voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. BEKENDMAKIfNü Het 7e en 10e Regiment Infanterie en het 4e, 5e, le en 8e Regiment Veldartillerie opgeroepen, Keuringen voor de Waffen-SS, liet Legioen en de Landwacht Keuringen Waffen-SS en Ned. Legioen No. 6348 Vrijdag 25 Jani 1943 VERD U1STEREN Officieele Berichten Bekendmaking VAN AtfEKt Dit blad verschijnt V R IJ D A Q MI D D A Q. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiên24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 5YS cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiên worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht Buitenland WEERMACHTBERICHTEN. Bij onze Vrijwilligers. Vier kameraden Verzorging van familieleden van vrij willigers Watten SS en Ned. Legioen. NIEUWSBLAD Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Hoofdkwartier van den Fiihrer, 22 Juni. Het opperbevel der Weermacht maakt bekend Aan het Oostelijk front slechts kleine plaatselijke gevechtsacties. Voor het Visschers-schiereiland werd een kustvaarder door bomtreffers tot zinken gebracht. Een nachtelijke aanval van sterkie formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen was gericht op een bosjewistische wa penfabriek aan de Wolga. Terwijl gisteren overdag afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen het Rijksgebied binnenvlogen, deed een sterke formatie Britsche bommenwerpers in den afge- loopen nacht een aanval op het West- duïtsche gebied. Vooral in de woonwij ken der stad Krefeld ontstond door brisant- en brandbommen groote scha de. Behalve talrijke gebouwencomplexen werden twee ziekenhuizen verwoest. De bevolking leed verliezen. Tot nu toe staat het neerschieten van 39 meermotorige bommenwerpers vast. Het luchtwapen bombardeerde in den afgeloopen nacht afzonderlijke doelen in het gebied van Londen en aan de Engelsche Zuidkust. Bewakingsvaartuigen van de Marine schoten voor a'e Nederlandsche kust uit een format e Britsche jachtvliegtui gen, drie toestellen neer. Bij! den reeds gemelden nachtelijken aanval van Duitsche gevechtsvliegtui gen op de haven van Bizerta in den nacht van 20 op 21 Juni, werden zes groote koopvaarders en twee oorlogs schepen door bomtreffers beschadigd. Rome, 22 Juni. Het communiqué nr. 1128 van het Italiaansclie hoofd kwartier luidt: „Formaties viermotorige vliegtuigen hebben gisteren Napels, Torre, Annunzi- ata, Salerno, Battipaglia, Reggio di Ca labria en Messina aangevallen, belang rijke schade aangericht in de stedelijke centra en slachtoffers onder de bevol king veroorzaakt. Te Napels heeft lucht doelartillerie vijf vliegtuigen neergescho ten zes viermotorige bommenwerpers werden door onze jagers vernield. Twee vijandelijke toestellen werden bovendien neergehaald, één te Reggio di Calabria door Duitsche jagers en het andere nabij' Cagliari door batterijen -luchtdoel artillerie. Elf leden der bemanningen van de neergeschoten vliegtuigen werden gevangengenomen. Bij de genoemde luchtaanvallen zijn tot nu toe de volgende verliezen vast gesteld: te Napels 10 dooden en 72 gewonden, te Torre Annunziata 1 doode en 8 gewonden, te Salerno 14 dooden en 45 gewonden, te Battipaglia 15 dooden en 70 gewonden. De verliezen te Reggio di Calabria en te Messina zijn nog niet vastgesteld. LE CREUSOT ZWAAR GETROFFEN Dijon, 22 Juni. (Belgapress). De stad Le Creusot is in den nacht van 19 op 20 Juni door Engelsche vliegtuigen gebombardeerd. De lukraak geworpen bommen hebben vooral schade aangericht aan woningen.. Zoo is o.a. het groote ziekenhuis, dat reeds bij den vorigen aanval door vier bommen ge troffen was, totaal uitgebrand. De ma- terieele schade is aanzienlijk. In Le Creusot liggen alle broodbak- kefijen sttil zoodat de levensmiddelen voorziening zeer moeilijk is. Duitsche soldaten helpen bij de opruimingswerk zaamheden. Van Parijs uit is een speci ale trein van de nationale hulpverlee ning gezonden. Van officieele Fransche zijde wordt medegedeeld, dat het aantal dooden tot dusver 281) bedraagt. Het persbu reau Ofi vreest, dat het aantal^ dooden weldra de 300 zal hebben overschreden. In een beschrijving van Le Creusot wordt opgemerkt, dot hoe verder men in *de stad komt des ie grooter de ver nielingen worden. HeeFe straten zijn vernield. Avenues, boulevards, straten en pleinen zijn door series bommen ge heel omgeploegd. Het ziekenhuis is to taal vernield. De aanval duurde 3 kwartier en had tengevolge, dat de stad bijna geheel vernield werd. De helft der bevolking is dakloos. SS-GRUPPENFöHRER RAUTER BEVORDERD. Berlijn, 22 Juni (D.N.B.). De National-sozialistische Parteikor- respondenz deelt mede, dat o.a. SS- Gruppenführer Rauter bevorderd is tot "8-01 SS-Öbergruppenführer. AARDBEVINGSRAMP IN TURKIJE. De eerste ooggetuigeverhalen uit het aardbevingsgebied melden, dat Adapazar een ruïne gelijkt. Reeds bij den eersten schok werd» de e'ectrische centrale be schadigd en de stad in duister gehuld. Hier en daar ontstonden vrij groote branden. Onder de ingestorte huizen be vonden zich de markthal, de zetel van de volkspartij, het raadhuis, het post kantoor en het station. Het aantal slacht offers 'is betrekkelijk gering daar de aardbeving op Zondag plaats had, toen alle openbare gebouwen waren gesloten. Op grond van de op 29 April in de dagbladpers gepubliceerde bekendma king van den Wehnnachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkélijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „WEHRMACHTLAGER" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het 7e RtGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen degenen die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915 op 28 Juni 1943. degenen die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1904 op 29 Juni 1943. 2. Het personeel van het 10e REGIMENT INFANTERIE en zijn oorlogs onderdeelen degenen die geboren zijn in de jaren 1924 t/m 1915 op 1 Juli 1943. degenen die geboren zijn in de jaren 1914 t/m 1904 op 2 Juli 1943. In de FRIESLANDKAZERNE te ASSEN: 3. Het personeel van het 4e REGIMENT VELDARTILLERIE en zijn oorlogsonderdeelen op 28 Juni 1943. Het personeel van het 5e REGIMENT VELDARTILLERIE en zijn oorlogsonderdeelen op 29 Juni 1943. Het personeel van het le REGIMENT VELDARTILLERIE en zijn oorlogsonderdeelen op 1 Juli 1943. Het personeel van het 8e REGIMENT VELDARTILLERIE en rijn oorlogsonderdeelen op 2 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht, degenen^ die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den betalen. verzuimden tijd uit te De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den sta tionchef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleedingdrin gend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede etensketel en eetgerei mede té bréngen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht be zette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. SS PK Fritsch-O-H-P m Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geren aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen 'ten einde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te. doen bij de Landwacht Ne derland of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansche SS in Nederland willen toe treden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 26 Juni 9-14 u. Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutsdieweg. Tijdens de keuringen der Waf fen-SS en Nederl. Legioen, waar voor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kun nen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoe ding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing enz. Zij, die om bijzon dere redenen of wegens familieom standigheden in Nederland moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde SS-onderdeelen. Degenen, die zich bij de SS of het Ned. Legioen vrij willig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis V r ij- gesteld van den arbeids inzet. Alle verdere inlichtingen wor den tijdens de keuringen verstrekt. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden met betrekking tot de verzor ging van de familieleden der vrijwilli gers voor de Waffen-SS en het Neder- Van 20 tot 26 Juni. Begin 22.15 uur. Einde 5.00 uur. Van 27 Juni tot 3 Juli. Begin 22.15 uur. Einde 5.15 uur. landsche Legioen, deelt het Ersatz-Kom- mando Niederlaode, Korte Vijverberg, 5, Den Haag, het volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenooten van gehuwden, wel ke een inkomen hebben tot een bedrag van f 150 per maand, wordt voor onder stand f 65 per maand uitgekeerd. Bo vendien voor ieder kind tot 16 jaar f21 per maand. Verder vergoeding voor huishuur tot het volle bedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: echtgenoote per maand f 65. 3 kinderen a f21 per maand f63. huur geschat per macand f 25. per maand f 153. Bovendien worden de verzekeringen vergoed tot het volle te betalen pre miebedrag. Deze verzekeringen rijh: ziekteverzekering, begrafenisfonds, brandverzekering. Den echtgenooten van gehuwden, wel ke een inkomen hebben tot f 200 per maand en b.v. twee kinderen hebben beneden de 16 jaar, worden de vol gende uitkeeringen verstrekt: echtgenoote per maand f 80. 2 kinderen a f21 p. maand f 42.- huur geschat per maand f 35. per maand f 157. plus betaling van bovengenoemde ver zekeringen, enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht hebben op ondersteuning en niet in gezinsverband met den vrijwil liger met zijn vrouw, of met familieleden in rechte lijn leven (bijv. "onechte kinde ren van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevinden), wordt een ver goeding verstrekt van f 36 per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet is voltooid, wordt een uitkeering verstrekt van f 30 ]>er maand per kind. r Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmidde len en kolenbonnen indien deze vrijwilligers vóór hun in diensttreding in gezinsverband leefden, of geheel of gedeeltelijk kostwinner waren. Bij' grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. De xiit te keeren totale kostwin nersvergoeding mag echter niet meer bedragen dan 1maal de vroegere netto-verdiensten. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra-uit keering worden toegestaan (geboorte, sterfgeval, ziekte enz.). Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrijwilligers buiten hun soldij, vrijie voe ding, kleeding enz. een bedrag van f 45 per maand door tusschenkomst van den Fürsorgeoffizier der Waffen-SS. Voor zoover de vrijwilligers voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders heeft moeten voorzien, kan een kostwinnersvergoeding worden uit gekeerd van f 60 tot f 90 per maand. Bovendien kan in bijzóndere^ gevallen een huurtoeslag worden verleend. De tarieven voor kostwinnersvergoe ding, uitkeering aan gezinnen van ge huwden enz. en alle verdere inlichtin gen zijn te verkrijgen bij het Ersatz- Kommando Niederlande, Korte Vijver berg 5, Den Haag, en Nebenstelle, Dam 4 te Amsterdam. De, aandacht wordt er op ge vestigd, dat zij, die om jbjjzondere reden in Nederland moeten blijVen, dienst kunnen nemen bij het SS,- Wachtbataillon Amersfoort, waar voor alle bovenstaande genoemde uitkeeringen levensmiddelentoeslag en alle andere voordeelen eveneens gelden. Aanmeldingen voor boven ge noemde onderdeelen van 17 tot 45 jaar, schrif telijk uitsluitend SS-Ersatz Kommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. r Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aan melden en worden tijdens hun verbin tenis bij bovengenoemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet. NIEUWE REGELING VOOR VLAS TELERS. De P.V.C. voor Noordbrabant deelt hierdoor aan de te ers van vlas het* vol gende mede In afwijking van de regeling, welke gold voor vlas van den oogst 1942, is voor vlas van oogst 1943 de hiernavol gende regeling getroffen. Het vlas zal te velde worden getax eerd, d.w.z. van ieder perceel vlas za tegen den oogsttijd een taxatierapport worden opgemaakt, waarop vermeld wordt de naam van den teler, de grootte van het perceel in gemeten maat, de te verwachten opbrengst op basis gerepeld vlas en eventueele afwijkingen, welke het vlas mocht vertoonen. De daarvoor noodige inventarisat'e werd inmiddels reeds gehouden. De telers, die hun uitgezaaide perceel (en) vlas nog niet aan mijn Bureau hebben opgegeven wor den verzocht dit alsnog terstond te doen. Aan vlassers en handelaren zullen ook dit jaar aankoopvergunningen worden afgegeven, waarop echter niet zooals vorig jaar in ha, doch in kg zal wor den uitgedrukt de hoeveelheid vlas, wel ke zij hierop mogen aankoopen. De op de taxatie rapporten vermelde hoeveel heden zijn gebaseerd op gerepeld vlas, terwijl dit ook het geval is met de hoe- veell e.'ei vern e'd op de aankoopvergun ningen, zoodat bij verkoop hiermede voldoende rekening zal kunnen worden gehouden. Het is n.l. streng verboden voor een vlasser of handelaar om een grootere hoeveelheid vlas aan te koopen dan de aankoopvergunning vermeldt. Bij verkoop van zijn vlas zal de teler zich dan ook hebben te overtuigen, dat rijn kooper in het bezit is van een toereiken de aankoofvergunning voor het door hem te verkoopen vlas. Het verkoopen aan personen, die geen aankoopvergun- ning bezitten, dan wel aan personen, die geen toereikende aankoopvergunnin gen bezitten is op grond van de vlas verordening 1942 verboden. Onmiddel l'ijk, doch in ieder geval binnen 5 da gen na verkoop dienen de telers een door kooper en verkooper geteekend verkoopbriefje in te zenden bij mijn Bu reau. Deze verkoopbriefjes zijli pp aan vrage bij mijn Bureau verkrijgbaar. Het niet tijdig inzenden van het ver koopbriefje kan -tot allerlei moeilijkheden aanleiding geven, reden waarom op stip te naleving van dit voorschrift wordt aangedrongen. In het tijdvak van 15 Juni tot en met 31 'Juli 1943 zal de teler het vlas met in achtneming yan het hierboven bepaalde te velde mogen verkoopen, zonder dat de prijs door taxatie wordt vastgesteld. De kooper zal er echter rekening mede dienen te hou den, dat hij het vlas ten hoogste koopt tegen een prijs berekend op basis van den: gemiddelden prijs van 12 ets. voor gerepeld vlas. Na 31 Juli zal uitsluitend tegen taxatieprijs mogen Worden ver kocht. Indien telers ongenegen, blijken te zijn hun vlas na 31 Juli a.s. tegen taxatieprijs te verkoopen, zal de betref fende instantie de ter beschikkingstelling van hun vlas vorderen. Het verkoopen van vlas te velde vóór 15 Juni a.s. is streng verboden. Alleen voor vlas, waar van een verkoopbriefje gedateerd op of na 15 Juni bij! mij is binnengekomen, zal eventueel een vergunning tot aflevering worden .uitgereikt. De machtigingen tot afname, welke de teler in zijn bezit moest hebben, alvorens hij vlas van den oogst 1942 mocht afleveren zijn voor dit jaar ver vallen. Echter rijn hiervoor in de plaats gekomen vervcertevvijzen, welke de te ler vóór aflevering bij mijn Bureau moet aanvragen. Indien de teler vlas aflevert zonder een vervoerbewiijs aan te vragen en dit met de betreffende partij mede te geven, is hij op grond van de vlas verordening 1942 daarvoor aansprakelijk en mitsdien strafbaar. Ingeval de verkochte partij niet in één schip of in één wagon kan worden geladen, dan wel per wagen direct aan den kooper wordt afgeleverd, dient de teler dit bij aanvraag van bovenbedoeld vervoerbewijs op te geven. Hij krijgt dan voor 'i eder te verzenden gedeelte een afzonderlijk vervoerbewijs. Het vervoerbewijs zal echter alleen worden afgegeven, indien het verkoop- briefje door den teler aan mijn Bureau is ingezonden. Het vervoer van het land naar de bedrijfsgebouwen is vrij mits de afstand van het land naar de bedrijfsgebouwen niet meer bedraagt dan 10 km. Ingeval de afstand meer bedraagt, dient de teler een vervoerbewijs bij den P.bh. aan te vragen. Indien de bedrijfsgebou wen van den teler in een andere pro vincie liggen, (grensgevallen) dan. waar het vlas i^ geteeld, moet ook, al be draagt den afstand minder dan 10 km een vervoerbewijs worden aangevraagd. De telers worden er op attent ge maakt, dat geen vlas mag worden ge plukt, vooraleer taxatie heeft plaats ge had. Indien om een of andere reden tot het plukken van een perceel vlas, dat nog niet is getaxeerd, moet worden overgegaan, is de teler verplicht hier van 3 dagen, voor dat met het plukken wordt aangevangen, kennis te geven aan den verbindingstaxateur dhr. B. de Vis ser, Kerkstraat 63a, te Lage Zwaluwe, telefoon 5. Het vlas zal dan onmiddel lijk worden getaxeerd, waarna met het plukken kan worden begonnen. BOM- OF BRANDSCHADE TER STOND OPGEVEN. Het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in Oorlogstijd deelt mede: Volgens het Vcedselvoorzieningsbe- sluit en verschillende besluiten van de bed rijfss chap pen moeten degenen, die eénig product, dat voor de voedsel voorziening van be'ang is, voorhanden of in voorraad hebben, daaraan die zorg besteden, die redelijkerwijs kan worden verwacht. Dit beteekent, dat bovenge noemde personen o.m. verplicht zijn voor een afdoende bescherming tegen In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel gegeven, dat de leden der vroegere Neder- 'landsche weermacht in krijgsge vangenschap teruggebracht moeten worden. Naar ik verneem is de op vatting verspreid, dat de door mij ter aanmelding opgeroepen perso nen bij niet-aanmelding in het erg ste geval een kleine disciplinaire straf te verwachten hebben. Dit is een ernstige vergissing. Ik wijs met nadruk op het volgen de: wie zich niet aanmeldt over treedt mijn* bevel van 29 April 1943 en heeft zich voor den Krijgsraad te verantwoorden we gens militaire ongehoorzaamheid, waarop volgens het Duitsche mili taire strafwetboek de zwaarste straffen staan. Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, FR. CHRISTIANSEN, General der Flieger. brand, diefstal, inbraak enz. te zorgen,, en bederf te voorkomen. Bij het niet nakomen van deze verplichting kunnen de straffen, genoemd in het Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening of in het Economisch Sanctiebesluit wor den opgelegd. Voorts wordt ieder nadrukkelijk ver zocht, indien brand of bominslag in Zijri bedrijf en/of opslagplaats heefd plaatsgevondenn direct telefonisch biji den Prov. Voedseloommissaris den waar schijnlijke!! omvang van het verlies aan goederen en de eventueele stagnatie in de productie, bewerking, verwerking, enz. van deze goederen mede te deelén. Een dusdanige mededeeling moet niet slechts geschieden, indien het goederen betreft, welke rijkseigendom zijn, maar ook i ndien zij eigendom zijn. van be- drijfsgenooten. ARBEIDSKRACHTEN VOOR DEN OOGST. De Gemachtigde voor den Oogst maakt bekend, dat de aanvragen om arbeidskrachten bij' de gewestelijke ar- beidsbureaux, hun bijkantoren of de plaatselijke bureauhouders dienen te ge schieden voor den oogst van 'het vlas uiterlijk tot op 15 Juli; voor den oogst van consumptie-aard appelen uiterlijk tot op 15 Augustus; Voer den oogst van suikerbieten ui terlijk tot op 15 September a.s. De behandeling van een aanvrage vergt ongeveer TJ dagen, zoodat wan neer men bijv. op 15 Juli werkkrachten noodig heeft, deze op 1 Juli moeten zijn aangevraagd. Men dient er goede nota van, te ne men, dat Ij iermede de „voorloojiige: aanvragen" (welke immers slechts dien den om een overzicht van de behoefte te verkrijgen) zijn vervallen, behalve die, welke werden gedaan ten behoeve van de werkzaamheden in het koolzaad en ten behoeve van het pootgoed. Alleen in die gevallen, waarin alle' normaal beschikbare arbeidskrachten en die, welke door burenhulp e.d. kunnen, worden verkregen, volstrekt onvoldoen de rijn, kan tot beschikbaarstelling van. bijzondere arbeidskrachten worden over gegaan. OPGAVE VOORRADIGE LEVERBARE AARDAPPELEN. Aardappeltelers, welke nog leverbare aardappelen voorradig hebben, dienen j deze partijen zoo spoedig mogelijk op te geven bij den plaatselijk bureauhouder en landkoopman. De wnd. Voedselcomm. v. N.Brab. AANGIFTE VAN VEULENS EN" VER- VOERVERBOD. Onder verwijzing naar een vroegere mededeeling inzake aangifte van veulens binnen vijf dagen, na de geboorte wordt thans bekend gemaakt, dat de Paarden- yerordening aldus gewijzigd is, dat bij een veulen gedurende de eerste drié maanden een bewijs van geboorte-aan gifte aanwezig dient te zijn. De PBH's zullen du? van de aangifte een schrifte lijk bewijs uitreiken, dat bij controle moet werden voorge'egd, opdat kan wor den aangetoond, dat aan den meldings plicht is voldaan. Bij uitreiking van de identiteitskaart moet het geboorteaangif- te be wijs worden ingeleverd. Voorts wordt er de aandacht op ge vestigd, dat momenteel een algemeen vervoerverbod voor veulens met een leeftijd van 4 to't *en met 12 maanden van kracht is. Dit verbod heeft betrek king op elke verplaatsing vau veulens, tenzij deze niet van het bedrijf worden - afgevoerd en bovendien de af te leggen afstand hoogstens 3 km bedraagt. In alle andere gevallen is het vervoer van veulens slechts toegestaan, indien de feileijke begeleider in het bezit van een geleidébiljet is, dat door den PBH, van den (ouden) houder-eigenaar is uit gereikt. Wanneer cle eigenaar van een veulen dit van zijn bedrijf wil afvoeren, moet hij bij de aanvrage om het geleide-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1