oor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard UNOVANAtlÜ® Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Nederlanders ter dood veroordeeld No. 6 Vrijdag 13 Augustus 1943 VERD U1STEREN Officieeie Landbouwmededeelingen Distributie mededeelingen Dit blad verschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten tl cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. Advertentiën24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 57j ceat. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland WEERMACHTBEItlCHTEN. Flinke kerels melden zich nu voor de Waffen-SS en de Landwacht voor de Provincie Noord-Brabant. Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden HEVIGE SJRIJD BIJ OREL, WJAS MA EN BJELGOROD. Hoofdkwartier van den Führer 10 Aug.Het Opperbevel van de Weer macht maakt bekend: Aan het Koebban-Bruggenlioofd stort ten door tanks en slagvliegtuigen ge steunde aanvallen der bolsjewisten in een. Terwijl aan liet Mipesfront door verrassende aanvallen een belangrijk heuvelterrein op den vijand veroverd Werd, heerschte in de overige sectoren aan den Mioes en aan den middenloop van de Donetz slechts geringe ge vechtsactiviteit. In het gebied van Bjelgorod duur de de groote strijd voort. Door krach tige aanvallen van de luchtmacht leed' de vijand vooral in dezen sector zware verliezen. Ten Westen van Orel mislukten ook gisteren alle doorbraakpogingen van de bolsjewisten in zware ge vlechten, die den Vijand zware verliezen opleverden. Ook ten Zuidwesten en Westen van Wjasma vielen de bolsjewisten na het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten en met steun van tanks, vlammenwerpers, stukken salvo-geschut en slagvliegtui gen ononderbroken aan. Met steun van krachtige eskaders gevechtsvliegtuigen, duikbommenwerpers en slagviiegtuigen van de luchtmacht sloegen onze troe pen alle aanvallen met zware vijande lijke verliezen af en schoten een groot aantal tanks stuk. Ten Zuiden van het Ladogameer wer den de ook aan dit front weer hervatte aanvallen der bolsjewisten afgeslagen, deels reeds in de kiem gesmoord. Gisteren overdag verloren de bolsje wisten aan het Oostelijke front 215 tanks. In luchtgevechten werden op 8 (en 9 Augustus 119 bolsjewistische vlieg tuigen vernietigd. In den Noordelijken sector van het jSiciliaansche front werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. De poging, onzen Noordelijken vleugel met zwakke strijd krachten via de zee te omsingelen, werd door onze troepen in een tegenaanval verijdeld. Aan de overige sectoren van het front heerschte slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Bij' den strijd tegen schepen aan de "Noordelijke kust troffen zware Duit- sche gevechtsvliegtuigen een vijande lijken torpedojager. In het zeegebied voor Augusta werden- 3 vrachtschepen van middelbare grootte tot zinken ge bracht en een kruiser en twee kleine vijandelijke eenheden beschadigd. Na aanvallen overdag van vij'andelijke vliegtuigen op enkele plaatsen in de bezette gebieden in het Westen wierpen formaties van de Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht brisant- en brandbommen op de stad Mannheim. Er ontstond brandschade in de woon- I wijken. De bevolking leed geringe* ver liezen. Volgens de tot dusverre ontvam- rapportèn werden 13 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Duitsche vlootstrij'dkrachten, lucht doelartillerie aan boord van koopvaar dijschepen en luchtdoelartillerie van de marine schoten in de periode van 1 tot 10 Augustus 42 vijandelijke vlieg tuigen neer. HARDNEKKIGE TEGENSTAND OP SICILIë. Rome, 10 Aug. In zijn weer- machtbericht no. 1172 maakt het Itali- aansche opperbevel het volgende bekend: Het offensief van den vijand op Si cilië blijft zich ontplooien met krach- tigen steun van lucht en vlootstrijdkrach- ten. Ondanks den hardnekkigen tegen stand van de Italiaansch-Duitsche troe pen moesten eenige stellingen, als ge volg van de hevige aanvallen der ge pantserde eenheden van den vijand, wor den ontruimd. Verkeersknooppunten en verkeerscentra aan de achterwaartsche linies van den vijand werden door Itali- aansche 'en Duitsche vliegtuigen ge bombardeerd. Twee toestellen werden in een luchtgevecht door Duitsche jagers vernield. Onze vliegtuigen troffen met tor pedo's ter hoogte van Sicilië,, een krui ser alsmede twee koopvaardijschepen met een gezamelij'ken inhoud van onge veer 8000 ton. Duitsche bommenwer pers brachten in de wateren van Au gusta drie schepen van middelbare ton nage tot zinken. Bovendien werden een kruiser en twee kleinere eenheden gé- troffen. DÓÓR DUITSCHE DUIKBOOTEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Van 1 Januari tot 31 Juli 1943 wer den alleen door Duitsche duikbootieii 486 vijandelijke koopvaarders met rond 3.1 millioen br.t. tot zinken gebracht, zoo verneemt het D.N.B. Voorts werden in verschillende wateren nog 13 trans portzeilschepen door treffers vernietigd en 79 koopvaarders min of meer be schadigd. Bijna precies de helft van de tot zinken gebrachte, tonnage, n.l. 241 schepen met 1.515.000 br.t. werd het slachtoffer van duikbooten op den At- lantischen Oceaan, 63 andere met 409 duizend br.t. voor de Oostkust der Ver. Staten, 55 met 401.000 voor West- N «Afrika en 59 met 370.000 br.t. op de MiddelLandsche Zee. LUCHTAANVALLEN OP TURIJN EN GENUA Rome, 9 Aug. (D.N.B.) De vijande lijke terreuraanval op Turijn in den nacht van 7 op 8 Augustus heeft groote scha de in het centrum der stad veroorzaakt Ernstige vernielingen zijn. aangericht op de Piazza san Carlo. Het Palazzo Ga- rignanó, waarin koning Victor Emanuel de tweede geboren is, is uitgebrand. Het Balbo-theater en de stadsbiblio theek met haar zeldzame, kostbare boe ken, zijn volkomen vernield. De ach terzijde van het stadhuis werd zwaar beschadigd. Zeer vele woonhuizen zijn verwoest of door brand onbewoonbaar geworden. Geen enkele straat in het centrum is verschoond gebleven. Ver scheidene kerken hebben schade gele den, b.v. de Barbarakerk, de Canna- lieterkerk en 4e Ofocettakerk, welker klokketoren voor de helft vernield is. Het hospitium van Cottolengo, dat on langs ook al ernstig getroffen is, is thans vrijwel geheel vernield. Een an der hospitium voor zieken onderging hetzelfde lot. Te Genua zijn vooral kerken, histori sche paleizen en kunstwerken verwoest en talrijke woonhuizén door brisajnt- en brandbommen getroffen. De kerk van Santo Stefano werd geheel ver woest, de Conzolazionekerk brandde vol komen uit. De vroegere kathedraal van San Siro is nog slechts een puinhoop. Voorts zijn geheel vernield de kerken van 'San Luca, San Tiommaso, San Mar cellino, San Marco, Carignano en het Sanctuarium JezueS van Nazareth. Het theater Carlo Felice is een prooi'der vlammen geworden. Zwaar beschadigd is het Palazzo Spinola, het Palazzo Po- des t a en de ziekenhuizen Galliera en Ri varoio. BESPREKINGEN IN HET HOOFD KWARTIER VAN DEN FüHRER. Naar men te Berlijn verneemt had in het Hoofdkwartier van den Führer een reeks belangrijke besprekingen plaats. Aan deze besprekingen, welke een militair en politiek kraakter hadden, namen o.a. Rijksmaarschalk Hermanjn Göring, de minister van buiteulandsche zaken Von Ribbentrop, minister Speer, de Reichsführer SS Himmler, minis ter Dr. Goebels en Reiclisleiter Bor- mann deel. Van. de zijde der Duitsche militairè leiding worden als deelnemers o.a. genoemd: generaal-veldniaarschalk Keitel, groot-admiraal Dönitz, voor de luchtmacht gen.-veldmaarschalk Milchen Generaloberst Jeschonck, de chef van den generaien staf van het leger, ge neraal. der infanterie Zeïtzler, en de chef ..van de Wehrmachtsführungsstab, de generaal der artillerie Jodl. Bovendien wordt thans te Berlijn be vestigd, dat op 29 Juli j.l. de Japan- sclie ambassadeur Osima door den Füh rer in het Hoofdkwartier is ontvangen in tegenwoordigheid van minister Von Ribbentrop en generaal-veldniaarschalk Keitel. CHURCHILL IN CANADA. Stockholm, 10 Aug. (D.N.B.). Churchill is in Canada aangekomen, naar de Britsche berichtendienst uit New-York meldt. De Britsche berichtendienst meldt, dat Churphill na het voeren van besprekin gen met den Canadeescheni premier, Mackenzie King, ook ruggespraak zal houden met president Roosevelt. Deze dienst meldt nader uit Quebec dat in de officieeie bekendmaking betref fende de aankomst van Churchill in Canada verklaard wordt, dat hij is ge komen om „besprekingen over den oor log" te voeren. Uit New-York wordt gemeld Met Churchill zijn de Britsche mi nister voor het aorlogktransportwezen, lord Leathers, 'en de -Britsche chefs van den generaien staf in Quebec aan gekomen. RICCI ITALlXANSCH MINISTER VAN B1NNENLANDSCHE ZAKEN. Rome, 10 Aug. (D.N.B.). De koning heeft den prefect, senator Umberto Ricci benoemd tot minister van binnenlandsche zaken. Umberto Ricci, senator van het ko ninkrijk, is in 1878 geboren te Ca- purso (Bari). DIPLOMATIEKE CORPS TERUG NAAR MOSCOU. Naar Domei uit» Moskou meldt, heeft de Sowjetregeering het diplomatieke corps te Koeibysjef verzocht naar Mos kou terug te keeren. De Japansche am bassade zal binnenkort haar zetel weer te Moskou vestigen. OPROEP VAN DEN PAUS. Vaticaanstad, 9 Aug. (Stefani). Radio Vaticana is begonnen met de uitzending der vertalingen in alle talen van den brief, dien de Paus gezonden heeft aan den staatssecretaris, kardi naal Maglione, bevattende een oproep tot het verrichten van gebeden voor den wereldvrede ter gelegenheid van het feest van Maria Hemelvaart op 15 Aug. a.s. De vertalingen zijn gemaakt door de paters Jezuieten, aan wie de uitzen dingen van Radiq Vaticana zijn toe vertrouwd. Van 814 Augustus.. Begin 21.15 uur. Einde 06.06 uur. Van 1521 Augustus. Begin 21.00 uur. Einde J06.15 uur. mogelijkheid van gratieverleening yvas onderzocht, voltrokken. Slort, die zich reeds vroeger op actieve wijze aan anti-Duitsche kuipe rijen heeft schuldig gemaakt, heeft tij dens den duur van het politiestandrecht pamfletten geschreven, vermenigvuldigd en verspreid, waarin tot staking en on gehoorzaamheid aan de verordeningen van de bezettende macht werd aange spoord. Bovendien heeft hij een slag wapen bij zich gedragen. BIJ onze Vrijwilligers. Een trissche dronk tijdens een korte rust gedu rende, den grooten pnntserslag n het Oosten SS PK Zschackel O-H-P ra Het SS-Ersatskommaiido deelt mede: Ieder gezonde Nederlander in den leef tijd' van- 17'45 jaar kan zich vrijwil lig blij' de hieronder vermelde ad rissen vervoegen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden al le inlichtingen verstrekt met betrek king tot de verzorging van familie beden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Zij, die tot de Germaansche-SS in Ne derland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tussclien 1830 jaar die aanmeldensplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich even- i 1 eens op een der keuringsdagen aan melden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet' vrijgesteld. 16 Aug. 9-14.00 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 17 Aug. 912.00 u. Breda, Restau rant Modern, Markt. 17 Aug. 15-18.00 u. Den Bosch, Ho tel Noord-Brabant, Markt 45. 18 Aug. 912.00 ii. Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 18 Aug. 1518.00 u. Arnhem, Café Royal 19 Aug. Q12.00 u. He ige'o, Café M i- dern, Spoorstraat 18. 19 Aug. 1518.00 u. Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 20 Aug. 912.00 u. Assen, Concert huis a. d. Vaart. 20 Aug. 1518.00 u. Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 21 Aug. 912.00 u. Leeuwarden, Hui ze Schaaf, Breedstraat. 22 Aug. 9—-14.00 u. Amsterdam, Dam No. 4. 23 Aug. 913.00 u." Utrecht, N.V.-huis Oudegracht 245. 24 Aug. 914.00 u. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 25 Aug. 914.00 u. Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhout 1113.- 's-Gravenhage, 10 Aug. Offici eel wordt bekendgemaakt: De Nederlandsche burgiers J. H. Janzen, J. Posthuma, C Aarnouts, C. Schuurman, N. J. Bergsma, H. God- froid en B. G. Mulder zijn door het Deutsche Obergericlrt wegens sabotage resp. het overtreden van het verbod op het in het bezit hebben van vuur wapens, ter dood veroordeeld. Het von nis is na onderzoek van de mogelijk heid van gratie voltrokken. De veroordeelden waren meerendeels reeds voor den oorlog leden van de C.P.N. en bekleedden daar ten deele functies. Van Juni 1940 tot Februari 1943 hebben zij geijverd voor den we deropbouw van de verboden C.P.N. en illegale communistische tijdschriften vervaardigd en verspreid. Zij leefden ten deele met valsche papieren, ten dee le zonder zich te hebben aangemeld. Mulder heeft ondanks alle waarschu wingen tot het voorjaar van 1943 een vuurwapen in voor het gebruik geree- den toestand bij zich gehad. De Nederlandsche staatsburger M. Slort is door het Deutsche Obergericht in de bezette Nederlandsche gebieden wegens misdaden gepleegd tijdens den duur van het politiestandrecht ter dood veroordeeld. Het vonnis is, nadat de INVENTARISATIE VAN- TRAC TOREN EN MOTORTREKKERS In de week van 914 Augustus wordt een inventarisatie gehouden van tractoren en motortrekkers, waarbij al degenen, die een tractor of motortrek ker hebben, waaraan in de jaren 1940 1943 een toewijzing is verstrekt ^an vaste of vloeibare brandstof, bezocht worden door een opzichter. Degenen, die in bovengenoemde week geen bezoek van een opzichter hebben ontvangen en toch een trekker in hun bezit hebben, zijn krachtens de veror dening „Inventarisat'e-Motortrekkers '43 van riet hoofdbedrijfschap voor Akker bouwproducten verplicht voor 29 Aug. 1943 hiervan aangifte te doen bij' hun plaatselijk bureauhouder, waarna ook de ze trekkers alsnog kunnen worden op genomen. AFSCHRIJVING VAN IN NOOD GESLACHTE DIEREN In aansluiting op ''een pfersbericht inzake de afschrijving op den leverings plicht van in nood geslachte dieren voor 2 maal het geslacht gewicht deelen wij U mede, dat deze voorloopige regeling niet geldt voor in nood geslachte nuch tere kalveren. Nuchtere kalveren, welke in nood worden geslacht, worden evenals tot nu toe, van den leveringsplicht afge schreven voor vijf derde maal het ge slacht gewicht. De wild. Voedselcomm. v. N.-Brab. i«i De Jeugd ls weerbaar, wanneer zij bewust weet te leven en reeds (ong weet, wat er In de wereld te koop is. Uit zes Germaansche landen komen Jongens in weersportkampen bij elkaaBrOp de zgn. „Hclmabende" vertellen zij elkaar de geschiedenis van hun land en van den strijd, die daar gestreden moet worden voor een betere toekomst. Blijft niet achter, maar meld je aan voor het volgende weersportkampi Utrecht, Koningslaan 9 Stapf-Pax m DE NIEUWE TEXT1ELREGELING. Belangrijke wijzigingen ten- opzichte van vroeger. Ondanks uitvoerige publicaties op dit gebied blijven er onder liet publiek tal van vragen bestaan omtrent de nieuwe textielregeling. Men vraagt zich af: hoe kom ik met mijn 20 punten aan een nieuw costuum of mantel? En hoe gaat het als ik huishoudgoederen wil koopen? De hieronder volgende korte uiteen zetting zal vele moeilijkheden oplossen of verduidelijken. Oude distributiebescheiden. Alle distributiebescheiden, welke men nog in zijn bezit had, met uitzondering van speciale vergunningen voor mijnwer- kerskleeding en machtigingen met op druk „oorlogsgetroffene", zijh thans on geldig. De punten van de tweede en derde textielkaart, welke zich nog on beschadigd aan ^flet lichaam der kaart bevonden, konden tegen T-punten op de distributiekantoren worden ingewisseld. Kousenbonnen van de oude kaart zijn ongeldig. Alle speciale vergunningen, welke na 11 April 1943 zijn uitgegeven en niet gebruikt, kunnen bij de plaatse lijke distributiediensten op verzoek te gen nieuwe distributiebescheiden worden ingewisseld. Nieuwe distributiebescheiden. Uitgegeven zijln thans naar den leeftijd of bet geslacht verschillende textielkaar- tenvoorts ontvingen jongens en meisjes van 1518 jaar toeslagkaarten, terwijl deze laatste ook verkregen worden door a.s. moeders. Verder kan het publiek te maken krijgen met speciale K-pun ten, GS-punten, HG-punten, S-puntenen T-punten; soms heeft men nog noodig een 'speciale vergunning, kousenbonnen, kousenmachtigingen, leveringsvergunnin- •gen, luierbonnen der baby textiel kaart of lutermachtigingen. Inlichtingen hierover kunnen de winkeliers en de distributie diensten verstrekken. De nieuwe textielkaart zou men feite lijk een kleedingkaart kunnen noemen, want men kan er geen afgewerkte huis houdelijke artikelen of stof daarvoor op koopen. Groote stukken. Voor het verkrijgen vah z.g.n. „groo; te stukken" (costuums, overjassen, broe ken) moet bij de plaatselijke distributie- diensten een speciale verguunning wor den aangevraagd, welke bij den aan koop dient te worden overgelegd. Men moet bij de aanvraag steeds kunnen aan- toonen, dat men het stuk dringend noo dig heeft. Wordt op zulk een aanvraag gunstig beschikt, dan ontvangen: a. Marmen en jongens voor cos tuums of broeken drie kwart van hét vereischte aantal punten in den vorm van GS-puuntenhet resteerende een kwart gedeelte moet van de textiel kaart of toes_lag"kaart, of in den vorm van in bezit zijnde T-punten worden bijgepast Voor mannen- en jongensoverjassen wordt door de distributiediensten het volle aantal vereischte punten in den vorm van GS-punten verstrekt. b. Vrouwen en meisjes voor man tels het volle aantal vereischte punten jn den vorm vipi GS-punten. Voor ge- reede mantelcostuums wordt geen spe ciale vergunning vereischt. Geconfectionneerde huishou delijke goederen. 1 Ge o Vec io ir.eer'e huishoudelijke goe deren, lakens, garens, sloopen en de kens zijn uitsluitend op speciale HG- punten verkrijgbaar, welke men op de plaatselijke distribut'ekantoren moet aan vragen. Komt men voor deze punten volgens de bestaande voorschriften in aanmerking dan kan men daarop alle bovengenoemde goederen -- echter geen donzen, gestikte of gewatteerde dekens zonder speciale vergunning koopen. Stoffen ter vervaardiging van huis houdelijke goederen mogen uitsluitend worden afgeleverd op speciale S-punten. Luierstof mag echter niet op S-punten worden geleverd. Luiers. Luiers mogen slechts worden afgele verd tegen overlegging van een luier- machtiging. en gelijktijdige afgifte van het vereischte aantal speciale K- of T-> punten of op de met de cijfers I, II, III of IV bedrukte extra-bonnen der tex tielkaart voor babies, gemerkt V 615, ein wel drie luiers of stof daarvoor voor elk dezer bonnen, tezamejn met hefc voorgeschreven aantal punten van de textiel- of toeslagkaart of speciale K- of T-punten. Bij een eerste bevalling of bij een bevalling, welke plaats heef! ten minste "vijf jaar na de vorige, kan men ook thans een baby-pakket aanvra gen, waarin z.ch o.a. 12 luiers bevin den. Bij het ontvangen van een baby pakket behoeven geen cijferbonnen van de' babykaart te worden ingeleverd. Kousen en sokken. Kousen en sokken kunnen uitsluitend tegen afgifte van het voorgeschreven aantal geldige punten van de textiel- of toeslagkaart, of op speciale K- of T-punten worden betrokken, mits tege lijkertijd de desbetreffende van een da- tumopdruk voorziene kousenbon van de textielkaart, wordt afgegeven. Ongeacht den andersluidenden datum- opdruk zijn momenteel de bonnen J, K en L voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder en jongens en meisjes van 315 jaar, geldig, terwijl voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder de sokkenbonnen J en K momen teel geldig zijn. De aankoop van kousen en sokken voor babies en voor kleuters van 13 jaar is niet beperkt. Het gebruik der textielkaar- ten. Bij aankoop van goederen moet de geheele van naam en adres voorziene textielkaart, benevens de distributiestam kaart worden overgelegd, (voor ingele verde stamkaarten kan met het bewijis van inlevering worden volstaan). De detaillist dient de punten van de kaart te verwijderen. Men houde hiermede rekening bij het ruilen van goederen, daar voor goederen, welke lager in puntenaantal zijn gewaardeerd, de de taillist geen punten kan teruggaven, immers „losse" punten zijn ook thans ongeldig. In afwijking van de vorige textiel- kaarten bevindt zich thans op alle kaar ten een aantal in twee helften verdeelde punten. Deze dienen om bij den aankoop van textielproducten, welloe met een) halve punt gewaardeerd zijn, gebruikt te wonden. Daartoe zal de kleinhande laar één helft van zulk een punt ver wijderen met dien' verstande, dat het totaal der op dat moment geldig ver klaarde punten daarbij' niet mag worden overschreden. De in twee helften ge deelde punten kunnen echter ook voor den aankoop van op volle punten ge waardeerde textielproducten gebruikt worden, waarbij de beide helften dan niet gescheiden worden. Voorts bevin den zich op de persoonlijke textiel kaart 8 bonnen gemerkt met Romein- sche cijfersdeze bonnen zijn yoorloo- pig niet geldig, met uitzondering van de nummers I tot en met IV, voorko mende op de babykaart. Deze dijiferbon- nen zijn o.a. bestemd voor extra be schikbaarstelling van gerantsoeneerde producten, wanneer hiertoe de mogelijk heid en de behoefte aanwezig zijn. Zij zullen o.a. voor dezelfde diensten kun nen worden gebruikt als de op de vorige kaart voorkomende letterbonnen. In tegenstelling met vroeger, is het thans bij het verkoopen van textielgoe- deren geoorloofd, dat de kleinhandelaar zoo noodig van textielkaarten van ge zinsleden van den kooper punten afknipt en ontvangt, met dien verstande, dat op de textielkaarten van gezinsledeb hetzelfde adres en dezelfde familienaam aangegeven zijn' als- op die van den kooper en dat bij gelijktijdig gebruik van kaarten van gezinsleden eerst alle geldige punten worden verwijderd van de kaart van den persoon, voor wien het gekochte artikel bestemd is. Ook hierbij moeten alle distributiestamkaar ten van de betrokken personen worden overgelegd. MEN VERWARRE DE TOESLAG- KAARTEN NIET. Er blijkt misverstand te bestaan over de thans in gebruik Zijnde toeslagkaar ten. MOnentee' kent de distributie twee soorten toeslagkaarten, n.l. textieltoe- slagkaarten en toeslagkaarten, uitgereikt aan houders van L-inlegvellen, dit zijln degenen, wier 'gezin een inkomen heeft beneden een bepaalde grens. Textieltoeslagkaarten worden uitge reikt aan a.s. moeders en aan jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar, onge- aëht het inkomen van het gezin. Deze kaarten rijn resp, gemerkt V 815 en V 715. Hierop komen voor vierkante bon netjes met den opdruk „Textiel" en daaronder een nummer. Toeslagkaarten voor houders van L- inlegvellen rijn gemfcrkt L 118. Zij zijn geldig van 11 Juli tot en met 25 December. De bonnen dragen den op druk „Toeslag" en daaronder een num mer. Tot nu toe werden bonnen van deze kaart geldig verklaard voor 1 kg aardappelen. Op de bonnen van de textieltoeslag- kaart komt nergens het woord „Toeslag" voor, op die van de andere toeslagkaart zal men nergens het woord „Textiel" aantreffen. Als men dus goed op de kaarten en bonnen lef, zal men niet in het onze kere verkeeren omtrent het gebruik daar van. NIEUWE RANTSOENBONNEN. Met ingang van 4 September geven de distributiediensten voor de artike len boter, margarine (voor 1 en een half rantsoen), suiker (voor 1 en een half rantsoen), tabak (voor 1 rantsoen) melk (voor 1 rantsoen) en eieren (voor 1 ei), rantsoenbonnen van nieuw mo del uit. De thans in omloop- zijnde rantsoenbonnen blijlven geldig tot 27 November a.s. Voor de wisselbonnen voor boter en melk zullen geen nieuwe modellen worden uitgegeven, zoodat de ze ook na 27 November a.s. geldig bliji- ven. In plaats van de thans in omloop zijinde bonnen voor een kwart rantsoen suiker worden van 14 September af geen bonnen voor deze waarde meer uitgegeven. In verband hiermede zijn de bonnen voor een kwart rantsoen sui ker eveneens na 27 November a.s. niet meer geldig. Met ingang van Maandag 9 Augustus is een nieuwe rantsoenbon voor aard appelen in omloop gebracht. Deze bon is uitgevoerd in de kleuren lichtbruin en groen, welke horizontale bannen vor men. In den linkerbovenhoek komt in rood het cijfer „61" voor en in den rechterbovenhoek in donkerbruin de let-" ters „1 R". Onderaan is in donkerbruin het woord „Aardappelen" gedrukt. De ze bonnen geven recht op het koopen van één rantsoen, d.i. één kilogram, aardappelen. Zooals bekend, Zijh de oude paars gekleurde rantsoenbonnen voor aardappelen na 28 Augustus a.s. niet meer geldig. i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1