PRIMA STOFFENVERF. NIEUW. UW OUDE JURK ALS Gewest. Arbeidsbureau Dordrecht Ö3 DISTRIBUTIEBONNEN SO Gevonden en verloren voorwerpen Dank zij onze A. VERSCHUUR-BAERT KK^tHE^ Officieële Berichten Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws LETO PII Één rantsoen m'-hi i i Voetbalsport Marktberichten Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN Verzoek aan gebruikers van i*. Vragen Bijkantoor Almkerk HEUSDEN. AALBU11G. ALMKERK. BOMMELERWAARD. BENEDEN-LANGSTRAAT. Bonnen welke vervallen CAPELLE. N1 EU WEN DIJK. NEDERIIEMERT, POEDEROIJEN. SPRANG. VEEN. WOUDRICHEM. Bróód, beschuit, aardappelen, tabak l Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk Koffiesurrogaat Bijzondere Rantsoenen. Boter Vleesch of Vleeschwaren Petroleum Vaste brandstoffen, Zeep WERKENDAM. DROGISTERIJ Glasschaai schle bemoeilijkt de levering van Uw geneesmiddelen.Geeft daarom Uw ledige Kruschenflesch met deksel terug aan Uw Apotheker of Drogist en U ont vangt daarvoor resp. 5, 3 of 2 ets. p fl. Kruschen wordt uitsluitend verkocht in de bekende gele verpakking lijks geschieden in pakhuizen, welke nog nader zullen worden bekend gemaakt. Voor zelfdorscher van koolzaad zijtn bij1 den Pbh. in zeer beperkte mate dorschkleeden (afmeting 6 bij 8 meter) in huur verkrijgbaar. De huurprijs be draagt f 1 per dag of gedeelte van een dag. Eventueele vrachtkosten, die door het vervoer naar de diverse bedrijven ontstaan, rijn voor rekening van de ontvangers. Beschadiging of vermissing der kleeden, zal op de betreffende te lers worden verhaald. Aangifte van misgewas bij den P.bh. Evenals vorig jaar moet ook dit jaar i van misgewas' of minder Specie oogst van granen, peulvruchten en, aardappe len, schriftelijk aangifte worden ge daan bij den plaatselijk bttreauhouder. Deze aangifte dient tijdig, minstens 14 dagen voor den oogst te geschieden. Van perceelen, waarvan verwacht wordt, dat de opbrengst aanmerkelijk 'beneden het streekgemiddelde blijft, dient eveneens aangifte te geschieden. Tijdelijke verhooging van de gewone toewijzing varkens. Wanneer, door het afsluiten van mest: contracten en-het opzetten van, een var ken voor huisslachting, meer varkens op het bedrijf aanwezig zouden zijn dan volgens de varkenstoewijring aan wezig mogen zijn, moet een tijdelijke verhooging van de gewone toewijzing worden aangevraagd bij den Plaatselijk Bureauhouder. De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. INSCHRIJVINGSPLICHT T.A.V. KACHELS, ENZ. Ingevolgè publicatie in de Staatscou rant van 4 Juni 1943, dienen alle on dernemingen, welke zich als hoofd- of nevenbedrijf bezighouden met het ver vaardigen of vernandelen van: 1. Kolenkachels met uitzondering van kachels voor centrale verwarming 2. Kolenhaarden en Kolennaard- kochels 3. Kolenfornuizen met inbegrip van die met aangebouwd gasfornuis 4. Gaskachels 5. Gashaarden 6. Gascomforen 7. Gaskooktoestellen 8. ^Gasfornuizen 9. Gasovens voor huishoudelijk ge bruik zich bij1 het bureau voor de metalertver- werkende industrie, Riouwstraat 174 te 's-Gravenhage te doen inschrijven. Van dezen inschrijvingsplicht rijn. uit gezonderd de zuivere detailhandelaren. De verplichting tot iifschrijiving geldt dus wel voor ondernemingen, welke zoo wel engros en detail verkioopen, alsmede voor .ondernemingen, welke, hoewel zij uitsluitend en detal verkoopen, ten* be hoeve van den eigen detailhandel rechts- streeks importeèren. De voor de inschrijving benoodigde moeten voor 14 Juni 1943 bij1 bovenge noemd bureau worden aangevraagd. Het niet nakomen van deze verplichting is strafbaar. Bovengenoemde fabrikanten en han delaren rijn verplicht hun voorraad van deze artikelen op te geven aan het bu reau voor de metalenverwerkende in-, dustrie. Aan de bij voornoemd bureau bekende adressen zullen enquête-formu lieren worden toegezonden. Be onder nemingen, welke nog geen formulier hebben ontvangen, zijn. verplicht deze formulieren aan te vragen bij bovenge noemd bureau. De verkoop en aflevering van deze artikelen is verboden ingevolge beschik king d.d. 14 October 1942. De door het bureau van dit verbod verleende dispensaties zijln bij deze ingetrokken. Dit laatste geldt niet voor de dispensatie welke is gegeven voor die Duitsche „Verlagerungsauftraege", waarvopr een schriftelijke vergunning van de Zentral- Auftragstelle is verleend. GEREGENEREERD PERSDRAAD. Voor gedegenereerd persdraad en ge bruikt persdraad geldt de* prijzen be schikking 1940 No. 1. De gemachtigde voor de prijzen deelt echter mede, dat niet 'tot vervolging zal worden overge gaan, indien de hieronder vermelde prij zen niet worden overschreden a. geregenereerd persdraad bij verkoop aan handelaren f 18.50 per 100 -kg niet franco. bij verkoop aan verbruikers f 21, per 100 kg niet franco. b. gebruikt persdraad: bij verkoop door den fouragehan- delaar aan het regeneratiebedrijf f 4.50 per 100 kg. bij verkoop door de stroocartonfa- briek aan het regeneratiebedrijf f 5.25' per 100 kg. Deze prijzen gelden.bij levering fran co-spoorwegstation, hetwelk het dichtst bij de woonplaats van den fouragehan- delaar resp. stroocartonfabriek gelegen HANDEL IN STROQ 1943-1Q44. Het bedrijfschap voor hooi, stroo en ruwvoeder maakt bekend, dat bij de uitvoering der stroodistributie in het seizoen 1943-1944 slechts die hande laren zullen kunnen worden ingescha keld, die als landhandelaar, groothande laar of kleinhandelaar in stroo dan wel als exporteur van hooi en stroo xdoor de NICA. of door het bedrijf schap zijn erkend en 'die tevens zijn aangesloten bij de stichting H.E.S., Ba- listraat 96 te 's-Gravenhage. Praqtisch zal het verhandelen van stroo slechts mogelijk worden gemaakt aan die handelaren, die zullen Zijn aan gesloten bij de stichting H.E.S. In het algemeen zullen alle stroohan- delaren. die als zoodanig reeds een be richt van erkenning ontvingen, ook op hun verzoek bij de H.E.S. worden aan gesloten, mits zij vooraf schriftelijk ver klaren zich aan de statuaire bepalingen dezer stichting te zullen onderwerpen. PRIJS VOOR BUNTWORTELEN. Voor buntwortelen geldt de prijs vol gens de prijzenbeschikking 1940 No. 1. De gemachtigde voor de prijzen deelt echter mee, dat niet tot vervolging zal worden overgegaan, indien voor ge- wasschen, windaroge buntwortelen bij aflevering af woonplaats snijder ten hoogste f 0.75 per kg in rekening wordt gebracht. BEZOEK DOOR OPZICHTERS. De Voedselcommissaris voor Noord- Brabant maakt bekend, dat de eerst volgende dagen alle telers van strooge- wassen, veehouders en particuliere paar- denhouders, door opzichters bezocht zul len worden, teueinde een formulier voor aankoop of toewijzing stroo uit eigen oogst, voor aankoop hooi en voederbie ten in te vullen. Degenen, die niet bezocht mochten worden, dienen zich na 26 Juni en vóór 3 Juli a.s. te wenden tot den Pbh. van hun district, teneinde daar een formu lier in te vullen. De Voedselcommissaris wijst er op, dat de aan aanvrager toegestane en op de vergunningen vermelde hoeveelheden hooi, stroo en ruwvoeder afgenomen moeten worden en wel in totaal of in gedeelten bij eerste aanbieding of onmid dellijk na het verleenen der aankoopver gunningen overleg te plegen over de aflevering der producten. De aanvrager is verplicht het ge bruikte persdraad, afkomstig van stroo van oogst 1942 bij een erkenden stroo- handelaar in zijn naaste omgeving in te leveren, waarvoor hem door den han delaar een persdraadverklaring 'model D.P. «al worden afgegeven, welke ver klaring de aanvrager, tegelijk met het aanvraagformulier, m-oet indienen. EXTRA BOTER VOOR DE JEUGD. Van 9 Juni tot en met 9 Juli a.s. geeft de bon Boter 28A recht op het koopen van 250 gram boter of marga rine voor personen van 4—20 jaar. Bon 28B Boter geeft recht op het koopen van 125 gram boter of marga rine voor kinderen beneden 4 jaar. Door de aanwijzing van de bovenge noemde bonnen wordt thans ook het extra-rantsoen voor de 60-daagsche pe riode van 10 Mei tot en met 9 Juli a.s. beschikbaar gesteld. Werk je in een fabriek of op een kantoor Zit je op een H.B.S. of op een am bachtsschool Is je vader industrieel of arbeider? Verdient hij! duizend of' honderd gul den per maand? Om deel te nemen aan een weer- sportkamp behoeven deze vragen niet beantwoord te worden. De weersportkampen staan open voor iederen Nederlandschen jongen van 16 tot 18 jaar. Kosten zjijjn aan de kampen niet ver bonden. De kampen duren een maand. Werkgevers en scholen moeten vrij geven. Werkgevers moeten loon doorbetalen Werkgevers mogen deze maand niet van de vacantie aftrekken. Iedere Nederlandsche iongen een maand naar een weersportKamp. Meld* je aan bij1 het bureau voor. Ger- maansche weersportkampen,- Utrecht, Koningslaan. 9; Haarlem, Spaarne 94; Maast recht, Vrijthof 25; Goes, Violen straat 44; Groningen, Groote Markt 24; Assen, Rolderstr. 45Den Haag, Nas- sauplein 6; Rotterdam, Eendrachtsweg 35Eindhoven, Keizersgracht 9Hen gelo, Drienerstraat 6; Amsterdam, Wil lemsparkweg 186, Leeuwarden, Emma- kade 48. Aan hen, die gehuwd of kostwinner zijn en na 21 Juni 1940 arbeid in Ne derland of in het buitenland door tus- schenkomst van bovengenoemd bureau hebben aanvaard, kan een financiële tegemoetkoming worden verleend. Deze tegemoetkoming wordt slechts verleend aan hen, die niet in de gele genheid zijn dagelijks of tenminste één maal per week huiswaarts te keeren en in verband- hiermde genoodzaakt rijn afzonderlijk te wonen van de personen of de persoon, tot wier levensonderhoud zij verplicht zijn. Als kostwinner kan slechts worden beschouwd de zoon of, de dochter uit een gezin, waarvan de vader is over leden, of niet in het gezinsverband is opgenomen, of niet in staat moet worden geacht voor het gezinsonder- houd te kunnen zorgen, mits het gezin tfóór het vertrek van dien zoon óf die dochter voor tenminste 60 pCt. van het gezinsinkomen op rijn/haar loon was aangewezen. Zij, die woonachtig zijn in de ge meenten Almkerk, Andel, Eethen, Dua- sen, Giessen, Rijswijk, Veen, 'De Wer ken c.at, Werkendam, Woudrichem, en Wijk en Aalburg, kunnen op 16 en 17 Juni 1943 invulformulieren voor deze financieele tegemoetkoming verkrijgen bij genoemd Bijkantoor Almkerk. Trouwboekje meebrengen. Donderdagmiddag en ook des avonds had in de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk afhier, vanwege het Ned. Bijbelgenootschap een expositie van Bijbels plaats, waarbij de heer Brug- mans van dit genootschap op zeer on derhoudende wijze het moeilijke, maar heerlijke werk der bijbelverspreiding uit eenzette. Vooral des avonds was er vrij groote belangstelling, waarbij. Ds. Vo gel voorging in gebed, samen gezongen werd en de heer Brugmans eindigde met dankgebed. Ds. Vogel bracht namens de aan wezigen dank aan den heer Brugmans voor zijn buitengewone mooie avond, moedigde het werk der bijbelversprei ding bij de aanwezigen hartelijk aan, waarna zich' verschillende aanwezigen als begunstiger of lid opgaven. Op het Donderdagmorgen ge houden Middenstandsexamen te 's-Her- togenbosch, slaagde onze stadgenoot de heer J. v. Laarhoven Jr. voor het Middenst. diploma Vestigingswet Klein bedrijf. De geslaagde genoot zijn oplei ding bij het Zakenservice te Utrecht. Zondag speelde de Graag te Amsterdam tegen Kalden om het kam pioenschap van Nederland Dammen,re mise. Hollandsch geopend ging wit al spoedig over tot bezetting van veld 22. Even later nam Kalden een groote -ruil, waardoor de stand weer eenvoudig werd. Lang bleven de stellingen vrijwel ge lijk, bij de tweede tijdcontrole verkreeg de Graag voordeelin het afspel zat echter niet meer dan remise: Tweede Pinksterdag speelt de Graag te Rotterdam tegen Ham. Een groote verrassing in de 7e ron de was wel de nederlaag van Keiler tegen P. Roozenburg, waardoor laatst genoemde het kampioenschap vrijlwel niet kan ontgaan. In de R.K. Naaischool alhier is Dinsdag 8 Juni examen afgenomen voor de diploma's van 'costumière en lingerie. Geëxamineerd werden 18 candidaten. Geslaagd rijn voor costumière: A. v. Hoften, Heusden, C. v. d. Zalm, Heusden. Voor lingerietwee Eerw.' Zusters, M. Baaijens, Heusden. A. Bax, Heusden. P. v. Berge Henegouwen, Heusden. Th. Bierkens, Heusden." M. de Bruin, Heusden. D. Colijin, Doeveren. C. Fitters, Heusden. R. Gijiselhart, Heusden. G. Klaren, Heusden. J. v". d. Mosselaar, Herpt. N. de Pauw, Heesbeen. N. Schouten, Heusden Cl. de Vaan, Heusden. J. Walravens, Heusden. Samen 18 candidaten, die allen hun opleiding .genoten, aan bovengenoemde school, voor welke dit eerste examen al hier dus een mooi succes is. Met September beginnen de cursus sen weer opnieuw, waartoe men zich bjj de Eerw. Zusters kan opgeven tot deelname. Op Donderdag 17 Juni hoopt Ds. v. d. Berg uit KrabbendSjike, des middags om half 4 en des avonds om half 8 (telkens t.t.voor de Geref. Gem. alhier op te treden. Op 7 Juni 'j.l. overleed alhier de heer Jan Snoek, welke een;igroote.plaats in den landbouw en het landbouwver- eenigingsleven innam. Hij exploiteerde een groot gemengd bedrijf en daarnaast een flink fruitteelt- bedrijf. De landbouw had de liefde van* rijn hart. Ook van het landbouwveree- nigingsleven en de coöperatie was hij een groot voorstander. Hij stichtte of werkte mee aan de stichting der Coop. Zuivelfabriek „Altena", de Coop. Boe renleenbank „Almkerk", de Coop. Aan- en Verkoopvereeniging „Altena en Bies- bosch" en was sedert jaren voorzitter dezer organisaties. Voorts was hij voorzitter der Onder linge Varkensverzëkering te Almkerk, voorz. der Stamboekvarkensfokvereen. „Land van Heusden en Altena en Bies- bosch", secretaris van den Ring van Boerenleenbanken „Breda", bestuurslid van den Holl.-Brab. Zuivelbond, jaren lang bestuurslid en onder-voorz. der Noord-Brab. Mij van Landbouw, be stuurslid der Pomoiogische Vereeniging, later Hoofdafdeeling Fruitteelt der Ned. Heidemaatschappij; jarenlang voorzitter van het Waterschap „het Nieuwland van Altena", bestuurslid van het Wa terschap „Den Duijl", secretaris-penning meester van de Karnemelkspolder" enz. Geen terrein in het landbouworgani- satieleven of hij' werkte er aan mee en had er een taak in te vervullen. Ook was hij bereid, iedereen, die hulp ver diende, te helpen en naar vermogen bij te staan. In eere en dankbare herinnering zal zijn naam en nagedachtenis in het land bouworganisatieleven' blijven ^voortleven. Zij het ook ter navolging. De eerste bespuiting van aard appelen tegen den Coloradokever, zal in deze gemeente plaats moeten vinden van 7 tot 19 Juni a.s., de perioden van de 2e én 3e bespuiting zullen nader worden bekend gemaakt. Het Loodarsenaat hiervoor noodig, is iederen werkdag, behalve Zaterdags verkrijgbaar bij P. Nieuwehhuizen D 2 des avonds tusschen 8 en 9 u. (w.t.) Behoudens goedkeuring van den Procureur-Generaal, hoopt de Ring van Chr. Jongel. vereenigingen op Geref. Grondslag, in de Bommelerwaard, op Maandag 14 Juni a.s. des namiddags in de Ned. Herv. Kerk te Gameren een bijeenkomst te houden. Tot sprekers rijn hiertoe uitgenoodigd Ds. Harkema uit Wijk, Ds. Bouw uit Haaften en Ds. Bout uit Rotterdam. De veehandel blijft in deze streek zeer levendig, terwijl de prijzen steeds hoog rijn opgevoerd. Voor le soort kalf- en melkkoeien «vordt tot f 1350 besteed. Magere koeien f 700 i 900. Biggen f 65-f 100. Lammeren f 50—f 75, terwijl er drukke vraag is naar geiten waarvoor men van f 150 f 300 besteed. op Zaterdag 12 Juni. 24 Brood. 24 Beschuit. 24 Aardappelen. 24 Tabak. 562 Suiker. 563 Stroop. 564 Gort. 565 Havermout. 566 Vermicelli. p69572 Bloem. 573575 Kaas. 21, 22, 23 taptemelk en melk. 4-28, 3-28 en 24 Melk. 21B en 23 B' Rijst. 21A en 23A Gort. 3-27, 4-27 Cacao. 21, 22 en 23 Chocolade en Suikerwerk. 567 Koffiesurrogaat. 3-14j 3-15, 4-19 Sinaasappelen. op Zondag 13 Juni. 07, 08 bonk. EA. Petroleum. op Dinsdag 15. Juni. 23A en 23B Boter. De Coop." Boerenleenbank hield in de zaal van den heer E. C. Cové aan de Nieuwevaart haar algemeene ledenvergadering onder leiding van den directeur, den heer J. Huijsman. Na opening werd tot secretaris aan gewezen de heer Q Vos-v. Gent, secr. van het bestuur. Na lezing der notulen brengt de voorzitter verslag uit van den toestand der Bank over het afge- loopen jaar waaraan wij het volgendfe ontleenen: Gedurende het boekjaar '42 bedroeg de totale omzet der Bank f 379977,4?, dus f 15336,79 minder dan het voorgaande jaar. Aan spaargelden werd Ontvangen f 100119,95 en terugbetaald f 67250,12. De gekweekte rente bedroeg voor de spaarders f 5689.01, waarvan f 15,973, werd uitbetaald en f 5673,08 als spaar geld werd bijgeschreven. Aan nieuwe voorschotten werd f 4300 uitgegeven. Het saldo der reeds uit staande voorschotten f 86945,26 bedra gende, werd door terug- en afbetalin gen verminderd met f 24459,91, zoo dat bij: het einde van het jaar liet Totaal bedrag der op deze wijfee verstrekte gelden f 66785.35 bedroeg. Aan voorschotrente werd ontvangen 3333,54. In loopende rekening werd uitgege ven f 268497,76 en ontv. f 228201,11 Op hét eind van het boekjaar be droegen de totale uitgaven in loopende rekening f 194061,48 en de ontvang sten f 37645.98. De aldus ontvangen rente bedroeg f3490,04 en de uitge geven rente f 178,05. Het aantal leden verminderde door sterfgeval met 4, terwijl geen nieuwe leden bijkwamen. Bij het eind van het jaar was het aantal leden 150. Het aan tal spaarders bedroeg 249, dat der voorschotten 47 ,en het aantal loopende rekeningen, met inbegrip van. crisis- ,en Bankrekeningen, 27. Het aftredend bestuurslid, de heer G. v. d. Hoeven werd herkozen. Onder dankzegging voor het in hem gestelde vertrouwen neemt de geko zene rijn herbenoeming aan. De rekening en balans over het af gesloten boekjaar wordt nagezien door de hceren Q, N. v. Achterberg en Q. Rosenbrand. Bij monde van laatstge noemde wordt rapport uitgebracht, waaruit blijkt, dat een en ander keurig in orde if: Bij' de rondvraag volgde een be spreking over de uit te keeren rente, deponeering van spaargelden en wat daarmee verband houdt. Naar aanleiding dezer bespreking wordt besloten, dat iedereen, die gelden wensCht te plaat sen op de spaarbank der Boerenleenbank en aan de vereischten van het lidmaat schap voldoet, verplicht is lid te wor den. Dit zal ook gelden voor degenen, die reeds gelden op de spaarbank ge deponeerd hebben en nog geen lid rijn. Wenscht men hieraan niet te voldoen, dan zal geen geld worden geaccepteerd. Met een woord van dank voor de prettige aandacht en de belangstelling wordt de vergadering door den direc; teut gesloten. Bij het te 's-Gravenhage gehou den 'examen van .den Ned. Modevak bond, slaagde voor liet diploma coupeu se, mej. A. de Pender alhier. Ziij werd opgeleid aan de Modevakschool mej. D. de Pender, Kille «30. t De heer E. Oomen en echtge- noote herdachten dezer dagen den dag dat zijl voor 25 jaren in het huwelijk traden. -In den nacht van Dinsdag op Woensdag- j.l. werden b'ij den landbou wer C. H. alhier eenige kippen ont vreemd. Aangifte bij de politie volgde. Ter gelegenheid van de huwe lijksinzegening van Ds. J. v. d. Haar en Mej. J. Scherpenzèel, hoopt Ds. J: W. v. d. Linden uit Kootwijk a.s. Don derdag des nam. 2.30 u. in de Ned. Herv. Kerk alhier voor te gaan. A.s. Maandagmiddag zal van wege den kerkeraad der Ned. Herv. Gem. een Jeugddienst gehouden worden. Als voorgangers zullen optreden Ds. v. d. Smit uit Waspik en Ds. A. Sirag alhier. Bij de Geref. Kerk alhier werd bij de collecte voor de diaconie, een extra-gift van f 100 ontvangen. Voor de Geref. Gem. alhier hoopt Woensdag 16 Juni op te treden des nam. 3.30 en des avonds 7.30 u. Ds. v. d. Berg van Krabbendijke. Bij het op 8, '9 en 10 Juni te Gorinchem gehouden examen voor liet einddiploma 5-jarigen cursus H. B. S., slaagde onze dorpsgenoot de heer G. 'P. v. Ballegooijen. De wachtmeester der Marechaus see v. Deursen van de afdeeling Waal wijk is overgeplaatst naar deze gemeen te. VAN 1319 JUNI. 25 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 25 B 100 gr. brood of 1 rants, gebak. 25 70 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. 25 A 2 kg. aardappelen. 25 B 1 kg. aardappelen. 25 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 siga ren, 10 rigarillos of 25 gr. tabak VAN 13 JUNI10 JULI. 587 1 kilogram suiker. 58 6 500 gram stroop, jam, enz. 585 250 gram gort. 584 250 gram havermout. 583 100 gr. vermicelli of maizena. 590, 591, 592, 593 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 594 595,596 ïoo gr. kaas per bon. 25, 26 27,28 melk, l/s4 liter melk. 25.26 27 taptemelk, l»/4 liter taptemelk. 28 taptemelk, jsliter karne- of taptemelk. 25 B, 27 B, kiqd. voeds. 250 gr. rijst. 25 A, 27 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/34, 4/34 .reserve", 150gr.cacaom.suik. 25 100 gram chocolade, per bon. 26.27 100 gram suikerwerk, per bon. VAN 13 JUNI7 AUGUSTUS. 588 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 13 JUNI10 JULI. 4-35 Res. (stad) 300 gr. Sinaasappelen. VAN 4—15 JUNI. 23 A 250 gram boter of margarine. 23 B 125 gram boter of margarine. VAN 9 JUNI9 JULI. 28 A 250 gram boter of margarine. 28 B 125 gram boter of margarine. VERLENGD TOT 19 JUNI. 23 A,24 A 1 rantsoen vleesch of vleeschw. 23 B, 24 B 1/i rants, vleesch of vleeschw. VAN 22 APRIL—13 t JUNI. 07,08 bonk. EA voor kookdoeleinden, 1 liter petroleum per jbon. VANAF 1 JUNI. 12 en 31 „Verlichting", 300 gr. kaarsen. VAN 3 MEI—31 DECEMBER. 15, 16, 17, 18 en 19 B.V., der brand- stoffenkaart T 116, één eenheid vas te brandstoffen, per bon. VAN 1 MEI 1943—30 APRIL 1944. 11, 12 KF der kaart U 115, één een heid vaste brandstoffen? VAN 1—30 JUNI. 578 en „V Eenheidszeep", 1 st. Licht gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 579 en „V Waschpoeder", 250 gram waschpoeder of zeeppoeder. „V Toiletzeep", 50 gr. Toiletzeep of 75 gr. (oude samenstelling). VAN 1 MEI— 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep: BROOD: plm. 100 gram. BESCHUIT: 70 gram. GEBAK: 60 gr. ongezoete biscuits of 85 gr. gezi^ete biscuits of 125 gr. ge glaceerde biscuits of 100 gr. wafels inet suikervulling, of 150 gr. wafels met- jam of siroopvulling of 75 gr. ijswafels of 90 gr. koekjes of 100 gr. speculaas of 140 gram koek of 200 gr. cake, of 350 gr. gevuld kostge- bak, taart of gebakjes, of 65 gr. toast of Weerterbeschuit of 70 gr. paneermeel. VLEESCH: 100 gr., gewicht van been inbegrepen; 150 gr. paardenvleesch, been inbegrepen. VLEESCHWAREN: 75 gr. gerookt of gekookt vleesch, gebraden gehakt, cor- nedbeaf, óf 75 gr. gerookte worst soorten of 100 gr. gekookte worst soorten of 125 gr. leverartikelen, tongeworst, nierkaas of 150 gr. zure zult of 300 gr. bloedworst. JAM: 500 gr. jam, siroop, kunsthoning, of 300 gr. gestampte muisjes* of vnl. uit suiker vervaardigde boterham- strooisels. BLOEM: 70 gr. tarweblpem -meel, rog gebloem,- -meel, zelfrijzend bakmeel. RIJST: 250 gr. rijst, rijstemeel, -bloem, -gries, kindermeel, zuivere tarwe bloem, gortbloem. HAVERMOUT250 gr. havermout, -vlokken, -bloem, -gort, gém. meel. GORT250 gram gort, gortmout, gort- bloem, (alle soorten), grutten, ge mengd meel, aardappel-tapioca, of 4 liter gortpap. VERMICELLI: 100 gram vermicelli, ma caroni, spaghetti, ot ten hoogste 4 pakjes verinicellisoep, of een aantal pakjes kippensoep oL pouletsoep, of 100 gram maizena, sago, aardappel- meel, geoxydeêrd aardappelmeel, aardappelmeelvlokken, of 100 gram zetmeel verwerkt in puddingpoeder of puddingsauspoeder. MEJ.Kl3/j liter gestandaardiseerde melk of een hoeveelheid yoghurt be reid uit l3/4 liter gestandaardiseerde melk. TAPTEMELK: l3/, liter karne- of tapte melk, of l3/4 liter consumptlemelk- producten. PEULVRUCHTEN: 250 gram. BOTER of MARGARINE: 250 gram. VET of SPIJSOJ.IE: 200 gram. TABAK: 20 sigaretten, 10 rigarillos, 5 sigaren. 25 gram tabak. BRANDSTOFFEN: 1 hl. (max. 75 kg») anthraciet, steenkolen, industriebriket ten, eietbriketten of 2 hl eokies, gas- cokes of 110 kg bruinkoolbriketten, of 75 kg petroleumookes of 150 kg cokesbries, cokesgruis, of 300 stuks pers turf, of 450 stuks baggerturf, of 275 kg turf uit de Peel of 200 kg andere soorten turf.- ZEEP en WASCHPOEDER: 75 1 gram eenheidstoiletzefep 21 pCt., of 15 pCt. of 14 pCt. of 28 gram lucht - gevulde eenheidstoiletzeep 57 pCt. of 40 pCt., of het doen wasschen van 5 kg droge vuMe wasch, of ,250 gram waschpoeder, of 250 gram zeeppoe der (oude of nieuwe samenstelling), of het doen wasschen' van 9 kg droge vuile wasch. De fa. Wijnbelt en Co alhier laat nog geregeld met de galgvisscherij. op de Waal op zalmen visschen. De vang sten zijn over het algemeen niet groot, hoewel toch nog geregeld zalmen wor den gevangen. Aangezien voor zalmen een maximum-prijö van f 7.50 per pond is vastgesteld, rijn de verdiensten van de visschers echter niet groot. p i Tegen Pinksteren worden in Volen- dam de .hullen", de bekende witte *jes, in grooten getale bij de oonmaaksters gebracht, om ge- wasschen en gestreken te worden. Dit schoonmaken en weer in vorm brengen is een werkje, dat slechts door weinigen kan worden verricht. Na gewasschen en gesteven te xijn, worden de hullen te drogeri gehangen CNF- Kil-Pax m Zaterdagavond speelden de Ko zakken Boys I tegen Geluksvogels I om het geheele kampioenschap van de Zaterdagmiddagcompetitie \*ah de afd. Dordrecht. Het was een spannenden wedstrijd. De gasten beschikten echter over een betere techniek en lieten dé bal meer het werk doen, hoewel de Boys met groot enthousiasme speelden, won de techniek het ditmaal toch. Eerst 17 min. voor het einde werd door Ge luksvogels het eerste doelpunt gemaakt, en 10 min. later werd de stand op 2--0 gebracht. Wel trachtten de Boys oog op te halen maar het lukte niet; het ein de bracht dan ook een welverdiende overwinning voor de gasten. Zaterdag gaan de Koz. Boys I op bezoek bij Geluksvogels I. Zij, die dezen wedstrijd bij willen wonen, kunnen de reis per boot tegen betaling meemaken. Koz. Boys 11 speelt tegen Hardinx- Vel«d I op het terrein aan de Kozakken- stoep. Aanvang 5 uur. GEVONDENeen kinderschoentje, te Heusden. Terug te bekonren Marechaussée-Ka- zerne te Heusden. GEVONDEN: een polshorloge en een ceintuur. Inlichtingen te bekomen bij den Post- Commandant der Marechaussée te Wijk. GEVONDENeen klein handkoffer tje met inhoud. Terug te bekomen bij den Postcomm. Marecjiaussée's Eethen. GEVONDENeen polshorloge. Terug te bekomen bij J. Uythoven A 36, Eethen. GEVONDEN: .Damespolshorloge, in omgeving Uitwijk. Terug te bekomen bij D. Swart, Dorpsplein 99,. Rijswijk (N.Br.) VERLOREN: 1 kinderwantje, van Meeuwen naar Dijk Meeuwen. Terug te bezorgen hij G. Sterken- burg F 14, Meeuwen. ROTTERDAM, 8 Juni. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1240 dieren, waaronder 16 paar den, 3 veulens, 83 schapen, 254 zuig- lammeren, 564 runderen, 101 nucfitere kalveren, 8S graskalveren, 102 biggen en 29 bokken en geiten. Prijzen per stuk: f 1375, 1150, 975; kalfkoeien f 1325, 110(>, 975; varekoei en f825, 725, 625; vaarzen f 750, 650, 475; pinken f575, 475, 375. 's-HERTOGENBOSCH, 9 Juni. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1821 stuks en wel 400 runde ren 22 nuchtere kalveren4 biggen 1247 schapen-lammeren; 148 bokken en geiten. Prijzen per stuk: Kalfkoeien en melk vee f 1050, 1400; magere ossenen koeien f600 950; jongvee f350, 600; nuchtere kalveren f 130, 200, 260; scha pen f 130, 180; lammeren f32, 42, 75. Weinig rundvee, handel traag, maar. vaste prijzen. Jongvee nog steeds zeer duur. Veel fokkalveren met extra hoo- ge prijzen. Nóg goede aanvoer van schapen en lammeren, handel lusteloos, prijzen moeilijk te handhaven. Weinig geiten, in hoofdzaak zeer jon ge, kalme handel, prijshoudend..

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2