voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bonunelerwaard Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEÜSDEN. Een goede buur... Voedingsgewassen in eigen tuin Und van a No. 6 Vrijdag 4 Juni 1943 B u i t e ji 1 a n d VERD 1ST EREN wmm Attentiesein voor den tuinbouw in het Oosten Officiëele Landbouwmededeelingen Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten II cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentifin24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 5l/t cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. voor de Provincie Noord-Brabant. Het belang van den boer bij schoon polderwater. Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden WEERMACHTBERICHT. GROOTE VERLIEZEN AAN VLIEGTUIGEN. Hoofdkwartier van den Führer, .31 Mei (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De vijand zette gisteren de aanval len op het Koebanbruggehootd niet voort. Van het overige Oostelijke tronï wordt, behalve een succesrijke eigen aanvalsoperatie bij Welesj, al leen activiteit van verkeniungs- en stoottroepen gemeld. Bij "een .aan val van een tormatie fcolsjewistiscne bommenwerpers op een Duitsch con- vooi in de Zwarte Zee werden door jagers en vaartuigen van de Duitsche marine alle negen aanvallende bom menwerpers neergeschoten. In totaal verioren de bolsjewisten gisteren 74 vliegtuigen; 7 eigen vliegtuigen wor den vermist. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen havensteden aan de En- gelsche Zuid- en Zuidoost-kust aan en wierpen bommen van zwaar ka liber nêer in vöor den oorlog belang rijke installaties. In het Middellandsche Zeegebied vernietigde de luchtmacht op 24 en 30 Mei 13 vliegtuigen, waaronder verschei ene zware bommenwerpers.. Bij gewapende verkenning boven den Atlantischen Oceaan werd een vijandelijk vrachtschip van 4900 brt. door een luchtaanvil in den grond geboord en een viermotorig Britsch vliegtuig m een luchtgevecht neer geschoten. RUSTIGE DAG AAN HET OOSTELIJK FRONT. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 1 Juni. Het 'opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front Verliep' de d:ag, met uitzondering van plaatse lijke gevechtsactiviteit aan het Koe- ban-brugge hoofd, over het algemeen rustig. Sterke formaties van tiet Iuchtwa- pen vie'len bolsjewistische pantser en intanteriëtormaties "in het gebied ten Westen van Krymskaja aai en bestookten met goed' succes batte- rijstellingen en ravitailleerihgssteun- punten van den vijand in dien centra- 'ien en Noordelijken sector van het Oostelijk front. De Sovjets verloren gisteren 51 vliegtuigen. Twee ei gen toestellen worden vermist. In het gebied' v*an de Middelland sche Zee vernietigde het luchtwapen gisteren ,acht meermotorige vijande lijke vliegtuigen. Een tormatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen bombardeerde in den atgeloopen nacht het havenge bied van Soussa. Een Duitsche duikboot bracht in den Atlantischen Oceaan 'een vij andelijk koopvaardijschip van 5000 brt. tot zinken. HET KÜEBANBRUGOEHOOFD. Berlijn, 31 Mei (D.N.B.) De vijtdaagsche slagfcn den Oostelijken sector van het Koebanbruggehootd heeft den bolsjewisten, naar het D. N.B. verneemt, tot dusverre 65 pant serwagens, 173 vliegtuigen en ver scheidene uiteengeslagen divisies ge kost. Deze zware verhezen hebben ide# bolsjewisten niets opgebracht en |hen niet nader gebbacht tot'hun doel, het doorbreken van het Duit sche atweertront aan den Koebati. DE FRANSCHE VLOOT TE ALEXANDRIA. „Aansluiting" bij Engeland. De Fransche regeering deelt me de, dat de Fransche vloot te Alexan- dtië heett toegegeven aan den Britsch-Amerikaanschen druk. De bemanningen hebben volgens een te legram uit Engelsche bron haar ^aan sluiting" vefklaard. De in de haven van Alexandria lig gende Fransche oorlogsschepen neb ben een 'gezamenlijke waterverplaat- smg van 65.000 ton. De vloot bestaat uit het slagschip Lorraine" (23.000 ton), de 10.000 ton metende kruisers ,,Suttren", „Tourvflle" en „Duques- ne", dpn kruiser ,,Duguay-Trouin" groot 7.000 ton, de torpèdobooten ,,Le Basque", „Forbin" en „Le For- tuné", elk van 1300 ton en de duik boot ,,Le Protée". Aan boord van de schepen zouden zich den laat- sten tijd nog ongevëer duizend of ficieren en manschappen hebben be vonden." ATTOE GEVALLEN. De Japansche bezettingstroepen op het eiland1 Attoe, die zich sedert 12 Mei tegen een numeriek veel ster keren vijand heldhaftig verdedigden, besloten in den nacht van 29 Mei in een laatste kracht inspanning een bewijs van de Japansche heldhaftig heid te geven en een aanval te on dernemen. Na deze onderneming is de verbinding met de vechtende troe pen afgesneden en men neemt, naar het Japansche hootakwar.ier mede deelt, aan, dat alle soldaten gevallen zijn. De soldaten, die door verwon- Van 30 Mei tot 5 Juni. Begin 22.00 uur. Einde 5.30 uur. Van 6 tot 12 Juni. Begin 22.00 uur. Einde 5.15 uur. dingen of anderszins niet aan de i laatsten aanval konden deelnemen, waren tevoren vrijwillig in den dood gegaan door harakiri te plegen. In hej verloop der gevechten aan het Koeban-bruggenhoofd zijn door de Duitsche troepen gedurende de laatste weken aanzienlijke resultaten 'behaald De hoeveelheid onder het machinegeweer liggende patroonhulzen getuigt van de kracht van den afweer, die, zooals op de toto te zien is, 14 vijandelijke pantserwagens vernietigde PK Maier-H H-St-P m Goede toekomstmogelijkheden in de Oekrajina en de Baltische landen. (N.O.C.) Niet alleen groenten- kweekers, waaraan momenteel de grootste behoette is, kunnen zich een bestaarf in Oost-Europa verwer ven, doch ook naar andere groepen van tuinders, zooals fraitkweekers, boQmkweekers, zaadkweekers, bloe misten, veilingpersoneel en truitver- \verkers is thans vraag, terwijl ook imkers en pluimveehouders plaatsing kunnen vinden. Zeer zeker zijn de omstandigheden, waaronder de tuinders in Oost-Eu- lopa werken, met gemakkelijk en geldt voor. velen hunner, dat zij „pioniersarbeid" verrichten, doch zij weten er zich door te slaan en hou den vol om zich een bestaan te ver werven en een nieuwe toekomst te bouwen; en niet alleen nationaat- socialisten, doch ook talrijke niet- N.S.B.-ers Zijn reeds vertrokken. De ze pioniersarbeid en dit opbouwwerk biedt veel belangwekkends en leer zaams en bezit voor vrijwel allen iets aantrekkelijks. De meeste kweekers in Letland, i itauen en Oekrajina zijn atzonderiijk werkzaam, doch in den laatsten tijd worden zij óok wel in groepsverband ingezet. Er zijn o.a. dezer dagen een 12-tal groenienkweekers uit ver c' i - lende Nede-landiscfe tuinbouw een ra, waaronder ook een Langedijker echt paar, vertrokken naar een bedrijf in de nabijheid van Riga. Eenke'.e tuinders verzochten na een verbiijt van eemge maandei in het Oosten reeds om overkomst van hun fami lie en met hulp van het bijkantoor der N.O.C. te Arnhem, verblijven thans ook de e.chtgenooten en kin deren van deze tuinders in Oost- Europa. In' |h|et algemeen is het echter gewenscht, dat de groentenkweeker, truitkweeker, imker, pluimveehouder, enz. eerst alleen naar het Oosten vertrekt en pas als hij heett vastge steld, dat de omstandigheden hier voor gunstig zijn, de geheele ot ge deeltelijke familie laat volgen. In het eene gebied', plaats ot 'bedrijf toch is de gelegenheid hiervoor beter dan in het andere. Geregeld ontvangt de hoofdatdeeing „Tuinbouw" van de N.O.C. te Arnhem verder brieven van de in Oost-Europa werkzame tuinders, die voor een lederen belang hebbende ter inzage liggen. De inzet van groentenkweekers, truitkweekers, bloemisten, veilings- personeel, truitverwerkers, -zaadkwee- kers, imkers en pluimveehouders in het Oosten heett als regel 'eerst in loondienst plaats, waarbij een t trik loon wordt betaald, Terwijl het d'e be doeling is de gelegenheid te scheppen om na verloop van tijd op gunstige voorwaarden voor eigen rekening grond te pachten ot te koopen. De tuinbouwconsulent, Ir. R. van der' Veen, Apeldoornscheweg .246 te Arnhem, keerde dezer dagen terug van zijn achtste reis naar de Balti sche landen; om in den loop van Juni weer naar de Oekrajina te ver trekken. Bij zijn reizen naar Oost-Europa bezoekt hij telkens ook. eenige der reeds daar werkzame Neder a d che tuinders, wier aantal in Letland, Li- tauen en vooral 'in d'e Oekrajina ge leidelijk toerfeemf. Verheugend is ht te kunnen vaststellen, dat verschil lende 'hunner reeds met verlof Tn ons land zijn geweest en na afloop hier van weder welgemoed naar het Oos ten vertrekken en dat nog geen hun ner blijvend in ons land is terug gekeerd. Dat een goede buur beter is dan een verre vriend, wordt nergens méér ervaren en geweten dan op het platte land'. Daar woont de goe de buur reeds te ver van het eigen ert, en er gaan soms dagen voor bij dat men van elkanders leven en werk' weinig bemerkt.. Men „over loopt" elkaar niet en houdt heusch geen tijd' over voor lange bezoeken of overbodig gepraat. In den win terdag, dan mogen de kaarters zich een strompeltocht in het donker ge troosten om ergens bij elkaar te komen waar men gezellig den avond doorbrengt, maar gedurende het grootste deel van "het jaar is men van voor zonsopgang Jot in de diepe schemering druk in eigen doening. Dat was altijd en immer zoo, dat is nu nóg meer het geval, nu de arbeidskrachten niet gerhakke'ijk be schikbaar zijn, en aan het gewas minstens zoo veel 'zorg besteed moet worden als dit vroeger vergde. Niet alleen dat straks geen aardappel, en geen graankorrel verloren" mag gaan, ook de zorgen voor den groei en het welslagen van de teelt vergen het uiterste van den boer en zijn hel pers. Was het altijd zoo, dat men elkander voorthielp met ploegen en maaien, met hooien en dorschen, dit seizoen zal men daar dubbel verdacht op moeten zijn. De boer, die korter ot langer wat van zijn ei gen arbeidskrachten kan afstaan, (het moge dan of zijn zoon öt zijn knecht öt zijn daggelder zijn) aan een be drijf in 'de omgeving moet hij dit met nog grootere bereidwilligheid doen dan altijd de goede gewoonte was. Het komt immers nog voor, dat op het eene bedrijf handen te over zijn, dat drie ot vier zoons een paar bunder bewerken, terwijl een bedrijf yvaar geen ot flog geen ei gen volk voldoende is, lastig ot in het geheel niet aan de noodzakelijke arbeidskrachten kan geraken. Snel verplaatsbare arbeids krachten. De gemachtigde voor den oogst treft overal maatregelen, waar die noodig zijn. Als de dagdaar is, zullen sneL verplaatsbare arbeids krachten gereed staan om een ferme hand toe te steken, waar de oogst gevaar zou loopen ot waar zich ten noodtoestand zou voordoen. De arbeidsdienst en, waar dit noodzakelijk zou blijken, de school jeugd, zal een werkzaam aandeel ne men in het oogst-werk, dat voor de voedselvoorziening van het land zoo allerbelangrijkst is. Maar nóch de spreiding var. werkkrachten, nóch de inzet van hulptroepen kunnen aLe moeilijkheden weg nemen. Al.ereerst moeten de eigen krachten tot het uiterste worden aangewend. De ei gen krachten, dat zijn ook die van den goeden buur, over en weer. Alle papieren béschikkingen en maat regelen immers zijn maar van wei nig waarde waitneer niet 'de goede wil aanwezig is. Op dien goeden wil van den Ne- derlandschen boer, die .altijd zoo treffend en gezond tot uiting kwam in de buren-hulp, doet die gemach tigde voor den oogst een dringend beroep. Huissiachtingsvarkens op „speciale" toewijzing. Vanaf Maandag zullen bij de plaat selijk bureauhouders formulieren be schikbaar zijn voor het aanvragen van een speciale toewijzing tot het aanhouden van een huisslacfitings- varfcen. Voor h et in ontvangst nemen van bedoeld aanvraagformulier komen in aanmerking arbeiders en daarmede gelijk te stellen personen, die reeds voorgaande jaren een speciale toe wijzing hebben verkregen, mits zij een zoodanige oppervlakte cultuur grond exp'loiteeren, dat aanneem baar kan worden gemaakt,'* dat zij een varken itfot slachtrijp held kun nen mesten. Verder perscrtien, die voldoen aan bovenstaande voorwaarden ot kun nen aantoonen, dat zij op andere wijze over voldoende ruwvoer kun nen beschikken. Deze aanvragers moeten er, rekening mede houden, da,t aan hen mogelijk de verplichling zal 'Worden opgelegd, dat zij tevens een mestcontracfvarken zullen moe ten mesten en leveren. Voor alle var kenshouders geldt de nadrukkelijke verplichting, d:at zij minstens drie maanden het huisslachtingsvarken op eigen bedrijf moeten mesten. Aanvragers, die nog bonnenschuld vaii vorige huisslachting hebben te vereffenen, dienen er rekening medé tie houden, dat doof verlaging van het vleeschranfsoen van 750 gram op 500 gram per persoon perpweek, de verefteningsfermijn naar evenre digheid is verlengd. (Voor den buis- siachter, die op '19 April volgens net ouae 'huisslach'.ingsrantsoen nog 200 weken bonnenschuld' moest ver rekenen, 'werd door de verlaging van het rantsoen tot 500 gram, den termijn met 100 weken verlengd). Bij een eventueele nieuwe huis- siachting in de slachtpenode 1943 1944 "mag over het dan nog restee- rende bonnen-tegoed tot 1 Ftbr. 1945 beschikt wórden. Dat beteekent, dat velen met een geringere huisslach- tin'g rekening zullen moeten houden. Aanvraagformulieren worden door den plaatselijk bureauhouder uitge geven en dienen uiterlijk 30 Juni bij dezen functionaris te zijn inge leverd. Later inkomende aanvragen worden niet meer ïn behandeling ge nomen. De wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant. - KOOLRAPEN. Evenals late kroten, winterpeen en late rood'e kóól worden ook de koolrapen voor wintervoorraad ge teeld. Ze leenen zich uitstekend voor nateelt van gewassen, die in Juni oi in de eerste helft van Juli van het veld' verdwijnen. Om nog in Juli te worden geplant, kan men de koolrapen in den aan- zaaien. Bij de verplanting snijdt men een gedeelte van de bladeren at en vang van Juni op een zaaibed uit geeft men ze op de rijen een ouder lingen afstand van 40 centimeter. De rijen komen 40 a 50 cm. uit elkaar te liggen. Om ze spoedig te doen hergroeien, giet men de planten bij droog weer na de planting nog eeni ge keeren aan. Voor zoover noodig, geeft men ze na d:en hergroei ook nog een naibemesting met wat vloei- mest. In plaats van de koolrapen uit te planten kan men half Juni ook nog wel 'ter bestemder plaatse gaan zaaien. Hiervoor kan men per m2 met 1 gram zaad volstaan. Nader hand worden de planten dlan op 40 cm onderlingen afstand uitgedund. De beste kwaliteiten van koolra pen worden van zxyare, vette grond verkregen. Op gescheurde, oude weilanden is het telen ook goed mo gel ijl?. Op een drogen en schralen bodem wor den de koolrapen vezelig, stokkerig en daardoor minder geschikt voor het gebruik. Men houd'e daarmede rekening. De groeiperiode van koolrapen blijft tot diep in het najaar voort duren, terwijl het rooien geschiedt in het begin van November. Voor wintergebruik is het bewaren op een koele, vorstvrije, droge plaats noodzakelijk. Goede rassen zijn: de „Friesche gele koolraap" en de „Engelsche roodkop". De manschappen van den Nederlandschen Landwacht zijn Zondag beëedigd. Een overzicht tijdens de plechtigheid GNF-J. Zeijlemaker-Pai m Denken wij aan de velerlei wijzen, waarop de boer ot de tuinder in zijn bedrijf van het polderwater af hankelijk is, dan springt dadelijk in het oog de eisch van zuiverheid, welke daaraan móet worden gesteld. Met zuiverheid wordt niet ajeen be doeld dat het slootwater he der en vrij van ziektekiemen moet zijn, maar ook', dat het niet te vee! zout mag devatten. Ofschoon dit water steeds minder als spoelwater voor me.k- en zuivelgereedschap wordt gebr.ikt, is het vee in de wei uitsluitend hierop aangewezen 'voor drinkwater. Onzui- yer water kan bij koeien, paarden en schapen niet alleen ernstige sto ringen i'n de spijsvertering veroor zaken (soms met doodelijken af loop) maar ook lijdt steeds'de me i gift hieronde'r. Ook de tuinders on dervinden groote schade van verzou ting van het slootwater. Ir. J. C. Pfeiffer, cuituurconsulent te" Utrecht, heett 'dezer dagen voor de microfoon van „De Neder andsche Omroep" over het belang van den boer bij zuiver polderwater net een en a nder verteld in een vraaggesprek in de serie radio-uitzendingen „De boer, de productie en de Directie van den Landbouw", welke elke week worden gegeven. Na op het boven staande de aandacht te hebben ge vestigd', zeïde hij, dat geen middel onbeproefd wordt gelaten om de oorzaken de verontreiniging op te sporen en zoo mogelijk weg te nemen. Waar dit niet, kan, is er eigenlijk geen ander middel dan zoo veel mogelijk doorspoelen met goed ïniaahvater. Het vraagstuk van de waterverver- sching is voor de polderbesturen haast even belangrijk als dat van de Avaterloozing. In dit opzicht leveren de aan de zee gelegen streken véél moeilijkheden op, daar dre kans op verzouting van.het polderwater zeer groot is. Sinds de atsiui'ting van de Zuiderzee en de verzoeting van het IJsselmeer zijn de polders in Noord-Holland en Friesland 'in een Delangrijk betere positie gekomen. De comifussie-Lovink schatte, op grond van rarqingen van practische landbouwers, het voordeel van een hi ogere melkgilt tengevolge van de mogelijkheid van den inlaat van goed drinkwater alleen voor de Noord- hoflandsche klcipotders reeds op 1,7 miliioen gulden 'sjaars bij een melk prijs van 10 cent per liter „at boer derij". Het is jammer, dat nog niet alle veeboeren van 3e noodzake'ijk- heia van zuiver slootwater voldoende zijn doordrongen. Hoewel zij voor menschelijk drinkwater en bij de be reiding van zuivelproducten het sloot- vvSter schadelijk achten en hiervoor het leiding- of pompwater preteree- ren, zien zij nog niet 'voldoende toe op de hoedanigheid van drinkwater voor het vee. Ook de grasgroei on dervindt nadeeiige gevolgen van ver zouting van het polderwater, terwijl landbouwers, vooral op de lichtere gronden, waar de ïnd'riitging grooter is dan op de zwaardere, daarvan schade in hun gewassen zullen on dervinden. Naast d'e zorg voor verversching van het' polderwater dient voortdu rende aandacht te worden geschon ken aan die opsporing van de oor zaken van de verontreiniging". Nu eens zijn het fabrieken, we.ke haar afvalwater ongezuiverd' loozen, dan weer riool- en andere afvalstoffen van wooncomplexen, welke in de sloot afvloeien. Kent men de oor zaken van de verontreiniging, dan ligt ook de remedie meestal 'binnen het bereik'. Fabrieken kunnen ver plicht worden haar afvalwater te zui veren, voordat het geloosd wordt. Adviezen ihierover geeft het Rijks instituut voor de zuivering van af valwater. Mogelijkheden tot reiniging. De mogelijkheden om 'het wa ter te reinigen zijn velerlei, doch bij na alle berusten op scheikundige werkingen en het bevorderen van bepaalde baGterieprocessen. Daar naast bestaat die methode van vloei- velden, waarbij uit het kwaad nog iets goed's*geboren wordt. Een voor deel van deze methode is namelijk, dat er op den bodem een lhagje slib achter blijft, waardoor op den duur arme gronden tot goed cul tuurland kunnen worden omgevormd. Moeilijker 'is verzouting van het water tegen te gaan. Dit euvel komt weliswaar (hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend', dicht bij de zee voor. Soms worden door natuurlijke ver legging van de zoutgrens verschil lende tuinbouwcentra met ondergang bedreigd, zoodat kostbare werken noodig zijn om zuiver sproeiwater te verkrijgen. Ook dieper landwaarts vooral in diepe droogmakerijen, treft men natuurlijke zoute welen aan, diie zout water in de slooten bren gen. Teneinde brongas te verkrijgen worden deze wellen, ,,nortons''* ge- heeten, ook wel 'kunstmatig in de slooten geslagen met het gevolg, dat deez water opbrengen, dat een 10- ot 20-maal zoo hoog zoutgehalte heett als de gewassen kunnen ver dragen. De overheid grijpt, zoo noodig, in. De verontreiniging van het polder water heett begrijpelijkerwijze de voortdurende aandacht van die Over heid en juist door den aandrang van de zijde van het Departement van Landbouw en Visscherij en de Hoofdinspectie voor de Volksgezond heid ,wordt in den laatsten tijd door het Departement van Waterstaat door door tqsschenkomst van de provin ciale besturen pressie uitgeoefend op de Waterschappen om, waar dit nog niet het geval is, bepalingen tegen waterverontreiniging in hun keuren op jte nemen. Voor vele polderbe stuurders ligt hier een taak, waarvan het belang gelukkig steeds meer en meer wordt ingezien. /I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1