^0 VAN AJ.1E8* Afvalstoffen zijn van waarde voor de Nederlandsche industrie. Uitgave FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. No. 6357 Vrijdag 27 Augustus 1943 VERD 1STEREN Officiëele Landbouw mededeelingen GElTEiNKEURlNü Kringkeuring van Geiten te Eethen. Dit blad vdfschijnt VRIJDAGMIDDAG. Abonnementspr ijs per 3 maanden franco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Po&irekening no, 61-525. Adyertentiën24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/» cent. Qroote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 uur ingewacht. Buitenland voor de Provincie Noord-Brabant. PAK|ES VOOR VRIJWILLIGERS. TE WIJK EN AALBURG. voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Algemeen Redacteur J. H. ROZA, Heusden .WEERM ACHTBElïI tllTE N. CHARKOF WERD ONTRUIMD. Hoofdkwartier van den Führer, 23 Aug. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend In voortdurende zware gevechten wer den ook gisteren in den Mioessector alle vijandelijke doorbraakpogingen af* geslagen. Bij Isjoem vlamden de krijgs operaties weer op. Sterke infantene en parttseraanvallen der bolsjtewisten werden door onze troepen in een tegen aanval opgevangen en afgeslagen. Al-- leen in den sectoi; van een legercorps werden daarbij meer dan 130'vijande lijke tanks stukgeschoten. Odk in het gebied van Charkof staan i troepen van het leger en de Waffen-SS in een verbitterde worsteling met for maties bolsjewistische infanterie en tanks. Charkof, dat tijdens den veldtocht in het Oosten reeds meermalen van bezitter is gewisseld en thans nog slechts een puinhoop is, is in 't kader van een stelselmatige distancieerings- beweging opnieuw ontruimd. Ten Noord-Wtsten van Charkof gaat de zuivering van het terrein van een door Duitsche pantsergrenadiers om singelde vijandelijke groep stnijükrach ten bij stijgende .gevangenencfijlfêrs en buit voort. Zondag verloren de bolsjewisten aan het Oostelijke front 409 tanks en 73 vliegtuigen. Formaties Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht lukraak West-Duitsch gebiedoan. In verschei dene plaatsen werden voornamelijk open bare gebouwen, waaronder kerken, zie kenhuizen en scholen door brisant- en brandbommen getroffen. De 'bevolking leed geringe verliezen.. 5 vijandelijke bommenwerpers werden neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvfiegtuigien vielen in den nacht van 22 op 23 Aug. in 'het gebied ten Noorden van Londen alsmede afzonderlijke doelen aan dié Zuid-Oostkust van bet eiland met bom men van zwAar kaliber aan. 24 Aug. Het opperbevel van^ de weermacht maakt bekend: Aan het Miocsfront duren de verbit terde gevechten voort. Bij een eigen met steun van tanks ondernomen tegenaan val werd, trots den taaien vijandelijicen afweer, verloren gegaan terrein her wonnen.^ Bij Isjoem vielen de bolsjewisten met sterke tankstrijdkrachten in de middag uren weder aan. In zware gevechten werden kleine bressen afgegrendeld en- 133 vijandelijke tanks stukgeschoten. in het gevechtsgebied van Charkof wierpen Duitsche troepen ten Zuiden van de stad den vijand in een tegen aanval terug. Ten Westen van de stad werden hernieuwde aanvaUen der bolsje wisten afgeslagen. In liet gebied ten Noordwesten van Charkof werden de sedert eenige dagen ingesloten vijande lijke strijdkrachten definitief vernietigd en daarbij 1791 gevangenen binnenge bracht, 299 gevechtswagens, 248 ka nonnen, 100 machinegeweren, 160 vracht auto's en ander oorlogsmateriaal werden vernield of buitgemaakt. Te'n Westen van Wjasma beproefden de bolsjewisten met sterke door tanks en slagvliegers gesteunde strijdkrach ten ons front vte doorbreken. Alle aan- valleti werden onder hooge verliezen voor den vijand afgeslagen. Het il uch'twapen bracht den vijand aan ^e Mioes en de Donetzen in het gebiec! ten Westen van'Charkof groote verliezen aan menschen en zwrare wa pens toe. Het havengebied van Palermo werd in den nacht van 22 op 23 Augustus door een sterke formatie Duitsche ge vechtsvliegtuigen aangevallen. Twee oor logsschepen alsmede twee vrachtsche pen" met te zamen 9000 brt werden vernield, negen koopvaarders van te za men 46.000 brt. en een kruiser ten dee- le zwaar beschadigd. In de haveninstal laties ontstonden uitgebreide branden. Sterke formaties Britsche bommen werpers vielen in den afgeloopen nacht de Rijkshoofdstad aan. De nieuw georganiseerde luchtverde diging verhinderde een geconcentreer- den aanval op de stad en schoot, voor zoover tot heden geconstateerd wend, 60 meermotorige bommenwerpers neer. Door het werpen van brisant- en brand bommen ontstonden in woonwijken, als mede in openbare gebouwen en zieken huizen verwoestingen. De bevolking leed verliezen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 23 op 24 Aug. militaire doelen in Zuidoost-Engeland met bommen van elk kaliber aan. MUTATIES IN DE DUITSCHE REGEER ING. Berlijn, 24 Aug. (D.N.B.). De Eührer heeft den Rijksprotector in Bohemen en Moravië, Baron von Neu- rath, op zijn verzoek van deze functie ontheven. Tot Rijksprotctor in Bohemen en Moravië heeft de Führer den Rijk minister van "Binnenlandsche Zaken, dr. Frick, benoem'd en hem ontheven van de functies van Rijks- en Pruisisch mi nister van Binnenlandsche Zaken, alsme de van die van algemeen gevolmachtig de voor het Rijksbestuur. Baron von Neurath en dr. Frick blij ven Rijksminister. De Führer heeft den leidenden staatssecretaris van het Rijks ministerie van Binnenlandsche Zaken, Hans Pfundter, op zijn verzoek op wachtgeld gesteld. Tot Rijks- en Pruisisch minister van Binnenlandsche Zaken, alsmede tot al gemeen gevolmachtigde voor het Rijks bestuur heeft de Führer den Reichs*- führer SS en chef der Duitsche politie, Heinrich Himmler benoemd. De Rijks- arbeidsdienst ressorteert niet langer on der den Rijksminister van Binnenland sche Zaken. De Reichsarbeitsführer staat als chef van een opperste Rijks orgaan onmiddellijk onder den Führer Den Reichsarbeitsführer Hierl heeft de Führer titel, rang en bevciegdhedlen van een Rijksminister verleend. De benoeming van den nieuwen Rijks- protector heeft tot gevolg, dat de aan den SS-Oberstgruppenführer en Gene- raloberst der Polizei, Dalüge verstrek te opdracht, de zaken van den% Rijks protector als plaatsvervanger te leiden, is geëindigd. Den Staatssecretaris bij den Rijks protector in Bohemen en Moravië Karl Hermann Frank, heeft de Führer be noemd tot staatsminister en hem in rang met de Rijksministers gelijkge steld. De Führer heeft -den Rijksminister baron von Neurath en dr-, Frick, den SS-Oberstgruppenfülner en General- oberstder Po li zei Dalüge, alsmede den staatssecretaris Pfundtner in een per soonlijk schrijven ziijn dank betuigd voor de groote diensten aan het Duitsche volk bewezen. AANZIENLIJKE VERWOESTINGEN IN BENEVENTO. NAPELS WEER AANGEVALLEN. Een groep vijandelijke viermotori ge, vliegtuigen onder escorte van tal rijke vliegtuigen heeft verschillende plaatsen in de provincies Napels en Avelino met boipmen bestookt, alsmede ook de stad Benevento, waar aanzien lijke verwoestingen zijn aangericht en het aantal dooden 70 en dat der ge wonden 203 bedraagt. Italiaansche en Duitsche jagers heb ben overal de Duitsche formaties be streden en 17 vlieg-tuigèn in het fe- bied van Napels en Salerno en nog 4 machines in de omgeving van Avelino neergehaald. HITTEGOLF IN PORTUGAL. In Portugal heerschte in het begin dezer week een hittegolf. In de zon en in de schaduw werden te Cam po Mayor en te Coimbra resp. 62 en 43 graden geregistreerd. Te Lissabon heerschte in de schaduw een temperatuur van 39.9 graden. Sinds 88 jaar is deze warmte niet bereikt. LITWINQF VAN ZIJN AMBT ONT HEVEN. Stockholm, 22 Aug. (D.N.B.). Het Telegraafagentschap Tass meldt officieel, dat liet presidium van den oppersten raad der sovjet-unie den piaatsvervangenden volkscommissaris v. buitenlandsche zaken, Litwinof, heeft ontheven van de ambtsplichten van bui tengewoon en gevolmachtigd ambassa deur in de Vereenigde Staten. Het presidium heeft in Zijin plaats Gromyko benoemd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de Vereenigde Staten, c KISKA DOOR DE JAPANNERS ONT RUIMD. Tokio, 22 Aug. (D.N.B.). Volgens Domei meldt het Japansche hoofdkwartier: „De Japansche leger- en vlootstrijd- krachten, die gestationneerd waren op het eiland Kiska, hebben in de tweede heelft van. Juli de evacueering van al haar troepen voltooid, zonder dooir den vijand gehinderd te worden. Deze troepen hebben reeds nieuwe stellingen betrokken." ZELFMOORD" IN MEXICAANSCH PARLEMENT. De afgevaardigde Meixneiro in het Mexicaansche Huis van Afgevaardig den, heeft met een revolverschot een einde aan zijn leven gemaakt. Als motief voor zijn daad wordt hef feit genoemd dat hij wel gekozen waSj doch door de commissie van toelating werd afge wezen. 'ROME TOT OPEN STAD GEMAAKT. Rome, 24 Aug. (Stefani). De Italiaansche regeering heeft, ter toepassing van haar formeeLe en open lijke mededeeling van 14 Aug. j .1 waarbij Rome toj „open stad' ver klaard wordt, den H. Stoel en de Zwit- sersche regeering verzocht, de regee ringen van Londen en Washington er van in kennis te willen stellen, dat zij de volgende maatregelen en besluiten genomen heeft: De verdedigingswerken der stad Ro me zijn buiten gebruik gesteld en aan de batterijen luchtdoelgeschut is bevel gegeven, het. vuur niet te open n en aan de jachtvliegtuigen, zich niet te bewegen boven Rome. Van 2228 Augustus. Begin 20.45 uur. Einde 06.30 uur. Van 29 Augustus4 September. Begin 20.30 uur. Einde - 06^.45 uur. Men is bezig met de verplaatsing van de Italiaansche en Duitsche bevel voering der opereerende strijdkrachten alsmede de respectieve ope ree rende strijldkrachten, en wel op zoodanige wij ze, dat er in de stad slechts een gar nizoen zal verblijven, dat belast is met het handhaven van de openbare orde. Het spoorwegknooppunt van Rome zal, voor zoover het de militaire transpor ten betreft, ,niet meer gebruikt worden, noch voor werkzaamheden der \prdee- ling van wagons, noch voor die van laden en lossen, noch voor het stoppen en verblijven van militaire treinen. Het knooppunt zal aldus in den om trek van Rome worden teruggebracht tot een eenvoudige lijn .voor transito- verkeer zonder mfeer. Ten slotte is men bezig met het nemen van maatre gelen om de militaire inrichtingen en de fabrieken voor wapenen en munitie naar buiten de stad te verplaatsen. Het kasteel De' Voorst" te Zutphen Is geheel door brand verwoest. Tijden» het blusschlngswerk der brandweer CNF-W. P. Zeijlemaker-Pax m VERLAGING IN AANSLAG RUNDVEELEVERING BIJ GOEDE LEVERING VAN MELK. Zooals bekend is werd dit jaar bij de vaststelling van den aanslag" in de rundveelevering 'rekening gehouden met de in het vorige jaar, geleverde hoe veelheid melk, met dien verstande,dat aan degenen, die per koe gemiddelde zeer weinig melk geleverd hadden een verhoogde aanslag in de rundveeleve ring werd opgelegd. Thans kan échter worden medegedeeld, dat degenen, die per koe gemiddelde een flink hoeveel heid melk afgeleverd hebben, alsnog een verlaging zullen ontvangen .van den aanslag in de rundveelevering. Daar. inmiddels de meeste veehouders 'reeds aan hun éanslag in de rundvee levering hebben voldaan, zal in derge lijke gevallen de verlaging in mindering komen op den aanslag voor het vol gende leveringsseizoen. Daar verwacht mag worden, dat in de toekomst bij de vaststelling vian den aanslag in de rundyeeleveriiig in stijgende mate zal worden bekening gehouden met de afgeleverde hoeveel heden melk, wordt eenieder in zijn ei gen belang aangeraden, de melkleve- ringen zoo hoog mogelijk op te voeren. TEELTPREMIE VOOR KOOLZAAD. De boeren, wier bedrijf gedeeltelijk op het zand en gedeeltelijk op de klei is gelegen, zijn verplicht om 10 pCt. van 'tkleibouw land en 5 pCt. van het zandbouwland, dat zij in 1943 had den, voor oogst 1944 met winterkool- zaad of winterraapzaad te verbouwen, indien de gezamenlijke oppervlakte van het klei- en zandbouwland, waarbij de oppervlakte zand voor de helft wordt gerekend, meer dan 5 ha bedraagt. Voorbeeld: Een- bedrijf bestaat uit 4 ha klei en 3 ha zand. De opper vlakte komt volgens bovenstaande wijze van berekenen dan ,op 51/? ha., zoodat dit bedrijf koolzaadteeltjflicht heeft en wel 10 pCt. van de oppervlakte kl-ei- bouwland en 5 pCt. van de werkelijke oppervlakte zandbouwland, is 0.55 ha. Aan de hand van deze regeling is het ook voor de gemengde bedrijven niet moeilijk meer, om uit te maken, of zij koolzaadteeltplicht hebben voor oogst 1944. De belanghebbenden dienen hier mede wel rekening te houden. Daar er verschil van meening be staat in verband met teeltpremie voor koolzaad bij al of niet teeltplicht wordt hier nog eens uitdrukkelijk medege deeld, dat steeds teeltppemie wordt gegeven voor koolzaad zoowel bij teelt- plicht als bij vrijwilligen verbouw. VERKOOP VAN STROOVLAS DOOR TELERS EN AFGIFTE VERVOERBEWIJZEN. Bij verkoop van stroovlas door te lers aan vlassers of handelaren (repel- bedrijven) moet een verkoopbriefje in viervoud worden opgemaakt, waarvan de twee eerste exemplaren binnen 5 dagen na verkoop, volledig ingevuld en onderteekend doot kooper en verkoo- per, moeten worden ingezonden aan het Bureau van den Voedselcommissa- ris voor Noordbrabant, afd. Vlas, Tuin straat 68, Tilburg. Zoodra het verkoopbriefje door ons is ontvangen, zal een v^rvoerbewijs voor de betreffende partij worden uit geschreven. Op dit vervoerbewijs zal echter de datum van vervoer nog niet worden ingevuld. Het vervoerbewijs wordt dan doorgezonden naar den PI. bureauhouder-van hét district, waaron der de verkooper ressorteert. Tevens ontvangt onze monsternemer opdracht de betreffende partij te be monsteren. Heeft de bemonstering plaats gehad en wil de verkooper de partij' iervoeren, dan wendt hij zich tot den Pbh. met het verzoek hem het vervoer- bcwij's te verstrekken, terwijl hij tevens den Pbh. mededeelt, op welken dag en welk uur het vervoer plaats heeft, alsmede het middel van vervoer. De Pbh. vermeldt dit op het vervoerbewijis, waarna hij het den aanvrager overhan digt. Belanghebbenden worden verzocht, aan bovenstaande strikt de hand te houden, daar anders strenge maatreger len zullen worden getroffen. De wnd. Voedselcomm. v. N.-Br. De huisvrouw is een zeer belangrijke schakel in den ketting, die de afval stoffen-machine doet draaien. Als de huisvrouw geen afvalstoffen bewaart en ze niet klaar zet voor den ophaler, dan krijgt de fabrikant niet genoeg ma teriaal om den winkelier te helpen aan verpakking, waarin hij de levens middelen weer kan verpakken. Het vraagstuk van oud ijfeer, .staal, blik, papier, karton, haar. lompen en wat al niet meer, is zoo groot en zoo dringend, dat de gezamelijke Nederland sche industrieën besloten hebben het publiek duidelijk te maken wat er al lemaal gebeurt met het oude materiaal teip behoeve van de nieuwe maferialen- yoórziening en hoe noodzakelijk het is, dat er van het oude gebruikte ma teriaal zoo weinig mogelijk verionen gaat. Maar al is iedere noodzaak be langrijk, ze is niet altijd belangwek kend voor den leek. Het procedée „van afval tot bruikbaar materiaal", is dat echter wel en wie de geluidsfilm) „Wie 't kleine niet eert..." gaat zien. zal de wonderen van den af val hér - ombouw aan <ych zien volttrekken. In een zeer groot aantal plaatsen wórdt binnenkort een tentoonstelling georganiseerd en een lezing gehouden, waarbij deze geluidsfilm wordt ver toond. Ook zullen winkels met pak kende etalages op'het gemoed van de huisvrouw werken. Op verschillende scholen zal de geluidsfilm eveneens! vertoond worden, want de jeugd mofet meewerken aan de inzamelingsactie. De schaarschte aan afvalstoffen in ons land moet op intensieve wijze bestreden wor den en al wie daaraan meewerkt, is welkom. Daartoe is het vooral noodig, dat men eenig denkbeeld krijgt van wat er met die afvalstoffen gebeurt. Ook met afvallen van levensmidde len ^a men niet roekeloos om. In alle steden zijn er speciale wijkophalers, die aardappelschillen, etensresten/been deren, e.d. op geregelde tillen bij de huizen komen ophalen. Het vee heeft er een goed voedsel aan, dat weer ten goede komt aan de melk- en zuivelpro- ductie. Wie afvallen van levensmidde len weggooit, benadeelt de voedselvoor ziening van het Nederlandsche volk. Ook op dit punt wordt een ernstig beroep gedaan, vooral op de huisvrouw om te zorgen, dat de schillenophaler haar tot geregelde klant kan blijven rekenen. Het S6-Ertsatzkommando deelt mede: In het belang van een goede en snelle verzending van brieven en pakjes wordt er nogmaals dringend op gewezen, dat de adressen duidelijk leesbaar en met inkt geschreven moeten worden en mep het volledige adres van den afzen der. BrieVtn en pakjes moeten geadres seerd worden als volgt: An das SS-Ersatzkommando, Nieder- lande, Den Haag. Korte Vijverberg 5. te zenden aan: rang: naam: w- veldpostnummer of adres: Woensdag 18 Augustus heeft Wijk en Aalburg ook de eerste ^itenkeu- ring gehad. Deze moet beschdfiwdwor- den als voorbereiding van een eigen fokvereeniging. Het Bestuur der Ver- eeniging te Eethen heeft op verzoek van enkele te Wijk wonende leden de Commissie van den Bond van geiten- fokver. uitgenoodigd hier ook eens te komen zien. De tijd van voorbereiding was kort en 'het aantal aangiften daar door gering. Toch bleek ook Wijk en Aalburg geen uitzondering te zijn en wanneer de zaak aangepakt .wordt is de ambitie onder de geitenhouders om naar verbetering van dit- zoo nuttige dier te streven, heel groot. Niet minder dan een zestigtal geiten toch werden aangeboden ^en vele eige naars drukten hun spijt uit, dat zij hun dieren thuis lieten. Aanwezig waren de heer Ir. Tromp ass. Veeteeltconsulent te Breda, de heer Kusters, voorz. van den Bond van Gei- tenfokvereenigingen te Gilze en de heer v. Laarhoven van Berkel, de voorzit ter der plaatselijke vereeniging te Ee then, burgemeester v. d. Schans en het bestuurslid Schilders. Burgemeester Landweer toonde door zijn aanwezigheid zijn belangstellingen zegde zijn gewaardeerden steub toe, wanneer het tot oprichting eener veree niging 'komt. Terwijl de heer A. J. cR Kok vol ambitie aan het werk toog en zich bereid verklaarde bij de leb ding verder behulpzaam te zijn. De uitslag der keuringen was als volgt: i 3-jarige en-oudere geiten ongehoornd: le Wilhelmina van M. v. Vuren te Veen, 2e Nelly van J. v. Bergéijk. 21/«rjarigen ongehoornd: la Marie van R. Bouman, .lb Juli ana van N. v. Loon, 2a Jennie van P. de Poorter; 2b Jaantje van G. J. Vos te Veen, 2c Mientje van A. v. Rijfewijk, 3a Doortje van P. 'Bouman. U/p-jarigen ongehoornd: la Beatrix Van J. Bouman, lb Door tje van G. J. Vos te Veen, 2a Dora van A. v. Veen, 2b Hilda van W. Bou man, 2c Rudi van L. Hille, 3a Doortje van H. den Hoed, 3b Corrie van P. Bouman, 3c Marie van J. G. Vos te Veen, 3d Rika van L. Hille, 3e Koba van A. P. v. Bergeijk, 3f Irenen van Joh. Kerkwijk, 3g Bernarda van Jan v. Rijswijk. Overloopers: la Corrie van J. de Waal, 2 Willy van B. Smits, 3e Jaantje va"n Jan Bou man. Gehoornde geiten: 1 Juliana van H. Scheffers, 2 Yke van M. Vos, 3 Beatrix va(n Joh. Kerk- Gehoornde lammeren 1 Annie van H. Scheffers. Ongehoornde lammeren la Marie van A. Bouman,* lb Antje van' Jf. Wittebol, lc Juliana van Adr. v. Wijk, ld Jaantje van M. Mans, 2a Sijke van N. v. Loon, 2d Nelly van Adam Nieuwkoop, 2c Marie van N. v. Loon, 2d Pieternella van G. Versteeg, 3a Gretha van A. P. v. Bergeijk, 3b Wilhelmina van G. P. v. Mersbergen, 3c Evtrdina van J. Nieuwkoop, 3d Willy van D. v. d. Pol, 3e Marietje van G. J. Vos te Veen, 3f Kunira van E. Nieuwkoop, 3g Nel van G. J. Vos te Veen, 3h Gonda van W. Bouman, 3i Corry van P. Arendse, 3j Joke van W. Nieuwkoop, 3h Dikkie van A. Duister, 31 Sijke van A. Duister, 3m Gerry van P. Bouman, 3n Corrie van H. v. Giessen. Alle le en 2e prijswinsters in de oij- gehoorndt; groepen werden voor die Kringkeuring te Eethen toegelaten. De kwaliteit van het aangevoerde materiaal was zeer bevredigend, het geen^o.a. ook bleek uit het feit, dat smiddags op de»Kringkeuring te Ee then een aantal lammetjes uit Wijk op goede plaatsen konden komen en dat een drietal geiten van de keuring uit W^win het Prov. Stamboek werden op- gatjen, terwijl nog eigenaars van 3 gei ren uit Wijk en Aalburg die al eer der te» Eethen waren aangesloten en te Genderen ter kering geweest jvaren, hun dieren eveneens naar het stamboek zagen goedgekeurd. De derde Kringkeuring van de Gei* tenfokvereen. „Verbetering is ons doel' in deze gemeente is best verloopen. Het weer, dat in het begin van den middag wat dreigde, klaarde later op. De voorzitter van den Bond van Gei- tenfokvereenigingen in de Baronie van Breda de heer Kusters van Gilze was weer aanwezig en leidde in hoofdzaak- de keuringen, mede waren tegenwoor dig en keurden of werkten, de hee- ren Ir. Tromp te Breda en diens assi stent de heer v. Laarhoven te Berkel en de heeren Carton en Brink, Bestuurs leden van den Bond met den heer de Bruin uit Gilze. Volgens deze comraissile zijn wij in de 4 jaren dat aan verbete ring van den geitenstapel in Eethen wordt gedaan, reeds zeer belangrijk vooruitgegaan en kon wat hier wordt getoond reeds met verschillende fok- centra wedijveren. Niet minder dan 28 geiten en 11 jonge Bokken werden in het Prov. Stamboek ingeschrevlen. De ambitie onder de leden blijft heel goeü, dit bewijst ook wel het aantal van 160 stuks voor de keuring aangegeven die ren, die op weinig uitzonderingen na ook aanwezig waren. Jammer, dat deze keuringen juist in 't hartje van den graanoogst viallen. Verschillende rnenschen, die medewer king hadden beloofd konden door de drukte van graan inhalen niet aanwezig zijn, terwijl velen onzer- leden ook niet bij de bedrijven waar zij werkzaam zij!n, konden worden gemist. Nu moet in heel veel gevallen het voorbrengen- van de geiten worden overgelaten aan echtgenoote of kinderen, moesten zoo- velen, die* met dit werk sympathiseferen-, op de keuring worden gemist, te meer waardeerde het bestuur de aanwezigheid van anderen. Gaarne zouden wij nog meer niet-geitenhoud-ers hebben aange troffen en ook nog meer belangstelling van buiten. Ongetwijfeld zou dan het in zoo weinig jaren bereikte resultaat velen prikkelen tot medewerken en nog meer waardeering. Klasse I. Stamboekgeiten. Beste groep De 4 eerste geven elkaar weinig toe. la Teuntje v. Brindor vlah M. B. Treffers te Meeuwen, lb Nellie van K. v. Rijswijk te Genderen, lc Betj-e v. Alphons en ld Drika, beiden van J. v. d. Mooren te Genderen, 2a Betje C„ in 'tVeld te Babyloniënbroek (9 jaar oud) en 2b Blanka v. Brindor van S. M.^Kramer te Drongelen, die tenge volge van een doorgestane ongesteld heid niet in conditie was als de andle ren. jammer dat Tn deze groep Jannie van B. A. Versteeg Te Genderen ont brak. Klasse II. Geiten van 3 jaar en ou der. Drie prima dieren aan ,den kop, de twee volgende ook best maar wat lichter. Dit .vijftal werd ingeschreven in het Prov. Stamboek la Betsie van A. W.. Akkerman te Meeuwen, lb Corrie van Joh. Treffers te Dróngelên, lc Hendrika van W. Quirijns te Meeuwen, 2a Jaantje van J. Schilders te Meeuwen, 2b Mina v. Jaap van P. W. Treffers te Meeuwen, 2c Joke van C. S. Millenaar te Dronge len, 3a. Mieneke van L. Prinse te Dron gelen en 3b Coba van M. Storèhart te Eethen en 3c Wilhelmina van M. v,. Vuren te Veen. Klasse IIIa. 21/?:-jarige geiten afst. van Brindor. Zeven zonder uitzondering beste geiten waarvan 6 ingeschrevfen in het Prov. Stamboek, de laagstge- plaatste was van extérieur niet de min ste maar werd terug gezet in verband met w'at lange beharing. la. Susanna van T. M. Kramer te Meeuwen, lb Willy van N. de Graaff te Drongelen, lc Teuntje van J. vv Tilburg te Meeuwren 2a Johanna van J.'ftB. v. Breugel te Drongelen, 2b Treies van G. v. d. Nieuwegiessen te Dron gelen, 2c Heiltje van Joh. v. Tilburg te Meeuwen, 2d Emma van J. v. d. Koppel- te Drongelen. Klasse Illb. 2J/?-jarige geiten van di verse vaders. Wat groote minder uni,- j forme klasse met prima exemplaar aan defl kop; vijf eerste prijzen allen in geschreven in het Provinciaal Register. la Marie van Wed. H. Krop te Aalburg, lb Evalien v. Alphons van A. Groenenbetg te Bab.-Broek, Ic-Sjana v. Alphons van Adr. de Rooiij te Bab.- broek, ld Jennie v. Jaap van Joh. Lank- haar te Eethen, le Marie van A. Bou man te Wijk, 2a Sonja v. Alphons van M. J. Heijmans te Bab.-Broek, 2b Jaan tje van G. J. Vos te Veen, 2c Juliana van N. v. Loon te Wijk, 2d Jannie vanj P. de Poorter te Wijk, ^-3a Wally II v. Jaap van A. Meiresonne te Genderen, 3b Mientje van A. v. Rijswijk te Wijk, 3c Betje v. Jaap van P. Vos te.Gen deren, 3d Mieke van T. C. Broekhui zen te Genderen, 3e Marietjz v. Jaap van T. v>»Rijswijk te Genderen. De hoogstgeplaatsten in deze 2 on dergroepen kampten om de zilveren medaille, die werd toegekend aan Su sanna van T. H. Kramer. Klasse IVa. l1/,,-jarige geiten, afst. van Fik. Beste groep van 8 stuks, die uitsluitend le en 2e werden geplaatst, vyaarvan de 5 met eerste bekroonden in het Prov. Stamboek werden ingeschre ven. Drie jongen uit een worp van de Stamboekgeit- Nellie van K. v. Rijs wijk kwamen la, 1c, en ld. "Een moe der die wat beteekent in de fokkerij. la Wilhelmina van K. J. Walraven te Genddeten,jlb Corry van M. B. TreT-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1