TH. SCHAPENDONK, WAALWIJK, Gereedschappen GELD DP HYPOTHEEK 0P REIS?? WOEKER! MEUBELEN Lekkere 1 honger... S. D. Lankhuyzen Co's Bank n.v. sucto 30 PRIMA STOFFENVERF, SPORTZAAK P. DE JONGtf evacuatieverhuizingen Ijzerwaren Dekkleeden - Wagenhuiven M. VAN DER WEU EE GERARD KUIJPERS De VELO Waschmachine REPA REERT E. BRINCKMAN Verkooplokaal „De Zwaan' Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties KLEIN CASINO - Kerkstr. - DEN BOSCH Reparatie Kuiperij W. P. VAN DER ZALM HALT! HALT! C. M.VAN WIJLEN Bekendmaking De zwarte handel. Marktberichten Rechtzaken UW OUDE JURK ALS NIEUW. Dank zij onze V VERSCHUUR-BAERT Geen nieuwe footerkaart! GORINCHEM Damestasschen, boodschaptasschen en andere luxe lederwaren N.v. DE LANDBOUWBANK- UTRECHT UW WASCHMAChINE? M. M. DE REEPER - DEN BOSCH VOOR RADIO-REPARATIE Technisch Bureau „ELGO" L W. GOUDA „Q.R.E.V. O." 1 A. MONSTER SCHRIFTELIJK 10UIS DOOmUtMKJR KOFFERS Denk er om C. VAN WIJK PHzn. De grootste Puntenwaarde INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT LET O PU MAKELAARDIJ KLERKX Speciale aanbieding GLADIOLEN Pédicure Voetverzorging TECHNISCH BUREAU „ELG0" L. W. GOUDA. VARIé Té - PROGRAMMA'S GENDEREN Telef. No. 15, Raamsdonksveer J Agentschap van de Amsterdamsctae'Bank N.V. Amsterdam. RAVtNS WAAY'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 heusden Controleer Uw kaarten direct na ontvangst. BOODSCHAPT ASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNAIES GEZELSCHAPSSPELEN St- Antoniusstraat 124 Telefoon 398. Is hij misschien defect of versleten? Is HET adres EETHEN bij Waalwijk Onder garantie Overal te ontbieden. Erkend Reparatie-inrichting v. Philips Radioproducten Meubel transportbedrijf en Tel. 2841, GORINCHEM a—«g avwwwiawwiwwiinuM» .■A r..<*ïi uui Losse deelen, -oou gevraagd or.even'm. r.schr en prijs Jan üloemsma. Jaehkgde 13, Qroningem. PRIVAAT ONDERRICHT BOEKHOUDEN en HANDELSCORR. „FICKINGER", BREDA DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N V. BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden en Reparatie-inrichting Ook Dekkleeden te huur Br. Haven 118 Den Bosch Tel. 2071, b.Hg. 2974 ja van ieperen Gediplomeerd Horlogemaker, Hoogstraat 16, GORINCHEM. Wie helpt baby? geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 6.3 HEUSDEN Lrd Ned. Coll. voor Belasting Consulenten Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK jamoeder WIEG H, WENERS - Bloembollenkweekerij - HILLEGOM, Meerstr. 170 REID0 CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS????? '8 BOSCH - Telef. 4869 Algemeen t Ontwikkeling. Benoodigd' hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG Bill ij ke prijzen LEVERING EN REPARATIE VAN ALL£ ELECTRISCHE APPARATEN EETHEN (BIJWAALWIJK) In het KLEIN CASINO vindt U steeds de beste attracties. Weder verkrijgbaarElectrische Kookplaten. Brillantine, iets fijns voor de jonge mannen. Wees wijs en vraagt prijs bij Handel in: Rijwielen, Motóren, Waschmachines, kortom alles zoowel voor den Fietser als voor de Vrouw. „Ja, we zijn allemaal fijnproevers ge worden. 'n Lekkere taart of stukje cakeOch, och, als er toch geen Roer-Om was.wat zou die lekkere tand dan gauw uitgetrokken zijn!",- Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding^ Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, ren te vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN.' (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. *h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. De politiegezagsdrager te Heusden maakt bekend, dat op grond van de beschikking van den Höheren SS- und Polizeiführer dd. 13 Mei .1943, de ver beurdverklaarde radio-ontvangtcestellen met toebehooren en even'tueele resér- ve-onderdeelien bij den politiegezagsdra ger behooren te worden ingeleverd. De inlevering moet geschieden op het+ gemeentehuis en wel voor Wijk N op1 29 Mei 1943 van 81 uur. Wijk O op 31 Mei 1943 van 812 uur. Wijf. W op 31 Mei 1943 van 16 uur. Wijk Z op 1 Juni 1943 van S12 uur. Wijk' A op 1 Juni 1943-van 16 uur. Wijk B op 2 Juni 1943 van 812 uur. Wijk C op 2. Juni 1943 van 16 uur. Voor de inlevering worden formulie ren ter beschikking gesteld, die door belanghebbenden tegen beta'ing van 5 et. per formulier aan de loketten der postkantoren kunnen worden afgehaald. Op elk formulier moeten het type, het nummer van het toestel alsmede tjje naam, het beroep en het adres van dengene, die hét toestel heeft ingele verd, met de schrijfmachine of in blok- letters worden vermeld. Elk apparaat moet bovendien jran een labej worden voorzien. Geëvacueerdén, wier radio-ont vangtoestel zich nog in de vroegere woongemeente bevindt, kunnen het formulier afhalen ten postkantore i,n de huidige woongemeente; het dient na invulling ingeleverd1 te worden bij den politiegezagsdrager in deze laatste gemeente. Voorts moeten zij een persoon, woonachtig *in de vo rige woonplaats of de politiegezags drager aldaar machtigen, het radio- ontvangtoestel of de reserve-onder deel en uit de ontruimde woning weg te halen. Voor deze machtigingen zijn formulieren bij 'den politiegezags drager gra'tis verkrijgbaar. De politiegezagsdrager voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 27* Mei 1943. VOORSCHRIFTEN INZAKE 'INDEE LING, METING EN SORTEE RING VAN IN NEDERLAND GEVELD HOUT. Het gevelde of gerooide hout uit Ne- derlandsche bosschen of andere inland- sche houtopstanden, dat men in den handel wil brengen, mag van 1 Ooct. 1943 af slechts worden verwerkt tot maten en sorteeringen (en daarin inge deeld), welke voorkomen in de z.g. I.M.E.S.-voorschriften (tndeeling,, me ting en sorteering). Deze .voorschriften zijn als bijlage bij een beschikking van den Secretaris-Generaal van het De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, tot wijziging van de Hout beschikking 1941 no. 1, verschenen in de Staatscourant van 20 Mei 1943. Voor de aanduiding van de maten en sorteeringen mogen met ingang van 1 Oct. a.s. alleen de in bedoelde voor schriften vermelde benamingen worden gebruikt. Eigenaren van bosschen en an dere houtopstanden onder wie naast particulieren en vennootschappen oók vallen de staat, publiekrechtelijke licha men, veneenigingen en stichtingen zullen er goed aan doen reeds thans met de nieuwe voorschriften rekening te houden. Exemplaren van de I.M.E.S.- voorschriften 1943 zijn binnenkort voor belanghebbenden verkrijgbaar bij adres sen, welke nader zullen worden bekend gemaakt door den Gemachtigde voor het Boschwezen, de Houtvoorziening en de Jacht. P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. WIE VAART WEL BIJ DEN ZWAR TEN HANDEL? Een fabriek had onlangs een partij van ongeveer 4300 blikken konijnen- vleesch voor den normalen handel be stemd tegen een redelijken prijs zou den déze blikken verkrijgbaar geweest zijn, als niet de vertegenwoordiger van de fabriek in een der groote steden hier een prachtige winstbron in gezien had. Hij verkocht de partij in den zwarten handel tegen een prijs van f 6.50 per blik, waarbij hij een winst van ongeveer f 18-.000 maakte. Na enkele tusschen- handelaren te zijn gepasseerd, werden de blikken voor f 11.50 per stuk aange boden. Wie heeft nu het» voordeel ge noten: de zwarte handelaar of het pu bliek? Het publiek wordt hiermede niet aan waren geholpen, die het anders niet zou kunnen krijgen. De zwarte han del dient alleen de belangen der frau deurs en kettinghandelaren. Toch is het voordeel, dat deze duis tere elementen' genieten, slechts schijn baar, wantvroeg of laat zullen zi) allen moeten boeten voor de schade, die zij aan de gemeenschap hebben toe gebracht. De eerste en de beste methode om hun de mogelijkheid te ontnemen te „werken", is echter, dat men zich met hun practijken niet inlaat. Niet alleen ten aanzien van de le vensmiddelen, ook op het gebied van de industrieele producten is de overheid steeds doende te trachten door het treffen van allerlei maatregfelen den sluikhandel, waar deze zich mocht voor doen, te bestrijden. Zoo zijn de voor schriften met betrekking tot de distri butie vajj Motorbrandstof zeer streng. Bij alle pomphouders zijn de voorraden op 1 Dec. 1941 opgenomen. Hun is een verplichte, administratie van den voor raad, zoowel als van verandering hierin, opgelegd. Voorts is bij herhaling een oproep geplaatst, waarbij een ieder, die over bepaalde minimum-voorraden beschikte, verplicht was deze aan het Rijksbureau voor Aardolieproducten op te géven. Voor de controle op de naleving van de distributievoorschriften heeft het Rijksbureau voor Aardolieproducten een speciale afdeeling opgericht, waarvan de ambtenaren, die in den buitendienst werkzaam zijn, regelmatig administratie ve onderzoekingen bij den haftdel ver richten. Daarbij wordt tevens gelet op eventueel vervalschte distributiebeschei den. Ook het opnemen der aanwezige voorraden maakt een onderdeel der con trolewerkzaamheden uit. Tot de door het Rijksbureau genomen maatregelen behoort voorts de controle op de juist heid* van de ingediende aanvragen. De zwarte handel onttrekt vele le vensmiddelen aan die groepen van de bevolking, die ze het hardst noodig heb ben, o.a. kinderen, zieken enz. Goederen, die in den sluikhandel ver dwijnen, zijn veelal door diefstal of door onrechtmatig verkregen bonnen in handen gekomen van onbevoegden. Wil men het kwaad bestrijden, dan moet men het in den wortel aantasten. Men beginne dus met den sluikhandelaar geen gelegenheid te geven zijn goede ren af te zetten. Doet men dit toch, dan maakt men zich schuldig aan een strafbare handeling en geeft men den sluikhandel gelegenheid zich uit te brei den. ROTTERDAM, 25 Mei. Aan de veemarkt waren heden aangevoerd 2000 dieren, waaronder 65 paarden, 2 veulens, 93 schapen, 309 zuiglam meren, 463 runderen, 90 nuchtere kalveren, 60 graskalveren, 116 biggen en 802 bokken en gei ten. Prijzen per stuk: Melkkoeien 11350, 1150, 975; Kalfkoeien 11300, T100, 975; Varekoeien f825. 725, 625; Vaarzen t750, 650, 475; Pin ken 1575, 475. 375*. De aanvoer van kalt- en melk koeien was als vorige week met redelijken handel en de prijzen van vorige week waren gemakkelijk te handhaven. Varekoeien aanvoer ge woon met kalmen handel én prijs- houden. Vaarzen en pinken aanvoer vrij groot met strcfeven handel en onveranderde prijzen. 's HERTOGENBOSCH, 28 Mei. Op de markt van heden waren aangevoerd 3426 stuks n.l. 432 run deren, 48 nuchtere kalveren. 29 big gen, 2385 schapen-lammeren. 532 bokken en geiten. De prijzen waren als vplgt: Kalfkoeien en melkvee 9001300. Magere ossen en koeien 600—300* Jongvee 160450. Nuchtere kalve ren 85145. Biggen f4 per week. Schapen 150210. Lammeren 38— 50—85. Aanvoer van rundvee, vooral jong vee, grooter; handel kalm, hoog ere prijzen. Goede aanvoer van tokkal- veren, zeer duur. Kleine aanvoer van biggen, weinig handel. Goede aanvoer van schapen, hooge prijzen. Zeer groote aanvoer van lammeren, zeer prijzig handel goed. Nog veel bokken en geiten, prijshoudend. Kantongerecht 's-IIcrlogcnboscli. Zitting van Maandag 17 Mei. Motorrijtuig zonder voor- en achter lichten en zonder verlicht-nummerbord A. B., Wijk en Aalburg 3 keer f 10. Hond op pijnlijke wijze arbeid Ibten verrichten: H. P., Vlijmen f40. Jachtwet: H. S., Almkerk f 10: G. L. B., Waalwijk 2 keer f 10. Niet op rijwielpad rijden: M. G. te Waalwijk f4; H. J. G., Waalwijk f4. Na 24 uur op straat: L. D. H. te Waalwijk f 2.50. Voorlicht niet afgeschermd: J. P. B., Vlijmen f 1P. S., Sprang-Cajielle f2.50; L. D. H., Waalwijk f3.50; M. F. R., Eethen f3; P. C., Genderen f4; K. B., Wijk en Aalburg f4. Twee jrersonen op een rijwiel: D. M., Sprang-Cajrelle f2.50 of 2 d. h. Zitting van Maandag' 24 Mei. Geen achterlicht: M. A. v. H., Dru ilen f 5. Geen voorlicht: T. P., Almkerk f5. Voorlicht niet afgeschermd:. G. S., Almkerk f3; H. A. S., Sprang-Ca- pelle f2; H. d'. Bt., Sprang-Cap t3. Ojj hoek van straat blijven staan: H. D., 's-Gravenrnoer f 2. Geen voor- en geeit achterlicht: C. L. v. V., Drunen f 6. Voorlicht niet afgeschermd: H. S., Wijk f 2. Zifting van Woensdag 26 Mei. Coloradokeverwet: J. B. de F., Almkerk, 410. Niet rechts houden: A. de R., Drunen, f3. Zelf de nieuwe bescheiden gehaald. Veilig in haar tasch geborgen. Thuis miste ze een boterkaart. Misschien niet ontvangen. Maar bewijs dat eens! Hij zou ook ver loren of gestolen kunnen zijn. Het is hard, maar de distributiedienst mag niets vergoeden. Daarom: Publ. v/h Dep. Handel, Nijverheid en Scheepv., t.b.v.h C.D.K. LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 Wij hebben nog een aardige sorteering in Kaad van Commissarissen Jlir. Mr.' J. K. H. DB BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFERE2» (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. i: DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN ROEVER DE BHAUW, Wijk bij Duurstede Verstrekt credieten, eveneens liquiditeits-credieten, ook aan niet-landbouwers. Neemt gelden i deposito Agent voor Gorinchem .en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE -RUYTER Wij kunnen U helpen zoowel met reparatie als inruil. Vraagt eens om inlicht, en opgaaf van kosten, het verplicht U tot niets. FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. Sbtionsweg 1 - Telef. 2110 GORINCHEM Belast zich met per auto, schip of spoor. Ruime droge bergplaats voor inboedels BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland - (geen lesbriefsysteemin Duits, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Wij sluiten aan op iedere voor opleiding. - U verplicht zich bij ons in geen enkel opzicht! U werkt bij ons nooit te hard! Het Instituut met de frisse zaken-ideën. HEUVEL 90 TILBURG TELEFOON1 4235 ig~T»T»irTwawn~~imriMWMirBTMwrr nr i w iiihuuh m» i ■i«iwi»iiMiiMiiiiir wwrwMr"w———■wri— i U kunt Uw BOEKHOUD-er BELAST!NGZGRGEN veilig aan ons toevertrouwen. ACCOUNTANTSKANTOOR Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH Als U gaat zwemmen, laat Uw horloge dan thuis. Ten eerste: wanneer U in 't water gaat en U vetgeet Uw horloge van Uw pols te doen (en dat gebeurt vaak) is het bedorven en is het hoogstwaarschijnlijk niet meer te maken. Ten tweede: loopt U geen kans, dat het gestolen wordt. Wees zuinig op Uw horloge; het is NU een kostbaar bezit. Baby stoort zich heeleemaal niet aan oorlog. Hl] maakt er geen luier minder om nat. En voor menige moeder is dat een wanhoop. Van deze wanhoop maken sommigen misbruik om nieuwe of tweedehandsch luiers aan te bieden tegen prijzen, die heel velen niet bestedén kunnen. Als baby dan huilt, zegt menige moeder bitter: alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Billijk 'Vlug. ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN GROOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wij nog 'a aardige WALTER KLERKX Waalwijk 100 grootbl. Gladiolen, in 10 versch. soorten, apart f 0 Rfl verpakt en van naam voorzien, voor slechtsLi JU Zending rembours of giro 432749. (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U i3 de REI DO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas. Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. J A N SEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. Des Maandags te WAALWIJK in Hotel Verwiel, Telefoon 26. Spreekuur: 9.00-12.00 uur. 1.30 - 7.00 uur. Zes Mulo-vakken per week. Zeeuws Inst. tot Bev. derAlg. Ontwikkeling. Rijksweg, Hans- weert. Lesgeld f2.50 p. mod. Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog e e r s.t e klas meubelen van oude kwaliteit, en nog groote voorraad. Aanbevelend: Verkooplokaal „OE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss Behalve de beide Bands in de Beneden- en Bovenzalen verleenen de volgende Artisten hun medewerking aan onze dagelijksche Non-Stop Vanaf 12 uur LENY en TOMMY BOUMAN, Nederl. beste Cabaret-Duo. WILL SIBBELEE, de populaire Zanger en Imitateur. ILONCA KLINK, Weensche Voordracht-Kunstenarék. PAULINE WESSELMAN. TRIO VRIJMAN met Internationale Muziek-reputatie. IMO KlI^^FN^ Seen zeemlap, geen spons, ll*IW I\UJJL1Nj altijd zuinig en netjes. I» tw.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4