Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Bekendmaking. Bekendmaking. i 4 No 6354 Vrijdag 6 Augustas 1943 VERD 1ST EREN Bekendmaking; Officiëele Landbouw mededeelingen Officieele Berichten - VAN ALT£H* Dit blad verschijnt VRIJDAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden .franco per post beschikt f 1.30. Bij onae agenten !1 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 5l/t cent. Qroote letters naar plaatsruimte. AdvertentiSn worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland Verbod v'S,1 bot in dienst hebben van bepaalde personen. Leveringen aan de Duitsche weermacht. Beschikking van den hoheren SS- und Polizeifuehrer. BESCHIKKING m den Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid betreffende een verbod tot verblijf in de provinciën Overijssel, Gelderland, Drente, Groningen «n Friesland. voor de Provincie Noord-Brabant. r '--- 'TI-'. 1 A i. Lp? -v- "k -3 1. t. r%|| 1 - -tr sT" -j «oor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaan) Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden SOVJET-AANVALLEN WEER AFGE SLAGEN. Uit het hoofdkwartier vanxien Führer 3 Aug. Het Opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Aan het bruggenhoofd van den Koe- ban werden verscheidene aanvallen-der Sovjets op bloedige wijze afgeslagen. De eigen aanval ten Noorden van Koelbisjewo werd met succes voort gezet. Aan het Donetz-front stortten ver scheidene met vrij' zwakke strijdkrach ten ondernomen vijandelijke aanvallen ineen. In den centralen frontsector, voor al ten Zuidwesten van Orel, zette de vijand zijn doorbraakpogingen, met in zet van nieuwe sterke infanterie-, pant ser- en luchtstrijdkrachten voort. Onze heldhaftig strijdende troepen weerden alle vijandelijke aanvallen af en wonnen, door het luchtwapen gesteund, tijdelijk verloren gegaan terrein, in den tegen aanval terug. Opnieuw werd een groot aantal Sovjet-pantsers vernield. Aan het Oostelijk front verloren de Sovjets op 1 en 2 Augustus in luchtge vechten en door den luchtafweer 227 vliegtuigen. v. Na afzonderlijke aanvallen-overdag van vijandelijke luchtstrijdkrachten in de bezette gebieden in het Westen en aan de kust van_ Noorwegen bombardeer den de Britten opnieuw het stadsgebied van Hamburg en verdere omgeving. Opnieuw ontstonden verliezen onder de bevolking en aanzienlijke vernielin gen. Volgens tot nu toe ontvangen be richten werden bij' dezen aanval 27 -Vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Bij een overval van Britsche tor pedovliegtuigen en bommenwerpers op een Duitsch convooï, schoten escorte- vaartuigen en 't boord - a f wee r ges c h u t van koopvaardijschepen tien vliegtuigen om laag. Nog vier vijandelijke vliegtuigen werden door eenheden van de marine boven het .West-Europeescke kustge bied vernietigd. STRIJD OP SJCILIë UITGEBREID Rome, 3 Aug. In zijn weermaehtbe- richt No. 1105 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende' bekend: Op Sicilië heeft de vijand zijn aanval len uitgebreid tot den Zuidelijken sector van het front, waar felle gevechten ge leverd worden. In de wateren van Zui delijk Calabrië hadden om ze motortor- torpedobooten "een ontmoeting met ge lijksoortige vijandelijke eenheden, die werden afgeslagen. De stad en d# omgeving van Napels alsmede talrijke plaatsen op Sicilië en Sardinië waren het voorwerp van vijan delijke luchtaanvallen. Zes bommenwer pers werden door de batterijen lucht doelgeschut neergehaald en wel 2 te Napels, 2 te Messina en 2 te Cagïrari. Voorts werden 2 Spitfires neergeschoten door Duitsche jagers op Sicilië. Boven Sardinië hebben de vijande lijke formaties 12 tweemotorige toestel len verloren tijdefls herhaalde luchtge vechten met dappere ja'gers van ons 51e regiment der luchtmacht onder be vel van generaal Ambfosio. ben niet meer plaats gevonden. Ook te Rome hebben communistische agen ten de eerste dagen na de regeerings- wisseling storingspogingen ondernomen. Voorts kon worden-vastgesteld, dat com munistische e'ementen evenals overal ook in Rome trachten onrust en verwarring te wekken. De inschakeling der fascis tische militie in de weermacht is, naar van toonaangevende zijde wordt vast gesteld, zonder eenige storing in vol komen orde en rust voltrokken. AANVALLEN OP NAPELS EN SALERNO. Rome, 2 Aug. (Stefani). De vijand ondernam Zondag een luchtaanval op Napels en een aanval met vlootstrijdkrachten op de kust van het gebied van Sa'.erno. In Napels werd aanzienlijke schade aangericht. Twee machines werden door jagers en 3 door het afweerge schut neergehaald. De luchtaanval op Napels 'veroorzaak te onder de bevolking 10 dooden on 63 gewonden. AMERIKAANSCHE AANVAL OP ROEMENIë MISLUKT. Op 1 Aug. probeerde een eskader Amerikaansche bommenwerpers bestaan de uit ongeveer 125 viermotorige vlieg tuigen een geconcentrecrden aanval te ondernemen op het Rcemeensche "pe- troleièingebied.' Duits.:h-Roem. lucl-.t erc'edigingsstnid- krachten vingen hen bijtijds op en sloe gen de vijandelijke formatie zoo doel treffend uiteen, dat slechts 60 tot 70 vliegtuigen tot een onsamenhangenden aanval kwamen. Hiervan werden 36 Van 17 Augustus. Begin 21.30 uur. Einde 06.00 uur. Van 814 Augustus. Begin- 21.15 uur. Einde 06.00 uur. bommenwerpers neergeschoten. Vele an dere vliegtuigen liepen zoo zware be schadigingen op "dat ook hiervan een deel op den langen terugtocht met zekerheid boven zee verloren gegaan is. De aangerichte schade in de aanvals doelen is van geen beteekenis. De luchtaanval blijkt steeds meer een groote mislukking te zijn geweest. De verliezen van den vijand zijn tot dusvier tot 52 getelde neergeschoten vliegtui gen gestegen. NOODLANDING OP TURKSCH GE BIED. Naar officiëel medegedeeld wordt, hebben 8 Amerikaans-I e bommenwerpers die hadden deelgenomen aan den aan val op de Rcemeensche olievelden, bi: hun vlucht terug, een noodlanding moe ten mak'en op Turksch gebied. CIANO ALS GEZANT BIJ DEN H. STOEL AFGETREDEN. Rome 31 Juli (D.N.B.). Graaf Galleazzo Ciano is van zijn post als ambassadeur bij het Vaticaan afgetreden. Koning Emanuel heeft dit ontslag aanvaard. Babuscio Riggo, vroeger ambassa deur bij bet Vaticaan, is benoemd tot Italiaansch zaakgelastigde bii' den H. >Stoel. ORDE EN RUST IN NOORD-ITALIë. Rome 2 Aug. (D.N.B.). De openbare politie die tot dusverre onder het ministerie van binnenlandsche zaken ressorteerde, vormt thans een der Italiaansche -weermacht, waarbijzij hand in hand met de koninklijke ca rabinieri werkt. De politiebeambten gul len op hun uniform de ster der Italiaan sche weermacht dragen. Voor hen gel den de militaire wetten en bii' eventu- eele delicten zullen zij voor een mili taire rechtbank terechtstaan. Generaal Armelini, de nieuwe com mandant van vrijwillige militie en vei ligheidsdienst, heeft bevel gegeven tot onmiddellijke ontbinding cler studenten militie. De cursussenvoor de oplei ding tot officier, die reeds zijn aange vangen of juist zouden beginnen, zul len worden voltooid onder toezicht .van de bevoegde militaire autoriteiten. Prof. Amilcare Rossi is afgetreden als voorzitter van de nationale veree- niging van frontstf^ders. Over den toestand in Noord-Italië Wordt van toonaangevende zijde de vol gende mededeeling verstrekt: In de eerste 2 a 3 dagen na de re- geeringswisseling hebben in de Noord- Italiaansche steden, in het bijzonder in Milaan en 'in Turijn, waar vrij groóte massa's arbeiders en onder hen com munistische elementen aanwezig "Zijn, vrij groote betoogingen plaats'gevonden. v Ondubbelzinnig is vastgesteld, dat de ze betooginggn in'de Noord-Italiaansche steden door communistische agenten op touw gezet zijn om door het uitbuiten van dén buitengewonen tofestand de communistische omwentelingsbeweging vooruitte brengen. De in het buitenland verspreide geruchten over den omvang der incidenten in. de Noord-Italiaansche industriesteden gaan echter ver uit boven de feitelijke gebeurtenissen. Na korten tijd kon reeds in de Noord-Italiaansche steden de rust en arde hersteld worden. Sindsdien heerscht, naar uitdrukkelijk wordt geconstateerd, in alle Italiaan sche steden volkomen orde en rust. De •arbeid in de industrieele centra gaat ononderbroken weer verder. Nieuwe communistische storings-pogingen heb De laatste week In het weersportkamp worden de proeven afgelegd voor het H.J -preitatie-insigne en bet H.J.-schiet-iniigne. Meer dan de helft van de deelnemers heeft een van belde Insignes behaald. Wel een bewijs, dat de longens met volle aandacht' den dlehst hebben gevolgd. Elke maand zullen nieuwe fongens de kampen bevolken. Aanmelding: Koninoslaan 9. Utrecht Frankenhauser-Staof-Pax m 's-Gravenhage, 3 Aug. De Ned. Staatscourant van Maandag bevat de volgende op dien dag in wer king getreden beschikking van den se cretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken ter uitvoering van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het he ze de Nederlandsche gebied (commissaris-generaal voor Bijzondere Aangelegenheden) betreffende het ver bod tot het in dienst hebben van be paalde personen.. Werkgevers mogen geen mannelijke werknemers niet inbegrip van leerlin gen, volontairs, met of zonder toelage en thuiswerkers, die in 1923 en 1922 geboren zijn, in dienst hebben, tenzij de zen in het bezit zijn van een bewijs van een Gewestelijk Arbeidsbureau, waaruit blijkt, dat de houder, wat be treft den arbeidsinzet, behoorlijk is ge registreerd eil met toestemming van het Gewestelijk Arbeidsbureau in dienst is. Personen als bovenbedoeld, file niet in dienst gehouden mogen worden, mo gen bij werkgevers geen werk aanne men of verder verrichten. De bepalingen van deze beschikking zijn tevens van toepassing op ambte naren van eenig publiekrechtelijk li chaam. De werkgevers zijn verplicht, on verwijld te onderzoeken of zij in bo vengenoemde jaren geboren personen in dienét hebben. De werkgevers zijn tevens verplicht deze personen terstond aan het bevoegde Gewestelijk Arbeids bureau op te geven. Hij, die in strijd handelt met deze beschikking of haar tracht te ontdui ken, dan wel opzettelijk ol door schuld onjuiste opgaven doet, wordt gestraft op grond van artikel 4 der verordening no. 16-1943, voor zoover .niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. Uitlokkers, medeplegers en mede plichtigen worden als daders gestraft. Voorschriften- moeten nageleefd worden... Bij overtreding van de voor levering aan de Duitsche weermacht gegeven voorschriften stelt men zich aan gevoe lige straffen b'.oot. Zoo zijn dezer da gen op de zitting van den tuchtrechter te Assen tien landbouwers tot geldboe ten veroordeeld Wegens liet afgeven van aardappelen aan leden van. de Duit sche weermacht, zonder dat daarbij de geldende clistribut ebepalingen in acht werden genomen. Deze en andere gevallen geven, aanleiding er nogmaals op te wijzen, dat leveringen aan leden van de Duit sche weermacht slechts mogen geschie den tegen inlevering van bonnen, ver gunningen of toewijzingen. Men kan er zich niet op beroepen, dat de goederen zouden zijn gevorderd, indien niet ge leverd zou zijn. N:ir die Lumpe sind bescheiden, brave f renen sic ft der Tat... (Goethe,) Alleen nietswaardigen zijn beschei den, flinke menschen verheugen zich over daden. Flinke menschen. Dat zijn, degenen die inzien dat daar aan het Oostfront gestreden wordt om het „zijn of niet- ziju" van het heele germaansche ras en die zich bereid verklaard heb ben zich daarvoor in te zetten. Met recht kunnen wij verheugd zijn over hun daden. Jonge Nederlanders, ook gij behoort tot het' germaansche ras. Wilt gij' dan ook niet bèhooren tot hen, die zich tegen de horden i# de 'steppen hebben ingezet? Welnu her innert U dan het oude prachtige ge zegde: het antwoord van een man, is de daad. Meldt U daarom bij de Waffen SS. Het vrijwilligers ^legioen of dé land- waeht Nederland. Met het oog op de heerschende toe standen wordt de bevolking in de be zette Nederlandsche gebieden nogmaals gewezen op den bestaanden plicht, dat alle personen boven 15 jaar voortdurend hun persoonsbewijs bij zich moeten heb ben. Ook worden de jongemannen, gebo ren in de jaren 1924, 1923 en 1922, voor zoover zij van den arbeidsinzet zijn vrijgesteld, aangeraden, de desbe treffende Beschdnigung van het ar beidsbureau voortdurend bij zich te dra gen. Hetzelfde geldt voor studenten, die de loyaliteitsverklaring geteekend en van hun universiteit'toestemming ge kregen hebben''om verder te studeeren. Bovendien moeten de vrijgestelde krijgsgevangenen de door den Wehr- machtsbefehlshaber Niederlande uitge reikte „Ruecksteilungsbescheiniging" steeds ;bij zich dragen. Der hohere SS- und Polizeiführer RAUTER, SS-Obergruppenfiihrer und Gene ral der Polizei. De Dienstede van den Wehr- machtsbefehlshater in Nederland, maakt bekend Een aantal 'Nederlandsche onder danen is wegens begunstiging van den vijand en spionnage door een Krijgs raad ter étood veroordeeld nfoeten worden. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestie met den kogel %an de volgende personen, voltrok ken Johan ^an Hattem, ingenieur, ge boren 7-5-1914 te Soerabaya; Jolian- I nes Willem van Pienbroelc, stud.-in genieur, geb. 4-8-1917 te Middel burg; Cornelis „Cees" Wegerif. ge boren 20-12-1919 te Dordrecht; Wil lem van Hattem, ingenieur, geboren 6-8 1916 te Soerabaya; Robert Blauw, student in de rechten, geb. 6-2-1917 te Rotterdam; Kars Lucas Kamp, ingenieur, geboren 15-12-'12 te ValparaisoWerner Heinrich v. Doorninck, ingenieur, geb. 27-11-' 14 te Kruiningen; Gerafxi Abraham Tuyl, controleur, geb. 27-5-1908 te Alk maar Willem Hendrik Emil van den Borch tot Verwolde, geb. 17-5-1910 te GorsselFriedrich Alexander van G.ven, doctor in de economie, geb. 3-1-1914 te Den Haag; Jan Stren ger, inspecteurspoorwegverkeer, ge boren 10-1-1911 te Amsterdam Adolf Snijders, gebofcu 14-1-1920 te Am sterdam Willem Koimans, volontair geb. -2-3-1923 te De Steeg; Jacob Strobos, geboren 26-1-1920 te Am sterdam; Fra%ciscus Jacobus Brejart, luitenant beroepsmilitair, geb. l-2-'17 te BredaCornelis Willem Sturm, blik slager, geb. 16-10-1909 te Westkapel- leJacob Brasser, timmerman, geb. 11-3-1915 te Middelburg; Gerard de Paghter, timmerman, geb. 11-3-1915 te MiddelburgBartholomeus Marinus Christopli Braat, luit. ter zee '2e kl. geb. 25-6-1912 te Samarinda; Johan Jacob Diederik ten Bosch, luitenant beroepsmilitair, geb. 8-10-1914 te Den Haag. 's-Gravenhage,. 4 Aug. Het bureau van den Wehrmachts- befehlshaber in Nederland maakt be kend Een aantal .Nederlanders heeft zich in het bijzonder ook met deelne ming van voormalige Nederlandsche officieren schuldig gemaakt aan begunstiging van den. vijand, aan spi onnage en sabotage en aan overtre ding van het verbad tot het in bezit hebben "van wapens. Zij zijn derhalve door een krijgsraad ter dood veroor deeld. Het vonnis is, nadat ffe moge lijkheid van gratieverlening was on derzocht, aan de volgende perso nen door middel van den kogel vol trokken 1. Jhr. Johan tSchimmelpenninck, directeur, geb. 30-9-1887 te Rh'e- nen; 2. Anton Willem Maria Abben- broek, voormalig cadet en student, geb. 9-12-1917 te Den Haag; 3. Willem Theodore Cornelis van*Doom, reserve eerste luitenant, geb. 31-5- 1911 te Den Haag; 4. Fritjof Dudok van Heel, student, geb. 19-4-1918 te Semarang (N.-I.)5. Christian van den Bergh, voormalig kapitein, geb. 27-7-1901 te Arnhem; 6. Wil lem Hendrik "Hertly, gem.-ambte naar, geb. 2-1-1891 te Engwierum; 7. Salomon Vaz Dias, journalist, geb. 1-6-1904 te A'dam; 8. Rudolf Har- togs, textieltechnicus, geb. 3-10-' 18 te Berlijn9. Johannes van Straelen, vertegenwoordiger, geb. 26-8-1915; te Bussum; 10. Abraham Wijnberg, lasscher, geb. 17-10-1913 te Gron.; 11. Johan Frederik Henri des Jonge Melly, eerste luitenant, geb. 16 Oct. 1905 te A'dam; 12. Gerardus J. F. Vinkesteyn, binnenhuisarchitect, geb. 22 Mrt. 1907 te Schiedam; 15. Èdu- ard Alexander Latuperisa, kapitein, der infanterie, geb. 9 April 1902 te Coetoes; 14. Adrianus Aloysius Felix Althoff, journalist, geb. 12 Sept. '04 te Haarlem; 15. Antonius C. v. Rijen, groentehandelaar, geb. 2 ^prH '13 te Utrecht; 16. Willem Mulder, on derwijzer, geb. 20 December 1888 te Amsterdam. F Op grond van de öp 29 April in de dagbladen bekendgemaakte mededeeling van den^'Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voorma lige Nederlandsche weermacht worden bij deze op DINSDAG DEN 10DEN AUGUS TUS TUSSCHEN 8 EN 12 UUR voor melding in het Wehrmachtla- ger te Amersfoort, Zonnebloemstr. OPGE ROEPEN: het geheele militaire personeel (officieren inbegrepen) van de KOLONIALE RESERVE voor zoover het in Mei 1940 in \verkelijken militairen dienst was, alsmede alle militairen van het Ne- derlandsch-Indische leger, die zich om een of andere reden in Mei 1940 in Nederland ophielden. Bij' de melding moet worden overge legd het persoonsbewijs, de distributie stamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Overigens uxirdt verwezen naar de reeds eerder in de dagbladen bekend gemaakte mededeelingen van den" Wehr- machtbefehlshaber in den Niederlanden, betreffende terugvoering in krijgsgevan genschap. Op grond van de artikelen 47 en 52 van de verordening openbare orde '43 (no. 1-1943) bepaal ik met het oog op de handhaving der openbare orde en veiligheid: Artikel 1. (1) Het verblijf in de provincies Overlijsel, Gelderland, Drente, Gronin gen en Friesland is tot nader order verboden aan alle mannelijke personen van Nederlandsche nationaliteit, die den leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en aldaar niet hun vaste woonplaats hebben. (2) Dit verbod is niet van toepassing op: 1. Personen, die kunnen aantoon en, dat zij' bij de Duitsche instanties, met inbegrip van instanties van de Duitsche weermacht en de Waffen-SS werkzaam rijn 2. Personen, die tengevolge van maatregelen betfeffende de evacuatie of van verplaatsing van overheidsinstanties in deze provincies verblijf-houden, als- iiiecle hun gezinsleden 3. Andere personen, die kunnen aan- toonen, dat zij' in dienst zijn van het Rijk, de provincies, de gemeenten en de overige publiekrechtelijke lichamen en om redenen, den dienst betreffende,, in deze provincie verblijf houden. (3) De gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de betrokken pro- •vincie kan om bijzondere redenen ande re uitzonderingen toestaan. Artikel 2. Personen, die in strijd niet de bepa lingen van art. 1 verblijf houden in de in artikel 1, eerste lid, genoemde pro vincies, moeten deze binnen vijf dagen na afkondiging van deze beschikking verlaten. Artikel 3. (1) Hij', die in strijd handelt met de bepalingen der artikelen 1 en 2, dan wel deze tracht te ontduiken, wordt, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd, ge straft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste tweeduizend gulden of meteen dezer -straffen. Uitlokkers, medeplegers en medeplichtigen worden als daders gestraft. (2) Het nemen van maatregelen op "het gebied van de Sicherheitspolizei, blijft onaangetast. Artikel 4. Deze beschikking treedt in werking op den dag harer afkondiging in de pers. 's-Gravenhage, 4 Aug. 1943. De Commissaris-Generaal voor de ppenbare veiligheid, (w.g.) RAUTER SS-Obergruppenführer und Gene ral der Polizei. Aanhouden van pluimvee. Nu de termijn voor het inleveren van, versche kippeneieren door pluimveehou ders zonder vcedertoewijizing gesloten is, moeten evenals het vorige jaar de aanslagkaarten worden ingeleverd bij den plaatselijk bureauhouder. Tegen in levering van de aanslagkaart wordt dan door den plaatselijk bureauhouder een vergunning afgegeven voor het aanhou den van pluimvee. Meerdere pluimveehouders, die in '42 geen pluimvee hebben gehouden, wer den in de gelegenheid gesteld, alsnog een vergunning voor het houden van pluimvee aan te vragen. Deze vergun ning is hun verstrekt op een gele strook (souche aanslagkaart 1942) of na 16 Juni op een aanslagkaart 1943, waarop werd vermeld, hoeveel kippen op het bedrijf mogen worden gehouden. Ook deze gele strooken, resp. aan slagkaarten, moeten bij den plaatselijk bureauhouder worden omgewisseld te gen een officieele „vergunning tot het aanhouden van pluimvee." Na 31 Aug. a.s. geven alleen deze vergunningen, het recht pluimvee op het bedrijf te houden. De pluimveehouders, wier aanslag ten gevolge van het indienen van een be zwaarschrift werd verlaagd,* dienen als bewijs hiervoor het formulier, waardoor hun van deze verlaging mededeeling werd gedaan, met de aanslagkaart bij den plaatselijk bureauhouder aan te bieden. De aandacht wordt er nu reeds op gevestigd, dat, in verband met het ver nieuwen van den, pluimveestapel jonge hennen (broed 1943) tot 1 October a.s. boventallig op het bedrijf mogen worden gehouden. Na dien datum mag het op het bedrijf aanwezige aantal kippen, het aantal op de vergunning vermeld, niet te boven gaan. Sluiting termijn speci ale toewijzing varkens: De termlijn tot bet aanvragen van een speciale toewijzing voor het houden van een varken wordt met ingang yan 8 Augustus a.s. gesloten. Aanvragen, welke zonder "dringende redenen, na bovengenoemden datum worden ingediend, zullen nlel in behan deling worden ge„omen„ De wnd. Voedselcomm. v. N.-Brab. AANKOOP NIET TE VELDE GE KEURD ZAAIZAAD. Het is aan de handelaren :n zaai granen, die een overeenkomst voor den handel in deze producten met de Neder landsche akkerbouwcentrale hebben af gesloten, toegestaan naast te velde goed gekeurde ook niet te velde gekeurde zaaigranen met uitzondering van kehïa- gerst en (in afwachting van. een nadere beslissing Julianatarwe, rechtstreeks van telers aan te» koopen. Hetzelfde geldt voor de handelaren in zaaipeulvruchten ten opzichte van de niet te velde ge keurde peulvruchten, met uitzondering van groene erwten en schokkers en voor de handelaren in fijne zaden, met uit zondering van lijnzaad, geel-mosterd zaad en Mansholt's Hamburger koolzaad Daar de telers verplicht zijn binnen, zeer korten tijd na dorsching het zaad in, te leveren, dient de handelaar voor iedere aangekochte partij niet te velde gekeurde zaaigranen, witte en bruine boonen den teler een koopverklaring te geven. Voor de andere peulvruchten en voor de fijne zaden is dit niet noodig. Deze koopverklaring moet door den teler aan de P.A.V.A.-ambtenaren getoond wor den, wanneer van, hem inlevering wordt verlangd. Zonder deze verklaring is de teler'gehouden onmiddellijk aan zijn. in leveringsplicht te voldoen. Geen granen of peulvruchten mogen in afwachting van een mogetijken verkoop voor zaai- doeleinden worden vastgehouden. Het ongekeurde zaaizaad, waarvoor een koopverklaring is afgegeven, dient binnen een nader door het bedrijfschap voor zaaizaad en pootgoeü voor akker en weidebouw vast te stellen termijn aan den handelaar te Zijn, afgeleverd. Het niet te velde gekeurde 'zaad mag pas vervoerd worden, wanneer de hef fing is betaald. De benoodigde Z. T.- vervoerbewijzen worden dus na het in nen van de heffing aan» de telers ver strekt. NIEUWE INDEELING P.BH. Met ingang van 1 Augustus ressor teeren (le georganiseerden van de ge meente Zevenbergen en van de gemeén- te Klundert en van het kerkdorp Lan- gevveg, onder een nieuw ingesteld di strict no. 18, waarover als Pbh. is aangesteld de heer P. den Engelse, wiens kantoor gevesfigd is te Zeven bergen, Markt 19. De georganiseerden van bovenge noemde plaatsen gelieven zich te wen den tot bovengenoemden Pbh.' ERKENNING KLEINHANDELAREN GROENTE EN FRUIT. Vanaf 1 Augustus 1943 kunnen aan vragen tot erkenning als kleinhande laar in groente en fruit slechts bij 'de vakgroep detailhandel in aardapjpelen, groente en fruit, Laan Copes v." Cat- tenburch 92 te 's-Gravenhage, worden ingediend. Ingevolge artikel 12 van de verordening registratie kleinhandelaren groente en fruit zal van een nader te bepalen datum af het uitoefenen van den kleinhandel in, groenten en fruit slechts zijn toegestaan aan diegenen, die in het bezit zijn van door de vakgroep uit te reiken bewijs van inschrijving.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1