voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Keuringen voor de Waffen-SS. het Legioen en de Landwacht BEKENDMAKING Het 15e, 16e, 17e en 18e Regiment Infanterie opgeroepen. Doodvonnissenjoltrokken. UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6350 Vrijdag 9 Juli 1943 VERD Ü1STEREN Officieele Landbouw mededeelingen ^0 VAN ALTÖ* Dit blad verschijnt V R IJ D A <3 M I D D A Q. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiBn24 m.M. f 1.29. Elke m.M. meer ö1/* cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 nor ingewacht Buitenland WEERMACHTBERICHT. De verwoesting van den Dom te Keulen. Dienstneming bij de Landwacht is eere- dienst aan het volk. Meldt ook U zich. voor de Provincie Noord-Brabant. NIEUWSBLAD Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden ZWARE GEVECHTEN IN DEN SECTOR VAN BJELGOROD. Twee enorme machten s aan tegenover elkaar. Hoordkwartier van den Führer, 6 Juli. (DN.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Urt een succesvolle plaatselijke aanvalsactie van Duische infante ie in den sector van Bjelgorod kwamen door sterke bolsjewistische tegenaan vallen in den loop van d'en dag van gisteren zware gevech en tot ontwik keling op den grond en in de lucht, welke zich uitbreidde tot 'het ge bied' ten noorden van Koersk en tot op dit oogenblijc steeds grootere felheid' krijgen. Bij herhaalde aanvallen op de kuit, van Sicilië hebben Britsch-Ameri- kaansche vliegertormaties gisteren opnieuw zware verliezen geleden. De Duitsche en I aliaan che 1. ebt wapens schoten in totaal 41 vijandelijke vlieg tuigen neer, waarbij zich hoofdza kelijk viermotorige bommenwerpers bevonden. Vannacht heeft een sterke forma tie Duitsche gevecht wliegtJgen het havengebied van Bizerta met bom men van zwaar kaliber bestookt. Bij nachtelijke skxingsv uchten van den vijand boven Noord- en Noord- West-DuitSchland' ontstond door het neerwerpen -van enkele bommen siechts geringe materieele schade. Nieuwe laze in strijd aan het Oostelijk front. Berlijn, 6 Juli. De A.NP.-corres- pondent meldt: Nadat de berichlen van het Oos telijke front de laatste dagen van een toenemende verke/.ntngsac iif- teit melding hadden gemaakt, het geen het niet onwaarschijnlijk deed zijn, dat de rust aan dit front den iangsten tijd' 'had! geduurd, schijnt thans een nieuwe phaze in den: strijd te zijn ingeluid'. Van Sovjet-Russische zijde spreekt men. van een Duitsch offensief in de richting van Moskou, doch de officieele Duitsche lezing is dat eigen aanvalsacties van pfaatseijk karak ter in het gebied van Bjelgorod, die tot de verovering van een belangrijke hoogte leidden, tegenaanval en der bolsjewisten hebben ui gelokt, waar bij terstond' sterke reserves in den strijd werden geworpen, terwijl meer naar het Noorden, ten Zuiden van Orel, ontiastingsaanvafcn wer en on dernomen. Onmiddellijk aangevoerde Duitsche reserves hebben daarop den strijd' met ae bolsjewisten aangebon den. Reeds enkele maanden geleden, betrekkelijk kort nadat öp 23 Maart het Duitsche tegenoffensief was ge ëindigd en "het - aan het Oostelijke front rustig was geworden, werd gewaagd' van buitengewoon sterke concentraties Russische troepen en materiaal ten Zuiden van Moskou. Het was geen geheim, dat de Duitschers sedert Maart eveneens groote massa's troepen en materna bijeen hadden gebracht in het ge bied' ten Noorden van Charkot 'en bij Brjansik. Een actie, die van Duii- sche zijde als oorspronkelijk zuiver plaatselijk wordt bestempe d', ïs'th ins de vonk geweest, die den strijd tus- schen deze massalegers heelt doen ontbranden. De slag, die zich op het qogenblik nog in ontwikkeling bevindt en zich naar het oordeel van Berlijn weliicht nog tot atiuere sectoren zal uitbreiden, wordt van beide zijden gevoerd met een ontzag; lijke massa aan materiaal, zooais tot dusver in de krijgsgeschiedenis nog niet is voorgekomen. Beide partijen beschikken over enorme aantallen pantserwagens, die vooral van Rus sische zijde in den strijd worden geworpen, waartegenover de Duit schers de massa van hun pantserie ger nog hebben teruggehouden. De verliezen der bolsjewisten' vooral aan vliegtuigen, zijn vo'gens Berlijn op den tweedien dag reeds exorbitant hoog. Hoewel fnilitaire kringen alhier ach nog zeer terug houdend toonen, verklaart men, dat de bolsjewisten nergens door het Duitsche front hebben kunnen heen breken. Het S.S. Ersatzkommando Nieder- Iande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld z'ijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt', kunnen Zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd' te worden. Bij de onderzoekingen wor den ook alle gevraagde in ich'ingen verstrekt met betrekking tot d'e ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddeen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op geves tigd', dat voor de vrijwilLigers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, d'e mogelijkheid be staat, hun dienst te doen bij de landwacht Nederland ot "bij het wachtbataljon tn Amersfoort. Tij dens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de ger- maansche S.S. tn Nederland wïlien toetreden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneens op een der keunngsdagen aanmel den en worden gedurende hun ver bintenis van den arbeidsinzet vrijge steld. 17.7.43 914.00 uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk. 18.7.43 012.00 uur Breda, rest. Mo dern, Markt. 15—18.00 uur Den Bosch, ho tel Noordbrabant, Markt 45. Van 4 tot 10 Juli. Begin 22.15 uur. Einde 5.15 uur. Van 11 Juli tot 17 Juli. Begin 22.00 uur. Einde 5.30 uur. 19 7.43 9—12.00 uur Venlo, Deut- sches Haus, Egmondstr. 16. 15—18.00 uur Arnhem, Ca fé Royal. 20.7.43 912 00 uur Hengelo, Ca fé Modern, Spoorstraat 18. 1518.00 uur Zwolle, hotel Gijtenbeek. 21.7.43 9J2.00 uur Assen, Concert- huis a.d. Vaart. 1518.00 uur Groningen, Con certhuis Poelestraat. 22.7.43 912.00 uur Leeuwarden, Huize 'Schaal, Breedstraat. 23.7.43 914.C0 uur Amsterdam, Dam 4. 24.7.43 913.00 uur Utrecht, n.v. Hiiis, Oude Gracht 245. 25.7.43 914.00 uur Amersfoort, pol. durchgangslager, Leusderweg 26.7.43 914.00 uur Den Haag, café den Hout, Bez'idenho.itïcve- weg. De Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss-lnquart, brengt een laatsteo groet aan den overleden Hauptdienstleiter, Generalkommissar Fritz Schmidt, tijdens de Partijbegrafenis, welke Vrijdag te Munster plaats heeit gevonden SS Bildber. Fritz Hoffmann-Stapi-Pax m Stockholm, 2 Juli (A.N.P.) In een hoofdartikel over de verwoes ting van den Dom te Keulen door den Engelschsn te reuraanval, wijst Eolkets Dagblad1 "allereerst op de samenkomst van Churchill en Roo sevelt aan boord van het slagschip Prince ot Wales, waarbij deze bei de Angelsaksische corlogshe.ren met de gebedenboeken in de hand en psalmen zingend g lotog: aveerd wer den en de Atlantische Charta d.r vier vrijhed'en uitwerkten. Zij zongen toen het Angel&aksiche lied ,,Voor\va ris, christelijke solda'en". Sindsdien hab- ben de christelijke soldaten een even omvangrijken als eigenaardigen kruis tocht ondernomen. Alleen in Duitsch- land hebben zij al 150 kerken, bijna 200 scholen en meer dan 100 zieken huizen verwoest, ruim 500 kerken, tweemaal zoovele scholen en meer dan 200 ziekenhuizen zwaar bescha digd. ,,Zoo ziet dus de anglo-amerikaan- sche oorlogvoering met ai haar chris- telijk-puriteinsche idealen er uit", schrijft het Zweedsche blad. ,,Dit zijn de eerste rijpe vruchten der kruisvaarders van tegenwoordig en van hun bevrijeingsstrijd voor E ro- pa. Dat zijn dus de Christenen, die er aanspraak op maken, de cultuur van Europa te hervormen en de be schaving van hef avondland te her stellen. Dat de westelijke democratieën door haar verbond met de bolsjewis ten m haar eigen mentaliteit diep en ontstellend1 zouden worden beïnvloed', was te voorzien. 'In dit opzicht is de ergste vrees bewaarheid gewor den. De geest van Al Capone triom feert tezamen met dien van Trotzki en Bela Khun. Uit hun hemel'- 'kun- hen deze grooten met voldoening de daden hunner opvolgers bewonderen, waarover d'e anglicaansche kerk met den .aartsbisschop van Canterbury aan het hoofd', den zegen van Je hova heeft afgesmeekt." ,,De dom te Keulen", zoo vervolgt fblkets Dagblad, ,,beteekent waar schijnlijk voor een Amerikaanschen bomvlieger even weinig afs de St. St. Pieter te Rqrne voor een mon- gcolschen piloot uit Sowjet-Tur- kestan. Voor ons Europeanen echter is dit bouwwerk getuigenis van het meest essentieele der cuTtuur van het avondland, clie thans uit alle windrichtingen door de machten van haat en vernietiging geterroriseerd- wordt. Inlichtingen over vergoedingen, ex tra levensmiddelentoewijzing, ko'en- toesiag, vergoeding van verzekerings- en ziéktepremie, extra huip in bij zondere gevallen, vrijstelling van ar beidsinzet, enz. verstrekt het s.s. er satzkommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, den Haag, alsmede de Nebenstelle, Dam 4, Amsterdam. Ook tijdens de keuringen worden de ze inlichtingen gegeven. Op grond van de op 29 April in de dagbladpers gepubliceerde bekendma king van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit ]>ersoneel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „WEHRMACHTLAGER" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat: le van hen, die behoorden tot het 15e regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 13 Juli "1943; 2e van hen, die behoorden tot het 16e regiment Infanterie en zijn oorlogstormaties degenen, die geborefi zijn in de jaren 1924- tot en met 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 16 Juli 1943. In de WATERLOOKAZERNE te Amersfoort: le van hen, die behoorden tot het 17e regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot -en met 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 13 Juli 1943; 2e van hen, die behoorden tot het 18e regiment Intanterie en zijn oorlogsonderdeeien degenen, die geboren zijn rn de jaren 1924 tot en met 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in A jaren 1914 tot en met 1904, op 16 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht, degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. r De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den sta tionchef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleedingdrin gend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede etensketel en eetgerei mede té bréngen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. •Van aanmelding zijn vrij'gesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht be zette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Herkeuring in geval van le vering van granen, zaden ot peulvruchten. Indien een teler bij ontvangst van een afrekening, waarop is vermeld den keuringsuitslag, daarmee niet ac- coord1 gbat, dient hij een aanvrage om herkeuring in te dienen bij het A.V.A. Atd. Algemeene Zaken, Sta tionsstraat 19, te Tilburg, onder te rugzending van de ontvangen atre- kening(en). Dit verzoek dient te" worden ge daan binnen 4 maal 24 uren na ont vangst der atrekening(en). De afrekening moet "beslist worden teruggezonden, hetgeen dus inho.;d, dat het geld, beschikbaar gesteld bij 'een boerenleenbank, met mag worden geïncasseerd,' wórdt het be drag toch geïncasseerd, dan ver valt daarmee de mogelijkheid 'om een verzoek om herkeuring in te dienen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de termijn stipt in acht dient te worden genomen. Deze regehng geldt ook voor de taxatie koolzaad 'oogst 1943. Inname en taxatie van kool zaad. Aan de telers van koolzaad is vóór het dorschen van koolzaad on gevraagd een dorschvergunning toe gezonden door den plaatselijken bu reauhouder. Na het dorschen dient het dorrch- briefje volledig te warden inge vuld en het zaad te worden geleverd in één van de pakhuizen, welke door het A.V.A. voor inname zijn aange wezen. Voor de inname van de pak huizen, aangewezen voor den op slag van koolzaad 1943, kan men zich vervoegen bij den plaatselijk bureauhouder. Alvorens het koolzaad 'naar een erkend pakhuis wordt vervoerd, dient het vervoerbewij's, afgedrukt op één der achterzijden van het dorschbrief- je, volledig te worden ingevuld ten einde moeilijkheden tijdens het ver voer te voorkomen. Het koorzaad' moet worden gefe- verd' ïn zakken van 40 of 65 kg netto. Indien het zaad nïet op uni form gewicht in het pakhuis wordt geleverd; kal dit eerst op juist ge wicht worden gebracht, terwijl de eventueel daaraan verbonden kos ten door de pakhuishouders te verre kenen zijn met den betreffendeni teler. De aangewezen pakhuizen zullen adgelijks ontvangen. De telers dienen zich voorat met d'en pakhuishouder in verbinding te stellen om te ver nemen, welke uren voor ontvangst zijn vastgesteld'. 'In geval Voor een bepaald1 'pakhuis geen vaste uren zijn vastgesteld', dient de pakhuis houder voorat te vernemen of ge leverd' zal "Worden, omdat hij zich dan met den inname-opzichter be treffende de ontvangst moet verstaan. Inname van koolzaad' mag namelijk uitsluitend' plaats hebben onder toe zicht van een functionaris van het A.V.A. Noord-Brabant; zulks met het oog op reclames van telerszijde, betreffende bemonstering en vast stelling van gewicht. Zij, 'die hun zaden rechtstreeks naar een droog- ïnrichting" wenschen te brengen, wor den hiertoe in de gelegenheid ge steld. Zij dienen er echter rekening meae te houden, dat het zaad ter piaatse niet voor eigen rekening kan worden gedroogd, doch aldaar op de normale wijze zaï worden inge nomen. Dit geldt eveneens voor het schbonen. De classificatie van het koolzaal geschiedt op 3 standaardmonsters te weten: A, B en C-kwaliteit. De B-kwaliteit wordt beschouwd te zijn een doorsnee-kwaliteit, welke ver kregen wordt door dooreenmengmg van goed gedroogde boerenschoone partijen, welke gemiddeld over het - geheele land worden geleverd. De keuring geschiedt op basis van monsters, welke aan de pakhuizen worden genomen en wel z.g. blind. De beide Nederlanders Douwmui Janse en Karei Walet zijn bij von nis van het Duitsche Obergerichi van 18 Mei 'j.l. wegens sabotage ter dood veroordeeld. Het vonnis is na onderzoek var de mogelijkheid van gratie vof.rok ken. De beide veroordeelden hebben actie gevoerd voor de illegale C.P N. en 'ten slotte deelgenomen aar drie aanslagen met ontplofbare stot ïen te Amsterdam. De drie Belgen Harry Volders lean P. Wathiong en Raoul J. C Thijs zijn bij vonnis van het Duit so he Obergericht in het bezette Ne derlandsche gebied van 11 Mei '19i; wegens verboden wapenbezit en zwa ren root ter dood veroordeeld'. Het vonnis is na 'onderzoek var de mogelijkheid van gratie vof.rok ken. De d'rie daders hebben gemaskeri en voorzien van vuurwapenen ir Februari '1943 een roofoverval ge pleegd óp een botstede aan de Bel gisch-Nederlandsche grens en daar bij de overvallenen geboeid èn oj ruWe wijze misband'eld. De richtprijs bedraagt L23.pe 100 kg., terwijl te telerspremie is vastgesteld' op 115.per 100 kg Het klasse-verschil is bepaald oj tl.per 100 kg. Verd'er zijn di volgende tusschenklassen vastge steld': RICHTPRIJS: 121.50 per 100 f21.per 1C0 A plus A A min B plus B B min C plus C C min D 1 1CU f20.65 per ICO t'20.35 per 10O 120.per 100 f19.65 per 100 119.35 per 1C0 119.— per 1C0 118.65 per 1C0 118.35 per 1C0 ot minder, naar "de waarde. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg gelanj De bovenstaande prijzen wordei etke week verhoogd' Inet 3 ct. pe 100 kg. aanvangende 5 Septembe 1943 en eindigende in de week vai 2126 'Februari 1944. Voldoen de partijen niet aan d'i C min-kwaliteit dan worden deze n kwaliteit D, al ot niet met een kor ting, getaxeerd' en zal de telerspre mie volgens onderstaande schaa worden berekend: Minder dan per 100 kg f 18.65 tot 118. 114.25 118.— tot tl 7. 113.50 f17.— tot f 16. 112.75 116. tot t "15. tl 2. i 15.— tot t "14. 111.25 1"14. tot f 13. 110.50 f 13. tot f 12 t 9.75 112.— tot f 11 t 9.— 111.— tot 110 t 8.25 110.— tot t 9 t 7.50 t 9.— tot f 8 t 6.75 1 8.— tot t 7 f 6.— t 7.— tot t 6 t 5.25 f 6.— tot t 5 t 4.50 t 5.— geen premie Verder zal, indien het een goei normaal product betreft, geen voch: korting worden toegepast, d.w.z. hc maximum vochtgehalte van koolzaa mag 14 pet. bedragen. Blijkt b taxatie het koolzaad een hooge vochtpercentage te hebben dan 1 pet. doch maximum 15 pet., da: zaï een korting worden toegepast va f0.60 per 100 kg\ te weten f'0.2 wegens extra niet toegestaan voet plus t'4.00 is f0.60 van de z.g d'roogkosten. Indien het koolzaa c een hooger ëochtperoentage hee: dan 15 pet. doch maximum 16 pet zal een vochtkorting worden to c gepast van 2 maal t0.20 plus fOS is t'1.20. Bij een vochtpercenta»y méér dan 16 pet. doch maximu* 17 pet., 3 maal 10 20 plus fO.S. is fl.40 enz. Bij de keuring zullen de z.g. b« werkingskosten voor schoonen w« gens bezetting worden verrekend de z.g .kwaliteit. Wanneer het koolzaad, wat k\\ - iiteit betreft, zou dienen te word^ getaxeerd in de a-klasse, doch partij is bezet met onkruid enz^ zoodat zij geschoond hioet worde A dan zal de partij worden geiaxeeiJ in een lagere tusschenklasse, waal bij dan de kosten wegens bezetting en bewerkingskosten verrekend ïi m in den uit te betalen prijs. Koolzaa Evenals tegen het te vroeg snijd* van koolzaad', moeten wij thans oc waarschuwen tegen het te vrex

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1