N.v.H.'tjes Vermist: Vaarskalf, Chauffeur-Monteur. Pootaardappelen „KAGROLATEX" „KANKERDOOD" Dl]ITS_L.O. AVONDTEEKENSCHOOL TE HEUSDEN M Pootaardappeiontsmetting -n n- Reparatie Kuiperij W. P. VAN DER ZALM Mededeelinp Plaatselijke Distributiediensten Verloren: EEN BRIL, Verloren - Net alleenstaand Meisje bekwaam Dienstmeisje, twee Uienslboden, flink tweede Meisje Gramofoonversterker Berken-, Brem- en Heidebezems A. Nieuwkoop, Heusden KLEINE TUIN collectie Belastingzaken Fa. K00Y FIT Pootaardappelen, Instituut „FICKINGER" Aanvang vanden nieuwen Wintercursus Woensdag I September a.s„ half 7 nam. Uir KINDERSTOEL. G. v. d. Sluys Laageind§_i2 Waalwij Predikbeurten e£n aankomende rijwielhersteller, K.K. Beschaafd Kindermeisje TE KOOP: 2 drachtige stamboekzeugen I N ZET pootaardappelen HOUDT UW HORLOGE C. VAN WIJK GEMEENTE IILUSDLN. UITREIKING ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. Sub-Distributiebantoor te Wijk. Gemeenten WERKENDAM, DE WERKEN en SLEEUWIJK SLEEUWIJK ATTENTIE! BURGEMEESTERSBENOEMINGEN Advertentiën H. P. DEKKERS M. A DE ROON L S. Catharina Abelen-Anhaüser, FRANS LUCAS VERHAGEN, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. MARIA VAN BERKEL VULPENHOUDER, IE KOOP AANGEBODEN: een Wegens pension opheffing: VEGHEL. Postelstr. 3, 's-Bosch. Bevelanders Bintjes Eigenheimers Koopmans blauwe Eerstelingen Noordelingen Furore Alpha's Burchtstraat 57 - Telef. 74, C. BEEN. Postbus 51, Hiliegom. Verkoopbureau „W. v. d. Waal" VERKOOPKANTOOR „ZONNA", Beitan, Tel. .382. Kweekerlj „GROEI BLOEI" Notaris G. HOLLESTELLE te Andel SPINNEWIELEN „Schippersmodel". van de klei, o a LUTJEBROEK L 42 AANGEBODEN, GEBR. VERSCHOOR Zeer vroeg gerooide WILPÓ A/L Pruim- Rook- en Shagtabak. SPOEDcursussen, mondeling en schriftelijk. met bestrijdt Rhizoctonia en bevordert een regelmatiger KIEMVORMING OPKOMST EN STAND VAN HET GEWAS. De Herfst is de beste tijd voor het ontsmetten. Benoodigd hout meebrengen BERGSTRAAT WIJK EN AALBURG B i 11 ij k e p r ij z e n 's ndïhts in bed NIET aan, de pluisjes van Uw wollen deken kruipen er in. Het staat stil en het moet schoongemaakt worden. Dit duurt lang, daar er veel werk is. Wij kunnen tenminste vóór September geen werk meer aannemen. HOOGSTRAAT GORINCHtM. komt echte thee nabij! GOEDGEKEURDE POOTAARDAPPELEN EN ZAAIGRANEN van prima Selectiebedrijven uit verschillende Provincie Rode Eersteling. Koopm. Blauwe in de kissen - - - - - AA, A, AB, B, Gele Eersteling Limosa Schoolmeesters Geelblom Bintje Gele en BI. Eigenh. Deva Souvenir Zaai-Tarwe Zaai-Gersf Zaai-Rogge, enz. Noordelingen Bevelanders Rode Star IJsselster Furore Voran Alfa Industrie; enz. VOORJAARS-ZAAIGRANEN kunt U ook reeds opgeven. Of rechtstreeks bij ADR. VERWIJS, ANDEL (N.-Bi i"! scherpen volgens ,,Zoppie"systeerr^ lil DAT laat U ook na den oorlog doeir= Firma J C. VAN GURP, Ijzerhandel, BRED.^ Damesvulpen Potlood in ét 29 Augustus (Wett. ti|d). HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk 10 u. leesdienst en 6.30 u. Candt. Molenaar. AALBURG, 7.30 u. Ds. Trouwborst, Ger. Gem. M1.30 en 7 u. leesdienst. ALMKERK, 10.30 u. Ds. v. d. Akker en 7 u. Ds. Reijenga van Leerium. Ger. Kerk, 10.45 Ds. Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 10.30 u. Ds. Brasser. B.-BROEK, 10 en 7 u. Ds. Eijzenga. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGEJ-EN, 3 u. Ds. Boezer. EETHEN, 10.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Candt Kwast, Hulpprediker te Zwijndiecht. Geref. Kerk, 10.30 en 3.30 uur, Candt. Lingbeek. G1ESSEN, 10.30 u. Ds. Schoenenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. - Kerk, 10 en 3 u. Candt. v.- Kamp uit Amsterdam. 4 Chr. Ger: Kerk lO en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 10.30 u. Ds. Trouwborst. HED1KHU1ZEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. KERKWIJK, geen dienst. LOONSCHENUIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 10.30 en 7 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (N.Z.), 3 uur, Ds. Metz. N1EUWENDIJK, geen opgaaf. POEDEROljEN, 3 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 10.30 en 7.30 u. leesdienst.. Get. Gem. 1 CL30 en 7.30 u. leesdienst RIJSWIJK, 3 u. Ds. SchoonenbooTTi SLEEUWIJK, 10.15 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 en 3 irCDs. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, geen opgaaf. UITWIJK, lü.lfl) en 7.30 u. Ds. Snijders VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, geen d'enst. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit WELL, 10 u. Ds. de Groot. WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. Harkema. WOUDRICHEM 10 u. Ds. Ch. de Bruin en 6 u. Ds. Hoekstra uit Eersel-Hoogéloon. WAARDHUIZEN, 10.30 en 7.30 u. Ds. Selles WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E. v. Wieringen. Ger. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. dhu Vroom uit Amstelveen. BI ES BOSCH, 10.30 u. Uitreiking bonkaarten 10e periode In het tijdvak van 1 tot en niet 3 September a.s. zullen .in het Pafronaats: gebouw Putterstraat de bonkaarten uit gereikt worden voor de 10e periode. De datum waarop men zijn beschei den moet afhalen, staat vermeld op het inlegvel van de distributie-stam» kaart. Inachtneming van een bepaald, uur, zoo dit is aangegeven, is vereischt. Over te leggen bescheiden: de dis tributie-stamkaart en het bijbehooren- de inlegvel. Na-uitreiking vindt in deze gemeen te niet meer plaats; zelfverzorgersdie nen hiervoor naar Waalwijk te gaan, normaalverbruikers jiaar Vlijmen". De uitreiking van toeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid, toeslag- kaarten voor dangdurigen arbeid aan houders van „Bewijzen van Berechti- ging' en extra rantsoenen brood .voor oogstwerkzaamheden zal plaats hebben op Vrijdag 3 September a.s. van 9 tot 12.30 en van 1 tot 4 uur eveneens in het Patronaatsgebouw, Putterstraat.- DISTRIBUTIE VAN VASTE BRAND STOFFEN. In het tijdvak van 25 tot en met 31' Augustus* 1943- kunnen op het Distri butiekantoor formulieren Br. C (251 worden afgehaald en ingeleverd voor het aanvragen van vaste brandstoffen ten behoevè van: a. particuliere woningen, welke niet beschikken over een woonvertrek (of een vertrek, dat hiervoor dienen kan) met schoorsteenaansluiting en derhalve niet anders dan centraal kunnen wor den verwarmd. b. ruimte(h) voor bijzondere doel einden, waarvan de gezamenlijke inhoud gelijk is (jan of kleiner is dan de ruimte(n) voor paiticulier gebruik. c. bedrijven, welke in de onder b genoemde ruimte(n) voor bijzondere doeleinden worden uitgeoefend. Indien een aanvrager gerangschikt! kan wo.rden onder meer dan één van de categoriën A, B en C, op het for mulier Br. C 251 vermeld, kan uiter aard met één aanvraagformulier wor den volstaan. Houders van café's, winkels, alsmede van werkplaatsen en kantoren, waarin minder dan drie personen regelmatig werken, mogen nog geen aanvraagfor mulieren Br.C 251 indienen. Voor hen zal te zijner tijd de gelegenheid daar toe worden opengesteld. De volgende categoriën, t.w.Flats, artsen, klinieken, apotheken, inrichtin gen voor heilgymnastiek en massage, kantoorhouders, leskamers, werkkamers van leden v^n de Rechterlijke Macht, ontvang/leskamers van predikanten, werkkamers van burgemeesters en ka mers voor inarechaussée's voor het af nemen van verhooren e.d., kunnen slechts voor extra brandstoffen in aan merking komen, mits aan bepaalde daar voor gestelde voorwaarden wordt vol daan. Omtrent deze voorwaarden, alsook eventueel betreffende de invulling van het formulier Br. C 251, kunnen bij het afhalen der andere formulieren na dere inlichtingen worden gevraagd. Voor studeerkamers, alsmede voor wijkverpleegsters en vroedvrouwen wor den geen toeslagen verstrekt. Op Dinsdag 31 Augustus a.s. zal in het Patronaatsgebouw de uitreiking plaats vinden van rantsoenbonnen Een heids-zeep, Wasch poeder voor vuïlen arbeid voor de periode# van 1 Aug. tot en met 30 September 1943. In aanmerking ervoor komen alleen die personen, werkzaam in beroepen of bedrijven waar vuilen arbeid wordt verricht (daaronder begrepen "melkers, wier extra zeeprantsoen per 31 Juli j.l. is afgeloopen en welke in verband daar mede een nieuwe aanvraag bij ons kan- tqpr indienden of door den werkgever lieten indienen. De aanmelding moet geschieden a. voor bedrijven en personen (uit gezonderd melkers) van 9.1510.30 uur voormiddags> en b. voor melkers van 10.3012 u. voormiddags. t De eerste categorie dient, indien de aanvraag betrekking heeft op minder dan 6 arbeiders, de distributiestam kaart der betrokkenen over te leggen. Voor melkers is overlegging van de distributie-stamkaart gemerkt „Hoofd' noodzakelijk. Belanghebbenden dienen er rekening mede te houden dat onder geen voor waarde na-uitreiking zal geschieden. In' tegenstelling met den datum op het inlegvel aangegeven en hetgeen op de algemeene bekendmaking is vermeld, zal de uitreiking van bonkaarten 10e periode voor niet-zelfverzorgers der ge meente VEEN zal plaats hebben op: ZATERDAG 28 AUG. 1943 voor de nos. 1 100 van 910 uur en de nos. 101200 van 1011 u. OP WOENSDAG 1 SEPT. 1943 de nos. 201-^250 van 2.303 u. n.m. Aanvraagformulieren voor Petroleum voor verlichting. Hoofden van gezinnen, die uitslui tend op petroleum voor verlichting zijn aangewezen, kunnen alsnog aanvraag formulieren afhalen op het distributie kantoor te Wijk en Aalburg op Zater dag 28 Aug.'a.s. van 912 u. v.m. De indiening van de aanvraagformu lieren dient uiterlijk plaats te hebben op Maandag 30 Aug. a.s. van 912 u. voornr Voor Wijk en Aalburg en Veen op het distributiekantoor te Wijk en voor Eethen op het gemeentehuis al daar. Stamkaarten Hoofd medebrengen. Uitreiking bonkaarten 10e periode. DE WERKEN: op Maandag 30 Augus tus in Bestuurskamer Nutszaal de huisnos. 201—einde van 8.3012 uur. WERKENDAM in Bestuurskamer Nuits- zaal op Maandag 30 Aug. van 1--—4 uur stamkaartnos. 1500. Dinsdag 31- Aug. stamkaartnos. 501—1000 van 8.3012 uur en nos. 1001 1500 van 14 uur. Woensdag 1 Sep- temeber stamk. nos. 15012000 van 8.3012 u. en nos. 2001'2500 van 14 uur. Donderdag 2 Septem ber stamk. nos. 25013000 van 8.3012 uur en nos. 3001einde van 14 uur. Schoenen en Textiel. Formulieren hiervoor kunnen de stam kaarthouders van no. 11000 afhalen op Dinsdag 31 ^igflstus te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk bij de Bok en inleveren op Vrijdag 3 Sept. des voorm. te Werkendam en nam. fee Sleeu wijk bij de Bok. In verband met* bijzondere omstandig heden zal de zitting voor winkeliers altijd niet meer bij de Bok plaats heb ben, maar ook in gebouw Vegos. De zitting voor rantsoenbonnen voor zieken e.d. zal evenals voor de winkeliers som tijds in gebouw Vegos worden gehou den. De zitting voor overige distributie aangelegenheden op Dinsdagmiddag zal in kantoor de Bok gehouden worden, echter van 1.302.30 uur. Het pu bliek van Sleeuwijk wordt aangeraden Het Rijkscommissariaat maakt be kend De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft tot burgemeester benoemd: den hypotheekbewaarder mr. J. Best te Almelo tot burgemeester van Emrnen, den gemeentesecretaris H. van der Wel te Grubbenvorst tot bur gemeester van Oostkapelle, den bur gemeester J. H. Schreurs van Greven- bicht, Obbicht en Papenhoven tevens tot burgemeester van Roosteren, den burgemeester J. P. A. de Monyé van GEVAARLIJKE STOFZUIGER De 57-jarige H. te Leiden is ia haar woning gedood door den eiectri- schen stroom bij het gebruik van een defecten stofzuiger, waarvan het om hulsel onder spanning stond. van de nieuwe uitreikingstijden (ook I .\\aarn tevens tot burgemeester van vaap J-mnlzoartpn rrnprip nrrfo tp npmon wr 1 i i ii i i w voor bonkaarten) goede nota te nemen en op tijd aanwezig te zijn. De winkeliers e.d. gelieven in dit blad nauwkeurig toe te zien in welk gebouw iederen Ma'andag en Dinsdag zitting zal worden gehouden, daar dit niet iedere week in gfebouw Vegos1 zal zijn. MR. H. REYDON OVERLEDEN. De Secretaris-Generaal van het De partement van Volksvoorlichting en Kun sten en gemachtigde van den leider voor de Volksvoorlichting, mr. H. Rey- don, die op 9 Februari 1943 door een sluipmoordenaar doorverscheidene schoten werd- gewond, is Dinsdag #4 Augustus om 9.30 uur na langdurig^, smartelijk lijden overleden. Woudenberg, den heer J. C. iL M W. Sassen te Breda tot burgemeester van Vegheï, den heer G. J. Timmer te Ten Post tót burgemeester van Bedum, jhr. P. J. W. Coenen van den Ooster- hoff tot burgemeester van Olst, den heer R. Brunsveld te Apeldoorn tot burgemeester van Barendrecht, den heer H. Homan te Warffum tot burgemeester van Uithuizermeeden, den heer C. P. Looijenga te Oldenzaal tot burgemees ter van Workum, den lieer D. ten Have te Zuidbroek tot burgemeester van Zuidbroek, den heer G. H. Trij- béls te Kerkrade-Haanrade tot burge meester van Horn, en den heer J. H. H. Hermans te Utrecht tot burgjemeee- ter van Wessem. GROENTEHANDELAREN BEBOET. Een 2-tal groentehandelaren die de door hun berekende prijzen voor spina zie en sla voor den Inspecteur voor de Prijsbeheersching te s-Bosch niet konden verantwoorden, kregen een ge voelige boete. P. J. v. d. Goor, Goud bergs tra at 47, Waalre, kreeg er een van f350 en H. Verrijt te Haarsteeg B 35 een van f1000. VERDRONKEN. De 16-jarige mej. Hofstede te Al melo geraakte b'ij het zwemmen in de Regge in een kolk. OndankTis alle po gingen van aanwezige zwemmers slaag de men er niet in'het meisje te redden. Zaterdag is de 19-jarige distribu tie-ambtenaar v. Uden uit Oss, bij het zwemmen in de Maas verdronken. Na twee uren dreggen werd het lijk opge haald. RAILWACHTER OVERREDEN. Nabij den overweg Haarlemmerweg te Leiden is een 57-jarige railwachfa tijdens controle op de spoorbaan g& grepen door een hem achterop rijden den trein. De man was terstond dood. OP ONBEWAAKTEN OVERWEG GEDOOD. Zondagmiddag is te Roosendaal op den onbe waak ten overweg de 30 ja rige M. van Gastel door een losse locomotief gegrepen en op slag VERDRONKEN. Te Huizen is het 2-jarig zoontje van de familie K., spelenderwijze ii den vijver van den tuin van een dei buren geraakt en verdronken. EEN KOE IN DE KEUKEN. Ambtenaren deden een inval in d< woning van W. te Waalwijk. Zij trof fen, zoo bericht de N.Br. Ct., in de keuken een koe aan, die men blijk baar juist wilde gaan slachten. De aanvyezige personen W. tn KI uit Waalwijk en Kn. uit Drunen ziji ingesloten. GETROUWD en De Heer en Mevrouw Dekkers-de Roon zeggen mede namens hunne weder- zijdsche familieleden, harte- 1 lijk dank voor de vele blij ken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Heusden a'd M., N 73. Hiermede" vervullen wij den treurigen plicht, U kennis te geven van het over lijden onzer lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zusfer, Behuwd-Zuster en Tante, Mevrouw geboren te Bad-Godesberg (Duitschland) den 27 Sep tember 1866 en overleden te Heusden (Nederland) den -20 Augustus 1943, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden. Namens de Familie: A. M. G. THOMAES, Burgemeester. Heusden, 20 Aug. 1943. Heden overleed, geheel onverwachts, onze innig geliefde, zorgzame Man en Vader, de Heer in den ouderdom van 74 jaar en 3 maanden. Dat hij in het Vaderhuis met vele woningen is, troostte ons in dit zwaar verlies. Sleeuwijk, J. VERHAGEN- de Peuter. Heusden, P. J. VAN DRIEL- Verhaoen. J. C. VAN DRIEL. De begrafenis vindt plaats a.s. Zaterdag om 2 uur. Sleeuwijk, 24 Aug. 1943. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch - Te) 4526 Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze iwinig geliefde'Vrouw, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, geb. SACK, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam S. VAN BERKEL en Kinderen. Veen, 27 Augustus 1943. gaande van Heesbeen naar Doeveren. S. v. p. terug te bezorgerr bij C. VERDONK, C 2 te Heesbeen. meest zwart, witte kolf voor de kop en witte pluim aan de staart. Liep aan de Zomerkade te Capelle MerkCxA0423. Aanwijzingen aan A. VAN PELT, D 120, Capelle (N-Br.) GEVRAAGD merkteeken op den dop D. K. G. M. en 3 circels. Tegen be looning terug te bezorgen bij N. SCHILDERS, Drongelen. n. v. „A.L'A.D." Wijk en Aalburg. GEVRAAGD, voor direct beneden 18 jaar, door P. v. D VELDEN, Rijwielhandel, Wijk en Aalburg Telef 28 gevraagd v. d. en n. te Breda, v ggv-, uitstekend, kunnende naaien, liefst diploma costumi- ère of coupeuse, boven 18 jaar. Brieven mevr. mr. J. v. Mierlo- Mutsaers, Willemstr. 22, Breda. middenstand, 30 jaar, Geref. Gqdsdienst, bekend met huis houding ea winkel, zoekt haar passende betrekking, ook als Huishoudster. Br. onder No, 77 aan het Bureau van dit Blad. Wegens overlijden der vorige, vraagt Baronesse van Wasse naar te Nederhemert (Eiland), voor direct een niet ouder dan 20 jaar. Van zeer goede getuigen voorzien. Andere hulp aanwezig. Aan te melden tusschen 2-3 uur en 's avonds tusschen 8—9 uur. Pension Huize „De Rozenhoff" (hoofdz. seiz.bedr.) te Almen bij Zutphen, vraagt, wegens huwelijk v. tegenw, voor in tern waarvan één goed k. koken en één als sen eer-kamermeisje. Ruime verd. Datum indienst treding nader tè bepalen. Br. met uitv. inl. of pers. aanm. Telef. 5025. Mevrouw Brouwer-Vonkenberg Arkelstraat 56 - Gorinchem, vraagt een Geref. Godsdienst of N. Herv. (werptijd begin September) bij J. WESTERLAKEN 94 A - G lessen. 9 watt, compleet ft 60,-. VAN DOK, M. H. Trompstraat 34, Utrecht. Lakens f 4Slopen f 2 Bed den f 45 Ledikanten f 30 Serviesschalen f 2; Tuinslang f 4 Dressoir f 65 Tafels f 6. etc. - etc. of 't hout daarvoor te koop gevraagd. - P1LMA-1MPORT Maastricht - Telefoon 3017 weer af te geven Alles in klasse A vroeg gerooid en laat gerooide A. Maat 28-35 en 35 -45 Bestel tijdig Uw Poters en wacht niet zoolang tot U al leen nog groote maat geleverd krijgt. Bovengenoemde Poters zijn afkomstig van de beste selectie- bedrijven uit de Wieringermeer. Adres: Laat niets verwaarloozen Stuur f 1,— en U ontvangt een vol ledige handleiding van vakman. De aangewezen kleefstof om Uw zakken, tentzeil, enz. zelf te repareeren. voor de behandeling van Uw vruchtboomen. Alles uit voor raad leverbaar. S 1 e e u w ij k. No. 2 met regelb. waterkraan, bijzonder fraai model, direct passend in elke petro- <n rn ieumlamp .1 (slechts tijdelijk leverbaai) No. 4N compj. hanglamp voorkamer- -ir en stalverljchting (D No. IN als No. 4N doch zonder hanger n «n en scherm past in elke petroleumlamp. Onze speciale 25 Darwin in 5 kl. 25 Crocus gemengd 25 Blauw Druifje 25 Sneeuwroem 25 Scilla Sibirica 25 Anemonen gemengd voor f 2,50 franco huis (rem bours 15 ct hooger). HILLEGOM Postrek. 489525 bericht, dat het huis met erf aan den Kornschendijjc te Alm- kerk, plaatselijk genummerd B 25, van de Familie T. Pullen, is ingezet op f 627,50. TOESLAG Dinsdag 31 Augustus a.sdes namiddags half drie (Off. tijd), in het café Dekker te Almkerk. C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 - Gorkum Telefoon 2978 voorraadüesschen met bakel. schroefdeksel 1,25, inh. 2 liter, „arckel" - kerk steeg - gorkum. - ook spaar- zegels. .Solide en nette uitvoering. Compleet - Rembours - Franco huis f 35. Handelaren speciale cond. B. JENINGA - TIJNJE (Fr.) Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek met A Gele Eigenheimers gek. met A Blauwe Eigenheimers gek. met A Bevelander gek. met AA, A Bintje gek. met A Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. en B. en B. en B. en B. alle soorten, door de N.A.K. goedgekeurde, klasse A, B en C. Maat 28 - 35 en 25-45. Vastgestelde prijs Herfstlevering. Fouragehandel - Werkendam, Van de Gron. klei De WILPO gaf half Juli een opbr. van 25,000 kg. per ha., heeft een mooie vorm en is goed van smaak. - Veldgewas boven 28 mM, f3.— beneden maximum telersprijs. J. JENSEMA, Selectiebedr. Zijldijk (Gr.) Prima recepten voor de be reiding van Pruim- Rook- en Shagtabak uit eigen teelt. Zeer eenvoudige werkwijze. Inl. bij J. Al. Lindenberg, Landbouwkundige - Gorssel (G- Volledige opleidingen repetitie. Privaatles en kleine clubs. Les tijd in overleg met de cursisten. - BREDA. - Vakonderwijs in Scheeps-, Machine- Bouwk. Teekenen, Schilderen Schoenmaken, enz., enz. OP INSCHRIJVING van leerlingen kan dagelijks geschieden bij den Directeur der School, den Heer W. KNOOP, Scheepswerf O 10, HEUSDEN. onder Rijkstoezicht Gediplomeerd Horlogemaker tn» ÜO IX/l f In de hoop, dat U over mijn vorige leverantie ui. tevieden bent, rahd ik U aan, Uw Poolgoed wc vroeg en thans dus reeds te bestellen, aangezien doorgaans c late leverantiën de meeste moeite, kosten en teleurstelling ge vei Behoudens onvoorziene omstandigheden, heb ik af te gever C of N. Benevens verschillende soorten Bestellingen kunt U gemakshalve ook opgeven voor: Rijswijk en Omstr. bij Jan v. Gammeren TznRijswijk. Sleeuwijk joh. Roubos Gzn., 216, Sleeuwijk. Gorinhem W. Prins, Gr. Haar 11, Gorinchen Nieuwendijk Huib v. d. Stelt, Kunstmesthandel en Biesbosch A 245, Nieuwendij 1 Meeuwen en Omstr. bij Jac. de Haan, b/d Molen, te Meeuwe w Langstraat Kinderen De Graaf, b/d Molen, Spran Brakel C. de Jongh, J5 75, Brakel. Zuilichem J. C. v Wijgerden, Zuilichem. Gameren jan van Honk, B 80, Gameren. Rossum E.M. Rem inerde, Molenaar, Hurwenet= Reiziger Chr. v. Veen, Andel. Telef. 23 dag en nacht - Giro 26094ZZ - Thuis tot 10 uur vóórmiddag. Prijs per adv. van 24 m M., enkele kolom, 1 x pi. f 0,7" 2 x pi. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden e aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,1 3 x pl. f 1,53. - (Alles bij vooruitbetaling). Te koop gevraagd een Adres C WIJNSTEKERS Zuidersingel W. 38 Heusden. Electrische Waschmachine, merk „Miele f 120,— Trapnaaimachine t 110, Mangel en Tafelrfiangel f 40,- Spiegel f6.-; Dressoirs en Buffetkasten van f 80, - Stoelen Ameublementen f 70, Tafels* f 20,- Keukenkast f 100,— Pluche Vloerkleed Dienstbode f 140; Pluche Gang looper f70; Dres soirs f 105Kinder ledikant f 28. C. BOUMAN Dorpstr. - Rijswijk. gevraagd voor dag of 'dag en nacht,1tegen zeer hoog loon, bij D. COL ET - Genderen. VERLOREN Tegen belooning rug te bezorgen a: Hoogen Maasdijk te Veen. -1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3