BEZORGER nette Huishoudster, Piano of Vleugel Bekendmaking;. Concert ]N.v.H.'tjes\ Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten nette Werkster. Net Meisje gevraagd nette Burgerdochter, een DIENSTBODE. DIENSTMEISJE. net Dagmeisje, nette Dienstbode een nette Dienstbode. VAGANTIEBONNEN Levering nuchtere, kalveren. Hooigrasverkoopingen HOOIJRAS. de 1e snede Hooigras G. VAN WIJK PHzn, Waalwijk Predikbeurten Rechtzaken Binnenland hooigras, VerSche HOOIGRAS. FAMA... Het gewas SPEELTUIN NEDERHEMERT EEN SPELD Kantongerecht 's-Hertogenbosch. Zitting van Woensdag 2 Juni. Aanrijding: C. H. H. L., Waal wijk, 120. Loopen over verboden grond: P. M. A. S., Waalwijk, 13; A. R, Waal wijk, 13; H. W. M. de G.> Waal wijk, t3.» Aanrijding: C. A. de H., Was pik, 15. SUB-KRING WIJK EN AALBURG. Gemeenten Wijk en Aalburg, Veen en Eetlhen. GEMEENTE WERKENDAM. ver langer /lan drie jaar fit Nederland voor de Belanghebbenden een aanmerke lijke verbetering. Vervallen ajn: bank tof 15 jaar gevangenisstraf "ver oordeeld met'aftrek van het voorarrest en daarna ter beschikkingstelling van de regèering. Advertentiën de Wed. W. VAN WIJK-de Waal, ARIE DE LORM, JAN SNQEK, JAN SNOEK. Elisabeth Maria Schmitz-Bletz. GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. DAMES-HEERENKAPPER of DAMESKAPSTER, Secretaris en Penningmeester. GEVRAAGD: Aigemeene Ledenvergadering Coöp, Boerenleenb. Meeuwen HET NEDERl ARBEIDSFRONT Adres: Wijk B154, Wpudrichem. AANGEBODEN, KOOLPLANTEN K1SOLLENPLANTEN 6 PLATTE LORRIES H. ZWART Almkerk - Tel. 32. VEGHEL, Postelstr, 3, Den Bosch NUCHTERE KALVEREN Notaris DUYNE te Heusden: Notaris J. A. DUYNE te Heusden, De Burgemeester van Heusden, Notaris G. HOLLESTELLE DOUWE EGBERTS' Notaris PAAP te Werkendam, le snede Polders „JANNEZAND" Iedere Zaterdagavond en Tweede Pinksterdag kan Uw horloge grondig vernielen. Gediplomeerd Horlogemaker, Hoogstraat 16, GORINCHEM. G.-V. d. SlUijS Te koop gevraagd: j.ïpE graaVf, vindt U' in het Land van Heusden en Altena, door een advertentie te plaat sen 4ri dit blad. 13 Juni (le Pinksterdag, Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Ger. Kerk, 10 u. 'eesdienst en 3.30 u. Ds. Helner. AALBURG, 10.30 u. Ds. Trouwborst. Ger Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker Ger. Kerk, 10.45 en* 7.30 u. "Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, geen uienst. BAB.-BROEK, 10.30 en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 30.30 u'. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 2 u. Ds. Bcezer. EETHEN, 9.30 u. Ds. Boezer. (Extra collecte). GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. GIESSEN, geen opgaaf. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden 's-GRAVENMOEk, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger» Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoöp. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 7 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 3 u. Ds. Brasser. LOONSCrlENDlJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (N.Z.) 10.30 u. Ds. Brasser. NIEUWENDIJK, Ger: Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDEROIJEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. .leesdienst. Ger. üem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, geen opgaat. SLEEUW1JK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 u. Ds. Sirag en 2.30 u. Ds. v. d. Smit. Oer. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lummel. UITWIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. 16 juni Ds. v. d. Berg van Krabben- dijke. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. d. Smit en 2.30 u. Ds. Sirag. WELL, 10 u. Ds. de Groot.' WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruim WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E. v. Wieringen. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Chr. Geref. Kerk, 10 Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u dhr. Gebraat van Oude Tonge. Zitting van Maandag 7 Juni. Jachtwet: C. v. d. K., Almkerk f 10; Geen achterlicht: A. M. M., Waspik - Boven f2. Leerplichtwet: H. V., Veen f2; P. v. d. P., Veen f 2. Jachtwet: L. C. v. D., Almkerlc f 10. VisscherijwetM. v,. d. H., Almkerk vrijspraak; A. v. V., Almkerk f 15. VestigingsbesluitJ. G. W., Dussen f25. Aanrijding: C. v. V., Woudrichem f 5.—. Geen achterlicht: W. J. A. P., Waal wijk f 2. Besl. Persoonsbewijzen en hond na 10 uur los laten loopen: H. v. d. S., De Werken f 4 plus f 6. Na 22 uur met motorrijtuig rijden: G. J. B., Almkerk f 5. Niet verduisteren: B. v. E., De Wer ken f6; J. F. v. M., Dussen f8. Voorlicht niet afgeschermdJ. C. v. d. P., Drunen f 1C. P."d. R., te Sprang-Capelle f2; H. d. W., Dru nen t'4; G. W., Sprang-Capelle f4; A. G. K., EetTien, f4. Zitting van Woensdag 9x Juni. Aanrijding: M. W. v. B., Dussen f-20. Geen achterlicht: E. v. d. P., Waal wijk f 2. i Niet op rijwielpad rijden: A. N. J. v. d.^ L., Zuilichem f 2.50. Voorlicht niet afgeschermd: A. A. K., Ammerzoden f 5. Ds. en Jonker. 6 uur, 14Juni (2e Pinksterdag, Wett. tijd).- HEUSDEN, geen dienst. AALBURG, 10.30 u. Ds. v. d. Ko<^ uit Aalst. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 10.30 u. Ds. Brasser. 's-GRAVENMOER, 10 u. Ds. v. d. Roest Ger. Kerk, geen ctienst. Chr. Ger. Kerk, 10 u. Ds. Tolsma. KERKWIJK, geen dienst. WIJK, 10.30 u. Ds. Trouwborst. WERKENDAM, Herv. Evangel. (Nuts geb.) 10 tt. dhr. Gébraat van'Oude Tonge. BIESBOSCH, 10 u. dhr. v. Neutighem. Wijziging zittingsuren. In verband met Pinksteren worden de zittingsuren van Maandag 14 Juni a.s. op de volgende dagen en uren gesteld. Voor de gemeente: EETHEN: Inname van formulieren en afgifte schoenen-,' bandenbonnen en textielvergunningen op Woensdag 16 Ju ni a.s. van 912 uur. WIJK EN AALBURG: Inname van formulieren op Dinsdag 15 Juni a.s. van 912 uur. De inlevering van ópplakvellen door detaillisten van Maandag 14 Juni a.s. komt te vervallen. Zeep wegens vuilen Arbeid. Voor de inlevering der uitgereikte aanvraagformulieren ter verkrijging van extra rantsoenen éénheidszeep enwasch- poeder zal voor de gemeente Eethen, wijken A, C, D en E op Donderdag 17 Juni a.s. van 912 uur alsnog gelegenheid zijn. Uitreiking toeslagkaarten 7e periode voor zwarèn of zeer zwaren arbeid. WIJK EN AALBURG: Dinsdag 15 Juni. Wijk A, van 9.1510M5 uur. Wijk B, van 10.1511.15 uur. wijk C, van 11.1512.15 uur. VEEN. Dinsdag 15 Juni van .23.30 u. EETHEN, Woensdag 16 Juni. Eethen en Genderen van 9.1510.15 u.Drongelen, Heesbeen en Doeveren van 10.1511.15 u.Meeuwen en Ba- biloniënbroek van 11.1512.15 u. Na-uitreiking bonkaarten 7e periode. Voor hen, die nog niet in het bezit zijn der bonkaarten 7e periode zal als nog op 12 Juni a.s. van 911 u. v.m.. in het Vereenigingsgebouw te Wijk ge legenheid zijn deze af te halen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voortaan de na-uitreiking zal plaats vinden op Donderdag in de eerste week der geldigheidsduur. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Dinsdag, Woensdag en Donderdag zal de uitreiking plaats vinden van de kaarten voor zwaren en zeer zware; arbeid. Datum, uur, enz. zal in het plaatse lijk distributieblaadje nog worden be kendgemaakt. HET ZENDEN VAN BERICHT AAN ARBEIDERS IN DUITSCHLAND. Door de moeilijkheden bij het tele- graafverkeer is er voor families in Ne derland geen gelegenheid een dringend bericht te verzenden, aan him echtge noot, vader of zoon, die in Duitsch- land werkzaam is. Om hierin te voorzien is een regeling getroffen, waarbij drin gende berichten (bijv. bij ernstige ziek te, overlijden of geboqpte van een kind) door bemiddeling van den Nederland- schen Volksdienst verzonden kunnen worden. Hiertoe kunnen de (families zich tot het buurtschapshoofd. van den N.V.D. wenden. Het buurtschapshoofd beoordeelt of er inderdaad sprake is van een dringende en gewichtige mede- deeling. woonachtig. Voor zoover bedoelde categorieën na 21 Juni 1940 arbeid in Nederland of in bet buitenland hebben aanvaard, kun nen zij voor de volgende' tegemoetko mingen, die blijkens de bepalingen van het besluit noch loon noch ondersteuning ingevolge de Armenwet zijn, in aanmer king kommi Sociale toelage. 1. 2. 3. 4. 5. Overbruggin -;-sg eld. Kleedingstoeïage. Verteringsgeld. Reiskosten toelage. FINANTIEELE TEGEMOET KOMING. Het Nederlandsche Arbeidsfront heeft, teneinde de verzorging der gezinsle den van hent die in Nederland of in het buitenland in Europa werk aanvaard hebben, in betere banen te leiden, in overleg met de Departementen van So ciale Z^ken en Financiën, een regeling ontworpen, welke met terugwerkende kracht van 3 Mei j.l. af in werking treedt bij besluit van de Sécretarissen- Generaal van bovengenoemde Departe menten. Aan een allengs onhoudbaren toe stand in vele Nederlandsche gezinnen die in de practijk meestal op steun wa ren aangewezen zal hiermede een einde zijn gekomen. Financiëele tegemoetkoming kan krach tens bovenbedoeld besluit verleend -wor den aan bewoners van het bezette Ne derlandsche gebied, namelijk aan Ne derlanders, Nederlandsche onderdanen, vreemdelingen en statenloozen, voor zoo- VOOR NAAR DUITSCHLAND VER TREKKENDE ARBEIDERS. De centrale persdienst van "het Ned. Arbeidsfront meldt: Voor werkers, die met de dagtreinen naar Duitschland vertrekken of van Duitschland met verlof terugkeeren, en wier reis over Utrecht gaat, zijn van 1 Juni af gemeentebussen beschikbaar gesteld voor vervoer van het Malibaan- station naar het Centraal Station in Utrecht en omgekeerd. De bussen naar het Centraal Sta tion vertrekken na aankomst der trei nen, terwijl de bussen naar het Mali- baanstation een half uur voor het ver trek der treipen vertrekken. Voor de nachttreinen volgt spoedig een dergelijke regeling. NIEUWE REGELING VAN LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN. Met ingang van f Juni is een nieuwe regeling van loon- en arbeidsvoorwaar den in werking getreden voor werkers in dienst van bouwondernemingen, wel ke werkzaam zijn ten behoeve van de Duitsche weermacht en het Duitsche burgerlijke bestuur hier te lande.De nieuwe- regeling, welke in de plaats treedt voor een drietal tot op 'dat oogenblik geldende regelingen, beteeken,t a. de regeling van loon- en arbeids voorwaarden voor werknemers in dienst van bouwondernemingen op Duitsch mi litaire werken van 6 Juli 1942; b. de regeling der loonpn en ver dere arbeidsvoorwaarden voor op de vliegvelden van het Duitsche luchtwapen werkzame bouwondernemingen van 14 Maart 1941- c. de regeling van arbeidsvoorwaar den voor chauffeurs in dienst van op de vliegvelden van het Duitsche luchtwa pen werkzame bouwondernemingen van 27 Maart 1942. De verbeteringen, welke thans ver kregen zijn, omvatten o.a. een her ziening van de loonen voor de in Zee land werkende arbeiders, door het bren gen van deze provincie van de vierde naar de derde loonklasse. Hiermede- zijn de bezwaren opgeheven, welke velen, uit hoogere loonklassen afkomstig, ten aanzien van het loon in Zeeland onder wonden. Het jongetje begaf zich naar de schuur achter de boerderij van zijn vader, om zijn konijnen te voeren. P. heeff toen 'den jongen met een bijl zoodanig op het hoofdgeslagen, dat het ventje vrijwel onmiddellijk overleed. Toen de vader een poos later de schuur binnenging werd hij eveneens door P. met een schop aangevallen en gewond, P. nam daarop de vlucht. DRINKWATERVOORZIENING. De commissaris der provincie heeft zich vereenigd met de besluiten van de burgemeesters der gemeenten Ammerzo den, Beesd, Brakel, Deil, Dodewaard. Driel, Gameren, Hedel, Heerewaarden, Hurwenen, Kerkwijk, Kesteren, Maurik. Nederhemert, Poederoijen, Rossum en Zuilichem, strekkende tot het deelnemen in de N.V. Waterleiding Mij; Gelder land, en/of tot het sluiten eener over eenkomst met die maatschappij, waarbij de gemeente financieele garanties op zich neemt. KNAAPJE VERMOORD. De 34-jarige landbouwersknècht D. J. P. uit Aalten, die op 28 Januari jl. te Hummelo het 6-jarig jongetje Guus van Zadelhoff om het leven heeft ge bracht is door de Arnhemsche recht- HET TERREIN WAS BESMET. De veehouder P. H. uit Zuilichem fnoest voor den Tielschen kantonrechter verschijnen, omdat hij een rund van .een besmet terrein, waar mond- en klauw zeer heerschte, op de leveringsplaats te Zaltbommel aangevoerd had. Verdachte beweerde, dat de bewus te koe in een schuur gestaan had, waar nog geen mond- en klauwzeer heerschte waardoor hij van meening was, dat hij niet strafbaar was. De kantonrechter was van oordeel, dat verdachté zeer roekeloos gehandeld had. Door zijn manier van optreden zou de kans bestaan hebben, dat vele bees ten aangetast waren. Hij w^rd dan ook veroordeeld tot f25 boete, subs. 10 dagen hechtenis. ONEERLIJKE ONTVANGER. De Rotterdamsche Rechtbank heeft behandeld de strafzaak tegen den 41- jarigen-ontvanger der directe belastingen te Schoonhoven J. A. W., verdacht van verduistering van f 17.000 in 1939 en 1 1700 in 1942, benevens valsch- heid in geschrifte. De officier Mr. Grasso, eischfe een gevangenisstraf van 2 jaar, zonder 'af trek der preventieve hechtenis. Heden nam de Heere tot Z'ch in Eeuwige Heerlijk heid, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, in den ouderdom van 79 jaar en 7 maanden. Het leven was haarChristus, het sterven gewin. Namens de Familie Genderen, H. Joh. van Wijk H. C. van den Heuvel en Kinderen. Den Haag, A Z. van Wijk M. J. van Wijk-Uithoven en Kinderen. Werkendam, Z. P. van Wijk A. van Wijk-van der Hoek en Kinderen. Genderen, J. A. van Wijk M. J. van Wijk-Versteeg en Kinderen. Genderen, W. G. van Wijk G. G. van Wijk-Visser en Kinderen. Genderen, 7 Juni 1943. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig, geduldig gedra gen lijden, in het Zieken huis te Utrecht, onzen ge liefden Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, de Heer in den ouderdom van 63 jaar en 6 maanden. Wed. A. DE LORM- VAN ANDEL. Kinderen en Kl.-Kinderen. Andel, 10 Juni 1943. Heden overleed zacht en kalm, onverwachts, tot onze groote smart, onze dierbare Broeder, Behuwdbroeder en Oom in den ouderdom van ruim 71 jaar. Namens de familie.: A. J. SNOEK. A. A. SNOEK. Nieuwendijk (N.-Br.), 7 Juni 1943. De begrafenis heeft plaats gehad Donderdag 10 Juni, om 1 uur. Op 7 Juni j.l. overleed in den ouderdom van ruim 71 «jaar, onze hooggeachte Voorzitter/de Heer Vanaf de oprichting onzer coöperaties, was hij voor zitter of bestuurslid en sinds geruimen tijd ons aller voor zitter. De» belangen onzer ver- eenigingen heeft hij met groote toewijding en on baatzuchtigheid behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in eere en dankbare herinnering blijven. Bestuur, Raad van Com missarissen en Beheer der der Coöp. Zuivel fabriek „Altena". Bestuur, Raad van Com missarissen en Kassier der Coöp. Boerenleen bank .Almkerk". Bestuur, Raad van Com missarissen en Beheer der der Coöp. Land bouwers Aan- en Ver- koopvereeniging „Al- tena en Biesbosch". Op 5 Juni -overleed onze lieve Vrouw en Moeder, Behuwd-dochter, Behuwd zuster en Tante, op den leeftijd van 44 jaar. Dr. J. W. Schmitz. Mientje Schmitz. C. M. Schmitz- Krieger. Amsterdam, Willèmsparkweg 98. J E. Schmitz. B. Schmitz. C. M. Schmitz- v. d. Sande en Kinderen. 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 827. Amsterdam-Z., 11 Juni '43. Jac. Obrechtstraat 55. De teraardebestelling heeft plaats gehad Woensdag 9 Juni te 11 uur op de Be graafplaats „Zorgvlied", Amsteldijk. Volstrekt eenige en alge- meene kennisgeving'. van de te 's-Hertogenbosch, tel. 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan Familie, Vrienden en Buurt- genooten voor de vele blijken van belangstellingondervonden bij ons 45-jarig Huwelijk A. DE VRIES- de Ridder. Heusden, Havenplein 65. Voor de gemeente ALMKERK wordt tegen 1 Juli a.s. een van dit fclad gevraagd. Zich aan te melden aan ons Bureau. Voor direct gevraagd goed kunnende permanenten en watergolven, bij M. LAROS, Zuidersingel Z 18, Heusden. De Zuid-Hollandsche Polder onder Dussen roept sollicitanten op voor 'de vacante betwkking van Sollicitatiën in te zenden tot en met 25 Juni 1943, bij den Dijkgraaf A. Z. SNOEK te Almkerk. v. d. Pol, Botermarkt N 96, Heusden. voor eenige halve dagen per week.' Mevr. PAMNEVI6, Burchtstraat 60, Heusden. Gevraagd bij dame te Baarrf, een beschaafde voor alleen voor dag en nacht. Bekwaam voor fijn kamerwerk. Herv. of Ger. Godsdienst, Chr. gezin. Leeftijd 25-40 jaar. •Van zeer goede mondelinge of schriftelijke getuigen voor zien. Br. nr. 87, Boekhandel A. J. van der Ree, Laanstraat 41c, Baarn. GEVRAAGD, om 10 Juli in dienst te treden, in de omg. Wijk en Aalburg, voor dag en nacht, leeftijd 18—21 jaar, zelfstandtg kun nende werken. Brieven onder No. 43 aan het Bureau van dit Blad. Biedt zich aan P. G., 48 j., klein gezin of heer alleen, goede behandeling boven hoog salaris. Inlich tingen bij J. G. VAN WIJK, Drongelen (N.-Br.) Mevrouw HUIJSER, Oudendijk, gem. Woudrichem, vraagt tegen 1 Juli een GEVRAAGD, in klein gezin, 3 personen, niet huiselijk verkeer. Goed kun nende werken. Zondags vrij. F. ROXS, Grootestraat 37, Waalwijk (v.m. Besoijen). Mevrouw GERRITSEN, Boulevard IQ* - Zeist, vraagt tegen 15 Juli, wegens ziek'te der tegenwoordige, een voor dag en nacht, zelfst. kun nende werken en koken. Zon der goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Hoog loon. Mevrouw VONKENBERG, A[ peldijk 35 Gorinchem, vraagt zoo spoedig mogelijk der op DONDERDAG 17 JUNI 1943, des avonds om 7 uur (Wett. tijd), in het café van D. Smits te Meeuwen. Het Bestuur. HUWELIJK. Door onze vele relaties i. h. geh. land, ook in landbouwerskringen, kunt U zich om tot een gelukk. huw. te komen, m h. volste vertr. wen dentot ons sinds j^men best bur. Discr. verz. Inl. kostel. Spreek uur 2 8 en volg. afspr. Mevr. T. v. d'. Oant, Hoofdweg la hs., Tel. 85433, Amsterdam. maakt bekend, dat kunnen worden ingeleverd op ZATERDAG 12 JUNI 1943, van 3-5 uur. „muroplast" bloempotten, va zen; schalen - nieuw, smaakvol en niet duur - kunsthandel „arckel' kerksteeg 11 -gorkum - ook spaarzegels. te koop gevraagd. KONINGS, Dubbeldamscheweg 4, Dordrecht. volgens vastgestelde minimum prijzen Roode, Witte, Groene ën Gele Savoye. voor de consumptie en vee voeder. Tevens voor 50 cM. spoor. Verp. tegen kostprijs. Vracht voor rek. kooper. Rembours. Tuinderij jDe Eersteling" Wegens opheffing pension, aangeboden: 1-persoons ledi kanten met spiralen f 20, twee persoons ledikanten met spi ralen f45, Stoelen f6, Uittrek- tafels f 30, Grote ronde tafel met tussenbladen voor 26 per sonen f 65, Zijden bedspreien f 20, Prachtige wollen divan- kleeden weefstof f 37,50, Was tafels f 20, Complete wasstellen f 14,50, Eiken dressoir f148, 2 Fauteuils 4 Stoelen Old Finisch f 350, Nachtkastjes f 6, Linnenkast f45, etc. Dinsdags afwezig. De Wnd. Voedselcömmissa- ris voor Noord-Brabant maakt hiermede aan alle handelaren in bekend, dat de levering te Eind hoven, Helmond en Boxtel tot één dag zal worden beperkt. Eindhoven zal vanaf 7 Juni alléén op Maandag kalveren ontvangen, zoodat de levering op Donderdag komt te ver vallen. Boxtel zal vanaf -7 Juni alléén op Maandag en Donderdag kalveren ontvangen, zoodat de levering- op Dinsdag komt te vervallen. Helmond zal vanaf 7 Juni alléén op Vrijdag ontvangen, zoodat de levering op Woens dag komt te vervallen. Te Mill, Eindhoven, Boxtel en Tilburg wordt in de Pipk- sterweek op Dinsdag ontvangen en geslacht. De Wnd. Voedsel- commissaris voor Noord-Brabant. door A. it Andel op Dinsdag 15 Juni a.s., 2 uur n.m. (off. tijd), in café Wed. Bouman, van de Grienden, de Plaat, de Midden- waard, de Staart en het Z. O Waardje B. te Wijk op Dinsdag 15 Juni a.s., 7.30. uur n.m. (off. tijd), in café Van der Maaden, van de Bandwaard, de Kleine Plaat, de Groote Plaat en de Houtplaat; C. te Veen op Donderdag 17 Juni a.s., 3 uur n.m., in cafe Vos, van de Ravenswaard, de Kill, de Hoeuff, het Plaatje, de Nieuwe Griend en de Lage Rijswaard. Breeder bij biljet. De koopers moeten in het bezit zijn van waardebonnen v. d. Grondkamer voor N.-Br. Borgstelling verplicht. zal op WOENSDAG 16 JUNI a.s, 10 uur v.m, in café „De Hutop de Waarden te Haar steeg, voor de Godshuizen te Heusden, publiek verkoopen het HOOIGRAS van: plm. 43 H.A. hooiland op de Waarden te Haarsteeg, in 101 perc. 1,24,10 H A. hooiland „Het Luisbroek" onder Vlijmen, in 3 perc. 1,41,10 H.A. hooiland „De Steenbeemden" onder Engelen, in 2 perc. Aanwijzing door A. P. Buys te Herpt op 16 Juni van 8-10 uur. Koopers moeten in het be zit zijn van waardebonnen v. d. Grondkamer voor N.-Br. Borgstelling verplicht. maakt bekend, dat op Dins dag 15 Juni 1943, des namid dags drie uur ten Gemeente huize publiek zal worden ver kocht eerste en tweede snede van de hieronder genoemde perceelen a. De Gaaswaard b. De Nieuwe Kampen in 3 perceelen c. Het Gors in 4 perceelen d. De Kleine Del in 2 per ceelen e. De Groote Del in 4 per ceelen. De pachters moeten in het bezit zijn van waardebonnen, uitge^evqp door de Grondka mer voor Noordbrabant. Voor de 2e snede moeten de pach- térs in het bezit zijn van waar debonnen, vermeldend „alleen tweede snede" en voorzien van de handteekening van den secretaris van de Grondkamer voor I^oordbrabant. Heusden, 9 Juni 1943. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. De Gemeente-secretaris, A. VAN DELFT. te Andel, is voornerfïens de jaarlijksche HOOIGRASVER KOOPINGEN te houden als volgt 1. te WIJK op Woensdag 16 Juni 1943 des avonds half acht (off. tijd) in café v. d. Maaden van de Wijkerwaard, de Oxen- waard en het perc. van den heer G. Vos in de Hoeven, gen. „De Peel". 2. te ANDEL op Dónder- dag 17 Juni 1943 des voorm. 10 uur (off.atijd) in café Kalis a. voor de Opperste van Andelde Lage Achterdijk in 3 perc. b voor den- heer M. Schou ten te Wijk: de Worp onder Andel en Giessen in 15 perc. Hiervan zullen de 6 grootste perc. worden gesplitst. c. voor de gemeente Andel 23 perceelen in het Andeler- broek als vanouds. Inlichtin gen verstrekt de gemeente opzichter M. Versteeg. d. voor Mej. A. W. A- den Dekker te Andelhet hooigras in den boomgaard nabij haar woning a. d. Voorstraat. 3 te GIESSEN op Vrijdag 18. Juni 1943 des voorm. 10 uur (off. tijd) in café de Lorm a. voor den heer C. J. Si mons te Utrecht c.s.de Struik- waard onder Giessen in 21 perc. Hiervan zullen de 3 groot ste perc. worden gesplitst. b. yoor den heer Mr. S Naayen te Ro'tterdamde Rijs- wijksche Waard onder Rijswijk in 29 perc. c. voor den heer J. C. v. Tilborgh te Sprangde Uiter waard nabij de Ned. Herv." Kerk te Giessen in 1 perc. d. voor de erven van den heer D. Vermeulen-Naayen te Zeistde le en 2e snede hooi gras van hét perc. Eigen Dijk nabij Kraaieveld onder Wou drichem in 1 perc. 4! te ALMKERK op Woens dag 16 Juni 1943 des nam. 3 uur (off. tijd) in café Dekker voor het waterschap „de Oude Doorn"de perc. als van ouds de le en 2e snede van den Ouden Doornschen Boezem. Bij de verkoopingen moeten dé koopers hun „waardebon nen", uitgegeven door' de Grondkamer v. N.-Br. mede brengen en bij aankoop over handigen. Gelegenheid tot betalen tel kens een half uur voor het begin der verkooping. Breeder bij biljet. op de juiste wijze gezet komt in geur en smaak echte kqffie nabij. Dit vindt zijn oorzaak in de speciale brandwijze, die Douwe Egberts vroeger ook voor de beste koffiesoorten toepaste. Mm ks 88 186 De Waterleiding-Maatschappij „Noord-West-Brabant" te Ou denbosch maakt bekend, dat de machinebreuk op haar pomp station te Oosterhout hersteld is, zoodat er voor schrobben en schuren weer water beschik baar is. De Directeur. zal WOENSDAG 16 JUNI 1943, voorm. -10 uur (Z. T.), in café Sprenger te Sleeuwijk, publiek verkoopen van de Groesplaat en het Groot- en Klein Gors als van ouds. Waardebonnen v. d. Grond kamer voor Noord-Brabant medebrengen. Op DONDERDAG 17 JUNI 1943' des voorm ten half elf ure (offic. tijd), zal ten polder huize „JANNEZAND" onder Dussen ten overstaan van J. R. RIETRA, Notaris te Dussen, op de wijze als bepaalcf in de door de Grondkamer voor Noord-Brabant voor de ver koop in 1943 van hooigras te velde vastgestelde richtlijnen, worden verkocht: van de Hooilanden van de onder DUSSEN, MADE en DRIMMELEN. Waardebonnen van de Grond kamer voor Noord-Brabant mede brengen. Solide borgen vereischt. Eigenaar: B. B. BOERE, Tel. 20 door bekende Bands, Muziek- of Zangvereeniging Vroolijk Gezellig Peuter NOOIT in Uw horloge, het helpt U NIETS - Alleen maakt U het ERGER. Wanneer het weigert ga er mee naar Uw horloge maker. Die alléén kan Uw horloge herstellen. Wees zuinig op Uw horlogehet is NU een kostbaar bezit. Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). Dressoirs, Buffetten en Linnenkasten vanaf f 80, Uittrektafels f 45, Ameublementen f 140, - Schrijf bureau* f 100, Mangels f40,— 9 Naaimachines f 45, Spiegels vcnaf f6,- Theemeubels f50, Laageinde 92 een platte wagfen met hou\en wielen en ijzeren beslag of wielen met assen. B.-broek G 47. TE KOOP:Roode-, j^en g0e(je DiCHStbOde Witte-, Groene en GeleSavoije-,Putjes- Spruiten-, Boeren- koolplanten enKnol- raapplanten. P. van Hofwegen, Tuinder, Almkerk, D79. 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3