voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard BEKENDMAKING Undvanaiteh* Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Echt iets voor flinke jongens! Terugvoering in krijgsgevangenschap van dienstplichtig- en reserve- personeel der landmacht. «8ÊS»- Boschwezen en houtvoorziening. Voedingsgewassen in eigen tuin No. 6353 Vrijdag 30 Juli 1943 VERD U 1ST Terugvoering in Krijgsgevangenschap Laatste oproep tot aanmelding Landwacht Nederland Officiëele Landbouw mededeelingen Dit blad verschijnt VR IJ DAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten II cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/» cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland voor de Provincie Noord-Brabant. Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden BADOGLIO OPVOLGER. Rome, 26 Juli (D.N.B.). Mussolini is afgetreden. De koning-keizer heeft maarschalk Pietro Badoglio tct zijn op volger benoemd. OPROEP VAN MAAR SCHALK BADOGLIO. De nieuwe chef der Italiaansche re geering, maarschalk Badoglio, heeft^ on middellijk na de aanvaarding van*zijn functie een oproep uitgevaardigd, waar in h!ij zegt: „Op bevel van den koning en keizer neem ik de militaire regee ring van het land met alle volmachten op mij. De oorlog wordt voortgezet. Italië is zwaar getroffen in z!ijln over vallen provinciën, in zijn verwoeste ste den, blijft echter als naijverig bewa ker van zijn duizendjarige tradities trouw aan het gegeven woord. Sluit de gelederen om den koning en keizer, het levende voorbeeld van het vaderland, het voorbeeld van trouw. Leve Italië, leve de koning!" PROCLAMATIE VAN VICTOR EMANUEL. Rome, 26 Juli (A.N.P.). Koning Victor Emanuel heeft gister avond door de radio een proclamatie uitgegeven, waarin het volgende tot het Italiaansche volk wordt gezegd: „Italianen, in dit plechtige uur voor het moederland meet een ieder de plaats van zijn plicht, van zijn. verantwoorde lijkheid en van zijn strij'dpost innemen. Geen enkele afwijking van dezen plicht kan worden geduld. Geen enkele be schuldiging kan worden toegelaten. Al le Italianen zlijln zich bewust van de ern stige wonden, die den heiligen bodem van het moederland hebben opengereten. De dapperheid van z!ij|n gewapende macht en de vastberadenheid van al zijn bur gers zullen den weg naar herstel weer vinden. Heden meer dan ooit ben ik onverbrekelijk verbonden met U in on wrikbaar vertrouwen in de onsterfe lijkheid van ons land". NIEUWE OPROEP VAN BADOGLIO. Arbeid moet worden hervat. Rome, 26 Juli (D.N.B.). Maarschalk Badoglio heeft een op roep uitgevaardigd aan de bevolking om overal den arbeid te hervatten. Volgens dezen oproep zullen betoogingen,, die de openbare orde verstoren, niet geduld worden. Voor de handhaving der open bare orde Zijn van dit «ogenblik af de militaire autoriteiten bevoegd. Een uitgaansverbod van zonsondergang tot zonsopgang is afgekondigd.1» Het dra gen van wapens is verboden en er is op gewezen, dat de handhaving der openbare orde en der door de militai re autoriteiten afgekondigde maatregelen zoo noodig met geweld van wapens doorgezet zal worden. HET NIEUWE KABINET. Rome, 26 Juli (D.N.B.) Stefani meldt, dat Z.M. de koning en keizer op voorstel van den chef der regeering en minister-president de volgende ministers heeft benoemd Minister van bultenlandsche zaken: ambassadeur Rafae'e Guariglia. Binnenl. zaken: prefect Bruno For- naciari. Voor Ital.-Oost-Afrika: generaal se nator Melchiade Gabba. Justitie: Gaetano Azzariti, dr.-gen. van het ministerie van justitie. Minister van financiën: dir.-gen. se nator Domencio Bartellini. Minister van Oorlog: staatsraad ge neraal Antonio Sorice. Minister van marine: schout bij'nacht Rj larie de Courten. Minister van luchtvaart: generaal der vliegers Renato Sandalli. Minister van opvoeding: staatsraad dr. Leonardo Severi. Minister van openbare werktendr. Dominico Romano, dir.-gen. van het ministerie van openbare werken. Minister van land- en boschbouw: se nator prof. Alexandra Brizzi. "Minister van verkeer: generaal Frede- rico Amoruzzo. Minister voor de corporatiestaats raad dr. Leopoldo Piccadi Minister van volksvoorlichting: am bassadeur Guido Rocco, tot dusver di recteur-generaal van de buitenlandsche persafdeeling in het ministerie v. volks voorlichting. Minister voor den buitenlandschen handel: dir.-generaal van de Banca de Italia dr. Giovanni Acanfora. Minister voor de bewapeningsindu strie: generaal Carlp Pavagrossa. Onder-staatssecretaris van het minis ter-presidium dr. Pietro Baratalo. Carmine Senise is benoemd tot chef van de Italiaansche politie en hieeft zijn functie reeds aanvaard. Senise werd in 1933 tot prefect be noemd en vervulde vervolgens het ambt van ondercommandant der politie. Senator Alberto Bergamini heeft de leiding van de Giornale d'Italia op zich genomen. Bergamini is 72 jaar oud; hij heeft het blad in 1901 gesticht en tot 1924 geleid. SCHEPEN BIJ SICILIË BESTOOKT Rome 27 Juli. Het 1158ste communique van het Ita liaansche hoofdkwartier luidt: De toe stand is ongewijzigd op Sicilië, waar het vooral in den Noordelijken sector van het front tot gevechtsactie is ge komen. Duitsche bommenwerpers heb ben met succes talrijke koopvaardij- en oorlogsschepen voor de Noord- en Oostkust van het eiland aangevallen: zij brachten zware schade toe aan vier transportschepen, twee kruisers en één torpedojager. In de haven van La Va- letta werden vijf koopvaardijschepen ge troffen. De vijandelijke luchtmacht heeft aan vallen gedaan op de omgeving T"an Napels en op de streek langs de Straat van Messina. De schade is niet ernstig, het aantal slachtoffers wordt vastge steld. Het luchtdoelgeschut schoot zes vliegtuigen neer. Bij luchtgevechten met onze jagers boven Sardinië" zijn twee Curtiss-toestellen en een torpedovlieg tuig in zee gevallen. 30 BOMMENWERPERS VERNIELD BOVEN DU1TSCHLAND. Formaties Amerikaansche bommenwer pers vielen Maandag overdag de ste den Hannover en Hamburg aan, alsmede eenige plaatsen in het Noordwest-Duit- sche kustgebied. De bevolking, vooral in Hannover leed verliezen. Door af weer van jagers en luchtafweergeschut werden boven de aangevallen steden en op de hgen- en terugvlucht, naar Van 2531 Juli. Begin 21.45 uur. Einde 05.45 uur. Van 17 Augustus. Begin 21.30 uur. Einde 06.00 uur. voorloopige constateering, dertig zware viermotorige bommenwerpers neerge schoten. Boven de bezette gebieden in het Westen werden nog 4 vliegtuigen nietigd. In den TTacht van Maandag op Dins dag vloog de vijand slechts met enkele vliegtuigen het Rijksgebied binnen, waar van een toestel omlaaggeschoten werd. Snelle Duitsche vliegtuigen vielen in den nacht van Maandag op Dinsdag afzonderlijke doelen in het gebied van Londen aan. Op den Atlantischen Oceaan bracht het luchtwapen van een krachtig be schermd .vijandelijk konvooi, een vracht schip van minstens 8Q00 Brt. tot zinken en beschadigde een tweede groot schip zwaar. Verkenningsvliegtuigen schoten in dit zeegebied een Britschen bommenwer per neer. Een maand in een weersportkamp, dat is tets, waar elke flinke jongen naar verlangt. Ochtendgymnastiek te midden der ber gen, tochten in de omgeving, veldspe len tezamen met jongens uit Denemar ken, Vlaanderen, Walon.ië, Noorwegen en Duitschland, kaartlezen en met liet kompas werken, dat zijn allemaal din gen waar je een jongen van Jan de Wit voor kunt vinden. Deelname aan een weersportkamp kost geen cent, je werkgever moet je vrij geven en je loon doorbetalen,, ook de scholen* moeten hiervoor vrijgeven. De maand in het weersportkamp mag niet van je gewone vacantie worden afgetrokken. Vraag het de jongens, die er al Stapf Pax u geweest zijn, hoe het ze bevallen is. Laat Jan Salie maar thuis bl'ijven, meld je nog vandaag bij een der volgen de aanmeldingsbureaux Noord-Holland, Spaarne 94, Haar lem. Zuid-Holland, Eendrachtsweg 35, Rot terdam. Amsterdam, Willemsparkweg 186, Amsterdam. Den Haag, Soendastraat 25. 't Sticht, Lucas Bolwerk 8, Utrecht. Ge'.re, Euse'oiusbuitensingel 3, Arnhem Brabant, Keizersgracht 9, Eindhoven Zeeland, Turfkadte 17, Goes. Limburg, Vrijthof 25, Maastricht. Twente-Salland, Drienenstraat 6, Hengelo (O.). Drente, Rolderstraat 45, Assen. Fres'and, Emma' a e 48, I eeuw arden Groningen, Groote Markt 24, Gro ningen. Op grond van de op 29 April in de dagbladpers gepubliceerde bekendma king van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van. officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkeTijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de WATERLOOKAZERNE te AMERSFOORT: 1. De dienstplichtigen van het 2e Regiment Wielrijders en zijn oorlogs formaties, op 2 Augustus 1943; 2. De dienstplichtigen van het corps Pontonniers eii Torpodisten en zijn oorlogsformaties, op 3 en 4 Augustus 1943; S3. De dienstplichtigen van het 7e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogs formaties op 5 Augustus 1943; 4. De dienstplichtigen van het 2e Regiment luchtdoelartillerie en zijn oorlogsformaties, op 6 Augustus 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zpover mogelijk militaire identiteitspapieren Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van - onmisbaarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht, degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding op geroepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding ver plicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den sta tionchef, van het station van vertrek. KLEEDING. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleedingdrin gend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, on dergoed en extra schoeisel, alsmede etensketel en eetgerei mede té bréngen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Atbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche Weermacht be zette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maat regelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Nadat met de thans geldende bekendmaking van den weermachtbefehlshaber in den Niederlanden de leien van alle troepenonderdeelen der voormalige Ne derlandsche weermacht en van alle van deze in de jaren 1939 en 1940 gevorm de formaties opgeroepen zijn tot melding en terugvoering in. krijgsgevan genschap, wordt hiermede een laatste oproeping tot aanmelding uitgevaar digd aan al die personen, die zich wlegens onbekendheid met hun juiste vre- desonderdeel of op grond van redenen van gezondheid of beroep of ingevolge andere feitelijke verhindering niet gemeld hebben. Deze personen moeten zich In het „WEHRMACHTLAGER" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat: telkens tusschen 8 en 12 uur melden als volgt: Degenen die geboren zijh in 1924-1915 (inb) a t/m 1 op 2 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 1924-1915 (inb) m t/m z op 3 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 1914-1904 (inb) a t/m I op 5 Aug. '43. Degenen die geboren Zijn in 1914-1904 (inb) m t/m z op 6 Aug. '43. Er wordt nogmaals de nadruk op gelegd, dat ook diegenen, die van terug voering in krijgsgevangenschap vrijgesteld zijn, t.w. de houders van z.g. ,f rei - stellungsbescheinigungen.' niet vrijgesteld zijn van aanmeldingsplicht en dat de aan den wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden of aan een ander Duitsch bureau toegezonden doktersverklaringen geen erkende reden van ver ontschuldiging vormen. Vrijgesteld van deze meldingsplicht zijn slechts: 1. personen, die zich .op 25 Mei 1943 „im arbeitseisatz" in Duitschland of in door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevonden 2. De van terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgestelde personen, die de wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden met een uitdrukkelijke goedkeuring aan hun werkgevers vrijgesteld heeft van aanmeldingsplicht 3. Personen, die door een bijzonder schrijven van den wehrmachtbefehls haber in den Niederlanden van aanmelding en terugvoering in krijgs gevangenschap voor'oopig vrijgesteld Zijn. Vóór 7 Augustus 1943 moet dus ieder lid van de voormalige Nederlandsche weermacht, die in Mei 1940 in werkeliijken militairen dienst was, zich op grond van de bekendmaking van den wehrmachtbefehlshabter in den Nieder landen omtrent terugvoering in krijgsgevangenschap van den 29sten April 1943 aangemeld hebben. Degenen, die ook aan deze laatste aanmaning tot aanmelding geen gehoor geeft, wordt ter verantwoording geroepen en, moet met de reeds bekend gemaakte strafmaatrege'en rekening houden. De aandacht wordt er op gevestigd, dat een aantal leden van, de voorma lige Nederlandsche weermacht, die opzettelijk of zonder gegronde verontschul diging hun aanmeldingsplicht niet nagekomen zijn, reeds gearresteerd en naar „wehrmachtgefasgnisse" overgebracht zijn, waar zij hun vonnis afwachten. Hf Generaalveldmaarschalk Von Runstedt, die dezer dagen militaire Inrichtingen In Nederland bezichtigde, tijden* een uiteenzetting betreffende een lector van de kustverdediging. Rechts naast den Generaalveldmaarschalk de Wehrmachtsbefehlshaber In den Niederlanden, General der Flieger Christiansen Stapf-Martens-Pax a Een dezer dagen heeft men in, de pers kunnen lezen, dat boschbezitters, wier bosschen 50 ha of meer beslaan, voortaan gehouden zijn bedrijfsplannen op te maken ep deze door het Staats toezicht op de bosschen te laten goed keuren. In dit verband is het niet on dienstig even na te gaan, waarop een en ander nu eigenlijk berust. Hei is het besluit Staatstoezicht op de bosschen 1943, verschenen op 17 Ju ni j.l. in het Verordeningenblad, afleve ring 18. Dit besluit bevat eenige bepa lingen, die in meer algemeen licht be zien, belangrijk genoeg zijn om er even bij stil te staan. Tot nu toe kende men in Nederland het Staatsboschbeheer, dat, zooals de naam zegt, het beheer van de staatsbos- schen heeft. Toch weet de deskundige zeer goed, dat tot de werkzaamheden van het Staatsboschbeheer veel meer behoort dan alleen het beheer van de staatsbosschen. In wezen had het reeds met het particuliere boschbezit in Neder land velerlei bemoeiing. Maar het is waar, dat de boschbezitters een groote mate van vrijheid behielden en dat zij aan niet-ordenende regelingen van den Staat onderworpen waren. Dit laatste zou niet zoo erg zijn in normale tijden, waarin Nederland voor zijn houtvoorziening op invoer is aange wezen en... dien ook krijigt. In abnor male tijden evenwel heeft de Staat tot taak het boschwezen zóó te heiden, dat dit in het kader van de houtvoor ziening een bepaalde opbrengst kan ver zekeren. Het is dus een onderdeel van Planwirtschaft", die in dezen tijd. waarin de tïandbouw tot het uiterste wordt „geleid", niet verbazen zal. De maatregelen uit den vorigen oor log en kort vóór dezen oorlog getrof fen, hebben ook reeds ten doel den boschopstand, zoomede de houtvoorzie ning van ons land zooveel mogelijk te beschermen. Daartoe worde slechts her innerd aan het ingestelde algemeene <apverbod en de mogelijkheid tot het opleggen van kapdwang. Deze maat regelen, die men crisismaatregelen pleegt te noemen, dienden evenwel in het alge meene kader van het. boschwezen en. de houtvoorzieninng te worden, bezien en in organisch verband wettelijk te worden geregeld. Daartoe is thans het Staatstoezicht op de bosschen ingesteld, dat uitgaat van de gedachte, dat de boscheigenaar het beheer van zijn bosschen volgens de regels, die het algemeen belang eischt, dient uit te oefenen. Indien de bosch- bezitter volgens die regelen te werk gaat, zal het Staatstoezicht hem weinig deren. Er bestaat echter uiteraard een groote categorie van boschbezitters, cl je voor een „doelmatige en duurzame ver zorging" van hun bosschen den eersten tijd zeer veel behoefte aan deskundige voorlichting en aan raad en, bijstand zullen hebben. De taak. De taak van het nieuwe Staatstoe zicht op de bosschen, aan het hoofd waarvan als zoodanig de directeur van het Staatsboschbeheer is gesteld, en waarbij de houtvesters van het Staats boschbeheer als organen rijin ingescha keld, wordt dan ook in het afgekondigde besluit omschreven als zijnde niet alleen de uitvoêring van alle wettelijke maat regelen, die op bosschen betrekking heb ben, doch ook het deskundig voorlichten van en raadgeven aan de boscheigena ren. Het is begrijpelijk, dat men in dat verband ook de verhooging van de pro ductiviteit van het bosch op den voor grond heeft gesteld. Doch men moet deze opdracht aan boscheigenaren en Staatstoezicht zóó zien, dat het bosch niet alleen als houtproducent, doch niet minder als belangrijke factor in ons volksleven (natuurschoon) dringend noo dig behouden dient te worden... Deze verschillende, ja, tegenstrijdige doelstellingen stelt het beshiit. Het is een zware opgaaf voor de autoriteiten van het Staatstoezicht. Teneinde nu bij de uitvoering omslachtigheid zoo veel mogelijk te vermijden, voorziet het be sluit in het vaststellen van een eenvou dige bedrijfsregeling voor alle bos schen in Nederland. Deze bedrijfsplan nen, waarop in den aanhef van dit artikel werd gedoeld, vallen uiteen in een jaarlijksch kapplan, dat de percee- len van het bosch, de hoeveelheden te vellen hout en de houtsoorten aangeéït, alsmede een cultuurplan, dat de werk zaamheden van aanplant, verzorging enz. in het komende jaar bevat. Met behulp van deze gegevens, waarvoor de richt lijnen door het hoofd van het Staatstoe zicht op de bosschen zullen worden ge geven, hoopt men zoowel het bosch in besten staat te behoucjen, alsook de hout productie op te voeren. Het hoofd van het Staatstoezicht op de bosschen heeft de tot nu toe bij den productiecommissaris voor den boschbouw en de houtteelt berustende bevoegdheden, te weten de kapvergun- ningen en de kaplastgevingen, overgeno men. Ook zal dit orgaan de hoeveelhe den, die jaarlijks in elk bosch moeten worden geveld, bepalen. Dat daarbij', alsmede "bij het bepalen van de bestem ming van het hout, i|i nauwe samenwer king met het Rijksbureau voor Hout te Amstferdam zal worden gehandeld, be ring van dit besluit zijn, zooals gezegd, hoeft geen nader betoog. Bjj de uitvoe ring van dit besluit zijn, zooals ten nauwste verbonden en zullen beide gezegd, boschwezen en houtvoorziening naar het zich laat aanzien daarvan de vruchten plukken. Op 20 Jan. 1940 zei Winston Churchill in een rede voor de En- gtelsche radio: „Vele illusies over Sovjet-Rus land zijn in deze weinige weken van hevigen strijd in het noorden verstoord geworden. Iedereen kan zien, hoe het communisme de ziel van het volk besmet en verteert, hoe het de menschen verdorven en hongerig maakt in vredstijd en erbarmelijk in den oorlog. De slavernij van het bol sjewisme is erger dan de dood." Nederlanders. Deze zelfde Winston Churchill strijdt heden zij aan zij met de bolsjewistische aziatische macht onder joodsche leiding, die zich tot doel heeft gesteld de ver nietiging van de gezamenlijke Eu- ropeesche en vooral Germaansche waarden. Daarom luidt ^liet gebod van dit oogenblik Zet -al uw bez.waren op rij en treedt toe tot de LANDWACHT NEDERLAND. BLADGROENTEN VOOR NATEELT IN DEN NAZOMER. Verschillende bladgroenten, die voor namelijk in het voorjaar worden gteteelt, komen ook in aanmerking voor den nazomer. Deze bladgroenten zijn: spina zie, raapstelen en tuinkers. In. Augustus of begin September kan men deze ge wassen yoor nateelt nog uitzaaien. Bo vendien kan men ïn Augustus ook nog postelein zaaien en andijvie uitplanten. Van al deze groenten is de andijvie wel een der belangrijkste, doch de overige vormen ook een welkome aanvulling van het menu van den huiselijken disch. Evenals andijvie en boerenkool kunnen de spinazie, raapstelen en tuinkers ook als nateelt na vroege aardappelen, tuin.- boonen of doperwten worden geteeld. Men houde er echter wel rekening mede, dat al deze gewassen een vochtigen grond vragen. Ingeval de aarde kurk droog is of door feilen zonneschijn en gemis aan regen blijft uitdrogen, dan wordt de uitzaaiing in Augustus be slist een mislukking. Bij' een dergelijke droogte moet de aarde te voren vochtig worden gemaakt en vochtig gehouden. Het uitzaaien van de spinazie en raap stelen kan het beste geschieden op rij tjes, die 15 cm uit elkaar liggen. Ter versnelling van het kiemen, is het de ge woonte om het spinaziezaad yóór het uftzaaie^i 1 a 2 etmalen in water te zet ten. Voor de andere bladgroenten is dit niet noodig. Van spinazie heeft men per m* 30 gram zaad noodigvan raap stelen 15 gram. Handel in zaaipeulvruchten. De handelaren, die gerechtigd zijn tot den handel in zaaipeulvruchten, hebben j thans van het Bedrijfschap voor Zaai zaad en Pootgoed voor Akker- en Wei- debouw bericht ontvangen omtrent de j quoteeringsregeling voor groene erwten j in het seizoen 1943-1944. In verband hiermede kan wordën medegedeeld, dat eenige handelaren,die zich in het seizoen 1942-1943 niet ge- heel aan de regeling hielden, de onaan gename gevolgen da^van hebben on dervonden, zoodat volledige medewer king wordt aangeraden. De aandacht wordt er vöorts op ge vestigd, dat slechts zij, die een aankoop quotum van het Bedrijfschap toegewe zen gekregen hebben, dit quotum geheel of gedeeltelijk kunnen overdragen aan een handelaar, die eveneens met de Nederlandsche Akkerbouwceutrale een overeenkomst voor den handel in zaai-1 peulvruchten heeft aangegaan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1