BEKENDMAKING Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6352 Keuringen voor de Waffen-SS. het Legioen en de Landwacht Terugvoering in krijgsgevangenschap van dienstplichtig- en reserve- personeel der landmacht. Voedingsgewassen in eigen tuin Vrijdag 23 Juli 1943 V ER D Ü1STEREN Officiëele Landbouw mededeelingen Binnenland lAND VAN ALTEH* Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/, cent Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland Het S.S. Ersatzkommando Nieder- lande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel 'als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de ooleidmg hun steil, Kunnen Zich bij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen wor den ook1 alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de ver zorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen Voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op geves tigd1, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid be staat, hun dienst te doen bij de landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tij dens deze keuringen kunnen, zich ook diegenen melden, die tot die ger- maansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplïchtig zijn voor den arbeidsinzet 'kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmel den en worden gedurende hun. ver bintenis van den arbeidsinzet vrijge steld. 24.7.43 9—13.00 uur Utrecht, n.v. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 914.00 uur Amersfoort, pol. durchgangslager, Leusdervveg 26.7.43 914.00 uur Den Haag, café den Hout, Bezuidenhoatsche- weg. voor de Provincie Noord-Brabant. NnmwsBLu «oor bet Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de fiommelerwaard SAMENKOMST VAN FüHRER EN DUCE. De Führer en de Duce hebben op Maandag 19 Juli in een stad in Noord- Italië een samenkomst gehad. Er wer den militaire kwesties besproken. SOWJET-ZOMEROFFEfTSIEF BEGONNEN. De militaire correspondent van het D.N.B. constateert in een beschouwing over den militairen toestand, dat het door de Duitsche legerleiding verwach te Sowjet-Russische zomeroffensief thans op dreef gekomen is en dat op het oogenblik de tot dusver grootste ,af- weerslag in het oosten woedt. Het ge- heele oostelijke front van het Koeban- bruggenhoofd tot den Wolchof en Le ningrad toe bevindt zich thans in strijd. Met een gebruik van oorlogsmateriaal zooals tot dusver aan beide zijden, ook tijdens de grootste veldslagen van het oostelijke front, nog nooit waargenomen is, woedt er een geweldige afvveerslag aan den M:oe#en aan den Midden-Do- netz, alsmede ten noorden van Orel. Het vijandelijke offens'ef blij Koersk daarentegen schijnt als gevolg van de Duitsche voorzorgsactie in dit gebied van begin Juli nu aan sterkte verloren te hebben. Nu wordt pas in vollen omvang de beteekenis duidelijk van den bij voor zorg ondernomen tegenaanval, waartoe de opperste Duitsche legerleiding bevel gegeven had. De vernietiging van 4964 Sow jet-pantserwagens, van 2310 Sow- jet-kannonnen en van meer dan 2000 Sow jet-vliegtuigen sinds den 5ent Juli, beteekent voor den vijand een niet on aanzienlijk verlies aan offensieve kracht waarbij tevens het ondubbelzinnige suc ces van de Duitsche legerleiding blijkt. DE STRIJD OP SICILIË. Op Sicilië is de strijd weer ver scherpt. Het werkelijke zwaartepunt van de geheele actie ligt nog altijd in het gebied om Catania, waar de divisie Her mann Goering alle doorbraakpogingen der Britten ook Maandag weer verhin derd heeft. Een ander zwaartepunt van den strijld ligt in het gebied van En,na, in het binnenland. Van hieruit probeert de vijand blijkbaar het front van Cata nia uit het westen te overvleugelen. v Intusschen wordt de strijd der luclrt macht van de As \egen de vijandelijke transportvloot in de wateren van Sicilië onvermoeid voortgezet en wel met stijl gend succes. Volgens het Italiaansdie weermacht- bericht blijft de vergrooting van den vijlandelijken druk langs de ontplooiing van de Spiltroepen op Sicilië hardnekki- gen 'weerstand vinden. Ten oosten van Sicilië hebben Itali aansche duikbooten een schip van 8000 brt. tot zinken gebracht en een tweede schip met groote tonnage getorpedeerd. Een koopvaarder van gemiddelde grootte en een oorlogsbodem van niet nader aangeduid type werden door onze tor pedovliegtuigen getroffen. Op de ree- de van Augusta en in de haven van La Valetta beschadigden Italiaansche en Duitsche bommenwerpers voor anker lig gende vijandelijke schepen. ROME GEBOMBARDEERD. Maandagmorgen hebben formaties vij andelij'ke vliegers talrijke bommen op Rome geworpen. Volgens officiëele Italiaansche mie- dedeelingen is vooral in de woonwijken tusschen de Porta Maggiore en de Por ta Tiburtina, waar duizenden arbeiders in huurkazernes wonen, veèl schade aan gericht. Het stadsdeel Tiburtina is het ergst getroffen. De beroemde San Lorenzo-basiliek, die in de vierde eeuw door kejzer Constan- fijn gebouwd is en die de graven van. vele pausen bevat, i's verwoest. Het woor- gedeelte met de colonnade voor den ingang is volkomen verwoest en de ei genlijke facade is eveneens verhield. Het dak is ingestort. Met het dak zijn ook de waardevolle wandmozaïeken uit het middenschip naar beneden gestort en volkomen in kleine deelen uiteenge vallen. Naar Radi Rome meldt, heeft de paus de basiliek van San Lorenzo be zocht om de schade in oogenschouw te nemen. Ook koning-keizer Victor Ema nuel en zijn echtgenoote hebben on middellijk na afloop van den aanval een bezoek aan de getroffen wijken ge bracht. Daarna begaf de koningin zich naar de ziekenhuizen, waar de gewon den heengebracht waren. In het Vaticaan is een vrij langdu rig onderhoud gevoerd tusschen den Amerikaanschen zaakgelastigde Pittman en den plaatsvervangenden onderstaats secretaris van het Vaticaan, mgr. Mon- tini. Van officieele Vaticaansche zijde wordt medegedeeld, dat in den loop van dit onderhoud het bömbardement op Rome van Maandag ter sprake geko men is. Uit welingelichte kringen heeft men den gemotiyeerden indruk, dat den Amerikaanschen zaakgelastigde het pro test van het Vaticaan tegen de vernie ling van de basiliek San Lorenzo door Amerikaansche bommenwerpers, over handigd is. Van offic. Vaticaansche zijde wordt medegedeeld, dat het bombardement op Rome een buitengewoon diepen indruk gemaakt heeft, aangezien tot dusver. nog steeds de hoop bestond, dat Rome voor een bombardement gespaard zou blijven De schade die is aangericht door Amerikaansche formaties, welke met ver scheidene honderden viermotorige bom menwerpers drie uren lang Rome aan vielen, is zeer groot. O.a. werden ge bouwen die gewijd zijn aan de uitoefe ning van het geloof en aan de we tenschap alsmede arbeiders woon wijken zwaar getroffen en ten deele rverwoest, met name de basiliek San Lorenzo, hef kerkhof. Verano, de universiteitsstad, het gebouwencomplex van de polikliniek, de woonhuizen der stadswijken Prene- stina en Latina. Het tot dusver vastge stelde aantal slachtoffers der burger bevolking bedraagt 166 dooden en 1659 gewonden. Tijdens en na den aanval behield de bevolking discipline en kalm te. Zeven vliegtuigen werden door het afweergeschut en een door jagers neer geschoten. Van 18—24 Juli. Begin 22.00 uur. Einde 05.30 uur. Van 2531 Juli. Begin 21.45 uur. Einde 05.45 uur. DE POSITIE VAN ZWEDEN. De Zweeds:he min. president Hansson heeft in een intervieuw met het blad SocicTIdemokraten verklaard, dat van de zijde der Zweedsche «regeering herhaal delijk verklaard is, dat er, zoolang de oorlog duurt, ook voor Zweden ge varen zijn en dat men er op moet re kenen, dat deze gevaren met de ver scherping van den oorlog toenemen. De beoordeeling van de gevaren be ïnvloedt de huidige voorzorgsmaatrege len van Zweden. Deze hebben een wis selenden omvang gehad. Op dit oo genblik is de voorzorg versterkt. Dit betefkent, evenals bij alle vroegere uit breidingen van de Zweedsche paraaf heid, niet, dat Zweden aan eenigerleï bedreiging bloot staat. De algemeene toestand motiveert evenwel een ver scherpte waakzaamheid. mede nog bloesems, welke niet bescha digd' mogen worden. Indien de boonen maar ruw worden afgerukt, dan zullen de jonge vruchtjes en -bloesems van denzelfden tros daarvan het slachtof fer worden. Zulks ten koste van de op brengst. Natuurlijk moet men de boonen ook niet te jonng plukken. Ze> kunnen nog zoo lang blijven groeien als ze malsch blijven en dus niet taai of hard gewor den zijn. Dit geldt zoowel voor slaboo- nen als voor snijboonen. Door eens een scheede door te breken, kan men zich van de malschheid vergewissen. Van eenzelfde gewas kan men bü gunstige weersgesteldheid wel van half Juli tot Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart CNF-J. Ze ,Lmaker- Pax m Gisteren, 22 Juli, vierde de Rijkscommissaris-zijn 51ste verjaardag. begin September blijven plukken, van pronkboonen nog langer. Wil men boonen gaan inmaken, dan moet men met den pluk nfet wachten, tot in de laatste weken van den. oogst, doch het reeds eerder doen. Want boo nen zijn teere gewassen.. Door storm winden, slagregens en. koude kan de oogst reeds ontijdig gaan eindigen.. De ervaring heeft dit reeds al te dikwijls geleerd. Het zïjtn vooral de stormwinden, die aan de stokslaboonen of stoksnij'boo- nen zeer ernstige beschadigingen kunnen teweegbrengen. Hierin ligt derhalve een reden te meer om voor den inmaak reeds tijdig te plukken. Op grond van de op 29 April in de dagbladpers gepubliceerde bekendma king van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van. officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelij'ken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de WATERLOOKAZERNE te AMERSFOORT: 1. De dienstplichtigen van het 6e Regiment Veldartillerie en zijn oor logsformaties, op 26 Juli 1943; 2. De dienstplichtigen van het 9e t/m 12e Regiment motorartillerie en zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943; Bataljon Wegentroepen op 28 Juli 1943; Bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943; Compagnie Intendancetrcepen op 28 Juli 1943; Korps rijdende artillerie op 29 Juli 1943; Regiment Kustartillerie op 29 Juli 1943; Artillerie Meetafdeeling op 29 Juli 1943; 3. De dienstplichtigen van het le regiment luchtartillerie en zijln oor logsformaties op 30 Juli 1943. In het „WEHRMACHTLAGER" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen van het le Regiment Genietroepen en zijn oor logsformaties op 26 Juli 1943 De dienstplichtigen van het 2e Regiment Genietroepen en zijn oor logsformaties op 27 Juli 1943; r De dienstplichtigen van de landstormkorpsen: Landstormkorps Motordienst Landstormkorps Luchtafweerdienst Landstormkorps Luchtwachtdienst Landstormkorps Spoorwegdienst Landstormkc rps Vaartuigendienst op 28 Juli 1943; De dienstplichtigen van het 3e Regiment Genietroepen en. zijn oor logsformaties op 29 Juli 1943; Militaire Luchtvaart op 30 Juli 1943; Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de mélding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht, degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den sta tionchef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding; drin gend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede etensketel en eetgerei mede té brengén. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht be zette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Bij onze Vrijwilligers. Stram in de houding tijdens het morgenappèl SS PK Niquille-O-H- P m DE OOGST VAN SNIJ- EN SLA- BOONEN. De maand Juli is het tijdstip, waar op de oogst van snij- en slaboonen een aanvang neemt. Deze oogst duurt voort tot in Augustus en September. De duur van de oogstperiode en de opbrengst zijn zoowel afhankelijk van de weersgesteldheid als van de gezond heid en het productievermogen van hét. gewas en de zorg, waarmede de pluk geschiedt. Het plukken moet steeds voorzichtig gebeuren. De boonen groeien, aan tros sen. Aan eenzelfden tros bevinden zich naast volwassen, oogstbare scheeden ook nog een aantal jongere scheeden, als- Verhoogde aanslag rundvee bij geringe levering van melk. Onlangs Zijn de veehouders in. kennis gesteld met den aanslag, die hen voor de levering van rundvee in het loopende jaar is opgelegd. Bij de vaststelling van dezen aanslag is rekening" gehou den met de door de veehouders afge leverde hoeveelheid melk met dien ver stande, dat degenen, die per koe zeer weinig melk of melkvet geleverd heb ben een verhoogden aanslag bij de levering van rundvee hebben ontvangen. Daar er in het algemeen naar gestreefd moet worden de lasten zooveel moge lijk gelijkmatig te verdeelen werd het billijk geacht, dat degenen, die slechts geringe hoeveelheden melk leveren, vér plicht worden bij de rundveelevering een hoogeren aanslag op te brengen. Intusschen wordt er de aandacht op gevestigd, dat bij de vaststelling der rundveelevering, die thans heeft plaats gehad, nog slechts in geringe hiafè met de melklevering rekening is gehou den. Het ligt in de bedoeling in het vervolg nog een stap verder te gaan en de eischen aan de melkleveringen waaraan de betrokkene" moet voldoenj wil hij zijn vrijgesteld van een extra aanslag in de rundveelévering hooger te stellen. Daarnaast zullen de*enen, die te weinig melk leveren ook geen aanspraak kunnen maken op een ver gunning voor huisslachting. Een ieder wordt dus in zijn eigen belang aange- raWn de levering van melk en melkvet aan de zuivelfabriek zoo hoog mogelijk op te voeren. Hetzelfde geldt ook ten aanzien van de levering van granen, daar degenen, die hierbij' in gebreke blijven eveneens verstoken zullen zijn van het recht tot huisslachting. De wnd. Voedseloomm. .v. N.-Brab. EEN WAARSCHUWING UIT ENGELAND. Wij geven hieronder den letterlijken inhoud van een waarschuwing, welke de Engelsche omroep in het Neder- landsch op 15 Juli heeft uitgezonden. Deze waarschuwing worde aan het ge zond verstand getoetst. Commentaar ach ten wij overbodig. ,,Nu vraag ik uw aandacht voor een ernstige waarschuwing. Sinds maanden lang hebben de Duitsche maatregelen in Nederland het eenige groote doel het verzet en de verzctsmogelijkheden te breken, Nederland te ontmannen en te verzwakken op ieder gebied. Daar toe hebben onze Vijanden, tot de erger lijkste rechtsverkrachtingen hun toe genomen. Het Aschijnt echter, 'dat zij... worden. Er zijn ve'.e krachtige Neder landsche mannen, waar zij niet de hand op hebben kunnen leggen. 7j\\ zinnen dus op middelen, dit alsnog te bereiken, op welke wijze dan ook. De moffen heb ben een plan opgevat, dat op dit oo genblik blijkbaar een gunstige onder neming is. De bedoeling zou zijn, dat de Duitschers landingen ondernemen op Üe Nederlandsche kust. Behalve dat zou den zij parachutisten neerlaten, maar gekleed in Britsche uniformen. En U heeft het al begrepen, de groote vin dingrijke Duitsche brein is dan, dat de Nederlanders op straat zouden komen in de veronderstelling, dat de dag der onverwachte bevrijding aangebroken is. Waarschijnlijk denken de Duitschers bij zichzelf: er zijn Nederlanders bij, die zelfs wapens bij zich zullen dra gen en daarom zouden, gelijk de schijn dan, de neergekomen Duitsche parachut- tisten in Britsche uniformen razzia's op groote schaal en fouilleeringen op straat plaats hebben. Zoo zouden de Nederlandsche patriotten dan meteen onschadelijk worden gemaakt. Luiste raars, men hoede zich voor iedere Duit sche provocatie op deze en van anderen aard als de pe.st, zegt het voort aan iedereen, dien ge volkomen ver trouwt. Laat U in geen enkele omstan digheid uit de tent lokken door verha len van de komst der geallieerde bevrij ders." „Rotterdammer1* BOMAANVAL OP AMSTERDAM. Zaterdagmorgen kwart voor 9 hebben talrijke Amerikaansche bommenwerpers een ernstigen aanval gedaan op Amster dam. De tientallen vliegtuigen, die op groote hoogte bleven, gooiden lukraak hun bommenlast uit boven de arbeiders wijken in het Noordelijk gedeelte van de stad. De gevolgen waren verschrik kelijk. Een klooster, door den beken den bouwmeester Kropholler gebouwd, kreeg een voltreffer. De daarnaast ge legen kerk van denzelfden bouwmees ter werd eveneens getroffen. In het achtergedeelte van de kerk viel een bom, die een groot gat in het dak der kerk sloeg en vervolgens op den grond ontplofte daarbij een ge weldige ravage aanrichtende. De kerk banken ter plaatse, werden geheel ver splinterd of door den luchtdruk een eind weggeslingerd, ook het orgel werd totaal vernield. In het klooster, dat voor een gedeel te werd vernield en overigens zware schade opliep, vonden vier zusters den dood, twee andere werden zwaar ge wond. Een schoolgebouw werd eveneens ge troffen. Een politiebureau in de buurt kreeg een treffer. Drie agenten wer den daarbij gedood. Ook een postkan toor, een zittingslokaal van den Ge neeskundigen Dienst, een Apotheek, een Dokterswoning, een Sigarenwinkel en tientallen huizen van. arbeiders werden vernield. Van dezen aanval werden. 144 Ne derlandsche burgers net slachtoffer on der wie vrouwen, religieuzen en kinde ren 69 personen werden zwaar, onge veer 250 licht gewond. EEN KG. IS NOG ALTIJD DUIZEND GRAM. Suiker is voor den winkelier een hachelijk artikel. Door allerlei oorza ken glippen de grammen suiker bij tien tallen, bij honderdtallen, weg en met schrik ziet de winkelier zijn voorraad interen. Zoo kan hij in moeilijkheden komen, moeilijkheden, die niet op den klant verhaald kunnnen worden, want de suikerbon van den consument geeft hem recht op een kilogram suiker en... een kilogram is nog altijd 1000 gram. Winkeliers, die er anders over denken, en daarnaar handelen door een suiker bon met minder dan duizend gram sui ker te honoreeren om hun suikerverlies goed te maken, doen verkeerd, want zij overtreden bepalingen, die in het belang van d,e voedselvoorziening zijn uitgevaardigd. De winkelchef van een filiaalbedrijf te Alkmaar heeft ondervonden, dat het afleveren van 950 gram suiker op een suikerbon, zwaar wordt aangerekend. De tuchtrechter te Alkmaar, die zijh géval kortelings te behandelen kreeg, legde den man, die zijn klanten op de ze wijze tekort deed, een boete van f 1250 op. Het Alkmaarsche geval zij den winkeliers een duidelijke waarschu wing. „BRUTO VOOR NETTO' GAAT NIET MEER OP! Het moge voor den oorlog in den handel, in enkele branches gebruik zijn geweest „bruto voor netto te leve ren, het is duidelijk, dat een derge lijke handelwijze thans niet geduld kan worden. „Bruto voor netto" leveren wil namelijk zeggen het gewicht van de verpakking tellen bij het gewicht van de te leveren waar. Derhalvehoe meer verpakking, des te minder waar. Vooral op het terrein van de voedsel voorziening zou, nu distributie en rant soeneering het levensmiddelenverbruik aan strakke grenzen hebben gebonden, handelen volgens de usance „bruto voor netto" meer dan uitsluitend financieele benadeeling van den consument betedke- nen. De verbruiker moet precies aan goederen krijgen, waarop zijn bonnen recht geven en daarom is het goed, dat de Centrale Controle Dienst er op toeziet, dat „bruto voor netto" niet meer wordt toegepast. Een recent ge- vai fn de practijk van den C.C.D. waarbij een fabrikant van verpakt zelf rijzend bakmeel meende volgens de ou de usance te kunnen handelen, is aan leiding om er op te wijzen, dat „bruto voor netto" niet meer opgaat.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1