J. VAN HAAFTEN nette Dienstbode, flinke Dienstbode, Vondels voll. werken VACANTIE Adreswijziging Bureau Oogstvoorziening Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties N.v.H.'tjes HET BRIL FAMA Predikbeurten Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten Advertentiën VERLOREN: Boottocht naar Nijmegen nette Huishoudster, IS GESLOTEN kamer met pension Spinnewiel. een Knecht Pootaardappelen Groenvoederzaden „Zoo knip ik" Uit voorraad leverbaar pootaardappelen Fa. KOOY FIT Jarenlange ervaring Erkende Middenstandscursus Wijk en Aalburg C VAN WIJK ONZICHTBAAR STOPPEN J. DL PRÉ TECHNISCH BUREAU „ELGO" L. W. GOUDA. hen goede Dienstbode Sub-Distribulickanloor te Wijk. Gemeenten WERKENDAM, DE WERKEN en SLEEUWIJK Uitreiking nieuwe bonkaarten. MARGRIET PIETERNELLA. AFWEZIG. wieltje van een kinderwagen. Dinsdag 3 Augustus a.s. HUWELIJK. VR. BEDIENDE. ZAAIGRANEN, levert: B BOERTJES, De Burgemeester van Eethen RADIOTOESTEL Woensdag 28 Juli a s. In te leveren Dames l GEEN TIJD Studie-Knipboek BETONBUIZEN GRANIET- AANRECHTEN NORTON POMPEN EEN ORGEL T. TANKENS, Metselaar, ANDEL. H,H. KONIJNENFOKKERS! „ALVOLINE" Wegens opheffing pension: v. Veghel, Postelstr. 3, 's-Bosch HUWELIJK van de klei, o a LUTJEBROEK*L 42 Notaris DUYNt te Heusden de Noord Hollandsche Suikerperen, van SCHOOLBOEKEN en andere benoodigdheden Boekhandel ADR. HEINEN, MIDDENSTANSDIPLOMA, HANDELSINSTITUUT BAGGERMAN, ZALTBOMMEL, Tel. 146. VAN 26 TOT 31 JULI A.S. IS DE ZAAK GESLOTEN Gedipl. Horlogemaker Hoogstraat 16, Gorinchem UURWERKEN GOUD ZILVER Het Bureau Oogstvoorziening (Bureau van den Gemachtigde voor den Oogst) is met ingang van 21 Juli 1943 VERPLAATST van Bezuidenhoutscheweg 123125 naar BEZUIDENHOUTSCHEWEG 77, Den Haag Tel. 720060 JInterl. letter G. VERHUREN VAN DEKKLEEDEN M. VAN DER WERFF N.V. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT komt in geur en smaak echte koffie nabij1 K0FFIE-SURR0GAAT 171 IT K1V scherpenvolgens„Zoppie"systeem. 1/ IJLLIi DAT Iaat U ook na den oorlog doen. Firma J C. VAN GURP, Ijzerhandel, BREDA. AMERIKAANSCHE ST0P1NRICHTINQ van scheuren, gaten, borstzakken en slijtage OINNEKENWEO 173 - BREDA Een BEKENDE en GROOTE ZAADHANDEL REIDO CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS????? EETHEN (BIJ WAALWIJK) Gemeubileerde Kamer. ZAKKEN TE LATEN REPAREEREH. Tevens verkrijgbaar: WASCHTOBBEN, vindt U in het Land van Heusden en Altena, door; een advertentie te plaat; sen in dit blad. 25 Juli (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 en 6 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk 10 en 3 u. Ds. Westra van Vrijhoeve-Capelle, v.m. H. A. en n.m. Doopsbedienlng. Evang. Luth. Gem. 10 u. Ds. Toxo- peus. AALBURG, 10.30 en 7.30 u. Eerw. Heer v. d. Ent uit Aalst. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 'en 7 u. Ds. v. d. Akker. Bed. H. A. Ger. Kerk, 10.45 Candt. Lindeboom van Soest en 7.30 Ds. Hindriks uit Dussen. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 10.30 u. Ds. Brasser. B.-BROEK, 10 en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 10.30 u. Ds. Boezer. EETHEN, 7 u, Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Cerrilse uit Amersfoort. Geref. Kerk, "10.30 en 3.30 u. Cand. Meüjjenveldt. G1ESSEN 7 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, J0 en 3 u. Ds. Koenekoop. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 3 u. Ds. Boezer. KERKWIJK, 3 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, geen opgaaf. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (N.Z.) 7 u. Ds. Ha ring. NIEUWENDIJK, geen opgaaf. POEDEROIJEN, geen opgaaf. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7-30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 10.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, geen opgaaf. VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit WELL, 3 u. Ds. de Groot. WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM, 10 en 6 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles. ;WERKENDAM, 10 u. dhr. v. Neutegem en 6 u. Candt. Kwast uit Zwijn- drecht. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Mijnhout uit Vlissingen. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, leesdienst. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. WelEerw. Heer Hegeman uit Eind hoven. BIES BOSCH, 10.30 u. Ds. Sunder- méij'er uit Gorinchem. De aandacht wordt er op geves tigd, dat bij de uitreiking van tabaks- kaarten de lichamen der oude tabaks- kaarten moeten worden ingeleverd. In de week van 2631 Juli a.s. zal op de zittingsuren voor afgiftefor mulieren, weer gelegenheid worden ge geven tot het afhalen van aanvraagfor mulieren ter verkrijging van rantsoen bonnen toiletzeep, scheerzeep, éénheids- zeep en/of waschpoeder voor kappers, vroedvrouwen enz. en voor hen, die vuilen arbeid verrichten. De inlevering van de formulieren, welke volledig en met inkt moeten zijn ingevuld, zal als volgt plaats vinden: WIJK op Dinsdag 3 Aug. a.s. van 912 uur. AALBURG op Dinsdag 10 Augustus a.s. van 912 uur. k VEEN op Vrijdag 6 Augustus a.s. van 912 uur. EETHEN, wijk A, C, E en F op Don derdag 5 Aug. a.s. van 912 uur. EETHEN, wijk B, D en G op Donder dag 12 Aug. a.s. van 912 uur. Nogmaals wordt erop gewezen, da* ter verkrijging van extra rantsoenen voor zwaren arbeid de daarvoor uit gereikte formulieren ten spoedigste op de zittingsuren voor inname formulie ren moeten borden ingeleverd, daar anders geen extra rantsoenen voor de volgende periode zullen worden uitge reikt aan hen, die hieraan niet hebben voldaan. De inname der uitgereikte formulie ren en uitreiking rantsoenbonnen brood voor oogst of hooivverkzaamheden zal als volgt plaats hebben voor: WIJK en AALBURG op Dinsdag 27 Juli a.s. van 1.304 uur. VEEN op Zaterdag 24 Juli a.s. van 911.30 uur. EETHEN, wijk E en F op Maandag 26 Juli a.s. van 912 uur. Voor de overige wijken der gemeen te Eethen zal alsnog op Woensdag 28 Juli a.s. van 912 uur gelegenheid zijn. Buiten de hierbovengenoemde uren zal geen gelegenheid meer zijn tot het verkrijgen van rantsoenbonnen brood voor de 8e periode. De uitreiking bonkaarten 9e periode, Tabaks-, Versnaperingenkaarten, Voe- dingsmiddelenkaarten, benevens Zeep- kaarten voor kinderen, zal plaats heb ben als volgt- Zelfverzorgers. KILLE bij Drukkerij Heystek: Maan dag 26 Juli van 912 u. alles. DE WERKEN (Nutszaal): Dinsdag 27 Juli van 8.30-12 u. nos. 301-einde. Niet-zelf verzorgers. KILLE (Heystek): van 14 u. alles. SLEEUWIJK (gebouw Vegos): Woens dag 28 Juli de nos. 1125 van 9- 12 u. en nos. 126250 van 1'4 u. Donderdag 29 Juli nos. 251hoo- r van 012 uur. WERKEN (Nutszaal): Vrijdag 30 Juli van 8.30—11 uur, nakomers. Schoenen- en 'Textielformulieren. Formulieren hiervoor kunnende stam kaarthouders van nos. 3001hooger af halen op Dinsdag 27 Juli des voorm. te Werkendam en des nam. te Sleeu- wijk en inleveren op Vrijdag 30 Juli des v.m. te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk. Zelfverzorgers voor Boter. Indien tengevolge van de een of andere oorzaak origineele ontvangstbe wijzen voor boter van melkveehouders zijn zoekgeraakt of verloren gegaan, mogen hiervoor door de distributiedienst in geen geval meer 'duplicaten worden Afgegeven. Betrokkenen dienen van de vermissing door de Plaatselijke Politie een verklaring te laten opmaken en deze verklaring door den Plaatselijken Bureauhouder te doen voorzien van een aanteekening betreffende het aantal per sonen, van Wie, volgens het vermiste ontvangstbewijs, boterbonnen zijn in gehouden. De verklaring treedt dani in de plaats van het oorspronkelijke ontvangstbewijs en wordt, indien deze overeenstemt met het gezegelde copie- ontvangstbewijs, door de zuivelfabriek geaccepteerd. Sodalen Dienst bïj de Ned. Heide-Mij. en tevens sociale voorman bi» dezelfde instelling. Onder hem zullen aan 8-tal gewestelijke alsmede een aantal plaatse lijke medewerkers ressorteeren. Voor de behartiging hunner sociale belangen zullen de arbeiders, die tot de oogstcolonnes zullen behooren, en in het algemeen zij, die in dienst treden van den Gemachtigde voor den Oogst, zich tot dezen Socialen Dienst, respectie velijk tot één van de medewerkers daar van kunnen wenden. DE OOGSTCOLONNES. De Centrale Persdienst van het Ned. Arbeidsfront meldt Aan de zoogenaamde oogstcolonnes, welke binnenkort door den Gemachtig de voor den Oogst in het leven zullen worden geroepen, zal een Sociale Dienst worden toegevoegd ten behoeve van de tot deze oogstcolonnes behoorendc arbeiders. Aan het hoofd van dezen Socialen Dienst zal worden geplaatst de heer G. L. v. Parreenen, hoofd van den ONDERLINGE HULP BIJ DE LAND BOUWERS. Thans, met den aanvang van den oogst, wordt allerwege een tekort aan paarden, landbouwwerktuigen en klei ner Landbouwgereedschap gevoeld. De aankoop van nieuw materiaal kan. slechts op zeer kleine schaal of vrijwel in het geheel niet geschieden, zoodat het zoo goed mogelijk benutten van de beschik bare werktuigen een zeer belangrijke rol gaat spelen. Velen richten zich met hun moeilijkheden tot het Bureau van $Jen Gemachtigde voor den Oogst, in de verwachting hierdoor meer mogeliik- heden tot den'aankoop van paarden en nieuwe werktuigen te verkrijgen. Aan deze verwachting zal evenwel niet kun nen worden voldaan. De regeling van die distributie van landbouwwerktuigen en machines is nl. in handen gesteld van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs tijd, Bireau Grondstoffen. De beoordee ling, of de aankoop van een paard kan plaats hebben, geschiedt in eerste instantie door het Bureau van den Pro vincialen Voedselcommissaris. In de door deze instanties gestelde regelingen voor de distributie wordt door den Gemachtigde voor den Oogst niet getreden, zoodat de aanvragen voor den aankoop van landbouwwerktuigen en' paarden door dezen Gemachtigde worden doorgegeven aan de voor de distributie aangewezen bureaux. Aan een tekort aan landbouwwerk tuigen zal thans slechts in belangrijke mate tegemoet kunnen worden gekomen, doordat de landbouwers elkander zoo veel mogelijk helpendit geldt zoowel voor paarden en tractoren als voor klei nere machines en ploegen. Deze onder linge hulp zal de meeste resultaten afwerpen, wanneer de landbouwers uit zichzelf gezamenlijk de moeilijkheden trachten op te lossen. In dit opzicht zullen de werkzaamheden van het Bu reau van den Gemachtigde voor den Oogst zich er dus slechts toe bepalen, de onderlinge hulpverleening waar mogelijk te besorderen. Slechts in zeer bijzondere gevallen, wanneer de onderlinge hulp onvoldoende resultaten afwerpt, zal van een vorderingsrecht gebruik worden gemaakt. De hoofd zaak blijft, dat door de boeren geza menlijk naar een oplossing der moei lijkheden moet worden gezocht. GROENTENHANDELAAR BETRAPT OP KOPPELVERKOOP. J Zooals bekend, is koppelverkoop bij groenten verboden. Steeds herhaalde lijk is hierop van bevoegde zijde de j aandacht gevestigd, maar de groente- handel „El Dorado" op het v. Hoytema- 1 plein te Den Haag stoorde er zich niet I aan. Dezer dagen hebben ambtenaren van den Centralen Controledienst ge- j constateerd, dat de winkeliér J. van Aardse, zich schuldig maa'kte aan kop pelverkoop, waarover het publiek reeds herhaaldelijk had geklaagd. Om zich te overtuigen van de steeds weerkee.- rende klachten van de zijde der klan ten, stelden enkele ambtenaren zich in de rij der wachtenden op, waardoor zij in de gelegenheid waren precies na te gaan wat er omging. Onmiddellijk nadat' het strafbare feit aan het licht kwam, hebben zij ingegrepen en beslag gelegd op den in den winkel aanwezi gen voorraad warmoezerijgewassén en fruit. Des middags is deze voorraad onder toezicht van de ambtenaren op de normale wijze en tegen normale prij zen verkocht, waarbij zooveel mogelijk aan personen, die in het bezit waren van een klantenkaart, voorrang boven anderen werd verleend. Tal van klan ten waren verwonderd, dat zij nu zul ke 1 age prijzen behoefden te betalen, vooral voor het fruit. Tijdens dezen verkoop, meende de winkelier, wien eenigen tijd geleden reeds een boete van f 2000 is opgelegd, zich allerlei opmerkingen te kunnen ver oorloven, welke het misnoegen van het publiek opwekten. De ambtenaren van den Centralen Controledienst hebben daarop korte metten gemaakt en den verkoop zelf ter hand genomen. Het bovenstaande voorval moge een voorbeeld zijn, dat de overheid niet aarzelt maatregelen te nemen, zoodra haar ter kennis komt, dat op ongeoor loofde wijze te werk wordt gegaan bij den verkoop van de onontbeerlijke le vensmiddelen. Ook blijkt hieruit, dat het vooral van de medewerking van hef publiek afhangt of met succes kan wor den ingegrepen in gevallen, waarin de voedsel voorzieningstepalingen worden overtreden. De afdeeling Algemeene Controle van den C.C.D. oefent thans streng toe zicht uit. In de geheele stad zijn con troleurs aan het werk. Reeds is hier van een gunstige preventieve werking uitgegaan, hetgeen o.m. kan blijken uit het feit, dat de étalages, waar voorheen nooit groenten en fruit was te zien omdat deze onder de toonbank werden, gehouden of via de achterkamer den weg naar den zwarten handel vonden thans de zoo begeerde producten prij ken. LANDWACHT NEDERLAND. Ten aanzien van. een dienstverplich ting bij de Landwacht Nederland deelt het SS-Ersatzkommando Niederland nog mede: Nederlanders, die zich vrijlwillig ver plichten 4 maanden bij de Landwacht Nederland te dienen, rijn vrijgesteld van een verplichte tewerkstelling in Duitschland. Ook nadien worden zif niet in Duitschland tewerk gesteld,m aar blijven hier in Nederland. Alle gewenschte inlichtingen over ver zorging wan familieleden, extrabonnen voor levensmiddelen en kolen worden op de keuring verstrekt. Plaats en tijd van de keuringen kunt u in de bladen lezen. UITBETALING LOONEN GEDUREN DE VACANTIE. De Centrale Persdienst van het Ned. Arbeidsfront meldt Binnen afzienbaren tijd zal door den Gemachtigde voor den Arbeid een be schikking worden uitgevaardigd, op grond waarvan een verandering zal in treden ten aanzien van de uitbetaling van loonen gedurende vacantie. Geschiedt deze heden op grondslag van een 48-urige werkweek, na het in werking treden van de beschikking zal het loon overeenkomstig een dienaan- gaand gedaan voorstel van het Nederl. Arbeidsfront berekend worden naar het gemiddeld in de afgeloopen 13 weken verdiende. Hierdoor zal het gedurende de vacantie uit te betalen loon op het zelfde niveau komen te liggen als het loon in de weken, waarin arbeid wordt verricht. VAN DE TRAM GEVALLEN. De ongeveer 20-jarige mej. Kroon uit Utrecht, die op het voorbalcon van een volgwagen der electrische tram van Driebergen naar Doorn stond, is doordat de tram een scherpt b.oclib maakte, waarop zij niet voorbereid was -van het balkon geslingerd en. onder de tram gekomen. Met zware verwon dingen is zij naar een ziekenhuis ver voerd en aldaar overleden. Hierbij geven wij U kennis van de geboorte van onze Dochter L. R. Hummelen M. P. Hummelen- Andel. Laren (N.-H.), 14 Juli 1943. Tijdelijk: St. Jans Ziekenhuis. TANDARTS Hotel .Concordia", Heusden, is 26, 28 en 30 Juli Gedurende de maand Augustus uitsluitend spreekuur 'sWoen- dags van 10.30 - 3.30 uur. in de Polsestr. te Aalburgeen Tegen belooning terug te be zorgen bij JOS BOUMAN, B 33 te Wijk. De Zangv. „Con Amore" te Wijk en Aalburg is voornemens om op per salonboot' „Janihudi" een boottocht naar Nijmegen te maken. Ook niet-leden kunnen dezen tocht mede maken f 2, per persoon, inclusief veergeld. Kinderen beneden 15 jaar al leen onder geleide. Kaarten kunnen worden afgehaald, vanaf 24 Juli tot en met 31 Juli, bij Mej. J. van Tilburg, Hooge Maasdijk, A 11 te Wijk. Con sumptie aan boord. Uur van vertrek wordt nader bekend gemaakt. Nette werkman, 45 jaar, P.G met eigen woning, in de om geving van Heusden, wenscht kennismaking met net eenvou dig meisje of weduwe zonder kinderen. Brieven onder No 70 aan het Bureau van dit Blad. Op een Handelskantoor te Waalwijk wordt gevraagd Brieven onder motto .Be diende" aan Boekhandel van J. C. van Eijkelenburg Waalwijk. TERSTOND GEVRAAGD: P. G., flink loon, bij D. L. DUISTER, Boter- en Kaas handel, C 20, Wijk en Aalburg. GEVRAAGD voor dag en nacht. HERV. PASTORIE - VEEN. GEVRAAGD in een klein (Pr. G.) gezin, een niet beneden 25 jaar, bij Nic. v. d. Koppel, E 38, Almkerk. LENHUIS. R VAN DER VEN. DEN BOSCH STRAAT 30 t/o HET POSTKANTOOR van 26 TOT EN MET 31 JULI A.S, Gepens. ambtenaar vraagt in Heusden of omgeving. Brieven onder No. 69 aan het Bureau van dit Blad. in 7 zware prachtbanden. Rijk geïll Geheel voor-oorlogs en in prima staat. Te koop voor f 65,-. - M. v. D. WURF, C. a. Gregoriuslaan 15, Bilt- o v e n GEVRAAGD Brieven met opgaaf van hout soort en prijs onder letter K aan het Bureau van dit Blad. GEVRAAGD bij C. M. van Wijlen Rijwielhandel, Genderen van Fr. klei en Veenk. gron den. Voor de handel spec, prijzen. Verder alle soorten alsKnolzaad, Spurriezaad en Boterzaad, evenals Zaadhandel Dedemsvaart - Telef. 55. maakt bekend, dat personen, die aanvankelijk aan eenige instantie vrijstelling van inleve ring van hun hebben aangevraagd en daarop een afwijzende beschikking heb ben ontvangen, alsnog gelegen heid krijgen om hun- toestel op des v.m. van 10-12 uur op de Gemeente-secretarie De Burgemeester voornoemd, D. A. V. D. SCHANS. Eethen, 21 Juli 1943. voor een knipcursus te volgen GEEN BEZWAAR! Met behulp van het kunt U geheel zelfstandig vol ledig knippen leeren. Vraagt inzage en nadere in lichtingen in den Boekhandel Firma L J. VEERMAN, Heusden, waar dit boek a f 4,50 verkrijgbaar is. Het boek wordt niet per post ter inzage verstrekt. Alle maten voor landbouwdoeleinden, prijzen vanaf f 1,10 Ml Tevens alle maten prijzen vanaf f 30, Voorts 2 gebruikte complete No. 6 en No. 5 Benevens 11 registers. Prijs f275,-. Adres Gebruik steeds, ter voorkoming en genezing van Uw waarde volle dieren, door het voer. «ALVOLINE" bevatMineralen, Vitaminen en Kruiden. «ALVOLINE" wordt ook veel aangewend ter voorkoming en genezing van verschillende ziek ten, o.a. bij Paarden, Runde ren, Schapen, Geiten, .Varkens, Pluimvee, enz. Prijs per pak a5K.G.f 1,78; 25 K.G. (baaltje) f 8,03. Bestellingen en inlich tingen te zenden aan: G. H. WILLBMINK - BATHEM. Tevens wederverkoopers gevr. Mahonie Linnenkast, diep 50, breed 168, hoog 170 c.M. Bruine pitriet wieg f 12,50; Gummie wiegzeil f 2Dres soir f 125Waschtafel, Nacht kastje, Stoel f 20; Waschstel f 14,50, compleetWaschwrin- ger f 20 ;f Goed loopend klokje, Fransch uurwerk, loopt 4 we ken, f 25Bank niet 4 Stoelen f65; etc. Bevragen Woensdag, Zaterdag en Zondag. Wendt U voor een gelukkig en harmonisch tot het oudste hier te lande bestaande Bureau „Fortuna", Laan van Meerdervoort 574, Den Haag. Het Bureau, waar over een groot Dagblad onge vraagd een zeer waardeerend artikel schreef (Kostelooze toe zending). Kantoor 10 tot 9 uur. Inl.kosteloos en vrijblijvend). Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek met A Gele Eigenheimers gek. met A Blauwe Eigenheimers gek. met A Bevelander gek. met AA, A Bintje gek. met A Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen.^ Telef. 1141 en 1079. en B. en B. en B. en B. zal op DINSDAG 3 AUG a.s., 3 uur namiddags (off. tijd), te zijnen kantore verkoopen 3 boomen v. d. HeerJ. W. G. Ruyssenaers in den Meer- hoek te Genderen; 8 boomen van de Wed. G. Vos-Boll, nabij haar woon- huis te Genderen, B 93 6 boomen v. d. Wed. A. van Wijlen-Spronk, nabij haar woonhuis te Genderen, B104; 5 boomen v. d. Heer G. Vos e. a., nabij zijn woonhuis te Genderen, B 84. Betaling een derde gedeelte a contant, restant 1 Sept. a.s. op het gebied van waarborgen U een snelle en accurate uitvoering van Uw bestellingen. Bestel reeds thans Kerkstraat 27 Tel. 2919 DEN BOSCH. De inschrijving voor de nieuwe cursus voor het welke weer door ons instituut wordt gegeven, sluit 3 Augustus as Aanmelding en inlichtingen ook bij den Heer VAN SUILICHEM, H. d. S. te Wijk. (Dit jaar slaagden voor het Midd. diploma weer 72 cur sisten van ons instituut, zijnde ruim 90 pCt.) In Luth Rusthuis te Haarlem wordt tegen Sept. of eerder gevr.: TWEE KEURIGE MEISJES voor Kamerwerk en Tafeldienen, tevens een -FLINK WERKMEISJE voor de Keuken. Goed salaris. Brieven met opg. van ref. aan de Directrice, Westerhoutpark 34. DEKKLEEDEN, A UT OKAPZEILEN TOUWWERK, TENTEN, STAALDRAAD BREEDEHAVEN 118 TEL. 2071 b.g.g. 2974 - DEN BOSCH Raad van Commissarissen: Jhr. Ylr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A. BARON VAN BOETZELAER VAN LOENEN ÉN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. DOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwerslui» Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WIJCK, Amsterdam A. TEN KOEVER DE BKAUW, Wijk bij Duurstede Verstrekt credieten, ook aan niet-landbouwers. Neemt gelden deposito Agent voor Gorinchem en Omstreken De Heer C. A. pE HOOP te Nieuwland (bij Leerdam) De Directie: J. B. DE BEAUFORT N. C. DE RUYTER 6. 6. W, 1 mmm Zoo langzamerhand weet U alles van miin persoon af. Laat ik U daarom eens aan m'n familie voorstellen. Dit is Opa. Hij is dol op de pannekoekendie ik voor hem bak. Laatst heb ik hem verteld, dat die eoo extra lekker worden, omdat W ANKO gebruikf MINA BAKGRAAQ SPREEKT; Het kan geöeufèn^ dat Uw «mkeherl (zeer tijdelijk) geeni voldoende voorraad 1 heeft. EEN -PE3A" PRODUCT KS 90 186 spoortrein met uurwerk in doos 2,95 en 3,25 't kaartenhuis, kerksteeg, gorkum ook spaarzegels Zendt postpakket of per voerman in Nederland zoekt nog in enkele plaatsen ACTIEVE AGENTEN in Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden, Zaai granen en Pootaardappelen op goede provisiebasis. Vlugge levering. Brieven onder no. 61 aan het Bureau van dit Blad. (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook voor U is de REIDO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JANSEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. NAAR Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pi. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. (Alles bij vooruitbetaling). Gevraagd in Andel, Veen of Wijk, Aanbiedingen aan G. ROZA Dijk 80 Veen TE KOOP: een paarbruine Dames schoenen, maat 40. Prijs f 10. Adres te bevr. a. h. Bur. van dit Blad, j Nil is het tijd om Uw U kunt ze elken.dag bij mij bezorgen, - W. VAN HORSSEN - Aalst (tegenover het Veerhuis).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3