BEKENDMAKING Doodvonnissen voltrokkon. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Generalkommissars Schmidt op dienstreis naar Parijs verongelukt. Het 7e en 10e Regiment Infanterie en het 4e, 5e, Ie en 8e Regiment Veldartillerie opgeroepen, Huisvesting der oogstarbeiders. No. 6349 Vrijdag 2 Juli 1943 VERB U1STEREN Bekendmaking. Officiëele Landbouw mededeelingen ^ND VAN ALTEK* Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn: 24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer 57j cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 oor ingewacht Buitenland WEERMACHTBERICIITEN. Landwacht Nederland Bellen en klokjes moeten schriftelijk worden aangegeven. voor de Provincie Noord-Brabant NIEUWS! voor hel Land van Hensden en Altena, de en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden KEULSCHE DOM ZWAAR BE SCHADIGD. In het Westen 37 machines omlaag gehaald. V Uit het hoofdkwartier van den Führer, 29 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend1: Bij Welikije Loeki en ten zuulen van Staraja Roessa werden ver scheidene vijandelijke aanvallen ai- geslagen. Duitsche jachtvliegtuigen vernietigden in de Baai "van Ko'a door beschieting met boorduvapenen een vijandelijke motortorpedoboot. In het westelijke bekken van de Middellandsche Zee bracht een Duit sche duikboot van een krachtig be schermde vijandelijke formatie oor logsschepen een kruiser der Fro- bisher-kiasse tot zinken en torpe deerde een andere eenheid. Een formatie snelle Deutsche ge vechtsvliegtuigen bombarde.rde gi - teren overdag het vliegveld, schepen en inrichtingen in de haven van. Pantelleria, De vijand ver oor gi-ie ren in het gebied van de Midd.jla/id- sche Zee 18 vliegtuigen. De Britsche luchtmacht on dernam in den atgeloopen nacht opnieuw een Zwaren terre raan- val óp ae woonwijken der stad Keulen. Door het uitwerpen v; n een groot aantal brisant- en brandbommen op dicht bebouw de stadsdeelen ontstonden uitge strekte branden. De dom van Keulen kreeg zware schade door brisant- en brandbommen. De be volking van de stad leed ver liezen. Aanvallen van enkele vijandelijke vliegtuigen waren gericht op een:gc plaatsen in West- en Noordwest- Duitschland'. Tot dusver is melding gemaakt van het neerschieten van 20 vijandelijke bommenwe. p rs. Ell andere viermotorige vli. g uigen wer den neergeschoten in luchtgevech ten, toen een formatie Amerikaan- sche bommenwerpers een steunpunt aan de kust van den Atlantischeu Oceaan probeerde aan te val'en. Eén Duitsch vliegtuig wordt vermist. De terreuraanval op Keulen. Berlijn, 29 Juni (D.N.B.) In aan vulling op het weermachtbericht ver neemt het D.N.B. Tijdens den nieuwen Britschen ter reuraanval op Keulen werden de brisantbommen en tienduizenden brandbommen volkomen willekeurig boven de stad uitgeworpen, daar een dicht wolkendek vooral boven de stad den Britschen bommenwer pers elk uitzicht ontnam. Onder de volkomen vernietigde cultuurmonumenten bevinden zich het Keulsche raadhuis met zijn rijke beeldentooi, het tegenoverliggende stadhuis en de Gürzenlich, het we reldberoemde uit de vroege mid deleeuwen stammende bouww erk van de oude Hanzestad. Groote sch 'du is aan den Keulschen dom toege bracht. Zware bommen sloegen door het gewelf van den dom en ont ploften in het inwendige der kerk, waar zij groote verwoestingen aan richtten. Het linker dwars schip werd volkomen vernield, evenals het prach tige orgéï, de doopkapel en een aantal kostbare beeldhouwwerken. Deelen van het gewe t stortten in. Het muurwerk is ernstig getroüen door splinters van in de nabij heid1 'ingeslagen bommen, die hun dóel'hebbben gemist. LIVORNO ZWAAR GETROFFEN. Rome, 29 Juni. (Stelani). In zijn weermachtbericht no. 1130 maakt het Itanaansche hoofdkwartier het vol gende bekend: Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len met goed' resultaat du havenwer ken van Panteileria aan. Livorno, Reggio di Calabria, Messma en an dere plaatsen op Sicilië en Sardinië werden door de vijandelijke lucht macht gebombardeerd. De stad Li- vorno leed aanzienlijke schade. Men is bezig de door de bevolking gele den verliezen vast te stellen. Negen Vliegtuigen werden door onze ja gers neergeschoten, en wel zes bo ven Sardinië en drie te Livorno. Negen machines werden door het afweergeschut neergehaald, n.l. een boven Sardinië, vier boven Sicilië en vier te Livorno, waarvan er twee in zee gevallen zijn terhoogte van Ardenza, nl. een in de nabijheid Van ■Tombolo en een in de bosschen van Salviano. Een ander vijandelijk viieg'tuig werd getroffen door het atweervuur der Ionische Eilanden en viel in zee. In een aanvulling op het weer machtbericht wordt medegedeeld, dat te Livorno geteld zijn 175 dooden en 300 'gewonden, voorts 4 doodun en 52 gewonden te Reggio en 4 gewon den te Messina. Van 27 Juni tot 3 Juli. Begin 22.15 uur. Einde 5.15 uur. Van 4 tot Begin 22.15 uur. 10 Juli. Einde 5.15 uur. Bildarshiv Arbeitsbereich der NSDAP,Stapf Pax m. Hauptdienstleider en Generalkom- missar z.b.v. Fritz Sch mi 11, die zich op een dienstreis bevond, is in Frankrijk Zaterdag 25 Juni het slacht offer van een ongeval geworden. Hij is aan de zware verwondingen overleden. De Hauptdienstleiter bevond zich op een treinreis naar Parijs. Den avond' voorafgaande aan den dag van het ongeval gevoelde hij zich ernstig onwel en legde zich spoedig ter ruste. Reeds een jaar geleden had Generalkommissar Schmidt onder soortgelijke ziekte verschijnselen buitengewoon erns ig geleden. Gebleken is, dat de veron gelukte in den loop van den nacht van het ongeval moest overgeven en toen hij trachtte zich trissche lucht te verschaften, uit den in volle vaart zijn den trein vlei, alvorens zijn reis- genooten hem te hulp konden ko men. Generalkommissar Schmidt liep daarbij zoo zware verwondingen op, dat hij weldra overleed. De Führer heeft bepaald, dat den verongelukten Hauptdienstleiter een partijbegraetni's zal 'ten deel vallen. In verband met het overlijden van Hauptdienstleiter Schmidt is van wege het hoofdkwartier der N.S.B. de -order uitgegeven, dat van alle gebouwen der Beweging de vlag halfstok hangen moet. Fritz Schmidt werd op 19 No vember 1903 te Efstoergen (Kreis Minden) geboren. Zoodra hij den voor den militairen dienst vereisch- ten leeftijd bereikt had, nam hij dienst in het leger (1922). Tot 1925 diende hij bij het zesde bataljon pioniers te Minden. Na ontslag uit den militai ren dienst (1926) ging hij zich ge- ehel wijden aan de beweging van Adolf Hitier, voor welke beweging hij Zaterdag in 'het harnas veronge lukt is. Van bevoegde zijde wordt medege deeld, dat Nederlanders, die zich aan melden voor de Landwacht Neder land, ingevolge verlangen van den Leider der N.S.B. van hun huidige werkgevers hun lóón of tenminste een deel van hun inkomen uit arbeid, gedurende den diensttijd doorbe taald moeien krijgen. Vocrzoover een bedrijf niet in staat is, het loon ver der te betalen, neemt de Fürsorge- ottizier der Wallen-SS ondersteuning en zorg voor de familieleden op zich. In elk geval behoudt een lid van de landwacht Nederland navol- brenging van zijn diensttijd recht op zijn arbeidsplaats. Voorzoover de Fürsorgeotfizier der Watten-SS de ondersteuning overneemt gelden de volgende richtlijnen: De vrouwen van leden van de landwacht Nederland, die tot nu toe tot 150 gld. per maand hebben ver diend, ontvangen een onders leuning van maandelijks 65 gld, voor eik kind tot 16. jaar wordt pér maand 21 gld. betaald. De Fürsorgeoffizier der Waften-SS neemt verder de be taling van de huur over. Bovendien worden de premie's van de loo- pende verzekeringen geheel vergoed. Dit betreit levensverzekering, n, ziek teverzekeringen, ui keèringen bij over lijden en brandassuranties. 'Verder wordt voor kinderen boven 16 jaar, voorzoover hun opvoeding nog niet voltooid lis, een uitkeering van 36 gld. per maand per kind verleend. Kinderen onder 16 jaar, die niet m gezinsverband' leven, die echter aan spraak op ondersteuning hebben, (buitenechtelijke kinderen) ontvangen eveneens een ondersteuning tot 136 per maand' per kind. De familieleden van een lid van de landwacht Nederland ontvangen extra ïevensmi idelenkaarlen en brand- stofkaarten, voorzoover dit lid van de landwacht Nederland geheel ót gedeeltelijk kostwinner was. Leden van de landwacht Neder land', die grootere inkomens hebben gehad' krijgen ook dienovereenkom stig grootere ondersteuningsbedra gen uitbetaald. Wanneer een lid van de landwacht Nederland rtfot nu toe zijn ouders voor het 'grootste deel heett onder steund' en voor hun voeding gezorgd heeft, dan kan een kostwinnersver goeding üitbetaald worden van 60 tot 90 gld'. per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huur- toeslag worden verleend. De landwacht Nederland is een troep, die onder leiding van Duit sche en Nederlandsche kameraden siechts Nederlanders omvat, die in het kader van de Waffen-SS bestemd zijn voor de verdediging van het Ned. grondgebied. Aanme.ding voor dei landwacht Nederland kan tijdens de keuringen ot 'bij het SS-Ersatz- Kommando Niederiande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, geschieden. Op grond van de op 29 April in de dagbladpers gejrubliceerde bekendma king van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van. officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „WEHRMACHTLAGER" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat: 1. Het personeel van het Korps Motordienst en zijn oorlogsonder deelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 5 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z o|p 6 Juli 1943. degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters A tot en met L op 8 Juli 1943. degenen, die geboren zijn i:i 'de jaren 1914 tot en met 1904 en wier namen beginnen met de letters M tot en met Z oip 9 Juli 1943. In de WATERLOOKAZERNE te Amersfoort: 1. Het personeel van het 13e regiment Intanterie en zijn oorlogs- deelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 5 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 6 Juli 1943. 2. Het personeel van het 14e regiment Intanterie en zijn oorlogs onderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 8 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 9 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Beseheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Beseheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht,, degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) 'gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding ver plicht zijn, fnoeten zich hiervoor vervoegenaan de loketten, c.q. bij den sta tionchef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleedingdrin gend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede etensketel en eetgerei mede té brengén. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht be zette gebieden buiten Nederland, bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Over enkele weken vangt de oogst tijd aan. Tarwe en rogge, aardappe len en suikerbieten gaan achtereen volgens den arbeid van duizenden en tienduizenden werkers vragen. De oogst was te allen tijde een gebeu ren, dat de aandacht en de arbeids kracht van het geheele platteland vergde. Dit jaar zal er nog harder, nog langer, nóg intensiever gewerkt moeten worden, want immers eerst nadat alle plaatselijke en geweste lijke mogelijkheden zijn uitgeput, zal de Gemachtigde voor den Oogst zijn oogstcolonnes beschikbaar kun nen stellen. En zooals vanzelf spreekt, zal dit het eerst daar gebeuren, waar de oogst ornj de een ot andere re den gevaar loopt ot waar zeer bij zondere omstandigheden dit vergen. Verschijnt ergens de oogst colonne, dan mag niet mèt haar het probleem van de inkwartiering versch'jnen, doch dan moet het vraagstuk: deze mannen logies en verzorging te ver schaffen, reeds zijn opgelost. Nu de vervoergelegenhcid geringer is dan ra vorige jaren, zal ook in veel meer gevallen de noodzaak zich voor doen de oogstarbeiders ter plaatse te huisvesten. En het is over deze vestiging op de bedrijven, dat het goed is tevo ren enkele behartigenswaardige op merkingen te maken. Niet iedere boer bleek er in de voorafgegane jaren van overtuigd, dat een arbeider niet alleen zijn loon waard is, doch dat hij ook aanspraak mag maken op een redelijke huisvesting en op behoor lijk hetgeen in dit geval wil zeg gen krachtig voedsel. Al te vaak dacht men met een ligplaats zon der meer in een der schuren te kunnen volstaan en in teveel ge vallen werd 'het den arbeiders verre van gemakkelijk gemaakt de noocii- ge voeding te verkrijgen. Geen reden tot klagen. De Gemachtigde voor den Oogst aoet een dringend 'beroep op ai.en wien dit aangaat, ervoor te zorgen. dat dit jaar geen reden tot klagen worde gegeven. Laat die boeren, die bij het binnenbrengen van hun oogst geholpen worden en de ar beiders, die hen helpen, beiden be denken, dat alleen bij een goede verstandhouding de arbeid vlot en zonder stoornis verloopt. In ieder ge vu dient er nauwlet tend op te worden toegezien, dat er behoorlijke slaapgelegenheid1 is, waar dit mogelijk is: in huis; waar dit naar behoren kan: in schuur, stal ot andere ruimte. De keuken of bijkeuken zal als regel in de vrije uren voor de oogstarbeiders beschik baar moeten zijn. De vergoeding van f2.per dag, welke voor de inkwartiering is vastgesteld1, zal tot f 1.50 worden verminderd daar waar de betrokken instanties tot gedwon gen inkwartiering moeten overgaan. Indien naar% het oordeel van den Gemachtigde voor den Gogst moet worden voorzien, dat de boer als gevolg van het niet verschaffen van inkwartiering niet tijdig aan zijn oogstplicht kan voldoen, zul en de gewassen op zijn kosten worden ge oogst en in bezit genomen. Men mag echter met redenen be twijfelen ot wel in één enkel geval de Gemachtigde van den Oogst ot de hem ondergeschikte instanties van hun bevoegdheid gebruik behoeven te maken. De uiterste medewerking welke den boer bij zijn oogstarbeiJ wordt geboden, legt hem immers den wederkeerigen plicht op bij dien arbeid royaal en rechtvaardig mede te werken. BESCHIKKING van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris-generaal 'voor Fi nanciën en Economie) over de aanmelding van klokken, die geen kerkklokken zijn. Gp grond van par. 1 ejn 9 der ver- De Wehrmachtbefehlshaber in Ne derland maakt bekend: De talrijke malen dat de laatste ca gen vijandelijke vliegtuigen wor den neergeschoten geven aanleiding er opnieuw dringend op të wijzen, dat het de burgerbevolking ten strengste verboden is de plek te be treden, waar vliegtuigen zijn neerge stort, ot êenigerlei voorwerpen, die tot het neergestorte vliegtuig ot de leden der bemanning behoord heb ben, mede te nemen. Gvertredingen worden zwaar gestraft. De posten hebben streng instructie elke over treding door gebruik van wapenen te verhinderen. f ordening no. 139/1942 over de inbe slagneming en vordering van goede ren beschik ik: 1. De houders van niet-kerkklok- ken (bellen, klokjes) moeten deze voor 10 Juli 1943 bij de 'burge meesters der gemeenten, binnen wel ke 'deze klokken zich bevinden, schrif telijk aanmelden. 2. De aanmelding moet bevatten: 1) aantal en middellijn dief klokken. 2) nauwkeurige opgave van de p ek waar de klokken zich bevinden. 3) naam en adres van den aan melder. De aanmelding moet zoowel in ge bruik als bbuiten gebruik zijndekl li ken, bruikbare zoowel 'als onbruik bare klokken omvatten. 3. Van de verplichting tot aan melding overeenkomstig 1 zijn uitge zonderd: 1) klokken -die in het bedrijf van verkeersondernemingen te la .d ot ie water gebruikt worden. 2) klokken, die bij de brandweer diensten gebruikt worden. 3) 'klokken, die op het tijdstip 'der afkondiging van deze beschikking tof het bezit van een museum be hoe ren. 4) klokken' met een gewicht be neden die tien kilogram ot met een formaat beneden een mididtellijri van 0.20 meter aan den benedenrand. Den Haag, 26 Juni ~L943. De Rijkscommissaris voor het bezette Ned. gebied, de com missaris-generaal voor Finan ciën en Economie. Officieel wordt bekend gemaakt: ,,De jood Eliazer Pachter uit Am sterdam, Nederlandsch staatsburger, is dóór vonnis van het Deutsche Obergeneht lin het bezette Neder- land'sche gebied van "28 'Mei'1943, wegens verboden bezit van wapenen ter dood veroordeeld. De straf is na onderzoek van de kwestie van gratie voltrokken. Pachter heett zonder rekening te houden met de tot de openbare! meening gerichte talrijke waarschu wingen en zondier acht te slaan op d'e steeds gepubliceerde vonnissen der Duitsche gerechtshoven een pis tool met 25 schot munitie in Maart 1942 in zijn bezit gekregen en ver volgens bijna een jaar lang in ge laden toestand 'Steeds bij zich ge dragen. Officieel wordt bekend gemaakt: Het op 21 Juni 1943 door het Deutsche Obergericht tegen de Ne derlandsche onderdanen Klaas Mul ler en Jan Wi.helm Haije uit Heino wegens moord en daardoor gepleeg de sabotage handeling uitgesproken doodvonnis, is na onderzoek van de gratiekwestie, voltrokken. De beide daders hadden, zooate reeds in de pers is gepubliceerd, uit politieken haat een hun tot dat oogenblik volkomen onbekend, 'licha melijk zwaar gehandicapt lid der N.S.B. op de meest euvele wijze mis handeld en levend begraven. AARDAPPELREGELING OGCiST 1943. Voikstumen. Het vei voer van aard'apj>eien, geteeld in volkstuinen is vrij, mits is en wordt vold'aa aan de volgende bepalingen. a. De tuin moet zijn geregistreet overeenkomstig de ,,Bodemprcductie- beschikking 1942 .Volkstuinen". b. Het registratiebewijs moet te allen tijde kunnen worden getoond

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1