HEBT U A. SCHRIEK, Dr. SCHILLING PYRIDINÈZEEP Nu kool jeplant JjZy-tFi PERSONEEL Concert VAN DAM'S N.v.H.'tjes Koopt elke maand een boek Predikbeurten Mededeelinpn Plaatselijke Distributiediensten B i n n e n 1 a n-d Advertentiën Te koop gevraagd: oude kast en staartklok. ROEIBOOTJE, een nette Dienstbode, BREDA (GinnekenJ. Belastingzaken Tegen draaihartigjieid bij kool ASEPTAFABRIEK - DELFT /Vi, Wijziging Rundvebmarkten. TAXATIEMARKTEN VOOR PAARDEN L. VAN LIEROP Coöp. Boerenleenbank „Veen". Leerling-Verpleegsters GEVRAAGD: Confectie-ateüer SPEELTUIN NEDERHEMERT NAAIMACHINES. - GEMEENTE HEUSDEN. Uitreiking nieuwe bonkaarten. GEM. WIJK EN AALBURG. nr. 76-105 van 11.1512.15 tic; nr. 106145 van 1.393 u. Sub-Distributiekantoor te Wijk. Gemeenten Wijk en Aalburg, Veen en Eethen. GEMEENTE WOUDRICHEM. schen omtrent aantal bladzijden, fi- nïatuur e.d. moet voldoen. Vermeld dient nog te worden, tlat de z.g. dictaatcahiers buiten deze regeling 'vallen. NIEUW MATERIEEL VOOR DE SPOORWEGEN. Maria Huibertje van Baardwijk, geb. van Berkei, ANNI6JE STERKENBURG, geb. van Noordennen, Elisabeth van de Nieuwegiessen, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. GEVRAAGD: een persoon voor verkoop van Landbouwbenoodigdheden. GEERTJE BOUMAN, geb. Donkersloot, een moeilijk te verzekeren risico, Nieuwe Hoven 42, Gorinchem. ZATERDAGS 10—4 Laan ran Mecklenburg 16 Spuit thans zaadbedden de banen en in bak ken staande Koolplantjes, onverschillig van welke soort, zoomede de reeds opwhet veld uitgezette Bloemkoolplanten spoedig met voor slechts f4.—, HILLEGOM. ALGEMEENE LEDENVERGADERING Het Sanatorium „ZONNEGLOREN'' te Soest ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BIJENTEELT N.V Bijenstand „MELLONA", Santpoort OOGGETUIGEVERSLAG VAN DEN KAMPIOENS-DISTRICTSWEDSTRIJD LUISTERWEDSTRIJD DE NEDERLANDSCHE OMROEP uit He-usden en omgeving voor* wat in Heusden gevestigd wordt. Gunstige arbeidsvoorwaarden, 2 weken doorbetalen met vacantie, vakbekwaam heid geen vereischte. Inlichtingen bij Firma JOH. DÉ MOL te Heusden. Iedere Zaterdagavond Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag WK A G ROL AT E X" H H. LANDBOUWERS EN MOLENAARS!! G. H. WILLEMIN-K, BATHMEN REPARATIE-INRICHTING NAAIMACHINEHANDEL 's-BOSCH fiito* ANTIEK 2 lege bijenkasten. MEUBELS, KLOKKEN 2 hooge PORCELEIN. schuurdeuren. VEESCHOTTEN MET KAP voor 30 Mei (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Ger. Kerk,. 10 u. leesdienst. AALBURG, 7.30 u. Ds. Trouwborst, Ger Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker .Ger. Kerk, 10.45 en 3.30 ii. Ds. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. 'AMMERZODEN, geen- dienst. BRUCHEM, 10.30 en 3 u. Ds. Brasser. Dankz. H. Avondmaal. BAB.-BROEK, 10.30 en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10:30 u. Ds. de Tombé. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 10.30 u. Ds. Boezer. EETHEN, 7 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 leesdienst en 7 u. Ds. Seiles. GIESSEN, 7 u.,Ds. Schoenenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 10.30 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, >geen dienst. LOONSCHENDIJK, 10 en '2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30*en 7 u. Ds. Hoeufft v. Velsen. Ger. Gein. 10.30 en 3.30 u: leesdienst NEDERHEMERT, (Z.Z.) 3 u. Ds. a. Haar. N1EUWENDIJK, Ger. Kerk, 10.30 ■en 3 u. Ds. H. de Bruin. POBDEROIJEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 11 en 3 u. lees dienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 10.30 u. Ds. S^jhoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de LeeuvV. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Mass^Jink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 0.30 en 3 u. canl. de Gi'oot uit Bergen op Zoom. UITWIJK, 10.30 én 7.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gein. 10.30 en 3 u. leesdienst. WASPIK, 9.30 u. Ds. Hottman uit Besoijeh en 2.30 u. Ds. v. dl Smit. WELL, 10 u. Ds. de.Groot. WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Harkema. v.m. bed. H. Avondmaal'en n m. Dankzegging. WOUDRICHEM,' 10 en -2.30 u. Ds. Ch. de Bruin, n.m. Doopsbediening. WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, geen opgaven. 3 Juni (Hemelvaartsdag). HEUSDEN, 10 uur Ds. Vogel. AALBURG, 10.30 uur Ds. Trouw borst. Ger. Gem. 10.30 u. leesdienst. DOEVEREN, 10.30 u. Ds. de Tombe. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Qeret. Kerk, 10.30 u. Dis. Menken 'VEEN,' 10.30 u. Dr. Tjalma. In het tijdvak van 9 tm. 16 Juni zal in het Patronaatsgebouw, Putterstraat op den datum en uur vermeld op het inlegvel, tusschen 912.30 en 14, de uitreiking plaats hebben van bonkaar ten voedingsmiddelen 7e periodetex tiel- en textieltoeslagkaarten 4e serie; toeslagkaarten voor /.waren en zeer zwa ren arbeidtoeslagkaarte voor lang- durigen arbeid aan houders van „bewij zen van berechtiging" 7e periode en toe slagkaarten voor langdurijgen arbeid 7e periode. Uitreiking toeslagkaartei*. voor zwaren en - zeer zwaren arbeid, tocslagkaartèn "voor langdurigen arbeid aan houders van „Bewijzen van Berechtiging" vindt plaats ten distributiekantore op: Donderdag 10 Juni des nam. van 14 u. en Vrijdag 11 Juni 1943 van 912.30 en van 14 uur. Zelfverzorgers dienen er rekening mee te houden, dat voor hen op 4e plaatse lijke kantoren geen na-uitreiking van bonkaarten voedingsmiddelen meer zal plaats vinden. Deswege dienen zij in den vervolge bij nalatigheid om hun kaarten op het aangegeven tijdstip in hun gemeente af te ha tan naar Waalwijk te gaan op den voor deze gemeente vastgestelden na-uitreikingsdag. Zeep voor vuilen arbeid. Personen, werkzaam in beroepen of bedrijven, waar vuile arbeid wordt ver richt "(daaronder begrepen melkers), wier extra zeeprantsóenen per 31 Mei 1943 afloopt, kunnen voor het tijdvak van 1 Juni t.m. 31 Juli 1943 wederom een aanvraag om nieuwe rantsoenen indienen. Daartoe behooren zij of indien zij in loondienst werkzaam zijn door of namens den werkgever op het plaatselijk distributiekantoor een aan vraagformulier af te* halen, dat uiter lijk 5 Juni a.s. vglledig ingevuld en on- derteekend moet worden terugbezorgd. Toezending van aanvraagformulieren vindt niet meer plaats. Voor afhaling der bonnen zullen recht hebbenden te zijner tijd door kaartschrij- ven of publicatie worden opgeroepen. Indiening aanvragen voor Rijwielban den, Schoenen en Textiel. Het blijkt nog steeds vo»r te komen, dat er bij het publiek onwetendheid of misverstand bestaat ten aanzien van de wijze en tijdstippen van afhalen en indienen van aanvraagformulieren voor rijwielbanden, schoenen en textiel. De aandacht van belanghebbenden wordt daarom nogmaals gevestigd op de te dien aanzien vastgestelde rege len. Afhalen en indienen van aanvraagfor mulieren uitsluitend gedurende de eerste 10 dagen van de maand. Aanvragen, welke in de maand van indiening niet behandeld kunnen wor den, vervallen en dienen de volgende maand teworden herhaald. Van deze niet-inbehandeJingname ontvangen be trokkenen geen bericht. Schoenen. Afhalen van aanvraagformulienenui t- sluitend op Dinsdag en Woensdag met inachtneming van de volgende alpha- betische indeeling letters de le week van iedere maand AG. de 2e week van iedere maand HL. de 3e week van iedere maand M—R. de 4e week van iedere maand SZ. Terugbezorging der aanvraagformu lieren zooveel mogelijk 's Woensdags. Bij de afhaling zoowel als bij de in diening der aanvraagformulieren is de distributie-stamkaart van betrokkene over te leggen. De aanvragen blijven in behandeling tot betrokkenen bericht hetzij afwij zend of gunstig hebben ontvangen. Eenmaal ingediende aanvragen behoeven derhalve tot ontvangst van dit bericht niet te worden herhaald. Textiel. Afhalen en indienen van aanvraagfor mulieren gedurende de eerste drie dagen van i^ilere w.eek. Spoedgevallen, zooals bijv. arbeiders buitenland, rouw, enz. dagelijks. Bij de afhaling der aanvraagformulie ren zoowel als bij de indiening daar van zijn steeds de distributiestamkaart en textiélkaart van betrokkenen over te leggen. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Van de "be slissing hetzij deze gunstig of afwijkend is, ontvangen betrokkene^ steeds bericht. Herhaling van aanvragen, voordat de ze beslissing is ontvangen, is derhalve overbodig en niet geoorloofd. In verband met het bovenstaande wordt er aan herinnerd, dat het kantoor voor het publiek geopend is alle werk dagen, uitgezonderd des Zaterdags van 912.30. Des ^aterdas alleen voor spoedgevallen van 9—11 .uur. Uitreiking bonkaarten 7e periode. Voor zelfverzorgers. Maandag 31 Mei. Wijk A nr. 125 van 9.15—10.15 u. nr. 2650 van 10.1511,15 u.nr. 51—80 van 11.15—12.15 il. en nr. 81 120 van 1.303 u. Dihsdag 1 Juni. Wijk A nr. 121145 van 9.1510.15 u.nr. 146170 van 10.1511.15 u.; nr. 171195 van 11.1542.15 u.; en nr. 196209 van 1.303 u. Wijk B, -nr. 1 »25 van 23 u. Woensdag 2' Juni. Wijk B, nr. 2650 van 9.1510.15 u.nr. 5175 van 10.1511.15 u. Vrijdag 4 Juni. Wijk B nr. 146170 van 9.1510.15 u.nr. 171—201 van 10.15—11.15 u. Wijk C nr. 125 van 11.1512.15 u.nr. 2655 van 1.302.30 u. Maandag 7 Juni. Wijk C, nr. 5685 van 9.1510.15 u.nr. 86110 van 10.1511.15 u. nr. Ill145 van 11.1512.15 u.; nr. 146191 van 1.303 u. De uitreiking heeft plaats in het Ver- eenigingsgebouw. Wijziging zittingsuren. In verband met Hemelvaartsdag zuilen de zittmgsuren van Donder dag .3 Juni a.si. als volgt gewijzigd worden Voor de gemeente Eethen: At* gifte rantsoenbonnen voor 2ieken enz. jop Maandag 31 Mei a.s. \an 912 uur v.mL Voor de gemeente Veen: Algilte en inname van formulieren op Dins dag 1 Juni a.si van 23.30 uur n.m. Zeep wegens vuile arbeid. Op de volgende data en uren zal gelegenheid 'zijn tot het indienen der aanvraagformulieren ter ver krijging van eenheidsze'ep en wasch- poeder. Wijk ojp 1 Juini a.s1. van 912 u. v.m. Aalburg -op 8 Juni a.st van 912 uur. Veen op 4 Juni a.si. van 9—12 uur. Eethen wijk A, C, D| en E op 31 Mee a.s. van 912 uur. Éethen wijk B, F en G ap 10 Juni a.s. van 912 uur. De uitreiking van de nieuwe le vensmiddelenkaarten voor de 7e pe riode zal voor deze gemeente plaats hebben ten Gemeentehuize op Vrij dag, 28 Mei a.s., des v.m. van 9—12 uur voor de stamkaartnummers 1 rot 500; op Vrijdag 4 'Juni a.s., van 912 uur voor de stamkaarlnummers 5011000 en op Vrijdag, 11 Juni a.sf. van 912 uur voor de stamkaartnum mers 1001 én hooger (betrett geen zelfverzorgers). De uitreMong van toeslagkaarten zal plaats hebben op Woensdag 15 Juni a.s. van 9—12 uur. SCHOOLSCHRIFTEN. Een van de onontbeerlijkste hulp middelen bij het onderwijs vormen de schoolschriften. De talrijke on derwijsinrichtingen in Nederland ver bruiken jaarlijks een groote hoe veelheid dezer schriften, waarmede uiteraard een belangrijk kwantum pa pier is gemoeid. Het Is *dan niet te verwonderen, dat in deezn tijd van papierschaarschte de overheid in dit opzicht een goede gang van het on derwijs tracht te waarborgen -door de voorziening der scholen met ca hiers zooveel mogelijk normaal voort gang te doen vinden. In verband hiermede heeft het Rijksbureau voor Rapier in opdracht van (het Departement van 'Hande, Nijverheid en 'Scheepvaart een re geling in het leven geroepen, wél ke hierop neerkomt, dat van de door door dat Bureau ter beschikking te stellen hoeveelheid papier ter ver vaardiging van schoolschriften, een zeker percentage uitsluitend gereser veerd blijft voor onderwijsdoelein den en slechts door den handel ge leverd mag worden tegen inlevering van bonnen, welke belanghebbenden op aanvrage ter beschikking wor den gesteld. Deze bonnen worden uitgereikt aan de Gemeentebesturen ot aan de scholen rechtstreeks, die hierop schriften bestellen ter uit reiking aan de leerlingen (verzamei- bonnen), dan wei Worden z.g. en kelbonnen ^verstrekt, wanneer het in stellingen betrett, waar de teerlingen zelt in de behoefte aan leermiddelen plegen te voorzien. Het resteerende kwantum, dat uiteraard niet groot is, mag door den handelaar vrij wór den verkocht mits op deze schriften voorkomt de aanduiding ,,bon!oos verkrijgbaar". Deze ,,bonlooze schrif ten" zijn dus bij den kantoorboek handel in beperkte mate voor het publiek verkrijgbaar. Gerekend moet worden met een overgangstermijn om den handel in dé gelegenheid te stellen eventueel aanwezige voor raden te verkoopen. In verband! met deze regeling, wel ke per 1 'Mei j.ll. is ingegaan, werd besloten een z.g. eenheidsschiPtt- te vervaardigen, dat aan bepaalde ei Naar wordt vernomen hebben de Nederlandsche spoorwegen besloten tot yitbreichng van het gestroomlijn de electrische materieel, door de be stelling vari 11 vier-wagentreinen. De rijtuigen waaruit de vier-wa- gentreinsteilen wordèn samengesteld, worden gebouwd Volgens de reeds bestaande teekeningen, zoodat zij vol komen ideritieje zullen zijn met de reeds bestaande vier-wagentreinen. Tot de bestelling is overgegaan met het oog op de eventueele vervanging van het materieel 'dat rijdt op de lijn Rotterdam HötplewSchevenin- gen-Kurhaus. Dit materieel is verou derd en geheel afgeschreven, zoodat het voor vervanging m aanmerking kan komen. Dit houdt echter niet in dat het nieuwe materiaal ook op bedoelde lijn zal rijden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat op deze lijn an der materieel wordt ingezet en dat het nieuwe materieel Uitsluitend ge bruikt zal worden op de groote af standen. AFGIFTE VAN TREINABONNE MENTEN. In Verband met de beschikking 30/1943 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied, betreffende de sluiling van be drijven, deeien de Nederlandsche Spoorwegen mede, dat afg'itte moet worden gestaakt van algemeene abonnementskaarten, waarvan de gel digheid op 1 Juni 1943 ot later in gaat, terwijl voorts de afgifte van 8-daagsche abonnementskaarten met ingang van denzeltden dag moet worden stopgeezt. Verlenging van loopende a'ge- meene abonnementskaarten, we.kei' geldigheid niet later dan op 30 Mei a.s. eindigt, is nog eenmaal mogelijk voor denzeltden tijd! "waarvoor de atioopesnde kaart geldig is. Nieuwe algemeene abonnementskaar en wor den slechts afgegeven voor den tijd van een maand', mits ingaande en afgegeven uiterlijk 31 Mei a.s. ÓROENTENHANDELAAR KRIJOT f 1000 BOETE. Ete Inspecteur voor de Prijsbeheer- sching te 's-Bosch, heeft,den gnoen- tenhandelaar G. Fridt te 's-Bosch, zaak- doende Vughterstraat 101a f 1000 boe te opgelegd omdat deze in Maart tegen veel te hoogen prijs spruitjes te koop had aangeboden. De kwaliteit van deze groenten was van dien aard, dat zij volgens de amb tenaren die Fridt op zijn overtreding opmerkzaam maakten als uitschot moes ten# worden gekwalificeerd, en daarom voor hoogstens f 0.23 per "kg. verkocht mochten worden Evenwel berekende de ze groeritenhandelaar een kiloprijs van f 0.40. Dit feit bracht hem voor den Inspec-» teur voor de Prijsbeheersching, die er bij de berechting rekening mee hield, dat Fridt reeds verschillende malen we gens prijsovertredingen was bekeurd. MEISJE DOOR SCHOMMEL qf DOOD Te Eindhoven was het 7-jarig doch tertje van de familie E. met. enkele vriendinnetjes aan het schommelen. Plotseling knapte een der touwen af, waardoor de kleine de schommel op het hoofd kreeg. Het slachtoffer was op slag dood. CENTRAAL DISTRIBUTIEKANTOOR TE ZWOLLE. In aansluiting op het bericht inzake overplaatsing van het Centraal Distri butiekantoor naar Zwolle, Zeven Allee- tjes, wordt er de aandacht op gevestigd, dat thans ook de directeur van dit kantoor op bovengenoemd adres is fe bereiken. Het spreekuur van den di recteur is uitsluitend des Vrijdags na tijdige aanvrage en op vertoon van een schriftelijke bevestiging, dat het gevraag de onderhoud kan plaats hebben. ACHT DIEVEN GEARRESTEERD. De politie heett aangehouden acht arbeiders uit een bekende batterijen- fabriek te Utrecht, die zich, naar is gebleken, in de faatsde maanden schuldig hebben gemaakt aan -dief stal van groote partijen batterijen. Zij zijn alten in verzekerde bewaring gesteld. Ook de grootste afnemer van de gestolen batterijen, de* 46-jarige- rijwielhandelaar Van B., is door de politie gearresteerd. Op Zaterdag 5 Juni a.s hopen onze geliefde Ouders i en Grootouders, W. ijselhart en cffiexpoor den dag te herdenken dat zij vóór 25 jaren in den Echt werden verbonden. Moge God hen nog lang sparen, is de wensen van hunne dankbare KINDEREN en KLEINKIND. Heusden, 28 Mei t043. Heden overleed onze ge liefde Echtgenoote en zorg zame Moeder, in den ouderdom van ruim 80 jaren. P. van Baardwijk. A. D. van Baardwijk. L. A. van Baardwijk. Heusden, 23 Mei 1943. Heden behaagde het den Heere van leven en dood, na eert langdurig geduldig gedragen lijden, nog vrij plotseling, uit ons midden weg te nemen, onze innig geliefde en zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, in den ouderdom van 71 jaar en 4 maanden. Meeuwen, G. Sterkenburg. Dordrecht, Z. A. Sterkenburg. G. Sterkenburg- van Houwelingen. A. Sterkenburg. T. Sterkenburg- Guijs. Meeuwen, D. G. Sterkenburg. J. Sterkenburg- van Beuzekom. G. Sterkenburg. G. Sterken burg- Scherff. Opheusden, M. de Joode- Sterkenburg. A. de Joode, En Kleinkinderen. Meeuwen, 26 Mei 1943. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de be wijzen van deelneming, be toont bij het overlijden van onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Wed. van Joh? de Poorter. W. de Poorter. Wed. D. C. \%n Tilborg- de Poorter en Kinderen. Arie de Poorter. Meeuwen, 28 Mei 1943. van de te 's-Hertogenbosch, tel. 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. Liefst in het bezit van diploma landbouwschool. Brieven on der No. 41 vóór 5 Juni a.s. aan het Bureau van dit Blad. Moet beslist in goeden staat zijn. Aanb. JOH. DE MOL Markt Heusden TE KOOP GEVRAAGD: geen groot model. Brieven met prijs aan C. VAN WIJK, Hoogstraat 16 - Gorinchem. GEVRAAGDwegens ziekte der tegenwoordige, voor d. of d. e. n. Goed loon. W. VAN DRUNEN Slagerij - Meeuwen. Voor de. zeer vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en bewijzen van deel neming bij het overlijden van onze. geliefde Echtgenoote en Moeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. In het bijzonder den Wel- EdelZ.G. Heer Dr. van der Loo voor de goede medische behan deling en Zuster Den Boesterd voor de liefdevolle verpleging. H. Bouman. Cornelis Marius. Aalburg, 28 Mei 1943. b.v.een huis met riet gedekt, hooi, stroo, enz. Wendt U tot onderstaand adres Telefoon 2856. T" C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 Uit de vakpers: Bericht Plantenziektenkundigendienst van 15 Mei 1942. <s Wm Bespuiting 2 maal per week met geen grootere tusschen- ruimte dan 4 dagen. - Uit voorraad leverbaar! AANGEBODEN wegens opheffing pension mahonie linnenkast f 150, ledik. m. spiraal, nachtkastje, eiken waschtafel, 2 waschstellen, tafel en stoelen f 200, Huiskamer ameublement, massief eiken, dressoir, tafel en stoelen, f 250. Veghel, Postelstr. 3, Den Bosch. TK li O O E* een goed werkende gecombi neerde hark en een paar hitte- kar wielen met as en al het ijzerwerk voor den bak, zoo goed als nieuw. Te bevragen bij de Wed: Joh Westerlaken, Dorpsstr. 101, Rijswijk (N.-Br.) In verband met de feestdagen van Hemelvaart en Pinksteren, zijn onderstaande wijzigingen aangebracht in de dagen, waar op runderen kunnen worden geleverd aan het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch. Op Dinsdag, 1Juni, in plaats van op Woensdag 2 Juni te Bergen op Zoom, Zevenbergen en 's-Hertogenbosch. Op Dinsdag, 15 Juni, in plaats van op Maandag 14 Juni te Breda, Tilburg, Cuijk en Eind hoven. De Wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant. Belanghebbenden maken wij er op attent, dat de data der te houden taxatiemarkten voor paarden in de maand Juni 1943 eenige wijzigingen hebben on dergaan en thans als volgt zijn vastgesteld 7 Juni Breda. 8 i, Willemstad. 10 Oss. 15 w Eersel. 17 n 's-Hertogenbosch. 18 Almkerk. 21 Tilburg. 23 Zevenbergen. 25 n Helmond. 29 Roosendaal. De markt van 28 Mei te Hel mond is vervallen. De Wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant. 100 KOOLPLANTEN in 5 soorten (roode-, witte-, groene-, gele-en bloemkool),50BLOEM PLANTEN in soorten (Leeu wenbek, goudsbloem, enz.) en 5 pracht DAHHA's onder rembours. Ook afzon derlijk verkrijgbaar. MAISPLANTEN f 2.50 p. 100. Kweekerij en Handel, Hofstr. 41 op Donderdag 10 Juni 1943, des n.m. ten 7 ure (wettelijke tijd), in het café Vos te Veen. Voordrachten voor de ver kiezing van één lid van het bestuur, één lid van den raad van» toezicht "en twee plaats vervangende bestuursleden lig gen ten kantore der bank ter inzage. Het Bestuur. vraagt van positief Christelijke beginselen. Brieven met uitvoerige inlichtingen te richten aan den Geneesheer-Directeur. is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7.50; CURSUS B. v. gevor derden f 10.— elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen. Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201. Zondag 30 Mei a.s. van 15.00—17.00 uur over Hilv. II naar het tegen welke gespeeld wordt In het Sportpark te Eindhoven. Dit ooggetuigeverslag wordt gegeven door 5 uit honderden uitgezochte amateur verslaggevers, die met de luisteraars als jury, onderling den strijd aanbinden In den JXZZe. -te etc, Hoe U mee kunt dingen naar de f 400.— aan prijzen dit hoort U, als U Zondag 30 Mei a.s. om 15.00 uur luistert naar Hilv. II(301,5M.) Eigenjar: B. B. BOERE, Tel. 20 door bekende Bands, Muziek- of Zangvereeniging VrooHjk - Gezellig Heeft U "kapotte zakken of dekkleeden sukkél niet langer, doch bestelt heden .nog KAGROLATEX a f 3 25 per K.G.-bus; ook grootere verpakkingen voorhanden. De speciale kleefstof om jute-zakken, dek- kleeden, tentlinnen markiezen enz. te plakken. Bestellingen aan: '91 voor alle soorten en merken Hinthamerstraat 78 Telefoon 2400 in den Boekhandel van de Firma L. J. VEERMAN, Heusden Prijs per idv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pL f 1,12, 3 x pl. f 1,53. (Alles bij vooruitbetaling). Te koop gevraagd :|Te koop gevraagd J. BOUMAN C 8, Aalburg •C BOUMAN Werkendam Te koop gevraagd vrachtwagen. A. BOUMAN A 31 - Wijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3