Verbod tot het in dienst nemen van bepaalde personen. BEKENDMAKING Terugvoering in krijgsgevangenschap van dienstplichtig- en reserve- personeel der landmacht. Keuringen voor de Waffen-SS. het Legioen en de Landwacht Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. Vrijdag 16 Juli 1943 VERD Ü1STEREN Bekendmaking Officiëele Landbouw mededeelingen Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten (1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiën24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/, cent Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Geallieerden op Sicilië geland. Gigantische slag in het oosten nadert zijn hoogtepunt, „De goede veldheer maakt den goeden soldaat" Het S.S. Ersatzkommando Nierier- lande deelt mede: Nederlanders van ariscTi bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel 'als geestelijk goed' onfwikkèld zijn en zich geheel kunnen geven aan de erschen, die de qoleading hun stelt, kunnen Zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen wor den ook' alle gevraagde inrichtingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde'en voor de familieleden enz. De .aandacht wordt er op geves tigd', dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, d'e mogelijkheid be staat, hun dienst te doen bij de landwacht Nederland of 'bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tij dens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de ger- maansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun ver bintenis yan den arbeidsinzet vrijge steld'. 17.7.43 9—14.00 uur Rotterdam, Deut sche s Haus, Westzeedijk. 18.7.43 9—12.00 uur Breda, rest. Mo dern, Markt. 15—18.00 uur Den Bosch, ho tel Noordbrabant, Markt 45. 19 7.43 9—12.00 uur Venlo, Deut- sches Haus, Egmondstr. 16. 15—18.00 uur Arnhem, Ca fé Royal. 20.7.43 9—12.00 uur Hengelo, Ca fé Modern, Spoorstraat 18. 15—18.00 uur Zwolle, hotel Gijtenbeek. 21.7.43 912.00 uur Assen, Concert- huis a.d. Vaart. 15—18.00 uur Groningen, Con certhuis Poelestraat. 22.7.43 912.00 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43 914.00 uur Amsterdam, Dam 4. 24.7.43 9—13.00 uur Utrecht, n.v. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9—14.00 uur Amersfoort, pol. durchgangslager, Leusderweg 26.7.43 914.00 uur Den Haag, café den Hout, Bezuiden houtsche- w eg. Een verklaring van den nationalen jeugdstorm. voor de Provincie Noord-Brabant. SBL4D voor het Land van flensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaart) Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden In den nacht van Vrijdag op Zater dag zijn de geallieerden, gesteund door sterke vloot- en luchtstrijdkrachten en met gebruikmaking van detachementen, valschermjagers op Sicilië geland. De verbonden strijdkrachten boden, onmid dellijk hardnekkigen tegenstand en zoo ontstonden gevechten langs de zuid oostelijke kuststrook, waar de Britsch- Amerikaansche troepen vergeefs trach ten de bezettende kuststrook te verbroe den Over de landing op Sicilië zijn aan hankelijk, zooals ook niet anders te ver wachten was, van beide zijden nog wei nig concrete mededeèlingen. gedaan. Deze operatie is van zoodanigen om vang, dat het enkele dagen moest duren, alvorens men zich een nauwkeuriger beeld van den toestand kon vormen. Men dient daarbij niet te vergeten,, dat in normale tijde, vier millioen inwo ners telt en in oppervlakte zoo groot is als België. Uit de eerste spaarzame gegevens, die thans van Duitsche zijde met eenige concrete mededeelingcn aangevuld zijln, kan men afleiden, hoe de landing in zijn werk gegaan is. Er werd o.a. ge bruik gemaakt van motorvliegtuigen, die zweefvliegtuigen sleepten e die zoo de troepen naar land brachten. Nog voor het begin der ontscheping werden, valschermjagers afgezet, die zich even wel volgens de Duitsche berichten ner gens konden handhaven en slechts voor een klein deel tenslotte de eigen lan dingstroepen bereiken konden. De eigen lijke ontscheping der grootendeels uit Ca'nadeezeu bestaande landstrijdmacht geschiedde ouder dekking van een ster ke geallieerde vloot en wel hoofdzake lijk i n het zuidoosten. Van Duitsche zijde merkt men hierbij op, dat de geheele landing in hoofdzaak door zeestrijdkrachten ondersteund werd en in aanmerkelijk mindere mate door de geallieerde luchtvloten. In het wes ten bij! Marsala en benoorden, Syracuse schijnen in de eerste dagen, eveneens landingspogingen ondernomen te zijn, dodh hier hebben de geallieerde strijd krachten geen vasten voet kunnen krij gen. In den loop van den 12en Juli tradhtten daarna wederom Amerikaan sChe troepen in het westen en Britsche strijdkrachten in het zuiden aan land te komen, doch ook deze pogingen le verden den geallieerden geen resul taat op. Wel schijnen •verschillende af- deelingen de kust bereikt te hebben, doch zijl moesten voor het vuur der Duitsche en ltaliaansche strijdmacht weer terugtrekken. Volgens te Berlijn binnengekomen be richten hebben de landingstroepen aan vankelijk op zeven plaatsen, in het zui den en westen, bruggenhoofden kunnen vormen, waardoor zij over een front van, tezamen gerekend ongeveer 160 km steunpunten verkregen,. Deze front breedte is echter in den loop van den, derden dag, door de tegenaanvallen der Duitsche en ltaliaansche strijdkrachten geslonken. De geallieerde strijdkrachten Zijn, volgens bevoegde kringen in de hoofdstad, thans op een veel kleinere kuststrook tezamen gedrongen, zoodat de troepen van de Spil met lichte artil lerie in den strijd kunnen ingrijpen. Men ziet te Berlijn den toestand zoo, dat met de eerste en de in deze drie dagen daaropvolgende landingen, weinig bereikt is. De valschermjagers en de landingstroepen uit de lucht zijin. ver nietigd, een deel der landingstroepen is verloren gegaan, een aantal plaatsen, die de geallieerden reeds als veroverd gemeld hebben, werden eveneens wéér teruggenomen, twaalf schepen met te zamen ongeveer 100.000 brt. werden tot zinken gebracht, alsmede een krui ser en verscheidene andere oorlogsvaar tuigen. Bovendien werden. 60 schepen zoo zwaar beschadigd, dat zij! voorloo- pig niet aan den strijd zullen, kunnen deelnemen. riet gros cjer vijandelijke landings strijdkrachten is thans in het zuidoosten, van Sicilië tezamengedrongen en levert op het oogenblik wanhopig slag tegen de opdringende troepen van de Spil. Hoewel dus de eerste faze van deze onderneming voor Duitschland en Italië tot nu toe geen ongunstig verloop ge had heeft, houdt men te Berlijn en te Rome terdege rekening met hernieuwde ^Begingen der geallieerden om Sicilië T? veroveren. In ieder geval stelt men hier vast dat de geallieerden, indien zij werkelijk succes willen behalen, nog meer troepen en materiaal in den strijd zullen moeten werpen. Een later bericht geeft het volgende: Met dezelfde hevigheid duurt de slag voort in het Zuiden van Sicilië, waai de vijand de landingshoofden tracht te vergrooten, welke hij heeft kunnen ves tigen te Licata, Gela, Pachino, Syra- cruse en Augusta, In de wateren van het eiland hebbeln ltaliaansche torpe dovliegtuigen en bommenwerpers van. de spil herhaaldelijk aanvallen gedaan op koopvaardij- en oorlogsschepenzij brachten een koopvaarder van middel bare tonnage tot zinken en veroorzaakten brand of brachten schade toe aan twee kruisers, talrijke transportschepent en verscheidene kleinere oorlogsvaartuigen. Boven Sicilië werden 14 vliegtuigen neergeschoten door ltaliaansche en Duitsche jagers en 9 door batterijen van het luchtdoelgeschut. Voorts vernie tigden onze jagers twee vliegtuigen bo ven Sardinië. Vijandelijke formaties bombardeerden centra op Sicilië en in Calabrië, waar onder Catania, Messina en, Reggio, Een luchtaanval op Turijn bracht aanzienlijke schade en de bevolking leed verliezen. Zes ltaliaansche vliegtuigen keerden niet terug. Naar Radio Londen meldt, voert ge- fieraal Montgomery het bevél over de Britsche troepen voor Sicilië, terWiji generaal George Patton bevelhebber is van de Amerikaansche strijdkrachten. Het is den vijand, die bij zijn offen sief voortdurend nieuwe formaties in den strijd brengt, gelukt uit de kust strook van Licata tot Augusta verder op te dringen. Hij rukt op in het berg land van Zuid-Oost Sicilië en staat voor de vlakte van Catania. Aan het geheele front zijn de lta liaansche en Duitsche troepen in harde gevechten gewikkeld. De gigantische slag in het Oosten begint zijn hoogtepunt te bereiken. Thans zijn de Duitsche pantserlegers ook ten noorden en ten zuiden van Orel door de 30 km diepe bolsjewis tische stellingen gebroken. Voorts valt op, dat in de militaire commentaren niet meer gesproken wordt over den slag in het gebied van Orel- Bjelgorod, maar over het slagveld Orel- Koersk. De bij Orel doorgebroken Duitsche troepen moesten den vijand in een zeer moeilijk heuvelterrein bestrijden. Mede in verband met den hevigen regenval namen deze operaties geruimen tijd in beslag. Van 1117 Juli. Begin 22.00 uur. Einde 05.30 uur. Van 1824 Juli. Begin 22.00 uur. Einde 05.30 uur. Een tweede aanduiding voor het ver moeden, dat de strijd zijn hoogtepunt nadert, meent men te zien in de teeke nen van vermoeidheid en verzwakking, die bij de bolsjewistische divisies op het slagveld waargenomen worden. De groote „zomervacantie" van de Duitsche onderzeevloot loopt ten einde. Reeds hebben de eerste weken van Juli laten zien, dat de Duitsche duikboot- vloot langzamerhand haar stellingen in de golven van de oceanen weer begint te betrekken. Van welingelichte zijde te Berlijn deelt men in verband hiermede zeer positief mede, dat in de komende maanden met een sterke opleving van den tonnage-oorlog gerekend kan wor den. nl de eerste twee weken van Juli brachten Duitsche duikbooten reeds 29 schepen met een gezamenlijken inhoud van rond 170.000 brt. tot zinken.. In den slag tusschen Bjelgorod en Orel is het den Duitschen troepen ge lukt een vrij groote groep vijandelijke strijdkrachten in te sluiten en te vernie tigen. Daarbij werden verscheidene dui zenden gevangenen binnengebracht, 129 tanks stukgeschoten, talrijke kanonnen en andere wapens buit gemaakt. Ontlastingsaanvallen, die de bolsje wisten ten oosten en noorden van Orel ondernamen, werden afgeslagen. Sedert 5 Juli verloor de vijand 28.000 krijgs gevangenen, 1640 tanks en 1400 ka nonnen,. Boven Nederlandsch gebied neergeschoten Amerikaansche bommenwerper van het type Boeing B. 17 .Fortress". De typische groote zijvinnen en het Amerikaansche kenteeken zijn duidelijk te onderscheiden HoÉFmann-Stapf-Paz m Het Verordeningenblad bevat een. be schikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (com missaris-generaal voor bijzondere aan gelegenheden) betreffende een vérbod tot het in dienst hebben van bepaalde personen. Hierin wordt bepaald: 1. (1) Werkgevers in het bezette Ne derlandsche gebied mogen zonder toe stemming van den secretaris-generaal van het departement van sociale za ken of van het bevoegde gewestelijke arbeidsbureau geen personen als werk nemer, leerling of volontair met of zon der toelage, dan wel als thuiswerker in dienst hebben, voor zoover dezen behoo- ren tot de door dezen secretaris-gene raal te bepalen lichtingen. (2) Personen, die op grond van een beschikking, als bedoteld in het 'eerste lid, niet in d'enst gehouden, mo gen worden, mogen bij werkgevers in het bezette Nederlandsche gebied geen werk aannemen of verder verrichten.. (3) Op het tijdstip, waarop een ver bod tot het in dienst hebben, als be doeld in het eerste lid, wordt uitgevaar digd, eindigt de betreffende dienstbe- eld' trekking. 2. De werkgevers zijn verplicht, zoo dra een beschikking, als bedoeld in het eerste lid is uitgevaardigd, onverwijld t^ onderzoeken, of zich onder hun, per soneel personen bevinden, die behoo- ren tot de in de beschikking vermelde lichtingen. De werkgevers zijn verplicht deze personen terstond aan het bevoegde gewestelijk arbeidsbureau op te geven. 3. (1.) Hij die in strijd handelt niet de bepalingen van deze beschikking of met de ter uitvoering daarvan uitge vaardigde beschikkingen, dan wel tracht deze te ontduiken of opzettelijk of door schuld onjuiste opgaven doet, wordt ge straft op grond van art. 4 der veror dening no. ,16-1943, voorzoover niet volgens andere bepalingen een zwaar dere straf is verbeurd. 2) Uitlokkers, medeplegers en me deplichtigen worden als daders gestraft. 4. De bepalingen van deze beschikking zijn tevens van toepassing op ambte naren van eenig publiekrechtel. lichaam. 5. De Secretaris-Generaal van het depar; tement van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van deze beschikking. 6. Deze beschikking treedt heden in werking. BESCHIKKING van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken ter uit voering van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied (commissaris-gene raal voor b'ijlzondere aangelegenheden) betreffende het verbod, bepaalde per sonen in dienst te hebben. Overeenkomstig 1, eerste lid, V van de beschikking no. 66-1943 betreffende het verbod, bepaalde personen in dienst te hebben, bepaal ik: 1. (1) Werkgevers mogen mannelijke werknemers met inbegrip van leerlin gen, volontairs met of zonder toelage en thuiswerkers, die in 1924 geboren zijn, niet in dienst hebben, tenzij deze in het bezit van een'bewïjls van, een ge westelijk arbeidsbureau zijn,- waaruit blijkt, dat de houder voor den arbeids inzet behoorlijk gergistreerd en met toe stemming van het gewestelijk Arbeids bureau in dienst is. (2) Personen, die als bedoeld in het eerste lid, niet in dienst gehouden mo gen worden, mogen bij1 werkgevers geen werk aannemen of verder verrichten. (3) De bepalingen van deze beschik king Zijn tevens van. toepassing op personen, die werkzaam zijn als ambte- pnaar in een publiekrechtelijke dienst verhouding. 2. De werkgevers zijn verplicht, on verwijld na te gaan, of zij in bovenge noemd jaar geboren personen in dienst hebben. De werkgevers rijn verplicht deze personen onmiddellijk bij het be voegde gewestelijke arbeidsbureau aan te melden. (1) Wie in strijd met deze beschik king handelt of haar tracht te ontdui ken, of opzettelijk of door schuld on juiste gegevens verstrekt, wordt over eenkomstig artikel 4 van de verordening no. 16-1943 gestraft, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaar dere straf verbeurd is. (2) Uitlokkers, mededaders en me deplichtigen worden op gelijke wijze gestraft als dader. Deze beschikking treedt in werking met ingang van 15 Juli 1943. Amsterdam, den 10 Juli 1943. De w.n. secretaris-generaal v. h. depar tement van Sociale Zaken, VERWEY. Op grond van de op 29 April in de dagbladpers gepubliceerde bekendma king van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij1 moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „WEHRMACHTLAGER" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen der Zeemacht en al haar oorlogsformaties op 19 Juli 1943 De dienstplichtigen van het 22e R. I. op 20 Juli 1943. Van het le Regiment Huzaren en het le Regiment Huzaren Motorrijders op 21 Juli 1943. Van het 2e Regiment Huzaren en het 2e Regiment Huzaren Motorrijders op 22 Juli 1943. Van het 3e Regiment Huzaren, het 4e Regiment Huzaren, het le Es kadron Pantserwagens en het 2e Eskadron Pantserwagens op 23 Juli'43. In de WATERLOOKAZERNE te AMERSFOORT: Van het 21e R. I. en rijn oorlogsformaties de in de jaren 1924 1915 geborenen op 19 Juli 1943 en de in de jaren 19141904 gebo renen op 20 Juli 1943; van het 2e Reg. Veldartillerie op 21 Juli 1943; van het le Règ. Wielrijders op 22 Juli 1943; van het 3e Reg. Veldartillerie op 23 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Beschcinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht, degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den sta tionchef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleedingdrin gend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede etensketel en eetgerei mede té brengén. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht be zette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Een oud spreekwoord, maar vol be- teekenis in deze dagen. Voor den, jon gen Nederlander, die er een eer in. stelt, een goed soldaat te zijn, bestaat de mo gelijkheid daartoe te worden gevormd in het keurkorps van de beste legers die er maar zij'n. Tezamen met de Noorsche, Deen- sche en Vlaamsche vrijwilligers wil hij gevormd worden tot een goed soldaat van den Führer, den besten veldheer van dezen oorlog. En als goed soldaat wil hij het rij'ne bijdragen om Europa te verlos sen voor <foed te bevrijden van de bolsjewistische horden uit het oosten. Hij meldt zich daarom bij de Waffen- SS. of bij het vrijwilligers-legioen. Blijft gij dan niet achter jonge Ne derlanders, maar volgt dit yoorbeeld. Bi) onze Vrijwilliger». Geregelde sport beoefening behoort tot de vaste werk zaamheden van onze Vrijwilligers SS PK Altstadt-O-H-P m Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland deelt mede: Wederom moesten drie Nederlanderf die zich aan sabotage schuldig maak ten en leven en goed van eigen land- genooten en wan de bezettende mo gendheid in gevaar brachten, dooreen krijgsgerecht ter dood veroordeeld wor den, n.l. 1. Evert Ruivenkamp, geboren 3 Sep tember 1915 te Philadelphia 2. Dominicus Hendrik Middendorp, ge boren 19 November 1919 te Kampten; 3. Gerard van der Laan, geboren 15 Januari 1913 te den Haag. De vonnissen zijn door fusileering voltrokken. Steeds veelvuldiger worden de klachten over het aanstootgevende op treden van jongelui, die in. hun va- cantie of tijdens de weekeinden, naar buiten trekken. Het gedrag van vele trekkers en kampieerder is in strijd met de eer en de waardigheid van de Nederlandsche jeugd. De jeugd storm doet thans een beroep op alle jongeren, iets meer te beseffen van den ernst der tijden en, zoowél door kleeding als gedrag de gevoelens van andere volksgenooten niet te kwetsen. Aan de kaderleden van den jeugd storm is opgedragen, zoo noodig te gen uitwassen op dit gebied ten strengsïe op te treden. Woorden, als voor dezen tijd ge sproken „de herinnering aan, het vaderland treedt waarschuwend en wijkend te midden van onze persoonlijkste aan gelegenheden" (Treitschke). Ook u, jonge Nederlander, zult zich dikwijls afvragen: is mijn plaats thans hier? Besef, dat talrijke kameraden, dik wijls uit eigen omgeving, hebben in gezien dat hun plaats was, in de gele deren van de soldaten van den Führer in den strijd tegen het bolsjewisme en daarom voor het vaderland. Peil dan uw geweten en besef wat u te doen staaf. Aarzel niet langer, maar meldt u bij de landwacht Ne derland. Nabetaling boonen, oogst 1942. In verband met het feit, dat bij de vaststelling van de standaardmonsters der stamboonen 1942 is gebleken, dat de gemiddelde kwaliteit van den pogst lager ligt dan de kwaliteit van de stan daardmonsters van oogst 1941, waarop aanvankelijk werd gekeurd, is besloten tot nabetaling aan de telers van, alle voor 15 Maart 1943 gekeurde partijën, met uitzondering van de voederkwaliteif dus van die partijen, waaraan een waar de van f 13.50 per 100 kg of minder werd toegekend. Het bedrag der bijbetaling is als volgt vastgesteld per 100 kg: Walchersche kogelboonen, Noord-Holl. bruine boonen en Walchersche witte boonen elk f 0.75. Zeeuwsche bruine boonen, Groninger stroo- of Friesche woudboontjes, Cho colade boonen, bonte pronkboonen, zwar te boonen, Wagenaars bonte boonen, Heinrich Riesenboonen. (bruin), suiker- boonen, soldaatjes, heerenboonen. prin- sessenboonen, Heinrich Riesenboonen (wit), citroenboonen, flageolets, witte pronkboonen en, N.H. krombekken elk f 0.50 per 100 kg. Bijbetaling zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben. Betaling geleverde aardappelen. Den aardappeltelers wordt erop ge wezen, dat rij op het afleveringsbriefje van den landkoopman der V.B.N.At kunnen laten, vermelden, op welke wijze zij hun geld wenschen te ontvangen. Zij staan dus vrij rh de keuze der betalings instelling. Speciale toew. huisslachtings- varkens. Met het uitreiken van speciale toe- wijkingen is een aanvang gemaakt. De houders van deze toewij'zingen worden er op aftent gemaakt, dat het varken voor 1 November 1943 op het bedrijlf aanwezig moet rijn en dat zij verder verplicht rijn het varken minstens drie maanden op eigen bedrijf te mesten. Zij, die dus in November tot huisslachting willen overgaan, moeten het varken ui terlijk 1 Augustus a.s. op kooi hebben. Vervallen aankoopvergunnin gen stroo. Alle afgegeven aankoopvergunningen stroo, met uitzondering van de aankoop- vergunningen voor stroohulzenafval, waarop tot nog toe nog geen stroo is geleverd, rijn vervallen verklaard. Zij, die nog niet in de gelegenheid waren om op nun aankoopvergunningen stroo te ontvangen en hiertoe alsnog wenschen over te gaan, zullen een nieu we aankoopvergunning bij* het Bedrijf- scchap of het Bureau van den Voedsel- commissaris kunnen aanvragen. "Bedrijfsmaximum schajren ""43 Met ingang van 25 Juli a.s. mogen overjarige schapen, waaronder t|e ver staan schapen, geboren voor 1943, al leen dan op een bedrijf worden gehoü- den, indien het aantal dezer schapen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1