en postbewijstormuiieren in de bestaan de uitvoering, zat evéheens worden vobrtgegaan. Inwisseling-van de be staande zegels tegen d»e van het nieuwe type vindt niet plaats. GEVONDEN: Oip 44 Mei 1943 op het Distributiekantoor* te Heusden eenige aardappelbonnen en een brandstottenkaart. Terug te bekomen op het Distributiekantoor te Waal wijk. GEVONDENEenig papieren geld. Terug te bekomen bij den Postcom mandant der Marech. te Veen. OOOB^ Renovatum verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Pracfischevoorwaarden Billijke tarieven Inlichtingen bij onze correspondenten Algemeen Onderling Woorborg Genootschap LEIDSCHEPLEIN 29 AMSTERDAM-C. Glasschaaischte bemoeilijkt de leveling van Uw geneesmiddelen Geelt daar om Uw ledige Kruschenflesch met deksel teiug aan Uw Apotheker of Drogist en U ont vangt daarvoor iesp. 5, 3 of 2 ets. p tl. Kruschen wordt uitsluitend vei kocht in de bekende gele verpakking INLANDSgriE SCHEERWOL 1943. In aansluiting op de of omstreeks 21 dezer gepubliceerde mededee'Iing maakt de directeur van het rijksbureau voor wol en lompen bekend, dat scha penhouders, die, de in hun bezit zijnde scheeAvol op de voorgeschreven wijze afleveren aan de Nederlandsche Wolfe deratie, evenals in 1942 wederom in aanmerking zullen komen voor" een spe ciale toewijzing voor breigaren. Nadere berichten hierover zullen te zijner tijd worden gedaan. MAXIMUM PRIJZEN EN -MARGES PLANTGOED WARMOEZERIJ- GEWASSEN. In vervolg pp bericht no. 180 d.d. 16 April j.l. onder de daar genoemde voorwaarden wordt het volgende be kend gemaakt: 1. Bij -afname van, 50 stuks van een zelfde soort plarttgoed geldt de prijs, die per 100 stuks is vastgesteld. 2. Bij afname van minder dan 50 stuks mag maximaal de helft van »den voor 100 stuks vastgestelden prijs in rekening worden gebracht. Vöor tomaten- en tabaksplanten mag bij afnanje van 1 tot en met 10 stuks f 0.05 per stuk en bij afname vap 10 tot en met 25 stuks f 0.03 per stuk worden berekend. De toekomst straalt voor ons! Voor de besten en flinksten onder de Nederlandsche jeugd ligt deze toekomst in Oostland, mits zij weten wat aanpakken is. Hard moet er gezwoegd wordenvoor avonturiers is geen plaats in den Germaanschen Land- dienst. Nederlandsche jongens en meisjes van 14 - 18 jaar met belangstelling'eh liefde voor het boerenhand werk; meldt' je aan als vrijwilliger in den Landdienst en werkt mede aan de voedselvoorziening van Europa en je eigen land. Trekt als pionier naar Oost- land, volgt het» spoor der vaderen Oostland roept ook jou I Aanmeldingen te richten aan het'adres: Mons. Van de Weteringstraat 118, Utrecht EXTRA RANTSOEN AARDAPPELEN. Tot en met morgen Zaterdag 29 Mei is op bon 576 Algemeen van de bon kaart voor voedingsmiddelen l"kg aard appelen beschikbaar gesteld. TOESLAGKAART TEXTIEL PRODUCTEN. In de periode van de uitreiking der textielkaarten van 24 Mei 1943 tot en met 12'Juni 1943 wordt, naar van be voegde zijde wordt meegedeeld, tot het verkrijgen van een toeslagkaart ten be hoeve van eerstgeboren babies, gebo ren na 13 Juni 1942 en voor 14 Juni 1943, overlegging van trouwboekje ver- eischt. op Zaterdag 29 Mei. 22 Brood. 22 Beschuit'* 0 22 Aardappelen. 22 Tabakskaart. 527—529 en 541—543, Kaas. 19A, 19B, 4-24, M-20, M-22, M-24 M-27, M-28, M-31, M-32 en M-33 Wleesch of Vleeschwaren. op Maandag 31 Mei. 556, 557, U Eenheidszeep, U Wasch- poeder en U Toiletzeep, op Donderdag 3 Juni. 21A en 21B Boter of Margarine. 24A en 24B Boter of 'Margarine. PRODUCTEN VOOR SOEPEN EN SAUSEN OP DEN BON. Bon „577 Algemeen" uiterlijk morgen inleveren bij den handelaar. Met ingang van 12 Juni a.s. wordt een aantal producten als bouillonblok jes, soeptabletten, jusblokjes, spijs- en jSoeparoma en ketchup in distributie ge bracht. Deze artikelen zijn derhalve van genoemden datiyn af uitsluitend nog verkrijgbaar tegen inlevering van de daarvoor aan' te wijzen bonnlen 'van de bonkaart voor voedingsmiddelen. De hoeveelheid, welke men per bon zal kunnen koopen, zal naden worden» be kendgemaakt. Men zal uiteraard een keuze tusschen de verschillende artike len moeten doen. In verband met de voorbereidilngt van deze distributie is gedurende het tijdvak van Woensdag 26 Mei tot Za terdag 12 Juni a.s. het koopen, verkoo- pen en afleveren van de volgende pro ducten verboden: bouillonblokjes, bouil- tabletten, -korrels, -poeder, -pastaex tracttabletten, -blokjes, soepkorrels, -poe der, -pasta, gedroogde soep of soep in drogen vorm. Juskorrels, jus poeder, juspasta, spijs- aroma, soeparoma, spijs- en soeparoma, plantenextract, pikante- saus, ketchup en alle producten, welke kunnen worden gebruikt voor de vergrooting van het olie-, vet of botervolume, of ter ver vanging van olie, vet, boter, botersaus, room, slasaus of mayonnaise. Bovenstaand verbod geldt zoowel voor het publiek als voor den handel. Hande laren mogen bovengenoemde producten uitsluitend nog betrekken tegen inle vering van toewijzingen voor vervan gingsmiddelen. Ten einde den handel in staat te stel len op 12 Juni te kunnen afleveren dient 't publiek tot morgen (Zaterdag) bon 577 algemeen van de bonkaart voor voedingsmiddelen bij den handelaar in te leveren. Met den njeestèn nadruk wordt er. op gewezen, dat het den detaillisten verboiden is, vóór 12 Juni tot afleve ring over te gaan. De hoeveelheid van de in distributie te brengen producten, die per bon tel kens voor een tijdvak vah vier weken beschikbaar zal worden gesteld, be draagt of 50 gram bouillon-tabletten, -kor rels, -poeder, -pasta, ex/.wfi-tabletteni, -korrels, '-poeder, -pasta, soeppasja, spijsaroma, soep-aroma of spijs- en soep- aroma, of 50 gram bouilloffblokjes of extract blokjes, met dien verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal 12 blokjesver- pakt mag zijn. of 100 gram soepblokjes, soeptablet- ten, so-epkorrel^r of soeppoeder, met dien verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal 4 blokjes, tabletten of pak jes verpakt mag zijn, oj 100 gram gedroogde soep of soep in drogen vorm, uitgezonderd vermicel- lisoep. ot 100 gram jusiblokjes, jusiablietten, juskorrels of juspoeder, met diyn ver-, stande, dat deze hoeveelheid verpakt mag zijn in maximaal 7 blokjes, tablet ten of pakjes. 0 of 100 gram juspasta, of 125 gram plaqAenextract, of 200 gram pikan* saus of ketchup of 100 gram van die producten, wel ke gebruikt kunnen worden ter .vergroo ting van het olie*, vet- of botervolume, of ter vervanging van olie, vet, boter, botersaus of room, of 200 gram van die producten^ welke gebruikt kunnen worden ter "ver vanging van mayonnaisej of 400 gram van die producten, welke gebruikt kun nen worden ter vervanging van slasaus. Die Berliner Künstlerfahrt onder leiding van Minlsterfaldirektor Staatsrat Hani Hinkel speelt rrïomenteel voor de ^oldaten in het Nederlandse!» kustgebied. Staatsrat Hans Hinkel "temidden der soldaten SS Bildber. Frttt-Stapf-Pax sa AANVRAGEN VOOR TOEWIJZING VAN TEXTIELPRODUCTEN. In de periode tusschen 24 Miei en 28 Juni 19.43 zullen de distributiediensten, soomede de afdeeling „Speciale Vergun ningen" van Jiet Rijksbureau Distex, uitgezonderd in gevallen van ifood, geen aanvragen voor toewijzing van textiel producten in ontvangst mogen nemen.. Nog niet in behandeling genomen aan vragen dienen als vervallen te worden bes'chouwd, 'voor zoover zij voor 27 Wei niet afgehandeld waren. De aldus vervallen aanvjagen kunnen na 27 Juni 1943 opnieuw worden ingediend. Onze stadgenoot Nico Hessel- mans slaagde te s'-Bosch voor het di ploma b a k ke rs vak be k w a amh eid Onze stadgenoot A. de Graag, kwam Zaterdag 22 Mei in den. wedstrijd om het damkampioenschap Nederland 1943,' te Amsterdam uit tegen Dukel. Deze wedstrijd eindigde met 11. Zon dag 23 Mei speelde hij tegen v. d. Kraan met denzelfden uitslag. Zondag 30 Mei wordt te 's-Herto- genbosch gespeeld in de Lunchroom „De Witte Brug". De heer .de Graag komt dan uit tegen de Jong. Aanvafig van deh wedstrijd om 11 uur; Het is gebleken, «dat verschil lende houders van honden, hun aangif tebiljet voor de hondenbelasting nog niet hebben ingeleverd. Op grond van het bepaalde in art. 13 der verordening op de heffing van een belasfing op de honden, is iedere houder vanhonden verplicht een aan giftebiljet voor* deze belasfing jn te vill en. Ook diegenen, die in het bezit zijn vaii een hond, doch geen ..aangifte-bil jet hebben ontvangen moeten een aan gifte-formulier op- de gemeente-secreta rie afhalen. Ter voorkoming van moeilijkheden, worden belanghebbenden dan ook aan geraden, thans nog per omgaande een aangifte-biljet in te levefen. N. i Verschillende visschers uit deze gemeente zijn vorige week begonnen met het vissclien op finten, welke vis- scherij voornamelijk op de Bergs.che Maas wordt uitgeoefend. De prijs der finten btdraagt 20 cent per pond. VAN 30 MEI5 JUNI. 23 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 23 B 100 gT. brood of 1 rants, gebak. 23 70 gram beschuit of 1 rantsoen 23 A 2 kg. aardappelen.t 23 B 1 kg. aardappelen. 23 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 siga ren, 10 cigarillos of 25 gr. tabak VAN 16 MEI—12 JUNI. 563 500 gram stroop, jam, enz. 564 250 gram gort. 565 250 gram havermout. 566 100 gr. vermicelli of maïzena: 569, 570, 571, 572 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 573 574 575, ÏOO gram kaas ^er bon. 21, 22,23, l3/* liter taptemelk p. *bon. 21,22,23, l/s4 liter melk per bon. 4/28 Reserve. 5x/t liter melk. 3/28 Res. 3l/9 1. karne- of taptemelk. 24 Ta'ptem. I3/4 1. tapte- of karnem. 21 B, 23 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 21 A, 23 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/27, 4/27 .reserve", 150 gr. cacao m. suik, 21 100 gram 'chocolade, per bon. 22,23 100 gram suikerwerk, per bon. 567 250 gram "koffiesurrogaat. VERLENGD TOT 12 JUNI. 3-14 (land), 3-15 en 4-19 Reserve, Si naasappelen. VAN 23 MEI—3 JUNI. 125 gram boter of margarine. VAN 30 MEI-12 JUNI. 23 A,24 A 1 rantsoen vleesch of vleeschw. 23 B, 24 B Vi rants, vleesch of vleeschw. VAN 22 APRIL—13 JUNI. 0.7,08 bonk. EA voor köokdoeleinden, 1 liter petroleum per bon. VANAF 1 APRIL. 20 en 32 „Verlichting" 300 gr. kaarsen. VAN 3 MEI—31 DECEMBER. 15, *16, 17, 18 en 19 B.V., der brand- stoffenkaart T 116, één eenheid vas te brandstoffen, per bon. VAN 1 MEI 1943—30 APRIL 1944. 11, 12 KF der kaart U 115, één' eenheid vaste brandstoffen, t VAN 1—31 MEI. 556 en „U Eenheidszeep", 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 557 en „U Waschpoeder" 250 gram waschpoeder of zeeppoeder. „U Toiletzeep", 50 gr. toiletzeep of 75 gr. (oude samenstelling). VAN 1 MEI— 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. De aandacht van de telers van aardappelen in deze gemeente wordt er op gevestigd dat de Burgemeester bij openbare bekendmaking heeft bevolen, dat de perceelen, waarop aardappelen worden verbouwd, driemaal moeten wor den bespoten met water, waaraan op 100 liter 400 gram calciumarsenaat is toegevoegd en in een hoeveelheid van gemiddeld 750 liter per ha, zulks ter bestrijding van den coloradokever. De tijdvakken waarin de bespuitingen moeten worden uitgevoerd worden na der bekend gemaakt. Tot voorzitter en vice-voorzit- ter der Land- en Tuinbouwver. „Land v. Altena", zijn resp. gekozen de hee ren Joh. Daim en H. v. Andel en her kozen tot secr.-penningin. de heer H. de Lorm. Hierover lazen we, dat het niet waar- schijnlijk# is, dat de naam van het dorp Kerkwijk, van het dus genoemde Zeeuw- sche geslacht afkomstig is, omdat het tot in het begin der 13de 'eetnv onder Bruchem behoord heeft, en denke lijk de Wijk of buurt was,1 waar de kerk stond. In 1294 was het reeds gescheiden en toen geen Kerkwijk, maar Oerrit .de Cock, Heer van beide die plaatsen. Het verdient opmerking', dat Smalle- gange (1696), dit geslachtniet op zijn wapenkaart noemt. Er was in Gelderland een geslacht van dien naam,dat vermoedelijk uit dat dorp is voortgekomen en het waplen van De Cock mei een ster voerde, uit avetk geslacht het wellicht gesproten was. De Heerlijkheid Kerkwijk kwam in 1764 aan lief geslacht Lenshoek. VERLOREN: een broche en een bood- schappentasch. 'Inl. Marechaussée Post Wijk. VUURWAPENEN VOOR DE BESTRIJ DING VAN VOGELSCHADE. Namens den secretaris-generaal van het departement van justitie tirengt de wnd. directeur-generaal van politie het navolgende ter kennis van belangheb benden Ingevolge het bepaalde bij de be schikking van den secretaris-generaal v. het Departement van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming van 31 December 1942 No. 7313, 1, afd.éK.W. is* aan de hoofden van plaatselijke po litie de bevoegdheid verleend om, in gevallen van ernstige schade door on beschermde vogels, vergunningen af te geven^ tot het door middel van vuur wapenen dooden van deze vogels.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2