f. 0.52 -AMf N.v.H.'tjes L Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten Gevonden en verloren voorwerpen een Kappersbediende of Leerling (ifcSLOTEN. Oudere Juffrouw INWONING Richtlijnen hedendaagsche voeding een net Meisje, R, K. Dienstbode Leveringsplaatsen MIDDENSTANDS- DIPLOMA. PH, SCHILD, De voordeeligste manier om 10 ton nuttige last te vervoeren DAF 10-tons oplegger Firma C. F. VAN MILL Openbare Verkooping HET BRIL POOTAARDAPPELEN NAAIMACHINES. VAN DAM'S GERARD KUIJPERS De VEL0 Waschmachine Mij. REPA REERT Predikbeurten Burgerlijke Stand Binnenland Vacantiebonnen Rozenbrand's Schoenmakerij Geldbelegging iNette Dienstbode HET HUIS, J. KOOIMAN - BARENDRECHT MAKELAARDIJ KLERKX De grootste Punlenwaaróc LET OP// en goede Dienstbode H. wtst het kind met eigen levens gevaar op het droge te brengen. Door toepassing van kunstmatige ademhaling wist men de levensgees ten weer op te wekken. Na het kind m dekens gewikkeld te hebben, heett men het weer bij de verontruste oudets gebracht. Sub-Distributiekantoor te Wijk. Gemeenten Wijk en Aalburg, Yeen cn Eeliien. Gemeenten WERKENDAM, DE WERKEN en SLEEUWIJK IIEUSDEN. AXDEL. NEDERHEMERT. VEEN. WIJK EN AALBURG. WERKENDAM. De stem der SS. rechten deze zaken met voorrang en verscheiden boetes van eenige honderden guldens zijn reeds opge- legQ." Zij beteekenen tevens een stren ge waarschuwing voor allen, die meenen het met de bestaande voor schriften niet zoo nauw te behoe ven te nemen. POEDEROIJEN. Onze plaatsgenoo'.en de da mes J. ten Hagen en Wientje Bok en de heeren Jan Bok, B. v. Giessen en J. v. d'. Werken Ezn., slaagden te Utrecht voor het Middenstands diploma Atg. Handelskennis Zij ge noten hun opleiding van den heer Schakel te Meerkerk. SPRANG; De wed', v. D. had het on- ;eluk in een kelder te vallen, waar- i>or zij zulke kwetsuren opliep dat fe geneeskundige hulp van Dr. W. loest worden ingeroepen. Bij zekere D. ontstond in fc Reuken begin van brand. Geluk- Ig werd "het bijtijds bemerkt en l>n erger voorkomen worden. WERKENDAM. De Burgemeester van Wer kdam brengt ter kennis van de \d appel verbouwers, dat de tweede tl-ode van de bespuiting van het dappeiloot ter bestrijding van de brado-kever, is vastgesteld van 4 Juli 1 943 en de derde be lting" op 22 Juli—4 Aug. 1943. bt calciumarsenaat is evenals vo jaren verkrijgbaar bij de hee- ijofi. Visser, Laantje en J. de lik, Biesbosch. itn gelieve een zakje, emmer gt dergelijks mede te brengen, daar rs geen arsenaat wordt a'ge- Dezer dagen had cie heer IC. het ongeluk bij zijn werk- iheden zoodanig te vallen, dat ten kneuzing bekwam aan zijn (en. Geneeskundige hulp moest lit worden ingeroepen. Met ingang van 1 Juli is mej. Hooft, voorheen werkzaam op Distributiekantoor, werkzaam ge il op het Postkantoor alhier, fct ingang van denzeltden da- liis mej. J. Visser, ambtenaresse :et postkantoor alhier, benoemd :et postkantoor te Dordrecht. Deze week werd 'op de H. S te Dordrecht bevorderd van Ite naar de 4e klassè, de heer liornet Jz. en van de 2e naar de llasse, mej. N. Cornet Jd. Zondagavond omstreeks halt a werd "een kind van den heer Ij. van plm. twee jaar vermist. Houder zusje van het slachtoffer il het kind In een moddersloot, uist passee>ende mej. van den H. P. DEKKERS G.zn. M. A. DE ROON. ADRIANUS PIETER KRAMER, Mevrouw Eleonora Adriana Kol, Mevrouw de Wed, Ds. J. C. G. GOBIUS DU SART geb. KOL. GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. MARTINUS VAN BERGEIJK, HUWELIJK. 1942 -1943 op Donderdag 15 Juli, HUWELIJK. WONING,RUIL Wgningruil-Centrale „Nederland", Spoorstraat 11 - Utrecht. TE KOOP: voor de UW HOOFD LOOPT OM! Huishoudster, ZONDAG II JULI 1943. HUWELIJK Oss en Zevenbergen. voorloopig nog elke week met een gemiddeld cijfer 7! 's-Gravenmoer - Hoofdstraat 125. Carbidkookinstallaties Carbidlampen Vraagt Inlicht.: ACRO - WOMMELS (Fr.) LOUIS DOOmtRMKJR J. R. RIETRA, Notaris te Dussen, opeobaar verkoopen: Wegens opheffing Pension! v. Veghel, Postelstr. 3, 's-Bosch HUWELIJK. Pootaardappelbedrijf Tel 512 Een BEKENDE en GROOTE ZAADHANDEL REPARATIE-INRICHTING NAAIMACHINEHANDEL 's-BOSCH KOMT NAAR HUWELIJK. Alle Woensdageir, Zater dagen en Zondagen Andere dagen: Volwassenenf. 0.77 Kinderen t/m 13 jaar f. 0.52 ÖROOTESTRAAT 24! WAALWIJK. DOUWE EGBERTS K0FFIE-SURR0GAAT geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIfNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. en betaalt dus niet cr a ag belasting zeker niette veel be lasting of boete. Administreer daarom niet 'langer zelf. maar vertrouw uw boekhouding 'ns toe aan experts Vraag vrubluvend inlich tingen hoe uw boekhoud en belastingproblemen verzorgd worden bu. - ft~~/zevenbergschen hoek telefoons ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BljENTEELT N.V Bijenstand „M E L L O N A", Santpoort Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK vindt U in h*et Land van Heusden en Altena, door een advertentie te plaat sen in dit blad. 11 Juli (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Ger. Kerk, 10 en 6.30 u. cand. Molenaar. Luth. Gem., 10 u. Ds. Westmijse. -AALBURG, 10.30 en 7.33 u. dhr. Hegeman, Evangelist te Einhove.i. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. .ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Akker. 'Ger. Kerk, 10.45 en 7.30 u. Ds. Hakman. .ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Broeder de Groot uit Hilversum. BRUCHEM, 10.30 u. Ds. Brasser. B.-BROEK, 10 en 7 u. D. Eysmga. DOEVEREN, 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 3 u. Ds. Bcezer. EETHEN, 9.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. cand. Visser. GIESSEN 7 u. Ds. Schooneuboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsina. HEESBEEN, 7 u. Ds. Vroeg u de Weij van Loonschendijk. KERKWIJK, 3 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. .MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft v. Velsen. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT, (Z.Z.) 3 u. Ds. v. d'. Kooy. NIEUWENDIJK, geen opgaat. POEDEROIJEN, 10.30. en 7.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 10.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUW1JK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag uit Sloterdijk. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, geen opgaat. VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 u. Ds. v. d. Smit. WELL, 3 u. Broeder de Groot uit Hilversum. WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM, 10 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E. v. Wieringen. Bed. H. Doop en voor- ber. H.A. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Bed. H.A. Chr. Geref. Kerk-, 10 en 6 uur, leesdienst. Donderdag 15 Juli, 8 u., Ds. Overd'uin. Bidstond "nood der tijden. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u dhr. v. Rijsbergen uit Wijngaarden Mej. E. Pruissen te den Bies- bosch is met ingang van 1 Juli be noemd bij de Distributie. 'Het Bestuur van de Chr. gem. zangvereen. Haüelujah' heeft besloten haar repetitie's niet meer Voort te zetten, wegens de slechte opkomst der leden. Na-uitreiking Bonkarten. De na-uitreiking van bonkaarten 8e periode voor de gemeenten Wijk en Aalburg zal plaats vinden in het Vereenïgingsgebouw te Wijk op Don derdag, 15 Juli a.s. op de hieronder staaride uren: Zeltverzorgers. Voor wijk A van 9.0010.45 uur. Voor wijk B van 10.4512.00 uur. Voor wijk C van 1.302.30 uur. N ïet-zeltverzorgers. Voor wijken A, B en C van 2.30 —3.30 uur. Personen, wonende tn Eethen ot Veen en nog niet in het bezit van genoemde bonkaarten, kunnen deze op dezelfde plaats en dag in ont vangst nemen. Uitreiking toeslagkaarten zwaren en zeer zwaren arbeid. Werkendam in de Bestuurskamer van de Nutszaai op Manadag 12 Juli, van 911.30 uur stamk.no. 1 2000 en van 1.303.30 uur stamk.no. 2001einde. De Werken in Bestuusrkamer Nuts zaai, Dinsdag 13 Juli van 912 uur alle nummers. Sleeuwijk m kantoor de Bok, op Woensdag 14 Juli, van "911.30 uur alle nummers. Schoenen. Formuheren voor schoenen kun ne nstamkaartkouders van no. 1001 2000 afhalen op Dinsdag 13 Juli, des voormiddags te Werkendam en des namiddags te Sleeuwijk en inle veren op Vrijdag 16 Juli des v.m. te Werkendam en n.m. te Sleeuwijk. Omruiling oude textielpunten 2e en 3e serie tegen T-punten, kan voor Werkendam en De Werken nog ge schieden op het Distributiekantoor (Kruisstr.) Zaterdag 10 Juli "van 9— 11 uur en te Sleeuwijk op Zaterdag 10 Juli van 9—11 uur in kantoor de Bok. Textieltormulieren kunnen na 12 Juli weer atgehaaldworden. Geboren: Johanna Maria, d. v. S. van As en P. v. Dongen. Ondertrouwd: H. P. Dekker, 23 j en M. A. de Rioön, 36 j. Overleden: A. P. Kramer, 45 j., echtgenoot van A. Colijn; H. van Strïen, 86 f., wédn. van M. Schuur- mans. Over de maand Juni. Geboren: Jan Pieter, z. v. P. Bak ker en Z. Bosch. Overleden: Arie de Lorm, 63 j., echtg. van A* van Andel. Over de maand Juni. Geboren: Marcelis, z. v. A. Bou- man en M. de Weert. Getrouwd: G. Kersten, 47 j en M. v. d. Heijden, 47 j. Overleden: J. van dew Meijden, 53 j. Over de maand Juni. Geboren: Adrianus Arie Willemse, z. v. A. v. Wijk en H. N. van Dijk; Gijsberta, d. v. J. v. Helden en N. Kamerman. Overleden: Hendrika Neeltje van Dijk, 23 j., echtgen. van A. v. Wijk. Over de maand Juni. Geboren: Pieternella, d. v. G. Bleijenberg en D. Bouman. Getrouwd: P. van der - Velden, 25 j. en G Boumfan, 24 ,j.; C. van Bergeijik, 29 j. en A Bouman, 29 j. Geboren: Anjonie, z. v. G. Ver sluis en G. Paans. Getrouwd: Pieter Visser, 23 j. en Hendrika van Berchum, 18 j. GEVONDEN: Een pet, terug te bekomen bij D. Spitzers, Nederhe- mert, Eiland. GEVONDEN In de omgeving Drön- gelen, een zwart glacé dameshand schoen. Terug te bekomen bij den postcommandant der Marechaussée te Eethen. VERLOREN in de gemeente Wijk, een zilveren broche. Tegen beloo ning terug te bezorgen bij "den Bur gemeester der gemeente Wijk en Aalburg. VERLOREN te Veen, een schroet van bessenmolen. Terug te bezorgen bij Kleine Bazar te Veefi. Luistert op Zondag 11 Juli van 11.30 tot 11.45 "uur over den zender Hilversum I op golf.engte 415 meter, naar de Stem der S.S. Onderwerp: Vraaggesprek met den statchet der Germaansche S.S. in Nederland over: Begunstigende leden". STRENGE CONTROLE OP TE LERS VAN AARDAPPELEN. De C.C.D. oetent strenge controle uit op de telers van aardappelen. Tegen velen, dte de voedselvoorzie- ningsbépalingen niet in acht hebben genomen, werd Leeds proces-verbaal opgemaakt, in hootdzaak wegens het niet Voldoen aan den plicht de aard appelen ter veiling te brengen. Het op clandestiene wijze verkoopen van aardappelen rechtstreeks aan den consument werkt den zwarten han del in de hand en dit kan natuur lijk niet worden geduld. De amb tenaren van de tuchtrechtspraak be FRAUDE OP ZUIVELFABRIEK IN LIMBURG. Controleurs van den C.C.D., die dezer dagen een onderzoek instelden op een zuivelfabriek in Limburg, heb ben daarbij een goeden slag gesla gen, waardoor een eind is gemaakt aan de duistere praktijken van den eigenaar-djjrecteur op het gebied van clen sluikhandel. Tijdens hun .speur tocht door de tabriek ontdekten de ambtenaren een geheime bergplaats van boter. De boterkelder van de fabriek bleek door een deur verbon den te zijn met een privékelder van het woonhuis, waar een aantal klui ten boter gereed1 lag om trauduleus te worden atgeleverd, wanneer het cogenblik daartoe gunstig was. Het voortgezette onderzoek bracht aan het licht, dat eenige duizenden kilo grammen boter en vet op die-manier in den sluikhandel zijn terecht ge komen. s Ook de administratie bleek niet in orde te zijn: aan de veehouders is in zes "weken geen uitbetaling ge daan. De eigenaar-directeur van het be drijf is in verzekerde bewaring ge steld'. Bij 'de verhuring van zitplaat- en in de Ned. Herv. Kerk alhier, trachten deze 1400.meer op dan orig jaar. IJl. rM~ 4 Wegens tijdsomstandig- heden in plaats van kaarten 5 voor Heusden, Vrijhoeve- Capelle en Omgeving. i ONDERTROUWD: en De Huwelijksinzegening zal D.V. plaats vinden op Don-1 derdag 29 Juli a s., door den i WelEerw. Heer Ds. J. J. Lekkerkerker uit Oud-Beier land in deNed. Herv. Kerkte Heusden, des nam. 12.30uur. Vrijhoeve-Capelle B 1, Heusden N 73 8 Juli 1943. Toekomstig adres: N 73 - Heusden. Receptie te Heusden 24 Juli nam 4-5uur. Gelegenheid tot geluk- I wenschen na afloop van den Kerkdienst in de con sistoriekamer. Heden overleed, zacht en kalm, na een langdurig smar telijk, doch geduldig gedra gen lijden, mijn geliefde Man en der kinderen zorgzame Vader, in den ouderdom van 45 jaar en 8 maanden. Wed. A. KRAMER- colijn. NEL. KEES. AD. BÉ. Heusden, 5 Juli 1943. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lieve Zuster, Behuwd-zuster, Tante en Nicht, Wed. van den WelEerw. Heen Ds. J. C. Q. Gobius du Sart, in den ouderdom van 67 jaar. Uit aller naam: P. D. KOL. W. A. RASCH. Driebergen-Rijsenburg, Arnh. Bovenweg 133a, 5 Juli 1943. De teraardebestelling heeft D. V. plaats op Vrijdag 9 Juli, nam. 2 uur, op de Ned. Herv. Begraafplaats te Woudrichem. Heden overleed te Drieber gen-Rijsenburg, onze lieve Schoonzuster, Tante en Oud-Tante, Driebergen-Rijsenburg, C. D. Gobius du Sart. Zeist, O. J. F. Gobius du Sart. A. W. Th. M. Gobiusdu Sart- van Olst. Mies. 's-Gravenhage, P. A. Gobius du Sart- Smissaert. Julia. 5 Juli 1943. De teraardebestelling heeft D. V. plaats op Vrijdag 9 Juli, op de Begraafplaats te Woudrichem. Rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Woudrichem om 2 uur. van de te 's-Hertogenbosch, tel. 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze innig ge liefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. H. v. Bergeijk- wolfers Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Wijk, 9 Juli 1943. Perzikstraat B 27. Flinke Boerenzoon, niet on bemiddeld, wenscht kennis making met flink plattelands Meisje. Br. onder no. 63 aan het Bureau deze. GEVRAAGD bij M. GIJSWIJT, Heusden. kunnen ingeleverd worden bij W. A. PRINSE te Genderen, des nam van3tot8uur(Off tijd) Nette werkman, P. G met eigen woning, zoekt kennis making met net eenvoudig meisje of weduwe zonder kin deren. Leeftijd 40-50 jaar. Brieven opder no. 65 aan het Bureau van dit Blad te Wijk en Aalburg, is vanaf 12 JULI tot en met 19 JULI wegens vacantie in huizen te Amsterdam. Groo- tere en kleinere objecten aangeb. vanaf f 10,000, - tot elk bedrag. AanvragenWoningbureau „MINERVA" Minervalaan 44, Amsterdam. Zoekt U een andere Woning? Keuze uit ruim 1000 woning- ruiladressen in de groote en kleine plaatsen van Nederland. Correspondenten gevraagd in alle plaatsen. een schrijfbureau f 150,- een uittrektafel. f 25, een phatefoon met dub bele geluidgevers f 100, - Café VAN HEUMEN Capelle zoekt bij eenv. boerenmenschen voor vast. Liefst omgeving van Heusden. Adres: A. VAN VEEN, Molenallée 6 LOENEN (Veluwe). door Dr. E. G. van 't Hoog en Mevr. Wittop Koning Uitgave van den Voedingsraad. - Prijs30 cent- franco per post 35 cent. Verkrijgbaar in den Boekhandel Firma L. J VEERMAN te Heusden. Weduwnaar, niet kinderloos, zoekt serieuze om, na wederzijdsch goed vinden, een huwelijk aan te gaan Br. onder no. 62 aan het Bur. van dit Blad GEVRAAGD, tegen 15 Aug. te Haarlem, in klein gezin, voor dag en nacht. Brieven aan Mevrouw Dr J. S. DE BOER, Frederik Hendrik- daan 10, Haarlem. GEVRAAGD voor dag en nacht. In gezin met 2 schoolgaande kinderen. Zelfst. kunnende werken. Mevr. WEERTS, Burgem Damstr. 21, Tilburg. gevraagd, die zelfstandig kan werken. Mevrouw BAX Rijswijk (N.-Br.) Komt zien: DE GROOTSTE MAN VAN EUROPA Leeftijd 21 jaar Lengte 2 35 Meter Gewicht 385 pond Schoenenmaat 62. Te zienCafé VAN HEUMEN- LEEMANS te Capelle. Wendt U voor een gelukkig en harmonisch tot het oudste hier te lande bestaande Bureau .Fortuna", Laan van Meerdervoort 574, Den Haag. Het Bureau, waar over een groot Dagblad onge vraagd een zeer waardeerend artikel schreef (Kostelooze toe zending). Kantoor 10 tot 9 uur. Inl.kosteloos en vrijblijvend) In tegenstelling met de mede- deeling, dat met ingang van 5 Juli de markten van Oss en Zevenbergen voortaan om de veertien dagen zouden gehou den worden, maken wij thans bekend, dat, zoowel te Oss als te Zevenbergen, runderen kunnen worden ge leverd aan het B. v. V. V. De Wnd. Voedselcommissaris voor Noord-Brabant. OPLEIDING Een mijner leerlingen slaagde te Breda, na 7 maanden studie, Geeft U op bij Nog altijd met een 3-tons tractor-truck en zoo'n on vergelijkbaar goede van het type HD-10. Zorg, dat U na den oorlog tijdig aan de beurt bent en vraag ons daarom nü reeds inlichtingen. Automobielen Telef. 2644 - GOR1NCHEM. Draag Uw ADTHN/STRA TIE-en BELAST/NGZORGEN oaeraa» ACCOUNTANTSKANTOOR i;,Hi.H'/llh'n:n.»B.=w.ntwn,w.!niiiwa zal op WOENSDAG 21 JULI 1943 bij inzet en wanneer de maximumprijs alsdan nog niet mocht zijn bereikt, op WOENS DAG 28 JULI 1943 bij afslag, v.m half elf (off. tijd), in het café van W. M. v. Bragt te Hank, krachtens art. 1223 B. W. in het waarin café, met schuur en bouwland aan de straatweg te Hank, kad. gem. Dussen, Sectie F No 615, groot 23,42 aren. Betaaldag 1 Sept 1943. aangebodenEiken dressoirs met ingebouwde theevitrines f 145 Gasstellen f 25Compl. waschstellen f 14,50; Divans f 20Tweepersoons ledikanten f 25Mahonie tafels f 35 Zeer groote mahonie linnen kast f 200Waschtafels f 20 Nachtkastjes f 6,50. - Te zien Woensdag, Zaterdag en Zondag. LENHUIS. H. VAN DER VEN. DEN BOSCH STRAAT 30 t/o HET POSTKANTOOR Eenv. Meisje, 20. jaar, zoekt kennismaking. Br. onder no. 59 a. h. Bur. van dit Blad. weer af te geven: EIGENHEIMERS Gele en Blauwe). FURORE en BEVELANDERS (liggen gerooid in klasse AA 35/45 mm), EEKSTELING (Rode en Gele) A 28/35 en 35/55 mm KOOPMANS BLAUWE A 35/45 mm. VOKAN A 35/45 mm. in Nederland zoekt nog in enkele plaatsen ACTIEVE AGENTEN in Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden, Zaai granen en Pootaardappelen op goede provisiebasis. Vlugge levering. Brieven onder no. 61 aan het Bureau van dit Blad. voor alle soorten en merken Hinthamerstraat 78 Telefoon 2400 >h£«aT) A ft if ËjW W AMSTERDAM KS 91 Beschaafde ontwikkelde Dame, zoekt serieuze kennismaking met dito persoon. Br. onder no. 60 a. h. Bur. v. d. Blad. ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN mam döffié TtCt&jj./ 186 SUvufbdifaio<xm^ do&o gihnal JedswxisicL is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7 50CURSUS B. v. gevor derden f 10.— elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen. Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201. alle soorten en merken Wascbmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. Prijs per adv. van 24 m M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles Dij vooruitbetaling). Hebt U nog servies bonnen Wij hebben nog Melkbekers, Melk kannen, nesten Scha len, Dekschalen enz. in .DE KLEINE BAZAR" te Veen. i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3