AMATEURSTABAK Oe zeevaart als levensberoep Voedingsgewassen in eigen tuin Gevonden en verloren voorwerpen Musici voor de Walfen-SS DISTRIBUTIEBONNEN yu Oificieële Berichten Plaatselijk Nieuws Burgerlijke Stand Binnenland De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, bezocht met 4^-Obergruppenführer Rauter een NSKK-Motorschule IIEUSDEN. ANDEL. BENEDEN LANGSTE A AT. SPRANG. VOOR DE 9e PERIODE 1943 (le helft) 8-21 AUGUSTUS Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 33/34 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 33/34 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 33/34 Beschuit 1 rants. Brood, Gebak of Beschuit 625/626 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 627 Algemeen 125 gram Havermout 628 Algemeen 125 gram Gort 629 Algemeen 100 gram Vermicelli 33 A Kindervoedsel 250 gram Gort 33 B Kindervoedsel 250 gram Rijst 31 B Boter 125 gram Margarine of boter 33 A Boter 125 gram Boter 33 B Boter 125 gram Margarine of Boter 630 Algemeen 150 gram Kaas 33/34 Melk 18A liter Melk 33/34 Taptemelk liter Taptemelk 33/34 A Vleesch i rants. Vleesch 33/34 B Vleesch Vu rants. Vleesch 33/34 Aardappelen 17* kg Aardappelen 33/34 Toeslag kg Aardappelen 631 Algemeen 2 kg Aardappelen 632 Algemeen 500 gram Suiker 633 Algemeen 250 gram Koffiesurrogaat 634 Algemeen 250 gram Jam 635 Algemeen 250 gram Peulvruchten 33 Versnap. 100 gram Chocolade 34 Versnap. 100 gram Suikerwerk 33/34 Tabak 1 rants. Tabak Bon 32 boter blijft geldig tot 7 September. Eerstvolgende bonaanwijzingVermicelli en Chocolade op 5 Sept., Koffiesurrogaat op 19 Sept., Overige artikelen op 22 Aug. DIVERSE ARTIKELEN S, Textielkaart DA, 45 gram Scheerzeep 623 Alg. en X Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 624 Alg en X Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder X Toiletzeep, 1 st. Toiletzeep 11, 12, bonkaart U 215, 1 liter petroleum per bon 16, 30, Petroleumkaart S 108 en S 208, 300 gr. kaarsen 15 t/m 19 B.V1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 14 K F 1 eenheid vaste brandstoffen Geldig tot en met 31 Augustus 31 Augustus 31 Augustus 31 Augustus 27 September 31 December 30 April 1944 WOUDRICIIEM. HERPT. WOUDRICIIEM. BONNEN KEUKENGEREI EN SER VIESGOED AANGEWEZEN. Van 8 Augustus 1943 af tot nader te bepalen datum geven de bonnen Reserve 3-48; 4-48; '3-49; en 4-49 van de bonkaarten voor voedingsmid delen voor kinderen tot en met 13 jaar, 9e periode, recht op het koopen van serviesgoed of metalen keukengerei naar keuze tot een waarde van twee punten voor eiken bon. Ook de thans geldige bonnen blijven tot nader te bepalen datum geldig. 1 Evenals voorheen mogen handelaren slechts tegen gelijktijdige afgifte van serviesgoed of keukengerei punten in ontvangst nemen. EXTRA PEULVRUCHTEN. Voor het tijdvak van 7 tot en met 21 Augustus 1943 is bon „Algemeen 635" aangewezen voor het koopen van een extra-rantsoen van 250 gram peul vruchten. GELDIGHEIDSDUUR EXTRA SNOEP- BON VERLENGD, De geldigheidsduur van bon „Alge meen 621", welke recht geeft op het koopen van een extra-rantsoen van 100 gram chocoladewerk of suikerwerk, is verlengd tot morgen Zaterdag. 10 TEXTIELPUNTEN GELDIG VER KLAARD. Met ingang van 1 Augustus j.l. tot een nader te bepalen datum zijn de punten 51 tot en met 60 van de tex- tielkaart V 115 voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder geldig verklaard. EXTRA RANTSOENEN VOOR BIJ ZONDEREN ARBEID. - Nu ook voor vrouwen en jeugdige personen. Met ingang van 5 September a.s. komen ook vrouwe nen jeugdige per sonen in aanmerking voor extra rant soenen wegens bij'.zonderen arbeid. Met ingang van dien datum kunnen derhalve zoowel mannelijke als vrouwelijke per sonen van 16 jaar en ouder toeslag-- kaarten voor zwaren arbeid of lang- durigen en nachtarbeid en extra-bon nen voor oogstwerkzaamheden verkrij gen. Voor toeslagkaarten voor zeer' zwa ren arbeid komen uitsluitend mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder in aanmerking. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN EN GENERA- TOR-ANTHRACIET EN -TURF. Van 1 Augustus 1943 tot en .met 30 April 1944 geven de met *4 KF gemerkte bonnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen U 115 recht op het koopen van een eenheid vaste brand stoffen, met uitzondering van fabrieks- turf. Overwogen wordt- om op 1 Sep tember 1943 wederom een bon van de kookkaart U 115 aan te wijzen Van 1 tot en met 31 Augustus a.s. geeft elke der bonnen „Generator-anth- raciet 20ste periode" recht op het koo pen van 1 hl (maximaal 75 kg) anth- racietnootjes IV of Vgedurende het zelfde tijdvak geeft elk der bonnen! „Generaterturf 20ste periode" recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. UITREIKING VAN NIEUWE BON KAARTEN De plaatselijke distributiediensten rei ken van 15 Augustus tot en met 4 September a.s. tegen overlegging van de stamkaart en tegen in-ontvangst-meming van een bon van het inlegvel, bonkaar ten voor voedingsmiddelen uit. De diensten reiken uit aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 120 K 2 of L 2 een bonkaart K 220 K 3 of L 3 een bonkaart K 320 K 4 of L 4 een bonkaart K 420 Zij, die geboren zijn tusschen 8 Au gustus en 6 September van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten hun inleg vellen ruilen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Voorts reiken de diensten in bepaal de gebieden groentekaarten uit. De£e kaarten zijn geldig tot en met 25 De cember a.s. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij' den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkingsre gister is ingeschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woon wagenbewoners (voor zoover zii' zijn opgenomen in het Centraal Bevolkings register), gedetacheerde marechaussée's de vaste bevolking van kostscholen, e.d en voor hen, die tengevolge van oor logsomstandigheden tijdelijk elders ver blijven. Bij' de uitreiking der kaarten wordt die bon van het inlegvel verwijderd, waarvan het nummer overeenkomt met het nummer der uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen. Bij uitreiking van de bonkaart voor voedingsmiddelen en de groentekaart wordt het vakje S 10 der stamkaart afgekruist. Bij uitreiking van bonkaarten voor bijzonderen arbeid, welke gedurende de ze periode eveneens plaats heeft, wordt in het vakje S 11 een aanteekening ge plaatst. Verreschrijversloopbaan (IV Fs). Deze loopbaan wordt aangevuld uit vrijwilligers. Welke taak hebben de soldaten van deze groep? Verreschrijfdienst aan boord en aan land bij de commandoposten der ma rine. Welke eischen worden den soldaten gesteld Vaardigheid in hit bedienen der verreschrijfmachines, snel opmerken, een leesbaar en zoo vlot mogelijk handschrift, beheerschen der spelling technisch begrip. Een deel der vrij willigers in deze loopbaan moet kun nen wijze op technische opleiding als werktuigkundige of een verwant beroep. Welke dienstgraden kent deze loop baan? Matroos, Fernscheibgefreiter, -ober- gefreiter, -hauptgefreiter,' Fernschreib- maat, Oberfernschreibmaat, Fern- schreibmeister, Stabsfernschreibmeis- ter, Stabsfernschreibmeister, Ober- fernschreibmeister, Stabsoberfern- schreibmeister. Timmermansloopbaan (V). Deze loopbaan wordt aangevuld uit vrijwilligers. Welke taak hebben de soldaten van deze groep? i'j.umerijian- en meubelmakerswerk aan boord en aan land. Onderhoud van de sloepen en gasbeschermingstoestel- len, meubelmakerswerk aan deboord- vliegtuigen duikdienst. Welke eischen worden den candida- ten gesteld Voltooide leertijd als scheepstim merman, bootbouwer, meubelmaker of timmerman. Welke eischen worden den candida- ten gesteld Voltooide leertijd als scheepstim merman, bootbouwer, meubelmaker of timmerman. Welke dienstgraden kent deze loop baan? Matroos, Zimmermansgefreiter, -obergefreiter, -hauptgefreiter, Zim- mansmaat, Oberzimmermansmaat, Zimmermeister, Stabszimmermeister, Oberzimmermeister, Stabsoberzimmer- meister. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrek ken inlichtingen en aanwijlzingen. Uitknippen en bewaren. scheuren perceelen zoo spoedig moge lijk bij den -productiecommissaris wor den opgegeven en, voordat met het scheuren wordt begonnen, schriftelijk zijn goedgekeurd. SCHEURPREMIE OOGST 1944. Nu de zaaitijd van.het winterkoolzaaü spoedig aanbreekt of in sommige streken reeds ris aangebroken, kan het dienstig zijn nog eens de aandacht te vestigen op de regeling, welke t.a.v. oogst 1944 voor/.het verleenen der scheprpremie geldt. Deze scheurpremie bedraagt f 300 per ha, doch zal toj f 500 per ha. wor den verhoogd indien er voorzoover: a. op het bedrijf winterkool- o,f win- terraapzaad wordt verbouwd en ge oogst boven de oppervlakte, welke de teler uit hoofde van een hem opgelegde of door hem overgenomen verplichting moet verbouwen b. de op het bedrijf voor den oogst 1944 met aardappelen beteelde opper vlakte grooter is dan die, welke voor den oogst 1942 met aardappelen is bebouwd. De aardappelteelt, welke in de plaats treedt van de verplichting tot verbouw van kool- of raapzaad, telt bij dé berekening van de verhoogde scheurpremie niet mee. i Om voor bovenstaande scheurpremie in aanmerking te komen moeten de te RIICHTLIJNEN VOOR DEN TELER VAN AMATEURTABAK. Met ingang van 1 Augustus j.l. is de volgende regeling voor het verwerken van door amateurs geteelde tabak in werking getreden: 1. Als amateurteler wordt in deze regeling beschouwd degene, die uuitslui- tend voor eigen gebruik tabak verbouwt. 2. Als fermenteurs en kervers van amateurtabak treden uitsluitend op: P. J. M. Albers, Hoogestraat 8_, Dru- ten, fermenteur. P. D. v. Maa'ren, Bloemendaal 57, Zaltbommel, kerver. Diepenveensche tabakscentralisatie, 125, Deventer, kerver. Diepenveen, fermenteur, Harm ten Harmsen, Noorderbergstraat 125 De venter, Kerver. N.V. v.h. T. A. Pool, Groote Noord 55, Hoorn, 'fermenteur en kerver. Fa. W. C. C. D. v. d. Helm, Thor- beckegracht 8; Zwolle, fermenteur en kerver. Fa. Roelfsema, Gaslaan 1, Winscho ten, fermenteur en kerver. Fa. P. D. Schilte, Nieuwestraat 15 17, 's-Gravenhage, .fermenteur en ker ver. Andreas Kreykamp's tabaksbednjven N.V. St. Michaelstraat 2, Steyl bij' Te- gelen, fermenteur en kerver. Aan geen andere onderneming is het toegestaan amateurstabak te verwenken. 3. Elke amateur, die zijn tabak door een der bovengenoemde ondernemingen wil laten verwerken, is verplicht zich onmiddellijk schriftelijk bij een der boven genoemde fermenteurs ter registratie aan ie melden. Tabak toegezonden door een niet geregistreerden amateur wordt onbewerkt en ongefrankeerd aan den afzender geretourneerd. 4. De hoeveelheid tabak, die door een amateur wordt ingezonden, mag niet kleiner zijn dan 1 kg. 5. De amateurs ontvangen van den fermenteur, bij wien zij zich hebben laten registreeren, aanwijzingen om trent den toestand, waarin en cje wijze waarop de tabak moet worden ingezon den. Voldoen zij aan deze aanwijzin gen niet, dan zijn de fermenteurs ver plicht de ingezonden tabak te weigeren. 6. De tabak mag uitsluitend worden aangeboden om te worden verwerkt tot rook-, shag- of gekorven- pruimtabak. Alleen voor fermentatie en alleen voor kerven wordt geen tabak geaccepteerd. 7. De tabak kan zoowel individueel als collectief worden ingezonden. Het voornemen tot collectieve inzen ding ontheft den amateur niet van den plicht zich individueel bij' een fermen teur te laten registreeren. Dezelfde amateur mag van deiT""oogst 1943 niet vaker dan tweemaal tabak inzenden. Na 31 Januari 1944 ingezonden tabak wordt geweigerd. 8. De kervers zijn verplicht aan de amateurs terug te leveren: aan pruim tabak 80 pCt. en aan rook- en shag- tabak 72 pCt. beidé gerekend naar het gewicht der ongefermenteerde tabak op het moment van ontvangst door den fer menteur. 9. Het is verboden amateurstabak, hetzij in bewerkten, hetzij in onbewerk- ten toestand te verhandelen. 10. Aan amateurs mogen ten hoog ste de volgende bedragen in rekening worden gebracht: a. door den fermenteur f 0.70 re- gistratieloon per amateur per jaar, met inbegrip van omzetbelasting, te vol doen bij' dg registratie b. door den kerver f 1.20 per ï/rikg. wegens fermenteer- en kerfloon, met inbegrip van accijns en omzetbelasting, onder rembours, te voldoen bij ontvangst van het gekorven product. De toezending van de onbewerkte tabak dient franco te geschieden, de vracht en bijkomende kosten voor te rugzending van het gereede product zijn eveneens voor rekening van den amateur. Het vervoer van de onbewerk te en de bewerkte tabak geschiedt ge heel voor rekening en risico van den amateur.' Overtredingen van deze voorschrif ten vallen onder de bepalingen van het economisch sanctiebesluit, resp. het prijsbeheerschingsbesluit of de tabaks wet. Votg geen struisvogel-politiek..- Onder een boom bent nier te zien Maar wel te treffen. ZOEK Bli LUCHTALARM SCHUUKEIOER OF HUIS'. CNF-Voorl. actie H inspectie Luchtbesch.-Pax m Regeling voor het fermenteeren en kerven van amateurtabak. Levert het telen en drogen van de amatéurstabak in de meeste gevallen, vooral na de uitvoerige deskundige voor lichting op dit gebied, niet heel veel moeilijkheden op, het verder bewerken n.l. het fermenteeren en kerven bezorgt den amateur veel hoofdbrekens. Het is jammer een goed gewonnen en gedroogd product door het zelf verder te behande len grondig te bederven. Ongefermen teerde tabak rooken drijft de huisge- nooten de kamer uit. Velen hebben liet vorige jaar tabak geteeld en deze laten behandelen door lieden, die zich daar voor beschikbaar stelden. In vele ge vallen deden zij1 daarmede bittere erva ringen op, omdat het product niet be hoorlijk was bewerkt of omdat zij maar zeer weinig of in het geheel niets terug ontvingen. Daarom heeft de overheid reeds het vorige jaar voor de amateurs een regeling ontworpen, welke tot groo te tevredenheid van de daarbij aange slotenen heeft gewerkt. Ook dit jaar zullen amateur-tabakste lers dat zijn zij, die tabak telen uit sluitend voor eigen gebruik weder om in de gelegenheid worden gesteld hun product te laten fermenteeren en kerven, Daartoe dienen zij1 zich tem spoedigste schriftelijk ter registratie aan te melden bij een van de aangewezen fermenteurs. Anderen dan de aangewezen onderne mingen is het fermenteeren en/of ker ven van amateurstabak verboden. De fermenteur, bij, wien men zich heeft laten registreeren, zal aan de ama teurs aanwijzingen verstrekken omtrent den toestand waarin en de wijze waar op de tabak moet worden ingezonden. Zendingen, welke niet aan deze aanwij zingen voldoen worden geweigerd. Niet-geregistreerden ontvangen de in gezonden tabak ongefrankeerd en onbe werkt terug, Amateurs kunnen geen kleinere hoe veelheden dan 1 kg inzenden, terwijl de tabak uitsluitend kan worden aange boden om te worden verwerkt tot rook-, shag- of gekorven pruimtabak. Men kan dus zijn tabak niet opzenden alleen voor fermentatie of alleen voor het ker ven. Voorts bestaat dg moge li ik he id, dat individueel ingescjyeven amateurs hun zending combineeren. Teneinde het risico van verzending te verminderen kan men de tabak zelf bezorgen of door een ander collectief doen bezorgen. Tenslotte mag van oogst 1943 ten hoogste tweemaal tabak worden ingezon den, terwijl op 31 Januari 1944 de ter mijn van inzending wordt gesloten. De kervers zijn verplicht 80 pCt. aan pruimtabak en 72 pCt. aan rook- of shagtabak aan de inzenders terug te leveren, gerekend van het gewicht aan onbewerkte tabak, dat de fermenteur heeft ontvangen. Amateurstabak mag nc^h in onbewerk- ten, noch in bewerkten toestand worden verhandeld. Overtredingen van deze voorschriften zullen worden gestraft. BRUINE BOONEN. Wanneer de boonen volgroeid zijn, het mee ren de el der scheeden geel is geworden en het loof gaat afsterven, dan is het tijdstip aangebroken om de bruine boonenstruiken uit den grond te trekken en te gaan drogen. Dat is ge woonlijk omstreeks het begin van Sep tember, soms ook reeds wat vroeger, doch ook wel eens een paar weken later. Nadat de boonenstruiken uit den grond zijn getrokken, worden deze in bossen van 3 a 4 met een touwtje om de wortels saamgebonden en te drogen gehangen. Dit kan geschieden aan een ijzerdraad, dat tusschen in den grond geslagen paaltjes is gespannen. Ook pleegt men de boonenstruiken wel op te hangen aan een hek, schutting, muur of aan een boonstok, die horizon taal tusschen twee andere is bevestigd. Wanneer het een zonnige, droge Sep tember wordt, dan kunnen de boonen op deze wijze na eenige weken volko men droog zijn geworden en dan kunnen zij naar binnen worden gebracht. Het kan echter ook gebeuren, dat het in deze periode zeer veel blijft regenen. De boonen gaan dan rotten. Het is daar om veiliger ze op te hangen onder een open afdak of in een kippenhok, waar ze niet zullen nat regenen, maar wel droog waaien. Voor zoover noodig, kan men de scheeden voor nadroging binnenshuis nog wel eenigen tijd bij een warme kachel leggen. Ze moeten zoo droog zijn, dat ze rammelen. Daarna kunnen de boo nen worden gedopt en in afwachting van 'het gebruik op een droge, don kere plaats worden bewaard. Bildaxchly Arbeitsbcrcich der NSDAP-Stapf-Pax m 1 Onze oud-stadgenoot de heer W. Verhoeven slaagde te Utrecht voor het examen Fransch Middelb. Onderwijs A. Op het consultatiebureau voor zuigelingen werden op 10 Aug. 22 zui gelingen ter onderzoek aangeboden en wel uit Heusden 6, Oudheusden 1 Herpt 4, Hedikhuizen 1, Heesbeen 1. Gen de ren 6 en Wijk 3. Zaterdag j.l. speelde de dam club V.D. in* verband met haar 15- jarig bestaan een vriendschappelijke wed strijd tegen W.D.V. uit Waalwijk. Laatstgenoemde vereeniging won met 135. Gespeeld werd in het clublo kaal Café „Modern". Zondag werd te Eindhoven ge speeld om het pers. kampioenschap dam men van Noordbrabant. Nieuwkoop speelde na een winst- vallige partij remise met Koch; de Graag verzuimde op het allerlaatste mo ment de winst en speelde remise te gen Verhagen. De spanning in de bo venste groep van vijf is toegenomen, hetgeen uit onderstaande stand blijkt. gesp. gew. rem. verl. p. M. Koch D. Verhagen W. v. d. Kra A. de Graag M. Verlouw J. Craane JMaas W. LodeWijks J. de Groot A. Nieuwkoop Zondag a.s. worden te 's-Hertoggn- bosch de belangrijke partijen gespeeld: Verhagenv. d. Kraan en de Graag Koch. Nieuwkoop speelt tegen de Groot. 7 5 2 0 12 7 4 3 0 11 7 5. 1 1 11 7 4 2 1 10 7 3 3 1 9 7 2 3 2 7 7 1 3 3 5 7 0 5 2 5 7 2 1 4 5 7 0 4 3 4 7 0 3 4 3 7 0 2 5 2 Voor het diplo.ma Mulo A slaag de te Hillegersberg onze dorpsgenoot Arie Schouten. De veehandel in deze streek is de laatste weken zeer rustig, terwijl de prijzen zeer vast zijn. Of het mond en klauwzeer dat zich gestadig uit breid, alsook het schurft dat zich in sommige plaatsen onder het vee ver toond, hiervan de oorzaak is, kan men haast wel voor zeker houden. Voor le kwaliteit kalf- en melkkoeien wordt besteed van f 1050 tot f 1475. Zondag 15 Aug. is het 12y2 jaar, geleden dat Ds. J. C. Hagen, thans predikant te Zwijndrecht, tot pre dikant bij de Geref. Kerk* alhier be vestigd werd, welke gemeente Z.Eerw. 6 jaar gediend heeft. Ten nadeele van den landbou wer S. V. werd achter z'n woning uit het weiland een kalf ontvreemd. Tot op heden bleven de daders onbekend. S. de G. kreeg een wondje aan zijn hand. De ontboden geneesheer con stateerde bloedvergiftiging. WIJK. Op Woensdag 18 Aug. a.s. des v.m. 11 uur (off. tijd^j zal in de Per zikstraat alhier een geitenkeuring wor den gehouden. De bedoeling is te komen tot oprich ting van een fokvereeniging te Wijk en Aalburg. Voorloopig gaat de keuring uit van de vereeniging te Eethen. Er zullen hier geiten worden aange wezen die denzelfden dag des namid dags te Eethen aan de Kringkeuring Kunnen deelnemen. Wie tot de vereeni ging wil toetreden en over goede die ren beschikt, gelieve deze op de keu ring aan te bieden. Het in deze gemeente gevestig de sub-distributiekantoor is overgeplaatst van het perceel „In den Salamander" naar de bovenverdieping van liet Rijks ontvangerskantoor op de Hoogstraat. Voor het uitreiken van bonnen en het inleveren van bonnen door detaillisten wordt echter nog op de daarvoor aan gewezen dagen zitting gehouden in het perceel „In den Salamander" op de Hoogstraat. Voor den stempeltocht door Zuid-Holland, uitgeschreven door de Provinciale Vereeniging voor Vreemde lingenverkeer, is deze gemeente even eens als stempelplaats aangewezen.' Honderden toeristen hebben reeds een bezoek aan ons stadje met zijfi mooie gevels gebracht, om vervolgens de reis voort te zetten naar het slot Loevestein, alwaar eveneens een stempel wordt ver strekt. --* De galgvisscher'ij op zalmen, welke verschillende weken door de Fa. W'ijnbelt en Co. alhier op de riviier de Merwede wérd uitgeoefend, is thans gestaakt. Gedurende deze visscherij wer den verschillende zalmen gevangen. Onze oud-stodge noot, de heer Candt. P. J. D. v. Malssen te Leider dorp, heeft een beroep aangenbtneh als hulpprediker bij de N. Herv. Kerk te Zeist. WERKENDAM. Woensdag 4 Aug. j.l. heeft de heer Willem Botter, organist in de Paaschbergkerk te Arnhem, een orgel bespeling gehouden in de Ned. Herv. Kerk alhier. Door de hevige onweders, wel ke deze week boven onze gemeente gewoed hebben, is de heer A. Verhoe- yen, wonende aan de v.m. suikerfabriek alhier, tijdens zijn werkzaamheden door den bliksem getroffen en onmiddellijk gedood. De heer Verhoeven was werk zaam in den tuin van den heer A. de Jager, polder Keizersguldenwaard, al hier. Verhoeven laat een vrouw met 5 kinderen na. De heer Vet uit Papendrecht die verleden week in den Biesbosch b!ij het zwemmen verdronken is, is deze week met het dreggen opgehaald. De Herptsche Boys openen a.s. Zondag het voetbalseizoen weer met een vriendschappelijken wedstrijd tegen Wijk I. De wedstrijd wordt gespeeld op het Herptsche Boys terrein en vangt aan om half drie. VERLOREN: Een blauw-grijze cein tuur van een jongensjasje. S.v.p. terug bezorgen Engstraat 91, Heusden. VERLORENeen bruine portemon- naie met inhoud, op den weg Heus- den-Heesbeen. S.v.p. terug te be zorgen bii! K. Timmer, Burchtplein te Heusden. VERLOREN: Portemonnaie, inh. plm. f 123.—. Tegen ruime belooning terug te be zorgen bij C. Duijster, Molenhuis 58, Veen (N.Br.). VERLORENeen portemonnaie met inhoud. M. G. Ippel, Zevenhuizen 52, Werkendam. VERLORENeen dubbele fietstasch met inhoud en een rugzak met benoo- digheden tusschen de Visschersdijk en het veerbootje te Werkendam. D. Bax, Paralelweg 6, Hardinxveld. (VERLOREN: een lederen schakel- riem. A. Ippel, Visschersdijk 88, Werkendam. t VERLORENeen ceintuur van rose jurk. J. v. d. Stelt, Zevenhuizen 2, -Werkendam. Over de maand Juli. Geboren: Johanna A., d. van B. Struik en A. Metz; Albertus, z. van T. A. Hartman en A. F. Hartman; Ma- rinus C., z. van M. C. Hofman en D. P. GroeneveldMartinus A. W., z. van W. Baks en C. A. v. Muilwijk. OverledenJakoba Antonie Willem v. Wevering, 76 j., echtgenoote van B. Ritmeester.; Dirkrigje van Emden, 66 j., echtgenoote van C. de Jood-e; Abraham van Hoven, 75 j. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: ter aanvulling van de be kende militaire kapel van het SS- Wachthataljon te Amersfoort, wor den eenige musici gevraagd. Ook amateurs kunnen zich melden. Voor een muzikale opleiding wordt zorg gedragen. Persoonlijke of schrif telijke aanmelding bij het SS-Er- satzkómmando, den Haag, Korte Vijverberg 5. PRIJZEN VOOR KLEINE EETWAREN Onder de benamingen bouillon, soep, jus, croquetten, slaatjes, stamppot, viscliballen e.d. worden in veel zaken ar tikelen verkocht, die daarmede eigen lijk alleen den naam gemeen hebben. De bouillon en de soep hebben meest al door hun hoog watergehalte nauwe lijks eenige voedingswaarde, evenals de „croquetten", die hoofdzakelijk uit aard appelen bestaan. Voor deze veelal waardelooze of na genoeg waardelo'oze artikelen worden prij'zen gevraagd, die in geen enkele verhouding staan tot de waarde van hetgeen er voor wordt verstrekt. Zoo bleek b.v. bij! eeri onlangs inge steld onderzoek in een van de groote steden, dat van de 62 onderzochte mon sters bouillon verkocht voor 25 tot 50 ct. per liter er slechts twee als deugdelijk konden worden be schouwd. Ten einde aan een dergelijken mis stand een einde te maken, heeft de ge machtigde voor de prijzen thans voor de genoemde artikelen prijzen bekendge maakt, welker overschrijding als prijs opdrijving zal worden aangemerkt. Deze prijzen worden bekendgemaakt. IN. JULI VERDRONKEN 100 MENSCHEN. Veel door eigen schuld is het aantal verdronkene in Juli buitengewoon hoog n.l. 100. In Juli vorig jaar 30; in Juini 1943 51. Velen waagden zich in voor hen te diep of in stroomend water, zonder de zwemkunst machtig te zijn. Er verdronken 48 jongens, 9 meisjes. 39 mannen en 4 vrouwen, in totaal 100 dooden. Bij baden, zonder de zwem kunst behoorlijk machtig te zijn, kwamen om 11 jongens, 2 meisjes, 27 mannen en 3 vrouwen, te zamen 43. Onder dat getal van 43 behoorde één man, die wel kon zwemmen, maar dit in jaren niet had gedaan, en na den geheelen dag in de zon op het land te hebben gewerkt, vermoeid en verhit te water sprong en toen onmiddellijk verdronk. Weest voorzichtig, leert zwemmen. Niet minder dan 28 kleuters, beneden zes jaar, verdronken. Het aantal gered den bedroeg 80. Vorig jaar Juli 40; Juni 1943 109: Er reden twee auto's te wa ter. De bestuurders wisten zich in vei ligheid te stellen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2