Geitenkeuringen te Eethen. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. lllljil VERD U1STEREN Offïciëele Landbouw mededeelingen UNO VAN ALTH#* Dit blad verschijnt VR1JDAQMIDDAQ. Abonnementsprijs: per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. No. 6356 Vrijdag 20 Augustus 1943 Advertentiën24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 5 l/g cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 nor ingewacht. Buitenland Flinke kerels melden zich nu voor de Waffen-SS en de Landwacht voor de Provincie Noord-Brabant. it J oor het Land van Hensden en Altera, de Langstraat en de Bommelerwaari Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden WEERMACHTBEIUCI1TEN. Uit 't hoofdkwartier van den Führer 17 Aug. - .Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Mioesfront werden plaats lijke aanvallen der Sovjets afgeslagen. Aan de Midden-Donetz ging de vij and in het gebied van Isjcem na hevige artillerietoarbereiding met sterke infan terie en pantserstrijdkrachten tot den verwachten aanval over. Alle doorbraak pogingen. der bolsjewisten werden ver ijdeld. De vijand leed'zeer zware verlie zen aan menschen en materiaal. In het gevechtsgebied ten Zuidwesten - van Bjelgorod ondernamen de Sovjets slechts plaatselijke aanvallen, "die overal werden afgeweerd. Bij' den ge melden succesvollen Duitse hen' tegenaanval ver loor de vijand volgens tot heden ont vangen berichten 4200 dooden, meer dan 1600 gevangenen-, alsmede 25 tanks 110 kanonnen, 112 granaatwerpers, tal rijke andere wapens en een groote hoe veelheid oorlogsmateriaal. Terwijl de Sovjets in den sector ten Westen van Ore! slechts zwakke tever- geefsche aanvallen ondernamen, zetten zij ten Zuiden en Zuidwesten van Wjas ma, alsmede ten Z.-W. van Bjelyi en aan het Ladogaineer hun krachtige aanvallen voort. Ook deze mislukten door den taaien tegenstand van onze troepen, die in totaal 283 vijandelijke tanks vernie tig den. Het Iuchtwapen viel vijandelijke con centraties en troepenbewegingen bij de MiddeiirDonetz en in het gebied ten Zuidwesten van Bjelgorod aan en ver nielde 9 transporitreihen. Op 15 en 16 Augustus werden bij' het verliles van 6 eigen toestellen 110 bolsjewisti sche vliegtuigen neergeschoten. In het zeegebied van Sicilië werden twee vijandelijke koopvaardijschepen van middelbare grootte door bommen van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen, zwaar getroffen. Bij den afweer vdh een1 luchtaanval op Zuid-Italiaansch ge bied schoten Duitsclie jagers zondier zelf verliezen te lijden 13 viermotorige bommenwerpers neer. Daarmede ver nietigden Duitsche, luchtverdedigings- strijdkrachten in den tijd van 13 tot 16 Augustus in het gebied van de Middel- landsche Zee 35 Britsch-Amerjkaansche vliegtuigen. Duitsche motortorpedobooten torpe deerden voor de Oostkust van Sicilë een vijandelijken torpedojager. In de Straat van Messina werden door be schermingsvaartuigen van de marine een Britsche motortorpedoboot tot zinken gebracht en een artillerie-motorboot door de kustartillerie vernietigd. Een in het ravitailleeringsverkeer op Sicilië dienstdoende motorveerboot van de marine, schoot gedurende een aan- val overdag, vier vijandelijke vliegtui gen neer. Door andere vaartuigen dei- marine werden in het zeegebied ten Noorden van Sicilië van acht aanvallen de Britsche torpedovliegtuigen er vier neergeschoten. Een formatie Duitsche gevechtsvlieg tuigen met grooten actieradius bracht in de avonduren van 15 Augustus in de wateren W.N.W. van Lissabon uit een door luchtdoelkruisers en torpedoboot- jagers beschermd vijandelijk konvooi 3 transportschepen, welke samen 25.000 brt. maten, tot zinken en beschadigden minstens twee andere groote schepen door torpedotreffers. Alle vliegtuigen keerden naar hun steunpunt terug. Overdag en des nachts ondernamen aanvallen van vijandelijke luchtstrijd krachten op verscheiden plaatsen in de bezette Westelijke gebieden, waaronder ook op buitenwijken van de stad Parijs veroorzaakten aanzienlijke verliezen, on der de bevolking. In het verloop van he vige luchtaanvallen, alsmede door lucht doelgeschut werden volgens tot heden ontvangen berichten twintig vijandelijke vliegtuigen ten val gebracht. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht aan de Zuidoost kust en in het gebied van de Theems- monding afzonderlijke doelen met bom men van zwaar kaliber aan. i SICILIë VOLGENS PLAN ONTRUIMD. Het opperbevel van de weermacht maakt verder bekend Sedert vijf weken leveren op Sici lië Duitsche troepen en deelen van eenige Italiaansche divisies tegen een vier- tot vijfvoudige vijandelijke over macht een zwaren verbitterden strijd. Door den heldhaftigen tegenstand van onze troepen, die in zeer moeilijk ter rein en bij een tropische hitte het bo- venmenschelijke gepresteerd hebben, werd de vijand gedwongen steeds nieuwe formaties in den strijd te werpen om zijn groote verliezen aan menschen en materiaal aan te vullen. Sedert veertien dagen is de stelselmatige ontruiming ran het eiland aan den gang. Den op- dringenden vijand werden bij den af weer en door gdeuchte tegenaanvallen zeer zware verliezen toegebracht. Alle pogingen van den tegenstander om door de onafgebroken luchtaanvallen op .liet overzetverkeer of door aanvallen met marinestrijdkrachten in de Straat van Messina onze troepen op Sicilië af te snijden mislukten. Vijandelijke landingsstrijdkrachten in den rug van ons front werden vernie tigd. Trots zeer sterke vijandelijke superi oriteit in de lucht gelukte het de ge weldige transpor'tbeweging naar Cala- brië volgens het plan uit te voeren, zoodat op 17 Augustus 6 uur 's mor gens alle Duitsche en Italiaansche troe pen, met inbegrjp van hun zware wa pens, tanks, kanonnen, stukken geschut, auto's en oorlogstuig via de Straat van Messina op het vasteland waren overgebracht. Als een der laatsten verliet de gene raal der pantsertroepen Hube, die de gevechten op Sicilië .g'eleid had, het ei land. Deze geweldige militaire en orga nisatorische prestatie werd mogelijk ge maakt door de dapperheid van de troe pen, die te land iedere doorbraak ver hinderden en door het onvermoeide, heldhaftige optreden der marine, die slechts met kleine vaartuigen het ver keer meester werd en met lichte marine strijdkrachten in de flanken beschermde, alsook door het krachtige scherm, dat het Iuchtwapen met jagers en luchtdoel geschut boven de Straat van Messina spande. Leiding en troepen hebben een prestatie geleverd, die in de oorlogsge schiedenis evenzoo zal worden geboek staafd als een zegenrijke aanvalsslag. Van 15>21 Augustus. Begin 21.00 Uur. Einde 06.15 uur. Van 2228 Augustus. Begin 20.45 uur. Einde 06.30 uur. medewerken aan de reorganisatie van Noorwegen worden door dezen maatre gel niet getroffen. NOORSCHE OFFICIEREN WEER IN KRIJGSGEVANGENSCHAP. Oslo, 16 Aug. (Interinf). Het des tijds na de bezetting van Noorwegen uitgevaardigde decreet waarhij dé Noor- sche officieren uit de krijgsgevangen schap werden ontslagen, is opgeheven. Deze maatregel is het gevolg van de houdifig van een groot aantal Noorsche officieren, de vluchtten, met het doel ocrlogsdienst tegen Duitschland te doen óf op illegale wijze werkzaam waren. Reserveofficieren zonder bijzondere krijgsschool opleiding en alle officieren die lid zijn van Nasjonal Samling of ROME TOT OPEN STAD VERKLAARD. Nadat de regeering Badoglio Rome tot open stad heeft verklaard, heeft zij Zondag drie motieven tot dit besluit medegedeeld, meldt S.P.T. 1. Rome is het cetrum van de katho lieke wereld en behoort daarom .niet al leen Italië, maar allen katholieken over de geheele wereld. 2. Ia Rome bevindt zich een kleine staat, Vaticaanstad, die er aanspraak op maken kan te worden gerespecteerd en die zichzelf niet kan verdedigen. Ten behoeve van dezen staat brengt Italië in zekeren zin een offer. Immers door dit besluit neemt het eenige voor de oorlogvoering niet gemakkelijke con sequenties op zich. 3. Rome is eigendom van de gehee le cultuur-wereld door de specifieke: historische en artistieke gebouwen en andere monumenten die het bevat. Daar reeds herhaaldelijk is gebleken, dat de Britsche en Amerikaansche bom bardementen vooral vernietigend en scha delijk voor de cultuurgeschiedenis zijn, zegt het verstand, dat Italië den eersten stap' moet doen, aldus de Italiaansche verklaring. jpMfi MRM Bij onre Vrijwilligers Tijdens den grooten pantserslag in het Oosten komen onze mannen het eerst aan bij een door de Sovjets in brand gestoken dorp SS PK Grönert-O-H-P m Het SS-Ersatskommando deelt mede: Ieder gezonde Nederlander in den leef tijd van 17-45 jaar kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden al le inlichtingen verstrekt met betrek king tot de verzorging van familie leden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijVen, kunnen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Zij', die tot de Oermaansche-SS in Ne derland toetreden willën, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 1830 jaar die aanmeldensplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich even eens op een der keuringsdagen aan melden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet - vrijgesteW. 21 Aug. 912.00 u. Leeuwarden, Hui ze Schaaf, Breedstraat. 22 Aug. 9-14.00 u. Amsterdam, Dam No. 4. 23 Aug. 913.00 u. Utrecht, N.V.-huis Oudegracht 245. 24 Aug. 914.00 u. Amersfoort, Pol. Durchgangsiager, Leusderweg. 25 Aug. 914.00 u. Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhout 1113. DORSCHEN VAN GRAAN. Nu een aanvang is gemaakt met het dorschen en innemen van granen, wordt er nog eens uitdrukkelijk op gewezen, dat zij die clandestien graan dorschen, achterhouden, of niet leveren, wat zii moeten leveren, gevaar loopen, dat hun vergunning tot het houden van een var ken voor huisslachting wordt ingetrokken en zii dus van huisslachting verstoken blijven. MESTEN VAN EEN VARKEN OP SPECIALE TOEWIJZING Er wordt nog eens de aandacht op gevestigd, dat het mesten van»een var ken op speciale toewijzing slechts is toegestaan, indien de betrokkene het varken gedurende minstens drie maan den zelf op eigen^ bedrijf of in ecu stal bii de eigen woning mest. Uit dit voorschrift volgt, dat het varken ge mest moet worden in egn stal, die ook vroeger normaal tot het bedrijf of de woning van den betrokkene behoorde. Met het z.g. huren van een stal op een ander bedrijf kan geen genoegen ge nomen worden. Ingeval zulks toch ge beurt, stellen de betrokkenen zich bloot aan intrekking van de speciale toewij- zing. ADRES AFDEELING VAR KENS EN TUINBOUW. Belanghebbenden dienen er rekening mede te houden, dat de Afd. Varkens overgebracht is naar Tuinstraat 66, tele foon 5835, en de Afd. Tuinbouw naar Korte Tuinstraat 7, telefoon 6403.^ MISOOGST LEVERING VEEVOEDER AARDAPPELEN Telers van aardappelen moeten bij den plaatselijk bureauhouder aangifte doen van misgewas te velde en misoogst tengevolge van verrotting e.d. Indien zulks niet gebeurt en de teler blijft met zijn levering beneden den norm ten gevolge van misoogst en misgewas, dan zijn de gevolgen hiervan voor zijn risico. Tevens zij nog medegedeeld, dat in dien men wenscht te leveren, hiervan mededeeling kan worden gedaan bif den plaatselijk bureauhouder. Voor het vervoederen van aardappe len, ook bendenmaatschen (kriel) moet steeds een veevoederverklaring worden aangevraagd bij den plaatselijk bureau houder. Het'vervcederen van aardappe len zonder in het bezit te zijn van een veevoederverklaring, is strafbaar.. Aardappelen, afgekeurd door den landkoopman, mogen zonder veevoeder verklaring niet worden vervoederd. VERGUNNING PLUIMVEE SLUITING LEVERINGSTERMIJN De vergunningen voor het aanhouden van pluimvee worden afgegeven voor dén persoon en niet voor het bedrijf, zoodat op de vergunning geboortedatum en geboorteplaats van den vergunning houder vej-meld dienen te worden. Daarom moet bij het afhalen der ver gunning het persoonsbewijs van den houder (i.e. het gezinshoofd) worden overgelegd. Verder wordt nogmaals na drukkelijk gewezen op het volgende: De inleveringstermijn -voor versche kippen- en1of eendeneieren door pluim- veetiouders zonder toewijzing is geslo ten. De verzamelaars mogen van deze pluimveehouders geen eieren meer in ontvangst nemen. De leveringskaarten moeten onverwijld^ bij den plaatselijk bureauftouder worden ingeleverd, on der overlegging van het persoonsbewijs van den vergunninghouder, zooals boven vermeld. AJleen die pluimveehouders, die zich verplicht hebben Voor 1 October a.s. 50 eieren per stuks pluimvee in te lé veren, kunnen hun eieren nog afleveren bij den hen aangewezen verzamelaar en behoeven dus hun aanslagkaart nog niet in te leveren. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. Onder zeer behoorlijke belangstelling hadden in deze gemeente de dorpsgeiten keuringen plaats. In totaal werden ruim 200 dieren aangeboden. Dit groote aan tal is wel een bewijs van de onver flauwde ambitie onder de leden* der geitenfokvereeniging. De bereikte re sultaten zijn dan ook zeer opvallend. Het eene dorp was weer. gelukkiger dan het andere, maar. over het algemeen is er geregeld vooruitgang in type en; kWahtetit der dieren en ook in verzor ging. De keuringen begonnen te MEEUWEN en men kon dit een goed begin noemen. De oudere geiten vormden een goede groep met een paar beSte aan den kop. Nog beter was de groep 21/..-ja rige De 11/ -jarige waren zeer bevre digend met een extra kopnummer, ver der waren er een paar goede overloo- pers en een twintigtal lammeren met veel belofte voor de toekomst. Het type der lammeren was over 't algemeen zeer goed. Na enkele der eerstgeplaatsten liet bij! allen de sterkte der achterbeeHen te wenschen over. Oudere geiten: la Besy van A. W. Akkerman, lb Jaantje van J. Schilders-, 2a Mina van Jaap van P. W. Treffers, 2b Hendrika van W. Quirijns, allen aangeprezen voor de kringkeuring, 3a Nolda van A. v. Turnhout, 3b Cornelia van Wed. A. Burghout. 2l/Vjarige: la Susanna van T. H. Kramer, lb Teuntje van M. 3. Treffers, lc Teun tje van J. v. Tilborg, 2a. Heiltje van Wed. J. v. Tilborg, allen aangewezen voor de kringkeuring; 3a Jacoba van H. Combee, 3b jdhanna van J. Schil ders en 3c Klara van J. v. Hoven. De 5 eerstgenoemden stamden van Brin dor, de 2 laatste van Dirk. f/sr jarige: 1 Corry van M. B. Treffers, 2e Nel ly van J. v. Tilborg beiden van Fik, 2b Corrie van W. Quirijns v. Brindor, 2c Nelly van Fik van Wed. A. - Burg hout, 3a Met je van J. Schilders en 3b Emmie van A. v. Noordeiinen beiden van Alphons. Overloopers 1 Mina van M. de Raad, 2 Janske en 3 Betje beiden van W. Quirijins. De beide eerste stamden af van Brindor. Lammeren la Mina van W. Quirijns, lb Emmie van J. de Oraaff, lc Elza van Jaap van T. H. Kramer, ld Margriet van Fik van M. de Raad, le Gretha van W. Quirijns, jf p)jna vail j v Hoven, 2a Nelly van M. B. Treffers, 2b Bet- je van C. J. Heijtnans te Dussen, '2c Leentje van Jaap van Wed. A. Burg hout, 2d Angela van Jaap van T. H. Kramer, 2e Pietje van W. Quirijns, 2f Frans van Fik van A. W. Akkerman, 2g Corrie van Fik van J. v. Tilburg. Deze 13 zijn voor de kringkeuring aangewezen. 3a Tilly van Fik van W. Quirijns, 3b Jaantje van Jaap van J. van Ho ven, 3c Lina van Jaap van P. W. Tref fers, 3d Cornelia van M. de Raad, 3e Dientje van denzelfden, 3f Grada van Brindor van J. de Graaff, 3g An na van Wed. D. v. Wijk te Dussen. Na de keuring werden nog 3 jonge bok ken voor- de fokkerij bestemd, bezich tigd, die goed waren ontwikkeld. Daarna was DRONGELEN aan de beurt. Ook hier belangstelling en voor uitgang. Het aantal voorgebrachte die ren evenwel minder dan in Meeuwen. Aanwezig waren een drietal goede ou dere geiten een flink aantal 2-jarigen waaronder zeer goecfe geiten en een klein maar zeer goed stelletje jaarlin gen. Voorts beste lammeren waarvan vooral de 6 hoogst geplaatste met op vallend goed beenwerk. Oudere geiten: la Johanna van Brindor van J.- B. van Breugel, lb Mieneke van L. Prinse, 2. Joke van C. S. Millenaar, 3 Dientje •van D. A. v. d. Schans, waarvan de drie eerste voor de kringkeuring zijn aangewezen. 2V9-jarigen: la Willy van N. de Graaff, lb Blanca van S. M. Kramer, 2a Trees van G. v. d. Nieuwegiessen, allen van Brindor, 2b Koosje' van W. J. Lank- haar, 2c Emma van Brindor van J. v. d. Koppel. Deze "5 aangewezen voor Eethen, 3a Pleuntje van Simon van J. A. v. d. Schans, 3b Truuske van S. G. Millenaar, 3c Cornelia van J. v. d. Koppel, 3d' Grietje van D. A. v. d. Schans. De gehoornde Blanca v. Dirk van S. O. Millenaar werd een 2en prijs waardig gekeurd. lVf-jarigen: la Willy v. Fik van N. de Oraaff, lb Adriana v. Alphons van W. Schilders 2 Koosje v. Fik van C. S. Millenaar, 3 Lena v. Fik van M. van Beuzekom. De drie eer'ste werden aangewezen voor Eethen. Lammeren: la Margriet v. Alphons van A. Schaap te Waalwijk, lb Christina van 'C. S. Millenaar, lc Dina v. Alphons van F. v. d. Nieuwegiessen, ld Mieke v. Al phons van J. B. v. Breugel, le Mina v. Alphons van C. S. Millenaar, lf Margriet v. Alphons van S. M. Kramer, 2a Anna v. Fik van J. v. d. Koppel, 2b Mina v. Brindor van W. B. Vos, 2c Leentje v. Fik van S. G. Millenaar, 2d Corrie v. Jaap van "B. A. Treffers, Dit 10-tal werd aangewezen voor de kringkeuring, 3a Liesje v. Brindor, van J. A. v. d. Schans, 3b Betje, 3c Mieke. beiden van Fik van D. A. v. d. Schans. Nog werden 2 jonge bokken van best gehalte voorgebracht. 1. van N. de Graaff en 2 van B. A. Treffers. Vervolgens kwam GENDEREN aan de beurt. Het hier aangevoerde 80-tal geiten gaf reeds in de verte een aardig effect op de hiertoe welwillend afge stane weide behoorende tot de mooie boerdeii „"De Bulk" van wethouder v. d. Beek. Nu was er ruimte in over vloed die vorige jaren te wenschen overliet. Doch ook van nabij gezien was het aangevoerde materiaal hier prima. Gen- deren staat nummer één in de rij' van onze dorpen niet alleen wat het aange voerde aantal aangaat, maar ook wat de doorsnee kwaliteit betreft. Het was een lust bijv. de eerste prijs winsters der oudere geiten naast elkaar te zien staan, iets'fijne dieren maar pracht ty pen en ruime uiers. Maar ook hfet groepje 2-jarigen was in zijn geheel zeer goed met een paar prima exempla ren aan den kop. De 17 l1/?-jarigen liepen wat meer uit elkaar maar vooral de eerste helft was zeer goed. De vier eerste prijswinnsters zullen overal een goed figuur maken, terwijl ook het 2e viertal nog vlot goed genoemd mag worden. De ongeveer 45 lammeren mochten eveneens gezien worden. Ze werden naar leeftijd in 3 klassen ver deeld. Vooral de oudste groep was van opvallend goede kwaliteit. Hierin maar ook in andere klassen kwamen heel wal solide lammeren' met grof beenwerk voor. Oudere geiten: ,1a Drika van J. van der Mooren, lb Jenny van B. A. Ver steeg, lc Nelly van K. v. Rijswijk ld Betje v .««Alphons van J. v.-d. Mooren, alle vier stamboekgeiten. 2e Jaantje v. Alphons van J. v. Hemert, 3a Corry van Ant. Hagen en 3b Nella van T. v. Rijswijk, hiervan zfijn de 6 eerste voor de kringkeuring toegelaten. De gehoorn de Toosje van J. v. Rijswijk wérd 2ë. ^Vii-jarige geiten: la Marie van H. Klop te Aalburg, lb Betje van Jaap van P. Vos Azn., 2a Wally II v. Jaap van Meiresonne, ■26 Marietje v. ^aap van T. v. Rijswijk, ,2c Meike van T. C. Broekhuizen, alle vijf zijn voor Eethen aangewezen. IV?-jarigen: la Beatrix v. Brindor van A. Bou- man, lb Wilhelmina v. Eik van K. J. Walraven, lc Laura v. Fik van A. Bou- man, ld Loes van K. J. Walraven. 2a Jêt, van J. v. Helden te Wijk, 2b Hester, 2c Wilhelmina, beiden van A. Mans te Aalburg, 2d Maria v. Brindor van J. v. Hemert, 2e Teuntje van G. Tamerus te Wijk, 2f Corrie v. Brindor, van J. v. Helden te Wijk, 3a Drika v. Brindor van T. C. Broekhuizen, 3b Jan- nie v. Brindor van A. Hagen. Deze 12 werden te Eethen toegelaten. 3c Truus- je van H. v. d. Heuvel Pzn., 3d Joke v. Brindor van ~P. Vos Azn., 3e Cor nelia van G. v. Wijlen, 3f Wilhelmina v. Brindor van K. v. Rijswijk, 3g Sien- tje v. Brindor van T. v. .Rjj'swijk. De gehoornde Nellie v. Brindor van G. v. Wijlen 2e en de overlooper Marie v. Brindor van J3. Nieuwkoop te Aal burg le. Waschdag in den Gelderichen Achter hoek. Vele boerinnen maken bij het wasschcn nog gebruik van een zgn. „was»chommel". Moeder en dochter aan den arbeid CNF-Hartgerink-Pax m Lammeren oudste groep: la Coorie v. Brindor van C. Bou- man, lb Arida v. J. v. d. Heuvel Hz., lc Grada v. Fik van Adr. Vos, ld Mar griet v. Alphons van J. v. Hemert, le Teuntje van G. v. Wijlen, lf Alida v. Brindor van K. v. Rijiswijk,. 2a Sijke van N. v. Loon te Wijk, 2b Koba van J. v. Helden te Wijk, 2c Aartje van Fik van Wed. H. Krop te Aalburg, 2d Laura II van Fik van A. Bouman, 2e Peitje v. Fik van J. v. Hemert, 2f Marie van N. v. Loon te Wijk, tot zoover aangewezen voor de kringkeu ring, 3a Kobi v. Fik van A. Hagen, 3b Corrie van J. v. d. Wetering te Wijk, 3c Huibertje van A. v. Wijk CJzn., 3d Geertje van Fik van Andr. v. Wijk en 3e Roosje van M. v. d. Heuvel. Middelgroep la Adrie v. Alphons van P. Vos, lb Heiltje v. Fik van Jac van Helden te Wijk, lc Adri vair W. Walraven. 2a Pietje v. Fik van W. Walraven, 2b Grietje van W. Walraven, 2c Teuntje van dezelfde. Deze 6 zijn aangewezen voor Eethen. 3a Adrie en 3b Willy bei den van G. v. Wijlen, 3c Sira v. Alphons 3d Roosje v. Fik van A. Meiresonne, 3e Margrietje v. Brindor van J. van Rijswijk. Jongste groep: la Nellie van W. Wialravfen. lb Drika v. Eik van H. v. d. Heuvét Pzn., lc Japie, ld Corrie be'.den van W. Walraven, 2a Maria van G. van Kuijk te Wijk, 2b Beha en 2c Betsïe beiden van W. Walraven, 2d Neely van A. v. Wijk Cjzn. Deze werden aangewezen voor Eethen, 3a Irenen van A. Mans te Aalburg, 3b Bertha van J. v. d. Beek Azn., 3c Riek, 3d Japie beiden van W. Walraven. Gehoornde lammeren la Gonny v. Fik van G. v. Wijlen, lb Aartje v. Fik van A. v. Wijk, 2a Jansje, 2b Doortje, 2c Klaasje, alle drie van W. Walraven. Te HEESBEEN was de aanvoer klein. De aangiften waren zoo gering, dat werd overwogen deze keuring uit te stel len. Met het oog op de toekomst wan- neer hier mogelijk weer meer geiten worden gehouden ging ze toch door en nu werden nog 8 dieren aangevoerd. De kwaliteit was zeer bevredigend, jammer dat een drietal van hoorns wa ren voorzien. Oudere geiten: 2e Roosje van J. Broers. E/o-jarige: le Goeverdina, 2e Neeltje, beiden v. Brindor van E. de Pauw, beiden -naar Eethen. De gehoornde overlooper Sientje werd 2e toegekend. Lammeren la Marianneke van M. J. Colijn, lb Margriet van L. Wijgers. Beiden naar Eethen. Gehoornde lammeren: la Margriet van A. Fitters, lb Saar- tje van M. J. Colijn. Te EETHEN viel de aanvoer tegen, het was met 6 dieren nog minder dan te Heesbeen. Van deze 6 kwam nog een buitengewoon best Jam uit Drongelen. Verschillende goede dieren uit dit dorp zijn gestorven of ziek. Wij hopen op betere tijlden. Oudere geiten: 1 Jennie v. Jaap van Joh. Lankhaar, 2 Coba van M. Storchart. I1/,-jarige ge'iten: Jenneke v. Brindor van D. Vlot, 2 Rika v. Brindor van P. W. Arendse. Lammeren la Dina v. Fik van Johan Treffers te Drongelen, lb Eruus van D. Vlot. Alle zes hier aangewezen voor de kring keuring. Ten slotte nog een heel aardige keu ring te BABILONIëNBROEK. De geiten waren bevrëdigehd, de lam meren, de hoop der toekomst, waren best. Bij de oudere geiten kwam een 9-jarige stamboekgeit voorop, die voor haar jaren nog best is. Verder was er een melkrijke 3-jarige geit die in gang achter sterker kon, doch overigens pri ma is. Bij de U/s-jarigen kwam de com missie voor een moeilijk geval, van de twee beste exemplaren had de eerste 'n uiergebrek en de tweede was zeer op vallend langharig. Daarom ontgingen de le prijzen ze, die ze overigens waard waren. Oudere geiten: la Betje van C. in 't Veld, 2e Johan na v. Dirk van C. de Graaff (beiden naar Eethen). Gehoorndeft 1. Nel v. Dirk van D. Colijn. 2 V9-jarigen: la Sjdna v. Alphons van -Adr. de Rooij, lb Evalien v. Alphons van A. Groenenberg, 2a Sonja v. Alphons van M. J. Heijmans, 2b Ella v. Jaap van Gebr. Branderhorst, alle vier te Eethen uitgevaardigd. I1/»-jarigen 2a Adri v. Fik van Adr. de Rooij, 2b Corry v. Jaap van -A. Vos Czn:, mogen te Eethen verschijnen. 3a Piet je v. Jaap van B. de Rooij, 3b Puk v. Jaap van D. Colijn. De gehoornde Artje 'van J.- Pellicaan werd 2e". Lammeren: la Peitje v. Brindor van J. Branderhorst, lb Sippie v. Brindor van A. Vos Czn., lc Adri v. Brindor van A. Groenenberg, ld Kobi II v. Brindor van Adr. de Rooij, 2a Lena v. Fik van Joh. van Hoven, 2b Marie

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1