t De zeevaart als levensberoep V&fr I 1 DISTRIBUTIEBONNEN Distributie mededeelingen Officieële Berichten LET_OP!l Plaatselijk Nieuws dorschen. Het gesneden gewas moet eerst voldoende tijd hebben om na te rijpen voor het gedorscht mag worden. Te vroeg gedorscht "kool zaad gaat direct tot broei 'over, waardoor het niet houdbaar is. Uiteraard komt dergelijk zaad 'bij levering in een lagere prijsklasse. De wnd. Voedselcommissaris voor Noordbrabant. BR ANDSTOFFENREGEL Nü STOOKSEIZOEN 1943—1944. De rantsoeneering van vaste brand stoften voor het stookseizoen 1^43— 1944 zal, behoudens enkele wijzigin gen welke echter de grondslagen dezer regeling niet aantasten-ge lijk zijn aan die van het stookseizoen 19421943. De nieuwe regeling komt op het volgende neer. Gezinnen, wier woonkamers met een haard ot kachel ver warmd 'kunnen worden. De uitreiking van de brandstot- tenkaarten ,,T 116", bestemd voor het seizoen 19431944, is inmiddels nagenoeg geheel geschied. Een na- uitreiking vindt evenwel nog plaats voor die gevallen, waarin de desbe treffende distributiedienst een mon delinge toelichting door het betrok ken gezinshootd van de destijds op het aanvraagformulier ges.elae ant woorden noodzakelijk acht. Gezinnen, wier woonkamers uitsluitend door middel van een centrale verwarmingsia- stallaïe verwarmd kunnen worden. Deze gezinnen ontvangen op de reeds verstrekte bonkaart ,,T 116" een toeslag, waarvoor de bonnen evenals verleden jaar dienen te wor den aangevraagd met gebruikmaking van een tormulier Br.C. .251. De voor waarden, die vervuld móeten wor den, indien men voor dezen toeslag in aanmerking wenscht te komen, zijn "dezelfde als in het afgeloopen winterseizoen. Men onlhoude zich dus van het indienen van een aan vraag, wanneer op de in 1942—1943 voor hetzeltde pand gedane aanvraag atwijzend1 beschikt werd. Rantsoenen voor groote ge zinnen. Tegelijk met de bonkaarten ,,T 116" zijn extra bonnen ten behoeve van groote gezinnen verstrekt, n.l.: 3 bonnen voor een gezin, bestaan de uit 7, 8 ot 9 personen, 6 bonnen voor een gezin, bestaan de uit 10 ot meer personen. Er wordt overwogen t.z.t. nog eenmaal de gelegenheid tot het in dienen van een aanvraag open te stéllen voor hen, die .alsnog tot de groote gezinnen van>7, 8 ot '9 perso nen zijn gaan behooren ot van 'deze categorie zijn overgegaan naar die gezinnen van 10 ot 'meer personen. Kookkolen. Gezinnen, die voor de bereiding van hun warme maaltijden uitsluitend op vaste brandstoften aangewezen zijn, werden onlangs in het bezit ge steld van een "bonkaart ,,U 115". Niet-particulfere huisbrandver bruikers. Ter bepaling van de aan deze verJ Bruikers toe te wijzen hoeveelheid brandstoffen wordt dit jaar weder- om een enquête gehouden. Hiertoe zullen dezedde aanvraagformulieren gebezigd1 wijorden, die voor het stookseizoen 19421943 gebruikt zijn, namelijk de formulieren Br.C. 250 en Br.C. 251. Deze formulieren kunnen, na plaatselijke bekendma king, bij de distribuliediensten afge haald' worden, die zich eveneens niet de inontvangstneming van de inge vulde formulieren belasten. De formulieren Cr.C. 250 kunnen worden ingediend door degenen die een perceel ot perceeisgedëëité in gebruik hebben voor andere dan particuliere doeleinden, dus voor h:n, die behooren tot een der verbruikers- groepen B' C ot D. Verbruikers die reeds een tormulier Dr.C. 253 inge vuld hebben en hierop een voor schottoewijzing voor het stooksei zoen 19431944 'ontvangen hebfon, behoeven niet opnieuw een aan vraagformulier Br%C. 250 in te die nen. Op tormulier Br.C. 250 kunnen tevens brandstoften worden aange vraagd' ten behoeve van voor bij zondere doeleinden bestemde ruim ten, gelegen in een perceel ot pér- ceelsgedeelte waarvoor reeds eën brandstoftenkaart ,,T 116" verstrekt is ot 'zal worden. Dit geldt echter uitsluitend voor die gevallen,, waar in de ruimte voor bijzondere doel einden groot-er (jis dan de ruimte voor gezinsverbruik. Is de ruimte voor bijzondere doeleinden gelijk aan ot kleiner dan de ruimte voor ge- zinsverbruik, dan moet de aanvraag voor brandstoffen geschieden op een tormulier Br.C. 251, dat eveneens ói] de distributiediensten, na plaat selijke bekendmaking, verkrijgbaar gesteld wordt. Wanneer in een perceel verschil lende verbruikers gevestigd zijn moe ten de aanvraagformulieren Br.C. 253 aaneengehecht ingeleverd werden. Is afzonderlijke verwarming van de door de verbruikers gebezigde perceels gedeelten mogelijk, dan zal aan je- deren verbruiker een afzonderlijke toewijzing verslrekt worden. Wordt het betrokken perceel echter door middel van eenzelfde installatie ver warmd, dan ontvangt de hoofdVer- bruiker ot de éigenaar de gezamen lijke toewijzing. Evenals vorige j'aren worden ook nu de verbruikers, behooren de tot 4ie groepen B, C en D, op grond van de op formulier Br.C. 253 toe te wijzen hoeveelheden gesplitst in groot- en kleinverbruikers. De groot verbruikers ontvangen een iden.iterts- kaart, waarop de plaatselijke distri butiediensten hun telkenma'e na be kendmaking, tegen afkruising van de overeenkomstige vakjes, een toewij zing verstrekken zullen. De k'einver- bruikers en de verbruikers, wier aan vrage behandeld is op formulier Br. C. "251, ontvangen onmiddellijk hun geheele jaarkwantum in periode-bon- strooken, eventueel aangevuld met rantsoenbonnen. Pensionbedrijven en kamerver huurders. Voor pensionbedrijven en kamer verhuurders zal een afzonderlijke re geling getroffen worden, waarover te zijner tijd bijzonderheden gepubli ceerd zullen worden. Termijn van indiening. In het belang van een vlotte be handeling van de ingevulde aan vraagformulieren, zal zoowel voor de uitreiking -als voor de indiening van deze formulieren een termijn gesteld worden. Aanvragen, die na het verstrijken van dezen termijn bij de distribuliediensten ingediend wer den, zullen pas later in behandeling genomen worden. Wanneer verbrui kers tengevolge van een te late in diening van de formulieren niet tij dig over brandstoffen beschikken kunnen, zullen z;ij dit dus aan ei gen nalatigheid' te wijten hebben. Klantenbinding blijft gehand haafd. ■Het klantenbindingsbesluit is nog steeds van kracht. Een verbruiker, cue bonnen ot toewijzingen van een distributiedienst ontvangen heeft, 'is dus gehouden zijn vaste 'braridslof.e i 'te 6etrekken van cfen leverancier, pij wien hiij 'als kfant ingeschreven is. Deze klantenbinding geldt even wel 'niet ten aanzien van turf, bruin koolbriketten en kolen slik; gascokes kan bovendien van de gasfabrieken afgenomen worden. Voorts behoe ven vaste brandstoften voor gene ratoren en voor schippers en woon wagenbewoners niet bij een bepaal den leverancier gekocht te' worden. Particuliere verbruikers, die in he bezit zijn ot alsnog gesteld zullen worden van een bonkaart I 416" en/of ,,U 145", zijn verplicht het codenummer van hun brandstoifou- ïeverancier, dat reeds op de met hoofd" gewaarmerkte distributie stamkaart vermeld' staat, op deze bonkaarten i,n te vullen in de daar voor gereserveerde vakjes. Het is brandstoffenleveranciers met toegestaan bonkaarten van afnemers in bewaring te nemen. Zij, die hun brandstoffenkaart ,,T 116" en/ot „U 115" aan hun leverancier atg.geven hebben, d'oen dus goed, dieze terstond terug te vragen. OMWISSELING VAN ÖÜDE TEXTIELPUNTEN. Door arbeiders die in het bui tenland' werken. Arbeiders, die in het buitenland werkzaam zijn en uit dien hooide hun dïstributiestamkaart en overige distributiebescheiden bij den distri butiedienst hebben ingeleverd, kun nen na 11 Juli 1943 op door de distributiediensten nader te bepalen tijdstippen de oudie punten van de textielkaart 2e en/ot '3e serie, wel ke zich in onbeschadigden toesfaad aan de kaart moeten bevinden, tegen T-punten omwisselen. Bij de inwisseling dienen de ar beiders een werkgeversverklaring ot een bewijs van het Gewestelijk Ar beidsbureau over te leggen, waaruit blijkt, dat zij inderdaad 'in het bui tenland werkzaam zijn. De distribuliediensten zullen eerst dan tot uitreiking van de T-punten overgaan, wanneer gebleken is, dat het nummer der oude textielkaart ge lijk is aan het nummer van de opge legde distributiestamkaart van den betrokken arbeider. De mogelijkheid staat open, dat familieleden van bovenbedoe de ar beiders voor deze arbeiders op de zelfde voorwaarden de oude punten ter inwisseling aan de distributie- diensten aaiïbieden. CACAO-BONNEN VERLENGD. De bonnen 3-34 en 4-34 (reserve) cacao zijn verlengd tot 7 Aug. a.s. EEN KG AARDAPPELEN EXTRA Daar de aanvoer van aardappelen thans onverwacht groot is, is het mogelijk voor éénmaal een extra rantsoen aardappelen van 1 kg be schikbaar te stellen. In verband 'hiermede geeft bon Algemeen 599" van de bonkaart voor voedingsmiddelen van 5 tot en met 10 Juli a.s. recht op het koopen van 1 kg aardappelen. VERNIETIGING VAN DISTRIBU TIEBESCHEIDEN. Naar aanleiding van vele desbe treffende vragen wordt bekend 'ge maakt, dat de eventueel nog voor handen zijnde bonnen Tabak 01 B" tot en met Tabak 16 B", alsmede de bonnen Tabak R 01" tot en met Tabak R 04" en de bonnen „Ci- garetten R 01" tot en met ,,Ciga- retten R 04" vernietigd' kunnen wor den. Voorts kunnen vernietigd worden; a. alle bonkaarten voor voedings middelen, zeer zwaren, zwaren en Iangdurigen arbeid, behalve die kaar ten, waarvan thans bonnen geldige zijn. (Ook de bonnen Reserve 2 14" en Reserve 215" van de bonkaart voor voedingsmiddelen voor de 4e periode 1943 mogen niet ver nietigd worden. Zooals bekend, zijn deze reservebonnen aangewezen voor het koopen van serviesgoed) b. alle aardappelkaarten, behalve die, waarop de bonnen ^Aardappe len 25B" tot en met Aardappelen 28B" voorkomen; c. alle klantenkaarten voor groen te, behalve die, waarop de bonnen Groente 25" tot en met „Groente 28" voorkomen; d. de bonnen gemerkt met Ver snaperingen R 01" tot en met ^Ver snaperingen R 04". BOOTSMANSLOOPBAAN (I). Het jaersoneel wordt aangevuld uit vrijwilligers. De taak der sol daten is: Zeemansdienst aan boord van slagschepen, pantserschepen, kruisers, torpeuobootjagers, torpe dobooten, en alle kleine vaartui gen en andere schepen derKnegs- marine. Bedienen der verschil.e..de wapenen (artillerie, torpedo en mij nen), onderhoud en reiniging van schip, wapenen en gereedschappen, alsmede wachtdiertst. Welke eischen worden er gesteld? De vrijwilliger moet lichamelijk flink zijn en een levendigen geest bezitten, om speciale cursussen (bijv. vcor stuksoommanian1, voor den luisterdienst enz. en voor den dienst in de andere groepen der bcotsmansloopbaan) te kunnen volgen. Goede prestaties in den veelzij- digen dienst van deze loopbaan zijn noodzakelijk. Welke dienstrangen kan de vrij williger bereiken? Men begint als matroos. Indien de prestaties goed zijn, volgt de bevordering tot Ge treiter na een totalen diensttijd van 9 Vnaanden; Obergetreiter na éénjarigen dienst als getreiter; Hauptgetreiler na 2-jarigen dienst als Obergetreiter; Maat zood'ra de geschiktheid dlaar- toe bewezen is en de opleidings cursussen met succes gevolgd zijn (reeds na twee jaar mogelijk). Obermaat na tweejarigen dienst als Maat; Feldwebei na 'tweejarigen dienst als Maat; Oberfcldwebei na 1 '^-jarigen dienst als Maat. E'eldwebels met ;een dienst van •.anger dan twaalf jaar kunnen worden bevorderd tot Stabsteldi- webel, Oberfeldwebels na drie jaar dienst m dezen rang en tien jaar dienstin het geheel tot 'Stabsoiber- teldwebef. Voor den 'flinken soldaat, die vooruit wil, zijn de bevorderings- omstandigbeden gunstig. Buitenge woon flinke onderofficieren wor den verder opgeleid en bevorderd tot officier. SCHEURPREMIE OOGST 1944. Het ligt niet ïn de bedoeling voor het oogstjaar 1944 aan hen, die hun verplichting inzake het scheuren van grasland "in 1942 en '1943 zijn na gekomen, opnieuw scheurplïcht op te leggen. De oppervlakte bouwland is echter nog steeds te klein, zoo- cfat èen verdiTe omzeiling van gras- •ahd Tot bouwland noodzakelijk is. Deze omzetting zal worden bevor derd door het verleenen van scheur- premie. Deze scheurpremie be.lraagt r300.per ha, doch zal'tot f500. per ha worden verhoogd, indien en voor zoover: a. op het 'gescheurde land wrn- terkool- ot winterraapzaad' wordt ver bouwd en geoogst boven de opper vlakte, welke de teler uit hoofde van een hem opgelegde ot door hem overgenomen verplichting moet ver bouwen, of b. de op het betrokken bedrijf voor den oogst 1944 met aardappe len beteelde oppervlakte grooter is dan die, welke voor den oogst 1942 met aardappelen is bebouwd. 'Gelijk bekend ïs, kunnen de pro- ductieckommissarissen aan telers op zand-, löss-, dai en veengronden toe staan om, m plaats van voor den oogst 1944 5 pcf. van hun bouw land met kool- ót raapzaad te be bouwen, hun raiard'appelteelt ten op zichte van 1942 met deze opper vlakte uit te breiden. Over de op grond van deze bepaling extra met aardappelen bebouwde oppervlakte wordt géén verhoogde scheurpremie uitgekeerd'. Om voor bovenstaande scheurpre mie in aanmerking te komen, moe ten de te scheuren pierceelen zoo spoedig mogelijk bij "den productie- commissaris worden opgegeven en door dezen, voordat met het scheu ren wordt begonnen, schriftelijk zijn goedgekeurd. AANHOUDEN OVERJARIGE SCHAPEN. Met ingang van 25 Juli a.s. mogen overjarige schappen alleen dan wor den aangehouden, indien voor de ze dieren een bedrijfsmaximum zal zijn atgegeven. De schapenhouders krijgen in 'Juli bericht van het aan- Bonnen welke vervallen op Zaterdag 10 Juli. 28 Brood. 23 Beschuit. 28 Aardappelen. 28 Tabak. 28 Vleesch. 589 Vervangingsmiddelen. 587 Suiker. 5S6 Stroop, jam, enz. 585 Gort. 584 Havermout. 583 Vermicelli ot maizena. 590, 591, 592, 593 Meel enz. 594, 595, 596 Kaas. 25, 26, 27, 28 Melk, taptemelk enz. 25B, 27B, 25A, 27A Kindervoedsel. 25, 26, 27 Versnaperingen. 4-35 Res. (stad) Sinaasappelen. Toen de sirene loeide... Shnd -zij me! haar neus p/afegen de ruilen du ligl 2e al 3 weken plal op bed VAN DE RAMEN tal schapen, dat zij van 25 Juli 1943 tot 1 Januari 1944 voorhanden mo gen hebbn. Dit bedrijtsmaximum zal gesteld worden op het aantal overjarige schapen, dat op 2 Mei j.l. aanwezig was. Schapen houders, die zich met dit aantal 'niet kunnen vereenigen, kunnen verhooging of verlaging van het bedrijtsmaximum aanvragen bij hun plaatselijken bureauhou.ler. Aan re dé 1 ijk e aanvragen zal "binnen be paalde grenzen in het algemeen vol daan kunnen worden. De aanslag op d'e overjarige schapen bedraagt 20 pet. van het bedrijtsmaximum (voor stamboekbedrijven 15 pet). Indien het bedrijfsmaxiinum wordt verhoogd', zal de aanslag dus even eens worden verhoogd. Nadere bij zonderheden worden tz.f.-bekend'ge maakt. VERKOOP OF VERPACHTING VAN TE VELDE STAANDE GEWASSEN. Voor verkoop of verpachting van te velde staande gewassen zal slechts in zeer bijzondere gevallen machti ging worden verleend". Telerspremie kan niet worden be trokken uit de opbrengst van deze gewassen, daar het pachten van gra- ne ngeen reden mag zijn voor op name in d'e regeling van de zettver- zorging, telerspremie of haver oewijN zing. Belanghebbenden dienen zich voor nadere inlichtingen te wenden tot den plaatselijk bureauhouder van hun district HET AFLEVEREN VAN TE VEE- DE GOEDGEKEURD POOT- GOED VOOR CONSUMPTIE. Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoecf ^oor Akker- en Weide- bouw maakt bekend', dat het ten strengste is verboden van de vroege aardappelrassen: Eersteling, Roode Eersteling, Frühmölle en Ideaal te veide goedgekeurd poofgoed fus- schen de maat 25 en 55 mm. voor consumptie :ait "te leveren, behalve indien door den keuringsdienst een schriftelijke verklaring is afgegeven, oat de betreffende partij niet voor plombeering in aanmerking komt. Van de latere rassen mag zonder ge noemde verklaring van den keurings dienst in het geheel geen té velde goedgekeurd pootgoed worden af geleverd'. Overtreding van dit ver bod Izal worden gestraft. \VAARSCHUWING AAN DE HAN DELAREN IN GROENTEN EN FRUIT. Het is het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit bekend', dat som mige handelaren in groenten en truit zich schuldig maken aan o.a. de na volgende ongeoorloofde handelin gen: I. Het koopen van groenten en truit rechtstreeks van een teler, waar door zij de verplichting tot veilen mede helpen ontduiken en een re gelmatige en billijke verdeeling der beschikbare producten onmogelijk maken. II. Het verkoopen der hun toe gewezen producten op een wijze, die niet in overeenstemming is met de voorschriften, b.v. niet aanmel den bij een Plaatselijk Verdeelings- kantoor ot verkoop door een klein- nandelaar aan eenanderen hande laar, in plaats van den voorgeschre- Brood, beschuit, aardappelen, tabak VAN 11-17 JULI. 29 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 29 B 100 gT. brood of 1 rants, gebak. 29 70 gram beschuit of 1 rantsoen Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk VAN 11 JULI—7 AUG. Koffiesurrogaat Boter VAN 10-21 JULI. 29 A, 29 B 125 gram boter per bon. VAN 10 JULI7 SEPT. 32 A, 32 B 125 gram boter per bon. Vieesch of Vleeschwaren VAN 11—24 JULI. 29 A, 30 A 100 gr. vleesch of vleeschwaren 29 30 B 25 gr. vleesch of vleeschwaren Petroleum VANAF 1 JUNI. Vasle brandstoffen, Zeep ven verkoop rechtstreeks aan con sumenten. Het Bedrijtschap waarschuwt be trokkenen nogmaals met nadruk en is voornemens in het belang van de voedselvoorziening, bij led.re gecon stateerde overtreding als bovenbe doeld èen voorloopigen tuchtmaat regel te treffen en d'e bedrijven der overtreders onmiddellijk te sluiten. Bij de vanwege d'en Algemeenen Nederland'schen Zuivelbond (F. N. Z.) op 2 Juli 1943 te 's Hertogen- bosch gehouden examens voor de verschillende iuncties in de zuivel fabrieken werden 30 candidafen ge ëxamineerd'. Hiervan slaagden o.m.: voor botermaker: C. de Haan, Getfderen. voor centriiugist: J. G. van Amels- voort, Raamsd'onk; W. M. Vos, üen- cieren. voor melikcontroleur znive.tabn.k: W. H. van den Oord, Ammerzoden. HEUSDEN. Zondagmorgen om 10 uur, hoopt D.V. de nieuw benoemde hulpprediker bij de Geref. Kerk al hier, candidaat Molenaar, zijn ar beid' bij deze gemeente aan te van gen. Zondag a.s. hoopt D'S. West- meyse uit Rotterdam, des morgens om 10 uur, in d'e Luthersche kerk weder een preekbeurt te vervuf.en. Zondag vonden alhier onder zeer veel belangstelling de jaarlijk7 sche zeilwedstrijden plaats, die be gunstigd' welden door goed zeilweer. Zondag j.l. werd- te Amster dam het tournooi om het persoonlijk damkampioenschap beëindigd. In deze laatste ronde speelde A. d'e Graag remise me't W. Roozen- burg. De eindstand is: gesp.gew. rem. verl. pt P. Roozenburg 10 7 3 0 17 Keiler 10 6 3 1 15 v. Dartelen 10 4 5 1 13 W. Roozenburg 10 3 5 2 11 de Jong 10 3 4 3 10 Vos 10 1 7 2 9 v. d. Kraan 10 2 4 4 8 Ansems 10 2 4 4 8 de Graag 10 1 6 3 8 Kalden 10 0 7 3 7 Ham 10 0 4 6 4 Tot de gedegradeerden behooren dus Vos ot Dukel, verder v. d. Kraan, Ansems, de Graag, Kalden en Ham. Deze kunnen alleen hun recht tot deelname herwinnen via voorwedstrijden. Voor d;e Graag be- teékend' dit het Brabantsch Kam pioenschap en verder demi-finale landskampioenschajp. Om het persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant werd de tweede ronde gespeeld. Nieuwkoop verloor van M. Verlouw, terwijl de Graag won van v. Engelen. Zondag wordt te den Bosch gespeeld; Nieuwkoop speelt dan tegen Craane, de Graag tegen Maas. Aanvang 11 uur in Luch- room de Witte Brug, Hinthamer straat. ALMKERK. Tot ambtenaar ter Secretarie dezer gemeente is met ingang van 26 Juli a.s. benoemd', de heer G. van Hohvegen, thans m gefjke be trekking werkzaam op de Afdeeling Aigemeene en Sociale Zaken, ter Secretarie der Gemeente Gouda. Dezer dagen slaagde te Rot terdam onze dorpsgenoot, de heer A. Penning voor het examen Bouw kundig opzichter en Bouwkundig teekenaar (met lof). De jongeheeren C. M. J. Blok en J. Moi alhier, leerlingen der R.H.B.S. te Gorinchem, werden respectievelijk bevorderd van de le naar de 2e klas en van de 3e naar ae 4e. ANDEL. De heer Chr. van Veen al hier, slaagde voor het Middenstands diploma. Voor het diploma 5-jarige cursus R.H.B.S., is geslaagd de heer Teu- nis Schouten alhier. RABILOMëNBROEK. Toen de landbouwer J. de Graaft alhier een dezer dagen aaii" het zaadmaaien was, trot hij zich zoodanig in zijn been, dat Dr. v. Vuure uit Dussen de wond moest hechten en hij enkele dagen rust moést houden. BENEDEN-LANGSTRAAT. De handel in vee blijft in deze streek zeer levendig, terwijl de prijzen steeds stijgende zijn. Voor le soorr"kalfkoeien en melkvee wordt besteed van 11200tl600, magere k'oeien 1625—f975, jongvee f'400— 1640, nuchtere kalveren f 951200, schapen tl60f250, terwijl voor lammeren f45f85 wordt betaald. Allerwege is men thans druk bezig met het jplukken der zwarte bessen. Deze oogst geeft aan veie handen werk, want de opbrengst is buitengewoon groot. Groote partijen worden naar de veiling vervoerd, terwijl de prijs die aldaar besteed wordt, 48 cent per kg bedraagt. DUSSEN. Naar we vernemen is onze vroegere dorpsgenoot, de heer W. de Graat, le ambtenaar ter secre tarie der gemeente Giessendam, met ingang van 1 Juli j.l. benoemd 'tot secretaris van die gemeente. RENDEREN. Dezer dagen had de land bouwer C. v. Koyck alhier een twee tal stamboek tokzeugen dOod, het geen voor genoemde een groote schadepost is. Onzy dorpsgenoot, de heer A. Oerlemans, ambtenaar ter secretarie te Andel, behaalde op het gehou den examen te Den Haag, het di ploma Gemeente-administratie I. Het examen werd afgenomen door het Instituut voor bestuursweten schappen van de vereen, van Ned. Gemeenten. MEEUWEN. Onze dorpsgenoot, de heer B. Ockers, amibtenaar ter secretarie, siaagde voor het j.l. gehouden exa men Gemeente-Administratie I. Hij genoot 'zijn opleiding op den cursus Verwiel te 's Hertogenbo:ch. NEDERIIEMERT. Op de R.H.B.S. te Zaltbom- 'mel, werd'bevorderd van de 3e naar de 4e klas W. v. d. Kolk 'en van de 4e naar de 5e klas W. v. Heems kerk, beiden alhier. NIEUWENDIJK. Met ingang van 1 Juli 1943 is de heer G. Biesheuvel Czn. be noemd tot Assistent-Bedrijtsleidleraan Amilko N.V. te Gorkum. bu luchtalarm (JNb-Voorl. actie H. Inspec.- Luchtbescherm\ng-Pax m brood of gebak. 29 A 1V, kg. aardappelen. 29 Toeslag I kg. aardappelen. 29 Tabakskaart. 5 sigaren. 604 1 rants. Vervangingsmiddelen. 605 1 kilogram suiker. 606 506 gram stroop, jam, enz. 607 125 gram gort. 608 125 gram peulvruchten. 60 9 250 gram havermout. 610 100 gr. vermicelli of maizena. 611, 612, 613, 614 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak fier bon. 615, 616, 617 100 gr. kaas per bon. 29, 30, 31, 32 melk, 1 liter melk. 29.30 31 taptemelk, l»/4 liter taptemelk. 32 taptemelk, jsliter karne- of taptemelk. 29 B, 31 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 29 A, 31 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/34, 4/34 .reserve", 150 gr. cacao m.suik 29 100 gram chocolade, per bon. 30.31 100 gram suikerwerk, per bon, VAN 13 JUNI7 AUGUSTUS. 588 250 gram 'koffiesurrogaat. VAN 14 JUNI—5 AUGUSTUS. 09, 10 bonk. „U 215" voor kookdoel- einden, 1 1. pietroteum g. bon, 1-2 en 31 „Verlichting", 300 gr. kaarsen. VAN 3 MEI—31 DECEMBER. 15, 16, 17, 18 en 19 B.V., der brand stoffenkaart T 116, één eenheid vas te brandstoffen, jier bon. VAN 1 MEI 1943—30 APRIL 1944. II, 12 en 13. KF der kaart U 115, één een heid vaste brandstoffen. VAN 1-31 JULI. 597 en »W Eenheidszeep", 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 598 en „W Waschpoeder", 250 gram waschjxieder of zeeppoeder. „W Toiletzeep", 50 gr. Toiletzeep of 75 gr. (oude samenstelling). VAN 1 MEI— 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. EXAMENS F.N.Z

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2