sticiV 36 fKLËÏN-CAsTlNot Concert WOEKER! WAT ZOUT II DOEN kticoTM.tf#s 1)1 Assurantiebedrijf Th. A.A. van den Heuvel Opleggervervoer na den oorlog. G. F. VAN MILL f. 0.52 KLOMPEN-KLOMPEN' PEN-KLOM PEi KJ PEM KL0 PEN-KLOMPEN vbSKJMP EN In- en Verkoop van Antiek POOTAARDAPPELEN E. BRINCKIYIAN S. D. Lankfiuyzen Go's Bank k.y. ZOMERTIJD MUGGENTIJD! Dat is rantsoenen stelen! MAKELAARDIJ KLERKX W ONIN GINRICHTIN G LET OP!! De VELO Waschmachin8 Mij. REPAREERT HALT! HALT! C.M. vanWIJLEN Landboliw werktuigen .Het Klaverblad Reparatie Kuiperij W. P. VAN DER ZALM DA F GERARD KUIJPERS UW VARKEN een kostbaar bezit Prima Pootped en Zaaigranen Assurantiekantoor „ZUIQ-NEDERUND" Rechtzaken Marktberichten Burgerlijke Stand A. VERSCHUUR=BAERT JUWEELEN, Q0UD en ZILVER FA. BALTUS MEIJER Firma Charles Schreuder Zn. IMklCHTEN, BIJHOUDEN EN C0NIR0LEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT SPEELTUIN NEDERHEMERT Firma JAN VAN MIL Waalwijk genderen 3 orkesten de robino's J. KOOIMAN - BAREINÜRECHT Kompaskaart Duitschland VI5CH5TRAAT WRT0GM5CH;V<; voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. N. B. M. SCHRIFTELIJK Qed, Pédicure- Voetverzorger De grootste Puntenwaarde NEDERLANDSCHE Kleinvee-verzekering KOMT NAAR Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsche Bank N.V. Amsterdam. RAVENS WA A Y'S KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram DUSSEN. Tegen muggen en al'e andere insecten hebben wij afdoende middelen. DROGISTERIJ Gedipl Drogist Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN 's-GIïAVENMOER. KERKWIJK. WERKENDAM. „Weldoener der mens cWR" AFD INKOOP: INTERESSANTE PRIJZEN GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF 49. Behandeling van Belasting Aaogelegeoheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BIJENTEELT N.V Bijenstand „MELLON ASantpoort KERKSTRAAT 32 - 's-HERTOGENBOSCH r m r r r r fc IEDERE ZATERDAGAVOND Vroolijk Gezellig Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK ANTIEKE MEUBELEN PORCELEIN AARDEWERK KOPER en TIN Verkrijgbaar: Brillantine, iets fijns voor de jonge mannen. INO R'II<S<sFN<:s ^en zeemlap, geen spons, uvw altijd zuinig en netjes. Wees wijs en vraagt prijs bij Handel in: Rijwielen, Motoren, Waschmachines, kortom alles zoowel voor den Fietser als voor de Vrouw. Geen Huur - Geen Rente! Hoe kan dat? In couvert zenden aan HYPO - Alkmaar 4 A A A A A Klein-Casino is liet ontspanningscentrum van Den Bosch. Pootaardappelbedrijf Tel 512 van De van Ouds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170, J M VOS JA.MOEDER WIEG Huis te huur Onthoudt dan, dat wij alléén met de beste prestaties tevreden zijn. Havendijk 76 Gorinchem Tel. 2779, Benoodigd hout meebrengen 1 BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG B i 11 ij k e p r ij z e n WEST BRABANTSCHE POOT AARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen PRIVAAT ONDERRICHT „F1CKINGER", BRfcDA ia 's-BOSCH Telef. 4869 geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. verzekert het daarom in de Duizenden verzekerden Vraagt inlichtingen bij het Bestuur Ringbaan West 167, Tilburg. GEbRS LANS N'- C 21 MOERDIJK - Tel 34 Citadellaan 75-77 - Tel. 3900 - 's-HERTOGENBOSCH. Alls Woensdagen, Zater dagen en Zondagen Andere dagen: Volwassenenf. 0.77 Kinderen t/m 13 Jaar f. 0.52 Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden. Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn. Gorinchem. BOUWSPAARKASSEN. „De Nieuwe Rotterdamsche Courant" schrijft Nadat in vroegere jaren verscheidene kleine bouwspaarkassen hier te lande waren opgeheverif bestonden er begin 1940 nog slechts 9 van dergelijke instel lingen. Dit aantal is thans tot 24 ge stegen, vooral in verband met de groote geldruimte. Bij' de oudere maatschappij en was einde 1942 het tienvoudige of nog meer ingeschreven vèrgeleken met voor den oorlog. De Rohyp, verreweg de grootste on derneming op dit gebied, in 1932 opge richt, boekte in 1935 voor het eerst een bruto productie van meer dan een millioen gulden. In de jaren. 1937-194Ü beliep de bruto productie f 3 a f 4.5 millioen per jaar. Daarna volgt 1941 met een stijging tot f 16.7 millioen en 1942 tot f 45 millioen. De totale bruto productie bedroeg in de periode 1932- 1942 bijna f81 millioen. In de eerste maanden van 1Q43 heeft de .productie reeds circa f21 millioen beloopen. De andere maatschappijen toonen eenzelfde tendenz, hoewel de absolute bedragen zeer veel kleiner zSjln. Den laatsten tijd züjin groote extra stortingen verricht. Bij den laatsten toekenningsstaat kwa men de deelnemers aan de beurt, die 41 jaar of langer hadden gespaard. Bij een gelijkblijvende ontwikkeling zal de jachttijd vermoedelijk 5 a 7 jaren bedragen. Indien een omkeer in de pro ductie zou intreden, zouden ook de wachttijden verandering ondergaan. De vakgroep bouwspaarkassen, welke onder de bedrijfsgroep financieriugs- en eredietinstellingen. voor bijlzondere doeleinden ressorteert, overkoepelt al deze instellingen. Zij kan richtlijnien voorschrijven in belang van deze groep. Blijkens de ervaring in het jongste ver leden zijn dergelijke richtlijnen, welke men ook in Duitschland kent, geen over bodige luxe. Verder zou een controle apparaat, zooals er voor verzekerings maatschappijen, hypotheekbanken,spaar banken e.a. bestaat, van nut kunnen zijn. WAARTOE DE ZWARTE HANDEL LEIDT. Men wil soms graag doen gelooven, dat alle verkoop buiten de voorgeschre ven wegen om in het belang van het Nederlandsche volk is. Dat het tegendeel waar is moge blijken uit het volgende geval: door ambtenaren van den CCD. werd in de provincie Utrecht proces verbaal opgemaakt tegen een houder van een kersenboomgaard, die aan een inrichting voor verpleging van, Neder landsche oorlogsgewonden kersen ver kocht voor f 1.33 per kg. De offici- eele prijs van deze kersen, die van de allerslechtste kwaliteit waren, bedroeg 5 cent per kilo. INBRAAK IN TEXTIELFABRIEK OP GEHELDERD. Te Tilburg hebben ambtenaren van den Centralen Controledienst dezer da gen een man aangehouden, die lappen stof voor een damesjapon in zijn bezit had en deze naar hij verklaarde ge kocht had boven den normalen prijs en zonder overlegging van textielbe- scheiden. Er werd een onderzoek naar de herkomst ervan ingesteld. Dit leidde niet alleen tot de ontdekking van den verkooper, maar ook tot opheldering van een onlangs gepleegden diefstal in een textielfabriek. De door den aangehouden man ge kochte stoffen bleken afkomstig te zijn uit een reeds sinds lang verdacht huis. Toen de controleurs een onderzoek gin gen instelle„, troffen zij er- drie perso nen aan, die bij hun aankomst alle nog aanwezige stoffen trachtten te verber gen. De bewoner van het perceel werd P 1^94/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud JH. Roza te Heusden Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. aan een verhoor onderworpen. Hij er kende de stoffen voor de dames japon aan den door de controleurs aangehou den man boven den normalen prijs te hebben verkocht. Alle in het huis aanwezige stoffen werden in beslag ge nomen en de bewoner, evenals de koo- per, naar het bureau van politie overge bracht. Het daar afgenomen verhoor was aanleiding om het onderzoek in deze zaak nog verder uit te strekken, hetgeen tot een huiszoeking leidde op 14 andere adressen, waar inderdaad be langrijke hoeveelheden textielgoëderen werden aangetroffen. Deze waren alle afkomstig van een textielfabriek in Tilburg, waar eenigen tijd geleden een inbraak was gepleegd. Alle leden van het fabrieks personeel konden worden aangehouden en zijn aan een verhoor onderworpen. Zij hebben allen een vol ledige bekentenis afgelegd. Eén hun ner is onmiddellijk in verzekering ge steld. PROCES-VERBAAL TEGEN 21 SLAGERS. Dezer dagen bemerkten controleurs van den C.C.D. in een plaats in het Zuiden des lands, dat bij een nood- slachting van een varken de twee daar mee belaste slagers het vleesch met nog 19 andere slagers onder elkaar hadden verdeeld en ten eigen bate aan gewend, in plaats van het voor den verkoop over de vrijbank te bestemmen. Behalve, dat zij daarmee de Vlèesch- keuringswet overtraden, verzaakten zij hun plicht tegenover de gemeenschap door dit varkensvleesch uitsluitend aan henzelf ten goede te doen komen. Te gen alle 21 personen werd proces-ver baal opgemaakt. Kantongerecht 's-IIcrtogcnhosch. Zitting van Wodnsdag 14 Juli. Verkeerswet tegen Lintbebouwing: A. H., Dussen, ontsag rechtsvervolging. Aanrijding: J. A. B., Waalwijk f40 of 20 d. Arbediswet: G. K., Heusden f 5 of 5d. Melkbesluit :J. D. M., Sprang-Ca- pelle f 3 of 3d. Geen vóór- en achterlicht: M. den B., Almkerk f 2.50 of 2 d. Geen achterlicht: J. T., Wijk en Aalburg; W. W. v. L., Almkerk; J. G. R., Sprang-Capelle en P. W. M. K., Drunen, ieder f 2.50 of 2 d. Geen belA. V., Veen f 1 of ld. Met drieën rijden: R. M. V., Veen f2.50 of 2 d. Niet op rijwielpad rijden: A. J. L., Dussen f 2.50 of 2 d. Met tweeën op rijwiel: J. G. R., Sprang-Capelle f 2.50 of 2 d. Voorlicht niet afgeschermd: VA. K., Sprang-Capelle f 5 of 5 d. Besl. Persoonsbewij'zen en te laat op straat: J. T. v. K., Waalwijk f4 of 4 d. en f 3 of 3 d. Besl. Persoonsbewij'zen: E. v. R., Veen f3 of 3 d. Rijwiel onbeheerd: J. v. d. A., Wer kendam; J. J. A. v. d. V., Waspik f 10 of 10 d. ROTTERDAM, 20 Juli. Heden werden ter veemarkt aange voerd 1420 dieren, waaronder 43 paar den, 168 veulens, 167 schapen en lam meren, 56 nuchtere kalveren, 54 gras kalveren, 230 biggen en 702 runderen. Prijzen per stuk: melkkoe'en f 1450, f 1250, f 1000; kalfkoeien f 1400, f 1200, f 10000; varekoeien f850, f750, f 650; vaarzen f 800, f 658, f 475pinken f 600. f 500, f 375. De aanvoer van melk- en kalfkoeien was als vorige week, de handel stroef, eerste en tweede kwaliteit waren de prijzen iets hooger, derde kwaliteit bleef onveranderd. Varekoeien aanvoer klein, de handel tamelijk en de prijzen waren iets hoo ger. IDe aanvoer van vaarzen en pinken was iets korter met matigen handel en goed 'prijshoudend. "s-HERTOGENBOSCH, 21 Juli. Op de markt van heden waren aan gevoerd 963 stuks, waarvan 129 runde ren, 123 nuchtere kalveren en 711 scha pen-lammeren. Rundvee alleen levering, geen aan voer meer voor vrijen handel. Geen fok- kalveren pieer. Vrij goede aanvoer van schapen en lammeren, handel stug, duur. Nuchtere kalveren alleen levering. Over de maand Juni. Geboren: Bernardus A. J., z. van J. Lensvelt en M. G. C. v. Dijk; Ma thilda J. P., d. van W. A. Pols en U. E. A. v. Aalst; Wilhelmina H„ d. van J. v. Hemert en A. tSrik; Izaak A., z. van J. M. de Graaf en W. van Dijk; Jan, z. van B. Colijn en A. PellicaanAnnie, d. van L. A. v. d. Oven en C. Chr. v. HovenJohanna W. M., d. van J. Sgroot en J. H. v. d. PluijmJohannes C., z. van L. J. de Bot en J. v. Delft; Franciscus H., z. van H. Schelle en M. A. v. Hees; Elisa beth, d. van A. Teuling en J. P. Nieuw koop; Hendrikus A. M. B., z. van G. H. J. Ramakers en E. M. v. Woerden; Hendrik C., z. van A. Hak en P. H. L. v. d. Nat; Elizabeth M. H., d. van M. Nieuwenhuïjsen en A. M. Verbunt. Getrouwd: Th. N. de Ronde 26 j. en J. A. v. Steijn 22 j.; A. C. Broe ders 24 j. en J. v. Mierlo 21 j.; J. A. Vink 33 j. en J. Bax 29 j.; P. A. Rams 28 j. en M. A. w. d. Pluijm 22 j.; W. G. Verschoor 30 j. en A. W. v. Vuuren 30 j.; A. Ros 29 j. en J. Sanner 23 j. Overleden: Adriaan Leeggangers 75 j., echtgenoot van Adr. Vermonden; Justina de Wit 82 jwed. van J. Lee mans; F. M. Pellicaan 6 w. Overleden: A. H. M. de Bruin 81 jaar. Over de maand Juni. Geboren: Cornelis, z. van M. Oo- men en P. J. Bragt; Janna A., d. van A. J. G. v. Steenis en M. S. Oomen. Getrouwd: H. v. Ooljen 39 j. en C. M. v. Opijnen 31 j." Overleden: Aart v. Bruchem 78 j.; Maria A. Dingemans, echtgenoote van J. H. Slegh 63 j. Geboren: Woutrina J., d. van M. Visser en W. J. KieboomTeunis K. G., z. van D. v. Oord en E.«C. VosGijs- bert, z. van G. Kornet en T. M. Klop; Leendert, z. van W. de Pender en M. J. v. Oord. OndertrouwdJacobus A. v. Oord 25 j. en Aria v. Wijk 23 j. Hij helpt arme buurtgenooten aan een voorschot. Als onderpand neemt hij de stamkaarten van hun gezin. Als ze niet op tijd terugbetalen, verkoopt hij de bescheiden die hij er op haalt. Een winstgevend, maar schandelijk bedrijf. Wilt U medeplichtig zjjn door bonnen van hem te koopen Neen 1 Publ. v/h Deo. v. Handel, Nijverheid en Scheepv., t.b.v.h. C.D.K. JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7 50CURSUS B. v. gevor derden f 10.— elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen. Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201. k. k K Sg k Eigenaar: B. B. BOERE, Tel. 20 door bekende Bands, Muziek- of Zangvereeniging alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. inlhhtingen:afdeeling„QepaRatie PARTERRE. GROOTESTRAAT 243 TELEFOON 221 Mo. 103 Naam Woonplaats Straat Dagelijks in Beneden- en Bovenzalen Vanaf 1 JULI wederom met geheel nieuwe attracties. - Het populaire orkest. .vi 4 Teneinde teleurstelling te voorkomen, adviseeren wij A U, in verband met de overweldigende belangstelling, k A tijdig aanwezig te zijn. Hebt U vergunning voor aankoop van in Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote kans van slagen. Coöp Landb Aan- en Verkoopvereen „Altena en Bfesbosch" - Nieuwendijk. weer af te geven: EIGENHEIMERS Gele en Blauwe). FURORE en BEVELANDERS (liggen gerooid in klasse AA 35/45 mm), EERSTELING (Rode en Gele) A 28/35 en 35/55 mm KOOPMANS BLAUWE A 35/45 mm. VOKAN A 35/45 mm. voorzien van alle plaatsen waar Uw bloedverwanten of kennis sen verblijf houden, a 65 cent. Boekhandel Firma L. J. VEERMAN Heusden. is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Spoedorders in 2 of 3 dagen. Voor Heusden en Omgeving Depothouder Genderschendijk B11 Genderen GRUOTESTKAAT 447 ook voor UW BABY hebben wij nog 'n aardige WALTER KLERKX Waalwijk HQTEL - CAFÉ RESTAURANT Vischstraat-Hoek Kruisstraat naast Hotel, Café, Restaurant ROYAL" Telef. 4351, 's IIERTOGEMÏOSCH. Nieuwe Eigenaar C. LANTINGA Ze waren al zoo vaak teleurgesteld, het jonge paar. Het is zoo moeilijk om een huis te krijgen. Maar nu had hij dan ietsZeker, het huisje was wel aardig en de huurprijs zou ook geen bezwaar zijn. Maar het werd alleen „gestoffeerd" verhuurd. En voor die paar verschoten gordijnen en dat kale vloerkleed moest nog meer dan de huurprijs worden betaald. Het jonge paar zag er van af en zuchtte: WAT KIEST U, ALS U MAG KIEZEN? HET BESTE NIET WAAR 1 Wij behartigen Uw belangen door geheel Nederland. Telefoon 159 Als U dan tijdig oVer goede wagens beschikt, zal er werk genoeg aan de winkel zijn. Zorg er daarom nu voor, dat U niet te ver op de leve ringslijst van komt te staan en vraag nu reeds inlichtingen bij FIRMA Automobielen Tel. 2644 GORINCHEM. (geen tesbriefsysteemin BOEKHOUDEN en HANDELSCORR. Duits, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Wij sluiten aan op iedere voor opleiding. U verplicht zich bij ons in geen enkel o p z i c li tJ U werkt bij ons nooit te hard! Het Instituut met de frisse zaken-ideën. Des Donderdags in Waalwijk Hêtel .Korenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. WEDEROM AF TE GEVEN als: Bevelander A, A-B en B; Eigenheimers A, A-B en B; Bintje A, A-B en B Roodstar, Indusirie, Furore, Alpfa, enz. Beleefd aanbevelend, C. B. VAN DE WAL Zoon FINANCIERING van auto's, gasgeneratoren, paarden, wa gens, vlug en voordeelig door eigen financieringsmaatschappij. HYPOTHEEKVERSTREKKING en ASSURANTIE'S op alle gebied, scherp concurreerend. ArtiS Êf W w f AMSTERDAM]

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4