Doodsproeien va„ aardappelloof ASEPTAFABRIEE - DELFT HEBT U Concert HITTEBESTENDIGGLAS WILLEM DE BRUIN - IJZERHANDEL Huisvrouwen KLEIN CASINO - Kerkstr. - DEM BOSCH N.v.H.'tjes een ORGEL, Gevonden en verloren voorwerpen Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten MEISJE maaien van hooigras, een DIENSTBODE, VACANTIEBONNEN 8 Vacantiebonnen worden ingeleverd, A. SGHRIEK, Bekendmaking. hengst „WALTER" Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad Inlichtingen door een leerares Predikbeurten Binnenland met „ASEPTAZOUT" JW' J een verkregen gunst VERMIST: Zwartbonte Pink, HOOIGRAS HOOIGRAS. EXAMEN MIDDENSTAND =FAMA= SPEELTUIN. NEDERHEMERT VARIéTé - PROGRAMMA'S GEMEENTE VEEN. GEM. WIJK EN AALBURG. wenden tot het hoofd van stafafdee- ling VII, Luybenstraat 4042 te 's H ertogerïbo'sch, met het verzoek aisnog voor oproeping in aanmer king te komen. Het ligt rn de bedoeling dóór een ander prij"9voorschrift, de prijzen vast te stellen, die ten hoogste mogen worden gevraagd, indien de sloo perswerkzaam heden tegen vaste prij zen worden aangenomen. Het ver dient aanbeveling, dat 'de onderne mers reeds thans hun' calculatie her zien en in overeenstemming brengen met de bepalingen van het versche nen prijsvoorschrift. zienlijke hoeveelheden farwe achter gehouden en in den zwarten handel gebracht. Aangezien het niet-voldoen aan de verplichting tot inlevering van graan van zoodanigen aard is geweest, dat zij 'niet langer tot deel neming aan de verzorging van de voedselvoorziening kunnen worden toegelaten, heeft de overheid 'tot den stratten maatregel van bedrijtsont- zetting moeten besluiten. A. C. Branderhorst M. Branderhorst-v. Mersbergen H. BOUWMAN M. BOUWMAN-*, d. Ven MARTINUS VAN BERGEIJK, JANNIGJE STRAVER geb. Van Haatten, HENDRIK JOHANNES, HENDRIK JOHANNES VAN DER STEENHOVEN, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. AQPP'P A7()| |T» £eeft (biJ helder weer 1 toegepast en bij voorkeur EFFECTIFF, ONSCHADELIJK voor de huid. GOEDKOOP. I Openlijke dank door Ivan j de H. Maagd Maria I H. PIROM- MICHAËL's IJZERHANDEL, Aalburg. MART. VAN BERGEIJK - Wijk. HET NEDERL. ARBEIDSFRONT Adres: Wijk B154, Woudrichem. AANGEBODEN, KOOLPLANTEN KNOLLENPLANTEN 6 PLATTE aQRRIES H. ZWART Notaris PAAP le snede een moeilijk te verzekeren risico, Nfeuwe Hoven 42, Gorinchem. Notaris G. E. Landweer te Ammerzoden, J. VAN DEN HEUVEL, Genderen. Instituut „FICKINGER" B r e d a. Als U FAMA heeft geproefd STAAK mSTRUD! LOUIS DOOfTIERMKJR Iedere Zaterdagavond en Tweede Pinksterdag ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BIJENTEELT N.V Bijenstand „MELLON A", Santpoort BEKENDMAKING. Nog steeds kunnen wij leveren: GORINCHEM TEL 2840. Vanwege het te 's-Gravenhagè worden U in het gebouw van VROOM DREESMANN te 's-Hertogenbosch an 7 tot,en met 21 JUN11943 gratis inlichtingen verstrekt voor een doel matige bereiding der beschikbare voedings middelen en een juiste samenstelling der maaltijden. Vouwbladen met recepten en wenken zijn aldaar verkrijgbaar. 's morgens van 10 uur tot 12 uur en 's middags van 2 uur tot 5 uur. In het KLEIN CASINO vindt U steeds d»beste attracties. TE KOOP: 6 Juni (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Ger. Kerk, 10 en 6.30 u. cand. Molenaar uit Hardenberg-, AALBURG, 10.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker Ger. Kerk, 10.45 en 3.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 3 u. Ds. v. d. Kooy uit Aalst. BAB.-BROEK, 10.30en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds.' v. d. Broek. DRONGELEN, 2.30 u. Ds. 'Eijzenga. EETEN, geen dienst. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. GIESSEN, geen opgaaf. 's-GR.-CAPLLLE, 0.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOËR, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 7 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 10.30 u. Ds. Hoeuttt v. Veisen uit Meeuwen. LOONSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT, (N.Z.) 3 u. Ds. van Oosterzee. N1EUWEND1JK, Ger. Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDERÜ1JEN, 10.30 en 7.30 u. cand. de Boer uit Bodegraven. Chr. Ger. Kerk, 11 en 7.30 u. lees dienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst LOEVESTEIN, 3 u. Ds. v. d. Haar. RIJSWIJK, geen opgaat. SLEEUW IJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 0.30 en 3 u. Ds. v. Lummel. UITWIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 et^ 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gein. 10.30 en 3 u. leesdienst. 11 Juni 7.30 u. Ds. Lichtenberg uit Vlaard'ingen. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit. WELL, geen dienst. WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Harkema. v.m. bed. H. Doop. WOUDRICHEM,* 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E. v. Wieringen. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr. Luijtjes van Oegstgeest. BIESBOSCH, geen dienst. 's BOSCH, 2 Juni. Op de markt van heden waren aangevoerd 2143 stuks, waaronder 378 runderen, 34 nuchtere kalveren, 1539 schapen-lammeren, 192 bokken en geiten. De prijzen waren p.r stuk als vo'gt: Kaïfkoeien en melkvee 11000- t 1400. Magere ossen en koeien t 6(J0 —1850. Jongvee 1300—1550. Nuch tere kalveren 11001170—1259. Schapen 11501200. Lammeren 135 —145—185. Matige aanvoer van rundvee, zeer kaime handel, naar verhouding meer jongvee, dat bijzonder duur is. Meer lokkalveren, zeer hooge prijzen. Big gen zeer kleine aanvoer. Meer scha pen en nog veel lammeren, handel zeer traag, prijzen lager. Weifiig hok ken en geilen, handel kalm, ook wat lager in prijs. GEVONDEN: Een grijze heeren- jas. Terug te bekomen bij den Post- commandant der Marech. te Eethen. GEVONDEN: Een kindérporte- monnaie met inhoud. Terug te be komen bij den Postcommandant der Marechaussée te Eethen. GEVONDEN: Een metalen duim stok, op de wal te Heusden. Terug te bekomen aan het Bur. v.d. blad. GEVONDEN: Een vulpenhouder. Terug te bekomen bij M. Bax te Heesbeen. GEVONDEN: Een regenkapje. Te rug te bekomen Postkantoor Eethen. VERLORÊN: Blauw geborduurd kort jasje. Terug te bezorgen bij A. v. Dalen, G 40, Bab.-Broek. VERLOREN: in de gemeente Heusden, een zilveren horloge. Te rug te bezorgen bij den Comman dant der Marechaussée te Heusden. VERLORENWeensdagmo g m op den weg van Genderen naar Wou drichem, een paar zwarte beenpij- pen. Terug te bezorgen s.v.p. aan de Botertabriek te Genderen. Uitreiking bonkaarten 7e periode. Voor zelfverzorgers. Dinsdag 8 Juni. Nr. 140 van 9.151.15 u.; nr. 41 —80 van 10.1511.15 u.nr. 81 120 van 11.15—12.15 u.; nr. 121—180 van 1.30—3 u. Woensdag 9 Juni. Nr. 181—220 van 9.15—10.15 u. nr. 221—250 van 10.1511.15 u.; Voor niet-zelfverzorgers. Nr. 1100 van 11.1512.15 u.; nr. 101—200 van 1.30—2.30 u.nr. 201 250 van 2.30—3 liur. De uitreiking heeft plaats in het café bjj de Gez. Vos. Uitreiking bonkaarten 7e periode. Voor niet-zeilverzorgers. Donderdag 10 Juni 1943. Wijk A Nr. 1140 van 9.1510.15 u. Wijk A Nr. 141—209 v. 10.15—10.45 u. Wijk B Nr. 1—130 van 10.45—11.45 u. WijkBNr. 131—201 v. 11.45—12.15 u Wijk C Nr. 1—125 van 1.30—2.30 u. Wijk C Nr. 126—191 van 2.30—3 u. De uitreiking heett plaats in het V ereenigingsgebouw. OPROEPINGEN VOOR ARBEIDS DIENST. De commandant van den Neder- iandSchen Arbeidsdienst deelt me de, dat degenen, die geboren zijn tusschen 30 September 1924 en 1 Januari 1925, voor zoover zij In Ja nuari 1943 niet voor het vervullen van arbeidsdienstphcht zijn opge roepen, niet 'meer voor hel vervullen van dien plicht in aanmerking ko men. Binnenkort worden de betrok kenen in het bezit gesteld van een beschikking van vrijstelling van den arbeidsdienstphcht, welke krachtens art. 4 van het Arbeidsdienstplicbt- bèsluit op hen rust. iReeds ingediende verzoeken om verlenging van uitstel van opkomst worden in verband met het voren staande niet in behandeling geno men. Degenen, aan wie uitstel van op komst is verleend "en die zich dit jaar als student willen laten inschrij ven, doch zich niet voor dienstne ming bij den N.A.D. hebben aange meld, omdat zij er op hebben gere- kepd1,, per Juli 1943 te worden op geroepen, moeten zich onverwijld ALLEEN HILVERSUM 1 IN DEN AETHER. De luisteraar, die over een eigen toestel beschikt, zal van 1 Juni at alleen nog maar kunnen luisteren naar Hilversum I op golflengte 414.4 Meter. Hilversum 11 werkt nog slechts voor de radiocentrales met lijnaansluiting en zendt m het alge meen uit van 17.30 tot 22.15 uur. AANNEMERS MOETEN ZICH MELDEN. In de Staatscourant no. 92 van 13 Mei j.l. is een prijsvoorschritt ver schenen, betrekking hebbende op on dernemers «van slooperswerkzaamhe den. Volgens dit voorschritt waren deze ondernemers verplicht zich bin nen 14 dagen na genoemden datum te melden. Daar zich tot nu toe slechts eenige aannemers van slooperswerkzaam he den 'hebben aangemeld, is de termijn in nader overleg verlengd tot 6 Juni a.s. Daarna zal echter wegens over treding van de prijsvoorscliritten tot vervolging worden overgegaan. Het onderhavige voorschritt gat voorts bepalingen omtrent de prij zen, die ten hoogste mogen worden gevraagd, indien de werkzaamheden in regie worden uitgevoerd. Een tweede prijsvoorschritt in het-* zelfde nummer van de" Staatscourant legde tenslotte aan ondernemers van slooperswerkzaam heden m et be rek king tot de slooping in het kustge bied de verplichting op hun admi nistratie vanat 1 November 1942 op een bepaalde wijze bij te houden. LANDBOUWERS UIT HUN BE DRIJF ONTZET. Zij, dfe zich schuldig maken aan knoeierijen op het gebied der voed selvoorziening, hebben kunnen erva ren, dat de overheid niet aarzelt tot strenge straften ot maatregelen over te gaan jegens overtreders van de voedselvoorzienrngsvocrschritten. Nadat onlangs de Secretaris-Gene raal van het Departement van Land bouw en Visscherij twee veehouders in de provincie Noordbrabant uit hun bedrijt heeft ontzet, omdat zij zich aan zeer ernstige overtredingen hadden schuldig gemaakt, hebben zich kortelings twee nieuwe gevallen voorgedaan, waarin de Secretaris-Ge neraal gebruik heett moeten maken van de bijzondere bevoegdheden, hem toegekend fnj Besluit van 23 Juli 1942. Aan twee landbouwers uit den Wieringermeerpolder is het gebruik van hun gronden en bedrijfs gebouwen ontzegd voor een termijn van twee jaren, ingaande 1 April jl. De betrokkenen, die reeds door den Economi'schen rechter veroor deeld VvUren, respectievelijk tot 3 maanden gevangenisstrat en 13.000 boete en drie maanden gevangenis strat en 11750.boete, zullen dus twee jaar lang de bedrijfsvoering aan andere handen moeten overla ten. Beide landbouwers hebben aan HULPBILJETTEN VAN 110 EN f25. De directie van de Ned.-Bank N.V. maakt bekend, dat zij z'ich-in verband met het teit, dat de aanmaak van de nieuwe bankbiljetten van 110, waarvan de uitgifte werd aangekon digd in de dagbladen van 14 Mei 1943, eenige vertraging heett onder vonden, genoodzaakt heett gezien over te gaan tot het in omloop brengen van tijdelijke hulpbiljetten van 110 en t25. NALATIGE VEEHOUDERS GE TROFFEN DOOR EXTRA-VEE- LEVERINGSPLICH T. De extra-leveringsplicht van rund vee is een scherp wapen, dat de Se cretaris-Generaal Van het Departe ment van Landbouw en Visscherij tianteert jegens hen, die zich niét houden aan een regeimatigen gang van zaken bij de voedselvoorziening, waardoor maar al te vaak de zwane handel bevordert wordt. Ditmaal heett de Secretaris-Generaal 'van zijn bijzondere bevoegdheden gebruik ge maakt door op te treden tegen vier veehouders, die in strijd mei die voor schriften hebben gehance.d dloorzich aan ernstige verzuimen schuldig te maken. Aan. vier veehouders is, Hoofdzakelijk wegens het achterhou den van melk, extra inleveringspiicht opgelegd. Daarbij is een geval tfan een veehouder, die niet minder dan tien koeien van zijn rundveestapel op deze wijze zal verliezen. Het gaat hierbij om een aanmerkelijk deel van den veestapel, een bewijs temeer, dat men met terugdeinst voor scher pe maatregelen 'in den strijd voor de voedselvoorziening van het Neder- iandsche volk. DRIELING GEBOREN. Te Staphorst is in het gezin van Klaas Mulder en Hendrikje £om- pagne een drieling geboren, drie meisjes, die het evenals de moeder, goeo 'maken. De kinderen zijn voor ae juiste verpleging in het Diaco- nessenhuis te Meppel opgeribmen. SLAGER KRIJGT 11500.— BOETE. De inspecteur voor de Prijsbe- heersching te 's Bosch heett den slager L. J. v. d'. Broeck te Breda een boete van 1500 gulden opgelegd. De man nail een drietal hammen tegen woekerprijs aan een grossly geieverd, terwijl voorts kwam vast te staan, dat hij 'ook andere vleesch- waren ver boven den toegestanen prijs had verkocht. OVERREDEN EN GEDOOD. Te Nijmegen is het 6-jarig jonge tje van Dalhuizen, in de Sint Anna- straat door een tram overreden en onmiddellijk gedood. VERDRONKEN. Het 7-jarig zoontje van den heter C. Klaaver te Schagerbrug, is bij het baden verdronken. Op Maandag 7 Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders en Grootouders, en den dag van 6 Juni te her denken, waarop zij voor 25 jaren door het Huwelijk werden verbonden. Moge zij nog lang ge spaard blijven, wenschen hunne dankbare Kinderen en Kleinkind. Qenderen, B 12,4 Juni 1943. 1893 1943 I Op Vrijdag 11 Juni a.s. hopen onze geliefde Ouders en Grootouders, en HeesbeenBchewög c 44 Heesbeen hun 50-jarige Huwelijksdag te gedenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen Rotterdam, Maasbracht, 4 Juni 1943. Hedenavond omstreeks 7 uur behaagde het den Heere van leven en dood, na een langdurige onge steldheid, van onze zijde weg te nemen, in de hope des eeuwigen levens, onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, in den ouderdom van 69 jaar en 6 maanden. Uit aller naam Wed. M. v. Berqeijk- wolfers Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Wijk, 29 Mei 1943. Perzikstraat B 27. Heden behaagde het den Heere van leven en dood, na een kortstondig, gedul dig gedragen lijden, nog vrij plotseling uit ons mid den weg te nemen, mijn innig geliefde Vroi^c en der kinderen zorgzameMoe- der, Behuwd- en Groot moeder, Dochter, Zuster, Behuwd-zuster en Tante, Mejuffrouw in den ouderdom van ruim 56 jaar Namens de Familie: Oosterhout, C. Straver. J. Straver. Diemen (N.-H.), G. A. Straver. W. Straver-Boor. Oosterhout, A. G. Straver. D. Straver-Driesprong. Amsterdam, G Gijzen-S tra ver. J. E. Gijzen. Oosterhout, A. L. Straver. N. Straver. C. Straver Jr. En Kleinkinderen. Oosterhout, 1 Juni 1943. Prins-Hendriklaan 19. De teraardebestelling heeft plaats Vrijdag 4 Juni. Hedenmorgen nam de Heere van onze zijd^weg, na een kortstondig, smarte lijk lijden, onzen geliefden Zoon, Broeder, Behuwd- Broeder en Oom in den leeftijd van 17 jaren. Uit aller naam W. van der Steenhoven C. van der Steenhoven- van Kuijk. Aalburg, 29 Mei 1943. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onzen zeer geachten Vriend en mede-lid, in den leeftijd van 17 jaren. Bestuur en Leden van de Voetbalvereen. „Aalburg". Aalburg, 29 Mei 1943. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch Tel 4526 worden van de knollen, vooral wanneer het loof reeds aangetast is. 's morgens vroeg) reeds na 2 x 24 uur afdoende vernietiging van het loof. Reeds meerdere jaren in de practijk toegepast.. TELEFOON 532 (3 lijnen) GEVRAAGD voor heele of halve dagen. Mevr. ENSINO, NieuwstPaat 106 Heusden omm» «amm ^ÊmtÊtmÊÊm «mmm» \7oor de vele blijken van be- langstelling, ontvangen bij de herdenking van onze 40-jarige echtvereeniging, zeg gen wij, mede langs dezan weg, hartelijk dank. Ds. en Mevr. Menken- van der Hoogt. Genderen, 4 Juni 1943. LIjprmede betuigen wij aan allen, die op eenigerlei wijze hun belangstelling heb ben betoond bij ons Gouden Huwelijksfeest, onzen harte- 1 ij k e n dank. G. PIRON v. d Pol. Oudheusden, 4 Juni 1943. Qg zending Serviesgoed ont- L vangen. Diegene, die op hun ingeleverde bonnen in December en Januari nog niets ontvangen hebben, kunnen dit vanaf DINSDAG 8 JUNI in ontvangst nemen. - Pakpapier medebrengen. rAndergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het in Wijk en omstreken. v Aanbevelend, gemerkt T. J. 4868. Inlichtingen tegen belooning Y. M. SPOOR, Tel. 3, Woudrichem. GEVRAAGD, om 10 Juli in dienst te treden, voor dag en nacht, leeftijd 19 k 20 jaar, zelfstandig kunnende werken. Brieven onder No. 42 aan het Bureau van dit Blad. maakt bekend, dat kunnen worden ingeleverd op ZATERDAef 12 JUNI 1943, van 3-5 uur. Wederom kunnen op WOENSDAG 9 JUNI a.s. des nam. van 6 tot 8 uur (Off. tijd) bij den Penningmeester W. A. PRINSE te Genderen. volgens vastgestelde minimum prijzen Roode, Witte, Groene en Gele Savoye. voor de consumptie en vee voeder. 3 Tevens voor 50 c.M. sp<3or. Verp. tegen kostprijs. Vracht voor rek. kooper. Rembours. Tuinderij »De Eersteling" Almkerk - Tel. 32 te Werkendam, zal aldaar op VRIJDAG 11 JUNI 1943 n.m. 2 uur (zomer tijd) in café de Waal publiek verpachten de van 140 H.A. op de polders Kraaienest en Thomaswaard onder Werkendam, Borcharen onder de Werken, Boerenver driet onder Dussen en Bloem- plaat of de Dood onder Drim- melen. Waardebonnen van de Grond kamer voor N.-Br. medebren gen. Soliede borgstelling ver- eischt. b.v.een huis met riet gedekt, hooi, stroo, enz. Wendt U tot onderstaand adres: Telefoon 2856. is voornemens te houden, verpachtingen van hooigras, als volgt: DONDERDAG 10JUNI1943: nam. twee uur, Veerhuis Well: Heerlijkheid Bokhoven, Gel- dersche waarden en Hedikhui- zen. VRIJDAG 11 JUNI 1943: a. v.m. negen uur, Rechthuys Nederhemert (Eiland)Heer lijkheid Nederhemert, onder Bern, op de Doornwaard en verdere perceelen. b. n.m. 2 uur, „Maasstroom" Nederhemert: de perceelen op de Arkenswaard I Noordzijde van den heer W. Ph. Peletier. c. n.m. vier uur, „Rietschoof" Nederhemert: uiterwaarden Noordzijde. DINSDAG 15 JUNI 1943: a. n.m. 2 uur, Veerhuis Poe- deroijen: de perceelen op de Koorn- en Hollandsche Waard. b. n.m. aes uur in de „Pauw" te Aalst op de uiterwaarden de Zaaiwaarden en Koewaarden. WOENSDAG 16 JUNI 1943: a. v m. negen uur, café van Doorn te Lith op de Moort- huizensche waarden. b. n.m. twee uur in de Peli kaan te Hedel, de uiterwaarden van den Dorpspolder Hedel. Alles officieele tijd en breeder bij biljetten. De pachters moeten in het bezit zijn van waardebonnen uitgegeven door de Grondka- mer. Wegens ongeschiktheid van „DARIO" staat de Dinsdags en Vrijdags ter dekking bij j— Juist door onze privé lessen bereiken wij zulke schitterende resul aten. Op iedere voor opleiding stellen wij ons in en we werken geheel in de geest van ieders bedrijf. Mondeling en schriftelijk onderricht. Sr*?®? zal U de pittige smaak zijn opgevallen. De aparte brand wijze, die door Douwe Egberts voorheen ook voor de beste koffie- soorten werd toegepast, is hiervan deoorzaak. Douwe Egberts Fama komt inder daad echte koffie nabij! V I 1/ 11-vvxv" 186 foor bekeersch/rg van Uw SOEKHOUDING enADIIINlSTRAllE zorgt ACCOUNTANTSKANTOOR Eigenaar-: B. B. BOERE, Tel. 20 door bejeende Bands, Muziek- Vroolijk of Zangvereeniging Gezellig 15 wekelijksche lessen.,-* is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7 50; CURSUS B. v. gevor derden f 10.— elk bestaande uit Elke maand begint een NIEUWE CURSUS Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen vóór Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201. De aangeslotenen bij de N.V. Waterleiding-Maatschappij „Noord-West-Brabant", die wonen in de gemeenten. Alm kerk - Dongen - Dussen - Eethen - Gilze-Rijen - Geertrui- denberg - 'sGravemoer - Heusden - H en L. Zwaluwe - Loon op Zand - Made en Drimmelen - Oosterhout - Raams- donk - Sprang-Capelle - Teteringen - Terheyden - Werken-, dam - De Werken c.a. - Woudrichem en Waspik wordt verzocht TOT NADER BERICHT zeer zuinig te zijn met water, niet te schuren en te schrobben, daar het, als gevolg van machinebr'euk niet mogelijk is, de normale hoeveelheden water te leveren. De Directeur der N.V. Waterleiding-Maatschappij „Noord-West-Brabant". ki in deuren Van Haardkachels en Haarden. Veel beter en veel sterker als Mica Steeds een mooi zichtbaar vlammenspel Agent voor Gorinchem en Omstreken: Behalve de beide Bands in de Beneden- en Bovenzalen verleenen de volgende Artisten hun medewerking aan onze dagelijksche Non-Stop Vanaf 12 uur LENY en TOMMY BOUMAN, Nederl. beste Cabaret-Duo. WILL SIBBELEE, de populaire Zanger en Imitateur. ILONCA KLINK, Weensche Voordracht-Kunstenares. PAULINE WESSELMAN. TRIO VRIJMAN met Internationale Muziek-reputatie. Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pi. f 0,70, 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: '1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. (Alles bij vooruitbetaling). A a n g e b.Roode TE KOOPRoode-, Savooie, Witte- en Witte-, GroeneJ(en prijs f 375.-. A. DE JOODE - Genderen. BloemkoolplKom kommer- en Meloe- nenpl. in potgekw., bij H. v Vuuren, - Tuinder Dussen GeleSavoije-, Putjes- Spruiten-, Boeren- koolplanten en Knol- raapplanten. P. van Hofwegen, Tuinder, Almkerk, D 79.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3