M:JH& COVEREN WOEKER! DAMESKAPSALON MEUBELEN §IGO 36 Michael's Ijzerhandel W. TIMMERMANS ZN. Goöp. Boeren Leenbank „L. B," Wijk en Aalburg Rentevergoeding voor inlagen 23|4°|0 Assurantiebedrijf Th. A.A. van den Heuvel #P REIS?? evacuatieverhuizingen Te koop gevraagd Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties E. BRINCKMAN Df. SCHILLING BREDA (Ginneken). Papieroogstgaren Vezeloogstgaren J. A. MONSTER HET BRIL RK H. de Bont-v. Huiten Dames- en Heeren Kleeding l A l .tl t 1 i 11 M il A Ml E I, SPORTZAAK P. OE JONGH Verkooplokaal „De Zwaan'' Complete Woninginrichting K.E.M.I. nv Speciale Heparatie inrichting Hl r,rü0- S. D. Lankhuyzen Go's Bank h.v. KOFFERS „G R.E.V O.' Tips voor bouwers. Rechtzaken Marktberichten R O H Y P" Landbouwwerktuigen voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. TECHNISCH BUREAU „ELÜO' Ged, Pédicure- Voetverzorger stuur ons uw BANDENKAART SPHINX SERVICE STATION muziekhandel COEN VAN ORSOUW WIJ weten er raad op. WIJ Leveren, Ruilen e. Repareeren M. M. DE KEEPER - DEN BOSCH Telef. No. 15, Raamsdonksveer. Agentschap van de Amsterdamsche Bank N.V. Amsterdam. RAVENSWAAY'S KOFFIE-SURROGAAT cent - per 250 gram De hoeveelheden cement welke kunnen worden aangehouden zijn als volgt: kantongerecht 's-IIertogcnboscli. OORLOGSSCHADE STORMSCHADE «RENOVATUM» Inspecteur: N. TH. RUITER, VOOR IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HUIShOUDELIJKE ARTIKELEN ENZ. ENZ. ENZ. NAAR AALBURG Telefoon No 14 Kassiers en Commissionairs in Effecten Kassier: D. VAN WI|K. Havendijk 76 Gorinchem Tel. 2779, J. VAN IBPtREN Meubel transportbedrijf QROElN's Naaimachinehandel ROTTERDAM L. W. GOUDA. 's-BOSCH Telef. 4869 ZATERDAGS 10-4 Laan ran Mecklenburg 16 en wij zorgen voor vlot TETERINGSCHEDIJK 210 BREDA TELEFOON 4567 REID0 CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS????? V Kinderen spelen NAAR MAAT. Prima coupe Telefoon 10 9. M. BLIJLEVENS WAALWIJK LEVERING en REPARATIE van ALLE MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN I SUURS KERSTEN Koningsweg 127 DEN BOSCH Tel. 4708 PERMANENTEN HAARVERVEN ONDULEEREN WATERGOLVEN Bonnen koopen is rantsoenen stelen! GORIlNCHEM BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNAIES GEZELSCHAPSSPELEN W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 HET MEEST VERTROUWD ADRES j Als wij uw MEUBELS OPNIEUW STOFFEEREN, ontvangt U ze als nieuw terug Nog ruime keuze BEHANGSELPAPIER C A. DOOMERNIK, Ververstr. 46 - Den Bosch Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen -voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. REPARATIE VAN KLOMPEN. „Hier worden klompen ter zooirepa ratie aangenomen" staat met duidelij ke letters op het affiche te lezen, dat voor het raam van den klompenwinkel hangt. Op het plakkaat is een klomp afgebeeld op rooden achtergrond. Met deze reclame hoopt de Bedrijfsgroep Houtindustrie te bereiken, dat het pu bliek op gemakkelijke wijze kennis krijgt van de adressen van winkeliers, waar klompen tér reparatie kunnen, worden aangenomen. Ongeveer 85 gegadigden, waaronder timmerfabrieken, klompenfabrieken, ea. hebben aan den oproep van de bedrijfs groep gehoor gegeven om de reparatie van klompen in een, bepaald rayon op zich te nemen. Daarheen zenden,de win keliers, bij wie de versleten klompen kunnen worden afgegeven, het te repa- reeren materiaal, dat na herstel weer door den klant kan worden gebruikt. Bij d£ moeilijkheid om aan nieuwe klompen te komen, zal men het als een. uitkomst beschouwen, wanneer men, zijn oude klompen kan laten re pa re eren,. De levensduur ervan wordt daardoor practisch verdubbeld, terwijl de repa ratie slechts 20 pCt. vergt van het hout, dat noodig is voor de vervaar diging van nieuwe klompen. Men wachte niet met het aanbieden van klompen ter reparatie totdat er een gat in de zool is. Wellicht is ook dan nog herstel noodig, maar goed werk' kan niet meer worden afgeleverd. Voorts dient te worden vermeden, dat allen, die klompen te repareeren hebben, deze dinect de eerste week daartoe aanbiede„, want dan, is de- stroom niet te verwerkenwie geen bepaalde haast heeft, wachte liever nog eenigen tijd. VERBODEN KAASVORMEN. Ingevolge een door het Bedrijfschap voor Zuivel afgekondigde verordening is het -aan veehouders verboden kaas vormen van Goudsch model, bestemd voor kazen met een gewicht van 21/« kg of minder, voorhanden of in voor raad te hebben. C.C.D. DEED EEN INVAL. Een van "de controleurs van. den C.C.D. was ter oore gekomen, dat in Soest zoo nu en dan een vracht clande stiene rogge aankwam. Hij zette in ver band daarmede de noodige luisterposten uit en kreeg op een avond bericht dat er weer een vracht rogge binnenge komen was. Onmiddellijk waarschuwde hij zijn collega's en de politie. Tezamen deden Zij een inval in het verdachte huis. Hun moeite werd be loond, want zij vonden er onder meer 40 mud rogge, twee pas geslachte var kens, twee al in het zout gezette var kens en 75 kg koffiesurrogaat. Het on derzoek in deze zaak wordt voortgezet. De Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en voor de Bouw nijverheid, heeft thans een zeer uit gebreide opgave verstrekt van de toelaatbare hoeveelheden materiaal, welke als norm dienen bij het beoor- cfeelen van materiaaf-aanvragen voor Douwwerken. BLOEMKOOL IN EEN KINDER WAGEN. In de buurt van Leidschendam za gen controleurs van den C.C.D. een juffrouw met een kinderwagen, die wel wat heel snel reed. Het leek er meer op alsof de dame zich uit de voeten probeerde te maken. De oontroleurs lieten haar daartoe echter niet de kans. Zij werd aangehouden, maar toen men in den wagen keek, bleek er toch een, kind in te liggen, alleen zag het erg bleek. Een der controleurs ging dit aan het hart en hij stond op het punt een meewarig woord te spreken, toen bij nadere beschouwing het gezicht van het kind... een bloemkool met een muts op bleek te zijn. Hierop sloegen de controleurs de dekens- verder terug. Er lagen 25 bloemkolen, benevens 2 kg tomaten onder verborgen. Alles werd in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt wegens ongeoorloofd vervoer van groenten. MR. A. M. P. THOMASSEN, BUR GEMEESTER TE DEN BOSCH. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den bur gemeester van 's-Bosch, Mr. C. A F. H. W. B., v. d. Clooster baron Sloet tot Everloo, eervol uit zijn func tie ontslagen. In zijn. plaats heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied mr. A. M. P. Tho massen, tot dusver burgemeester van Kerkrade, benoemd, met gelijktijdig eervol ontslag uit zijn vorige functie, tot burgemeester van 's-Hertogenbosch. Tenslotte heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied den huidigen waarnemenden burgemees ter van Maastricht, dr. Tr. A. A. M. Copray, benoemd tot burgemeester van Kerkrade, met gelijktijdig intrekken van zijn huidige opdracht te Maastricht. P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. bh Roza te Heusden Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman Botermarkt te Heusden. K 1448. 1 M3 normaal gewapend beton (tundeeringsvoetingen) 275 kg ce ment. 1 Ms normaal gewapend beton (constructiebeton) 300 kg cement. 1 M3 normaal gewapend 'beton (waterdichte betonwerken) 375 kg cement. 1 M3 ongewapend stampbeton (werkvloeren) 200 kg cement. 1 M3 ongewapend' stampbeton (bodematsluiting) 225 kg cement. 1 M3 ongewapend stampbeton (aan vioeren voor keukens, werkplaatsen enz. mciusief glad afwerken direct na het storten) 250 kg cement. 1 M- voegwerk gevels l1/» kg cement. 1 M2 cementalpieistering dik 2 c.m. (vloeren) 10 kg cement. 1 M2 cementalpieistering dik ly2 c.m. (wanden) 7y2 kg cement. 1 M2 lambrizeering atpleistering dik 1 ccm. \l/0 kg cement. 1 M2 binnenpleisterwerk op mu ren, dik 1 c.m. 1 kg. 1 M2 binnenpleisterwerk op be ton, dik y2 c.m. ly2 kg cement. 1 M2 buitenpleisterwerk op mu ren, dik 1 c.m. 31/2 kg. cement. Per 1000 steen ,-aan tundeering en binnenmuren 55 kg cement. Per 1000 steen aan -gevelmetsel werk 100 kg cement. Per 1000 steen aan trasraam-met- se'ïwerk-kelders boven grondwater of krachtoverbrenging 170 kg cement. Per 1000 steen aan waterdicht met selwerk in of onder water 195 kg cement. Voor betonkolken, betonnngen, schuttingpalen, schuttingpranken, be- tonkeermuren enz. per M.3: gewicht 2400 kg; cement 375 kg. Zitting van Woensdag 7 Juli. Geen doorloopend register houden R. v. H., Sprang-Capelle f 10. ^Hinderwet: W. J. G., Nieuwendijk f 15. Inentingswet: C. G. C., Waalwijk f3; G. J. T., Waalwijk f3; A. v. E., Waalwijk f 5. Geen voor- en achterlicht: T. C. H., Werkendam f2.50; A. C., Sprang-Ca- fclle f2.50; T. P., Almkerk f2.50. Geen voorlicht: 'A. J. E., Dussen f3; C. J. B., Dussen f3; D. B., Wijk en Aalburg f 3. Geen achterlicht: P. J. K., Waal wijk f 2.50. Besl. Persoonsbewijzen: Z. T., Nieu wendijk f 3. Voorlicht niet afgeschermd: A. P. H., Waalwijk .f5. Kopljchten niet afgeschermd: J. A. K., Ammerzoden f6; A. J. T„ Waal- Wijk f 6. LuchtbeschermingsverordeningJ. v. d» S., De Werken f 10. Rijwiel onbeheerd laten staan: C. N. B., Almkerk f 10; B. v. d. W., Alm kerk f 10j P. C. J. d. K., Kaats heuvel f 10. Bouwverordening: L. J. M. E. v. W., Vlijmen f 20s ROTTERDAM, 13 Juli. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1272 dieren waaronder 23 paai den, 124 veulens, 171 schapen 730 runderen, 65 nuchtere kalveren.. 68 graskalveren, 91 biggen. Prijzen per stuk: Melkkoeien f 1400, f 1200, f 1000; kalfkoeien f 1375, f1150, ff 1000; va rekoeien f 825, f 725, f 625vaarzen zen f 800, f 650, f 475 en pinken f 500 f 375. De aanvoer van melk- en kalfkoeien. was iets grooter, de handel zeer stil en de prijzen bleven constant. De aanvoer van varekoeien was ma tig, met luien handel en onveranderde prijzen. De aanvoer van vaarzen en. pinken wasiets ruimer, met zeier stroeven handel en prijzen als vorige week. Ranovatum verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Practise he voorwaarden Billijke tarieven Inlichtingen bi/ ome correspondenten Algemeen Onderling Waarborg Genootschap LEIDSCHEPLEIN 28 - AMSTERDAM-C. 's-HERTOGENBOSCH, 7 Juli. Op de markt van heden waren aan gevoerd 1236 stuks, waarvan 527 run deren, 136 nuchtere kalveren, 573 scha pen-lammeren. Prijzen fier stuk: Kalfkoeien en melk vee f1150, f 1700; magere ossen en koeien f 600, f 1000jongvee f 450, f 700; graskalveren f200, f 380; nuch tere kalveren f 100, f150, f200; scha pen f180, f220, f 320; lammeren f50. f 80, f 100. Goede aanvoer van rundvee, handel vlug, iets hooger. Jongvee ruimer aan voer, goede handel, zeer hooge prijzen. Gcede aanvoer van fokkalveren, goede prijzen. Weer veel levering van nuch tere kalveren. Betere aanvoer van scha pen en" lammeren, handel goedde prijzen nog weer hooger. IN JUNI VERSCHEEN DE DRIEMAANDE- LIJKSCHE TOEKENNINGSSTAAT VAN DE N.V. BOUWKAS „ROHYP", AMSTERDAM-C. Aan 558 deelnemers werd .het ingeschreven bedrag „nn toegekend zijnde: T. Z. IQJ.OUU.- Met inbegrip van deze toekenning werd nu in totaal reeds aan deel- «e-» Ten nemers toegewezen: T. o.Uü If Ou.- voor rentelooze en onopzegbare hypothecaire 'eeningön. Al deze toekenningen zijn geschied binnen den vermoedelijken wacht- of spaartijd. Is U reeds deelnemer? U wenscht toch ook een onbelast eigen huis! Vraag/ geheel vrijblijvend eens in lichtingen aan bij de N.V. Bouwkas n Amsterdam C., Heerengr. 124-128, of bij haar door het geheele land gevestigde Vertegenwoordigers. Kruisstraat 31, den Bosch - Tel. 4768 (K4100) CORRESPONDENT J. Visser-Bos Laantje - Werkendam. Actieve correspondenten gevraagd. Schriftelijke sollicitaties aan den Inspecteur. Hebt U vergunning voor aankoop van in Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote kans van slagen. Coöp Landb. Aan- en Verkoopvereen „Altena en Biesbosch" - Nieuwendijk. WAALWIJKTelefoon No.' 55 Koopen en verkoop en Effecten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraakvrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle BANKZAKEN. Bezorgen ALLE ASSURANTIËN Kantoor geopend: DINSDAGS en VRIJDAGS van 6-10 uur. Wij behartigen Uw belangen door geheel.Nederland. DEKKLEEDEN, AUTOKAPZEILEN TOUWWERK, TENTEN, STAALDRAAD VERHUREN VAN DEKKLEEDEN M. VAN DER WERFF BREEDEHAVEN 118 TEL. 2071 b.g.g. 2974 - DEN BOSCH Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH Statiunsweg 1 - Telef. 2440 GORINCHEM Belast zich met per auto, schip of spoor. Ruime droge bergplaats voor inboedels. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland - Hand- en Trapnaaimachines, Kleer makersmachines en ijzeren Traptafels. - Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 Telefoon 39653 NAAR EETHEN (BIJ WAALWIJK) Des Donderdags in Waalwijk Hotel 0 Korenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. At. Jk. Jk. Ak. Ak Jk. Ak AU. Ak (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. J A N S EN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. Och, ze hebben niet zoo veel noodig om te spelen. Hun fantasie toovert met kleine middelen groote din gen. Toch, al is speelgoed niet onontbeerlijk, het is zoo heerlijk kinderoogen te zien glanzen met een verjaardag. „Hoe kan dat nou," vraagt een vader met een bescheiden inkomen, „als je die prijzen ziet". Ook hier zijn parasieten aan het werk, ook hier klinkt schrijnend: voor koolzaad. voor granen. Zendt mij Uw aankoopvergun ning voor bovengenoemde ar tikelen. Deze worden met spoed door mij behandeld. GORINCHEM. IENHUIS. H VAN DER VEN. DEN BOSCH -.TDaaT 30 I/O HEI POSTKANTOOR Grootestraat 231 WAAL Wij K STATIONSSTRAAT 29 „Zware jongens", die zich vroeger op diefstal met inbraak toelegden. Nu handelen zij in bonnen In gestolen rantsoenen. Helers genoeg. De zoo genaamd fatsoenlijke menschen, zijn er de oorzaak van, dat zij een dergelijk bedrijf kun nen uitoefenen. LANGENDljK 14 TELEFOON 2787 Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. Aanbevelend: Verkooplokaal „OE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss Ververstraat 69, 's-HERTOGENBOSCH Publ. v/h Dep. r. Handel, Nijverheid en Scheepv. t.b v.h. C.D.K. Telefoon 131 Als U een Electrische Waschmachine zoekt .omdat Uw oude niet meer te gebruiken is, of U er nog geen gehad heeft; FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-M1J. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. a

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4