Prima Anti-Mot Middelen. A VERSCHUUR-BAERT Voedingsgewassen in eigen tuin Fokpaardendag te Meeuwen. - De zeevaart als levensberoep HKIJNtll EX LET O Pil DISTRIBUTIEBONNEN iplilllSB! WÊÊÊÊÊÊËMMé. v 2J Officjeële Berichten Distributie mededeelingen WEEST ZUINIG OP UW NIFUWR TEXTIELKAART DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN Verzoek aan gebruikers van niet grooter is dan het voor dit bedrijf vast te stellen bedrijfsmaximum voor schapen, vermeerderd met het aantal nog loopende contracten voor schapen. ANDIJVIE. Andijvie is één der smakelijkste en gewaardeerdste najaarsgroenten. Gedurende de geheele maand Juli en in de eerste heltt van Augustus kan deze bladgroente nog worden ge Bonnen welke'vervallen tariefloonen voor oogst- werkzaamheden provincie noord-brabant. De Gemachtigde voor den Ar beid heeft de navolgende farieïloo- nen voor het oogsten van bepaalde akkerbouwproducten voor het jaar 1943 voor de provincie Noordbra bant vastgesteld1: Het loon bedraagt voor vlastrek- ken, naar gelang van plaatselijk gé bruik; of per 10D schranken, 5 han den vol, bandmaat 50 cm 11.25 tot f 1.40, of per ha. 160.—i tot f75. voor vlasbmden en ophokken naar gelang van plaatselijk gebruik; ot per 1000 schranken t3...tot f4. ct per ha. f 17.50 tot F22.50; voor zichten, binden en ophokken van r°gge> taave, haver en gerst op kleigrond t35.tot f45.per ha.; idem van rogge op zandgrond 't'33.— per ha; voor zichten van erwten 113.tot f24.per ha; voorerw- tenplukken: vroege erwten 3l/2 cent per kg en late erwten 3 cent per kg. Brood, beschuit, aardappelen, tabak brood of gebak. 30 A 1 Vj kg. aardappelen. 30 Toeslag 1 kg. aardappelen. 30 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarolles ot 25 gram tabak. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk 604 1 rants. Vervangingsmiddelen. 605 1 kilogram suiker. 60 6 500 gram stroop, jam, enz. 607 125 gram gort. 608 125 gram peulvruchten. 609 250 gram havermout. 610 100 gr. vermicelli of maizena. 611, 612, 613, 614 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 615, 616, 617 100 gr. kaas per bon. 29, 30,31, 32 melk, l/\ liter melk. 29, 30; 31 taptemelk, liter taptemelk. 32 taptemelk, lliter karne- of taptemelk. 29 B, 31 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 29 A, 31 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/34, 4/34 .reserve", 150 gr. cacao m.suik. 29 100 gram chocolade, per bon. 30,31 100 gram suikerwerk, per bon. Koffiesurrogaat Boter Vleesch of Vleeschwaren Petroleum 09,10 bonk. „U 215" voor kookdoel- einden, 1 1. petroleum p. bon. Vaste brandstoffen, Zeep VAN 1-31 JULI. 597 en „W Eenheidszeep", 1 st. lucht- 598 en „W Waschpoeder", 250 gram Plaatselijk Nieuws HEUSDEN. BAIULONIëNBROEK. BENEDEN LANGSTBAAT. HEESBEEN. HERPT. GEBRUIKT ONZE Glasschaa. schte bemoeilijkt de leveling vanUwgeneesmiddelen.GeeftdaaiomUw ledige Kruschenflesch met deksel teiug aan Uw Apotheker of Drogist en U ont vangt daaivooi lesp. 5, 3 of 2 ets. p fl. Kruschen wordi uitsluitend verkocht in de bekende gele verpakking Voorloopig worden de bedrijfsmaxima voor schapen gestéld op het aantal over jarige, biet gecontracteerde schapen, dat per 2 Mei j.l. op het bedrijf aanwezig was en op de registratiekaart van 2 M(ei is opgegeven. Eerstdaags worden de kennisgevingen, waarop het bedrijfs maximum is vermeld, verzonden. Georganiseerde schapenhouders, die toevalligerwijze per 2 Mei geen scha pen in hun bezit hadden, alsook niet- georganiseerde schapenhouders, wier schapen dus niet geïnventariseerd ziijin, kunnen voor 20 Juli a.s. bij den P.bh. van het district, waaronder zijl res sorteeren, een bedrijfsmaximum voor schapen aanvrage... Zijl moeten, echter kunnen aantoonen, dat zij ook in voor gaande jaren schapenhouder geweest Zijn. Binnen 14 dagen na ontvangst der kennisgeving kunnen de schapeniio'uders verhooging of verlaging van het be drijfsmaximum aanvragen. Verzoeken om- verlaging van het bedrijfsmaximum wor den altijd ingewilligd. Verzoeken om verhooging van het bedrijfsmaximum zul len slechts, mits ingediend binnen den vastgestekien termijn, worden ingewil ligd, indien hierdoor ook de aanslag- overjarige schapen verhoogd wordt. Aanslag overjarige schapen '43. Parallel aan het bedrijfsmaximum wordt een aanslag voor overjarige scha pen opgelegd van 20 pCt. van dit maxi mum. Voor zoover het bedrijfsmaximum betrekking heeft op schapen, die in geschreven zijin in het register van' een der erkende schapenstamooeken, wordt de aanslag gesteld op 15 pCt. Zooals bovengemeld, zal slechts ver hooging van het bedrijfsmaximum ver leend worden, indien, een dusdanige verhooging wordt aangevraagd, dat daardoor ook de aanslag verhoogd wordt. Het aanhouden van schapen, zonder in het bezit te zijn van een bedrijfs; maximum, alsook het aanhouden van* meer schapen dan waartoe men volgens het bedrijfsmaximum gerechtigd is, is vanaf 25 Juli a.s. strafbaar. Over den aanslag op lammeren, ge boren in 1943, zullen t.z.t. nog nadere mededeelingen gedaan worden,. Verwijderen van koolzaad stoppels. Er wordt nogmaals met nadruk op gewezen, dat aan de koolzaadkleeden de grootste zorg moet worden besteed en dat deze met de uiterste voorzichtigheid moeten worden behandeld. Zoo moeten b.v. bij het dorschen van koolzaad op het veld, de stoppels voor het uitsprei den van het kleed verwijderd worden. Deze stoppels moeten worden uitge trokken en men mag niet volstaan met afsteken of afhakken, omdat dan nog scherpere punten in den grond achter blijven, waardoor gemakkelijk schade kan. ontstaan. Verder wijzen wij er n|ogmaals op, dat eventueele beschadiging onvoorwaar delijk op den teler zal worden! verhaald. Scheurpremie oogst 1944. Scheurplicht zal niet worden} opge legd aan henj, die hun scheurplicht van 1942 en 19,43 zijn nagekomen,. De graslandgebruikers worden ech ter in de gelegenheid gesteld om voor oogst *1944 vrijwillig grasland te scheu ren met premie. Deze scheurpremie be draagt f 300 per ha., doch zal tot f 500 per ha. worden verhoogd, indien en voor zoover a. op "het gescheurde land winter- koolzaad of winterraapzaad wordt ver bouwd, boven de gewone verplichting 9f b. de op het betrokken bedrijf voor oogst 1944 met aardappelen be teelde oppervlakte grooter is dan die van oogst 1942. v Voor zoover aardappelen worden ver bouwd ter vervanging van de verplichte koolzaadteelt, wordt voor de aardappe len geen verhoogde scheurpremie ge geven. Dm voor de séheurpremie in aanmer king te komen, moeten de te scheuren perceelen zoo spoedig mogelijk schrif telijk bij den Productie-commissaris, den heer Dr. Ir. Deckerste St. Oedenrode worden opgegeven, en door dezen, voor dat met scheuren wordt begonnen, schrif telijk zijn goedgekeurd. De formulieren voor het opgeven van het te scheuren grasland aan den Pro ductiecommissaris worden bij den plaat selijk bureauhouder verkrijgbaar gesteld. Spoedige opgave is gewenscht, in ver band ook met het feit, dat het te scheu ren grasland eerst moet worden goed gekeurd, voordat met scheuren wordt begonnen. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Brab. plant. Daardoor Is ze zeer geschikt om m deze maanden nog als nateelt van andere gewassen in toepassing te worden gebracht. Ze wordt dan in het najaar geoogst. Andijvie moet snel groeien. Ze verlangt 'daarom een voedzamen ot goed bemesten, vochthoudenden grond. In arme of zeer droge gronden komt er van de ze groente weinig ot niets terecht. Men houde daarmede wel rekening. Alvorens men gaat planten, is "het noodzakelijk, dat de grond goed wordt losgemaakt. Als bemesting kan daarbij naar verkiezing gebruik worden gemaakt van kalkammonsai- peter, van volledige korrelmest ot dunne koemest. Per m2 zijn 15 gram kalkammonsalpeter ot volledige kor relmest voor dergelijke zomerbemes- fing van andijvie wel voldoende. Desgewenscht kan men deze mest, wanneer de planten flink aan den groei zijn, ook zeer goed' in water opgelost toedienen. Volgens de gewoonte worden de bladeren van de andijviepTanten voor het uitplanten ongeveer een derde van hun lengte ingekort.*-De uitpian- ting geschiedt op een onderlingen afstand1 van ongeveer 30 cm op de rij "ën tusschen de rijen, aldus gaan er ongeveer 110 andijvieplanten op 10 m2. Ingeval de grond te droog is, moet deze te voren goed) nat worden gemaakt. Bij droog weer wordt ook na het planten naar behoefte nog wat ge goten. Om de aarde tusschen de rijen andijvie goed los te' houden en de onkruiden te bestrijden, verzuime men niet om nu en dan dog eens te schoffelen. Vrijdag 9 Juli had alhier de jaarlijk- sche fokpaardendag plaats van de afd. Noordbrabant der Nationale Ver. tot bevordering van de Landbouw Tuigpaar- denfokkerij in Nederland (V.L.N.). Een stuk weiland, achter de woning van den secretaris dier afdeeling, den heer A. D. v. Buureri, bleek, met het mooie weer dat dezen dag werd genoten voor het doel wel geschikt, hoewel een en ander niet geheel was berekend voor de honderden bezoeksters en bezoekers. Het paard st^at in onze streek, blijkens dit zeer drukke bezoek nog altijd in het midden der belangstelling. Ook waren, velen gekomen van allerlei oorden van ons gewest om den stand der fokkerij' in onze streek te kunnen beoordeelen. De keuringen verliepen vrij' vlot en toch werd met slechts één uur pauze van 's morgens 9 tot 's middags 5 uur door twee commissies regelmatig door gewerkt. Als commissie voor de premiekeu ringen traden op: Voor 2-jarige merriën, oudere mer- riën, Groningsch type en, sterschap, de heeren Dr. C. Brands, Hoofdinspecteur der Vereen, te Bilthoven en M. Wink te Vreeswijk. Voor 1-jarige merriën, oudere mer riën, Geldersch type de heeren M. G. v. Baaien te Asperen en A. C. Vermeu len te Kedichem en als Stamboekcom- rnissie de heeren M. A. Mulders te Standaardbuiten, J. A. v. d. Schans te Drongelen en F. v. d. Boogaard te Vier lingsbeek. Ook waren o.m. aanwezig de hee ren Ir. Swierstra, veeteeltconsulent te Utrecht en Ir. Ariëns, veeteeltconsu lent te Breda. Eenjarige hengsten: 5 aangeboden, geen bekroond. 1-jarige merriën, 52 aangegeven. Ie prijzen: Gerona v. Vondelus van W. G. J. Branderhorst te Eethen; Gondela v. Vondelus van A. J. H. v. Honsewijk te Dussen en Godon.a van Vondelus van J. Branderhorst Wz. te Eethen. 2e prijzen: Goldmina v. Walter van, D. v. Wijk te AalburgGuprinsje v. Michiel van W. Snoek te Nieuwendijk; Girola v. Eichbaum van D. v. Wijk te AalburgGerdina v, Vondelus van W. Straver te Hill; Gosina v. Sultan II van L. A. v. Eeten te AndelGudia v. Ridderslag van P. Wigboldus te Nieu wendijk; Greetje v. Vondelus van Gebr. Klijn te Elshout; Gardina v. Vondelus van W. Snoek te "NieuwendijkFoutea v. Mouton van J. C. v. d. Beek te Gen- deren en Gaily v. Adelsjong van, A. Z. Snoek te Almkerk. 3e prijzen: Frisia v. Ledazoon van G. v. d. Beek LGz. te GenderenGera v. Vondelus van J. J. Staal te Geer- truidenbergGrada v. Vondelus van J. C. Winlv te Wijk; Gualthera v. Von delus van C. H. v. Everdingen te Hees been; Bertha v. Gronau van H. Crezee te NieuwendijkGelfriede v. Vondelus van E. v. d. Beek te Genderen; Golie- na v. Vondelus van A. Vos Cz. te Hill, Gangster v. Vondelus van Kind. J. P. Dibbits te AlmkerkGobera v. Mijnheer van A. Vink Cz. te WoudrichemGala v. Adelsjong van Gebr. v. Mol te Hank; Gonny v. Adelsjong van A. Z. Snoek Jzn. te HankGreetje v. Eichbaum van H. A. M. Majoie te Goirle en Gadia v. Windsor van A. C. Loonen te Dongen. 2-jarige merriën, aangegeven 29. Ie prijzen: Fevina v. Vondelus van Gebr. Branderhorst te EethenFenciia v. Vondelus van W. Snoek te Nieuwen dijk en Tijgje v. Vondelus van J. Bran derhorst Wz. te Eethen. 2e prijzen: Tónna v. Vondelus van A. Vos Cz. te Hill; Freuleke v. Rom- burg van A. Vink Cz. te Woudrichem; Favorite v. Vondelus van A. Vos Cz. te Hill; Winny v. Bart en Tresia v. Vondelus, beiden van S. Wigboldus te Nieuwendijk. 3e prijzen: Tinia v. Eichbaum van A. J. H. v. Honsewijk te DussenFultura v. Adelaar van J. Branderhorst te Ba- biloniënbroekToca v. Vadonis van, J. v. d. Heuvel te GenderenFantra v. Eichbaum van J. P. Dibbits te Almkerk; Edie v. Elf ried van C. J. M. Rombouts te OosteindFriedela v. Coster van L. A. v. Eeten te Andel; Fiotta v. Von delus v«n Kind. Dibbits te Almkerk; en Florida v. Adelsjong van Gebr. Oer- lemans v. d. Schans te Drongelen. 3-jarige merriën, Groningsch type, aangegeven 22. Ie prijzen: Esorna *v. Akino van Gebr. Branderhorst te Eethen; Eranta v. Hendrik van H. Tolenaars te Nieu wendijk; Ecina v. Eichbaum van A. B. Snoek te Almkerk. 2e prijzen: Ettieni v. Ufried van P. Wigboldus te Nieuwe«dijk; Evia v. Ger- mandus van P. Wigboldus te Nieuwen dijk; Ellora v. Grunewald van H. J. Klunder te Nieuwendijk en Talidane v. Ilfons van H. J. Klunder te Nieuwen dijk. 3e prijzen: Estrude v. Eichbaum van H. Tolenaars te Nieuwendijk; Ecentura v. Volunus van M. Millenaar te Dus sen; Enta v. Godehard van H. J. Klun der te NieuwendijkErsala v. Adelsjong van C. H. v. Everdingen te Heesbeen en Ecota van Adelsjong van G. H. Straver te Bab.-Broek. 3-jarige merriën. Geldersch type, aangegeven 11 Ie prijs: Elbertha v. Vadonis van L. A. Kools te Gilze. 2e prijzen: Eefje Marina v. Volinus van Gebr. Oerlemans v. d. Schans te Drongelen en Estosa v. Vadonis van M. J. v. d. Beek te Genderen. 3e prijzen: Elivia v. Umeerman van A. C. Loonen te Dongen; Esmoora v. Lumandus van M. J. v. d. Beek te GenderenEmerentia v. Rouburg van J. J. Staal te Geertruiden&rg en Elisa beth v. Ot van Wittenstein van A. Pul lens te Waalwijk. 4 t/m 7-jarige merriën. Groningsch type, aangegeven 15. 2e prijzen: Budinia v. Eichbaum van P. Wigboldus te NieuwendijkBol ie na v. Columbus van A. Vos Cz. te Hill Boterbloem v. Molivier van L. A. v. Eeten te Andel en Cinia v. Eichbaum van C. J. M. Rombouts te Oosteind. 3e prijzen: Calida v. Mijnheer van J. Branderhorst te BabiloniënbroekCra- jowa v. Columbus van G. M. Schut te Nieu\Vendij;k en Dustia v. Walter van F. v. d. Pluijm te Raamsdonksveer. 4e prijzen: Dyroza v. Eichbaum van J. C. v. d. Beek te Genderen en Bel- f ried? v. Kroonprins van E. v. d. Beek te Genderen. 4 t/m 7-jarige merriën. Geldersch type, aangegeven 18. Ie prijzen: Darona v. Colonel van W. G. J. Branderhorst te Eethen; Carita v. Volinus van Gebr. Oerlemans v. d. Schans te Drongelen en, Devolka v. Va donis van H. J. M. v. Wetten te Don gen. 2e prijzen: Dernia,- v. Volinus van Gebr. Scherft te Waardhuizen; Diva v. Romburg van Erven J. Snoek te Nieuwendijk; Caline v. Domburg van Gebr. Oerlemans v. d. Schans te Dron gelen. 3e prijzen: Dispona v. Vadonis van Gebr. Oerlemans v. d. Schans te Dron gelen Dinabi v. Petron van W. de Graaft te Hill en Dotje v. Romburg van J. IJpelaar te Tilburg. 4e prijs: Bavi v, Xenophon II van Gebr. Klijn te Elshout. De 3-jarige merriën Esorna van Gebr. Branderhorst, Eranta van H. Tolenaars en Elbertha van L. A. Kools werden tot stermerriën verheven. 47-jarige stermerriën, 6 aangebo den, alle bekroond. 2e prijzen: Andaa v., Eichbaum van W. G. J. Branderhorst te Eethen; Divea v. Walter van A. Z. Snoek te Almkerk en Cea v. Walter van A. B. Snoek te Almkerk. 3e prijzenBernalda v. Vojinus van H. Tolenaars te Nieuwendijk; Bioolia v. Volinus van Erven 'J. Snoek te Nieu- op Zaterdag 17 Juli. 29 Brood. 29 Beschuit. 29 Aardappelen. 618 Algemeen, Aardappielen. 29 Tabakskaart. op Woensdag 21 Juli 29A en B Boter. wendijk en Arnona v. Caprivi van P. Wigboldus te Nieuwendijk. Vervolgens werd een .keuring gehou den van oudere, vroeger hoog bekroon de merriën voor het sterscnap. Geen daarvan werd voor deze hooge onder scheiding goedgekeurd. Aan de keuring voor hengsten met af stammelingen werd door twee vaderdie- ren deelgenomen n.l. door Adelsjong 505 Sgrt. van A. Z. Snoek te Almkerk en Vondelus 363 NSTg van de Coop. Vereen, tot Verb, van het Paardenras in het Land v. Heusden en Altena te Meeu wen. Van Adelsjong werden 27 afstamme lingen aangeboden, waarvan de volgen de 19 werden bekroond: de 3-jarige merriën van Th. Segeren te Geertrui- denberg, Ebola -van Wed. A. Straver. Ecota van G. H. Straver en Erzala van C. H. v. Everdingen. De 2-jarige merriën Frederica van M. Millenaar en Florida van A. D. v. d. Schans. De 1-jarige merriën Gaily van A. Z. Snoek Sr., Gala van Gebr. v. Mol te Hank, Gonny van A. Z. Snoek Jzn., en Gurusa van H. Evers te Oosterhout. De éénjarige hengst van 'Kind. v. d. Grint te Helvoirt, een hengstveulen van A. Z. Snoek Jr. en de merrieveulens van A. Z. Snoek Jr. (2 stuks), A. Klijs, Gilze, J. B. v. Heyst, Huiten, Pauli. Almkerk, Kind. Dibbits, Almkerk en Z. Raams, Dussen. Van Vondelus werden 39 kinderen aangeboden, waarvan de volgende 30 werderf bekroond: De 2-jarige merriën Tónna en Fa- vorita beiden van A. Vos Cz., Foline van Wed. A. Straver, Tresia van P. Wigboldus, Fevina van Gebr. Brander horst, Fijgje van J. Branderhorst Wz., Fenciia van W. Snoek Az. en, Fiotta van Kind. Dibbits. 'De 1-jarige merriën Goliena van A. Vos Cz., Grada van J. C. Wink Gual thera van C. H. v. Everdingen, Godo- ra van J. Branderhorst Wz., Gardiena van W. Snoek Az., Gerona van, W. G. J. Branderhorst; Gerdina van W. Stra ver te Hill en Golare van W. Straver te Dussen. De 1-jarige hengsten van Gebr. Scherft en van Gebr. Oerlemans v. d. Schans. 2 hengstveulens van A. Vos Cz., Hill en de merrieveulens van Gebr. Brander horst, Eethen (2 stuks), IJpelaar te Tilburg, P. Wigboldus, Nieuwendijk. A. A. v. Vugt te Hank, O. v. Vark te Dus sen, Erven J. Snqek, Nieuwendijk. W. de Graaft te Hill, G. M. v. d. Kolk te Eethen en W. G. J. Branderhorst te Eethen. Nog werd een keuring gehouden, voor inschrijving in het Stamboek der Nat. Vereeniging. M -'Si Li. - IsSgl^sê' '"Xs MM illllliliiü V r, .w.v- DE JEUGD VAN BEIDE LANDEN MEET ZICH IN SPORTIEVEN KAMP Op Zondag 18 Juli 1943, vindt om 15 uur een athletiekwedstrijd ter gelegenheid der „Befehlstellen-kampioenschappen" in athletiek en zwemmen in het Gemeentelijk Sport park te Hilversum plaats. De beste Duitsche krachten der Reichsleistungsklasse „Leichtathletik" werken mede. Entree vrij. BEZOEK AAN HET HOOFDBEDRIJF VOOR AKKERBOUWPRO DUCTEN. Het Hoofdbedrijfschap voor Akker bouwproducten en het Aan- en Verkoop bureau van Akkerbouwproducten maken bekend, dat de kantoren van het Hoofd bedrijfschap en de daaronder ressor- teerende Bedrijfschappen (gevestigd te 's-Gravenhage, Wassenaarscheweg 80, Z.O. Binnensingel 66 en Zwarteweg 75) en de kantoren van het Aan- en Ver koopbureau (gevestigd te 's-Gravenhage, Bezuidenhoutscheweg 15), behoudens voorafgaande «-afspraak, des morgens voor 10 uur voor bezoekers zSjh ge sloten. DORSCHTAR1EF OOGST 1943, VOOR NOORDBRABANT. Ter kennis van verbouwers van gra nen, 'zaden en. peulvruchten wordt ge bracht, dat voor de provincie Noord- Brabant door vertegenwoordigers der betrokken partijen overeenstemming is verkregen over het volgende dorschta- rief. De machines zijn ingedeeld in zes klassen Klasse A omvat de machines met een capaciteit van meer dan 1500 kg p. uur. Klasse B van 12001500 kg. p. u. Klasse C van 1000-1200 kg p. u. Klasse D van 8001000 kg p. u. Klasse E van 600800 kg p. u. Klasse F minder dan 600 kg p. uur. Hiervoor geldt het volgende tarief: Klasse A f 11.50; B f 10C f8.50; D f 7 en E f 5.50 alles per uur. De klassen A t. en m. E, inclusief 2 man personeel en met inbegrip van persen en binden,; doch de kosten van touw en draad mogen extra in rekening worden gebracht. Indien zonder persen/ binden gewerkt wordt, moet het dorsch- tarief met f 0.50 per uur verlaagd wor den. Klasse F f 4.50 per uur. Inclusief 2 man personeel, doch zon der binden of persenindien wel ge perst of gebonden wordt, mag voor klasse F het dorschtarief verhoogd wor den met f 0.50 per uur, plus de kosten van touw of draad. Onder voorbehoud van goedkeuring van bovenstaand tarief door den Ge machtigde voor de prijzen voorloopig worden afgerekend. De loondorschers ontvangen een kaart, waarop de klasse is aangegeven, waarbij hun machine is ingedeeld. Deze kaart moet op verzoek van de telers worden getoond. ROOIEN VROEGE AARDAPPELEN. De telers van aardappelen worden er nogmaals op gewezen, dat alleen vroege aardappelen geteeld op een VAN 18—24 JULI. 30 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 30 B 100 gr. brood of 1 rants, gebak. 30 70 gram beschuit of 1 rantsoen VAN 11 JULI—7 AUG. VAN 13 JUNI7 AUGUSTUS. 588 250 gram 'koffiesurrogaat. VAN 10—21 JULI. 29 A, 29 B 125 gram boter per bon. VAN 10 JULI—7 SEPT. 32 A,32B 125 gram boter per bon. VAN 11—24 JULI. 29 A30 A 100 gr. vleesch of vleeschwaren 29 B, 30 B 25 gr. vleesch of vleeschwaren j VAN 14 JUNI—5 AUGUSTUS. VANAF 1 JUNI. 12 en 31 „Verlichting", 300 gr. kaarsen. VAN 3 MEI—31 DECEMBER. 15, 16, 17, 18 en 19 B.V., der brand- stoffenkaart T 116, één eenheid vas te brandstoffen, per bon. VAN 1 MEI 1943—30 APRIL 1944. 11, 12 en 13 KF der kaart U 115, één een heid vaste brandstoffen. gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. waschjjoeder of zeepjxieder. „W Toiletzeep", 50 gr. Toiletzeep of 75 gr. (oude samenstelling). VAN 1 MEI— 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. tuinbouwteeltvergunning gerooid en ge veild mogen worden. Volgens de tuinbouwteeltbeschikking worden als vroege aardappelen aange wezen de soorten Arran Crest, Duke of York, Dunbar Yeoman, Eerstelingen, Ever Good, .Frü- mölle, Geeltje, Ideaal, Iris. Kralen. Li- mosa, Ninetyfold, Opperdoezer-ronden, Paarspitten, Present, Roode Eerstelin- fen, Schoolmeesters, Schotsche muis. utton, Volgeling, Wilde Due. Het rooien van Eigenheimers, ook al zijln deze geteeld op tuinbouwteeltver gunning is tot nadere aankondiging ver boden. HET KOOPEN OP PUNTEN DER TEXTIELKAART. Bij den aankoop van textielproducten, is het geoorloofd om, indien de geldi ge punten der textielkaart van den per soon voor wien het art kei besitemd is, verbruikt Zijn, de geldige punten der textielkaarten te gebruiken van de ge zinsleden van den kooper, mits op deze textielkaarten dezelfde geslachtsnaam en hetzelfde adres voorkomen. B'ij den aan koop moeten de distributiestamkaarten van den kooper en van, de betrokken gezinsleden worden overgelegd. BON 618 EEN KG. AARDAPPELEN Tot en met morgen is bon Alge meen 618 van de bonkaart voedingsmid delen aangewezen voor het koopen van een extra rantsoen aardappelen; van 1 kilogram. Bootmansloopbaan (1) stukmees- tersgroep. De gegadigden voor deze loop baan worden gekozen uit de onder officieren der bootmansloopbaan, die in den artilleriedlenst voortreffetijk werk hebben geleverd. Vrijwilligers worden niet geplaatst. Taak der soldaten: assistentie der artillerie-afficieren b'ij de leiding vati het zware toren- en afweergeschut en bij' de opleiding der bedieningsmanschappen.. Onder houd van geschuttorens en geschut. Welke dienstgraden kent deze loop baan? Matroos, Matrosengefreiter, -Ober- gefreiter, Bootmann§maat, Oberstueck- meister, Stabsoberstueckmeister. Wachtrrieestersgroep. De gegadigden voor deze groep worden eveneens gekozen uit de onderofficieren der bootmansloopbaan, die goede solda ten Zijn gebleken, vaardig zijn in het schrijven en het wachtmeestersbureau kunnen leiden. Vrijwilligers worden niet aange steld. Welke taak heeft deze groep? Assistentie van den eersten offi cier aan boord der groote slagsche pen en kruisers voor de verzorging van den binnendienst. Welke dienstgraden kent deze loopbaan? Matroos, Matrosengefreiter, -Ober- gefreiter, Bootmansmaat, Oberwacht- meister, Stabswachtmeister. Vuurleidingsgroep. Voor deze greep worden geschikte vrijwilligers en voorts soldaten der bootmansloopbaan uitgekozen. Welke taak heeft deze groep? Bediening van de vuur'.eidingsin- stallaties der artillerie, luchtafweer- artillerie en van het torpedowapen. Vaardigheid, betrouwbaarheid en ze kerheid worden van de soldaten ver langd. Welke dienstgraden kent deze loopbaan Dezelfde dienstgraden als voor de hoofdloopbaan van Bootsmann.. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrek ken inlichtingen, en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren, INRUILING SPECIALE VERGUNNIN GEN (MET B1JBEH. PUNTEN. Houders van na 11 April 1943 uit gereikte speciale vergunningen, (met bij- behoorende punten), welke bescheiden op 12 Juni 1943 ongeldig zijn verklaard, kunnen op nader door de distributie diensten te bepalen tijdstippen aldaar een aanvrage indienen ter verkrijging van nieuwe textiel-distributiebeschciden. Op het carillon van het stadhuis zijn weer nieuwe wijsjes gekomen. Op het heel uur staat het „Bra- bantsch Volkslied", op het half uur „Jong Afrika"; met het „groot kwar tier' wordt het voorspel van Bra- bantsch Volkslied en met het „klein kwartier" het voorspel van „Jong Afrika", ten gehoore gebracht. -- Bij het Sted. Gymnasium te Den Bosch werden bevorderd van de 4e naar de 5e klasse Dientje Knoop alhier en M. Walraven te Genderen., Tot de le klasse werd toegelaten Wim Knoop alhier. Aan de Rijks H.B.S. te 's-Bosch werd van de 4e naar de 5e klas be vorderd A. Roza te Wijle. Bevorderd van de 2e naar de 3e klasse Aa. Baaij- ens alhier, Ca. Knijpers te Aalburg, Pa. v. d. Maaden te Wijle. Bevorderd van de le naar de 2e klasse G. Bax, H. Gijswijt, M. Nieuwenhuizen alhier, A. Roza te Wij'le en A. Wijgers te Aal burg. Aan de Middelb. Technische School te 's-Bosch slaagde A. F. H. Roza al hier voor het overgangs-examen van het 2e naar het 3e leerjaar. Zondag werd te 's-Bosch het persoonlijk damkampioenschap van Nrd.- Brabant voortgezet. De deelnemers van onze damvereeniging Nieuwkoop en de Graag speelden remise resp. tegen Craa- ne en Maas. De stand is thans: gesp. gew. rem. verl. p. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 M. Koek A. de Graag D. Verhagen M. Verlouw J. Maas J. Craane W. v. d. Kraan A. Lpdewij'ks A. Nieuwkoop A. J. v. Engelen 3 J. de Groot 0 0 6 1 0 5 1 0 5 1 0 5 2 0 4 2 0 4 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 3 0 0 3 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 H. v. Word ragen 3 0 Zondag a.s. wordt te Eindhoven de 4e ronde gespeeld. Nieuwkoop speelt dan tegen v. Wordragen, de Graag te gen Craane. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 13 Juli 23 zuigelingen ter onderzoek aangebo den waarvan ,14 uit Heusden, 1 uit Oudheusden, 4 uit Herpt en 4 uit Gen deren. De heer A. «v. d. S. en de landbouwer A. S. alhier, hadden beiden het ongeluk zich met het zaadmaaien in het been te treffen, en wel zooda nig, dat de dokter de wonden moest hechten. r-* De vraag naar en de handel in vee houdt in deze streek steeds aan, terwijl de prijzen steeds in stij"gende lijn zijn. Zoo besteedt men voor aller lei le soort vee als volgt: kalf- en melk koeien f 1100-f 1600magere koeien f650f 1000; jongvee f 425f675; nuchtere kalveren f-100f215; scha pen f165f 275; lammeren f55f90. Zondagavond 7 uur hoopt Ds. Boezer uit Eethen voor de gemeente voor te gaan en niet om 3 uur zooals aapvankenjk bepaald was. Voor de diploma's Mulo A en typen slaagde onze plaatsgenoot Bertus Kuijs.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2