Flinke Verkoopster Pootaardappelen BlIITSL.0. AVONDTEEKENSCHOOL TE HEUSDEN Aardappellichters en Rooimachines. GERARD KUIJPERS B-FOOD UW VARKEN N.v.H.'tjes Mededeelinp Plaatselijke Distributiediensten Zeer dringend! drachtige li-jarige Zeug 1 Reserveband met velg Hulp in de huishouding, nette Huishoudster, flinke Huishoudster, A. Nieuwkoop, Heusden SPINNEWIEL JOH. DE KONING Bod gevraagd COMPLETE TJOTTER 200,000 Andijvieplanten knolselderijplanten Instituut „FICKINGER" TE KOOP; SPARREN HEINPALEN Aanvang van den nieuwen Wintercursus Woensdag I September a.s., half 7 nam. WONINGINRICHTING G, V, d. SlliyS Laageinde 92 Predikbeurten een Knecht pootaardappelen Fa. KOOY FIT De grootste Puntenwaarde Firma Charles Schreuder Zn. WIJ weten er raad op. WIJ Leveren,RuileneoRepareeren M. M. DE KEEPER - DEN BOSCH NEDERLANDSCHE Kleinvee-verzekering De verplichte openstelling vanwinkels. '13 tof Ti. 30 ïïür Fff Ket zomertijdvak vervalt wettelijk" voorschrift verboden is, zal de verplichting tot openstelling voor den betreffenden winkel in den ver volge niet gelden. DE RIJKSPOSTSPAARBANK. f Deze drukvergunningen dienen te worden aangevraagd bij de districtscon- trolebureaux van het Bureau voor de Grafische Industrie en wel voor Noord- Holland bij het districtscontrolebureau te Amsterdam, Keizersgracht 285 GEMEENTE HEUSDEN. Gemeenten WERKENDAM, DE WERKEN en SLEEUWIJK Advertentiën JEANNE MAAS SENS WILLY SCHREUDERS Huibert de Waal Teuntje de Waal-Kamerman AORIANA VERMEULEN- VAN DER STELT, et ingang van 1 September a.s. kunnen op al onze autobus lijnen geen rijwielen meer ver voerd worden, N.V. „A.L.A.D." Wijk en Aalburg, CHR, LEESBOEKEN TE KOOP? gevraagd, VERMIST: VERLOREN, van luchtbandenwagen. ongemeubileerde zit-siaapkamer met gebruik van keuken. Bevelanders Bintjes Eigenheimers Koopmans blauwe Eerstelingen Noordelingen Furore Alpha's Burchtstraat 57 - Telef-, 74. Koopt Öw eiken Oud-Hollandsch WED. MEYLL uit HILLEGOM, WED, MEYLL - HILLEGOM Meerlaan 190 Zeer vroeg gerooide WILPO AA. DANKBETUIGING DANKBETUIGING ZAAI- en POOTGOED AARDAPPELEN, NOTARIS HOLLESTELLE in het openbaar te verkoopen: HET HUIS MET ERF aan den Kornschendijk te Almkerk, ZITDAG van den plaatselijk bureauhouder V.V.O. van district 54. SPOEDcursussen, mondeling en schriftelijk. v. VEGHEL, Postelstr, 3, 's-Bosch. GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. van de klei, oa. LUTJEBROEK L 42 In rerband met de tekorten aan arbeiders hebben vele boeren behoefte aan werktuigen, waarmede aardappelen gerooid kunnen worden. Voor deze boeren worden aardappellichters en rooimachines in huur gevraagd voor korteren of langeren tijd. De voorwaarden voor den verhuur zijn gunstig. De huur gaat in op den dag dat het werktuig het •bedrijf verlaat en loopt door tot den dag dat het weer op het bedrijf terug is. Aanbiedingen met opgave van de soort van het werktuig, waar het aanwezig is en verdere, bij zonderheden te zenden aan het Bureau Oogstvoor- ziening, Bezuidenhoutscheweg 77, 's-Gravenhage. Coöp. Landbouwv. „ALTENA EN BIESBOSCH" NIEUWENDIJK IN.Bbr.) Tel. 8H. VAN PUTTEN, Dir. geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. Versche FAMA... DOUWE EGBERTS voor jonge kinderen Kindermeel op de havermout-bon VRAA GT UW KRUIDENIER ERBESLIST OM JAN BASTMEIJER ZONEN - G0R1NCHEM BEDDEN - MATRASSEN - MEUBELEN Vakkundige reparatie van alle gestoffeerde Meubelen HEUSDEN TELEF. 49. Als U een Electrische Waschmachine zoekt omdat Uw oude niet meer te gebruiken is, of U er nog geen gehad heeft; til. VAN DER WERFF verzekert het daarom in de Duizenden verzekerden Vraagt inlichtingen hij het Bestuur Ringbaan West 1 ó5, Tilburg. KEURIGE KINDERWAGEN 22 Augustus (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 u. dhr. Pruisen uit Wer kendam. Gêref. Kerk 10 en 6.30 u. Candt. Molenaar. AALBURG 10.30 u. de heer Begeer uit Tilburg en .7.30 u. Ds. P. P. J. Monster uit Amersfoort. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 en 7 u. Dsv v. d. Akker. Ger. Kerk, 10.45 en 7.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Groot. BRUCHEM, 10.30 u. Ds. Brasser. B.-BROEK, 10 en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d.. Broek. DRONGELEN, 10.30 u. Ds^ Boezer. EETHEN, 7 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, 10.30 en 3.30 u. Ds. Bouwmeester, Rotterdam. G1ESSEN 7 u. Ds. Schootjenboom 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, ld en 3 u. ,Ds. Thielen van Maasland. Chr. Get. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 10.30 u. Ds. P. P. J. Monster uit Amersfoort. KERKWIJK, 3 u. Ds. Brasser. LOONSCHEND1JK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft van Veisen. Ger. üem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDE'UHEMERT (Z.Z.), 3 u. Ds. Metz NIEUWEND1JK, geen opgaaf. POEDEROIJEN, geen opgaaf. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 10.30 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUW1JK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, geen opgaaf. UITWIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Snijders VEEN; 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gein. 10.30 en VLIJMEN, JU u. Ds. WASPIK, 9.30 u. Ds. Noordeloos. -WELL, gdfen dienst. WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. ter Haar, Poederoijert. WAARDHUIZEN, 10.30 en 7.30 u. Ds., Scllffs WERKENDAM, 10 u. Ds. v. d. Kraan uit Sliedrecht en 6 u. Ds. v. Wie- ringen. Ger. Kerk, .10 en 6 u. Chr. Geref. Kerk, 10 leesdienst. Ger. Gem. 10 en, 6'u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. Ds. Tukker uit Elburg. BIESBOSÈH 11.30 u. Ds. v. Wierin- ge«- 3 u. leesdienst. J. v. d. Berg. de Bruin uit Ds. en Jonker. 6 uur. NIEUWE REGELING MET INGANG VAN 23 AUGUSTUS. In verband met de uitbreiding van de arbeidstijden in het bedrijfsleven' waardoor de mogelijkheid tot het doen van inkoopen in de winkels voor alle bij het arbeidsproces ingeschakelden zeer is verminderd, is het wenschelijk ge bleken wijziging te brengen in de thans geldende regeling van de verplichte openstelling van winkels. "De nieuwe regeling, die 23 Augustus a.s. in werking treedt, zal nu zoo zijh, dat in het zomertijdvak de levensmid delenwinkels op ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR GEOPEND MOETEN ZIJN EN ALLE ANDERE WIN KELS (behoudens de reeds bekende uitzonderingen, t.w. drankzaken, kan- toormachinezaken, café's, apotheken ed.) OP MAANDAG VAN 1318 UUR EN OP DE OVERIGE WERKDA GEN VAN 9 TOT 18 UUR. In het wintertijd vak zijn de levens middelenwinkels verplicht om op ALLE WERKDAGEN VAN 10 TOT 18 UUR GEOPEND TE ZIJN en de oveyge winkels (met dezelfde uitzonderingen) OP MAANDAG VAN 13 TOT 17 UUR. ZATERDAG VAN 10 TOT 18 UUR EN DE OVERIGE WERKDAGEN VAN 10—17 UUR De nieuwe regeling verschilt in zoo verre van de thans geldende, dat lo. het zomertijdvak loopt van 1 Maart tot 1 November en het win tertijdvak van 1 Nov. tot 1 Maart. 2o. de verplichte middagpauze van 3o. de levensmiddelenwinkels in het wintertijdvak tot 18 uur in plaats van 17. uur geopend moeten zijn en 4o. de overige winkels in het winter tijdvak des Zaterdags tot 18 uur in plaats van 17 uur geopend moeten zijn. Aan de burgemeesters is de bevoegd heid gegeven om voor de verschillende categorieën van winkels ontheffing van de verplichting tot openstelling te ver- leenen voor een halven werkdag per week, vallende voor of na 13 uur, echter niet op Zaterdag. Hierdoor zal het den winkeliers ge makkelijker worden gemaakt hun leve ranciers te bezoeken, h*m distributie administratie bij te houden enz. De mogelijkheid, voor een groep van win kels een sluitingsregeling vast te stellein ter ondervanging van moeilijkheden, die voor de met personeel werkende pa troons' dier groep voortvloeien uit de hun door de arbeidswet opgelegde ver plichting om hun personeel gedurende een halven werkdag per week vrij te geven, blijft bestaan. Het zal echter slechts mogelijk zijn gedurende ten hoogste één halven werkdag per week vrijstelling van de verplichting tot open stelling van winkels te verkrijgen, zoo dat de niet-levensmiddelenzaken geen vrijen Maandagmorgen zullen hebben, wanneer deze gebruik maken van een der beide vorenbedoelde regelingen. In die gemeenten, waar de burge meester voor het zomertijdvak of een gedeelte daarvan de verplichting tot openstelling op de werkdagen tot 19 uur verlengt, zullen de betrokken win kels des morgens één uur later mogen openen. Wanneer "de verkoop van alle of van de in hoofdzaak in den winkel ten ver koop in voorraad zijnde waren krachtens De regeling in zake het verleenen van ontheffing van ufe verplichting tot openstelling In verband met vacantie van winkelier of winkelpersoneel is tenslot te eveneens gewijzigd, Voortaan zullen alle winkeliers die ontheffing kunnen verkrijgen. Zij zal worden verleend hetzij voor maximaal driemaal ten hoogste vier het zij voor maximaal tweemaal ten hoogste zes in één kalenderweek vallende ach tereenvolgende werkdagen. De nieuwe regeling is opgenomen in de Staatscourant van 17 Augustus en treedt in werking met ingang van Augustus a.s. 23 ARRESTANT BIJ ONTVLUCHTINGS POGING ERNSTIG GEWOND. Maandagochtend bracht een wacht meester der marechaussée dit Nieuwe Pekela den arrestant Ch. S., wonende te Winschoten, verdacht van oplichting, over naar het politiebureau te Winscho t-in. In Winschoten aangekomen wist de arrestant zich p.ótselhig uit de voeten te maken en niettegenstaande de mare chaussée hem eenige schoten nazond, in het gemeentelijk wandelpark te ver dwijnen. Met behulp van de onmiddel lijk telefonisch ter assistentie opgeroe pen Winschoter politie werd het bosch doorzocht. Voorbijgangers echter waar schuwden, dat de gezochte bij den dichtsbwonenden dokter S. was binnen gegaan. Hier werd hij ih de wachtka mer aangetroffen. De man bleek ern stig aan den rechterschouder te zijn ge wond. Men bracht hem over naar een ziekenhuis. Zijn toestaitd is levensge vaarlijk. In de eerste 7 maanden is bij de Rijks postspaarbank 14j millioen gulden, meer ingelegd dan terugbetaald (vorig jaar 29 millioen). In de maand Juli alleen reeds 24 millioen gulden (vorig jaar 4 millioen) meer. Ultimo Juli waren er ruim 140.000 meer boekjes dan op 1 Januari 1943. voor en GOEDKEURING VEREISCHT de vervaardiging van elk druk- stencilvverk, ook indien daar mede 2l/a kg of minder pa pier of carton is gemoeid. In de Staatscourant van 12 Aug. 1.1. is een beschikking van den Secretaris- Generaal van het Departement van Han del, Nijverheid en Scheepvaart afge kondigd, volgens welke de vervaardiging van elk uit te voeren druk- en stencil- werk, ook indien daarmede twee en een halve kg of minder papier of car ton is gemoeid, slechts mag plaats vin den, indien daarvoor door of namens den directeur van het Bureau voor de Grafische Industrie een vergunning is uitgereikte voor Zuidholland bij het bureau te Rotterdam, Beukelsvveg 16; voor de overige provincies benoor VAN HAAR SPAARDUITJES 'H BEROOFD. In een perceel in de Oranjelaan te s-Gravenhage bracht Maandagmiddag de 35-jarige caféhouder J. B. een bezoek aan de 22-jarige buffetjuffrouw P. R. Zijn belangstelling *gold waarschijnlijk echter niet zoozeer deze juffrouw als wel de spaarduitjes van de bovenwo- nende mej. V. die f7000 in een taschje op haar kamer bewaarde. Toen mej. V.. even beneden kwam, zei de caféhou der namelijk dat hij naar den groente man moest. Met hem bleken een half uur later evenwel ook de duiten ver dwenen. De politie heeft den caféhou der en de buffetjuffrouw voorloopig in bewaring gesteld'. BOMAANVAL OP VLISSINGEN In de avonduren van Zondag vond een aanval van Engelsch-Amerikaansche vliegers plaats op een buitenwijk van Vlissingen. Volgens de voorloopige be richten werden onder de Nederlandsche burgerbevolking 33 personen gedood en een vrij groot aantal zwaar en licht gewond. Voorts werd eenige schade aangericht aan de huizen. MR. W. DE RIJKE, COMMISSARIS DER PROVINCIE OVERIJSSEL. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft den pro cureur-generaal mr. W. de Rijke te Arnhem onder gelijktijdige eervolle ont heffing uit diens tegenwoordige be/ den den Rijn" bij" het bureau Te Zwolle, trekking benoemd tot commissaris der Melkmarkt 18a voor die bezuiden den Rijn bii het bureau te Eindhoven, Begijnenhof 17. provincie Overijssel. Mr. W. de Rijke ber 1896 geboren. werd 10 Novem- UITREIKING DISTRIBUTIEBESCHEI DEN EN INNAME OPPLAKVEL- LEN VAN DETAILLISTEN. Met ingang" van 'Maandag 16 Aug. zullen alle uitreikingen van distribu tiebescheiden en innameg van opplak vellen vap detaillisten voortaan plaats vindein in het Patronaatsgebouw aan de Putterstraat op de daarvoor vastgestelde of nog vast te stellen dagen en uren. Eventueele andere tot dusver hier voor gebezigde kantoren of lokaliteiten komen daarmede te vervallen. Zelf verzorgers. KILLE (Drukkerij Heystek) op Maan dag 23 Aug. alles van 912 uur. DE WERKEN (bestuurskamer Nutszaal) op Dinsdag 24 Aug. huisnos. 301 einde van 8.3b42 u. en van 1 3.30 uur. Niet-zelf verzorgers. KILLE (Drukkerij Heystek) op Maan dag 23 Aug. alles van 14 uur. A SLEEUWIJK (in gebouw Vegos) op Woensdag 25 Aug." huisnos. 1125 van 912 uur en nos. 126250 van 14 uur. Donderdag 26 Aug. huisnos. 251hooger van 912 u. Schoenen en Textiel. Afhalen formulieren nos. 3001'—ein de op Dinsdag 24 Aug. v.m. te Wer kendam en nam. te Sleeuwijik. Inleveren op Vrijdag XL Augustus v.m. te Werkendam en nam. te Sleeu- wijk. O.T.-ers en verlofgangers kunnen hun bonnen afhalen iederen Zaterdag morgen op het Distributiekantoor te Werkendam. KAASVOORRAAD BIJ GROSSIER IN BESLAG GENOMEN. Om te voorkomen, dat de detaillis ten in kaas in moeilijkheden zouden komen ten gevolge van het feit, dat kaas indroogt, bestaat het voorschrift, dat de grossiers in kaas aan hun detaillisten een overwicht moeten geven van 6*pCt, Controleurs van den C.C.D. consta teerden dezer dagen, dat een grossier in Arnhem zulks niet deed, waardoor zijn detaillisten inderdaad in moeilijk heden kwamen. In overleg met den Of ficier van Justitie is de nog aanwezige kaasvoorraad van den grossier in be slag genomen en verkocht aan de de taillisten, die daarop alsnog, in verband fnet niet ontvangen overwicht, aan spraak konden maken. BESCHERMING TEGEN LUCHT AANVALLEN, De bureaux van de hoofdinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, welke tot heden war^n gevestigd te 's-Gravenhage, Hee rengracht 23, zijn met ingang van gis teren verplaatst naar Nijmegen en on dergebracht in het gebouw van het di rectoraat-generaal van politie, Grotes- peekscheweg 329, telefoon nr. 25241 tot en met 25248, postbus 71, VERLOOFD EN JO Vught Ploegstr. 41 Heusden Puttcrstr. 62 22 Aug. 1943. Ontvangdag van 2 tot 5 uur Ploegstr. 41, Vught r w\s v# vvv en geven hierbij kennis van hun voorgenomen Huwe- I lijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 23 Sept. a.s. Heusden, 17 Aug. 1943 34 Havenpleinv^ Toekomstig adres: Havenplein 47j» Heusden. Zoo de Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders en op Dinsdag 24 Aug. as. hun 50-jarig Huwelijksfeest te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Kleinkinderen en Achterkleinkind. Aalburg, 20 Aug. 1943 jjAaar het ons onmogelijk is, allen persoonlijk te bedan ken voor de blijken van belang stelling bij ons 45-jarig Huwe lijksfeest, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. G. A. van Maren. P. van Maren- van der Steenhoven. Zaltbommel, Aug. 1943. Voor de talrijke bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, zeggen wij hiermede hartelijk dank. Uit aller naam P. S. VERMEULEN. Nieuwendijk, Aug. 1943. Onze Vrienden en Bekenden, die we niet meer persoon lijk kondén bezoeken, zeggen we langs deze weg harte- lijk vaarwel. fam. WONDERGEM - Groot-Ammers. Wie heeft voor a. z. bibliotheek, tegen goede prijs, Aanbiedingen - onder No. 75 aan het Bureau van dit Blad poppenkoppen (gips) 6 maten zandvormen 47 cent per kaart vliegtuigbouwplaten 8 cent 't kaartenhuis, kerksteeg, gorkum, (ook spaarzegels) Zich aan te melden bij N.V. „E.D.A.H." - Heusden. geoormerkt 0839. Stamboeknummer B 3654. Eigenaar J. H. BOOM C 30 Heesbeen. vermoedelijk op den weg van Heesbeen naar Drunen Tegen belooning terug te be zorgen bij C. H. VAN EVER- DINGEN te Heesbeen. GEVRAAGD, in centrum Heusden Brieven onder No. 76 aan het Bureau van dit Blad. GEVRAAGD, voor direct volwassen of halfwas, P. G., intern, loon naar bekwaamheid, bij C. BOEZER, Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, E 52, WASPIK. GEVRAAGD, in gezin van drie personen voor dag en nacht. Adres: W. TREFFERS, Meerhoek B 80, Genderen. GEVRAAGD: een P. G., leeftijd liefst van 25 tot 32 jaar, in klein gezin van 2 personen, huur f6.- per week, goede kost. Brieven of aan melding bij W. BOUMAN, Dijk 87 te VEEN (N.-Br.) In doktersgezin van 2 per sonen wordt gevraagd goed kunn. koken. Mevr. P. De Steenhuysen- Piters, Goirkestr. 43, Tilburg, Te). 5636. weer af te geven Alles in klasse A vroeg gerooid en laat gerooide A. Maat 28-35 en 35-45. Bestel tijdig Uw Poters en wacht niet zoolang tot U al leen nog groote maat geleverd krijgt. Bovengenoemde Poters zijn afkomstig van de beste selectie- bedrijven uit de Wieringermeer. Adres: rechtstreeks bij Timmerbedrijf LIESHOUT (N.-Br.) Tel. 204. Prijs f 40.-. Uit voorraad leverbaar. Van wie heeft U die mooie BLOEMENPRACHT in huis? Natuurlijk van de 5 Calsicum Autunale - nog mooier dan Amaryllis - met 5-6 weken in vollen bloei, 10 Cro cus, 5 Grand Due, pracht vroege tulp, rood met oranje rand, alles voor in huis. Deze order voor f 2.75, met plantwijze, 100 procent gegarandeerd. Van'de Gron. klei: De WILPO gaf half Juli een opbr. van 25,000 kg. per ha., heeft een mooie vorm en is goed van smaak. - Veldgewas boven 28 mM., f3.- beneden maximum telersprijs. J. JENSEMA, Selectiebedr. Zijldijk (Gr.) op (zeiljacht). Te bevragén bij M. van der Werff, Zeilmakerij, Breede- haven 118, 's-Hertogenbosch, Tel. 2071. Mijn volle tevredenheid en dank aan het Instituut Reform, Bos-Lexl te Franeker voor vol komen genezing van een hard nekkige Exzeetn (huidziekte) H. BEUTE, Nw. Onnastr. 72, Steen wijk. Met dankbaarheid deel ik U mede, dat bij mij n Zoon geen spoor meer van Asthma met de daarmede gepaard gaande benauwdheden te bekennen is. Vol lof over Uwe methode be veel ik iederen asthma- of bronchiteslijder Uw genees methode aan. H. STUUR, Mr. Bakker, Workum. Het Natuurgeneeskundig In stituut Reform Bos-Lexl te Franeker kan ook U helpen met zijn onschadelijke methode in gevallen yan Exzeem (huid ziekte), Rheumatiek, Ischias, Asthma, Bronchites, Galstenen, Hoofdpijn, Zenuwzwakte enz. enz. Het is een kleine moeite Uw geval eens zoo uitvoerig mogelijkte schrijven aan boven staand adres. (Postzegel bijsluiten s.v.p.) alles gekeurd. ZAAIGRANEN, als: Winter- en Zomertarwe en Rogge, enz. alsEerstelingen, Eigenheimers, Bintjes, Bevelanders, tegen Re- geeringsprijs. Verder alle soor ten eerste kwaliteit. Levering door de van ouds vertrouwde Zaadhandel N.V. A Hobbel, Ooltgensplaat. Agenten worden aangesteld door WILLEM VAN HELDEN, Engstr. 92, Heusden. te Andel, (N.-Br.) is voornemens op Dinsdag 24 Augustus- 1943 bij inzet en eventueel op 31 Augus tus 1 9 4 3 bij toeslag, telkens des namiddags 2.30 uur (off. tijd), in het café Dekker te Almkerk, ten verzoeke van de Familie T. Pullen, plaatselijk genummerd B 25, bewoond door den Heer Joh. van Rooy. Aanvaardingen betalinguiter- lijk 16 October 1943. Mocht bij de inzet reeds de vastgestelde •maximum prijs worden bereikt, dan heeft on middellijk definitieve toéwijzjng plaats. TE KOOP: en voor Regeeringsprijs. Tuinderij „De Telef. 32 H. ZWART Eersteling" Almkerk. De Wnd. Voedselcommis- saris voor Noord-Brabant maakt bekend, dat de plaatselijk bu reauhouder van district 54, de heer W. LU1JKX te Etten, zit dag houdt op de navolgende plaatsen en uren Etten, van 1—5 1- 5 8-12 1-5 1- 5 uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag geen zitdag. Hoeven, Maandag van 8 12 uur Oudenbosch, Dinsdag van 8—12 uur Bosschenhoofd, Donderdag van 9—11 uur Buiten deze uren is'het kan toor ook gesloten. De Wnd. Voedsel- commissaris voor Noord-Brabant. Volledige opleidingen repetitie. Privaatles en kleine clubs. Les tijd in overleg met de cursisten. - BREDA. - een partij kunnen afgehaald worden aan. den loswal te Nieuwendijk op Donderdag 26 Augustus a.s. Bestellingen bij J. WESTER- LAKEN, Rietdijk 94a, Giessen. Verkoop a Contant. Zoolang de voorraad strekt. Aangeb.Linnenkast f 48; Bed, Peluw, Kuss f 45Mahonie Linnenkast, hoog 190, breed 168, diep 60c.M., f175; Wieg f 10; Dressoir f 75; Wieg- zeil f 2Haard f 25. van de te 's-Hertogenbosch, tel. 4526, blijven ook in dezen tijd een waar borg van degelijkheid. en B en B. Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met Gele Eersteling gek, met Gele Eigenheimers gek. met A Blauwe Eigenheimers gek. met A Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. Vakonderwijs in Scheeps-, Machine tje Bouwk. Teekenen, Schilderen Schoenmaken, enz., enz. OP INSCHRIJVING van leerlingen kan dagelijks geschieden bij den Directeur der School, den Heer W. KNOOP, Scheepswerf O 10, HEUSDEN. Wachtende een lading POEDERKALK Bestellingen hierop worden gaarne zoo spoedig mogelijk ingewacht. Aanbevelend, opde juiste wijze gezet komt in geur en smaak eclite koffie nabij. Dit vindt zijn oorzaak in de speciale brandwijze, die Douwe Egberts vroeger ook voor de beste kotfiesoorten toepaste. 180 FILIAALH. N. V. VELO-WASCHMACHINE-MIJ. VUGHTERSTRAAT 67, Telefoon 3658. DEKKLEEDEN, AUTOKAPZEILEN TOUWWERK, TENTEN, STAALDRAAD VERHUREN VAN DEKKLEEDEN BREEDEHAVEN 118 TEL 2071 b.g.g. 2974 - DEN BOSCH een kostbaar bezit *T| IT IJl^T scherpen volgens.„Zoppie"systeem. 1 IiIiJIjjIi DAT laat U ook na den oorlog doen. Firma J C. VAN GURP, Ijzerhandel, BREDA. enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, - Voor werkzoekenden en aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). Prijs per adv. van 24 m.M.f 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. TE KOOP: V f 40.-. AdresA. VOS Oudestraat A 151 Wijk. Electrische Waschmachine, merk „Miele", f 120,Trapnaaimachine f 110,-; Mangel en Tafelmangel f 40,— Spiegels f6.— Dressoirs en Buffetkasten vanaL f 80, - Stoelen Ameublementen f 70,- Tafels f 20,— Keukenkast f 100,-.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3