BEZORGER SPINNEWIELEN, BOEKHOUDER. Concert MEUBELEN N.v.H.'tjesl FA. JOHAN DE MOL Speciale Reparatie inrichting Doodsproeien van aardappelloof Verkooplokaal „De Zwaan" Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten VERLORENeen Gouden Dames-armbandhorloge Vee-mPaardenhouders! nette Werkster. nette Dienstbode HUISHOUDSTER B. JENINGA, Tijnje (Fr.) Bekendmaking.1! Belastingzaken Gevraagd: Kennisgeving. - „ASEPTAZOUT" T„S?' ASEPTAFABRIEK - DELFT C, VAN WIJK PHzn. SPEELTUIN NEÜERHEMERT G. v, d, Sluijs ul2inde Waalwijk Predikbeurten Binnenland Advertentiën HUWELIJK HUWELIJK. HUWELIJK. I. J.yHAVELAAR HUWELIJK. CONCERT CONF. ATELIER HEUSDEN NETTE MEISJES COEN VAN ORSOUW TOT ONZE SPIJT nette Werkster Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 7 u. Ds. Trouwborst. KERKWIJK, 3 u. Ds. Bouw. LOÜNSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. Vrijstelling van arbeidsinzet De leeftijd, waarop bef "maximum loon kan worden verdiend, is voor ge schoolde arbeiders teruggebracht van 25 op 24 jaar, terwijl voor gehuwde geschoolde krachten de mogelijkheid is geopend reeds op 21-jarigen leeftijd het maximum loon te verdienen. Als aanmerkelijke verbetering kan tevens worden genoemd het feit, dat vakkundi ge grondwerkers van de derde naar de tweede loongroep zijn overgegaan. POLITIEKE MOORD. REPARATIE VAN KLOMPEN. J. SNOEK. Mr. AREND MYS, Ahtonia van Herpt TE KOOP: Complete Varkens- en Kalverenwaag Woning of enkele kamers. Secretaris en Penningmeester. Coöp. Boerenleenbank „ALMKERK" Algemeene Vergadering ff SGHIPPERSMODEL, v.Veghel, Postelstr. 3, Den Bosch De van Ouds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170, M VOS 9 GEMEENTE EETHEN. radio-ontvangtoestellen GRAFMONUMENTEN Fa. N. 6LAUDEMANS Zn. op Zaterdagavond 19 Juni a.s., op de Muziektent te Veen. de gewone voorjaarsschouw langs de dijken zal gehouden worden op Woensdag 23 Juni a.s., AANGEBODEN, KOOLPLANTEN KNOLLENPLANTEN 6 PLATTE LORRIES H. ZWART Almkerk - Tel. 32. kan nog plaatsen per 1 JULI eenige als machinestikster, handwerkster of strijkster voor de vervaardiging van Dames-, Kinder- en Baby- confectie. Tevens gevraagd thuisnaaisters - Gunstige voorwaarden - Inlichtingen en aanmelden bij MUZIEKHANDEL I HET MEEST VERTROUWD ADRES KFPTA7I1IIT" seeft (biïhelc!er EFFECTIEF. ONSCHADELIJK voor de Iruld. - GOEDKOOP. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID Gediplomeerd Horlogemaker, Hoogstraat 16, GORINCHEM. De smaak van FAMA JL Als wij uw MEUBELS OPNIEUW STOFFEEREN ontvangt U ze als nieuw terug Nog ruime keuze BEHANGSELPAPIER C A. DOOMERNIK, Ververstr. 46 - Den Bosch IEDERE ZATERDAGAVOND Vrooüjk Gezellig REIDO CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS????? vindt U in het Land vanj Heusden en Altena, door een advertentie te plaat] sen in dit blad. i 20 Juni (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Ger. Kerk, 10 u. leesdienst en 6.30 u. Ds. Dijk. Evang. Luth. Gemeente, 10 uur- Dr. Toxopeus. AALBURG, 10.30 u. Ds. Trouwborst. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker, Ger. Kerk, 10.45 en 7.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODhN, geen dienst. BRUCHEM, geen dienst. BAB.-BROEK, geen opgaaf. DOEVEREN, 10.30 u. Ds. E. D. G. v. d. Horst uit Oud-Gastel. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 9.30 u. Ds. Boezer. EETHEN, 7 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. Efe. Dijk. G1ESSEN, 10.30 u. Ds. Schooneuboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMUER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk 10 en 3 u. Candt. de Boer uit den Haag. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (Z.Z.) 3 u. Ds. v. d. Heuvel. N1EUWEND1JK, Ger. Kerk, 10.30 en 3 u. Ds. H. de Bruin. POEDEROIJEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 7 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUW1JK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d*. Smit WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 10.30 Ds. Eijzenga en 7.30 Ds. Vroeg in de Weij. WOUDR1CHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E. v. Wieringen. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhr. Smit uit Rotterdam. Distributiekring 251, Waalwijk, omvat de gemeenten Drunen, Heusden, Loon- opzand, Sprang-Capelle, Vlijtnen, Waalwijk en Waspik. Uitreiking nieuwe bonkaarten. In het tijdvak van 21 Juni tot 10 Juli 1943 zal in de onderscheidene gemeen ten van den Distributiekring Waalwijk op de daarvoor vastgestelde plaatsen en tijden de uitreiking plaats vinden van le. Bonkaarten voedingsmiddelen 8ste periode (11 Juli t/m 7 Aug. 1943); 2. Toeslagkaarten L 118 aan houders van L-inlegvellen 3. Toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid 8ste periode 4. Toeslagkaarten voor langdurigen arbeid aan houders „bewijzen van be- rechtiging" 8ste periode 5. Toeslagkaarten voor langdurigen arbeid 8ste periode. De laatstgenoemde kaarten worden voor Waalwijk uitgereikt ten distribu- tiekantore op Woensdag 7 Juli 1943 van 912 u. Aanvragers in de agentschap pen ontvangen bericht waar en wanneer zij deze kaarten moeten afhalen. Zelfverzorgers in de agentschappen worden er nogmaals met nadruk op ge wezen, dat voor hen op de plaatselüke kantoren geen na-uitreiking van bon kaarten meer zal plaats vinden. Verzui men zij1 derhalve in hunne gemeente op tijd deze kaarten af te halen, dan zijn zij gedwongen naar Waalwijk te gaan op den voor deze gemeente vastgcstelden na-uitreikingsdag. Omwisseling Textielkaarten 2e en 3e serie. Tegelijk met de afhaling der bonkaar ten voor voedingsmiddelen 8ste periode bestaat voor degenen, die nog over pun ten op de textieikaart 2de en/of 3de serie beschikken, gelegenheid deze te gen nieuwe speciale punten, z.g. T- punten, om te wisselen. Deze ruiling kan echter alleen dan geschieden, wanneer de ongebruikte pun ten zich nog in onbeschadigden. toestand aan het lichaam van de oude textiei kaart bevinden. De toeslagkaarten 1ste en 2de serie kunnen derhalve niet worden ingewis seld. Vervanging beschadigde Distributie stamkaarten. Het blijkt den laatsten tijd nog meer malen voor te komen, dat bij afhaling van distributiebescheiden stamkaarten worden aangeboden, welke door midden gescheurd zijn. Ook komt het voor, dat door midden gescheurde stamkaartten aan elkaar geplakt of gebonden zijn. Aangezien zulks aanleiding kan ge ven tot misverstand of onregelmatigheid wordt nogmaals onder de aandacht van belanghebbenden gebbracht, dat in den vervolge op dergelijke stamkaarten geen distributiebescheiden meer worden afge geven. Bezit men derhalve beschadigde of anderszins in het ongereede geraakte of onbruikbare stamkaarten, dan zal men goed doen deze ter vermijding van onaangenaamheden ten spoedigste op het distributiekantoor te Jaten ver nieuwen. voor Détaillisten in Kruidenierswaren. Détaillisten met codenummer 1000 t/m 5999 worden er aan herinnerd het hen toegezonden aanvraagformulier om vrijstelling van arbeidsinzet met de daar bij behoorende vragenlijst op de(n) voor hen vastgestelde (n) dag en uren op het plaatselijk distributiekantoor aan te bie den. Bij gebreke van tijdige aanbieding wordt hen daartoe alsnog gelegenheid geboden op het Kringkantoor te Waal wijk op Zaterdag 19 Juni 1943 van 9 tot 1 uur; in hooge uitzonderingsgeval len, d.w.z. bij overmacht of verschoon baar verzuim, kan zulks ook nog ge schieden op Maandag 21 Juni 1943 van 9 tot 12 uur, eveneens op het Kringkan toor. Met laatstgenoemden datum sluit de inlevering onherroepelijk. Détaillisten, die mogelijk bovenaange- duide formulieren niet hebben ontvan gen, kunnen deze uiterlijk tot en met Zaterdag 19 Juni 1943 op het Kring kantoor te Waalwijk verkrijgen. Voor verdere bijzonderheden voren staande mededeelingen betrekkelijk raad plege men de gemeentelijke raambiljet ten. NIEUWE REGELING VAN LOONEN ENZ. IN DEN NOORD-OOSTPOLDER In de Staatscourant van 4 Juni 1943 is opgenomen een regeling van loonen en arbeidsvoorwaarden voor bouwvak arbeiders, werkzaam in den Noord-Oost polder. Deze regeling, welke de op 30 Oct. 1942 in de Staatscourant afge kondigde regeling vervangt, houdt voor de belanghebbenden een aanmerkelijke verbetering in. Periodieke verloven zijn thans voor het eerst bindend geregeld. Bijzondere verloven bij huwelijk, overlijden en an dere zijn ten behoeve van hen, die ver van het werk wonen, verlengd. De in de tot nog toe geldende rege ling ontbrekende vergoedingen bij ver zuim, b.v. onwerkbaar weer, zijn thans vastgesteld. Voor hen, die in kampen zijn ondergebracht, zijn bepalingen in het leven geroepen met betrekking tot vergoeding voor loop-, fiets- en vaar- verzuim. FRAUDE MET AARDAPPELEN. Bij controle op een bedrijf van een aardappelteler in Noord-Brabant bleek, dat deze teler, gelet op de door hem met aardappelen beteelde oppervlakte, weinig aardappelen in voorraad had. Dit bedrijf was trouwens reeds eeni- gen tijd verdacht, daar er geruchten de ronde deden, dat 's avonds meerma len aardappelen met een vrachtauto werden weggevoerd. De C.C.D. onderwierp den teler aan een scherp verhoor, waarbij hij tenslot te bekende, dat reeds plm. 40.000 kg frauduleus van zijn bedrijf was afge leverd. De kooper bleek een aardap pelhandelaar uit een naburige stad te rijn. Terstond werd tot aanhouding van den handelaar overgegaan. Na een lang durig verhoor bekende deze inderdaad, genoemde hoeveelheid aardappelen clan destien te hebben gekocht en weer te hebben doorverkocht aan diverse par ticulieren. Op het bedrijf van den teler werden nog ongeveer 31.000 kg aardappelen aangetroffen, welke voorbestemd wa ren geweest om denzelfden weg op te gaan. Deze hoeveelheid is onmiddellijk in beslag genomen. 's-Gravenhage 15 Juni. Op 19 Mei 1943 deed de echtge- noote van den aannemer E. Koopman uit Zwolle bij de politie aangifte, dat haar oehtgenoot op 18 Mei de woning had verlaten en sindsdien niet was te ruggekeerd. Het door de politie inge stelde onderzoek bracht aan het licht, dat Koopman op 18 Mei rijn in Raalte wonenden broeder had bezocht en op den terugtocht naar Zwolle in Heino een café aandeed. Reeds bij zijn binnen komen zochten de Nederlanders Klaas Muller en Willem Haaije, beide woon achtig in Heino, twist met Koopman, die een N.S.B.-speldje droeg, wegens diens lidmaatschap van de N.S.B. Daarop ontstond een politieke ruzie, die echter door den waard en de an dere aanwezigen werd bijgelegd. Koopman verliet daarop het lokaal om rijn tocht naar Zwolle voort te zetten. Sedert dit tijdstip werd hij niet meer gezien. Uit het door de politie ingestelde onderzoek naar de verblijf plaats van Koopman bleek, dat hl!1 op weg van Heino naar Zwolle door Mul ler en Haaije op beestachtige wijze be wusteloos geslagen en hierop in «en kuil van een meter diep onder den grond is gestopt. Naar bij de lijkschouwing is komen vast te staan, is de dood door vér- stikking veroorzaakt. De beide moorde naars konden opgespoord en gearres teerd worden. Zij' hebben een bekentenis afgelegd en wachten thans het vonnis af. OOGSTEN VAN KOOLZAAD. Hedenavond om 18.45 u. zal ir. W. C. v. d. Meer, rijkslandbouwconsulent, in de serie ,,De boer, productie en de directie van den landbouw", voor de microfoon van Hilversum I aanwijzin gen geven voor het oogsten van kool zaad. Met het oog op het-belang, dat ons land heeft bij het binnenhalen van een zoo groot mogelijken koolzaadoogst, wordt belanghebbenden aangeraden niet na te laten deze uitzendingen, te be luisteren. Door den heer R. Mennes te Wolden- dorp (Groningen) is octrooi verkregen op een werkwijze voor het repareeren van versleten klompen. De methode komt hierop neer, dat de onderkant van de klomp wordt afgevlakt, waarna daarop met watervaste lijm een nieuwe zool wordt bevestigd. De Noordelijke Economische Tech nologische Organisatie te Groningen heeft de behartiging van de belangen van den octrooihouder tot zich getrok ken. Dit heeft geleid tot contact met het Rijksbureau voor Huiden en Leder en de Bedrijfsgroep Houtindustrie. Na verschillende besprekingen is ten slotte overeenstemming bereikt inzake een regeling, waarbij de Bedrijfsgroep op zich heeft genomen gegadigden op te roepen, die in een bepaald rayon de reparatie van klompen op zich wilden nemen. De oproep had tot gevolg, dat zich ongeveer 60 gegadigden hebben ge meld, waaronder timmerfabrieken, klom- 'penfabrieken e.d. Het land is daarna in even zoovele rayons verdeeld, welke elk door een fabriek zullen worden be diend. Elke fabriek kreeg tot taak in haar rayon contact te zoeken met één of meer winkeliers iri ieder van de tot het rayon behoorende gemeenten. Bij deze winke liers, die binnenkort een biljet voor hun ramen zullen krijgen, waaraan zij her kenbaar rijn, kan het publiek de te repareeren klompen inleveren. De win kelier zorgt voor de opzending naar den fabrikant en voor uitreiking, nadat hij de klompen gerepareerd heeft terug ontvangen. De geheele organisatie is thans ge reed. Bij bedoelde winkeliers kunnen dus klompen ter reparatie worden ingeleverd. Op het groote belang daarvan behoeft wel niet uitdrukkelijk te worden ge wezen. Bij1 de moeilijkheid om aan nieu we klompen te komen, zal men het als een uitkomst beschouwen, wanneer men rijn oude klompen kan laten repareeren,. De levensduur ervan wordt daardoor practisch verdubbeld, terwijl de repa ratie slechts 20 pCt. vergt van het hout, dat noodig is voor de vervaar ging van nieuwe klompen. Men wachte niet met het aanbied) van klompen ter reparatie totdat er c gat in de zool is (wellicht is ook nog herstel mogelijk, maar goed w«i kan niet meer worden afgeleverd.) Voorts dient te worden vermeden, «lil allen, die klompen te repareeren hebb: deze diriect de eerste week daar* aanbieden, want dan is de stroom ril te verwerken; wie geen bepaalde ha- heeft, wachte liever nog eenigén tijd. ALGEMEENE VERGADERING. Woensdag 16 Juni 1943 werd in B tel de Pay Bas te Utrecht de jaarlijkse Algemeene vergadering gehouden m „Groningen", Alg. Onderl. Maatschap tot Verzekering van Paarden en Rub vee, gevestigd te Utrecht. De Directeur, de heer B. L. L«. pold, bracht verslag uit over het afjt loopen jaar 1942. Aan schaden werd in totaal uitbetail een bedrag van f438.159.94. De t serve bedroeg per 31 December 191! f 168.338.18. Blijkens het rapport \ii de Commissie tot nazien der rekening li van den Accountant, den heer HGro# huyse te Utrecht, werd de administraii in orde bevonden. De aftredende commissarissen werdi herkozen. GEEN ONGEFRANKEERDE POST PAKKETTEN MEER. Ingaande 1 Juli a.s. worden in v<; band met de bijzondere tijdsomstand heden ongefrankeerde postpakketten til nader order niet ter verzending a a tig nomen. MOORDAANSLAG. Vorige week is op de grens \ii St. Michielsgestel en Boxtel co moordaanslag op 3 petsonen ge pleeg Een 50-jarige man werd gedoodei 45-jarige vrouw en een jonge man vu 21 jaar werden zwaar gewond. Kerkvoogden en Notabelen der Ned. Herv. Kerk van Almkerk geven hierdoor kennis van het overlijden van hun Voorzitter, den Heer Door dit overlijden ver liezen wij een persoon, die de belangen van de Herv. Kerk na aan het hart lag. Zijne nagedachtenis zal bij ons steeds in eere blijven. Uit aller naam J. B. BRANGER. waarn. Voorz. J. VAN LEEUWEN, Secr.-Penningm. Almkerk, Juni 1943. Door bijzondere omstandigheden eerst in dit nummer opgenomen. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze beste Zwager en Oom, Echtgenoot van Mevrouw A. J. MYS-v. Buuren. Rijswijk (Z.-H.), A. M. v. Bergeijk-v. Buuren. Middelharnis, C. A. v. Buuren-de Graaff. Wassenaar, M. E. v. Buuren-v. d. Koogh A. J. v. d. Koogh-v. Buuren. Alblasserdam, Ir. G. v. d. Koogh Ir. E. de G. v. d. Koogh. Voorburg, N. v. d. Koogh-Hoogeveen en Kinderen. Rijswijk (Z.-H.) 11 Juni 1943. Heden overleed, zacht en kalm, tot onze droef heid, na een smartelijk doch g eduldig gedragen lijden, na voorzien te zijn van de laatste H. Sacramenten, onze zeer geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mejuffrouw Echtgen. van Jac. Heimans, in den ouderdom van bijna 69 jaren. B.-Broek, Jac. Heimans. Dussen, A. J. Lensveld - Heimans. G. Lensveld en Kinderen. B.-Broek, W. Muskens-Heimans C. J. Muskens en Kinderen. Waalwijk, T. Wijtvliet-Heimans. W. Wijtvliet en Kinderen. B.-Broek, M. J. Heimans. B.-Broek, J. W. Heimans. P. Heimans - Heimans en Kinderen. Dussen, J. Pennings - Heimans. F. Pennings. B.-Broek, J. A. Heimans. B.-Broek, W F. Heimans. J. Heimans - Leemans. Dussen, C. G. v. Biezen - Heimans. G. v. Biezen en Kinderen. B.-broek, 15 Juni 1943. Woor de vele blijken van be- v langstelling bij ons Zil veren Huwelijksfeest onder vonden, betuigen wij, mede namens onze Kinderen, onzen hartelijken dank. J. W. GIJSELHART M. J. GIJSELHART- Hexpoor. Heusden, 18 Juni 1943. Woor de zeer vele en harte- lijke blijken van belang stelling, ondervonden bij de viering van ons Gouden Hu welijksfeest, betuigen wij langs dezen weg, mede namens onze Kinderen, aan allen onzen oprechten dank. H. BOUWMAN M BOUWMAN van der Ven. Heesbeen, 18 Juni 1942. Heesbeenscheweg 0 44. op den dijk in Andel of in de Autobus «De Onderneming". Gedachtenis. Tegen goede be looning terug te bezorgen bij Wed. L. CRIELAARD A 58, A n d e 1 (N.-Br.) Boerendochter wenscht in ken nis te komen met flinke Boeren zoon of iemand die op het platteland in loondienst werk zaam is. Leeftijd tot 45 jaar. Brieven onder no. 49 aan het Bureau van dit Blad. Voor aankoop STROO is je adresP. BOUMAN WIJK EN AALBURG - Telef. 46. met Schalen en 400 pond ge wichten. Prijs f 500,-. Te bevragen bij J. v. d. Maaden, café «Maaszicht" te Wijk. TE HUUR GEVRAAGD: door klein gezin, in Heusden of omgeving, Brieven onder No. 47 aan het Bureau van dit Blad. Jongeman, 26 jaar, zoekt kennismaking met eenvoudig meisje. Br. onder No. 44 aan het Bureau van dit Blad. De Zuid-Hollandsche Polder onder Dussen roept sollicitanten op voor de vacante betrekking van Sollicitatiën in te zenden tot en met 25 Juni 1943, bij den Dijkgraaf A. Z. SNOEK te Almkerk. Flinke boerenzoon, niet onbem. wenscht kennismaking met flink plattelandsch meisje. Leeftijd tot 30 jaar. Brieven No. 46 aan het Bureau van dit Blad. Voor de gemeente ALMKERK wordt tegen 1 Juli a.s. een van dit «blad gevraagd. Zich aan te melden aan ons Bureau. GEVRAAGD: v. D. Pol, Botermarkt N 96, Heusden GEVRAAGD: in klein gezin (4 personen) een voor dag of dag en nacht. T. van Rijsbergen Babiloniënbroek. Eenv. Vrouw, 40 jaar, zoekt plaatsing als in moederloos gezin, om, na wederzijds goedvinden, een huwelijk aan te gaan. Br. onder No. 45 a. h. Bur. v. d. Blad. Oproeping aan de leden tot het bijwonen van de op Woensdag 30 Juni 1943, 's-avonds 8 uur (offic. tijd) in café Dekker te Almkerk. 0.m. komt aan de orde: 1. Verkiezing van bestuurs leden. 2. Verkiezing van een lid van den Raad van Toezicht 3. Rekening en verantwoor ding De voordrachlen met de na men der candidaten voor de verkiezingen liggen ter inzage ten kantore der Bank en zullen op de aan de leden toe te zen den agenda worden vermeld. Namens het Bestuur: P. M. Pouli, w.n. voorz. B Wybenga, secr, Arts te Heusden, houdt MAANDAG 21 JUNI GEEN SPREEKUUR kunnen wij in Juni nog leveren voor f 35,— compleet. Rem bours franco huis. Sp. best zeer gewenscht. Aangeboden wegens opheffing pension2-persoons veeren- bedden met prima tiiken f 125 Serviesschalen f 0,75 Eiken linnenkast f 45 Complete waschslellen vanaf f 14,50; Ledikant met spiraal f 45 Eiken dressoir f 145; 4 Old Finisch stoelen f 145; Tuin stoelen f2. Dinsdag afwezig is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 n a ar Tilburg - Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren? Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Spoedörders in 2 of 3 dagen. Voor Heusden en Omgeving Depothouder GenderschendijkB 11 Genderen De Burgemeester der ge meente Eethen, Politiegezags- drager, maakt bekend, dat er op MAANDAG 21 JUNI 1943 alsnog gelegenheid wordt ge geven de nog niet ingeleverde verbeurdverklaarde in te leveren en wel des n m. van 2 5,30 uur op het gemeentehuis te Eethen, voor de dorpen Eethen, Dron- gelen, Meeuwen en Babyloniën- broek des v.m. van 10-12,30 uur op het postkantoor te Gen- deren, voor de dorpen Gen- deren, Heesbeen en Doeveren. De Burgemeester vooinoemd, D. A. van der Schans. Eethen, 17 Juni 1943. Boeken, encyclopaedieën, stan daardwerken, ook losse deelen, te koop gevraagd. Brieven, m. omschr. en prijs Jan Bloemsma, Bacilkade 18, Groningen. C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 - Gorkum Telefoon 2978 leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch Tel 4526 voor spoedige indiensttreding, Garage Van der Maaden. Wijk en Aalburg. Eenvoudig Meisje 20 jaar, zoekt kennismaking. Br. no. 48 aan het Bur. van dit Blad. te geven door de Gem. Zang vereen. «Zanglust" en het Kinderkoor «Het Sijsje", met medewerking van de Gem. Zangvereen. «De Vervulde Wensch" uit Nederhemert, Aanvang 8 uur (w. t.) Het Dagelijksch Bestuur van het Waterschap «Het Oud Land van Altena" maakt bekend, dat volgens art. 2 der Keur of Politieverordening. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, De Voorzitter, Mr. Dr. A. den Dekker, Gorinchem. De Secretaris-Penningm., A. Z. Snoek, Almkerk. volgens vastgestelde minimum prijzen Roode, Witte, Groene en Gele Savoye. voor de consumptie en vee voeder. Tevens te koop TABAKSPLANTEN. Biedt ook nog aan: vóór 50 cM. spoor. Verp. tëgen kostprijs. Vracht voor rek. kooper. Rembours. Tuinderij «De Eersteling" Ververstraat 69, 's-HERTOGENBOSCH U het ziek worden van de knollen, voor al wanneer het loof reeds aangetast is IjnöLr I HLUU I weer toegepast en bij voorkeur 's morgens vroeg) reeds na 2 x 24 uur afdoende ver nietiging van het loof. Reeds meerdere jaren in de practijk toegepast. kunnen wij, tengevolge van de OMSTANDIGHEDEN op ons nemen van goederen, die bij ons ter reparatie zijn Het spreekt van ^elf, dat wij alle voorzorgsmaat regelen nemen, dat .uw eigendom niets overkomt komt die van echte koffie nabij. Dit vindt zijn oorzaak in de speciale wijze van branden, die Douwe Egberts vroeger ook voor de beste koffie- soorten toepaste. Vandaar dat FAMA het koffie-looze tijd perk zoo goed overbrugt! DOUWE EGBERTS k* j 186 Eigenaar: B. B. BOERE, Tel. 20 door bekende Bands, Muziek- of Zangvereeniging Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. Aanbevelend: Verkooplokaal „DE ZWAAN" Hintha*iersfraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde26,Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Óss. (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U is de- REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder Jcolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JANSEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). Dressoirs, Buffetten en Linnenkasten vanaf f80,- Uittrektafels f45,- Ameublementen f 140, - Schrijf- bureaux f 100, Mangels f40,- Naaimachines f45,- Spiegels vanaf f6,- Theemeubels f50,-. TE KOOP; Roode- Witte-, Groene er*. GeleSavoije-, Putjes Spruiten-, Boeren koolplantenenKnol raapplanteri. P. var*. Hofwegen, Tuinder^. Almkerk, D79. oevraagd: een f-en g0e(|e Dienslbyde voor Dinsdag en Vrijdag bij J. FRANCO Kapper, Breestr. 91, HEUSDEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3