WOEKER! KERK OP REIS?? GELD OP HYPOTHEEK S, D, Lankhuyzen Go's Bank n.y. SUGO 30 Prima Anti-Mot Middelen. PYRIDINEZEEP aseptafabriek - delft k Huwelijksbemiddeling. TH. SCHAPENDONK, WAALWIJK, Michael's Ijzerhandel Piano of Vleugel ,Het Klaverblad" HET BRIL -w* HALT! HALT! C.M. VANWIJLEN naaimachines. VAN DAM'S In- en Verkoop van Antiek 'handelsbrieven* die leven! E. BRINCKMAN Assurantiebedrijf Th. A.A. van den Heuvel Dr. SCHILLING - breda (Ginneken). Oe VELO Waschmachine Mij. REPAREERT GERARD KUIJPERS Complete Woninginrichting K.E.M.I. nv Tegen draaihartigheid bij kool 1ISRICHTKN, BIJHOUDEN en CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT UW WASCHMACHINE? M. M. DE REEPER - DEN BOSCH Firma JAN VAN MIL - Waalwijk voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. KOFFERS LE_TOP!! MAKELAARDIJ KLERKX JUWEELEN, GOUD en ZILVER FA. BALTLJS MEIJER Bekendmaking Marktberichten A VERSCHUUR-BAERT Rechtzaken N.V. DE LANDBOUWBANK-UTRECHT Landbouwwerktuigen Damestasschen, boodschaptasschen en andere luxe lederwaren Ged, Pédicure- Voetverzorger De grootste Puntenwaarde Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsche Bank N V Amsterdam. RAVENS WA A Y'S KOFFIE-SURROQAAT cent per 250 gram kamp uit Utrecht en mr. Keune uit Is des morgens vóór 8 uur voor le vensmiddelenwinkels post te vatten of WEEST ZUINIG OP UW NIEUWE TEXTIELKAART DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN kantongerecht 's I Ier logen hoseh. „Één enkele koekepan, die nog buiten gebruik is? Nee héik denk het niet! Ha ha dat komt, omdat nu letterlijk in ieder huishouden boter, eieren en melk gespaard worden...door 't gebruik van PANKO! 'n PEJA- product ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BIJENTEELT NV Bijenstand „MELLONA", Santpoort St.jAntoniusstraat 124 Telefoon 398 VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No 14 Weder verkrijgbaarElectrische Fookplaten. Brillantine, iets fijns voor de jonge mannen. Wees wijs en vraagt prijs bij GENDEREN Handel in: Rijwielen, Motoren, Waschmachines, kortom alles zoowel voor den Fietser als voor de Vrouw. Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten Zorgen drukken REPARATIE-INRICHTING NAAIMACHINEHANDEL 's-BOSCH K A GROL AT E X" H.H. LANDBOUWERS EN MOLENAARS!! G. H. WILLEMINK, BATHMEN Is hij misschien defect of versleten? ANTIEKE MEUBELEN PORCELEIN AARDEWERK KOPER EN TIN „FICKINGER", BREDA 's-BOSCH Telef 4869 Geen Huur - Geen Rente! Hoe kan dat? In couvert zenden aan HYPO - Alkmaar Havendijk ^6 Gorinchem - Tel. 2779, GROOTESTRAAT i* 147 JA. MOEDER ook voor UW BABY hebben wij nog 'n aardige WIEG WALTER KLERKX Waalwijk ACCOUNTANTSKANTOOR LOUIS DOOmERMK JO ZATERDAGS 10-4 Laan ran Mecklenburg 16 Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N V. BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 AFD. INKOOP: JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 INTERESSANTE PRIJZEN! Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verz'ilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat -de tweede bespuiting der aardappelvelden ter bestrijding van den Coloradokever is vastgesteld op 114 Juli a.s., terwijl de derde bespuiting is vastgesteld op 22 Juli4 Aug. 1943. De Burgemeester van Heusden, A. THOMAES. Heusden, 22 Juni 1943. HET OOGSTEN VAN KOOLZAAD. Ir. W. C. v. d. Meer, Rijkslandbouw- oonsulent, heeft dezer dagen in een ra diolezing als bijdrage in de serie ,,De boer, de productie en de Directie van den Landbouw" eenige aanwijzingen ge geven voor het oogsten van koolzaad. Na een korte inleiding merkte spr. op, dat de stand van het koolzaad uiteen loopt van zeer zwaar tot zeer licht, door welke omstandigheid het tijdstip van oogsten en de wijze waarop dit kan geschieden, verschillen. Via de plaat selijke bureauhouders zal binnenkort een uitgebreide toelicht.ng op het oogsten van koolzaad worden verspreid. Koolzaad van lichte peroeelen zal waarschijnlijk wel een week eerder rijp rijn dan dat van de zwaarste, maar men rij: er op bedacht, dat bij goed warm weer een perceel in 1 a 2 dagen maai- rfjp kan zijn. Ook is er verschil in rij ping bij de verschillennde soorten. Een voordeel is, dat dit jaar de rijlpingsdata van diverse perceelen vrij ver uiteen liggen. Wat het oogsten betreft, zullen de lichtste peroeelen gemakkelijker met den zelfbinder kunnen worden geoogst dan met de grasmaaimachine. Deze laatste gebruike men daarom alleen op de zwaarder# perceelen. Ook kunnen de lichtste peroeelen wel met den sikkfl worden gesneden, doch men houde dan in het oog, dat men het gewas niet in den stoppel kan laten liggen, daar lange stoppels te dun en te slap zijn om te voorkomen, dat de peulen op den grond komen te liggen, terwijl de wind veel vat op de lichte schoven in korte stop pels zal hebben. Daarom is in een bro chure van den P.B.H. uitvoerig de me thode van het zaad op schijven of tol len zetten, beschreven. Bij toepassing van deze methode is het risico uiterst gering, terwijl zelfs bij langdurige re genperioden de kans op schot klein is. Vooral thans zorge men ervoor, er van verzekerd te zijn, dat zoo weinig mogelijk zaad verloren gaat. De zorg vuldige werkwijze op het veld bij het oogsten vergeleek de spreker met een premie, welke men betaalt bij de ver zekering tegen storm- en hagelschade. Ook hier lainnen storm en hagel aan den oogst veel schade berokkenen, indien niet de noodige werkzaamheden worden verricht. En al moge de schade gel delijk via de verzekering aan den boer worden vergoed, de vernielde koolzaad- oogst komt dan toch tenslotte niet in den vorm van boterolie in de flesch. En daarom is het in de eerste plaats te doen. BOOTTOCHT DER N.S.V.O. IN BRABANT. De Persdienst der N.S.B. mfeldt: Op 29 Juni a.s. wordt er door de N.S.V.O. (Nationaal Socialistische Vrou wen Organisatie) in Brabant een boot tocht georganiseerd naar Wijk en Aal burg. Het vertrek vindt plaats te 10.45 u. vanaf de Veemarkthallen te Den Bosch. De tocht wordt besloten met een een- pansmaaltijd. Er zal ook een bezoek worden gebracht aan Heusden. P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. ZEVEN COMMUNISTEN TER DOOD VEROORDEELD. Utrecht, 22 Juni (A.N.P.). Voor - het Duitsche Obergericht heb ben Woensdag j.l. in een proces, dat den geheelen dag duurde, acht commu nisten terechtgestaan ter zake van het vervaardigen en verspreiden van Duitsch- vijandige lectuur. Hoofdverdachten wa ren het vroegere communistische ge meenteraadslid van Amsterdam, de 23- jarige stukadoor J. H. Janzen, de 37- jarige kantoorbediende J. Posthuma uit Haarlemmermeer en de 29-jarige bak ker C. Aarnouts uit Amsterdam, ter wijl voorts nog terechtstonden de 28- jarige bakker C. Schuurman uit Amster dam, de 32-jarige fabrieksarbeider N. J. Bergsma uit Utrecht, de 43-jarige chauffeur H. Qodfroid uit Amsterdam de 27-jarige hulpmonteur B. G. Mulder uit Bussum en de 30-jarige groenten- handelaar W. F. Alberding uit Amster dam. Zij allen hadden als communisten die vroeger lid waren van de C.P.N. gedurende het tijdvak van den zomer 1940 tot Februari 1943 het illegale communistische blad „De Waarheid" en later ook het blaadje „De Vonk" in el kaar gezet, daarin met anderen hetze-ar tikelen geschreven, de bladen gestencild en ten slotte in veelvoud verspreid. Bovendien was Mulder nog ten laste gelegd, het in het bezit hebben van een revolver. In hun geschriften hadden rij de arbeiders aangezet tot sabotage daden en aangeraden zich aan den ar beidsinzet in Duitschland te onttrek ken en verder opgeroepentot den vrij heidsstrijd tegen de Duitschers, den val van Stalingrad bejubeld en meer der gelijke anti-Duitsche uitlatingen neerge schreven. Op grond van artikel 1 van het Sabotagemisdrijf hadden zij rich te verantwoorden. Zij bekenden het hun ten laste ge legde voor wat betreft het vervaardigen en verspreiden van anti-Duitsche lectuur, doch bestreden het argument, dat rij sabotage hadden gepleegd. In rijn requisitoir zeide de Staats- qanwalt o.m., dat deze groep commu nisten de eerste is van een reeks an dere groepjes uit de illegale C.N.P. het is ook gelukt verschillende van de leidende persoonlijkheden uit deze vroa- C.P.N. te arresteeren. Deze groep was een cel van de Komintern en als zoo danig zeer gevaarlijk. Waren de eerste nummers van „De Waarheid" en ,,De Vonk" gematigd in toon, later waren de hetze-artikelen in zulk een feilen toon geschreven, dat het gelijk is te stelle- met sabotage zelf. Milde straffen heb ben niet geholpen en daar men hier te doen heeft met onverbeterlijke elemen ten, kan er van eenige clementie geen sprake meer zijn. Wat wij, als bezetters zoo vervolgde spreker, op rijn minst van het Nederlandsche volk mogen verwach ten, is, dat het zich rustig houdt. Voor hetgeen deze verdachten hebben gedaan, bestaat maar één straf: de doodstraf. Voor alle verdachten eischte spreker de .doodstraf, met uitzondering voor Alberding, die een gering aandeel in deze actie heeft gehad en voor wien spreker een tuchthuisstraf eischte van 12 jaar, met aftrek van voorarrest en inbeslagname van de vijandige geschrif ten. Voor de hoofdverdachten pleitte Mr. v. Ravenswaay uit Utrecht. Voor de andere verdachtten pleitten mr. Kern Amsterdam. Nadat het Obergericht zich in Raad kamer had teruggetrokken, wees de pre sident vonnis. Alle verdachten werdén tot de doodstraf veroordeeld, behalve Alberding, die 12 jaar tuchthuisstraf kreeg. BRUTALE INBREKER. De politie in De Leek heeft aange houden den 19-jarigen B. de B., wo nende te Heino, die* in Zevenhuizen, herhaalde malen heeft ingebroken. Hij had het speciaal voorzien op radio- en rijVielzaken, waarbij het hem gelukte een 12-tal rijwielen machtig te worden, die hij van de banden ontdeed. Bij het verkoopen dezer banden werd hij ge snapt. TE HILVERSUM NIET VOOR ACHT UUR IN DE RIJ. In Hilversum is van gemeentewege een verordening uitgevaardigd, welke een verbod inhoudt om des morgens vóór 8 uur in de rij te staan voor le vensmiddelenwinkels. Het gemeentebe stuur is van de overweging uitgegaan, dat de huidige toestand van queue vorming voor de winkels onhoudbaar is. Reeds van 4 uur in den morgen af staan momenteel ve'.e huismoeders o.a. voor groentewinkels en slagerijen in de rij, waardoor zij aan het huisgezin worden onttrokken. Teneinde dit te voorkomen, is thans deze verordening gegeven, krachtens wélke het verboden zich in de omgeving van deze winkels op te houden met het kennelijk doel nadien v^or deze verkoopplaats post te vatten. GEBRUIKT ONZE ROTTERDAM, 22 Juni. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1382 uieien, waaronder 70 paar den, 19 veulens, 116 schapei^ ^26 zuig - lammeren, 700 runderen, 101 nuchtere kalveren, 79 graskalveren en 71 biggen. Prijzen per stuk: melkkoeien f 1375, f1150, f 975; kalfkoeien f 1325, f 100, f975; varekoeien f 825, f 725, f625; vaarzen f 775, f 650, f 475; pirtken f 575, f 475, f 375. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was iets gröoter met kalmen' handel en prijshoudend. Varekceien aanvoer als vorige week met strceven handel en vooral niet hooger in prijs. Vaarzen en pinken aanvoer tamelijk met stillen handel en onveranderde prijzen. 's-HERTOGENBOSCH 23 J uni. Op de markt van heden w aren aange voerd 1613 stuks en wel 419 runderen, 10 nuchtere .kalveren en 1094 schapen- lammeren. Prijzen per stuk: kalfkoeien en melk vee f 1100, f 1600; magere ossen en koeien f 600 f 1000jongvee f 400, f 600; graskalveren f200, f 320; nuch tere kalveren f 1U0, f150, f 230; scha pen f160, f180; lammeren f40, f50, f 80. Matige aanvoer van rundvee, zeer kalme handel, prijshoudend. Jongvee handel goed, hooge prijzen. Fokkalveren matige handel, lager in prijs. Schapen en lammeren goede aan voer, prijzen nog hoog. Zitting van Maandag 21 Juni. Zich door voertuig voort laten trek ken O. V., Heusden f 3. Besl. Persoonsbewijzen: L. V., Vlij- fnen f 15P. D. M. IJ., Drunen f3. Zitting van Woensdag 23 Juni. Arbeidswet: T. v. H., Rijswijk f6. Uit de vakpers: Bericht Plantenziektenkundigendienst van 15 Mei 1942. Spuit thans zaadbedden, de banen en in bakken staande Koolplantjes, on verschillig van welke soort, zoomede de reeds op het veld uitgezette Bloem- koolplanten spoedig met Bespuiting 2 maal per week met geen grootere tusschenruimte dan 4 dagen. Uit voorraad leverbaar!! Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. 'M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN EN WOLFEREA (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluis Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk bij Duurstede Verstrekt credieten, eveneens liquiditeits-credieten, ook aan met-landbouwers. Neemt gelden k deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. DE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER Eenzamen van alle leeftijden, langen en standenAls het werkelijk Uw wensch is, een serieuze kennismaking aan te gaan, wendt U dan allen tot Nederlands grootste bemid delingskantoor! Wij hebben dooreen weergalooze advertentie campagne in 128 verschillende dagbladen, niet alleen ge weldige relaties door geheel Nederland, doch tevens in alle deelen van Noord-Brabant spontane dankbetuigingen, zoo wel van geslaagden uit betere kringen als van dames en heeren uit den boerenstand, zijn het bewijs van de geweldige mogelijkheden, die wij voor allen, zonder uitzondering, hebben. Onze bemiddeling is zoowel voor R. K. als voor Prot. ingesteld en voor hen zonder geloofsovertuiging. Een speciale afdeeling voor den boerenstand en voor te- werkgestelden in het buitenland, maken ons kantoor tot een centraal p.int voor allen, die zich eenzaam voelen, een kennismaking willen aangaan en daarin (om welke reden dan ook) niet naar genoegen kunnen slagen. Ambtenaren, bestudeerden, werkers in de bedrijven, werkers uit den boeren stand, dames v. g. h. uit den werkenden en uit den boeren stand, wij roepen U allen op Wendt U allen tot Nederlands grootste bemiddelingskantoor voor alle leeftijden. Hoe meer relaties wij hebben, hoe meer successen wij tot stand knnnen brengen. Inlichtingen ver strekken wij mondeling óf schriftelijk (in blanco enveloppe). Wij verzekeren strengste geheimhouding. Nederlands grootste bemiddelingskantoor .HOLLAND", Admiralengracht 219, Amsterdam, West. Geopend van 2 tot 5 uur en van 6 tot 9 uur, ook Zaterdags. Op Zondag van 2 tot 6 uur. - (Knipt onze advertentie uit is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7 50; CURSUS B. v. gevor derden f 10. elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen. Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201. Hebt U vergunning voor aankoop van in Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote kans van slagen. Coöp Landb. Aan- en Verkoopvereen „Altena en Biesbosch" - Nieuwendijk. Wij hebben nog een aardige sorteering in te koop gevraagd. KONINGS, Dubbeldamscheweg 4, Dordrecht. HOTEL - CAFE RESTAURANT Tischstraat-Hoek Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant ROYAL" Telef. 4351, 's HERTOGENBOSCH. Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA. LENHUIS. O: INO KJ K^FN's geen zeemlap, geen spons, ïiiw iv.LJ.J.JL.n.J altijd zuinig en netjes. riet is voor vele vrouwen zoo moeilijk, de eindjes bij elkaar te houden. Iedere uitgave moet gewikt en gewogen worden, om man en kinderen te kunnen voeden. Een vragende kindermond, die niet voldaan kan worden, brengt bitter leed. Voor hen is ieder dubbeltje, dat teveel gevraagd wordt, gebrek aan 't allernoodigste. Om deze menschen van ons eigen volk dient prijsoverdrijving bestreden te worden, want voor alle soorlen en merken Hinthamerstraat 78 Telefoon 2400 Heeft U kapotte zakken of dekkleeden sukkel niet langer, doch bestelt heden nog KAOROLATEX a f 3 25 per K.G.-bus; ook grootere verpakkingen voorhanden. De speciale kleefstof om jute-zakken, dek kleeden, tentlinnen markiezen enz. te plakken. Bestellingen aan: of den agent W. KERS, Langestraat 63, DEVENTER. Wij kunnen U helpen zoowel met reparatie als inruil. Vraagt eens om inlicht, en opgaaf van kosten, het verplicht U tot niets. FILIAALH. N.V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. OROOTESTRAAT 243 TELEFOON 221 H VAN DER VEN. DEN BOSCH STRAAT 30 119 HET POSTKANTOOR leert U schrijven door onze geheel aparte cursusschrif telijk privaa'les (geen lesbrief systeem!) - Werkelijk zakelijke opleiding voor alle praktijk examens in Duits, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Het instituut met de frisse zaken-ideeën. Des Donderdags in Waalwijk Hotel eKorenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. No. 103 Naam Woonplaats Straat Wij behartigen Uw belangen door geheel Nederland. Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij J. VAN lfcPEkfcN Kruisstraat 9, - 's-BOSCH WERP AF DIE ZOREEMf U kunt Uw BOEKHOUD - ex BELA1TINGZ0R6EN vei Hg aan ons toevertrouwen^ HAM VERNiUfISTL3 -TILS4J7 HERTOGERIOSCH alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN HEUVEL 90 - TILBURG TELEFOON 4235 Telefoon 131

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4