voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bonunelerwaard UITGAVE FIRMA L. J. VEERMAN - HEUSDEN. Verruiming van den Kindertoeslag UNO VAN At®1* No. 6358 Vrijdag 3 September 1943 VERD Ü1STEREN Officiële Landbouw mededeelingen Konijnententoonsteiling „Elshout en Omstreken" Officieele Berichten Dit blad verschijnt VRIJDAQMIDDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden tranco per post beschikt f 1.30. Bij onze agenten 11 cent per week Int. Telefoon no. 19. Postrekening no, 61525. AdvertentiSn24 m.M. f 1.32. Elke m.M. meer 51/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Vrijdagmorgen 9 nar ingewacht. Buitenland Verbitterde strijd in het Oosten duurt voort. Taganrog ontruimd. Koning Boris van Bulgarije overleden. Vreemd gedrag van Zweedsche booten. Denemarken in staat van beleg. Waar is Ciano? voor de Proviircie Noord-Brabant. Verkoop van appelen en peren alleen over de veiling. Algemeen Redacteur; J. H. ROZA, Heusden WEERMACIITBERICÏ11. Hoofdkwartier van den Fülirer, 31 Aug. Het opperbevel van de weer macht f maakt bekend: De Vijand zette zijn aanvallen op den Zuidelijken en 'Qentralen sector van het Oostelijke front ook gisteren met onvermoeide hevigheid voort. De verbitterde gevechten zijn nog aan den gang. 91 bolsjewistische tanks werden stukgeschoten. In het zeegebied ten Westen van Taganrog brachten lichte Duitsche vloot- strijdkrachten van 6 vijandelijke kanon nee rmotorboo ten er twee tot zinken, schoten twee bommenwerpers neer en maakten gevangenen. Bij de gevechten in de afgeloopen week aan het Mioesfront heeft zich het derde bataljon van het grenadierre- giment 70, onder bevel van eerste-luite- nant Kecht, bijlzonder onderscheiden. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen, deden opnieuw overdag een aanval op de haven Augusta en beschadigden in een verrassende scheervlucht een vij andelijk transportschip alsmede een lan dingsboot zwaar. In luchtgevechten werd daarbij1 een Spitfire vernietigd. Duitsche jagers schoten in het gebied •van Napels van een formatie bestaande uit 60 aanvallende Vijandelijke vlieg tuigen er 26 neer. Boven den Atlant'schen Oceaan scho ten Duitsche jachtvliegtuigen met groo te n actieradius één groote Britsche vlieg- boot neer. Sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten vielen in den afgeloopen nacht West- Duitsch gebied aan, vooral de steden Miinchen-Gladbach en Rheydt. De ver nielingen en de verliezen onder de be volking zijln aanzienlijk. Nachtjagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoten volgens de tot dusverre ontvan gen rapporten 25 dei' aanvallende Brit sche bommenwerpers neer. Duitsche duikbooten brachten in de Middellandsche Zee en in de randge bieden van den Atlantischen Oceaan Vijjf schepen met' een gezamenlijken inhoud van 34.000 brt., een torpedojager en vier transportzei i hopten tot zinken. Z'ij! torpedeerden voorts een tankschip van 10.000 ton en schoten boven den At lantischen Oceaan vier vijandelijke vlieg tuigen neer. In de Zwarte zee vernietigden duik booten twee bolsjewistische bewakings vaartuigen en een zeesleepboot met 3 vaartuigen. De stad Taganrog is door de Duit sche troepen na verwoest'ng van alle mi litaire installaties ontruimd in 'het kader van de elastische verdediging, waar mede de Duitsche leiding het hoofd biedt aan het bolsjewistische offensief en die van de sowjets steeds grootere offers in bloed vergt. Voor het publiek mogen, naar de militaire correspondent van het DNB. schrijft, de ontruiming onverwachts zijn gekomen, omdat ook de sowjets tevoren geenerlei berichten over desbetreffen de gevechten hebben gegeven, de te rugtrekking der Duitsche troepen uit dezen sector moet evenwel een strate- Eische Zijde hebben. Deze manoeuvre leef door den tegenstander aanvankelijk onopgemerkt en dit bewijst, dat de Duit sche leiding naar eigen oordeel en op het door haar bepaalde tijdstip heeft gehandeld. In dit verband Wijtet men er te Berlijn op, dat hoe belangrijk afzonderlijke plaatsen en gebieden ook mogen zijn, in het totale verloop van de gevechten het opgeven van stellingen zonder scha de mogelijk is, omdat men over vol doende ruimte beschikt. De Duitschers hebben dus zeer snel geleerd, met Russische maatstaven te rekenen, d.w.z. een elastische strijd- methode te gebruiken indien die voor- deeliger is, menschen en materiaal be spaart en den tegenstander desondanks de grootst mogelijke verliezen worden toegebracht. 51 VLIEGTUIGEN NEERGESCHOTEN Berlijn, 1 Sept. (D.N.B.). Inzake den terreuraanval op Berlijn in den afgeloopen nacht verneemt het D.N.B., dat intusschen nieuwe rappor ten zijn ontvangen. Tot nu toe .zijn door de strijdkrachten van de Duitsche luchtverdediging op ondubbelzinnige wij ze 51 neergeschoten vliegtuigen geteld. Aangenomen kan worden, dat dit aantal nog zal stijgen. MISLUKTE LANDINGSPOGING OP ITALIAANSCHE KUST, Berlijn, 31 Aug. (D.N.B.). .Naar van militaire zijde vernomen wordt, heeft eergisteren een tamelijk sterke Engelsche groep van 400 man ten zuidwesten van Reggicr-{Calabrië) een landingspoging gedaan aan de punt van de Italiaansche laars. De tegenmaat regelen hebben er toe geleid, dat deze groep tot op 30 man, die zich in de bergen schuil houden en afzonderlijk gevangen genomen worden, vernietigd werd. Dit is, naar men hier verklaart, ongetwijfeld een poging om een En- ge'.sch landingshoofd voor te bereiden. Dit blijkt al duidelijk uit het feit, dat men een omvangrijke hoeveelheid radio instrumenten heeft gevonden, die reeds gemonteerd waren. Sofia, 28 Aug. (Interinf). De standaard op het koninklijk pa leis is heden om 17 uur 50 gestreken. Men neemt derhalve aan, dat Z.M. Ko ning Boris III van Bulgarije is overld- Minister-president Filoff heeft voor den Bulgaarschen omroep Zaterdag be kend gemaakt, dat Z. M. Koning Bo ris III om 16 uur 22 min. in het konink lijk paleis is overleden. Hij las om 20 uur de volgende pro clamatie voor: „Z.M. de Koning. Tsaar Boris III de eenige, is na een korte en zware ziekte heden, op 28 Augustps om 16 uur 22 in den krjing van zijn gezin over leden. Onmetelijk is de smart van Bul garije en van het Bulgaarsche volk. Wij allen hebben den heiligen plicht zijn testament uit te voeren en uitslui tend en zonder af te dwalen den door hem aangegeven weg verder te bewan delen." De proclamatie was onderteekénd door den minister-president en minister van buitenlandsche zaken, prof. Filoff, den minister van binnenlandsche za ken, Gabrowski, den minister van on derwijs prof. Jotzow, den minister van financiën, Bosjilow, den minister van justitie Partov, den minister van oor log, lt. generaal Michov, den minister van handel Sachariev, den minister v. landbouw ir. Petrov, den minister"voor openbare werken Wassiliev en den mi nister voor de spoorwegen, ir. Rados- lavov. i j, ln aansluiting op de proclamatie over den dood van koning Boris is de vol gende proclamatie aan het Bulgaarsche volk uitgegeven: „Bulgaren, heden 28 Augustus- 1943 heeft Zijne Koninklijke Hoogheid troon opvolger Prins Simeon van Tirnovo, de lievelingen de hoop van Bulga rije, volgens paragraaf 34 van de Grond wet, den troon bestegen onder den naam Simeon II van Bulgarije. Op grond van paragraaf 151 der constitutie zal de ministerraad tot de regeling van de regentschapskwestie de leiding van Bulgarije op zich nemen. Op dit oogenblik roepen wij alle Bulgaren op zich nog hechter om den troon van den koning te scharen, teneinde in het geloof aan een gelukkige toekomst van Bulgarije en in vertrouwen op God den ingeslagen weg verder te bewandelen. De verkondiging der proclamatie werd besloten met gejuich voor koning Simeon II van Bulgarije en voor het Bulgaarsche volk. Koning Boris III werd geboren op 30 Januari 1894 in Sofia. Toen koning Ferdinand de Eerste van Bulgarije in het najaar van 1918 afstand deed van den troon, volgde koning Boris III hem op 3 October 1918 op. In 1930 trad koning Boris in het huwelijk met prinses Giovanna van Ita lië, dochter van den Italiaanschen ko ning. In 1937 werd de troonopvol ger, Simeon, vorst van Tirnovo gebo ren. Het stoffelijk overschot van koning Boris is van Maandag tot a.s. Zondag den dag van de teraardebestelling op gebaard in de kathedraal Alexander Newski opdat het Bulgaarsche volk af scheid zal kunnen nemen van zijn ge liefden heerscher. Duitsche zeestrijdkrachten hebben den 25en Augustus in het voor de vis- scherij verboden waarschuwingsgebied van het Skagerak verscheidene vis- schersvaartuigen ontdekt, De vaartuigen werden door waaischuwingsschoten op merkzaam gemaakt, dat zij zich in het waarschuwingsgebied bevonden. Zij ver wijderden zich daarna. Des avonds wer den Se vaartuigen wederom op dezelfde plaats midden in het Duitsche waar schuwingsgebied aangetroffen. De Duit sche zeestrijdkrachten constateerden bo vendien, dat van de den nacht tevoren gelegde zeven lichtboeien er nog slechts eén brandde en dat de overige hetrijl ontbraken of door uitschroeven vlam den schakelaar en verwijdering van het topteeken onbruikbaar gemaakt waren. Bij de aankomst van de Duitsche oor logsvaartuigen trekken de visschersboo- ten zich snel terug en trachtten te ontkomen. Zij werden met artilleria beschoten en twee booten werden tot zinken gebracht. De vaartuigen hebben derhalve tweemaal op denzelfden dag zich aldus schuldig gemaakt aan een stelselmatige en opzettelijke overtreding van het vérbod tot varen in het Duitschje waarschuwingsgebied. Een onderzoek van den Zweedschen marine-attaché heeft bevestigd, dat het Zweedsche vaartuigen zijn geweest. Het optreden van de Zweedsche boo ten is niet slechts in strijd met de neu traliteit, doch vormt een directen steun voor de vijanden van Duitschland. De Duitsche gezant te Stockholm heeft na mens de Rijksregeering tegen dit op treden van Zweedsche visschersVaaiN tuigen door een stap bij den minis ter van buitenlandsche zaken ernstig ge protesteerd en de verwachting van de Van 29 Augustus4 September. Begin 20.30 uur. Einde 06.45 uur. Van 511 September. Begin 20.15 uur. Einde 07.00 uur. Rijksregeering uitgesproken, dat de Zweedsche regeering de schuldigen op gepaste wijze ter verantwoording zal roe pén. De Rijksregeering heeft verder medegedeeld, dat de Duitsche zeestrijd- krachten na deze gebeurtenis opdracht zullen ontvangen de tot nu toe vaak bij1 het overschrijden van de grenzen van hét waarschuwingsgebied getoonde soe pelheid te laten varen en in de toekomst tegen dergelijke vaartuigen op de ver- eischte wijze op te treden. Door den bevelhebber van de Duit sche troepen in Denemarken is de mili taire uitzonderingstoestand voor geheel Denemarken afgekondigd. De in de vroege ochtenduren van "Zondag uitge geven bekendmaking van den bevelheb ber der Duitsche troepen in Denemarken luidt als volgt: De jongste gebeurtenissen hebben aangetoond, dat de Deensche autori teiten niet meer bij1 machte zijn, rust en orde in Denemarken te handhaven. De door Vijlandelijke agenten aangestich te onlusten zijn rechtstreeks gericht te gen de Duitsche weermacht, ik kondig derhalve in den zin van de artikelen 42 tot 56 der Haagsche Conventie voor den landoorlog den militairen uitzonde ringstoestand af voor heel Denemarke/i. Met onmiddellijk inwerkingtreden decre teer ik: 1. De ambtenaren en het personeel in overheidsdienst moeten hun 'taak loyaal voortzetten. Zij moeten de in structies uitvoeren van de daartoe aan gewezen Duitsche controle eten cle per sonen. 2. Samenscholingen- van meer dan vijf personen in het openbaar zijn ver boden, eveneens zijn alle vergaderingen ook de niet openbare, verboden. 3. Het sluitingsuur van café s e.d. wordt vastgesteld op het intreden van de duisternis. Vanaf dat tijdstip is ook elk verkeer op straat verboden. 4. Elk civiel berichtenvlerkeer is voorloopig verboden. 5. Elke staking is verboden. Op hitsing tot staking, ten nadeele van de Duitsche weermacht, is begunstiging van den vijand en wordt in den regel met den dood gestraft. 6. Overtredingen van de hiervoor genoemde bepalingen worden door de Duitsche „Standgerichten" gevonnist. 7. Tegen het gebruik van geweld,- samenscholingen enz. wordt zonder par don van de wapens gebruik gemaakt. 8. Aan eiken bewoner van Dene marken, die zich schikt naar de op het volkenrecht berustende „Kriegsan- ordnung", wordt in het kader der wet ten veiligheid van persoon en van bezit verzekerd. BERICHTENVERKEER WEER TOE GELATEN. Officieele mededeeling van 31 Aug.: het geheele binnenlandsche Deensche berichtenverkeer (post-, telegraaf, tele foon) is met onmiddellijke inwerkingr treding weer toegelaten. DEENSCH KABINET VRAAGT ONT SLAG. Naar officieel wordt medegedeeld, heeft het ministerie Scavenius op 29 Augustus bij den koning zijn ontslagaan vrage ingediend en terstond opgehou den te fungeeren. Het beheer aan de ministerieën en secretariaten-gene raal wordt voorloopig geleid door de betrokken hoofden van departementen, secretarissen-generaal of directeuren. Voor zijn aftreden heeft het ministe rie een verklaring afgelegd, waarin het zich tot het volk richt met de aanma ning, rust en bezonnenheid aan den dag te leggen en waarin het alle ambte naren in openbaren dienst oproept, op hun post te blijven en hun werk in het welzijn van land en volk voort te zet ten. HET DEENSCHE KONINGSPAAR. Kopenhagen, 31 Aug. (D.N.B.). Naar Berlingske Tidende meldt, be vinden de koning en koningin zich nog steeds op kasteel „Sorgen fry" bij' de hoofdstad. De gezondheidstoestand van den koning blijft bevredigend. De kroonprins en de kroonprinses vertoeven, evenals tot dusver, in hun paleis op den Amaliaburcht te Kopen hagen. Rome, 31 Aug. (C. D.). De vroe gere minister van Buitenlandsche Zaken en schoonzoon van Mussolini, graaf Ga- leazzo Ciano, heeft met zijn gezin Rome verlaten. De „Corriere della Sera "deelt daaromtrent mede, dat graaf Ciano zijn woning in de stadswijk Parioli sinds den 26en Juli niet had verlaten, zoodat al gemeen werd aangenomen, dat hem huisarrest was opgelegd. Vrijdagmorgen 27 Aug. heeft men den graaf nog voor het venster van zijn woning zien staan. Kort nadat de gravin met de kindeijen was uitgegaan en niet weer terugge keerd, stelde men vast, dat ook graaf Ciano zich niet meer in het huis bevond. Het huispersoneel was betaald en ont slagen. Men neemt aan, dat graaf Ciano het huis verkleed verlaten heeft, daar het ononderbroken door acht agenten werd bewaakt. Waarheen de graaf zich met zijn gezin heeft begeven, is nog niet bekend. Stefani meldt: de ambassadeurs Di- no Grandi en graaf Galeazzo Ciano zijn gepensionneerd. GEN. GüNTHER KORTEN OPVOL GER VAN JESCHONNEK. Berlijn, 30 Aug. (D.N.B.). Tot chef van den géneralen staf van het luchtwapen is, als opvolger, van den overleden kol.-generaal Jeschonnék, de generaal der vliegers Günther Kor ten, het laatst bevelhebber v(an een luchtvlootcommando, aangesteld. Nederlaridsche Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogsmarine. Na den dienst gaan de jongens gezarnelijk uit. in prettige kameraadschappelijke bijeen komst wordt hier de vrije tijd doorgebracht met het wisselen van gedachten en aldus kracht verzameld voor den komenden dienst Bildberichter Andres/Recla/Pax m EXTRA VOER VOOR CONTRACTVARK^NS Enkele weken geleden hebben wij in een officieele publicatie de mest- contractanten in dé gelegenheid ge steld ten behoeve van hun contractvar kens een toewijzing afwijkfend voer- meel te vragen. Aangezien slechts zeer weinige var kenshouders hiervan gebruik hebben ge maakt, veronderstellen wiij!, dat de mees ten dit bericht niet gelezen hebben. Zij, idle tot nu toe geen aanvrage hiervoor indienden, kunnen dit alsnog voor 8 September a.s. bij hun plaatse lijk bu re au houder doen. Nadien wor den geen aanvragen meer in behandeling genomen. BELANGRIJK VOOR HAVERTELERS Voor de periode 5 Sept. 194310 Juni 1944 zal ook dit jaar een haver toewijzing voor het vlervoederen van haver uit eigen oogst'worden verstrekt]. Deze toewijzing zal belangrijk hooger zijn dan die van vorig jaar. Dit jaar zal de toewijzing voor werk paarden in tegenstelling van vorig jaar niet berekend word/en op basis van het aantal werkpaarden,, doch op ba sis van de oppervlakte bouw- en gras land van het bedrijf. Ook de havertelers, die zelf niet over werkpaarden beschikken, doch hun land met paarden van derden bewerken of laten bewerken, zullen eveneens een havertoewijzing ontvangen. Zij dienen deze haver vanzelfsprekend te reserveeren voor het (de) paard(en), waarmede hun land zal bewerkt wor den. Degenen, die land var; anderen zullen bewerken, kunnen op grond hier van geen extra toewijzing ontvangen, doch hebben recht op een gedeelte van de voor deze bedrijven vrijgege ven haver, al naar gelang de verricht te werkzaamheden. Onmiddellijk nadat voldoende haver gedorscht is, zal de toewijzing worden verstrekt. Zoolang er niet gedorscht is en dus geen havertoewiijzing verstrekt werd, zal geen mengvoeder worden toegewe zen. Degenen', die wegens omstandigheden niet tijdig kunnen dorschen en in ver band hiermede mengvoeder wenschen te ontvangen, kunnen dit bij hun plaat selijk bureauhouder aanvragen. Het verstrekte mengvoeder zal te rijder tijd op de havertoewijzing in mindering gebracht worden. INZAMELING EINDJES TOUW. Nu de dorschcampagne begint, willen wij er met den meesten nadruk, op wijzen, dat de eindjes touw, die vrij komen bij het dorschen van granen, die met een zelfbinder zijn gemaaid, moeten verzameld en ingeleverd worden, omdat het inleveringsbewijs hiervan moet wörden overgelegd bij1 een volgende aanvrage van vezelbindtouw, daar an ders een boeteheffing zal worden op gelegd. De ingezamelde oude eindjes worden opnieuw verwerkt en kunnen dan weer in den land- of tuinbouw worden gebruikt. Ontheffing van den inzamelings plicht wordt aan niemand gegeven. DORSCHEN VAN BROODGRAAN. 'Het algemeen belang eischt, dat er zoo spoedig mogelijk veel broodgraan beschikbaar komt. Degenen, die op een loondorscher zijn aangewezen, kunnen hem tot 15 September vrij! aanvragen. Indien zij: over een 'loondorscher kun nen beschikken, behooren zij hun vol de medewerking te geven teneinde de dorsching zoo vlot,, als maar eenigs- zihs mogelijk is, te doen verloopen. Degenen, die zelf dorschen moeten voor 15 September 1943 minstens 500 kg per ha tarwe en rogge hebben ge dorscht en ingeleverd. Bij niet voldoende, medewerking zul len strenge maatregelen getroffen wor den. GELDIGHEIDSDUUR KUNSTMESTZEGELS Wij maken er de gebruikers van kunstmest op attent, dat op 10 Sep tember a.s. de stikstofbonnen met op druk no. 1 en de kalibonnen met op druk 1, 2 en 3 bij den kunstmesthan- delaar moeten zijn ingeleverd. Na dien datum zijln deze bonnen ongeldig en kunnen zij' slechts worden ingewisseld voor geldige bonnen tegen betaling van een boete van 25 cent per kg stikstof en 10 ct per kg kali, boven de gewone retributie. Het is dus in hun eigen belang, dat wij de gebruikers van kunstmest aanraden dezen termijn van inlevering bij den leverancier strikt in acht te nemen. De fosforzuurbonnen blijven tot na der order geldig. Met nadruk wijzen wij er nog op, dat de thans door de verbruikers ont vangen kunstmesttoëwijzing slechts een voorloopige toewijzing is voor het be mestingjaar 19431944. Een verdere regeling omtrent kunst- mestdistributie voor dit bemestings jaar is nog niet bekend. De wnd. Voedseloomm. v. "N.-Br. 's-Gravenhage, 31 Aug. Krachtens Besluit van den Secretaris-Generaal van het departement van sociale zaken zal de werkingsfeer der Kinderbijslagwet met ingang van 1 Jan. 1944, een be langrijke verruiming ondergaan. Aller eerst wordt de leeftijdsgrens der kinde ren verlegd van 15 tot 18 jaar, waar aan nog de bepaling is toegevoegd, dat, wanneer "kinderen dagonderwijis volgen, aan een inrichting voor algemeen vor mend of vakonderwijs, de kinderbijslag zal wcfrden gegeven tot aan het berei ken van den leeftijd van 21 jaar. Dit laatste moet blijken uit een ver klaring "van het schoolhoofd, over ip leggen bij de inzending van het aan vraagformulier voor een kinderbijslag boekje, dat de werknemer ieder jaar op den eersten werkdag na den lOen Octo ber van zijn werkgever ter invulling ont vangt. Voor een juist begrip van zaken rij er hierbij aan herinnerd, dat voor de bepaling van het recht op kinderbij slag in eenig kalenderjaar wordt uitge gaan van d© samenstelling van het gé- zin en den leeftijd der kinderen op den lsten Octobe? van het voorafgaande jaar. Ongewijzigd blijft de bepaling, dat de kinderbijslag wordt gegecfen van het derde kind af, aan arbeiders wier gezin meer dan twee kinderen heeft beneden de wettelijke leeftijds grens. De op 31 December 1943 bestaande regeling in zake de toekenning van kinderbijslag, getroffen voor personen, in dienst van een publiekrechtelijk li chaam, van de Nederlandsche Spoor wegen, of van een onderneming, waarbij de voorwaarden van uitkeering van kin derbijslag publiekrechtelijk rijn gere geld in het algemeen gesproken dus de ambtenaren en arbeidsoontractanten zullen ook voor het jaar 1944 als bijzondere regeling worden erkend. Hierbij dient in het öog te worden gehouden, dat in de wet een bepaling is opgenomen, krachtens welke de er kenning als bijzondere regeling kan worden ingetrokken, in die gevallen, waarin, naar het oordeel van den secre taris-generaal van het departement van Sociale Zaken, de regeling voor het betrokken personeel minder gunstig is dan bij toepassing der regeling van de Kinderbijslagwet het geval zöu zijn. Als gevolg hiervan zullen eventueele minder gunstige regelingen dus v r 1 Jan. 1944 aah de gewijzigde wettelijke bepalingen moeten worden aangepast. Tegelijk met de herziening van de Kinderbijslagwet, die, in verband met het vorenstaande noodig bleek, rijn nog enkele technische wijzigingen aange bracht.^ Er wordt nogmaals de aandacht op gevestigd, dat telers van fruit en met name van appelen en peren hun pro ducten uitsluitend dienen aan te voeren op. de veiling. Elke andere verkoop, in welken vorm ook, is verboden. Tegen telers^-handelaren en consu menten, die de wettelijke voorschriften in dezen overtreden, zal streng worden opgetreden. Op 21 en 22 Aug. 1.1. werd door de Pluimvee- en Konijnenfokvereeni- ging „Elshout en Omstreken" hare le tentoontstelling te Elshout géhoudten. Er waren nog maar alleen konijnen ■geëxposeerd en wel 136 stuks, wat voor een jonge vereeniging al een hoog aantal genoemd mag worden. De keurmeester was de heer J. Boers uit Tilburg. Vele nieuwe leden werden ingeschre ven. De uitslag was als volgt: Rammen ouder dan 14 weken. I Z.G. Th. v. Son, zw Weener. IG. C. Witlox, VI. Reus. geel. I G. Th. v. Son, VI. Reus, kon.gr., 1 G. W. v. Helden, VI. Reus, haaskl. IG H v. Son, Lotharinger. Ill G C. Witlox, Fr. Hangoor, kon.gr. IG C. M. J. Verhoeven, Fr. Hang oor, kon.gr. IIG C. Witlox, Fr. Hangoor, kongr. I G Jef v. Gurp, Fr. Hangoor, Ijlzergr. II G H. v. Son, Zw. Weener. I G Th. v. Son, KL Zilver M. geel. Voedsters ouder dan 14 weken: I Z.G. C. M. J. Verhoeven, Fr. Hang oor, ijzergr. II Z.G. C. Witlox, Fr. Hangoor,ijzergr. I G. H. A. Pulles, VI. Reus wit. III G. C. Pulles, VI. Reus kon.gr. II G. Th. v. Son, VI. Reus, kon.gr. IG Th. v. Son, Lotharifiger. III G. C. Witlox, Fr. Hangoor, ijzergr. Ill G. C. Witlox, Fr. Hangoor, ijzergr. IG. H. J. de Waal, Fr. Hangoor, kon.gr. II G. C. Witlox, Fr. Hangoor kon.gr. IG. Th. v. Son, Weener wit. II G. A. J. Zeeuwen, Weener wit. IG. Th. v. Son, Weener zwart. IG. G. L. Brok, BI. v. Beveren. I G. Th. v. Son, KL Zilver'Zw. IG. Th. v. Son, KL Zilver M.G. IG. Th. v. Son, Papillon. "Rammen jonger dan 14 Weken: I Z.G. H. J. de Waal, Fr. Hangoor, ijzergr. I G. C. Witlox, Fr. Hangoor, bont. IG. C. Witlox, Fr. Hangoor kon.gr. 1 .G H. J. de Waal, Hollander,'ijzergr. IG. Th. v. Son, Huvrense nest, Dekrammen IG. H. v. Son, Lotharinger. IG. H. v. Son, VI. Reus, kon-grij's. I Z.G. H. J. de Waal, Fr. Hangoor, ijzergr. Ëere-prijzen: H. v. Zon met Lotharinger, ram. Th. v. Son met Lotharinger voedster. Th. v. Son met Papillon voedster. C. Pulles met Chenchilla voedster. H. de Waal met Hollander voedater. C. Witlox met Fr. Hangoor dekram, mooiste dier der tentoonstelling. HOUDEN EN HET VERVOEREN VAN GEITEN. Het vervperverbod voor geiten is van 23 Augustus af opgeheven met dien verstande, dat alleen geleidebiljetten mo gen Worden afgegeven voor het vervoer van geiten en bokken, alsmede geite en boklammeren van een geitenhouder naar een geitenhouder, aan wien éen aankoopvergunning is uitgereikt. Ver voer naar een markt blijft verboden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 1