ZOMERTIJD MUGGENTIJD! A. VERSCHUUR-BAERT De zeevaart als levensberoep LET OPH tü DISTRIBUTIEBONNEN E Officieële Berichten Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws Burgerlijke Stand Tegen muggen en alle andere insecten hebben wij afdoende middelen. DROGISTERIJ Gedipl. Drogist Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN HEUSDEN. Bonnen welke vervallen ANDEL. Brood, beschuit, aardappelen. Vleesch of Vleeschwaren Tabak Suiker, jam, gort, havermout, vermicelli, kaas, bloem, melk, rijst, chocolade en suikerwerk VAN 11 JULI—7 AUG. Koffiesurrogaat Boter VAN 10 JULI—7 SEPT. 32 A; 32 B 125 gram boter per bon. Bijzondere Rantsoenen. Petroleum VANAF 1 JUNT.- 12 en 31 „Verlichting", 300 gr. kaarsen. Vaste brandstoffen, Zeep BABILONlëNBROEK. EETHEN. VEEN. ALMKEBK. BENEDEN-LANGSTRAAT. WIJK EN AALBURG# WERKENDAM. WERKENDAM. Handel in pootgoed. Met ingang van 26 Juli is de handel in door den Nederlandschen Al- gemeenen Keuringsdienst goedgekeurd en geplombeerd pootgoed weer toege staan. Voorloopig gelden dezelfde sortee ringen voor de pootaardappelen als het vorige seizoen. Ijjd.en deze sorteerin gen door invloed van de opbrengst aan goedgekeurd pootgoed en de atzetmo- gelijkheden worden gewijzigd, volgt een nadere publicatie. Het verhandelen van pootgoed is al leen toegestaan aan die handelaren, die dOor het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed in het bezit Zijn gesteld van een N.l.C.A.-vergunning (oranje kaart). De vergunningen, welke het vo rige seizoen zijn uitgereikt, (blauwe er- kenningskaart) zijn hiermede vervallen. De poterregeling en de voorgeschre ven administratie zijn ongeveer geheel overeenkomstig aan die, welke het vori ge seizoen waren vastgesteld. De han delaren, die in net bezit van een nieu we N.l.C.A.-vergunning zijn gesteld, mogen eerst pootgoed ontvangen en afleveren, nadat zij de noodige bloes- formulieren hebben ontvangen, alsmede een uitvoerige instructie omtrent het gebruik van deze formulieren en de te voeren administratie. Aflevering van pootgoed rechtstreeks door telers aan telers/verbruikers, mag slechts plaats vinden, indien de teler vooraf in het bezit van een bestelbon, is gesteld, welke door den teler/kooper bil zijn plaatselijk bureauhouder is aan gevraagd. De Pbh. schrijft nadien een afleveringsbriefje uit, na inning der verschuldigde heffing van f 1 per lüü kilogram. Indien een teler pootgoed wil betrek ken van een handelaar, moet hij een 'bestelbon aanvragen bij zijn. Bibh., waar mede hij zich tot den handelaar kan*wen den, die tegen inname van de bestelbon en uitschrijving van een verzend-advies handelaar/teler, de op den bestelbon vermelde hoeveelheid verstrekken mag. De .telersprijzen voor pootaardappe len van de vroege en nieuwe rassen zijn reeds gepubliceerd. De prijzen van de andere rassen en de handelsmarges zul len zoo spoedig mogelijk in een over zichtelijk prijzenschema worden bekend gemaakt. Hieronder laten we de kwaliteitsei- schen volgen, welke het a.s. seizoen door de iandkooplieden en conunission- nairs aan de door telers aangevoerde aardappelen kunnen worden gesteld. De partijen aardappelen moeten door de telers worden geleverd practisch vrij .van grond en geüreken en gesor teerd 28 mm vierkantsmaat opwaarts. Door sorteering moe't steeds worden ge tracht de aardappelen vrij van grond en gebreken af te leveren en alleen, wanneer dit in bepaalde omstandigheden niet geheel mogelijk is, dan moet re kening worden gen ouden, met.de hier na volgende percentages voor toege stane afwijkingen. 1. Grond. Het maximaal toegestane percentage grond bedraagt 2 pCt. Indien onmoge lijk met 2 pCt. of minder geleverd kan worden, dan moet worden getarreerd en. de grond boven de 2 pCt. als tarra worden afgetrokken. Tarreering moet geschieden, zooals deze in den consumptieaardappelhandel tot nu toe gebruikelijk was. :2. Uitwendige geüreken. Een partij1 of een gedeelte van een, partij' aardappelen mag bij levering door den teler maximaal 2 pCt. zichtbare gebreken of afwijkingen van. welken aard dan ook, bevatten. Uitwendige ge breken zijn a. beschadiging b. groen, tenzij de bezetting hier mede niet van ernstigen aard is, in welk geval zij niet, als gebrek mag worden beschouwd c. droogrot d. natrot e. ziekte t.w. phythophthora, fusari- um alternaria, aaltjes; f. pokken en schurft, tenzij de be zetting niet van ernstigen aard is, in welk geval zij niet ais gebrek mogen worden beschouwd g. 'popperigheid, (misvormd), ten zij de misvormdheid niet van ernstigen aard is, in welk geval zij niet als gebrek wordt beschouwd. 3. Inwendige ziekten. Er mogen in een partij' of een, ge deelte van een partij aardappelen niet meer dan 10 pCt. verborgen gebreken voorkomen. Partijen, of gedeelten van. partijen, waarin dit percentage höoger is, mogen niet voor fonsumpt.e worden afgenomen. Inwendige gebreken Zijn: a. kringerigheid (vuur) b. pseudonetneoose c. stoot- of kwaliteitsblauw d. glas (glazigheid) e. ritnaalden (vreterij1) 1. Indien de vreterij zich beperkt tot het o-ppervlak der knollen, geldt hetzelfde als voor pokken, en schurft, n.l. als de bezetting niet van erngtigen aard is, mag dit niet als gebrek worden ■beschouwd. 2. Indien de knollen -diep zijn in gevreten, moet de beschadiging als in wendig gebrek worden aangemerkt en mogen dus maximaal 10 pCt. diep in gevreten knollen voorkomen,. f. hol. Van dit gebrelc mag in een partij niet meer dan 5 pCt. voorkomen. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Brab. OPHEFFING ROOIVERBOD. De Voedselcommissaris voor Noord- Brabant maakt bekend, dat het rooiver- bod voor alle aardappelen met ingang •Van Maandag 26 Juli 1943 Is opgeheven. Telers dienen er rekening mede te hi'Miden, dat het cïe V.B.N.A. niet mo ge lijk zal zijn alle gerooide aardappe len tegelijkertijd af te nemen, zoodat slechts op directe afname mag worden gerekend, indien en voor zoover daar toe jnet de V.B.N.A. afspraken zijn gfraa akt. Aardappelen, welke zijn aangetas\ door aardappelziekte (phythophtora in- festans) zullen in geen geval worden afgenomen. AFWIJKEND VOERMEEL. Voor Noordbrabant is een kwantum afwijkend voermeel beschikbaar, dat zal worden verdeeld over die varkenshou ders, die één of meer mestcontracten hebben afgesloten met het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch. Degenen, die een of meer van deze mestcontracten hebben afgesloten en voor een toewijzing van afwijkend voermeel in aanmerking wenschen te komen, die nen hiertoe voor 8 Augustus a.s. schrif telijk een verzoe*k in te dienen bij den plaatselijk bureauhouder, waaronder zij ressorteeren. Voeder kan worden aangevraagd voor max. het aantal varkens, waarvoor "op den dag van aanvrage een mestcontract is afgesloten. Verzoeken, welke eerst na 8 Aug. bin nenkomen, zullen niet meer in behande ling genomen worden. Aanvraagformu lieren Zijn niet beschikbaar. Aanvragen dienen dus per brief te geschiede,,. VOORSCHRIFTEN INZAKE GEVELD HOUT. Per 1 April van dit jaar heeft de Ge machtigde voor het Boschwezen, de Houtvoorziening en de Jacht voorschrif ten vastgesteld inzake indeeling, meting en sorteering van in Nederland geveld hout. Het Staatsboschbeheer heeft thans deze voorschriften uitgegeven in den vorm van een zakboekje van het formaat 14 bij 10 cm. Bij het Staatsboschbeheer te Utrecht is dit zakboekje verkrijgbaar. VERKOOP VAN STROOVLAS DOOR TELERS. VERVOERBEWIJZEN STROOVLAS. Voor iederen verkoop van stroovlas is de teler verplicht zoo spoedig moge lijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na verkoop een verkoopbriefje in viervoud uit te schrijven eii de eerste twee exem plaren in te zenden, aau liet Bureau van den Voedselcommissaris, afd. Vlas, Tuin straat 68, Tilburg. Op deze verkoopbriefjes moet wor den vermeld door wien de aankoopver gunning is afgegeven, en het nummer van de betreffende aankoopvergunning, ter wijl tevens het juiste deel, wat verkocht wordt, moet worden ingevuld. De verkoopbr.efjes zij!n te verkrijgen bij de plaatselijk bureauhouders. De teler of handelaar moet vóór afle vering van het stroovlas bij het Bureau van den Voedselcommissaris, waaronder hij1 ressorteert, een vervoerbewijs aan vragen. Hierbij moet het volgende worden op gegeven 1. De grootte van de partij', welke wordt vervoerd 2. Van welk perceel het vlas afkom stig is, alsmede de totale oppervlakte van het perceel 3. Aan wen de aflevering geschiedt; 4. Nummer van de aankoop ver gunning; 5. Datum aanvang en beëindiging vervoer 6. Het middel van vervoer. Indien de partij'.niet in. éénmaal wordt verladen, moet tevens worden opgege ven, in hoeveel vrachten de partij wordt vervoerd. Ook voor „eigen uitzaai" door vlas sers of handelaren moet een vervoerbe- vvij's worden aangevraagd bij het Bureau van den Voedseloommissaris, waar het vlas is gegroeid, aangezien- zij1 voor dit vlas als teler worden aangemerkt. RICHTPRIJS GRAUWE ERWTEN EN PLATTE VAL.E CAPUCIJNERS. Aan de telers van grauwe erwten, alsmede die van platte vale capucij'ners, wordt ter kennis gebracht, dat voor de ze producten de richtprijs is vastgesteld, van f 27 per 100 kg. Deze richtprijs geldt alleen, ingeval de teler bij de levering een verklaring afgeeft, die dooi' liet A.V.A. werd verstrekt, uit welke verklaring blijkt, dat de betreff'endci partij als langstroo moet worden aan gemerkt. De telers van bovengenoemde producten dienen voor 1 Augustus a.s. van den verbouw dezer producten aan gifte te doen bij den plaatselijk bureau houder onder opgave van naam, volle dig adres, georganiseerde-nummer LCO. aantal ha afzonderlijk per product, als mede de ligging van het betreffende per ceel. ONGEBRUIKTE HOUTEN MEUBE LEN SLECHTS OP VERGUNNING TE VERKRIJGEN. •De secretaris-generaal van het Depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat voortaan alle ongebruikte, al dan niet gestoffeer de, houten meubelen onder de distributie vallen en dientengevolge slechts mogen worden gekocht, verkocht en afgeleverd tegen geldige vergunningen. Een uit zondering hierop vormen de bureaumeu belen, waaronder de verstaan zijn bu reaux, schrijftafels, schrijfmachineta- feis, karthotheekkasten en -laden en re- gisterkasten, voor den aankoop waarvan dus geen vergunning noodig is. Degene, d;e ten genoege van den distributiedienst kan aantoonen, dat het aanschaffen van houten meubelen voor hem noodzakelijk is, waarbij in het bij zonder gedacht wordt aan -gevallen van aanstaand huwelijk, eerste inrichting en verlies anders dan door oorlogsgeweld, kan bij den plaatselijken distribut.edienst een aanvraagformulier tot het verkrij gen van et» vergunning bekomen. In het aigemeen moeten de aan te schaffen houten meubelen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt; de ge- heele inrichting mag niet meer omvat ten dan slaapkamermeubelen (per ge zinslid één bed), en een eetkamer. Slechts in bijzondere gevallen kun nen bovendien nog andere meubelen worden verstrekt. De belangheobende moet het ingevul de aanvraagformulier bij1 den distribu tiedienst van de gemeente indienen, waar hij in het bevolkingsregister is op genomen. Aanvragen moeten als regel op naam van het hoofd van het gezin worden ingediend, s'echts in het geval van een a.s. huwelijk door de a'.s. echtgenoote, terwijl de a.s. echtgenoot mede het aanvraagformulier ondertee- teekent. Deze aanvragen worden inge diend bij den distributiedienst, onder welke de gemeente van vestiging van het a.s. gezin ressorteert. Bij het indienen dezer aanvragen moet steeds de verklaring van ondertrouw, waarop de vermoedelijke -datum van het huwelijk staat vermeld, worden over gelegd. Alleen personen, die na hun huwelijk een zelfstandige huishouding gaan voeren, komen voor een vergun ning in aanmerking. Zoowel gezinnen, als alleenstaande personen, die een zelfstandige huishou ding gaan voeren, "kunnen een aanvra ge voor een vergunning voor houten meubelen indienen. Hierbij dienen vol doende bewijzen "(b.v. een huurcontract) te worden getoond, dat een dergelijke huishouding door hen wordt opgezet. Ter vervanging van andere dan door oorlogsgeweld, b.v. door brand, ver loren gegane houten meubelen kan het gezinshoofd bij den distributiedienst der gemeente van inwoning een aanvrage om een vergunning indienen. Voor slachtoffers van oorlogsgeweld draagt ten aanzien van het verstrekken van vergunningen voor het aankoopen van houten meubelen de tSichting Cen trale Voorziening te Rotterdam zorg, in samenwerking met de plaatselijke com missies. ZEEP VOOR ARTSEN, ENZ. Met ingang van 1 Aug. 1943 komen kappers, practiseerende artsen, tandart sen, dierenartsen, medische studenten, vroedvrouwen, verloskundigen, wijkver pleegsters, gediplomeerde bakers, gedi plomeerde kraamverzorgsters en veever loskundigen voor een periode van 3 maanden in aanmerking voor een extra rantsoen zeep. Personen, die zgn. „vuilen arbeid" verrichten, komen met ingang van de zen datum voor, een tijdvak van twee maanden in aanmerking voor een extra rantsoen zeêp en/bf waschpoeder. Gedi plomeerde bakers, gediplomeerde kraam- verzorgsters en veeverloskundigen ont vangen in den: vervolge iedere 3 maan den deze rantsoenbonnen voor eenheids- zeep. Belanghebbenden worden verwezen naar de publicatie van den distributie dienst hunner gemeente van inwoning. TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARJEN VOOR PATIËNTEN IN INRICHTINGEN. Patiënten in ziekenhuizen en andere bijzondere instellingen ontvangen, even als bij' de vorige uitreiking van tabaks en versnaperingenkaarten, ook ditmaal deze 'kaarten reeds tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De distributiediensten reiken de kaar ten onder waarmerking van, een bon van het inlegvel en van een vakje der stamkaart aan de administratie van het ziekenhuis uit, die vervolgens de kaart aan den patiënt afgeeft. Deze regeling geldt ook, indien de patiënt in een andere gemeente wpont dan die, waarin het ziekenhuis is ge vestigd. Na ontslag uit het ziekenhuis kan tnen b'ij den distributiedienst de overige nieuw uitgereikte bescheiden in ontvangst ne men, w,aarbij' men dus geen tabaks- of versnaperingenkaart ontvangt, wanneer een der bonnen, K .of L 119, 219, 319 of 419 reeds van een merkteeken is voor zien. Stuurmansloopbaan (Hls) Deze loopbaan wordt aangevuld uit onderofficieren van de bootmans- seinersloopbaan, die voor den stuur- mansdienst geschikt zijn.' Vrijwilligers worden niet aangesteld. Welke taak hebben de soldaten van deze loopbaan? Assistentie bij' de navigatie op slag schepen, pantserschepen, kruisers en torpedobootj agers Tot de taak van den stuurman be- hoorenBerekening van den koers en van de positie van het s^iiip, het op- teekenen van den scheepskoers enz. op de zeekaarten, beheer van het stuurmansgereedschap (zeekaarten met toebeiiooren, optische instrumen ten), bijhouden van het scheepsjour naal.' Welke eischen worden den onder officieren gesteld? Goede aanleg voor het zich toe eigenen van de noodige zeemansken nis en matematische kennis, voüe ge zichtsscherpte aan beide oogen en goed kieuronderscheidingsvermogen Welke dienstgraden kent deze loop baan? Steuermannsmaat, Otersteuermanns- maat, Steuermann, Stabssteuermann, Otersteuermann, "Stabsobersteuermann,. Tot deze loopbaan behooren ver der de Bootsstuurmansgrcep (IIIT.- torpedobooten, 111 U-onderzeeboo- booten, III M-mijnbooten) en metings- stuurmansloopbaan (III V). Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrek ken inlichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. Bij het baden in de haven na bij het zg. „strandje" alhier, is Woens dagavond de 22-jarige H. v. Tilborgh jammerlijk verdronken. Niettegenstaande meerdere jongelui alles in het werk stelden om hem te vinden, mocht het eerst na een half uur met een dreg gelukken den ongelukkige boven te bren gen. Alles werd onder geneeskundige leiding gedaan om de levensgeesten op te wekken, doch niets mocht baten. Mem kan zich de smart van de ouders en familie voorstellen en ook onder de burgerij van Heusden is de versla genheid over dit droevig ongeval alge meen groot. De heer K. Veltman, ambtenaar ter Secretarie alhier, slaagde voor het inleidend examen gemeente administratie. op Zaterdag 31 Juli. 31 Brood. 31 Beschuit. 31 Aardappelen. 620 Algemeen, Aardappelen. 597, 598, W Eenheidszeep, W. Wasch poeder en W Toiletzzieep, diverse soorten zeep. op Maandag 2 Augustus. 30A en 30B Boter. op Donderdag 5 Augustus. 09, 10 bonk. „U 215" Petroleum. r O MÉUM/Mflf Deze groove brand.. is kiem begonnen Hei weinig zanden water was ze ie btusschen geweesti ZET OP ELKE VERO«EP>«* ZA.MD«»WATtB KIAAP! „Teekeriing CNF-Voorl. actie H. Inspec. Luchtbesch."-Pax m Dinsdag 3 Augustus .herdenkt de lieer C. Bouman, Drietrompetterstr. alhier, liet feit dat h'ij' voor 40 jaar zijn zaak in kruidenierswaren eu comestibles opende. Hij' wist deze tot groote hoogte op te voeren, zoodat zij in Heusden en in de omgeving een goede reputa tie heeft verworven. Op de# vakschool te Vlijmen slaagden voor "oosfumière o.m. Odilia v. Dal te Hedikhuizen en Clasina Kuij pers alhier. In den wedstrijd om liet per soonlijk damkampioenschap van Noord- Brabant, waarvan Zondag te 's-Bosch de 4e ronde werd gespeeld, verloor Nieuwkoop van v. d. Kraan, terwijl de Graag van- de Groot won. Eerstgenoemde hield 4 uur stand, maar moest tenslotte voor de meerdere routine van zijin tegenstander wijken. Ook speelde tijdnood hem parten. De Oroot werd het slachtoffer van een slagzet. Veel verandering in den stand kwam er niet. Deze is: gesp. gew. rem. verl. p. M. Koch 5 4 10 9 A. de Graag .54109 D. Verhagen 5 3 2 0 8 W. v. d. Kraan 5 3 I 17 J. Craane 5 2 .2 1 6 M. Verlouw 5 2 2 1 6 J. Maas 5 12 2 4 A. Lodewijks 5 0 4 1 4 A. Nieuwkoop 5 0 2 3 2 A. J. v. nEgelen 5 0 2 3 2 H. v. Wordragen 5 0 2 3 2 J. de Groot 5 0 14 1 Zondag a.s. wordt er wederom te Den .Bosch gespeeld. Nieuwkoop komt uit tegen Lodewijks, de Graag tegen Verlouw. Op Zaterdagmiddag 24 Juli werd hier de jaarlijksche keuring van de Geitenfokvereeniging „De Goede Ver wachting" gehouden, die vfij' zonder voorbehoud als geslaagd mogen noemen. De keurmeesters, de hceren Kusters, van Gilze, Bink van Klein Dongen en Carton van Dorst, voorzitter en be stuursleden van den Bond van Geiten- fokvereenigingen in de Baronie van Breda kwamen van hun langen war men fietstocht wat laat 'aan, overigens verliep een en ander zeer vlot, dank zij het ijverige bestuur der vereeniging, dat onder leiding van den voorzitter P. de Kloe, de zaken goed voor elkaar heeft gebracht. Het streven van het bestuur verdien meer belangstelling van buiten den kring der leden. Wij' kunnen, ons voorstellen, dat de zeer drukke landbouwwerkzaam- fieden, verschillende leden en anderen heeft verhinderd tegenwoordig te zijn. Dit zal toch wetl niet voor alle voor aanstaande dorpsgenooten het geval zijn geweest. Met waardeering vermelden wij de aanwezigheid van oud-burgemeester A. D. v. d. Schans en de heer W. Bronkhorst. De geitenfokvereeniging te Andel heeft eenige jareH van neergang gekend. Ongelukken met bokken enz. bracht een toestand teweeg, waarbij men met wee moed aan vroegere goede dagen dacht. Gelukkig heeft die neergang thans blijk baar plaats gemaakt voor opgang. De voorgebrachte dieren waren in doorsnee veel beter dan de laatste jaren. fn totaal werden 48- geiten aange-, boden op een paar uitzonderingen na allen wit en ongehoornd. De vooruit gang viel vooral op bij 1-jarige melk- geiten. Niet minder dan 18 dieren ston den hier in de rij. Deze collecte was bepaald goed. Aan den kop bevonden zich eenige geiten van zeer goed type met goede uiers. Opvallend goed wa ren de drie hoogst geplaatsten. Niet minder dan 5 stuks werden in het Provinciaal. Register ingeschreven. De uitslag der keuring was als volgt: Waar geen woonplaats is vermeld leze men Andel. - le. G. Schouten (deze geit stamt af van een onlangs naar Zuidholland ver kochte Prov. Premiegeit); 2e H. van Ess te Rijswijk; 3e P. A. Westerlaken te Rijswijk,' 4e Cornells den Dekker Wz.5e A. v. Berkel. Dit 5-tal is in het Prov. Register ingeschreven en zat te Breda op de Centrale Keuring wor den voorgebracht. Verder werden "bekroond de geiten van; VAN 17 AUGUSTUS. 32 A 400 gr. brood of 4 rants, gebak 32 B 100 gr. brood of 1 rants, gebak. 32 70 gram beschuit of 1 rantsoen brood of gebak. 32 A P/g kg- aardappelen. 32 Toeslag 1 kg. aardappelen. VAN 25 JULI7 AUGUSTUS. 31 A, 32 A 100 gr. vleesch of vleeschwaren 31 B, 32 B 25 gr. vleesch of vleeschwaren VAN 25 JULI7 AUGUSTUS. 31 Tabaksk. 5 Sigaren. 32 Tabaksk. 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarolles ot 25 gram tabak. 604 1 rants. Vervangingsmiddelen. 605 1 kilogram suiker. 606 500 gram stroop, jam, enz. 607 125 gram gort. 608 125 gram peulvruchten. 600 250 gram havermout. 610 100 gr. vermicelli of maizena. 6ll, 612, 613, 614 70 gram meel of bloem of 1 rantsoen brood of gebak per bon. 615, 616, 617 100 gr. kaas per bon. 29, 30,31, 32 melk, 1 liter melk. 29.30 31 taptemelk, ls/4 liter taptemelk. 32 taptemelk, i»/ liter karne- of taptemelk 29 B, 31 B, Kind. voeds. 250 gr. rijst. 29 A, 31 A, Kind. voeds. 250 gr. gort. 8/34, 4/34 «reserve", 150 gr. cacao m.suik 29 100 gram chocolade, per bon. 30.31 100 gram suikerwerk, per bon. VAN 13 JUNI7 AUGUSTUS. 588 250 gram "koffiesurrogaat. VAN 22 JULI2 AUGUSTUS. 30 A, 30 B 125 gram boter per bon. VAN 17 AUGUSTUS. 622 Algem., 1 kg. aardappelen VAN 25 JULI7 AUGUSTUS. 621 Algem., 100 gr. Chocolade of Suikerw. VAN 14 JUNI5 AUGUSTUS. 09,10 bonk. „U 215" voor kookdoel- einden, 1 1. petroleum p. bon. VAN 3 MEI—31 DECEMBER. 15, 16, 17, 18 en 19 B.V., der brand- stoffenkaart T 116, één eenheid vas te brandstoffen, per bon. VAN 1 MEI 1943—30 APRIL 1944. 11, 12 en 13 KF der kaart U 115, één een heid vaste brandstoffen. VAN 131 AUGUSTUS. 623 en ,,X Eenheidszeep" 1 st. lucht- gevulde eenheidstoiletzeep of toiletzeep. 624 en 'X Waschpoeder", 250 gram waschpoeder of zeeppoeder. „X Toiletzeep". 50 gram Toilet zeep of 75 gram (oude samen stelling. VAN 1 MEI— 31 AUGUSTUS. Bon S van de Textielkaart DA, 45 gr. Scheerzeep. le. P. A. Westerlaken te Rijswijk; 2e G. de Fijter, ,3e T. Crielaard 4e G. Rochat, 5e Matt. Versteeg; 6e P. Crie laard 7e Izak Kraai8e Cor+ielis den Dekker; 9e M. Kwetters10e H. v, Tilburg. Aan de overige drie werd geen prijs toegekend. In de categorie 2-jarige en andere geiten werden 7 stuks aangeboden waar van de geiten van T. Kamerman en joh. Sterrenberg goedgekeurd werden voor het Prov. Register en dus te Bre da worden verwacht. Verder verkreeg G. de Fijter een le prijls en Wed. G. Crielaard een 2e prijs. Overloopers werden er twee aange boden, waarvan de geit van Wed. A. f Lam een le prijs behaalde. Van de 18 aangeboden lammeren wer den 11 bekroond. Ook deze collectie was goed en geeft vertrouwen voor de toekomst van de Andelsche vereeniging. Wel was aan een groot deel der geit jes de voedsel- speciaal de melk- schaarschte te zien. Vorige week Zaterdag had de landbouwer W. S. alhier, zijn koolzaad gedorsehen. Na afloop daarvan werd het stroo daarvan verbrand. Door de vlammen werd een zijner paarden schich tig en kwam met den wagen waarvoor het gespannen was in het vuur terécht, met gevolg dat het zulke brandwonden opliep dat het door den Dierenarts Zegwaart uit Andel moest worden be handeld. De wagen is totaal verbrand. Voor genoemde een zeer belangrijke schadepost. Onze dorpsgenoot "W. de Fij ter slaagde dezer dagen voor liet Mulo- diploma B en voor de 4e klasse der H.B.S.; een mooie prestatie. sGBAYENMOEB. Onbevoegden hebben zich in den nacht toegang verschaft tot de wei de van den landbouwer C. Melsen. Al daar hebben zij een zijner beste scha pen geslacht. De huid en ingewanden werden achtergelaten, terwijj 't vleesch spoorloos is verdwenen. De dadels zijn Men passé deze diertjes verder zoo goed op als de omstandigheden dit toe laten. Voorop stonden eenige voldoende grove lammeren ,van heel goed type. IO/f De volgorde der Primeering was als on en volgt. I IXIKUWEKDIJK. V w/e ?°l! l TaT« t€ G't: I De leerling van de Chr. MULO- fenf karPp v' Ds school te Gorinchem, C. Kraaij'veld al- te Rrjfewyk; 5 G. v Duist; 6 B. v. Rijs- hj dezer dagtn voor het Wijk 7 G, Sterrenburg8 G. SchoutenMUj_0-dipfoma A. 9 Joh. Crielaard; 10. L. Smits; 11 J. Bij het gisteren te Eindhoven gehouden examen slaagde voor de hoofdacte B de heer G. Vos. v. Veen Ten slotte werden nog een tweetal oudere Provinciale registergeiten ge toond. Na ten huize van den voorzitter een kopje thee. te hebben gebruikt, hervatte de commissie haar fietstocht omde keuring te Almkerk te bezoeken. Het aantal aangevoerde dieren was aldaar bijna even groot als het vorige jaar, niettegenstaande al een flinke se lectie bleek te zijn toegepast en blijk baar bijna alle dieren, die om hun type uitvielen, zooais bonten, gehoornden. enz. thuisgelaten werden. De gemiddelde kwaliteit was dan ook opvallend beter dan het vorige jaar. Hier werden 4 éénjarigen en 1 driejarige geit(en) voor het provinciaal register goedgekeurd. De laatste viel op door haar prachtuier. De conditie der lammeren Let nog iets meer te wenschen over dan te An del. Bij den voorzitter der vereeniging de heer Mol is de leiding te Almkerk in zeer goede handen. Hij' getroostte zich heel vv%t moeite voor de zaak en wist b.v. dok onlangs de belangstel ling te Nieuwendijk Je wekken. Met den steun van zijn ambitieuze medebestuursleJen verricht hij ongetwij feld een nuttig werk voor de arbeiders en kleine landbouwers in de gemeente Almkerk. De Ed.Achtb. Heer Burgemeester Blok steunt -dit streven o.a. ook door het toonen van zijn belangstelling bij de keuring. Op de yzomertentoonstelling, ge houden door de Vereeniging van Pluim vee- en Konijnenhouders „Gorinchem en Omstreken", behaalde J. de Vink met zijn inzending Vlaamsche. reuzen een eerste en een eere-prijs, de héér C. Ottevanger een eersten prijs. De heer KL Buizer met zijn inzen ding Belg van Hares, een eersten prijs, Jan Kamp een eersten en eere-prijs. Jan van Wijk met zijn Cavia, wit- gladharig zeugje een eersten en eere- prijs. Onze dorpsgenoot J. v. d. Pijl leerling van de Chr. U.L.O.-school te Gorinchem, slaagde voor het MULO- diploma A. Waren de vorige week de vee- prijzen sterk gedaald, thans is e» weer een merkbare stijging waar te nemen. Zoo wordt thans besteed voor le kwa liteit kalfkoeien en melkvee f 1450. Ma gere koeien f 1050, terwijl de prijzen van jongvee en nuchtere kalveren zeer stug waren. Die van .schapen en lam meren waren zelfs zeer hoog. Onze dorpsge*hoot C. A. v. Loon is bevorderd van de 2e naar de 3e klasse van de Chr. MULO-school te 's-Hertogenbosch. Naar ons wordt medegedeeld, zijln alle beschikbare plaatsen voor de boottocht naar Nijmegen op Donder dag 5 Aug. a.s. georganiseerd door de v.v. Aalburg alhier, geheel uitverkocht. Het vertrekuur is vastgesteld op 6 uur uit Wij'k en 6.15 uit Aalburg (off. tijd.) Deze tijden worden precies aan gehouden. In aansluiting op de advertentie in ons blad van 23 Juli vernemen wij, dat de salonboot „Janihudi", waarmede de Zangvereen. „Con Amore" alhier op Dingdag 3 Aug. a.s. een boottocht naar Nijmegen hoopt te maken, desvm. om 5.30 u. t.t. zal vertrekken vanaf de aanlegplaats te Wijk. Voor niet-leden. zijn nog kaarten beschikbaar. WOUDRIU1IËIM. Door den Veilingmeester zal' Zaterdagavond de eerste zitting worden gehouden voor uitbetaling van geveil- deproducten, waaronder ook de land- bouwerwten zijn begrepen. De kwaliteitselschen voor fruit ealsmede de groepenindeeling en sortee- ring zijn ongeveer gelijk aan, die van het vorig jaar. Het veilen is algemeen verplichtend. Aan de MULO-school te Go rinchem slaagden dezer dagen voor di ploma A, mej. C. Wieringa Wd. en de heer -A. Timmermans en mej. R. Nagelkerke voor diploma's A en B. Aan de Huishoudschool te Dordrecht slaagde voor het einddiploma onze dorpsgenoote mej. J. v. Driel, terwijl de heer A. Timmermans alhier slaagde voor de Zeevaartschool te Nijmegen. Geboren: Corstiaan, z. van C. de Waal en G. A. BloklandHendrik L., z. van L. C. v. Loon en H! den Haan Melis Jan, zr van Y. Paans en. "E. J. Baggerman. Getrouwd: Cornells A. Kieboom 22 j. en Goverdina Pruijsen 28 j. Overleden: Cornelis Adrianus de Keijzer 40 j.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2