voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaari BEKENDMAKING Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Keuringen Waffen-SS en Ned. Legioen Keuringen voor de Waffen-SS, het Legioen en de Landwacht Lichtingen 1924 en 1923 worden geheel overgebracht. Hollandsche meisjes in Beieren. No, 6347 Vrijdag 18 Juni 1943 VERB U1ST Officieële Berichten Dit blad verschijnt VRIJDAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden AdvertentiSn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 51/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland Alle verdere inlichtingen wor den tijdens de keuringen verstrekt. Verzorging van familieleden van vrij willigers Waffen SS en Ned. Legioen. RESERVE-OFFICIEREN OPGEROEPEN. Het 6e, 8e en 20e Regiment Infanterie opgeroepen. DE TEWERKSTELLING IH DUITSCHLAND VM1SBUR WEERMACHTBERICIITEN. PANTELLARIA EN LAMPEDUSA VOOR DE OVERMACHT GEZWICHT. Rome, 12 Juni (Stefani). Het Italiaansche weermachtbericht no. 1113 luidt als volgt „Tenger olge van massale aanvallen uit de lucht en vanuit zee, die wat be treft de sterkte en hevigheid totdusver huns gelijks niet hadden, was het eiland Panteilaria, geheel verstoken van wa ter voor de burgerbevolking, gisteien gedwongen het verzet te staken. De vijand deed nieuwe en krachtiger aan vallen uit de lucht en vanuit zee op het kleine garnizoen van Lampedusa, dat de eisch tot overgave van de hand wees en heldhaftig verzet biedt. Legerbericht van Zondag. Het eiland Lampedusa heeft na een onafgebroken bombardement van vijan delijke lucht- en zeestrijdkrachten den oi.ueihken strijd opgegeven. In de Straat van Sicilië is een vijan delijke scheepsformatie door Duitsche vliegtuigen aangevallen, die een trans portschip van 8000 ton en 14 lan- dingsbooien tot zinken brachten en 3 kruisers 14 kleinere oorlogseenheden en 6 koopvaarders zwaar beschadigden. In den strijd tegen het convooi scho ten Duitsche jagers vier vijandelijke vliegtuigen neer. Succesvolle nachte'ij'e acties werden door onze torpedovliegtuigen uitgevoerd tegen een vijandelijk convooi in. de wa teren var. Cyrenaica en in. de Golf van Philippevilledrie stoomschepen, o.m. een van groote en twee van mid delmatige tonnage, werden getroffen. Vijandelijke luchtaanvallen op Reggio, Calabria, Catania en Palermo veroor zaakten slachtoffers onder de burger bevolking en schade van beperkten om vang in de woonplaatsen. De luchtaf weer van Trapani vernielde een vijande lijk, tweemotcrig vliegtuig. De verliezen der burgerbevolking in de opgegeven plaatsen bedragen2 doo- den en 9 gewonden in, Catania, 10 ■döoden en 19 gewonden in Palermo. Legerbericht van Maandag. Bij herhaalde aanvallen op de vijan delijke Scheepvaart in de Straat van Sicilië en langs de kust van Tunis hebben Italiaansche en Duitsche vlieg tuigen een koopvaardijschip tot zinken gebracht en drie beschadigd. In luchtgevechten hebben jagers van de as vijf vijandelijke vliegtuigen neer geschoten n.l. twee boven Panteilaria en drie boven Sicilië. Formaties viermotorige vliegtuigen hebben de omgeving van Messina en, Catania gebombardeerdlichte schade en een beperkt aantal slaëhtoffers. 2 vliegtuigen werden door het afweerge schut van Messina neergeschoten. Als slachtoffers van de in dit weer machtbericht gemelde luchtaanvallen zijn tot dusverre 4 dooden en 2 gewonden onder de burgerbevolking geteld. SYRISCH-TURKSCHE GRENS GESLOTEN. Stockholm, 16 Juni (D.N.B. Naar de Britsche berichtendienst meldt bevatten de bladen Woensdag ochtend een bericht volgens hetwelk de Syrisch-Turksche grens Dinsdag door de geallieerden is gesloten. ENGELSCHE KONING IN NOORD- AFR1KA. De Britsche berichtendienst meldt, dat koning George VI in Noord-Afrika is aangekomen, waar hij' de geallieerde troepen heeft geïnspecteerd. vVoor den duurvan zijn afwezigheid heeft de Engelscke koning een raad van plaatsvervangers benoemd, waar van o.m. de koningin en de hertog van Gloucester deel uitmaken. Tijdens de keuringen der Waf- fen-SS en Nederl. Legioen, waar voor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kun nen zich Nederlanders aanmelden, in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoe ding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing enz. Zij, die om bijzon dere redenen of wegens familieom standigheden in Nederland moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde SS-onderdeelen. Degenen, die zich bij de SS of het Ned. Legioen vrij willig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis v r ïj- gesteld van den arbeids inzet. Van 13 tot 19 Juni. Begin 22.15 uur. Einde 5.15 uur. Van 20 tot 26 Juni. Begin 22.15 uur. Einde 5.00 uur. Bij onze Vrijwilligers. Ook met de bescherming tegen de muggen, smaakt een sigaret nog best SS PK Fritich-O-H-P ra Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan, de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij' de genoemde adressen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten bllij'ven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij' de Landwacht Ne derland of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden, en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 19 Juni 912 u. Venlo, Deutsdhes Haus, Egmontstraat 16. 19 Juni 15-18 u. Arnhem, Café „Royal". 20 Juni 9-12 u. Hengeto, Cafe „Mo dern", Spoorstraat 18 20 Juni 15-18 u. Zwolle, Hotel „Gei tenbeek". 21 Juni 9-12 u. Assen, Concerthuis a. d. Vaart. 21 Juni 15-18 u. Groningen, Concert- huis, Poelestraat. 22 Juni 9-12 u. Leeuwarden, Huis de Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9-14 u. Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9-13 u. Utrecht, N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 u. Amersfoort, Polizei- dürchgangs'ager, Leusderweg. 26 Juni 9-14 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden met betrekking tot de verzor ging van de familieleden der vrijwilli gers voor de Waffen-SS en het Neder- fandsche Legioen, deelt het Ersatz-Kom- mando Niederlande, Korte Vijverberg, 5, Den Haag, het volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenooten van gehuwden, wel ke een inkomen hebben tot een bedrag van f 150 per maand, wordt voor onder stand f 65 per maand uitgekeerd. Bo vendien voor ieder kind tot 16 -jaar f21 per maand. Verder vergoeding voor huishuur tot het volle bedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: echtgenoote per maand f 65. 3 kinderen a f21 per maand f63. huur geschat per macand f 25. Op grond van de op 29 April in de dagbladpers gepubliceerde bekendma king van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Alle reserve-officieren van Land-V en Zeemacht, die geboren Zijln na 31 December 1897 voor zoover deze reserve-officieren in het tijdvak 10- 15 Mei 1940 in werke'ïijken militairen dienst waren. Deze reserve-officieren moeten zich tusschen 8 en 12 uur melden in het „Wehrmachtlager" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat, en wel: a) zij, wier geslachtsnaam begrnt met een van de letters A tot en met N op 21 J uni b) zij, wier geslachtsnaam begint met een van de letters O tot en met Z op 22 Juni. Van deze aanmelding rijn uitgezonderd de reserve-officieren van gezondheid, de reserve-officieren-tandarts, de reserve-militaire-apothekers en de reserve-paardenartsen personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden bui ten Nederland bevinden. Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van, officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „WEHRMACHTLAGER" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het 6e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915 op 24 Juni 1943; degenen die gebaren zijn in de jaren 1914 t/m 1904 op 25 Juni 1943. In de FRIESLANDKAZERNE te ASSEN: 2. Het personeel van het 20e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen degenen die geboren zijn in, de jaren 1924 t/m 1915 op 21 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1904 op 22 Juni 1943. 3. Het personeel van het 8e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen degenen die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915 op 24 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1904 op 25 Juni 1943. Bij de- aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bii de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht, degenen, die zicji moeten melden, daarvoor in de -gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den sta tionchef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleedingdrin gend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei*) en lepels mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht be zette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. In het Duitsch staat: Kochgeschirr. Bedoeld worden: etensketeltje en eetgerei. Van bevoegde zijde wordt omtrent de kwestie der tewerkstelling mede gedeeld Het leven van het Nederlandsche volk is niet te scheiden van het lot van Europa. Het moet derhalve zijn bijdrage leveren tot Europa's strijd om het bestaan. Dit doel dienden tot dusver de maatregelen in verband met de te werkstelling van werkkrachten in Duitschland. Met de behoeften van het. Nederlandsche economische leven zelf werd hierbij in aanzienlijke mate reke ning gehouden. Op de royaalste wijze werden derhalve vrijstellingen van de tewerkstelling verleend. Het voornemen bestaat de oudere werkkrachten, die over waardevolle er varing in hun beroep beschikken en meestal reeds gehuwd zijn, in het vader land te laten, dus de reeds uitgereikte bewijzen van vrijstelling te handhaven. Om deze reden worden thans de jongere lichtingen, om te beginnen de gebore nen in 1924 en 1923, in haar geheel tewerkstelling naar Duitschland overge bracht en wel zonder rekening te houden met wellicht reeds verstrekte be wijzen van voorloopige vrijstelling. Uitgezonderd rijn bij deze lichtingen sleëhts de mijnwerkers, die onder den grond werken, en leerlingen van middelbare, algemeene en technische scholen of hoogescholen. De lichting 1922 en nog vier a vijf lichtingen zullen telkens naar rato van het voor rekening van het Nederlandsche volk komende aandeel aan de be hoefte, die de Europeesche oorlogseconomie aan werkkrachten heeft, in haar geheel worden opgeroepen. Principieel worden evenwel bij deze Lichtingen slechts die werkkrachten, die door haar sleutelpositie voor de Nederland sche industrie, voedselvoorziening, landbouw en mijnbouw noodzakelijk zijn, van tewerkstelling in Duitschland vrijgesteld, waarbij ook rekening wordt gehou den met de werkkrachten, die in den landbouw tot aan het binnenhalen van den oogst werkzaam rijn. per maand f 153. Bovendien worden de verzekeringen, vergoed tot het volle te betalen pre miebedrag. Deze verzekeringen zijn: ziekteverzekering, begrafenisfonds, brandverzekering. Den echtgenooten van gehuwden, wel ke een inkomen hebben tot f 200 per maand en b.v. twee kinderen hebben beneden de 16 jaar, worden de vol gende uitkeeringen verstrekt: echtgenoote per maand f 80. 2 kinderen a f21 p. maand f 42. huur geschat per maand f 35. per maand f 157. plus betaling van bovengenoemde ver zekeringen, enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht hebben op ondersteuning en niet in gezinsverband met den vrijwil liger met zijn vrouw, of met familieleden in rechte lijn leven (bijv. onechte kinde ren van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevinden), wordt een' ver goeding verstrekt van f 36 per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoovér hun opvoeding nog niet is voltooid, wordt een uitkeering verstrekt van f 30 per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmidde len en kolenbonnen indien deze vrijwilligers vóór hun in diensttreding in gezinsverband leefden, of geheel of gedeeltelijk kostwinner waren. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren totale kostwin nersvergoeding mag echter niet meer bedragen** dan l1/, maal de vroegere netto-verdiensten. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra-uit- keering worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte enz.). Bovendien ontvangen, alle ongehuwde vrijwilligers buiten hun soldij, vrije voe ding, kleeding enz. een bedrag van f 45 per maand door tuss'chenkomst van den Fürsorgeoffizier der Waffen-SS. Voor zoover de vrijwilligers voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders heeft moeten voorzien, kan een kostwinnersvergoeding worden uit gekeerd van f 60 tot f 90 per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. De tarieven voor kostwinnersvergoe ding, uitkeering aan gezinnen van ge huwden enz. en alle verdere inlichtin gen rijn te verkrijgen bij het Ersatz- Kommando Niederlande, Korte VijVer- berg 5, Den Haag, en Nebenstelle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen nemen bij1 het SS.- Wachtbataillon Amersfoort, waar voor alle bovenstaande genoemde uitkeeringen levensmiddelentoeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden. Aanmeldingen voor bovengenoemde onderdeden van 17 tot 45 jaar, schrif telijk uitsluitend SS-Ersatz Kommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud rijn'en aanmeldingsplichtig zijn voorden arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aan melden en worden tijdens hun verbin tenis bij; bovengenoemde onderdeden vrijgesteld van den arbeidsinzet. Dertig Hollandsche meisjes stonden te München op het perron, waar zij door de hoofdzuster van de „La.ndes- führerschule" van het Duitsche Roode Kruis te Furth werden afgehaald om haar eerste opleiding te ontvangen. „Wij dachten dat de menschen in Duitschland niets meer te eten hadden en hebben daarom zelf maar voor pro viand gezorgd," zegt Ans direkt al den eersten avond terwijl zij met ver wonderde loogen de groote bonte schalen met aardappels nakijkt. Meteen worden ook de gewone stad- sbhe kleeren uit Den Haag en Amster dam ingenomen, want nu worden de blauw-wit gestreepte kleeren met de flatteuse witte schorten aangetrokken, die deze groote blonde meisjes zoo goed staan en die haar van den aan vang a f tot leden van een gemeen schap stempelen. „Wij kunnen zoo onze leerlingetjes ook beter in de hand hou den, waar nog blij komt, dat de sociale verschillen wegvallen en ze loeren hun dienstkleeding op de juiste wiijlze dra gen", merkt de hoofdzuster terloops op. Deze Hollandsche meisjes kennen net als alle overige Germaansche vrij willigsters slechts een doel, dat ove rigens alle echte vrouwen gemeen heb ben te helpen waar duizenden handen -gebruikt kunnen worden, om een ge meenschappelijk ideaal te verdedigen. „Ik heb den oproep van de SS. het eerst in een Rotterdainsche Courant gelezen" vertelt Miep en kijkt triom- rhantelijk naar haar zuster. „We heb- ien ons toen samen direct bij hief Ersatzkommando van de Waffen-SS. ge meld om dienst te nemen bij1 het Duit sche Roode Kruis. Onze broer staat aan het Oostfront en ook wij willen doen wat wij kunnen." „En mijn ver loofde strijd nu als Panzorschütze bij de Waffen-SS", zegt Greta, het jongere zusje. „En vader is als electrotechni- cus in Duitschland. Wij hebben dus alle onze wapenbroederschap bewezen en zouden dan ook graag heel ver naar voren aan het front willen, daar waar men ons het meeste noodig heeft." Maar rij moeten nog leeren geduld te oefenen, want eerst krijgen de Ger maansche vrijwilligsters in Duitschland zelf de gelegenheid te bewijzen wat zij waard rijn, in de S.S.-hospitalen, in de tandheelkundige klinieken van de S.S. en in de gewone ziekenhuizen. Binnen 14 dagen worden de meisjes verder in cffc praktische verpleging on derwezen. Nu gaat het erom zich alles eigen te maken, wat zuster Walpurga den beginnelingetjes leert, 's Middags worden meestal belangwekkende voor drachten door bekende professoren uit München gehouden over allerlei biolo gische en medische onderwerpen. „Morgen mogen we een college over anatomie bljVonen" deelt een flink uit de kluiten gewasscheo meisje met een verstandigen rustigen oogopslag mee. Zij was vroeger reeds verpleegster en men kan goed zien hoeveel waarde zij eraan hecht haar anatomische kennis te verrijken. „Er zijn velen onder ons", vertelt rij, „die den weg naar de toe komst nog niet helder voor oogen zien, want ook in Holland rijn er nog ver schillende stroomingen. Sommige van mijn vriendinnen zijn tegen den wil van haar familie hier gekomen, zuiver en alleen uit verlangen zelfs ook iets te presteeren." Daar aan het open venster staat Cor- rie, die zeker nog nooit van haar leven schoenen heeft gepoetst. Terwijl zij on handig den borstel vasthoudt, zwerven haar blikken vol verlangen naar de ber gen. „Natuurlijk, ons heerlijke Beiersche sche berglandschap is voor de meisjes uit de lage* landen iets onbegrijpelijk schoons. Wij hebben dan ook reeds een uitstapje naar Schiersee en Fischbacchau op het programma staan", vertelt zuster Walpurga, onder wier moederlijke lei ding reeds zooveel cursussen in dit mooie landhuis zijn gehouden, dat in een stil dorpje buiten het groote stads gewoel ligt. Aanvangs- en hulpzuster- cursussen voor helpsters uit alle Duit sche landen, die precies zooals nu de Hollandsche meisjes haar na aan het hart lagen. Als een dezer dagen de nieuwe leer lingen door de straten loopen, dap jcij'ken nieuwsgierige gezichten door de kleine vensters van de boerenhofsteden, en luistert men naar de vreemde lied jes. „Beiersch" kan dat niet zijn en „Hollandsch" verstaan de menschen hier niet. Maar ze glimlachen vriendelijk, want alles wat witte kappen met een róód kruis erop draagt, behoort bij hen en helpt overwinnen. En daar is het om begonnen. VERPLICHTE VERBOUW VAN WIN- TERKOOLZAAD EN WINTER- RAAPZAAD. Flet departement van landbouw en visscherii maakt het volgende bekend Het is absoluut noodzakelijk voor onze voedselvoorziening, dat voor oógst 1944 wederom een groote oppervlakte winterkoolzaad of winterraapzaad wordt uitgezaaid. Ten einde dit te bereiken, zal deze verbouw wederom verplicht moeten worden gesteld. Aangezien liet van belang is, dat dit gewas nilet op te kleine pereeelen wordt verbouwd, is be sloten de grenzen iets ruimer te stellen dan in herfst 1942. Bedrijven op kl^i-, zavel- en rodoorn- grond met 5 ha of minder dan 5 ha, bouwland zijln vrijgesteld -van de kool zaadteeltplicht. Bedrijven op deze grond soorten met meer dan 5 ha bouwland moeten 10 pCt. van het bouwland met deze gewassen betelen. Op andere grondsoorten dan hiervoor genoemd, rijn bedrijven met 10 In» of minder dan 10 ha bouwland vrijgesteld, bedrijven met meer dan 10 ha zijn ver plicht 5 ipCt. van hun bouwland met winterkoolzaad of winterraapzaad te ver bouwen. De productiecommissarissen zijln' be voegd voor deze laatste grondsoorten gebieden, alsmede op zichzelf staande bedrijven aan te wijzen, welke vrijge steld zijn van deze verplichting met dien verstande, dat ze in 1944 een oppervlakte van 5 pCt. van hun bouw land meer met aardappelen moeten be telen dan in 1942. De totaaloppervlakte aardappelen op het betrokken bedrijf zal de 25 pCt. van het bouwland echter niet behoeven te overschrijden. Telers, die in het voorjaar 1944 nog niet of niet geheel aan hun koolzaadteeltplicht hebben vol daan, zullen dan een oppervlakte, over eenkomende niet anderhalf maal hun koolzaadteeltplicht, met een zomerolie- gewas moeten verbouwen. Onder bouwland wordt verstaan al het op' 1 Juni aanwezige bouwland, ver meerderd met het grasland, dat nog ingevolge eenige wettelijke verplichting gescheurd moet worden. Van de teelt verplichting kan vrijstel ling worden verleend voor de opper vlakte, die ingevolge met een handelaar afgesloten en bij het bedrijfschap voor zaaizaad en pootgoed voor akker- en weidebouw of het bedrijfschap voor tuisbouwzaden gemeld contract, voor zaaizaadwinning voor oogst 1944 met koolrapen, knollen, voederkool, rnerg- kool of andere koolsoorten wórdt be- teeld. SLECHTS HUISSLACHTINGEN VOOR DEGENEN, DIE VOLDOENDE PRODUCTEN INLEVEREN. Zooals bekend is, worden de varkens houders tot heden in de gelegenheid gesteld als zelfverzorgers voor vleesch over een belangrijk hooger vleeschrant- soën te beschikken dan met andere ver bruikers het geval was. Hoewel ver wacht mag worden, dat een dergelijk voorrecht ook in het a.s. slachtseizoen aan de varkenshouders zal worden toe gekend, moet men er tevens rekening mee houden, dat daartegenover de eisch gesteld zal worden, dat de betrokke nen zich dit voorrecht waard zullen be- toonen door ervoor te zorgen, dat zij voldoende producten van hun bedrijf in leveren. Dit geldt met name ten aan zien van granen, zaden, peulvruchten, melk en aardappelen. Degenen, die bij de levering dezer producten tekort schieten, zuüen dus moeten verwachten, dat hun in het a.s. slachtseizoen de slachtvergunning ont houden zal worden. Er zal hierbij niet alleen rekening gehouden worden met de levering van producten gedurende het thans loopende jaar, maar ook kan het voorrecht van huisslachting onthouden worden ami de genen, die onvoldoende granen, zaden en peulvruchten van oogst 1942 ofwel onvoldoende melk gedurende het kalen derjaar 1942 hebben afgeleverd. Zij, die in dit opzicht in gebreke gesteld moeten worden, kunnen dit echter her stellen door ervoor te zorgen, dat in het loopende jaar in voldoende mate producten worden ingeleverd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1