KRUSCHEN LET_OP!l DISTRIBUTIEBONNEN De zeevaart als levensberoep Officieële Berichten Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws Neem de oorzaak weg. Uw rheumatische pijn verdwijnt voor goed. c. Het huisadres op het persoons bewijs en registratiebewijs moet eens luidend zijn. d. Het vervoer moet plaats vm- oen: 1) langs den kortsten weg van den tuin naar het huisadres; 2) op een werkdag; 3) van Maandag t/m Vrijdag, tus- schen 18 uur en een halt uur na zonsondergang en op Zaterdag tus- schen 14 uur en een halt uur na Zonsondergang 4) tusschen 15 Juni en 1 Novem ber 1943. e. Het in één keer te vervoeren kwantum mag maximaal 25 kg. be dragen.' Indien aan het bovenstaande niet is voldaan, moet een vervoerbetvijs worden aangevraagd bij 'den plaat selijk bureauhouder. HET KOOIEN EN AFLEVEREN VAN GOEDGEKEURD POOT- GOED. De Voedselcoipmissaris voor N. Brabant maakt het volgende bekend: a. Het rooien van te velde goed gekeurd pootgoed is, zoolang het rooiverbod van kracht is, alleen toe gestaan, indien de teler m het bezit is van een rooivergunning, welke door den keuringsdienst is verstrekt. b. Het rooien van niet te velue goedgekeurd pootgoed ïs, zoolang het rooiverbod Van kracht is, alleen toegestaan, indien de teler in het bezit is van een rooivergunning, welke hem door den plaatselijk bu reauhouder is verstrekt. Deze rooi vergunning wordt alleen verstrekt, indien het pootgoed 'dient óm m 1944 op eigen bedrijt te worden uit- gepoot. c. Het onder a. en b. vermelde geldt niet voor pootaardappelen, wel ke krachtens een tuinbouwteeltver gunning zijn geteeld, omdat hiervoor het rooiverbod met ingang van 25 Juni is opgeheven. dl Het afleveren van te velde goedgekeurd pootgoed, dat tevens van een plombe en certificaat of verklaring |i|,s voorzien, is met in gang van 26 Juli a.s. toegestaan, onder voorwaarde, dat hierbij de binnenkort bekend 'te maken voor schriften in acht worden genomen. VROEGE AARDAPPELEN. Ingaande 28 Juni is het rooiver bod voor vroege aardappelen, ge teeld op tuinbouwteeltvergunning, opgeheven. Tot 1 Augustus 19-13 geschiedt de afname via de veiling Het vervoer van het land of bedrijfs gebouw naar de veiling binnen het productiegebied 'is vrij. Bij vervoer naar een veiling in een consumptie- gebied', ot wanneer de teelt plaats vindt in een consumpiiegebiedi, moet het vervoer gedekt zijn door een vear- voerbewijs. Vervoerbewijzen kunnen aange vraagd 'worden bij- 'den plaatselijk bureauhouder, waarondier men res sorteert. Geleverd dient te worden tranco langs-zij schip ot voor wagon. Aangevoerd mogen worden kriel 15/28 mm" en ,)grooten 28 mm. opwaarts". Op de veiling worden de aange voerde partijen overgenomen door de V.B.N.A. De teler ontvangt voor de aangevoerde partij 'een bon, waar op fis vermeld de geleverde soort, het kwantum en de sorteering. De te leveren partij moet zijn: Practisch vrij Van grond' "en ge breken, zooveel mogelijk droog, ge lijk van kwaliteit en sorteering. Vee voeder-partijen (beneden 15 mm. en voor consumptie afgekeurde aard appelen) dienen eveneens via de vei ling aan de V.B.N.A. te worden geleverd. De telerspri/s bedraagt hiervoor t2.20 per 100 kg., levering tranco laadplaats. Voor laatstbedoe.de par tijen moet een veevoederverklaring zijn afgegeven door ot namens de P.l.C.A. Ontheffing van de verplich ting voor de levering via de veiling, kan worden aangevraagd'bij het Be drijfschap voor Groenten en Fruit, Den Haag. Telers, die tevens handelaar zijn, mogen hun zelt geteelde aardappe len niet uitventen, doch moeten even eens aan de veiling leveren. Voor hun handel kunnen zij van het plaat selijk verkoopkantoor, waaronder zij ressorteeren, aardappelen be rekken. Zoodra de prijzen voor de consump tieaardappelen zijn "bekend gemaakt, zullen deze worden gepubliceerd. Prijsbeheersching iii: Onwillekeurig zal 'men echter de vraag stellen, zal er niet een hoogst onaangename verhouding onfstaai tusschen verkoopers en afnemers, als iedereen aangifte deed van een te hooge prijsberekening? Men moet bij de beantwoording van die vraag evenwel in het oog houden, dat als hoogst bereikbaar succes voor de Prijsbeheersching niet zoozeer be schouwd moet .worden het doen van aile mogelijke aangiften, maar wel 'n aigemeene publieke meenir.g, waar uit een mentaliteit groeit, die iede re prijsopdrijving een even ernstige nfbreuk op de rechtsorde acht, als met diefstal 't geval is. l*het eenmaal zoover, dan zal de man achter de toonbank ook een andere houding aannemen en zal deze zich wel wach ten zijn vingers te branden aan een publiek, dat hem iedere cent die hij te veel berekend, kwalijk neemt en hem brandmerkt als een diet. Vaak wordt beweerd, dat de win kelier duurder moet verkoopen, om dat hij zelt bok duur moet inkoopen, doet hij zulks niet, dan kan hij niet aan een weekloon 'komen, dat voldoende is voor zijn onderhoud. De slager, groentenboer en krui denier kunnen er evenwel zeer goed komen, als zij zich tot hun toewij zingen beperken. Slagers en kruide niers stonden er in 1942 voor 50 procent beter voor dan voor den oorlog. De groenten- en fruithan del 'ging er 30 pet. op vooruit en ook de "Bakkers hebben geen reden tot klagen, hun gemiddelde winst was 40 pet. van het ondérnemersloon in 1942 en in den textielhandel Vverdeen rentabiliteit van 300 pet .bereikt. Dit alles dank zij het feit, dat er geen concotirrenti'e meer is en de koop lust van zeer veel rnenschen sterk is gestegen. Hieruit blijkt wei, "dat er bij de huismoeders geen vrees voor de Tinancieele positie van "haar leveranciers behoett te bestaan. De prijsbeheersching tracht door hooge boeten de overtreders schrik aan te jagen, al begeeren de be rechtende Inspecteurs volstrekt niet een soort terreur uit te oefenen. Door hun groote vrijheid in hun recht spraak, kunnen zij iedere overtreding op zichzelf 'beoordeelen en wordt bij de bepaling der strafmaat reke ning gehouden met alle bijkomstige omstandigheden, zoo kan het daarom voorkomen, dat de eene winkelier een hoogere straf krijgt toegewezen dan een andere, voor dezelfde over treding. Zekere hooge boeten, .van duizen den guldens b.v. worden slechts op gelegd' aan de hand van rapporten, door accountants opgemaakt. Deze rapportén werpen vaak een "helder licht op de praktijken van verbali seerde firma's. Behalve een hooge ooete loopen dergelijke firma's bo vendien de kans, dat zij 'hun zaak moeten sluiten. De Inspecteurs voor de prijsbe heersching kunnen uitsluitend gel delijke straffen opleggen, benevens sluiting van het bedrijf, ook' de straf van verbod tot uitoefening van het beroep, .openbaarmaking van het vonnis en verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen. VsN- WAT ER OP DE NIEUWE TEX TIELPUNTEN VERKRIJGBAAR WORDT GESTELD. Met ingang van 28 Juni 1943 zijn de voigende distributiebescheiden gel dig verklaard voor de verschillende soorten textielproducten, waarvan te vens een opgave hieronder volgt: A. Van de textielkaarten V 115 en V 215 20 punten, nrs. 80 tot en met 61/61, van de textielkaarten V 315 en V 415 20 punten nrs. 100 tot en met 81/81, van de textielkaar ten V 515 20 punten nrs. 100 tot en met 81/81, vervolgens alle punten van textielkaart V 615, van de toe- sltagkaart V 815 en van de toeslag- kaart |V 715, -10 punten nrs. 30 tot en met 21/21. Op bovengenoemde punten zijn verkrijgbaar: kleedïngstukken ot stoften, met dien verstande, dat voor den aan koop van: a. een z.g. groot stuk", een on derdeel daarvan ot stof daarvoor, po- vendien een speciale vergunning moet worden ingeleverd; b. kousen ot sokken bovendien de vereischte kousenbonnen ot mach tigingen moeten worden ingeleverd; c. luiers ot luierstot, bovendien de vereischte luierbonnen of mach tigingen moeten worden ingeleverd; d.,& verpleegsterslmnen, bovendien de vereischte speciale vergunning moet worden ingeleverd. B. Op elk der speciale kousen bonnen der textielkaarten t.w.: J, K, en L van "de textielkaart V 215 J en "K van de textielkaart V 115 J, K, en L van de textielkaart V 315 J, K, en L van de textielkaart 415 kan direct tegen gelijktijdige afgifte van geldige' textielpunten (gewone puntenwaardeering) een paar sokken ot kousen worden gekocht. Op de nieuwe 'textielkaarten voor 6abies tot 1 jaar en voor kinderen van 1 tot 3 jaar bevinden zich geen kou senbonnen a,angezien de aankoop mogelijkheid van kousen ot sokken voor deze kleine kinderen niet be perkt is. C. Op elk der met de cijfers I, II, III, IV bedrukte extra-bonnen der baby-textielkaart (V 615) zijn 3 luiers t>t stof daarvoor verkrijgbaar tegen gelijktijdige inlevering van het voorgeschreven aantal speciale K ot T punten ot punten van de textiel kaart ot toeslagkaart. Speciale punten. D. Behalve bovengenoemde bon nen der textiel- en toeslagkaarten zijn met 'i'ngang van denzeltden da tum de hieronder genoemde speciale punten geldig verklaard, met daar achter een opgave van arakelen, wel ke op de verschillende soorten spe ciale punten mogen worden afge leverd'.» 1. Speciale K-punten. Deze pun ten zijn uitsluitend geldig voor klee ding (zoowel naar maat als con fectie, echter geen stoften aan het stuk), inclusief bedrijtskleeding, luiers, luierstot, kousen ot sokken, waarbij voor laatstgenoemde twee artikelen geldt, dat bovendien nog een kousenbon ot machtiging, terwijl voor luiers ot luierstot bovendien nog een luierbon ot machtiging moet worden ingeleverd. 'Een uit zondering hierop vormen de z.g. groote stukken". Deze mogen niet op speciale K-punten worden afge leverd. 2. Speciale G.S.-punten. Deze pun ten zijn uitsluitend geldig voor den aankoop van alle z.g. groote stuk ken", onderdeelen daarvan ot stot- ten daarvoor, mits daarbij boven dien een speciale vergunning ver gunning wordt ingeleverd. Zonder de daarbij behoorende speciale ver gunning hebbben de speciale G.S.- punten derhalve geen waarde.' 3. Speciale H.G.-punten. Deze punten zijn uitsluitend geldig voor den aankoop van alle gecontection- neerde huishoudelijke goederen (dus geen stof daarvoor), inclusief alle soorten garen, lakens, en sloopen, alsmede dekens (met uitzondering van donzen, gestikte cn gewatteerde dekens, welke op leveringsvergun ning verkrijgbaar zijn). 4. Speciale S.-punten. Deze pun ten zijn uitsluitend' 'geldig voor den aankoop van stoften aan het stuk (inclusief katoenen, graslinnen, Fla nellen, wolhoudende, enz.) met uit zondering van luierstot en stoften ter vervaardiging, van z.g. groote stukken" en voor verpleeg-sterslin- nen, waarvoor bovendien een spe ciale, vergunning moet worden inge leverd. 5. Speciale T.-punten. Deze pun ten zijn uitsluitend' geldig voor den aankoop van alle op de textielkaart verkrijgbare artikelen, met dien ver stande, dat voor den aankoop van: a. een z.g. groot stuk", een on derdeel daarvan ot stof daarvoor, bovendien een speciale vergunning moet worden ingeleverd; b. kousen ot sokken, bovendien tve vereischte kousenbonnen ot -machtigingen moeten worden inge leverd; c. luiers, luierstot, bovendien de vereischte luierbonnen ot -machti gingen moeten worden ingeleverd; d'. verpleegsterslmnen, Bovendien de vereischte speciale vergunning moet worden ingeleverd. Machtigingen ot vergunningen. E. Tenslotte kunnen de hieronder volgende machtigingen ot vergun ningen worden afgegeven, mits de datum van afgifte van deze mach tigingen ot vergunningen na 27 Juni 1943 ligt, t.w.: Bijzondere vergunningen. Hierop zijn verkrijgbaar handbreigarens en babypakketten. Bij het aanschaffen yan dergelijke artikelen dient tevens het vereischte aantal punten te wor den ingeleverd'. f Speciale vergunningen. Op deze vergunningen zijn verkrijgbaar alle z.g. groote stukken", onderdeelen daarvan ot Stotten daarvoor, indien daarbij tevens het vereischte aan talpunten der t extiel- ot toeslagkaart, speciale G.S.- ot T.-punten worden ingeleverd. Leveringsvergunningen. Deze ver gunningen zijn voor het publiek hoofdzakelijk bestemd1 voor de in richting van een woning, tot aan schaffing van vloerbedekking, gor dijnen e.d. KousenmachtigingenOp deze machtigingen zijn verkrijgbaar het op de machtiging aangegeven aan tal paren kousen ot sokken voor personen boven 3 jaar tegen gelijk tijdige inlevering van het voorge schreven aantal punten der textiel kaart ot toeslagkaart, speciale K ot T.-punten. Diversen. Bovendien kunnen nog uitgereikt worden levenngsvergunningen voer het inrichten van woningen in ge vallen, waarin men als oorlogsgetrot- Bonnen welke vervallen op Zaterdag 3 Juli. 27 Brood. 27 Beschuit. 27 Aardappelen. 27 Tabak. Op Vrijdag 9 Juli. 26 en 28 Boter. tene wordt aangemerkt, machtigingen in gevallen van ramp en onder be paalde voorwaarden spec ale vergun ningen voor mijnwerkers- en ketl- nerskleeding. De aandacht van het publiek wordt er nog op gevestigd, dat in afwij king van de voorgaande regeling geen huishoudelijk egederen op de textiel- ot toeslagkaarten mogen worden gekocht. Deze goederen zijn uitsluitend' op speciale H.G.-punten verkrijgbaar. Voorts wordt gewezen op de zich op de textielkaart bevindende halve punten, welke dienen voor den aan koop van op halve punten gewaar deerde artikelen, zooals b.v. band, tres en schoenveters e.d. AANVRAGEN VOOR SPECIALE PUNTEN EN VERGUNNIN GEN VOOR TEXTIELPRODUCTEN De Secretaris-Generaal van het De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt, in verland' met de distributie van Textielproducten, bekena, dat de termijn tot het in dienen van aanvragen ter verkrij ging, van Speciale punten en Vergun ningen, behoudens in noodgevallen, niet bp 28 Juni 1943 aanvangt, maar op Maandag 5 Juli 1943. Van 28 Juni 1943 at zal, op nader door de distributiediensten te be palen tijdstippen, de gelegenheid wor den opengesteld om aanvragen in, te dienen tot het inwisselen van na 11 April 1943 uitgereikte oude Spe ciale textielpunten en vergunningen tegen nieuwe. Sedert den tijd van den groo- ten Maarten Harpertsz. Tromp, ,,Die met syn staien hart maakt spangiens klingen stomp" hebben Neerlands zonen ter zee gevaren en als ,,Hoek' van Europa" het recht op zee- en wereldhandel wel weten te verdedigen. In den strijd tegen wind en gol ven en bovendien fin den strijd tegen alle vijanden van ons conti nent, wordt weer het hart van staal gevormd', dat wij allen rtoo- dig hebben om Europa weer tot het leidende land in de wereld te maken. De groote traditie der Neder landen wijst ons den weg, dien wij moeten betreden om ons deel te hebben in d'e taffen, welke een nieuw vereenigd Europa al zijn burgers moet stellen, de zeevaart moet weer levensberoep van onze jongens worden, de zee moet we derom onze jeugd opvoeden. Is datdan nu, gedurende den oorlog, mogelijk? Ja, want de Kriegsmariine neemt eiken Neder lander van onbesproken gedrag in haar rijen op en geeft hem dezelf de opleiding als iederen Duitschen jongen. In opeenvolgende publicaties -zul len hier de mogelijkheden bekend worden gemaakt, welke beroepen en opleidingen voor ons open staan, wanneer wij gebruik maken van het voorrecht, tot de Kriegs- marine toe tè treden. Verdere mededeelingen volgen. Alle Orfskommandanluran verstek ken inlichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. HEUSDEN. Woensdagavond hield die vér- eeniging ,,Het Groene Kruis" a'lhier m ca'fé Central'- hare aTgeméene le denvergadering. De opkomst der le den was zeer gering. De secretaresse mej. Kramer, las de notulen en bracht haar jaarverslag uit, waar uit bleek, dat het aantal leden zich nog steeds in stijgende lijn beweegt. De voorzitter, de heer Knoop, dankte de secretaresse voor haar keurig verslag en het werk daaraan besteed'. De penningmeesteresse deed ver antwoording over het beheer der kas, waaruit een kassaldo viei te constateeren, ondanks meerdere be langrijke uitgaven. De bescheiden waren door een kascommissie, be staande uit de heeren Kamerpnan en Schipper gecontroleerd en keu rig in orde bevonden. Het aftredende bestuurslid, de heer Dr. Havelaar, werd' met a'lgemeene stemmen herkozen, de herbenoemde zal hiermede in kennis worden ge steld'. Bij "de rondvraag kwamen een paar vraagstukken van huishoudelijken aard ter sprake, waarna de Voorzit ter met een woord van dank deze vergadering sloot. De heer M. L. van der Pas, onderwijzer aan de R.K. Jongens school alhier, is met ingang "an 1 September a.s. in gelijke betrekking benoemd aan de R.K. Jongensschool te Den Dungen. Brood, beschuit, aardappelen, tabak Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk Koffiesurrogaat Bijzondere Rantsoenen. Boter VAN 28 JUNI9 JULI. 26 A 250 gram boter. Vleesch of Vleeschwaren VAN 27 JUNI10 JULI. 28 A 200 gram vleesch of vleeschw. 28 B 50 gram vleesch of vleeschw. Petroleum VANAF 1 JUNI. Vaste brandstoffen, Zeep VAN 1-31 JULI. De heer J. van Huiten te Herpt, slaagde op het j.f. Vrijdag te Utrecht gehouden examen voor hel Middenstandsdiploma ,,Alg. Handels kennis". Hij genoot zijn opleiding bij den heer H. Kant alhier. Op het Consullatiebureau v. zuigelingen alhier, waren Dinsdag j.l. 13 zuigelingen voor onderzoek aanwezig, n.l. uit Heusden 7, Herpt 2, Oudheusden 1, Wijk 1, Gende- ren 2. Voor het provinciale damkam pioenschap werd Zaterdag j.l. de partij de GraagNieuwkoop ge speeld'. Eerstgenoemde won, hoe we het gezegd moet worden, dat N.euw- koop Tangen tijd' 'flinke tegenstand opod'. Zondag a.s. speelt Nieuwkoop te gen M. Verlouw te Eindhoven en de Graag Zaterdag a.s. te Waalwijk tegen v. Engelen. Een verrassing in de eerste rondle van dit tournooi was wel de nederlaag van v. 'd. Kaan ('welke aan den loopenden natio- nalen wedstrijd medespeelt) tegen Koch uit 's Bosch. Roozenburg Kampioen! Om het damkampioenschap van Nederland speelde Zondag j.f. 'Ke'ler remise met V. d'. Kaan en dia Graag verloor van P. Roozenburg. Door deze resultaten behaalde laatstge noemde den titel, met de fraaie score: 17 p. van de 2d te behalen pt. De stand is thans: gésp.gew. rem. verl. pt. P. Roozenburg 10 7 3 0 17 Keiler 9 5 3 1 13 v. Dartelen 8 3 4 1 10 W. Roozenburg 9 3 4 2 10 Ansems 9 2 4 3 8 de 'Jong V 2 '4 3 8 Vos 8 15 2 7 v. d. Kraan 8 2 3 3 7 de Graag 9 15 3 7 Kalden 8 0 5 3 5 Stam 9 0 4 5 4 De spanning om de bovenste 6 plaatsen is nog niet geweken. De par tijen: KeiierAnsems, W. 'Roozen burgde Graag, Vosv. dl. Kaan, en Kalden—Vos, moeten hier de be slissing brengen. Ondanks zijn verlies heett de Graag nog een kleine kans. ALMKEHK. De 2de bespuiting van per- ceelen aardappelen, zal p'aats vin den in het tijdvak van 114 Juli, terwijl de 3e moet geschieden van 22 Juli4 Aug. a.s., BENEDEN-LANGSTRAAT. Het weer der laatste dagen heeft den hooibouw dermate gehol pen, dat deze zoo goed als atge- loopen is. Buiten verwachting is het hooi zeer mooi 'binnengekomen. Van de prijs voor nieuw hooi is nog niets bekend. Thans is men in deze streek aiier- wege begonnen met 'de pluk van roode bessen. Groote partijen wor den vervoerd, Terwijl de prijs ver leden week 75100 ct. per kg be droeg. HEESBEEN. Men verzocht ons mede te willen deelen, dat a.s. Zondag om 7 uur voor de gemeente hoopt op te treden, Ds. A. v. d. Smit uit Was pik en niet zöbals in ,,'Mededee- nng*' is gepubliceerd. MEEUWEN. Vergadering van de ,,Atdeeling Land van Heusden en Altena der Nederl. Pomol. vereenigmg" alhier, gehouden, op 25 Juni 1943, des nam. 7 uur ten huize van D. Smits. Tegenwoordig 11 leden. De Voorzitter, de heer W. G. J. Branderhorst, opende de vergadering, waarna de notulen der vorige verga dering werden gelezen en onveran derd vastgesteld. Aangeboden werd de rekening over 1942, welke na onderzoek docreeni- ge leden, onveranderd werd vastge steld. De heer H. v. Wilhgenburg werd wegens periodieke aftreding bij ac clamatie herbenoemd als bestuurs lid. Door het overlijden van den heer J. Snoek, wiens verscheiden door den voorzitter met enkele woorden in herinnering werd' gebracht, is een vacature ontstaan in het bestuur. Aanbevolen werd' de heer J. C. Wink te Wijk, welke bij acclamatie als be stuurslid' werd benoemd. Verder kwam de nieuwe regeling voor de truitverpachiingen aan de orde. De heer D. v. Buuren is als afgevaardigde van de vereenigmg naar cfe Groenten- en Fruitcentrale te Den Haag geweest en heett daar een en ander besproken. Hij geeft hiervan een uitvoerig verslag, waar uit blijkt dat, indien 'het Fruit pu bliek verpacht wordt, tevoren een schatting moet plaats hebben door een bepaalde schatlingscomnussie. Roven de geschatte waarde mag niet verkocht worden. Zijn er meerdere vroegere pachters, die deze som willen besteden, dan moet er tus schen deze een loting plaats vinden. De verkoop moet geschieden bij op bod. De kosten van de schatting komen voor rekening van de eige naars. Een eventueel gehouden schat ting brengt geen verplichting mee tot publieke verpachting. In dat ge val moet de teler al het fruit zelf aan de veiling doen veilen. - Een en ander werd breedvoerig besproken. Besloten werd' de fruit- eigenaars uit te noodigen zoo spoe dig mogelijk op te geven ot zij in beginsel publiek willen verpachten en ot hun boomgaarden geschat moeten worden. De aanwezige leden verklaarden hun boomgaarden hier voor thans reed's op te geven. De eventueele trunverpachting werd bij voorbaat bepaald op 19 Augustus a.s. Na eenige algemeene besprektngèn wera de vergadering gesloten. NIEUWENDIJK. De heer C. van Esch alhier, slaagde voor het examen onderwijzer L.O. aan de Christelijke Kweek school te Gorinchem. POEDEROIJEN. Onze plaatsgenoot, de heer G. Duijzer, slaagde aan de Chr. Kweekschool te Gorkum, voor het examen onderwijzer. Zaterdag 3 Juli, des avonds om 8 uur, ^zal in de Ned. Herv. Kerk alhier," de jaarlijksche verhu ring van zitplaatsen gehouden wor den. De landbouwer J. Hasseiman alhier, verwondde zich tijdens het snijden van koolzaad zoodanig aan zijn hand, dat hij zich onder genees kundige behandeling moest stellen. Zondagmiddag om 3 uur zal op Loevestein wederom kerkdienst worden gehouden, waarin Ds. v. d. Haar hoopt voor te gaan. De vorige malen was de opkomst, tengevolge van de weersomstandigheden, gering. Wanneer Zondag het weer goed is, zal, naar te verwachten is, de op komst zoo groot zijn, dat de slotka pel alle toehoorders niet zal "kunnen bevatten. Rheumatische pijn, spit, etc. worden ver oorzaakt door onzuiver bloed. De zes minerale zouten in Kruschen zuiveren Uw bloed en voeren Uw lichaam nieuwe levens kracht toe. Kruschen zal ook U snel en afdoende helpen. Gezondheid voor een cent per dag Apoth. en Drog. 0.41,0.76,1.47. N.V. Rowntree De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. Op dezen rommelig en zolder viel een brandbom... DU is nog over van heihuis! CNF-Voorl. actie H. Inspec. luchtbescherming-Pax m VAN 4-10 JULI. 28 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 28 B 100 gr. brood of 1 rants, gebak. 28 70 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. 28 A 17, kg. aardappelen. 28 B 1 kg. aardappelen. 28 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 siga ren, 10 rigarillos of 25 gr. tabak VAN 13 JUNI10 JULI. 589 1 rants. Vervangingsmiddelen. 587 1 kilogram suiker. 586 500 gram stroop, jam, enz. 585 250 gram gort. 584 250 gram havermout. 583 100 gr. vermicelli of maize na. 590, 591, 592, 593 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 594,595,596 100 gr. kaas per bon. 25, 26 27,28 melk, 1/»^ liter melk. 25.26 27 taptemelk, l»/4 liter taptemelk. 28 taptemelk, i s/^ liter karne- of taptemelk. 25 B, 27 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 25 A, 27 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/34, 4/34 .reserve", 150 gr. cacao m.suik. 25 100 gram chocolade, per bon. 26.27 100 gram suikerwerk, per bon. VAN 13 JUNI7 AUGUSTUS. 58 8 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 13 JUNI—10 JULI. 4-35 Res. (stad) 300 gr. Sinaasappelen. 26 B 125 gram boter. VAN 9 JUNI9 JULI. 28 A 250 gram boter of margarine. 28 B 125 gram boter of margarine. VAN 14 JUNI—5 AUGUSTUS-. 09, 10 bonk. „U 215" voor kookdoel- einden, 1 1. petroleum p. bon. 12 en 31 „Verlichting", 300 gr. kaarsen. VAN 3 MEI—31 DECEMBER. 15, 16, 17, 18 en 19 B.V., der brand- stoffenkaart T 116, één eenheid vas te brandstoffen, per bon. VAN 1 MEI 1943—30 APRIL 1944. 11, 12 en 13 KF der kaart U 115, één een heid vaste brandstoffen. 597 en „W Eenheidszeep", 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 598 en „W Waschpoeder", 250 gram waschpoeder of zeeppoeder. „W Toiletzeep", 50 gr. Toiletzeep of 75 gr. (oude samenstelling). VAN 1 MEI— 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2