COVEREN KERK OP REIS?? E. BRINCKMAN NAAIMACHINEHANDEL STALMEST f. 0.52 S. D, Lankhuyzen Go's Bank h.v. Reparatie Kuiperij Voor aanleg Electrische Lichtinstallaties T SPORTZAAK P. DE JONGH HALT! HALT! C.M. VANWIJLEN N. B. M. Assurantiebedrijf Th. A.A. van den Heuvel HET BRIL In- en Verkoop van Antiek De VELO Waschmachine Mij. REPA REERT Te koop gevraagd ASEPTAZOÜT Speciale Heparatie inrichting Van de Ven's Kleedingwinkel, Waalwijk W. P. VAN DER ZALM Belastingzaken evacuatieveriiuizingen Assurantiekantoor „ZUID-NEDERLAND" ONKRUIDBESTRIJDING koffie-surrogaat 3Ü Tips voor bouwers. Rechtzaken Marktberichten Burgerlijke Stand «RENOVATUM» INRICHTEN, BIJHOUDEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT TECHNISCH BUREAU „EL00" L. W. GOUDA. GORINCHEM 1no Seen zeetplap, geen spons, GENDEREN voor al Uw verzekeringen, ook voor Uw Molestverzekeringen. SPHINX SERVICE STATION KOFFERS j. VAN 1EPËREN ja.moeder Qed, Pédicure- Voetverzorger „G.R.E.V. O." MAKELAARDIJ KLERKX JUWEELEN, GOUD eo ZILVER FA. BALTUS MEIJER Firma JAN VAN MIL Waalwijk KOMT NAAR QROEiYs Naaimachinehandel G I FT VR IJ COEN VAN ORSOUW Telef. No. 15, Raamsdonksveer Agentschap van de Amsterdamsche Bank N. V. Amsterdam. RA YENS WA A Y'S cent per 250 gram Kantongerecht 's-Hertogenbosch. HEUSDEN. SLEEUWIJK. OORLOGSSCHADE STORMSCHADE VEEN. WERKENDAM. Ir Benoodigd hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG Bill ij k e prijzen Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten EETHEN (BIJ WAALWIJK) BOODSCHAPTASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNAIES GEZELSCHAPSSPELEN Verkrijgbaar: Brillantine, iets fijns voor de jonge mannen. Wees wijs en vraagt prijs bij Handel in: Rijwielen, Motoren, Waschmachines,. kortom alles zoowel voor den Fietser als voor de Vrouw. WEST BRABANTSCHE POOTAARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen Havendijk 76 Gorinchem Tel. 2779, STUUR ONS UW BANDENKAART erTwij zorgen voor vlot De van Ouds bekende American Stoppage Enschotschestraat 170, J. M VOS WIEG 's-BOSCH Telef. 4869 Meubel transportbedrijf Ruime droge bergplaats voor inboed^js GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK AFD. INKOOP INTERESSANTE PRIJZEN ANTIEKE MEUBELEN PORCELEIN AARDEWERK KOPER EN TIN M. BLIJLEVENS WAALWIJK LEVERING EN REPARATIE VAN AL.L.E MERKEN NAAIMACHINES ONDERDEELEN Te koop gevraagd in iedere hoeveelheid Verzending alleen per schip. Prijsopgave franco boord. C. J. E1NE, Mesthandel, Breda Ginnekenweg 116 Telef. 4582 |p W Jamsterdam - LET OP!! Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK Citadellaan 75-77 - Tel. 3900 - 's-HERTOGENBOSCH. Uw kruidenier 's avonds Ook voor hem is elke bon er één. Bongieknoei is erger dan diefstal! Als wij uw MEUBEL-S OPNIEUW STOFFEEREN, ontvangt U ze als nieuw terug Nog ruime keuze BEHANGSELPAPIER C. A. DOOMERNIK, Ververstr. 46 - Den Bosch ROTTERDAM ONZE SCHRIFTELIJKE CURSUS BIJENTEELT N.V Bijenstand „MELLON A", Santpoort In tuinpaden, koolaschpaden, tusschen de rails, enz. en de huid niet aantastend met Vraagt circulaire Billijk in prijs AS EFT AFABRI EK - DELFT MUZIEKHANDEL HET MEEST VERTROUWD ADRES Uw oude vertrouwde Kleedingwinkel Verstrekt HANDELSCREDIETEN tegen nader overeen te komen voorwaarden Opent Rek.-Cour. met rentevergoeding. Incasseert Binnen- en Buitenl. Wissels. Belast zich met den aan- en verkoop van 'Effecten en nazien van Uitlotingen. KOOPT en .VERKOOPT vreemd Bankpapier. Verzilvert Cou pons en bezorgt alle Assurantiën. Neemt GELDEN a DEPOSITO, rente vergoeding volgens overeenkomst. VERHUURT SAFE LOKETTEN. (Prijzen naar grootte der kastjes.) SPAARBANK. Spaarboekjes gratis bij eerste storting. Nadere inlichtingen verstrekt de Directie. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Ravenswaay Zn.^ Gorinchem. MR. DR. VAN GENECHTEN. De Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsehe gebied heeft den com missaris der provincie Zuidholland, mr. dr. R. v. Genechten, benoemd tot ge woon hoogleeraar in het strafrecht aan de Rijksuniversiteit van Leiden. FRUIT DROGEN. Men verzoekt ons mede te deelen dat, de bakkers van het Rij'kskolenbureau een .aanschrijving hebben ontvangen, waarbij! het hun verboden i$ fruit te drogen. In geval van overtreding loopt de bakker, die het verbod heeft overtreden, de kans, dat hij met intrekking van brandstof gestraft zal worden en dus zijn bedrijf niet meer zal kunnen gaande houden. BRANDWEERMAN BIJ BRAND GEDOOD. Dezer dagen brandde te Resteren de met riet bedekte kapitale boerderij van de gebroeders Van Drumpt aan de Ne- dereindschestraat tot den grond toe af. Schuur en hooiberg konden door de brandweer behouden worden. Van den inboedel werd slechts een klein gedeel te gered. Bij' dezen brand had een noodlottig ongeluk plaats. De 22-jarige slager T. v. Hattern, werkzaam bi'1 de brandweer, had het ongeluk onder een vallenden muur te komen. Toen men den ongelukkige daaronder vandaan had ge haald, bleken de levensgeesten reeds geweken te zijn. De Bouwmaterialen hoeveelheden wel ke thans voor toewijzing beschikbaar z'ijin noodzaken tot het .inkrimpen van de aanvraag-mogelijkheden. Daar ervoor de noodzakelijkste werkzaamheden slechts geringe contingenten ter beschikking staan, zijn de volgende regelingen van af heden geldig voor de gemeenten in het Land van Heusden' en Altena: Aanvraagformulieren AGM 178 (wer ken en karweien onder de f 500,mo gen slechts worden uitgereikt en bij den Dienst van BouwToezicht worden ingediend wanneer de aanvrage betrek king heeft op één der volgende gevallen le. Oorlogsschade (bommen, brand, instorting of dergelijke). 2e. Brandschade. 3e. Stormschade (pannendaken, in gewaaide gevels). 4e. Vervangen van gevaarlijke en re- pareeren van onhoudbare constructies. Het toewijzen van materialen zal in het/Vvervolg geschieden in de hierboven aarigegeven volgorde. Over het algemeen zullen aanvragen ingevolge punt 4 slechts in de uiterste gevallen kunnen worden toegewezen. ~DE %GLASDISTRIBUTIE. Nu de definitieve glas-distributie is ingegaan dient men rekening te houden met de volgende gegevens: Wanneer men glas noodig heeft voor objecten van tuinbouw en pluimveehou derij moet dit worden aangevraagd bij den betr. Rijkstuinbouwconsulent. Voor industrieele of ambachtsdoelein den aanvragen door ondernemer bij ei gen bedrijfsorganisatie. Voor binnenschepen bij de Scheep- vaart-inspectie. Voor de Bouwnijverheid (dus_ het in zetten van ruiten) bij den Burgemeester der gemeente waar de ruit gezet moet worden. Vensterglas voor bouwnijverheids- dóeleinden wordt dus, voorzoover het mogelijk en noodig is, toegewezen door of vanwege den Burgemeester. De uit- P 1794/1 Verantwoordelijk voor den ge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. gifte van glasbonnen voor andere soor ten dan vensterglas, (bijv. spiegelglas, gewapend glas, figuurglas, cathedraal- glas etc.) geschiedtxdoor de Bureaux Goedkeuring Werken in de Provincie, waar het glas geplaatst zal worden. De aanvrage dient te geschieden voor deze soorten glas op de ter Secretarie verkrijgbare formulieren AGM 178 a f 0,25 per stuk. Op deze formulieren moet de soort en de hoeveelheid in vier kante meters, van het aangevraagde) glas (dus van vensterglas) duidelijk worden vermeld en wel op de open regels onder de overige materialen, wel ke op dit formulier zijn aangegeven. Onder bouwnijverheidsdoeleinden wordt verstaan: de beglazing zoowel van binnen als van buiten en zoowel voor nieuwbouw als voor reparatie, van alle gebouwde eigendommen, derhalve woningen, winkels^ ziekenhuizen, kan toren, fabrieken en andere bedrijfsruim ten. Geen vensterglas kan ter beschikking worden gesteld: 1. Voor binnenbeglazing (binnendeu ren, binnenramen, afscheidingen enz.). Voor dringende gevallen worde in ieder geval gestreefd naar toepassing van an dere glassoorten als figuurglas e.d. 2. Voor winkeletalages met gehfeel of gesloten achterwand. 3. Voor buitenbeglazing van norma liter niet bewoonde ruimten (zolders, bergruimten, schuren, enz.) waaronder mede te verstaan gebouwen die wegens gedwongen evacuatie of om andere re denen leegstaan). 4. Voor ruiten die onder de huidige omstandigheden voortdurend verduisterd blijven bijv. fabrieksramen, bovenramen in woningen enz.). 5. Voor z.g.n. „dubbele ramen". 6. Voor vervanging van ruiten die slechts gebarsten zijn, of waarin be trekkelijk kleine gaten voorkomen, tenzij zij direct en ernstig gevaar opleveren. Zitting van Woensdag 18 Augustus. Vee laten loopen o. a. grond: P. V., Sprang-Capelle f 10 of 5 d. VisscherijwetF. J. O., Almkerk f 12 of 12 d. met verb, verklaring; J. G. B., Waalwijk, teruggave ouders en verb, verklaring. Geen voor- en achterlicht: J. d. J., Sprang-Capelle; F. A., Waalwijk; G. L. L., Dussen, ieder 2 keer f 2 of 2 keer 1 dag. Geen achterlicht: A. v. d. F., Wijk en Aalburg f2.50 of 1 d.T. W. v. R., Sprang-Capelle f 2 of 1 d.. Geen voorlicht: J. V., 'Aimkerk f3 Of 2d.; J. R., Veen f 3 of 2 d. Geen voorlicht en 's nachts op straat f3 of 2 d. en f2 of 1 d. Geen bel, geen rem en met tweeën op rijwiel: A. C. d. B., 3 keer f 2 of 3 keer 1 d. Geen bel en besl. persoonsbewijzen: L. v. N., Eethen f 1 of 1 d. en f 4 of 2 d. Bocht niet ruim nemen: T. C. H., Werkendam f 3 of 2d. 's Nachts op straat: E. A. B., Sprang- Capelle f2 af ld.; W. G. M„ Sprang- Capelle f 2 of ld. Voorlicht niet afgeschermd: A. R., Werkendam f2.50 of 2d.; W. A. K., Drongelen f 5 of 3 d. Voorlicht niet afgeschermd en geen achterlicht: C. T., Wijk en Aalburg f2.50 of 1 d. en f2 of 1 d. Besl. Persoonsbewijzen: W. G. M., Sprang-Capelle f 4 of 2d. 's-HERTOGENBOSCH, 18 Aug. Op de markt van heden waren aan- voerd 513 stuks waarvan 386 runde ren, 126 nuchtere kalveren en 1 schaap. De prijzen,waren per stuk als volgt: Kalfkoeien en melkvee f 1100 f 1600; magere ossen en koeien f 550, f 900 jongvee f 400, f700; graskalveren f200, f 280; nuchtere kalveren f 100, f150, f 180. De vrije handel in rundvee is weer toegelaten. De aanvoer was door gerin ge bekendheid'met de wederopenstelling der markt matig met kalme handel en vaste prijzen. Plm. 200 stuks rundvee werd geleverd aan het Bedrijfsschap. De nuchtere kalveren werden allen ge leverd. ROTTERDAM, 17 Aug. Heden werden ter veemarkt aange voerd: 1121 dieren, waaronder 30 paar den, 5r veulens, 17 schapen. 577 runde ren, 116 nuchtere kalveren. 104 gras kalveren en 272 biggen. Prijzen per stuk: melkkoeien f 1520, 1525, 11,25; kalfkoeien f1 500 1300. 2100; varekoeien f90, 800 en 700; vaarzen f858, 7ÖÖ, 50Ö; pinken f650 550, 400. De aanvoer van melk- en kalfkoeien \yas als vorige week met tamelijken handel en hoogere prijzen. Varekoeien aanvoer klein met redelijken handel en iets hoogere prijzen. Vaarzen en pinken aanvoer als vorige week met stroeven handel doch met stijgende prijzen. Geboren: Burdin George, z. van Ge orge Gerard Jongen en Elisabeth Arend- se; Maria Johanna Arnoldina, d. van Theodorus Maria Burghouts en Arnol dina Maria Voorbraak. Ondertrouwd: Michaël Petrus v. Box tel 31 j. en Wilhelmfna Margaretha de Moor 2 j.; Marinus Dijkstra 22 j. en Wilhelmina Cornelia Schreuders 27 jaren. Over de maand Juli. Geboren: Jan H., z. van J. H. Vos en Ch. van 'tVerlaat; Maria G en An na M. A., dochters van A. Vos en A. Klomp; Gijsbert, z. van J. Kornet en M. A. Rademakers; Gerdina M„ d. van H. J. de «Hoog en W. P. van Gooren." Getrouwd.- Jaeobus Arie v. Oord 25 j. en Aria v. Wijk 23 j.; Cornelis v. ei. Linden 39 j. en Adriana Romijn 41 j' Overleden: Jan v. d. Linden 67 j., echtgenoot van P. v. d. Waal. Ooon Rertovaturn verzekert Uw bezit tegen BRANDSCHADE Practise he vooraarden - Billijke tarieven Inlichtingen bij onze correspondenten Algemeen Onderling Waarborg Genootschap LEIDSCHEPLEIN 29#— AMSTERDAM-C. =r Over de maand Juli. Geboren: Anna J., d. van T. D. v. Heijningen en A. v. AnrooijMartiin z. van J. Versteeg en E. Stolk. Overleden: Maria Sack,-69 j. echtg. van S. v. BerkelMarius d. Dekker 2 maanden. Geboren: Adriana W. J., d. van P. H. Kroon en H. v. Driel. B. v. B. W, M'n tante Klaartje is een lieve vrouw, die goed doet, waar ze kan. ,Mina", zei ze laatst tegen me, „Mina. Hl Oom rs ziek, en nu zou ik hem zoo graag j» n s verwennen. Wee/ jij een manier om II ca*e fe bakken zonder eieren?" Nou, toen heb ik haar natuurlijk een pakie C ROER-OM meegegeven BAKGRAAG SPREEKT: EEN PETA" PRODUCT NAAR LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 Hivy i\u<JOL,no altijd zuinig en netjes. Telefoon 159 Wij behartigen Uw belangen door geheel Nederland. TETERINGSCHED1JK 210 BREDA TELEFOON 4567 is, wegens uitbreiding der zaak, overgeplaatst van Lange Nieuwstraat 33 naar Tilburg - Tel. 8295. Gaten in Uw kleeren Een winkelhaak in Uw jas? Mot gaten? Wij stoppen alle weefsels onzichtbaar. Voor Heusden en Omgeving Depothouder GenderschendijkB 11 Genderen LENHUIS /fc H. VAN DER VEN. DEN BOSCH STRAAT 30 t/o HET POSTKANTOOR Bestel dan nog tijdig Uw bij Speelgoedmakerij Kruisstraat 9, - 's-BOSCH GROOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wij nog 'n aardige WALTER KLERKX Waalwijk Des Donderdags in Waalwjjk Hotel .Korenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 Stationsweg 1 --Telef. 2410 GORINCHEM Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland - ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 GROOTESTRAAT 243 TELEFOON 221 STATIONSSTRAAT 29 Artif Alle Woensdagen, Zater dagen en Zondagen i Anders dagen: Volwassenenf. 0.77 Kinderen t/m 13 jaar f. 0.52 alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig Bill ij k Vlug. C. B. VAN DE WAL Zoon FINANCIERING van auto's, gasgeneratoren, paarden, wa gens, vlug ert voordeelig door eigen financieringsmaatschappij. HYPOTHEEKVERSTREKKING en ASSURANTIES op alle gebied, scherp concurreerend. Overdag de zware taak, iedere huisvrouw het hare te geven, 's avonds angstvallig bonnen tellen. Elk bonnetje, dat ontbreekt, is een zorg erbij Dat beteekent minder nieuwen voorraad. Klanten die met bonnen knoeien of ze stiekum achter houden, zijn een ernstig gevaar 'voor zijn zaak. Hij weet maar al te goed: Publ. v/h Dep. v sebbspsss i. v. Handel. Nijverheid en Scheepv t b.v.h. C.D.K. Hand- en Trapnaaimachines, Kleer- makej-smachines en ijzeren Traptafels. Defect geen bezwaar. Brieven met opgaaf van prijs aan Vierambachtsstraat 114 - Telefoon 39653 is een groot succes en wordt alom geroemd om de duidelijke, eenvoudige en practische leerstof. CURSUS A. v. beginners f 7.50;, CURSUS B. v. gevor derden f 10.— elk bestaande uit 15 wekelijksche lessen. Elke maand begint een NIEUWE CURSUS. Vraagt prospecti. Fabriek van Bijenwoningen en gereedschappen voor Bijenteelt. Tel. 8225 - Giro 29201. TELEFOON 532 C3 LIJNEN) Ververstraat 69, 's-HERTOGENBOSCH 1 I Hl—I >111 111 11—IBM III I 111 "IT— III 1r "llllll llll I ■IB— Mill III II Uil (vroeger Klumperswinkel) inlichtingen: AFOESHNG...REPARATIE" PARTERRE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4