DE RIJKSPOST SPAARBANK De zeevaart als levensberoep DISTRIBUTIEBONNEN 32 Officieële Berichten Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws LET O Pil Binnenland Open een toekomst voor Uw kind, door geregeld te sparen. Daar kunt U staat op maken I Bijzondere rantsoenen. Op dejervangingsmiddelenbon krijgt men: IIEUSDEN. BOMMELEIÏWAARD. Bonnen welke vervallen HERPT. GENDEREN. WIJK EN AALHURG. WAALWIJK. Brood, beschuit, aardappelen. Vleesch of Vleeschwaren Tabak 31 Tabaksk. 5 Sigaren. 32 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarolles of 25 gram tabak. Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk VAN 11 JULI—7 AUG. 604 1 rants. Vervangingsmiddelen. 605 1 kilogram suiker. 606 500 gram stroop, jam, enz. 607 125^ gram gort. 608 125 gram peulvruchten. 60 9 250 gram havermout. 610 100 gr. vermicelli of maizena. 611, 612, 613, 614 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 615, 616, 617 100 gr. kaas per bon. 29, 30,31, 32 melk, l/«4 liter melk. 29.30 31 taptemelk, \*/4 liter taptemelk. 32 taptemelk, 1 t liter karne- of taptemelk. 29 B, 31 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 29 A, 31 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 3/34, 4/34 .reserve", 150 gr. cacao m.suik. 29 100 gram chocolade, per bon. 30.31 100 gram suikerwerk, per bon. Koffiesurrogaat Boter Bijzondere Rantsoenen. 620 Algem., 1 kg. aardappelen 621 Algem., 100 gr. Chocolade of Suito, Petroleum 09, 10 bonk. „U 215" voor kookdé einden, 1 1. petroleum p. toil, VANAF 1 JUNI. Vaste brandstoffen, Zeep VAN 1-31 JULI. 597 en „W Eenheidszeep", 1 st. lucht- 598 en „W Waschpoeder", 250 gram LEVERING EN VERVOERBEWIJZEN RUNDVEE. De veelevering in de provincie Noord-Brabant is achter bij die in de andere provincies. De aanslagen door den Voedselcommissaris opgelegd wor den of niet, of slechts gedeeltelijk uit gevoerd. Op last van de Duitsche autoriteiten zullen vanaf Maandag 19 Juli j.l. in de provincie Noord-Brabant uitsluitend vervoerbewijzen voor runderen afgege ven voor de verplichte veelevcring. Elk ander vervoer is dus verboden. Dit zal tot gevolg hebben, dat de vrije rundveemarkten in Noord-Brabant niet zullen kunnen worden gehouden en ook de handel van boer tot boer niet mogelijk zal zijn. Zoodra de veelevering in Noord-Bra bant in orde is, zullen wederom ver- voerbewijzen worden afgegeven. De wnd. Voedselcomm. v. Nrd.-Brab. Aardappelen. Tot en met morgen is wederom een extra rantsoen aardappelen van 1 kg beschikbaar gesteld en wiel op bon Algemeen 619 van de bonkaart voor voedingsmiddelen. In de week van 2531 Juli is bon „620 Algemeen" aangewezen ter ver krijging van 1 kg aardappelen. Chocolade of Suikerwerk. In het tijdvak van 25 Juli7 Aug. is aangewezen bon „621 Algemeen'' Deze bon geeft recht op het koopen van 100 gr. Chocolade of Suikerwerk* UITREIKING TEXTIELKAARTEN AAN ARBEIDERS BIJ ORGA NISATIE TODT. Aan Nederlandsche arbeiders, zoo wel diegenen, die in het binnenland, als die in het buitenland bij' de Orga nisatie Todt werkzaam zijin, zullen de distribufiediensten, waar de distributie- stamkaarten van deze arbeiders zijd op gelegd, op nader te bepalen tijdstippen een textielkaart vierde serie uitreiken. Ten behoeve van arbeiders, die in het buitenland werkzaam zijd, kunnen de familieleden ter verkrijging van bo venbedoelde textielkaart een aanvrage indienen, onder overlegging van een werkgeversvergunning of een bewijs van het Gewestelijk Arbeidsbureau, waaruit blijkt, dat betrokkenen in Eet buiten land te werk ziijln gesteld. Eveneens kunnen deze arbeiders c.q. de familieleden de oude punten van. hun textielkaarten 2e of Te serie na 11 Juli 1943 ter inwisseling tegen nieu we punten bij de distributiediensten, aan bieden onder overlegging van de werk geversverklaring en onder voorwaarde, dat de nummering der oude textielkaar ten in overeenstemming is biet de op gelegde distributiestamkaarten. EXTRA BROODBONNEN, VOOR HOOI- EN OOGSTARBE1DERS. De distributiediensten zullen aan, land bouwers en landarbeiders, die hooi- en oogstwerkzaamheden verrichten, rant soenbonnen uitreiken voor een extra rantsoen brood van 900 gram per week. De uitreiking heeft plaats voor de distributieperioden van 11 Juli tot en met 7 .Augustus. 8 Augustus tot en met 4 September. 5 September tot en met 2 October. 3 October tot en met 30 October. 3\ October tot en met 27 November, Voor deze extra verstrekking van broodbonnen komen niet in aanmerking zelfverzorgers voor brood, tuinbouwar- beiders en dergelijke personen, alsmede personen, die wel hooi- en oogstwerk zaamheden verrichten, doch dit niet als beroep doen. INRUILING OUDE PUNTEN VAN PERSONEN IN ZIEKENHUIZEN* Voor personen, die in een ziekenhuis of dergelijke inrichting zijn opgeno men en mitsdien uit dien hoofde de oude punten der textielkaart niet hebben, kun nen omwisselen, kunnen van 11 Juli tot en met 25 Juli 1943 de admini strateurs van bovengenoemde ziekenhui zen of inrichtingen- de oude punten, indien deze zich in onbeschadigden toe stand aan de kaart bevinden, bij de dis tributiediensten omruilen. De administrateurs dienen de distri butiestamkaarten van degenen, voor wie de punten worden omgewisseld, over te leggen. De distributiedienst zal eerst dan tot omruiling der punten over gaan, zoodra gebleken is, dat de num mering der distributiestamkaarten over eenstemt met de overgelegde oude tex tielkaarten. Af standmeti ngsgroep Voor deze groep der Bootmans loopbaan (I) worden geschikte sol daten uit deze loopbaan uitgekozen en vrijwilligers aangenomen. Welke taak hebben de soldaten van deze groep. Bediening der afstandsmeters bij alle artilleriewapenen.. Welke dienstgraden kent deze loop baan? Dezelfde dienstgraden als die voor de vuurleidingsgroep, dus voor de hoofdgroep, der bcotmansloopbaan (I). Zeilmakersgrcep. De gegadigden voor deze groep worden gekozen uit de bootmansloopbaan, nadat zij heb ben bewezen voor den zeilmakers- dienst geschikt te zijn. Vrijwilligers worden niet aangesteld. Welke taak hebben de soldaten van deze groep Onderhoud van takelage, de zei len, het touwwerk en de kooien aan boord. Zij moeten dus een goeden aanleg voor takel- en zeilmakersdienSt hebben. Welke dienstgraden kent de ze groep? Dezelfde dienstgraden als voor de bootmansloopbaan (I) Hiermede zijn alle zeemansloopba nen behandeld, die zijn samengevat in de hoofdgroep genaamd Bootmans loopbaan (I) Van even groote beteekenis is de machinistenloopbaan (II) Zij wordt aangevuld uit vrijwilligers. Welke taak hebben de soldaten van deze loopbaan Bediening en onderhoud van de voortstuwings- en hulpmachines aan, boord van de oorlogsschepen, (stoom machines, stoomturbines, diesel- en electromotoren), de ketels, de elec- trische installatie en de pompinstal- laties, de machines der sloepen en de zoeklichten. Welke eischen worden den candida te n gesteld Voltooide leertijd (bij Wijize van uit zondering is ook een arbeidstijd van. verscheidene jaren voldoende) in. een metaalvak, bijv. machinebankwerker, machinebouwer, motorenbankwerker, smid, ketelsmid, koperstnid, bliksla ger, werktuigkundige, electrotechni- cus, lasscher of een verwant vak. Welke dienstgraden kent deze loop baan? Matroos, Maschinengefreiter, -Ober- gefreiter, -Hauptgerreiter, Maschinen- maat, -Obermaat, Maschinist, Stabs- maschinist, Obermaschinist, -Stabsober- maschinist. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrek ken inlichtingen, en aanWijlzingen. Uitknippen en bewaren,. 50 gr. bouillontabletten, -korrels, -poe der, -pasta, extracttabietten -korreis- -poeder, -pasta, soeppasta, -aroma, spijsaroma, spijs- en soeparoma; of 50 gram bouillonblokjes of extract blokjes, met dien verstande dat deze hoeveelheid in maximaal 12 blokjes verpakt mag zijnof 100 gram soepblokjes, soeptabletten, soepkorrels, soeppoeder, met dien ver stande, dat deze hoeveelheid in maxi maal 4 blokjes, tabletten of pakjes verpakt mag zijnof 100 gram gedroogde soep of soep in drogen vorm, uitgezonderd vermicel- lisoep (deze is uitsluitend verkrijg baar op den voor vermicelli aange wezen bon)of 100 gram jusblokjes, justabletten, jus- korrels, juspoeder, met dien verstan de, dat deze hoeveelheid in maximaal 7 blokjes, tabletten of pakjes ver pakt mag zijnof 100 gram juspasta; of 125 gram plantenextract; of 200 gram pikante saus of ketchupof 100 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter ver grooting van het olie-, vet of boter- volume, of ter vervanging van olie, vet, boter, botersaus of roomof 200 gram van die producten, welke ge bruikt kunnen worden ter vervan ging van mayonnaisse; of 400 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter vervan ging ,van slasaus. Voor de Evang. Luth. Gein. al hier hoopt Zondagmorgen op te treden Ds. Toxopeus uit Breda. Bij het gisteravond alhier ge houden examen tot het verkrij'gen van het Eenheidsdiploma E.H.B.O.^liet- welk afgenomen werd door Dr. X v- Erp uit 's-Bosch slaagden van de af- deeling Heusden der Ned. Vereen. E.H.B.O. de volgende cursisten: De dames D. v. d. Bogert, L. Crijns, B. Klaren en Cor Verschuur uit Heus den. M. Siegers uit Herpt en L. Schef- fers uit Aalburg. De heeren G. v. Bokhoven en Th. v. d. Broek uit Herpt. Bij de persoonlijke damkampi oenschappen voor Noord-Brabant speel den de Heusdensche deelnemers Nieuw koop remise tegen v. Wordragen, de Graag wint van Craane. Een opmerkelijke uitslag was de re mise van Koch, welke de leiding had tegen Verhagen; in een glad gewonnen stelling werd een fout gemaakt en eerst genoemde wist op 't nippertje remise te maken. Door deze uitslag kwam de Graag mede aan den kop. Stand der deelnemers: gesp. gew. rem. verl. p. M. Koch 4 3 10 7 A. de Graag .43107 D. Verhagen 4 2 2 0 6 M. Verlouw 4 2 2 0 6 W. v. d. Kraan 4 2 115 J. Maas 4 12 14 J. Craane 4 12 14 A. Lodexvijks 4 0 3 1 3 A. Nieuwkoop 4 0 2 2 2 A. J. v. Engelen 4 0 2 2 2 J. .de Groot 4 0 1.3 1 B. v. Wordragen 4 0 13 1 In de vergadering .van j.l. Zondag te Eindhoven gehouden, werd o.m. besloten dat deze groep, gezien de getalsterkte ten opzichte van groep Breda, 3 finalis ten zal leveren; groep Breda 2. Zondag wordt te 's-Bosch gespeeld in het clublokaal van Excelsior (Café Geertsen). Aanvhng 11 uur. Nieuwkoop speelt tegen v. d. Kraan, de Graag tegen de Groot. Bij het te Eindhoven gehouden Mulo-examen slaagde onze stadgenoo- te Lies je v^ d. Kolk, leerlinge van de Nuts-Ulo te 's-Bosch. Bij het gehouden examen te Vught, slaagde onze stadgenoote Thérèse Cor- nely. Onze stadgenoot L. v. d. Lee, slaagde voor het eindexamen M.T.S. burgerlijke bouwkunde. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 20 Juli ter onderzoek aangeboden 16 zuige lingen en wel uit Heusden 8, Oudheus- den 1, Herpt 3, Heesbeen 1, Gende- ren 2 en Wijk 1. ALMKEKK. In café v. Dijk hield Dinsdag avond de Ver. voor t.bc.-biestrfjding onder het Rundvee, haar jaarvergade ring. Wegens afwezigheid van den voor zitter den heer P. Dekker, berustte de leiding in handen van den heer Wijben- ga, dir. der 'Coop. Zuivelfabriek. Secretaris de heer J. Lankhaar. Uit het jaarverslag van laatstgenoem de bleek, dat de verezniging in leden tal steeds vooruit gaat, de A-groep telde 53 en de B-groep 23 leden, waar van resp. 42 en 17 leden een t.b.c.- vrije stal verwierven. In de «A-groep werden getubercule- neerd 435 runderen boven 2 jaar, waar van 18 reageerden of wel 4 pCt. en 274 beneden 2 jaar, waarvan 1 reageerde. In de B-groep 118 runderen boven 2 jaar, waarvan 8 reageerden of plm. 5 pCt. en 113 runderen beneden 2 jaar, welke allen vrij waren. Voor tusschen- tijdsche controle werden 27 runderen opgegeven, .zoodat in totaal 1017 run deren onderzocht werden. De inkomsten bedroegen f812,10, de uitgaven f 908,50; het nadeelig saldo werd evenals andere jjiren door de zui velfabriek overgenomen. De subsidie van 't Rijk bleef ongewijzigd. Daar geen open lijders voorkwamen, behoef de in dit fonds niet te worden gestort. De Secretaris besloot zijn jaarverslag met deze woorden: We willen hopen dat de toekomst zich dusdanig zal ont sluiten, dat we met meer ambitie dan thans het geval is, ons werk mogen voortzetten. Met bijna algemëene stem men werden tot bestuurslid herkozen de heeren C. A. Vermeulen en H. de Lorm. Daarna had een geanimeerde bespreking plaats aangaande verplichte t.b.c.-bestrijding, enz. Belanghebbenden, welke hun Hondenbelasting of belasting Waren wet nog niet hebben voldaan kunnen dit alsnog doen voor 1 Aug. a.s. Na dien datum zal tot vervolging worden overgegaan. De Gem.-Ontvanger houdt hiervoor zitting eiken Woensdag en Za terdag v.m. van 912 uur op het Gemeentehuis. HENEDEN L AN GSTH A AT. Een merkbare daling der vee- pnijlzen is de laatste week waar te ne men. Werd de vorige week voor eerste soort kalf- en melkkoeien nog f 1600 besteed, thans zijln de hoogste prijzen f 1350 tot f 1400. De overige veesoor ten rijn ongeveer' aan denzelfden prijs gebleven. De handel is zeer flauw ge stemd. De commissaris der provincie heeft goedgekeurd de begrooting voor den dienst 1943-'44 der bemaïingsin- richting van de Maasafdeeling van, het polderdistrict Bommelerwaard boven den Meidijk, aanwijzende: wat den gewonen dienst betreft in ontvangst en uitgaat f 31.690.98 en wat den buitengewonen dienst aangaat, in ontvangst en uit gaaf f 23.262.75. De commissaris heeft voorts goedge keurd de begroo'ting voor den dienst 1943-'44 van de Waalafdeeling, aan wijzende: wat den gewonen dienst be treft in ontvangst en uitgaaf f 21,704,32 en wat den buitengewonen dienst aan gaat in ontvangst en uitgaaf f 12.301.78 op Zaterdag 24 Juli. 30 Brood. 30 Beschuit. 30 Aardappelen. 619 Algemeen, Aardappelen. 30 Tabakskaart. 29A en 29B Vleesch of vleeschwarea 30A en 30B Vleesch of vleeschwaren. en van de bevloeiïngsafdeeling, aanwij zende wat den gexvonen dienst betreft, in ontvangst en uitgaaf f9.530.69 en wat den buitengexvonen dienst aangaat, in ontvangst en uitgaaf f 200.000. Familiefoto. Het Echtpaar Fr. v. d. Pol- v. d. Wiel hoopt op Dinsdag 27 Juli a.s. zijn 5Q-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dé"in onze gemeente en daar buiten zeer geziene oudjes mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen. Wij twijfelen er niet aan of het zal dit Echtpaar dien dag niet aan belang stelling ontbreken. Een buurtcommissie zal mede zorgen dat deze dag niet on gemerkt voorbij gaat. Op het te Eindhoven gehou den examen voor boekhouden en han- delsrekenen slaagde onze dorpsgenoote mej. Tonnie Buijs. Dezer dagen slaagde voor het examen Costumière, mej. R. v. d. Heu vel alhier, terwijl voor het examen lin gerie slaagden de dames N. Walraven, T. v. Wijlen, J. Uithoven, D. Heijstek. A. Thur en D. Branderhorst allen te Genderen, vervolgen? J. Bootn te Hees been en L. Vos te Wijk. Deze genoten allen hun onderwijs bij! de Zustersvan de Vakschool te Waalwijk. Voor het Overgangsexamen van de le naar de 2e klas H.B.S. te Waal wijk slaagde A. Uithoven Gz. alhier, terwijl van de le naar de 2e klas Mulo te 's-Bosch slaagde A. Uithoven Jzn. alhier. Onze dorpsgenoot R. v. Dove- ren, leerling van de Nuts-Ulo te Den Bosch slaagde voor het Mulo-diploina B. De Zangvereen. „Con Amore' alhier, is voornemens op Dinsdag 3 Aug. a.s. een boottocht naar Nijmegen te maken per salonboot „Janihudi". Ook voor niet-leden bestaat er ge legenheid dezen tocht mede te maken. Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie in dit blad. Eenkele kinderen waren, alhier wat hooi aan het bijeenharkert, dat in de straten van de hooiwagens was ach tergebleven. Twee jongens van 15 en 12 jaar kregen daarbij ruzie om een plukje hooi, waarbij de 15-jarige den jongste met een hark op het hoofd sloeg, zoodat de punteln in den, sche del drongen en hfij in. levensgevaarlijken toestand naar het ziekenhuis te Den Bosch moest worden overgebracht. Amerikaansche vliegers hebben een terreuraanval op Amsterdam gericht. De burgerbevolking leed aanzienlijke verliezen: o.m. werden vele woon huizen, een kerk en een klooster vernield. Talrijke vrouwen, kinderen en religieuzen bevonden zich onder de slachtoffers CNF-M-Pax m GEVONDENeen heerenportemon- naie met inhoud. Terug te bekomen bij den Postcom- mandant te Eethen. GEVONDENtusschen Genderen en Eethen, een lantaarnkop. Terug te bekomen bij Walraven te Genderen. GEVONDENeen bruine jongens jekker. Inl. bij Wed. C. Cornet, Ze venhuizen 23, Werkendam. VERLOREN: in de Polsestraat te Aalburg, een wieltje van een kinder wagen. Tegen belooning terug te bezorgen bij Jos. Bouman, B '33 te Wijk. VERLOREN: een portefeuille met in houd op den weg Waalwijlk-Drongelen. Tegen belooning terug te bezorgen bij G. v. d. Koppel te Drongelen.' VERLORENeen ovaal Dameshor loge (gedachtenis), vanaf Zandwijk richting Bab.-Broek. Tegen goede belooning terug te be zorgen bij mej. Nieuwenhuizen, Zand wijk, Almkerk, VERLOREN: op 19 Juli op den weg Woudrichem-Giessen, 1 dames- polshorloge, in de armband staat: D.G.K. Inl. bij' den Postcommandant Mare chaussee Giessen. MELK IN DEN ZWARTEN HANDEL GEBRACHT. De melkveehouders zijn verplicht de door hen gewonnen melk aan een zui velfabriek te laveren. ~Wel is het hun toegestaan een zeker gedeelte voor ge- zinsyerbruik en voor de jonge kalveren te behouden, doch een melkveehouder te Jutrijp in Friesland maakte hier van misbruik door gedurende eenigen tijd in totaal 4000 liter meer achter te houden en te verkoopen aan een afne mer, die deze melk voor 50 cent per liter zonder bon in den handel bracht. Ambtenaren van den C.C.D., die deze laakbare handelwijze ontdekten, grepen fn en maakten zoowel tegen den melk veehouder als tegen den handelaar pro ces-verbaal op. VAN 2531 JULI. 31 A 400 gr. brood of 4 rant?, gebak 31 B 100 gr. "brood of 1 rants, gebak. 31 70 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. 31 A l1/» kS- aardappelen. 31 Toeslag 1 kg. aardappelen. VAN 25 JULI7 AUGUSTUS. 31 A, 32 A 100 gr. vleesch of vleeschwaren 31 B, 32 B 25 gr. vleesch of vleeschwaren VAN 25 -JULI7 AUGUSTUS. VAN 13 JUNI7 AUGUSTUS, 588 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 22 JULI2 AUGUSTUS, 30 A, 30 B 125 gram boter per bon, VAN 10 JULI—7 SEPT. 32 A 32 B 125 gram boter per bon VAN 25.31 JULI. VAN 25 JULI7 AUGUSTUS VAN 14 JUNI5 AUGUSTUS, 12 en 31 „Verlichting", 300 gr. ka» VAN 3 MEI—31 DECEMBEÏ, 15, 16, 17, 18 en 19 B.V., der brand stof f enkaart T 116, één eenheid ras te brandstoffen, per bon. VAN 1 MEI 1943—30 APRIL 1M, 11, 12 en 13 KF der kaart U 115, één een heid vaste brandstoffen. gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. waschpoeder of zeeppoeder. „W Toiletzeep", 50 gr. Toiletzeep of 75 gr. (oude samenstelling). VAN 1 MEI- 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. OVERVAL OP EEN DISTRIBUTIE KANTOOR. Maandagmiddag tijdens den rusttijd heeft op het distributiekantoor te Hui zen een brut3le roofoverval plaats ge had. Een drietal mannen, waarvan één gemaskerd, drong het gebouw binnen, en dwong de twee ambtenaren, die op dat oogenblik nog aanwezig waren, met revolvers zich kalm te houden. Daarna werden de ambtenaren geboeid, ter- Wijl de eene opgesloten werdin een. toilet, de andere in een hok. De man nen hebben toen alle distributiebeschei den medegenomen, o.a. vele inlegvel len, honderden distributiekaarten voor de nieuwe periode, honderden tabaks- kaarten alsmede een groot aantal losse bonnen. AMBTENAREN GEARRESTEERD. Officieel wordt medegedeeld In een der distributiekantoren, van het land rijn, misdadige elementen bin nengedrongen, die bereikten, dat de ambtenaren ter plaatse de plundering van het kantoor toelieten, zonder tegen stand1 te bieden. Daarbij' is een zeker aantal levensmidde'enbonnen gestolen. Uit het onderzoek is gebleken, dat gnjcele ambtenaren in, strijd met hun plicht zonder tegenstand te bieden, de indringers in hun misdadige be zigheid niet hebben gehinderd. Zij zijn S'aarop in hechtenis geno men en wachten thans, op overbrenging naar het concentratiekamp 's-Hertogen- bosch. Tevens is bepaald, dat in dit geval en voortaan in elk eventueel volgende geval van dezen aard het betreffende distributiekantoor voor de geroofde b< fi ne n geen andere krijlgt. De bevolking zal het dan, naar gelang van, het aan tal gestolen bonnen, zonder levensmid delenbonnen, moeten doen. In verband met dit voorval verne men wij nog van bevoegde zijde: De levensmiddelenpositie in Neder land is aan de geheele bevolking be kend. De levensmiddelenbonnen die worden uitgegeven, weerspiegelen in hun rantsoeneering den omvang van hetgeen met inspanning van alle krach ten in het belang van, alle Nederlanders uit deir Nederlandschen bodem gewon nen kan worden,. r Als dus onverantwoordelijke elemen ten zich vergrijpen aan levensmiddelen bonnen of in. anderen vorm aan de maat regelen tot rantsoeneering der levens middelen, welke zoo noodzakelijk zijn in het gelang der geheele bevolking, dan verhindere^. zij daardoor de orde lijke voedselvoorziening der bevolking, die dan uitsluitend de schade daarvan heeft. Boxendien is de bezettende mo gendheid vast besloten, ter beveiliging van de levensnoodzakelijkheden, in het vervolg een bijzonder nauwkeurig on derzoek in te stellen naar de houding der ambtenaren op de plaats van het strafbare feit, daar het de natuurlijke plicht van eiken ambtenaar weder om in het belang van het algemeen welzijn is, zich energiek en met suc ces te verzetten tegen iedere poging tot sabotage. Waar ook maar de ver denking bestaat, dat ambtenaren, in strijd met hun plicht handelen, zullen Zij zooals in het onderhavige geval naar een concentratiekamp worden over gebracht. POLITIEKE MOORD IN ROTTER DAM. 10.000 gulden belooning. s-Gravenhage, 21 Juli. In de ax'onduren van 19 Juli 1943 tegen 22 uur werd in de Zestienhovenstr. in het Noordelijk deel van Rotterdam de Nederlandsche staatsburger Antho- nius van der Waals, geboren op 11 October 1912 in Rotterdam, door ver scheidene schoten ernstig gewond. De gewonde is tijdens het vervoer naar het ziekenhuis aan zijn verwon,dingen be zweken De daders wisten zonder herkend te zijn te ontkomen. Op jdep doode werd een persoonsbewijs gevonden, uit geschreven ten name van, Antoon de Wilde. Het vermoeden bestaat, dat het slachtoffer zich soms van den naam Antoon de Wilde bediend heeft. De bevolking xvordt aangespoord om mede te werken aan het opsporings werk. Voor ter zake dienende aanwij zingen, die leiden tot het vinden va,n de daders, wordt een belooning van, 10.000 gulden uitgeloofd. De leider v. d. Sicherheitspolizei en van de S.D. Rotterdam (w.g.) WOLK,* SS-Sturmbannführer KOOLZAADAKKER GEPLUNDERD. Een wel zeer brutaal geval van dief stal heeft zich op het zgn. Loonsche Heike te Tilburg voorgedaan. De land-' bouwer A. d. B, uit Dongen had hier een koolzaad-akker. Deze werd in den nacht door ongewensclite gasten be zocht, die ruim 100 kg koolzaad buit- maakten en deze op de plaats zelf dorschten, waarna het gedorschte kool zaad vervoerd werd. DOOR ONVOORZICHTIGHEID GE DOOD. Met een hamer trachtte de 13-jarige jongen P. M. te Grijpskerke een' langs den weg gevonden projectiel te ont leden. De gevolgen waren ontzettend. Het projectiel ontplofte en hierdoor werd de hals van den knaap stukge slagen. Tijdens het vervoer naar een, ziekenhuis oxerieed het slachtoffer. BRIEFWISSELING MET NEDERLAN DERS IN DUITSCHLAND. 's-Gravenhage, 21 Juli. De pers dienst van de P.T.T. meldt: Verwanten van in Duitschland te werk gestelde Nederlanders zenden hun. stuk ken veelaL aa.n ge teekend, vermoedelijk omdat zij meenen daarmede sneller over komst te bereiken. Het tegendeel is vaak echter waar omdat de betrokken Duitsche kantoren overbelast xvorden. Aanbevolen wordt alledaagsche be- richtenwisseling op gewone wijzle te verzenden en aangeteekendè verzen- ding te beperken tot die stukken, welker inhoud bijzondere behandeling inderdaad vordert. VIJF MAANDEN SLUITING VAN BEDRIJF. Nog onlangs is gebleken, dat de tucht rechtspraak op het gebied van de Voed selvoorziening met groote gestrengheid die gevallen behandeld, waarin sprake is van door schuld verloren gaan van le vensmiddelen. Ieder, die zich op het gebied van de voedselvoorziening be weegt, dient er van doordrongen te zijn, dat het Voedselvoorzieningsbesluit van hem eischt, die iorg aan de pro ducten te besteden, welke redelijkerwijs van heni verlangd kan worden.. Thans heeft een Haagschen grossier in greenten en fruit aan den lijve on dervonden, dat de tuchtrechter hem, en anderen, zoo noodig met harde mid delen duidelijk wil maken, dat de ver- eischte zorg aan de voor de voeding vaii den mensch bestemde producten moet xvorden besteed. De grossier heeft in den afgeloopen winter appelen in opslag gehad op een zoodanige Wijze, dat een belangrijk per centage van de schaarsche vruchtendoor bederf is verloren gegaan, èen hooger percentage dan toelaatbaar geacht kan worden, ook als men rekening houdt met den zachten winter, waarin, de om standigheden voor het bewaren van ap pelen niet gunstig waren. Boxendien had de man zich schuldig gemaakt aan verkoop van appelen langs anderen dan den x'oorgeschreven weg. Het Bedrijfschap xoor Groenten en Fruit had in een en ander reeds aan leiding gex'onden tot het treffen van een xoorloopigen tuchtmaatregel. On langs veroordeelde de Haagsche tucht rechter den man tot uitsluiting vén toexxijzing van groenten en fruit en sluiting van het bedrijf voor den tijd van vijf maanden. Er mogen geen levensmiddelen, door schuld verloren gaan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2