BEKENDMAKING Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Folklore rondom Pinksteren. BEKENDMAKiNG Churchill-sprak in Lagerhuis Keuringen voor de Waffen-SS, het Legioen en de Landwacht Keuringen Waffen-SS en Netl. Legioen No. 6346 Vrijdag 11 Juni 1943 VERD 1STEREN Officiëele Landbouwmededeelingen UNO VAN AËtëtf* Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: •per 3 maanden (ranco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten tl cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no. 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/» cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uo£ ingewacht. 4e, 5e, 12e en 19e Regiment Infanterie opgeroepen. - Buitenland Verzorging van familieleden van vrij willigers Watten SS en Ned, Legioen. voor de Provincie Noord-Brabant. «oor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden 1 N In zijn aantekenhigen op jden dichter Huyghens, gewaagt Bildertlijk ergens van de pinksterbloemen". Hiermede bedoelde men in de 17e eeuw en ook vroeger jonge meisjes, die in het wit gekleed waren, en die versierd' mêt lin ten en bloemen, omstreeks Pinksteren ^liedjes langs de straat zongen, aanvan kelijk geestelijke, later wereldlijke en zoo dan aalmoezen verzamelden. Ieder kerkfeest, zegt een oud schrij ver, had zoo zijn bijzondere openbare versieringen of vertconingen.. Nog niet vergeten kunnen tie pahnpaaschtakken zijn met gebak, tijgen en klatergouden vlaggetjes versierd, die men dan ieder kind gaf; waarlijk beter gepast dan de Sint-Niklaasversieringen. Schotel merkt op, dat sommige Hei- «densche plechtigheden van tijd tot tijd bij onze Christelijke feestvieringen zijn gekomen en later, als tot dezelve be- lioorende, zijn aangemerkt geworden. De „Floralia" of feesten ter eere van Flora, werden in hetzelfde jaargetijde, n.l. bij den aanvang der lente gevierd en ook dan was men gewoon zich met bloemen op te schikken en te bekransen. Op den eersten Meidag dronk men in de 15e eeuw den Meidrank, d.i. „krui- dewijn" (onze voorouders diPnken slechts zelden or»ermengden drank). In een oud werk staat, „des woensdachs op meydach waren die heren en de Raet (van Arnhem) vergadert ifl mijns heren hoft' van ge re, dair gedroncken iiii quart Meydrancks". Men danste om den opgericlden „Mayboom", zoca's te Arnhem in 1412 -en. 1591) en vierde zoo de komst van het nieuwe seizoen. Ook de stadsregee- ring nam vaak deel aan die vreugde. Op het eiland Texel verzamelden de jongelui op 30 April 's avonds al het hout e.n brandbaar materiaal, om dan _om .het Mei-vuur te kunnen dansen. Zoo iets noemde men den, Mei-blits. Hoogvliet dichtte L^n prokt men overal met kransjes net gebreid: Dan wordt de rijke disch bestrooid met vërsche roozen., De dronken tafelgast danst dan hij tusschenpoözen, Met lindeblaan gebult, terwijl hij in dien staat, Door 'tedel druiven .vocht veel valsche passen slaat. De minnaar, met den krans op zijn gezalfde haaren, Zingt halfbeschonken, voor den- drem pel en pilaaren Van zijne hartvoogdes, ja niemant, dus gehult, Is eenig ernstig werk of zedigheit ver schuit. Of om zijn drooge keel met water te be plengen." Daar ook op onze „Pinksterbloemen" vaak heel wat was aan te merken, werd dit mede oorzaak, dat in 1612 te Amster dam, in*1646 te Enkhuizen en in 1635 te Haarlem het zingen en omgaan werd verboden. Te .Arnhem verbood men in 1693, 1695 en 1698 het „pinksterbloem-loopen. „Elk kind, dat den „Ciertak" geleidde, zou gestraft worden inet een goudgulden boete. In de 17e eeuw -werd ook te Dordrecht meermalen eenzelfde verbod uitgevaardigd. Toch bleef het gebruik op meerdere plaatsen bestaan. Bij Le Francq van Berkhey leest men, dat men te Leiden op Tweeden Pinksterdag aan de weezen, de pinksterbloemzang- sters een koekje met een stuiver uit deelde. Later deel^le men daar op NieuvV- jaarsdag, Paasch- en Pinksterfeest paaschbrooden en andere lekkernijen, uit# Volgens Schotel plukten de schoolkin deren in Overijsel, in de 15e eeuw met Pinksteren een massa bloemen voor den schoolvoogd, die ze dan weer ten ge schenke zond aan de regeering en gees telijkheid, om er hunwoningen mee te versieren. Te Schermerhorn werd, volgens Cl. Bruin, op de Pinksterdagen een meisje „staande op een draagbank, .door veie andere jonge dochtertjes rondgedragen, omhangen met twintig zilveren tuigen, tien .zilveren bellen, drie beugeltassen en vijf en twintig kettingen, houdende in de regterhand een zilveren kommetje, en in de linkerhand eene zilveren bel, waarop zij fluitte, wanneer de giften van de omstanders werden ingezameld". Zoo waren in de 14e en 15e eeuw de priesters en hun scholieren gewoon het Pinksterfeest „openlijk strikken uit de gewijde geschiedenis voor het volk te vertoonen." In later tijd geschiedde dat door de Rederijkers. De Rederijkerskamer te Haarlem ver too title in 1d88 op de Groo ve Markt, op een daartoe opgeslagen tooneel, voor het samengestroomde volk, een zinnespel en klucht, op den Pink sterdag. Te Dordrecht had men langen tijd, op Tweeden Pinksterdag een schutters feest. Des voormiddags marcheerde men dan in feestelijken optocht naar het exercitieterrein, des namiddags was e% maStklimmen en tractatie. Vroeger werd er dan „papegaai-schieten" gehouden. Willem van Beieren, Graaf van Hok land, nam daaraan ook deel in 1407 #te Den Haag. Dit blijkt duidelijk uit 'een rekening van den schalmeester van den graaf: „Item up ten pinxsteren dach betailt, die mijn lieve Fleere des avonts in de doele verschoten hadde... „Item... gegeven om houten voir mi ner!'lieve Heere mede te oopen, dair hi die Repegay mede schieten soude," Op grónd Van de op 29 April in de dagbladpers gepubliceerde bekendma- king van den Webrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 ?n 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „WEHRMACHTLAGER" te AMERSFOORT, Zdhnebloemstraat 1. Het personeel van het 4e REGIMENT INFANTERIE en zijn^oorlogs- onderdeden degenen die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915 op 14 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 190# op 15 Juni 1943; 2. Het personeel van het 5e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen degenen die geboren zijn in, de jaren 1924 t/m 1915 op 17 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1904 op 18 Juni 1943. In de FRIESLANDKAZERNE te ASSEN: 3. Het personeel van het 12e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen degenen die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915 op 14 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1904 op 15 Juni 1943; 4. Het personeel van het 19e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen degenen die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915 op 17 Juni 1943; degenen <jie geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1904 op 18 juni 1943. Bij de aanmelding mo^en worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers",' voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hfln werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan de'n werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht, degenen, die zicli moeten melden, daarvoor ih de gelegenheid te stellen en hgn het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den sta tionchef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleedingdrin gend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepels mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zij.v vrijgesteld personen,'die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeifseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht be zette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmaphtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere vviijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moe't rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor petsonen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. In mijn bekendmaking van. 29 April 1943 heb ik bevel gegeven, dat de/ leden der Vroegere Nederlandsche weermacht in krijgsgevangenschap te ruggebracht moeten worden. Naar jk verneem is de opvatting verspreid, dat de door mij ter aan melding opgeroepen personen bij niet aanmelding in het ergste, geval een kleine disciplinaire straf te verwachten hebben. Dit is een ernstige vergissing. Ik wijs met»nadruk op het volgende: Wie zich niet aanmeldt overtreedt mijn bevel van 29 April 1943 en heeft zich voor den krijgsraad te verantwoorden wegens militaire onge hoorzaamheid, waarop volgens het Duitsche militaire strafwetboek cle zwaarste straffen staan. Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden FR. CHRISTIANSEN, General der Flieger. fa tegenwoordigheid van den Relchsführer SS en chef der Duitsche politie, Heinrich Himmler en den Rijksjeugdleider Arthur Axmann werden de oorlogsvrijwilligers der Hitler-Jugend in h«t verband der Waffen-SS opgenomen. Reichsführer SS en chef der Duitsche politie, Himmler en de Rijksjeugdleider Axmann inspecteeren de vrijwilligers Hoffmann-S tapf-Pax m LANDING .OP LAMPEDUSA AFGESLAGEN. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft omtrent de mislukte on verwachte vijandelijke manoeuvre op Lampedusa, waarvan in het weermachts- bericht melding gemaakt wordt: De gemakkelijk afgeslagen vijandelijke poging wordt jn militaire kringen der hoofdstad van" het Duitsche Rijk een opmerke'.5|k I taliaansch succes genoemd. Het betreft hier de eerste poging cj^r Anglo-Amerikanen om op Italiaanschen bodem te landen. Deze poging is ver rassend snel en grondig verijdeld. Zoover uit de tot nu toe ontvangen berichten kan worden afgeleid, beston den de vijandelijke landingsstrijdkrach- ten uit een zgn. „commando-raid", 'n formatie ongeveer ter sterkte' van een bataljon. Deze bestond uit ongeveer vijf compagniën voor dit bijzorfdere doel uitgeruste en opgeleide soldaten. De bewapening bestond bijna uitsluitend uit' automatische wapens. De geheele on derneming heeft slechts enkele uren ge duurd. Lampedusa is twintig vierkante kilo meter groot en ligt 200 km ten zuiden van Sicilië. ARGENTINIë. In Argentinië is einde vorige week een opstand uitgebroken. De opstande lingen hebben het pleit gewonnen en de Amerikaansche pers wist reeds di' reet te melden, dat Argentinië nu de zijde* van Washington zou kiezen. De leider der opstandelingen, ge neraal Ramirez, heeft direct een nieuwe regeering gevormd, doch deze kon het niet eens wordei^ver de te volgen poli- Van 6 tot 12 Juni. Begin 22.00 uiir. Einde 5.15„uur. Van 13 tot 19 Juni. Begin 22.15 uur. Einde 5.15 uur. tiek, want zij"1 is enkele uren na haar geboorte reeds weer ontbonden. Er is inmiddels een nieuwe rfegeering Ramirez gevormd, die Maandagmiddag beëedigd is. De gebeurtenissen in Argentinië zijn nog steeds niet duidelijk genoeg on! reeds thans een uiteindelijk oordeelh ier- over te vellen. Onder deze 'omstandighe den blijft men in *de Wilhelmstrasse, wat betreft de politieke tendenz van de revolutionnaire beweging en de nieu we regeering uiterst gereserveerd, om dat de gevolgen hiervan op het gebied der buitenlaudsthe politiek nog niet te overzien zSjn. Desalniettéfnin wordende pogingen van Engeland en de V.S. om via hun diplomatieke missies op[ de een of andere wijze met de nieuwe re geering in contact te komen te Berlijn met belangstelling gadegeslagen. Stockholm, 8 Juni (D.N.B.) Churchill heeft Dinsdag naa'r de Brit- sche berichtendienst meldt, in het La gerhuis verklaard, dat het duidelijk is dat „bijzonder moeilijke amphibieope- rati^s waaraan eeij zeer groot risico verbonden is, te verwachten zijn".. Ik kan echter, zoo zeide Churchill, geen waarborgen geven voor hetgeen er zal gebeuren. Hej spijt mij, dat ik enkele dagen geleden „in de drukte van de zakenen de reis',' gezegd hebt „schitterende vooruitzichten liggen voor ons". Ik geloof dat het met het oog op den ernst van den toestand beter is te spreken van „vriendelijkere en betB- re vooruitzichten." In het verdere verloop van zijn rede zeide hij', dat de totale verliezen van de beide Britsehe legers'in Noord-Afri- ka sedert h^t overschrijden van de grens van Tripolitanië 35000 man aan dooden, gewonden en vermisten bedroegen,. Een groot* gedeelte .van zijn verklaring wijd de Churchill aan de .poging om te be wijzen, dat tusschen de Ver. Staten en Groot.BrittaAiië zoowel op militair als ook op politiek gebied de grootste een stemmigheid bestaat. Voorts schetste hij' in grove trekken het doel van de drie ontmoetingen, die *h'ij' met Roosevèlt tot dujsver heeft ge had. Hij weigerde echter een of and<?re aanduiding te geven over de op deze bijeenkomsten gesmede plannen,. Het beste kan ik, zoo, zeide bijl, deze plannen beschrijven, wanneer ik zeg, dat Zij een „toepassing van geweld tegen den viijand in zijn intensiefsten en hevigsttpi vorm" zullen zlrjin. In zijn rede verklaarde Church"! voorts, 't zeer te betreuren, dat men er niet in geslaagd is, een bespreking tè organise,eren met Stalin of andere vertegenwoordigers der Sovjet-Unie. Alle gedachten zijn er echter op ge richt, „iets af te nemen van den last, die op de Sovjet-Unit? drukt," snel'ere en doeltrieffenue hulp aan China te brengen en Nieuw-Zeeland en Australië; een grootere mate van veiligheid te waarborgen. Elk der geallieerden ziet de oorlogstooneelen natuurlijk van een ander standpunt en in wat andere ver houdingen. De Britten moeten de eerste plaats blijven toekennen aan. 'den strijd tegen de duikbooten, omdat zij1 alleen door het overwinnen der duikbooten kunnen leven en, handelen. De macht van de Ver. Staten ontwikkelt zich te gen de buitenste verdedigingslinies van Jap%an, terwijl de sovjetlegers „in een doodelijken strijdt' gewikkeld "zijn. Churchill verklaarde vervolgens, dat niets de geallieerden zal afbrengen van hun plan en hun streven,, een „volle dige vernfttiging hunner vijanden door aanvallen uit de lucht" en „andere! methoden", te bewerken. In den zomer van het vorige jaar heb ik als minister van defensie, aldus Churchill, een po litiek van versterkte toepassing yan bom aanvallen ingevoerd, Churchill beweerde voorts, dat de nieuwe aanbouw van schepen de sciieeps- verliezen thans overtreft, terwijl de be strijding der duikbooten vorderingen maakt. Hij waarschuwde er echter tegen, de •resultaten van de laatste weken als criterium voor het verdere verloop van den duikbootoorlog te beschouwen!. Het zou dom zijn te meenen, dat de gunstiger resultaten van één enkele maand een waarborg voor de toekomst beteekenen. Er zijn, zoo zeide Churchill, zooveel duikbooten in den strijd,' dat het bijna onmogelijk is, niet in contact te komen met een van deze groote duikbootvelden, die zich over den ge- heelen oceaan uitstrekken. Ten aanzien van zijn bezoek aan Nocrd-Afrika verklaarde de premier, dat de Amerikanen en Engelschen op geen enkele wijze tusschenbeide zijn ge komen bij de „gespannen besprekingen" tussehen #de Franschen, maar zich er toe hebben beperkt, „hun belangen te beveiligen'' en het welzijn hunner troe pen in Noord-Afrika te verzekeren. De vraag, in hoeverre het door Giraud en De Gaulle gevormde nationale co mité als vertegenwoordiging van Frank rijk erkend moet worden, vereischt 'n „zeker overwegen" door de regieringen van Engeland en cle Ver. Staten,. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17--45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan. de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Ne derland of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden.» Personen tusschen J830 jaar, die aanmeldingsplichtig rijn voor den ar beidsinzet, kunnen zich eveneans op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9-14 u. Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9-12 u. Breda, Restaurant „Mo dern" Markt. 18 Juni 15-18 u. Den Bosch, .Hotel „Noordbrabant", Markt 45. 19 Juni 9--12 u. Venlo, Deutsches Haus, Egmontstraat 16. 19 Juni 15-18 u. Arnhem, Café„Royal". 20 Juni 9-12 u. Hengelo, Café „Mo dern", Spoorstraat 18 •20 Juni 15-18 u. Zwolle, Hotel „Gei tenbeek". 21 Juni 9-12 u. Assen, Concerthuis a.' d. Vaart. 21 Juni 15-18 u. Groningen, Concert- huis, Poelestraat. 22 Juni 9-1.2 u. Leeuwarden, Huis de Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9-14 u. Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9-13 u. Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 u. Amersfoort, Polizei- diirchgangslager, L.eusderweg. 26 Juni 9-14'u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Tijdens de keuringen der Waf- fen-SS en Neder 1. Legioen, waar voor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kun nen zi£h Nederlanders aanmelden, in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. K Zij1 ontvangen kostwinnersvergoe ding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen, extra ïülen- toewij'zing enz. Zij, die om bijzon dere redenen of wegens familieom standigheden in Nederland moeten blijven, kunnen zieh aanmelden bij een der in Nederland gevestigde SS-onderdeelen. Degenen, die zich bij de SS of het Ned. Legioen vrij willig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis vrij gesteld van den arbeids inzet. Alle verdere inlichtingen wor den tijdens de keuringen vertrekt. ziekteverzekering, begrafenisfonds, brandverzekering. Den echtgenooten van gehuwden, wel ke een inkomen hebben tot f 200 per maand en b.v. twee kinderen hebben beneden de 16 jaar, worden de vol gende uitkeerihgen verstrekt: echtgenoote per-maand f80. 2 kinderen a f21 p. maand f42. huur geschat per maand f 35.- per maand f 157. plus betaling van bovengenoemde ver zekeringen, enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, yvelke recht hebben op ondersteuning en niet in gezinsverband met den vrijwil liger met zijn vrouw, of met familieleden in rechte lijn leven (bijv. onechte kinde ren van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevinden), wordt een ver goeding verstrekt van f 36 per maand per kind. Voor kinderen boven de- 16 jaar, voor zoover pun opvoeding nog niet is voltooid, wordt een uitkeering verstrekt van f30 per rtjaand per kind. r Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmidde- len en kolenbönnen indien deze vrijwilligers vóór hun ih- diensttreding in gezinsverband leefden, of geheel of gedeeltelijk kostwinner waren. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren totale kostwin nersvergoeding mag echter niet mèer bedragen dan U/o maal de vroegere netto-verdiensten. In enkele bijzondere gevallen kan, na een ingesteld onderzoek een extra-uit- keering worden toegestaan (geboortcj sterfgeval, .ziekte enz.). Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers'buiten hun-soldij, vrije voe ding, kleeding enz. een bedrag van, f 45 per maand door tusschen konrst van den Fürsorgeoffizier der Waffen-SS. Voor zoover de vrijwilligers voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders heeft moeten vóórzien, kan een kostwinners verg,ceding wonden uit- gekeerd van f 60 tot f 90 per maand. Bovendien kan in bijizondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. De tarieven voor kostwinnersvergoe ding, uitkeering aan gezinnen van ge huwden enz. en alle verdere inlichtin gen zijp' te verkrijgen bij' het Ersatz- Komtnando Niederlande, Korte VijVer- berg 5, Den Haag, en Nebenstellej, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt er op ge vestigd, -dat rij', die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen nemen bij het SS.- Wachtbataillon Amersfoort, waar voor alle bovenstaande genoemde uitkeeringen levensmiddelentoeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden Aanmeldingen voor bovengenoemde onderdeelen van 17 tot 45 jaar, schrif telijk uitsluitend SS-Ersatz Kommando; Korte Vijverberg 5, Den Flaag. r Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud rijn*en aanmeldingsplichtig zijn voorden arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aan melden en worden tijdens hun verbin tenis bij bovengenoemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld whrden met betrekking tot de verzor ging van de familieleden der vrijwilli gers voor de Waffen-SS eii het Neder landsche Legioen, deelt het Ersatz-Kom- mando Niederlande, Korte Vijverberg, 5, Den Haag, Biet volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenooten van gehuwden, wel ke een inkomen hebben tot een. bedrag van f 150 per maand,'wordt voor onder stand f 65 per maand uitgekeerd. Bo vendien voor ieder kind tot 16 jaar f21 per maand. Verder vergoeding voor huishuur tot het volle bedrag. De uitkeerigg wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: echtgenoote per maand f 65.- 3- kinderen a f21 per maand f63.- huur geschat per macand f 25. per maand f 153'.- Bovendien worden de verzekeringen, vergoed tot het volle te betalen pre miebedrag. Deze verzekeringen rijn:. Vervoedering op eigen be drijf van vrijgegeven aard appelen. Aardappelen, welke worden vrijge geven voor veevoeder op grond van ou derdomsgebreken, mogen op eigen be drijf worden vervoederd. Indien de noodige zorg aan bewaring is besteed, zal door taxeering worden vastgesteld welk gedeelte der vrijgege- geven partij voor consumptieprijs in aan merking komt. Bij de afrekening zal de consumptieprijs verminderd worden met f 2.20 per 100 kg. (veevoederprijs). Dorschen van koolzaad. Aan alle verbouwers van kool- en raapzaad zal ongevraagd een dorsch- vergunning worden toegezonden. Deze gunning moet vóór het dorschen d»or den teler worden ingevuld. Gedurende dorschen moet de vergunnihg onmiddel lijk aan oontroleerende ambtenaren ge toond kunnen worden.. Het tijdstip van dorscWpn kan door de telers -zelf worden bepaald. Telers, die door een loondorscher laten dor schen, kunnen het tijdstip van dorschen in overleg met een loondorscher rege len. In verband met economisch vervoer en brandstoffenbezuiniging zal de loon dorscher zooveel mogelijk de bedrijven in volgorde van hun ligging moeten afdorschen. Bij eventueele moeilijkheden kunnen telers zich tot den Pbh. wenden; die dan een nadere regeling zal treffen. Het dorschen van koolzaad moet zoo vlug mogelijk geschieden. Een tweede dorschvergunning moet zoo noodig bij den Pbh. worden aangevraagd. Wegens het gevaar voor broei moet het ge- dorschte koolzaad onmiddellijk worden ingeleverd. Deze inlevering kan dage-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1